Fortum Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.?30.9.2

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.10.2003 klo 9.00 1(1)


Fortum Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2003


Vahva tuloskehitys jatkuu
– Fortumin liikevoitto nousi miljardiin euroon

Osavuosi lyhyesti
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 71 %
- Kassavirta oli vahva, 1 381 miljoonaa euroa
- Kolmannen neljänneksen osakekohtainen tulos kaksinkertaistui
viime vuodesta
- Öljytoimiala päätettiin eriyttää uudeksi yhtiöksi ja viedä
pörssiin


Tunnuslukuja III III I-III I-III 2002 Edelli
/03 /02 /03 /02 set
12 kk

Liikevaihto, milj. euroa 2527 2605 8555 7858 11148 11845
Liikevoitto, milj. euroa 239 149 1000 898 1289 1391
– ilman kertaluonteisia 231 136 974 571 974 1377
eriä
Voitto ennen veroja, 185 75 811 690 1008 1129
milj. euroa
Tulos/osake, EUR 0,15 0,07 0,64 0,57 0,79 0,86
Oma pääoma/osake, EUR 7,30 6,77 6,97
Sijoitettu pääoma 12773 13488 13765
(kauden lopussa), milj.
euroa
Korollinen nettovelka 4420 6033 5848
(kauden lopussa), milj.
euroa
Investoinnit, milj. euroa 889 4121 4381
Liiketoiminnan 1381 977 1351
kassavirta,
milj. euroa
Sijoitetun pääoman 10,6 9,6 11,1 11,3
tuotto, %
Oman pääoman tuotto, % 10,5 8,7 10,5 10,8
Velkaantumisaste, % 58 84 80
Henkilöstö keskimäärin 13594 14333 14053
Osakkeiden määrä 845836 845655 845642 845783
keskimäärin, 1000

Konsernin tulos tammi-syyskuussa oli vahva ja kassavirta pysyi
edelleen hyvällä tasolla hyvän toiminnallisen tuloksen ansiosta.
Kassavirran kehitystä tukivat edelleen vähentynyt käyttöpääoma ja
suuret valuuttakurssivoitot, jotka johtuivat luottojen
uudelleenjärjestelyis-tä. Nettovelka väheni edelleen 4 420
miljoonaan euroon. Tämän seurauksena velkaantumisaste laski 58
prosenttiin.

Myönteiseen kehitykseen ovat vaikuttaneet monet tuloksen
parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Birka Energin sulauttaminen
konserniin eteni suunnitellusti. Tammi-syyskuussa saavutetut
synergiaedut olivat 90 miljoonaa euroa.

Fortum teki merkittäviä strategisia hankintoja Norjassa ja Luoteis-
Venäjällä sopimalla E.ON AG:n kanssa omaisuuserien vaihdosta.
Lisäksi Fortum osti kesäkuussa markkinoilta lisää Hafslundin
osakkeita niin, että sen osuus Hafslundin osakepääomasta on nyt
34,1 %.

Merkittävät markkinatekijät, sähkön markkinahinta ja öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali, olivat katsauskaudella
huomattavasti korkeampia kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.
Vuodenvaihteen ennätystasojen jälkeen hinnat pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) laskivat, mutta pysyivät kuitenkin
selvästi edellisvuotta korkeampina. Myös öljyn kansainvälinen
jalostusmarginaali, joka oli vuoden alussa erittäin korkea, laski
jonkin verran, mutta pysyi edelleen vuoden takaista korkeammalla
tasolla.

Syyskuussa Fortum päätti aloittaa valmistelut öljytoimialansa
eriyttämiseksi uudeksi yhtiöksi ja tämän yhtiön listaamiseksi
Helsingin arvopaperipörssiin. Samalla Fortum investoi kaikkiaan
500 miljoonaa euroa Porvoon jalostamon kehittämiseen
hyödyntääkseen markkinoilla vallitsevat suuntaukset ja lisätäkseen
siten jalostamon kilpailukykyä ja kannattavuutta entisestään.
Näillä ratkaisuilla Fortum pystyy entistä tehokkaammin jatkamaan
strategiansa mukaista keskittymistä pohjoismaisiin sähkö- ja
lämpömarkkinoihin ja osallistumistaan niiden rakennemuutoksiin.

