Fortum Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.7.2003 klo 09.00 1


Fortum Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2003


Fortumin tulos edelleen vahva
- huomattava parannus jatkuvissa liiketoiminnoissa

Osavuosi lyhyesti
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 71 % ja oli 743
(435) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan kassavirta pysyi hyvänä ja oli 1 060 miljoonaa
euroa.
- Tase vahvistui entisestään, velkaantumisaste oli 60 %.
- Markkina-asema vahvistui Norjassa ja Luoteis-Venäjällä.

Tunnuslukuja II/03 II/02 I- I- 2002 Edelli
II/03 II/02 set 12
kk
Liikevaihto, milj. euroa 2435 2682 6028 5253 11148 11923
Liikevoitto, milj. euroa 286 422 761 749 1289 1301
- ilman kertaluonteisia 272 198 743 435 974 1282
eriä
Voitto ennen veroja, 216 346 626 615 1008 1019
milj. euroa
Tulos/osake, EUR 0,17 0,29 0,49 0,50 0,79 0,77
Oma pääoma/osake, EUR 7,13 6,72 6,97
Sijoitettu pääoma 13 13 13
(kauden lopussa), milj. 077 734 765
euroa
Korollinen nettovelka 4502 6182 5848
(kauden lopussa), milj.
euroa
Investoinnit, milj. euroa 761 3956 4381 1186
Liiketoiminnan 1060 775 1351
kassavirta,
milj. euroa
Sijoitetun pääoman 12,1 10,3 11,1 10,6
tuotto, %
Oman pääoman tuotto, % 11,9 9,1 10,5 10,0
Velkaantumisaste, % 60 87 80
Henkilöstö keskimäärin 13 14 14
272 659 053
Osakkeiden määrä 845 845 845 845
keskimäärin, milj. 823 638 642 785


Vuoden ensimmäisellä puoliskolla merkittävät markkinatekijät,
sähkön markkinahinta ja öljyn kansainvälinen jalostusmarginaali,
olivat huomattavasti korkeampia kuin viime vuoden vastaavalla
jaksolla. Vuodenvaihteen ennätystasojen jälkeen hinnat
pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nord Pool) laskivat, mutta
pysyivät kuitenkin selvästi edellisvuotta korkeampina. Öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali oli erittäin korkea vuoden
alussa, mutta laski jonkin verran kesää kohti.

Fortum teki merkittäviä strategisia hankintoja Norjassa ja Luoteis-
Venäjällä sopimalla E.ON AG:n kanssa omaisuuserien vaihdosta.
Lisäksi Fortum osti markkinoilta lisää Hafslundin osakkeita niin,
että sen osuus Hafslundin osakepääomasta on nyt 34,1 %.

Birka Energin sulauttaminen konserniin eteni suunnitellusti.
Ensimmäisellä puolivuotiskaudella saavutetut synergiaedut nousivat
yli 60 miljoonaan euroon.

Konsernin tulos tammi-kesäkuussa pysyi vahvana ja kassavirta oli
edelleen hyvällä tasolla. Kassavirran kehitystä tukivat vähentynyt
käyttöpääoma ja toteutuneet valuuttakurssivoitot. Nettovelka
väheni edelleen ensimmäiseen neljännekseen verrattuna huolimatta
noin 500 miljoonan euron strategisista yrityskaupoista. Tämän
seurauksena velkaantumisaste laski 60 %:iin.


Liikevaihto ja tulos

Huhtikuu - kesäkuu

Huhti-kesäkuussa pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool) sähkön
hinta ja öljyn kansainvälinen jalostusmarginaali olivat alempia
kuin ensimmäisellä neljänneksellä, mutta ylittivät edellisvuoden
tason.

Konsernin liikevoitto oli 286 (422) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä, 272 (198) miljoonaa euroa, parani 74
miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2002 vastaavaan ajanjaksoon.
Parannus oli 141 miljoonaa euroa, kun lasketaan myytyjen
liiketoimintojen vaikutus. Kertaluonteisia eriä oli yhteensä 14
(224) miljoonaa euroa.

Vuodenajoille ominaisesti sähkö- ja lämpöliiketoimintojen tulokset
olivat pienempiä kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Sähkö, lämpö
ja kaasu -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä lähes
kolminkertaistui edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Markets-segmentin tulos kehittyi myönteisesti. Öljynjalostus ja
markkinointi -segmentin tulos pysyi miltei viime vuoden tasolla
huolimatta varastotappioista, jotka johtuivat raakaöljyn hinnan
alenemisesta. Segmentin toiminnallinen tulos parani selkeästi
viime vuoteen verrattuna.

Tammikuu - kesäkuu

Konsernin liikevaihto oli 6 028 (5 253) miljoonaa euroa. Kasvuun
vaikuttivat erityisesti sähkön ja öljytuotteiden korkeammat
markkinahinnat.

Konsernin liikevoitto oli 761 (749) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä, 743 (435) miljoonaa euroa, parani 308
miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2002 vastaavaan ajanjaksoon.
Kertaluonteisten erien nettomäärä oli 18 (314) miljoonaa euroa.
Suurin osa viime vuoden kertaluonteisista eristä tuli omaisuuden
myynneistä saaduista voitoista.

Sähkön- ja lämmönmyynnin volyymit kasvoivat. Tämän seurauksena ja
entistä korkeampien sähkön hintojen ansiosta Sähkö, lämpö ja kaasu
-segmentin tulos parani merkittävästi.