Liikevaihto ja tulos

Heinäkuu - syyskuu

Kaikkien segmenttien liikevoitto parani edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sähkö, lämpö ja kaasu -
segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä yli
kaksinkertaistui. Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin tulos
parani yli 50 %.

Konsernin liikevoitto oli 239 (149) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä, 231 (136) miljoonaa euroa, parani 95
miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2002 vastaavaan ajanjaksoon.
Kertaluonteisia eriä oli yhteensä 8 (13) miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos kaksinkertaistui 0,15 (0,07) euroon.

Heinä-syyskuussa Nord Poolin sähkön hinta ja öljyn kansainvälinen
jalostusmarginaali ylittivät edellisvuoden vastaavan ajanjakson
tason.

Tammikuu - syyskuu

Konsernin liikevaihto oli 8 555 (7 858) miljoonaa euroa. Kasvuun
vaikuttivat erityisesti sähkön ja öljytuotteiden korkeammat
markkinahinnat.

Konsernin liikevoitto oli 1 000 (898) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä, 974 (571) miljoonaa euroa, parani 403
miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2002 vastaavaan ajanjaksoon. Kun
otetaan huomioon myydyt liiketoiminnat, liikevoiton parannus oli
500 miljoonaa euroa. Kertaluonteisia eriä oli yhteensä 26 (327)
miljoonaa euroa. Suurin osa viime vuoden kertaluonteisista eristä
tuli omaisuuden myynneistä saaduista voitoista.

Sähkön- ja lämmönmyynnin volyymit kasvoivat. Tämän seurauksena ja
entistä korkeampien sähkön hintojen ansiosta Sähkö, lämpö ja kaasu
-segmentin tulos parani merkittävästi.

Sähkönsiirto-segmentin tulos oli jonkin verran edellisvuotta
alempi vuoden 2002 huomattavien myyntivoittojen takia. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä parani kuitenkin selvästi viime vuoteen
verrattuna.

Markets-segmentin tulos kolminkertaistui viime vuoteen verrattuna.

Öljyn kansainväliset jalostusmarginaalit olivat merkittävästi
korkeampia kuin vuosi sitten, mikä paransi huomattavasti
Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin tulosta. Shipping-
liiketoiminta hyötyi korkeista rahdeista, pääasiassa ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Alusten käyttöaste pysyi korkeana
tonniston uudistamisen ja arktisten olojen erityistuntemuksen
ansiosta. Myös öljyn vähittäismyynnin tulos oli hyvä.

Voitto ennen veroja oli 811 (690) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 189 (208) miljoonaa euroa.

Vähemmistöosuus oli 57 (50) miljoonaa euroa. Se liittyy pääasiassa
Fortum Capital Ltd:n vuonna 2000 liikkeelle laskemiin
etuoikeutettuihin osakkeisiin ja Fortum Värme Holdingiin, jossa
Tukholman kaupungilla on 50 %:n taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat yhteensä 212 (158) miljoonaa euroa.

Kauden tulos oli yhteensä 542 (482) miljoonaa euroa ja
osakekohtainen tulos 0,64 (0,57) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto
oli 10,6 % (9,6 %) ja oman pääoman tuotto 10,5 % (8,7 %).

SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähkö, lämpö ja kaasu

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
sekä kaasuliiketoiminta Pohjoismaissa ja muualla Itämeren
alueella. Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähköyhtiö ja
alueen johtava lämmöntuottaja. Service-liiketoiminta (entinen
Fortum Energy Solutions) on kuulunut tähän segmenttiin 1.1.2003
lähtien.

milj. euroa III III I-III I-III 2002 Edelli
/03 /02 /03 /02 set 12
kk
Liikevaihto 626 694 2558 2410 3644 3792
– sähkönmyynti 337 325 1393 1028 1661 2026
– lämmönmyynti 107 114 540 453 686 773
– muu myynti 182 255 625 929 1297 993
Liikevoitto 77 28 506 333 617 790
– ilman kertaluonteisia 78 33 508 230 501 779
eriä
Sidotun pääoman tuotto, % 7,8 5,5 7,5 9,1
Sidottu pääoma (kauden 8720 8717 8748
lopussa)

Ennakkoarvioiden mukaan sähkönkulutus Pohjoismaissa laski
kolmannen neljänneksen aikana 1 % ja oli 77,6 (78,3)
terawattituntia (TWh). Suomessa kulutus oli suurin piirtein
samalla tasolla kuin viime vuonna, Ruotsissa se laski noin 3 % ja
Norjassa se kasvoi noin 1 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna.