Sähkönsiirto-segmentin tulos oli alempi vuoden 2002 huomattavien
myyntivoittojen takia. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
parani kuitenkin viime vuoteen verrattuna.

Markets-segmentin tulos parani viime vuoteen verrattuna.

Öljyn kansainväliset jalostusmarginaalit olivat merkittävästi
korkeampia kuin vuosi sitten, mikä paransi huomattavasti
Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin tulosta. Shipping-
liiketoiminta hyötyi korkeista rahdeista, pääasiassa ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana.

Liikevoitto ennen veroja oli 626 (615) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 135 (134) miljoonaa euroa.

Vähemmistöosuus oli 47 (40) miljoonaa euroa. Se liittyy
pääasiassa Fortum Capital Ltd:n vuonna 2000 liikkeelle laskemiin
etuoikeutettuihin osakkeisiin ja Fortum Värme Holdingiin, jossa
Tukholman kaupungilla on 50 %:n taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat yhteensä 167 (149) miljoonaa euroa.

Kauden tulos oli yhteensä 412 (426) miljoonaa euroa ja
osakekohtainen tulos 0,49 (0,50) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto
oli 12,1 (10,3) % ja oman pääoman tuotto 11,9 (9,1) %.


SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähkö, lämpö ja kaasu

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
sekä kaasuliiketoiminta Pohjoismaissa ja muualla Itämeren
alueella. Service-liiketoiminta (entinen Fortum Energy Solutions)
on kuulunut tähän segmenttiin 1.1.2003 lähtien.


milj. euroa II/03 II/02 I- I- 2002 Edelli
II/03 II/02 set 12
kk
Liikevaihto 718 783 1932 1716 3644 3860
- sähkönmyynti 381 326 1056 703 1661 2014
- lämmönmyynti 165 146 433 339 686 780
- muu myynti 172 311 443 674 1297 1066
Liikevoitto 136 156 429 305 617 741
- ilman kertaluonteisia 136 48 430 196 501 735
eriä
Sidotun pääoman tuotto, % 9,9 7,7 7,5 8,5
Sidottu pääoma (kauden lopussa) 8566 8735 8748

Sähkönkulutus Pohjoismaissa laski toisen neljänneksen aikana 2 %
ja oli 85,7 (87,5) terawattituntia (TWh). Suomessa kulutus väheni
4 %. Ruotsissa kulutus oli samalla tasolla kuin viime vuonna ja
Norjassa kulutus laski 3 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon
nähden.

Tammi-kesäkuussa sähkönkulutus Pohjoismaissa pysyi viime vuoden
tasolla ja oli 197 (198) TWh. Suomessa kulutus kasvoi 6 %.
Ruotsissa kulutus pysyi viime vuoden tasolla ja Norjassa se laski
5 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Toisella neljänneksellä sähkön keskihinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli 28,6 euroa megawattitunnilta
(EUR/MWh) verrattuna ensimmäisen neljänneksen 53,3 euroon
megawattitunnilta. Sähkön keskihinta tammi-kesäkuussa oli 40,9
(18,7) EUR/MWh. Hintatasoon vaikuttivat vesivarastojen vähyys
vuoden alussa ja normaalia alempi virtaama kahden ensimmäisen
neljänneksen aikana. Huolimatta tavallista pienemmästä
virtaamasta, vesivarantotilanne vahvistui vähentyneen
vesivoimatuotannon vuoksi.

Sähkön keskihinta pohjoismaisessa sähköpörssissä nousi 119 % tammi-
kesäkuun aikana edellisvuoteen verrattuna. Fortumin Pohjoismaissa
myymän sähkön hinta nousi vastaavasti 43 %. Sähkön Nord Pool -
hinta laski toisen neljänneksen aikana 46 % ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna. Fortumin sähkön hinta laski vastaavasti
19 %.

Pohjoismaissa Sähkö, lämpö ja kaasu -segmentin myynti oli yhteensä
30,2 (26,6) TWh, ja se edusti noin 15 (14) % Pohjoismaiden
sähkönkulutuksesta tammi-kesäkuussa.

Tammi-kesäkuussa Fortum tuotti sähköä Pohjoismaissa 26,7 (22,6)
TWh, josta vesivoiman osuus oli noin 8,4 (9,7) TWh eli 31 (43) %
ja ydinvoiman noin 12,7 (10,6) TWH eli 48 (47) %. Vesivoiman
vähäisen saatavuuden vuoksi sitä korvattiin lämpövoimalla, jonka
osuus oli 5,6 (2,3) TWh. Lämpövoiman osuus Fortumin omasta
tuotannosta nousi 21 (10) prosenttiin. Fortum tuotti omilla
laitoksillaan 14 (11) % ensimmäisen vuosipuoliskon
sähkönkulutuksesta Pohjoismaissa.

Huhtikuussa Fortum sai päätökseen kaupat, joilla se osti
enemmistöosuudet kahdesta lämpöyhtiöstä. Toinen yhtiöistä
sijaitsee Puolassa (73 % D.Z.T. S.p.z.o.o. -yhtiöstä) ja toinen
Virossa (60% Tartu Energia AS-yhtiöstä).