Tammi-syyskuussa sähkönkulutus laski Pohjoismaissa
ennakkoarvioiden mukaan 1 % ja oli 275 (277) TWh. Suomessa kulutus
kasvoi 4 %. Ruotsissa kulutus oli samalla tasolla kuin viime
vuonna, ja Norjassa se laski 4 % edellisvuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna.

Kolmannen neljänneksen aikana sähkön keskihinta Nord Poolissa oli
31,0 (20,1) euroa megawattitunnilta (MWh). Vesivarantojen määrä
pysyi käytännössä muuttumattomana. Tammi-syyskuussa sähkön
keskihinta oli 37,6 (19,2) euroa megawattitunnilta. Hintatasoon
vaikuttivat edelleen jatkunut vesivarantojen vaje ja normaalia
alempi virtaama.

Tammi-syyskuussa sähkön Nord Pool -hinta nousi 95 % viime vuoteen
verrattuna. Fortumin Pohjoismaissa myymän sähkön hinta nousi
vastaavasti 39 %.

Sähkö, lämpö ja kaasu -segmentin markkina-asema vahvistui.
Pohjoismaissa myynti oli yhteensä 41,9 (37,8) TWh eli noin 15 %
(14 %) Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta tammi-syyskuussa.

Tammi-syyskuussa Fortum tuotti sähköä Pohjoismaissa 37,1 (32,7)
TWh, mikä oli noin 13 % (12 %) Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta.
Vähäisten vesivarantojen takia energian tuotantotapojen välinen
suhde poikkesi merkittävästi viime vuodesta. Tämä on osoitus
Fortumin tuotantorakenteen joustavuudesta.

Pohjoismaihin keskittyvän strategiansa mukaisesti Fortum luopui
kesäkuussa Ison-Britannian kaasun vähittäiskauppatoiminnasta, ja
on myös luopumassa kaasutradingista. Fortum on edelleen osakkaana
muutamissa kaasuyhtiöissä Pohjoismaissa ja Itämeren alueella ja
osallistuu kehityshankkeisiin, joista esimerkkinä North Transgas.

Sopimuspohjaisen kunnossapidon kysyntä oli hyvä, ja Fortum Service
solmi lukuisia uusia sopimuksia teollisuusasiakkaiden kanssa. Myös
sähköasemien kunnossapidon ja perusparannusten sekä
vesivoimalaitosten perusparannusten kysyntä pysyi hyvänä.

Sähkönmyynti alueittain III III I-III I-III 2002 Edelli
TWh /03 /02 /03 /02 set 12
kk
Ruotsi *) 5,5 5,1 20,7 19,6 28,0 29,1
Suomi 6,2 6,1 21,2 18,2 26,1 29,1
Muut maat 0,4 1,1 2,1 5,2 5,9 2,8
Yhteensä 12,1 12,3 44,0 43,0 60,0 61,0


Lämmönmyynti alueittain III III I-III I-III 2002 Edelli
TWh /03 /02 /03 /02 set 12
kk
Ruotsi*) 0,8 0,7 6,5 4,6 8,2 10,1
Suomi 1,6 1,8 7,4 7,1 9,8 10,1
Muut maat 0,6 1,1 2,8 3,3 4,5 4,0
Yhteensä 3,0 3,6 16,7 15,0 22,5 24,2
*) Muutos Birka Energin omistuksessa lisäsi sähkönmyyntiä 2,4 TWh
ja lämmönmyyntiä 1,4 TWh vuonna 2002.

Oma sähköntuotanto, III III I-III I-III 2002 Edelli
TWh, /03 /02 /03 /02 set 12
Pohjoismaissa kk
Vesivoima 3,5 4,4 11,9 14,1 18,1 15,9
Ydinvoima 4,8 5,0 17,5 15,6 22,0 23,9
Lämpövoima 2,1 0,7 7,7 3,0 6,4 11,1
Yhteensä 10,4 10,1 37,1 32,7 46,5 50,9


Oman tuotannon osuus, III III I-III I-III 2002 Edelli
%, /03 /02 /03 /02 set 12
Pohjoismaissa kk
Vesivoima 34 44 32 43 39 31
Ydinvoima 46 49 47 48 47 47
Lämpövoima 20 7 21 9 14 22
Yhteensä 100 100 100 100 100 100

Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää alue- ja jakeluverkkoja sekä jakaa
sähköä kaikkiaan noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa,
Suomessa, Norjassa ja Virossa.


milj. euroa III III I-III I-III 2002 Edelli
/03 /02 /03 /02 set 12
kk
Liikevaihto 143 138 502 456 640 686
– jakeluverkot 118 110 415 377 526 564
– alueverkot 19 19 64 56 80 88
– muu myynti 6 9 23 23 34 34
Liikevoitto 47 34 189 219 279 249
– ilman kertaluonteisia 48 34 169 128 187 228
eriä
Sidotun pääoman tuotto, 8,0 9,9 9,3 7,9
%
Sidottu pääoma (kauden 3106 3117 3199
lopussa)

Sähkönsiirto III III I-III I-III 2002 Edelli
jakeluverkoissa /03 /02 /03 /02 set 12
alueittain kk
TWh
Ruotsi*) 2,7 2,9 11,0 9,5 14,4 15,9
Suomi 1,1 1,1 4,4 3,6 5,4 6,2
Muut maat 0,4 0,0 0,7 1,3 1,4 0,8
Yhteensä 4,2 4,0 16,1 14,4 21,2 22,9
*) Birka Energin hankinta lisäsi jakeluverkkosiirron määrää 1,7
TWh vuonna 2002.

Sähkönjakeluasiakkaitt 30.9.2003 30.9.2002 2002
en lukumäärä
alueittain, tuhansia
Ruotsi 850 890 890
Suomi 395 390 390
Muut maat*) 115 20 20
Yhteensä 1360 1300 1300
*) Østfold Energi Nett AS ja sen 94 000 asiakasta ovat mukana
luvuissa 1.5.2003 lähtien.

Jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 16,1 (14,4) TWh
ja 14,7 (14,3) TWh.

Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli
yhteensä 10,8 (9,7) TWh Ruotsissa ja 3,9 (4,5) TWh Suomessa.

Fortum nosti sähkönsiirtohintojaan Ruotsissa ja Norjassa lokakuun
alussa, Ruotsissa keskimäärin 5 % ja Norjassa 6 %.

Markets

Markets vastaa sähkön ja öljytuotteiden – pääasiassa lämmitysöljyn
– vähittäismyynnistä ja tarjoaa niihin liittyviä palveluja.
Yksiköllä on noin 1,3 miljoonaa yritys- ja kotitalousasiakasta.

milj. euroa III III I-III I-III 2002 Edelli
/03 /02 /03 /02 set 12
kk
Liikevaihto 329 286 1132 862 1280 1550
Liikevoitto 14 2 22 8 -11 3
– ilman kertaluonteisia 14 2 22 7 -12 3
eriä
Sidotun pääoman tuotto, % 41,3 9,1 -11,4 4,6
Sidottu pääoma (kauden 74 73 55
lopussa)

Markets-yksikkö ostaa myymänsä sähkö- ja öljytuotteet
markkinaehdoin.

Suomessa keskimääräiset sähkön myyntihinnat kotitalousasiakkaille
pysyivät vakaina, kun taas Ruotsissa ja Norjassa ne nousivat
loppukesää ja alkusyksyä lähestyttäessä. Fortumin
vähittäismyyntihinnat eivät muuttuneet kolmannen neljänneksen
aikana.

Fortumin sähkön vähittäismyynti kolmannella neljänneksellä oli 7,6
(8,0) TWh ja lämmitysöljyn myynti 0,1 (0,1) miljoonaa tonnia.
Tammi-syyskuussa sähkönmyynti oli 24,8 (23,6) TWh. Muutos Birka
Energin omistuksessa lisäsi sähkönmyyntiä 1,9 TWh tammi-
helmikuussa 2002. Lämmitysöljyn myynti oli 0,5 (0,5) miljoonaa
tonnia tammi-syyskuussa.

Keväällä käynnistetty ohjelma liiketoimintaprosessien
parantamiseksi vaikutti yksikön tulosparannukseen.

Öljynjalostus ja markkinointi

Segmentin toimintaan kuuluvat öljyntuotanto, öljytuotteiden
jalostus ja markkinointi sekä logistiikka. Päätuotteita ovat
liikennepolttoaineet ja lämmitysöljyt.

milj. euroa III III I-III I-III 2002 Edelli
/03 /02 /03 /02 set 12
kk
Liikevaihto 1717 1794 5435 5114 7083 7404
Liikevoitto 118 76 318 211 253 360
– ilman kertaluonteisia 104 60 320 157 205 367
eriä
Sidotun pääoman tuotto, % 28,7 17,6 16,0 24,1
Sidottu pääoma (kauden 1446 1555 1510
lopussa)

Kolmannella neljänneksellä kansainvälinen jalostusmarginaali
Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli keskimäärin 2,7 (1,3)
dollaria barrelilta (USD/bbl). Tammi-syyskuussa se oli keskimäärin
2,8 (0,7) USD/bbl. Fortumin lisämarginaali oli edelleen
keskimäärin 2 USD/bbl kansainvälistä marginaalia korkeampi.

Brent-raakaöljyn hinta kolmannella neljänneksellä oli keskimäärin
28,4 (26,9) USD/bbl. Tammi-syyskuussa keskimääräinen hinta oli
28,6 (24,4) USD/bbl. Syyskuun lopussa Brent-öljyn hinta oli noin
27 USD/bbl.

Varastovoitto heinä-syyskuussa oli 14 (17) miljoonaa euroa ja
tammi-syyskuussa -0,4 (47) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuussa Fortum jalosti yhteensä 9,7 (9,9) miljoonaa
tonnia raakaöljyä ja muita raaka-aineita. Suomessa Fortum myi
kaikkiaan 5,8 (5,7) miljoonaa tonnia öljytuotteita. Vienti oli
yhteensä 3,9 (3,8) miljoonaa tonnia.

Kolmannen neljänneksen aikana merikuljetusrahdit pysyivät
normaalilla tasolla, mutta olivat huomattavasti alemmat kuin
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Alusten käyttöaste pysyi korkeana,
ja laivaston uudistamisohjelma jatkui. Syyskuussa päätettiin myydä
yksi raakaöljyalus ja luopua poijulastausliiketoiminnasta. Uusi
tuotealus toimitettiin Fortumille syyskuussa.

Fortumin tuotantotoiminta Etelä-Shapkinon öljykentällä Luoteis-
Venäjällä alkoi heinäkuun puolivälissä. Päivittäinen tuotanto on
noin 20 000 barrelia (100 %). Suunniteltu suurin päivittäinen
tuotanto eli 50 000 barrelia päivässä (josta Fortumin osuus on 25
000 barrelia päivässä) saavutetaan tämänhetkisten arvioiden mukaan
vuoden 2004 loppuun mennessä. Fortumin osuudeksi kyseisen
öljykentän varannoista on arvioitu noin 82 miljoonaa barrelia.
Fortum ja venäläinen Lukoil omistavat öljykentän puoliksi
tasaosuuksin.

Fortumin jalostamien III III I-III I-III 2002 Edelli
öljytuotteiden /03 /02 /03 /02 set 12
toimitukset kk
tuoteryhmittäin (1 000 t)
Bensiini 1075 1247 3135 3390 4595 4340
Dieselöljy 971 783 2876 2626 3619 3869
Lentopetroli 159 172 410 472 586 524
Kevyt polttoöljy 362 331 1081 1054 1503 1530
Raskas polttoöljy 269 260 951 939 1233 1245
Muu 488 424 1276 1039 1504 1741
Yhteensä 3324 3217 9729 9520 13040 13249

Fortumin jalostamien III III I-III I-III 2002 Edelli
öljytuotteiden /03 /02 /03 /02 set 12
toimitukset alueittain kk
(1 000 t)
Suomi 2002 1848 5791 5718 7845 7918
Muut Pohjoismaat 503 529 1470 1457 1982 1995
Baltian maat ja Venäjä 33 9 62 28 41 75
Yhdysvallat ja Kanada 278 435 795 1022 1276 1049
Muut maat 508 396 1611 1295 1896 2212
Yhteensä 3324 3217 9729 9520 13040 13249

Liiketoiminnan kehittäminen ja rakennemuutokset

Fortumin ja E.ON AG:n sähköön liittyvien omaisuuserien vaihtoa
koskevat kaupat saatiin päätökseen kesäkuun lopussa. Fortum hankki
omaisuuseriä Norjasta ja Luoteis-Venäjältä ja myi
ydinliiketoimintaan kuulumatonta omaisuutta Irlannista, Saksasta
ja Etelä-Ruotsista. Norjalaisen Fredrikstad Energi AS:n osakkeita
koskeva kauppa odottaa vielä teknistä päättämistä.