Sähkönmyynti alueittain II/03 II/02 I- I- 2002 Edelli
TWh II/03 II/02 set 12
kk
Ruotsi *) 6,3 8,2 15,2 14,5 28,0 28,7
Suomi 6,6 5,3 15,0 12,1 26,1 29,0
Muut maat 1,0 1,9 1,7 4,1 5,9 3,5
Yhteensä 13,9 15,4 31,9 30,7 60,0 61,2


Lämmönmyynti alueittain II/03 II/02 I- I- 2002 Edelli
TWh I/03 II/02 set 12
kk
Ruotsi *) 1,7 1,6 5,7 3,9 8,2 10,0
Suomi 2,3 2,0 5,8 5,3 9,8 10,3
Muut maat 1,4 1,0 2,2 2,2 4,5 4,5
Yhteensä 5,4 4,6 13,7 11,4 22,5 24,8

*) Muutos Birka Energin omistuksessa lisäsi sähkönmyyntiä 2,4 TWh
ja lämmönmyyntiä 1,4 TWh vuonna 2002.


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää alue- ja jakeluverkkoja sekä jakaa
sähköä kaikkiaan noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa,
Suomessa, Norjassa ja Virossa.


milj. euroa II/03 II/02 I- I- 2002 Edelli
II/03 II/02 set 12
kk
Liikevaihto 160 156 359 317 640 682
- jakeluverkot 130 136 297 267 526 556
- alueverkot 20 19 45 37 80 88
- muu myynti 10 1 17 13 34 38
Liikevoitto 61 72 142 185 279 236
- ilman kertaluonteisia 41 40 121 94 187 214
eriä
Sidotun pääoman tuotto, % 9,0 12,7 9,3 7,5
Sidottu pääoma (kauden lopussa) 3064 3145 3199


Sähkönsiirto II/03 II/02 I- I- 2002 Edelli
jakeluverkoissa II/03 II/02 set 12
alueittain kk
TWh
Ruotsi *) 3,4 3,3 8,3 6,6 14,4 16,1
Suomi 1,3 1,1 3,3 2,5 5,4 6,2
Muut maat 0,3 0,6 0,3 1,3 1,4 0,4
Yhteensä 5,0 5,0 11,9 10,4 21,2 22,7
*) Birka Energin hankinta lisäsi jakeluverkkosiirron määrää 1,7
TWh vuonna 2002.


Sähkönjakeluasiakkaitten 30.6.20 30.6.20 2002
lukumäärä alueittain, 03 02
tuhansia
Ruotsi 850 890 890
Suomi 395 390 390
Muut maat *) 115 20 20
Yhteensä 1360 1300 1300
*) Østfold Energi Nett AS ja sen 94 000 asiakasta ovat mukana
luvuissa 1.5.2003 alkaen.

Jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 11,9 (10,4) TWh
ja 10,6 (9,6) TWh.

Alueverkkosiirron määrä muille kuin konsernin omille asiakkaille
oli yhteensä 7,8 (6,5) TWh Ruotsissa ja 2,8 (3,1) TWh Suomessa.

Markets

Markets vastaa sähkön ja öljytuotteiden - pääasiassa lämmitysöljyn
- vähittäismyynnistä ja tarjoaa niihin liittyviä palveluja.
Yksiköllä on noin 1,4 miljoonaa yritys- ja kotitalousasiakasta.


milj. euroa II/03 II/02 I- I- 2002 Edelli
II/03 II/02 set 12
kk
Liikevaihto 327 270 803 576 1280 1507
Liikevoitto 15 4 8 6 -11 -9
- ilman kertaluonteisia 15 4 8 5 -12 -9
eriä
Sidotun pääoman tuotto,% 23,1 9,5 -11,4 -11,5
Sidottu pääoma (kauden lopussa) 119 109 55


Markets-yksikkö ostaa myymänsä sähkö- ja öljytuotteet
markkinaehdoin.

Tarkastelujaksolla sähkön tukkuhinnat laskivat markkinoilla.
Yleisesti hinnat olivat kuitenkin korkeammat kuin vertailujakson
aikana viime vuonna.

Sähkön kokonaismyynti tammi-kesäkuussa oli 17,2 (15,6) TWh. Muutos
Birka Energin omistuksessa lisäsi sähkönmyyntiä 1,9 TWh tammi-
helmikuussa 2002. Lämmitysöljyn myynti oli 0,4 (0,4) miljoonaa
tonnia tammi-kesäkuussa.

Toukokuussa 2003 Markets sai Norjasta 83 000 asiakasta Østfold
Energi Kraftsalg AS:n hankkimisen jälkeen.

Kevään aikana käynnistettiin ohjelma liiketoimintaprosessien
parantamiseksi.


Öljynjalostus ja markkinointi

Segmentin toimintaan kuuluvat öljytuotteiden jalostus ja
markkinointi sekä logistiikka. Päätuotteita ovat
liikennepolttoaineet ja lämmitysöljyt.


milj. euroa II/03 II/02 I- I- 2002 Edelli
II/03 II/02 set 12
kk
Liikevaihto 1643 1790 3718 3321 7083 7480
Liikevoitto 75 79 200 135 253 318
- ilman kertaluonteisia 93 70 216 97 205 324
eriä
Sidotun pääoman tuotto, % 26,8 16,8 16,0 21,0
Sidottu pääoma (kauden lopussa) 1435 1543 1510

Tarkastelujakson aikana kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-
Euroopassa (Brent Complex) oli keskimäärin 2,9 (0,4) dollaria
barrelilta (USD/bbl). Fortumin lisämarginaali oli edelleen
keskimäärin 2 USD/bbl kansainvälistä marginaalia korkeampi.

Brent-raakaöljyn hinta oli keskimäärin 28,8 (23,1) USD/bbl. Se oli
korkeimmillaan kesäkuun alussa, noin 29 USD/bbl. Varastotappiot
tammi-kesäkuussa olivat 14 (voittoa 29) miljoonaa euroa.

Fortum jalosti yhteensä 6,4 (6,3) miljoonaa tonnia raakaöljyä ja
muita raaka-aineita. Suomessa myytiin noin 3,8 (3,9) miljoonaa
tonnia öljytuotteita. Vienti oli yhteensä 2,6 (2,4) miljoonaa
tonnia.

Kesäkuussa sovittiin kahden tuotealuksen myymisestä. Fortum
omistaa aluksista 50 %. Heinäkuussa allekirjoitettiin aiesopimus
Tallinnassa sijaitsevan öljyterminaalin myymisestä. Lopullinen
sopimus on tarkoitus allekirjoittaatämän vuoden aikana.

Kesäkuussa Fortum myi bitumin tukkuliiketoimintansa ruotsalaiselle
Nynäs Petroleumille, josta Fortum omistaa 50 %.

Vuoden 2003 ensimmäisellä puoliskolla Fortumilla ei ollut omaa
öljyn- tai kaasuntuotantoa. Öljyntuotanto Etelä-Shapkinon kentällä
Luoteis-Venäjällä alkoi heinäkuun puolivälissä. Fortumin osuudeksi
tämän öljykentän varannoista on arvioitu noin 82 miljoonaa
barrelia. Fortum ja venäläinen Lukoil omistavat kyseisen
öljykentän puoliksi tasaosuuksin.


Fortumin jalostamien II/03 II/02 I- I- 2002 Edelli
öljytuotteiden II/03 II/02 set 12
toimitukset kk
tuoteryhmittäin (1000 t)
Bensiini 971 1095 2060 2143 4595 4512
Dieselöljy 1110 887 1905 1843 3619 3681
Lentopetroli 131 164 251 300 586 537
Kevyt polttoöljy 296 337 719 723 1503 1499
Raskas polttoöljy 296 265 682 679 1233 1236
Muu 446 396 788 615 1504 1677
Yhteensä 3250 3144 6405 6303 13040 13142


Fortumin jalostamien II/03 II/02 I- I- 2002 Edelli
öljytuotteiden II/03 II/02 set 12
toimitukset alueittain kk
(1000 t)
Suomi 1860 1938 3789 3870 7845 7764
Muut Pohjoismaat 533 484 967 928 1982 2021
Baltian maat ja Venäjä 21 8 29 19 41 51
Yhdysvallat ja Kanada 133 339 517 587 1276 1206
Muut maat 703 375 1103 899 1896 2100
Yhteensä 3250 3144 6405 6303 13040 13142


Liiketoiminnan kehittäminen ja rakennemuutokset

Fortum ja E.ON AG sopivat sähköön liittyvien omaisuuserien
vaihdosta tammikuussa. Fortum hankki omaisuuseriä Norjasta ja
Luoteis-Venäjältä sekä myi ydinliiketoimintaan kuulumatonta
omaisuutta Irlannista, Saksasta ja Etelä-Ruotsista.

Näihin kauppoihin liittyvät venäläisen Lenenergon osakkeet
siirrettiin Fortumille maaliskuussa ja norjalaisen Hafslund ASA:n
sekä Østfold Energi Kraftsalg AS:n, Østfold Energi Nett
AS:n sekä Østfold Entreprenor AS:n osakkeet huhtikuussa. Ostamalla
lisää osakkeita markkinoilta Fortum kasvatti omistusosuuttaan
Hafslundista siten, että sen omistus kesäkuun lopussa oli 34,1 %.
Hafslundin osakkeiden hankintameno oli 279 miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopussa Fortum sai päätökseen Saksan Burghausenin ja
Irlannin Edenderryn voimalaitosten myynnit sekä Ruotsissa
sijaitsevan Fortum Distribution Småland AB:n myynnin.

E.ON:n kanssa sovitut omaisuuserien vaihdot saatiin päätökseen
kesäkuun loppuun mennessä. Norjalaisen Fredrikstad Energi AS:n
osakkeita koskeva kauppa odottaa vielä teknistä päättämistä.

Norjan E & P-toimintojen myynti saatiin päätökseen maaliskuussa.
Kaupan taloudelliset vaikutukset näkyivät Fortumin vuoden 2002
tilinpäätöksessä. Kesäkuussa Fortum myi Ison-Britannian kaasun
vähittäismyyntitoimintansa.


Investoinnit ja rahoitus

Tammi-kesäkuussa investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä
761 (3 956) miljoonaa euroa. Tästä 517 (3 706) miljoonaa euroa
oli yrityskauppoja.

Korollinen nettovelka kauden lopussa oli 4 502 (6 182) miljoonaa
euroa. Kesäkuun lopussa velkaantumisaste oli 60 % (80 % vuoden
2002 lopussa).

Konsernin nettorahoituskulut olivat 135 (134) miljoonaa euroa.

Fortum Oyj käynnisti helmikuussa 7,0 miljardin Ruotsin kruunun
joukkovelkakirjaohjelman (Medium Term Note Programme).
Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeelle Ruotsin
pääomamarkkinoille. Joukkovelkakirjojen merkintävaluuttoina ovat
Ruotsin kruunu ja euro. Ohjelma korvaa Fortum Power and Heat AB:n
nimissä aiemmin julkaistun 7,0 miljardin kruunun ohjelman.

Fortum Oyj otti huhtikuussa 1,2 miljardin dollarin valmiusluoton.
Tätä viiden vuoden lainaa tullaan käyttämään konsernin yleisiin
rahoitustarpeisiin ja se korvaa tytäryhtiöiden vastaavat
lainajärjestelyt.

Fortum Oyj käynnisti heinäkuussa 4,0 miljardin euron
joukkovelkakirjaohjelman (Euro Medium Term Note Programme)
voidakseen laskea liikkeeseen velkakirjoja kansainvälisille
pääomamarkkinoille.

Osakkeet ja osakepääoma

Fortum Oyj:n henkilökunnalle vuonna 1999 suunnattuun optiolainaan
ja johdon optio-ohjelmaan liittyen optio-oikeuksilla merkittiin
osakkeita 72 060 kpl. Osakemerkinnän aiheuttama 245 004 euron
osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 5.5.2003.
Korotuksen jälkeen Fortum Oyj:n osakepääoma on 2 875 881 891 euroa
ja osakkeiden kokonaismäärä 845 847 615 kpl.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-kesäkuussa oli keskimäärin
13 272 (14 659) henkilöä. Vähennyksestä suurin osa johtuu Birka
Energin ja Fortumin liiketoimintojen yhdistämisestä sekä Enprima-
osakkuusyhtiön perustamisesta vuoden alussa. Kauden lopussa
henkilöstömäärä oli 13 969 (13 670 vuoden 2002 lopussa).

Fortum on päättänyt käynnistää uuden osakepohjaisen pitkäaikaisen
kannustinohjelman (Performance Share Arrangement) konsernin
avainhenkilöille. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu
konsernin, sen liiketoimintayksiköiden ja yksittäisen henkilön
omalle suoritukselle ja samalla myös yhtiön pörssikurssin
kehitykselle. Tässä vaiheessa uusi järjestelmä koskee noin 190
Fortumin avainhenkilöä.

Fortum arvioi, että 0,1 - 0,3 prosenttia Fortumin osakkeista eli
noin 1 000 000 - 2 500 000 osaketta, jaetaan jokaisen yksittäisen
jakson yhteydessä. Osakkeet hankitaan markkinoilta, joten
toimenpiteellä ei ole laimennusvaikutusta osakkeen arvoon. Tämä
järjestely on tarkoitettu korvaamaan muut mahdolliset pitkän
tähtäimen johdon kannustinjärjestelmät.

Nimityksiä ja eroja

Huhtikuussa Tanja Karpela, Leena Luhtanen ja Matti Vanhanen
erosivat Fortumin hallintoneuvostosta sen jälkeen, kun heidät oli
valittu valtioneuvoston jäseniksi.

Kesäkuussa Kari Huopalahti, Fortumin kehitysjohtaja ja konsernin
johtoryhmän jäsen, siirtyi pois yhtiön palveluksesta.

Hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria on nimitetty
eläkevakuutusyhtiö Varma-Sammon toimitusjohtajaksi 1.6.2004
alkaen. Matti Vuoria jatkaa Fortumin hallituksen päätoimisena
puheenjohtajana tämän vuoden loppuun asti.
Näkymät

Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä
markkinatekijöitä ovat sähkön markkinahinta ja öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali. Muita merkittäviä tekijöitä
ovat raakaöljyn hinta sekä Yhdysvaltain dollarin ja Ruotsin
kruunun kurssit.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan
Pohjoismaissa noin 1-2 %:n vuosivauhtia. Vuoden 2003 ensimmäisellä
puoliskolla sähkön spot-hinta oli Pohjoismaiden markkinoilla
keskimäärin 40,9 euroa megawattitunnilta, 119% enemmän kuin
vastaavana ajanjaksona vuonna 2002. Heinäkuun alussa
sähköfutuurien hinta loppuvuodeksi 2003 oli noin 29-30 euroa
megawattitunnilta.

Yhteispohjoismaisen sähkö- ja lämpöyhtiön muodostamisesta
aiheutuvat synergiaedut entisen Birka Energin siirryttyä kokonaan
Fortumin omistukseen tulevat ylittämään 100 miljoonan euron
vuosittaisen tavoitteen vuonna 2004.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan jatkuvien liiketoimintojen tulos on
yleensä merkittävästi parempi vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä
neljänneksellä kuin vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Tammi-kesäkuussa öljyn kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-
Euroopassa (Brent Complex) oli huomattavasti korkeampi kuin vuoden
2002 alussa, keskimäärin 2,9 (0,4) USD/bbl. Vuoden 2003
heinäkuussa kansainvälinen jalostusmarginaali on ollut keskimäärin
2,7 USD/bbl. Kansainvälinen Brent Complex -jalostusmarginaali on
usean vuoden ajan ollut keskimäärin 1,5-2,0 USD/bbl. Johto arvioi
Fortumin lisämarginaalin pysyvän edellisvuosien vahvalla tasolla.
Vuodelle 2003 ei ole suunniteltu merkittäviä jalostamoiden
huoltoseisokkeja.

Brent-raakaöljyn keskihinta oli 27,5 USD/bbl vuoden 2003 tammi-
kesäkuussa ja 30.6.2003 hinta oli 28,3 USD/bbl. Vuoden 2003
heinäkuussa keskihinta on ollut 28,4 USD/bbl ja vuoden 2003 lopun
kansainväliset futuurit keskimäärin 26,3 USD/bbl. Raakaöljyn
hinnasta aiheutuvat varastovoitot ja -tappiot vaikuttavat
Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin tulokseen.

Norjan ja Omanin öljyn- ja kaasuntuotannon myynnin takia
Fortumilla ei ollut tuotantoa vuoden 2003 ensimmäisellä
puoliskolla. Öljyntuotanto Etelä-Shapkinon kentällä Luoteis-
Venäjällä alkoi heinäkuun puolivälissä. Syyskuussa tuotannon
odotetaan nousevan 12 500 barreliin päivässä (Fortumin 50 %
osuus). Tuotantoa lisätään asteittain ja täyteen kapasiteettiin
(25 000 barrelia/päivä) päästään vuonna 2004. Toiminnalla ei ole
vaikutusta vuoden 2003 tulokseen.

Fortumin uudelleenjärjestelyt on nyt käytännöllisesti katsoen
viety loppuun. Suurin osa strategisista tavoitteista on
saavutettu: vahva tase ja menestyvät liiketoiminnat, jotka
tuottavat hyvän kassavirran. Tältä pohjalta Fortumilla on hyvät
edellytykset edelleen vahvistaa asemaansa Pohjoismaiden johtavana
energiayhtiönä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Espoossa 24.07.2003
Fortum Oyj
Hallitus


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:
talousjohtaja Juha Laaksonen, puh. 010 452 4519


FORTUM-KONSERNI 1.1.-30.6.2003
Tilintarkastamaton


KONSERNIN TULOSLASKELMA
MEUR II/03 II/02 I-II/03 I-II/02 2002 Ed.12kk

Liikevaihto 2435 2682 6028 5253 11148 11923
Osuus osakkuusyritysten
voitosta (tappiosta) 9 4 20 13 31 38
Liiketoiminnan muut tuotot 63 238 76 327 370 119
Poistot ja arvonalentumiset -134 -172 -267 -323 -694 -638
Liiketoiminnan muut kulut -2087 -2330 -5096 -4521 -9566 10141

Liikevoitto 286 422 761 749 1289 1301
Rahoitustuotot ja -kulut -70 -76 -135 -134 -281 -282

Voitto ennen veroja 216 346 626 615 1008 1019
Välittömät verot -60 -84 -167 -149 -269 -287
Vähemmistöosuus -14 -18 -47 -40 -73 -80

Tilikauden voitto 142 244 412 426 666 652Tulos/osake, euro 0.17 0.29 0.49 0.50 0.79 0.77
Laimennusvaikutuksella
oikaistu tulos/osake,euro 0.16 0.29 0.48 0.50 0.78
Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin, 1 000 kpl 845823 845638 845642 845785
Laimennettu osakkeiden
keskimääräinen lkm, 1000kpl 855935 851580 851482


KONSERNIN TASE
MEUR 30.6.03 30.6.02 31.12.02
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat 13908 14868 14837
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 539 622 504
Saamiset 1382 1638 2027
Rahavarat 665 428 592
Yhteensä 2586 2688 3123
Yhteensä 16494 17556 17960


VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 2876 2875 2876
Muu oma pääoma 3151 2807 3020
Yhteensä 6027 5682 5896
Vähemmistöosuus 1434 1443 1432
Pakolliset varaukset 76 95 133
Laskennallinen verovelka 1775 1804 1866
Pitkäaikainen vieras pääoma 4095 5402 4699
Lyhytaikainen vieras pääoma 3087 3130 3934
Yhteensä 16494 17556 17960

Oma pääoma/osake, euro 7.13 6.72 6.97
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl 845848 845666 845776


KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
MEUR 30.6.03 30.6.02 31.12.02
Liiketoiminnan kassavirta 1060 775 1351
Käyttöomaisuuslisäys -244 -250 -649
Ostetut osakkeet -503 -1756 -1771
Käyttöomaisuuden myyntitulot 80 102 120
Myydyt osakkeet 1219 754 889
Muiden sijoitusten muutos -32 154 33
Kassavirta ennen rahoitusta 1580 -221 -27

Lainojen nettomuutos -1204 295 209
Osingonjako -264 -220 -220
Muut rahoituserät -40 -48 30
Rahoituksen kassavirta -1508 27 19
Likvidien varojen muutos
lisäys (+), vähennys (-) 72 -194 -8


KONSERNIN TUNNUSLUVUT
30.6.03 30.6.02 31.12.02 Edel.12kk
Sijoitettu pääoma 13077 13734 13765
Korollinen nettovelka, MEUR 4502 6182 5848
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen, MEUR 761 3956 4381 1186
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12.1 10.3 11.1 10.6
Oman pääoman tuotto, % 11.9 9.1 10.5 10.0
Korkokate 5.4 5.2 4.7 4.7
FFO / korollinen nettovelka, % 1) 42.6 24.5 28.1
Velkaantumisaste, % 60 87 80
Oikaistu velkaantumisaste, % 2) 91 125 115
Omavaraisuusaste, % 45 41 41
Henkilöstö keskimäärin 13272 14659 14053

1) FFO = liiketoiminnan kassavirta
2) Vähemmistöosuus, joka liittyy Fortum Capital Ltd:n liikkeelle
laskemiin etuosakkeisiin, määrältään yhteensä 1 200 miljoonaa euroa ja
joihin liittyy 6,7 %:n kiinteä osinkotuotto,
on käsitelty vieraana pääomana.


KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR II/03 II/02 I-II/03 I-II/02 2002 Ed.12kk
Sähkö, lämpö ja kaasu 718 783 1932 1716 3644 3860
Sähkönsiirto 160 156 359 317 640 682
Öljynjalostus ja markkinointi 1643 1790 3718 3321 7083 7480
Markets 327 270 803 576 1280 1507
Muu toiminta 19 16 39 30 64 73
Liiketoimintojen
välinen myynti -432 -356 -823 -756 -1668 -1735
Yhteensä 2435 2659 6028 5204 11043 11867

Myydyt liiketoiminnat *) - 23 - 49 105 -
Yhteensä 2435 2682 6028 5253 11148 11867

*) Sisäinen myynti vähennetty


KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR II/03 II/02 I-II/03 I-II/02 2002 Ed.12kk
Sähkö, lämpö ja kaasu 136 156 429 305 617 741
Sähkönsiirto 61 72 142 185 279 236
Öljynjalostus ja markkinointi 75 79 200 135 253 318
Markets 15 4 8 6 -11 -9
Muu toiminta -2 -10 -19 -21 -64 -62
Liiketoimintojen välinen myynti 1 1 1 - - 1
Yhteensä 286 302 761 610 1074 1225

Myydyt liiketoiminnat - 120 - 139 215 76
Yhteensä 286 422 761 749 1289 1301

KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR II/03 II/02 I-II/03 I-II/02 2002 Ed.12kk
Sähkö, lämpö ja kaasu - 108 -1 109 116 6
Sähkönsiirto 20 32 21 91 92 22
Öljynjalostus ja markkinointi -18 9 -16 38 48 -6
Markets - - - 1 1 -
Muu toiminta 12 8 14 8 4 10
Yhteensä 14 157 18 247 261 32

Myydyt liiketoiminnat - 67 - 67 54 -13
Yhteensä 14 224 18 314 315 19


KONSERNIN POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR II/03 II/02 I-II/03 I-II/02 2002 Ed.12kk
Sähkö, lämpö ja kaasu 58 65 116 115 236 237
Sähkönsiirto 39 42 76 76 147 147
Öljynjalostus ja markkinointi 31 33 61 67 152 146
Markets 3 7 7 12 25 20
Muu toiminta 3 4 7 7 23 23
Liiketoimintojen välinen myynti - 2 - -2 -1 1
Yhteensä 134 149 267 275 582 574
Myydyt liiketoiminnat - 23 - 48 112 64
Yhteensä 134 172 267 323 694 638


KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR II/03 II/02 I-II/03 I-II/02 2002 Ed.12kk
Sähkö, lämpö ja kaasu 351 76 404 2468 2619 555
Sähkönsiirto 201 113 224 1287 1394 331
Öljynjalostus ja markkinointi 64 41 96 64 177 209
Markets 26 4 26 108 109 27
Muu toiminta 7 1 11 3 7 15
Yhteensä 649 235 761 3930 4306 1137
Myydyt liiketoiminnat - 17 - 26 75 49
Yhteensä 649 25 761 3956 4381 1186


KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR 30.6.03 30.6.02 31.12.02
Sähkö, lämpö ja kaasu 3) 8566 8735 8748
Sähkönsiirto 3) 3064 3145 3199
Öljynjalostus ja markkinointi 1435 1543 1510
Markets 119 109 55
Muu toiminta 112 143 30
Yhteensä 13296 13675 13542
Myydyt liiketoiminnat - 1013 927
Yhteensä 13296 14688 14469

3) Sidottu pääoma sisältää konserniaktiivan kohdistamisesta muodostuvaa
laskennallista verovelkaa Sähkö, lämpö ja kaasu segmentissä 501 MEUR
30.6.2003 ja 502 MEUR vuonna 2002 sekä Sähkönsiirrossa 260 MEUR
30.6.2003 ja 344 MEUR vuonna 2002.


KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 4)
% 30.6. 30.6. 30.6. 30.6. 31.12. 31.12. Edell. Edell.
2003 2003*) 2002 2002*) 2002 2002*) 12 kk 12kk*)
Sähkö, lämpö
ja kaasu 9.9 9.9 7.7 4.9 7.5 6.1 8.5 8.4
Sähkönsiirto 9.0 7.7 12.7 6.5 9.3 6.2 7.5 6.8
Öljynjalostus ja
markkinointi 26.8 28.9 16.8 12.0 16.0 13.0 21.0 21.4
Markets 23.1 23.1 9.5 7.9 -11.4 -12.4 -11.5 -11.5

4) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto / sidottu pääoma keskimäärin
*) kertaluonteiset erät vähennetty liikevoitosta


KONSERNIN VASTUUT
MEUR 30.6.03 30.6.02 31.12.02
Vastuusitoumukset

Omasta puolesta
Velan vakuudeksi
Pantit 512 453 553
Kiinteistökiinnitykset 233 236 237
Yrityskiinnitykset - 82 32
Muutkiinnitykset - 52 26
Muista sitoumuksista
Kiinteistökiinnitykset 54 54 55
Pantit, yrityskiinnitykset
ja muut vastuusitoumukset 1 6 8
Takaisinostovastuut 9 16 15
Muut vastuusitoumukset 99 534 474
Yhteensä 908 1433 1400

Osakkuusyritysten puolesta
Pantit ja kiinteistökiinnitykset 12 8 9
Takaukset 637 218 345
Muut vastuusitoumukset 182 184 184
Yhteensä 831 410 538

Muiden puolesta
Takaukset 23 5 4
Muut vastuusitoumukset 6 14 4
Yhteensä 29 19 8

Yhteensä 1768 1862 1946


Käyttöleasingvastuut
Vuoden sisällä erääntyvät 61 60 58
Yli vuoden kuluttua erääntyvät 121 66 91
Yhteensä 182 126 149

Rahoitusleasingsopimukset on kirjattu taseeseen.

Ydinjätehuoltovastuu 545 515 545
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus -535 -505 -535
Velkana taseessa 5) 10 10 10

5) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat
Muiden vastuiden lisäksi Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, joka
kattaa 75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun
hankintasopimuksesta johtuvista maksuvelvoitteista.


Johdannaissopimukset 30.6.03 31.12.02
Korko- ja valuutta- Kohde- Käypä Tulout- Kohde- Käypä- Tulout-
johdannaiset etuuden arvo tamatta etuuden arvo tamatta
arvo arvo
MEUR
Korkotermiinit 784 -1 -1 2950 -2 -2
Koronvaihtosopimukset 6015 8 46 6898 21 34
Valuuttatermiinit 6) 7599 57 46 5626 63 30
Valuutanvaihtosopimukset 530 36 10 2334 227 60
Ostetut valuuttaoptiot 64 7 7 248 9 11
Asetetut valuuttaoptiot 29 1 1 66 1 1

6) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat
sopimukset.

Johdannaissopimukset 30.6.02
Korko- ja valuuttajohdannaiset Kohde-etuuden Käypä Tulouttamatta
arvo arvo
MEUR
Korkotermiinit 6015 1 1
Koronvaihtosopimukset 6833 -2 33
Valuuttatermiinit 6) 6351 38 1
Valuutanvaihtosopimukset 2951 237 46
Ostetut valuuttaoptiot 277 11 11
Asetetut valuuttaoptiot 94 2 2

6) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat
sopimukset.
30.6.03 31.12.02
Raakaöljy ja Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout-
öljytuotteet arvo tamatta arvo tamatta
1000bbl MEUR MEUR 1000bbl MEUR MEUR
Myyntisopimukset 16589 - - 10697 -11 -11
Ostosopimukset 19241 3 3 12170 13 13
Ostetut optiot 400 - - - - -
Asetetut optiot 600 - - 25 - -
30.6.02
Raakaöljy ja öljytuotteet Määrä Käypä Tulouttamatta
arvo
1000 bbl MEUR MEUR
Myyntisopimukset 10364 1 1
Ostosopimukset 8351 1 1
Ostetut optiot - - -
Asetetut optiot 25 - -
30.6.03 31.12.02
Sähköjohdannaiset Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout-
arvo tamatta arvo tamatta
TWh MEUR MEUR TWh MEUR MEUR
Myyntisopimukset 77 -368 -226 94 -2065 -1406
Ostosopimukset 74 337 195 78 1709 1051
Ostetut optiot 3 -2 -2 2 1 -1
Asetetut optiot 7 - - 6 3 6
30.6.02
Sähköjohdannaiset Määrä Käypä Tulouttamatta
arvo
TWh MEUR MEUR
Myyntisopimukset 87 74 73
Ostosopimukset 86 -72 -73
Ostetut optiot 5 -2 -1
Asetetut optiot 9 4 4

30.6.03 31.12.02
Kaasujohdannaiset Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout-
arvo tamatta arvo tamatta
Mill.th. MEUR MEUR Mill.th. MEUR MEUR
Myyntisopimukset 3135 -38 -38 4072 127 127
Ostosopimukset 2965 38 38 3773 -115 -115
Ostetut optiot 980 -5 -5 1287 -7 -7
Asetetut optiot 1039 7 7 1335 - -

30.6.02
Kaasujohdannaiset Määrä Käypä Tulouttamatta
arvo
Mill.th. MEUR MEUR
Myyntisopimukset 2568 43 43
Ostosopimukset 2650 -39 -39
Ostetut optiot 574 - -
Asetetut optiot -504 2 2


Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken
markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin
kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien
kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin.
Määriin sisältyvät myös erääntymättömät, suljetut sopimukset.
Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa konsernin valuutta-, korko-
ja hintariskin hallintaan.

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR II/03 I/03 IV/02 III/02 II/02 I/02
Sähkö, lämpö ja kaasu 718 1214 1234 694 783 933
Sähkönsiirto 160 199 184 138 156 162
Öljynjalostus ja markkinointi 1643 2075 1968 1794 1790 1531
Markets 327 476 418 286 270 306
Muu toiminta 19 20 19 15 16 14
Liiketoimintojen välinen myynti-432 -391 -567 -344 -356 -401
Yhteensä 2435 3593 3256 2583 2659 2545
Myydyt liiketoiminnat - - 34 22 23 26
Yhteensä 2435 3593 3290 2605 2682 571

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR II/03 I/03 IV/02 III/02 II/02 I/02
Sähkö, lämpö ja kaasu 136 293 284 28 156 149
Sähkönsiirto 61 81 61 34 72 113
Öljynjalostus ja markkinointi 75 125 42 76 79 57
Markets 15 -7 -19 2 4 2
Muu toiminta -2 -17 -27 -17 -10 -12
Liiketoimintojen välinen myynti 1 - -1 1 1 -1
Yhteensä 286 475 340 124 302 308
Myydyt liiketoiminnat - - 51 25 120 19
Yhteensä 286 475 391 149 422 327