Norjan E & P -toimintojen myynti saatiin päätökseen maaliskuussa.
Kaupan taloudelliset vaikutukset näkyivät Fortumin vuoden 2002
vuosituloksessa. Kesäkuussa Fortum myi Ison-Britannian kaasun
vähittäismyyntitoimintansa ja käynnisti toimenpiteet
kaasutradingista luopumiseksi.

Syyskuussa Fortum ilmoitti, että se aloittaa valmistelut
öljytoimialansa eriyttämiseksi uudeksi yhtiöksi ja tämän yhtiön
listaamiseksi Helsingin arvopaperipörssiin. Uusi yhtiö käsittää
Fortumin koko nykyisen öljytoimialan jalostus-, markkinointi-,
varustamo- ja öljyntuotantotoimintoineen.

Tällä strategisella ratkaisulla Fortum pystyy entistä tehokkaammin
jatkamaan strategiansa mukaista keskittymistä pohjoismaisiin sähkö-
ja lämpömarkkinoihin ja osallistumistaan niiden rakennemuutoksiin.
Samalla parannetaan öljyliiketoimintojen kilpailukykyä ja
taloudellisia näkymiä ja luodaan kaksi omilla toimialoillaan
johtavaa ja kilpailuasemaltaan vahvaa pohjoismaista yritystä.

Investoinnit ja rahoitus

Öljyliiketoimintojen listaaminen erilliseksi pörssiyhtiöksi
mahdollistaa puolen miljardin euron investoinnin Porvoon
jalostamon rikittömän dieselöljyn tuotantokapasiteetin
lisäämiseksi. Jalostamon kokonaiskapasiteetti pysyy ennallaan,
mutta se pystyy tuntuvasti lisäämään hyvin kannattavien tuotteiden
jalostusta esimerkiksi venäläisestä raakaöljystä, jonka saatavuus
on Porvoossa hyvä, sijaitseehan Porvoo länsimarkkinoille
suuntautuvan venäläisen raakaöljyn vientireitin varrella.
Rikittömän dieselöljyn vuosituotanto kasvaa noin miljoona tonnia,
ja sillä korvataan pääasiassa raskaan polttoöljyn tuotantoa.
Fortum arvioi öljynjalostuksensa ns. lisämarginaalin kasvavan
vähintään dollarin barrelilta ja siten saavuttavansa suhteellisen
varovaisinkin oletuksin investoinnille hyvän tuoton.

Oletettu hyvä tuotto perustuu siihen, että Porvoon jalostamo
pystyy tuottamaan nykyistä edullisemmasta raakaöljystä entistä
arvokkaampia, ympäristömyötäisiä tuotteita. Näiden tuotteiden
kysyntä kasvaa nopeasti Fortumin avainmarkkinoilla.
Investointihankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2006 loppuun
mennessä.

Tammi-syyskuussa investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä
889 (4 121) miljoonaa euroa. Tästä 520 (3 729) miljoonaa euroa oli
yrityskauppoja.

Korollinen nettovelka kauden lopussa oli 4 420 (6 033) miljoonaa
euroa. Syyskuun lopussa velkaantumisaste oli 58 % (80 % vuoden
2002 lopussa). Velkaantumisaste oli 88 % (115 % vuoden 2002
lopussa), kun vähemmistöosuus Fortum Capital Ltd:stä on
sisällytetty velkoihin.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 189 (208) miljoonaa euroa.

Fortum Oyj käynnisti helmikuussa 7,0 miljardin Ruotsin kruunun
joukkovelkakirjaohjelman (Medium Term Note Programme).
Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeelle Ruotsin
pääomamarkkinoille. Joukkovelkakirjojen merkintävaluuttoina ovat
Ruotsin kruunu ja euro. Ohjelma korvaa Fortum Power and Heat AB:n
nimissä aiemmin julkaistun 7,0 miljardin kruunun ohjelman.

Huhtikuussa Fortum Oyj otti 1,2 miljardin dollarin valmiusluoton.
Tätä viiden vuoden lainaa tullaan käyttämään konsernin yleisiin
rahoitustarpeisiin, ja se korvaa tytäryhtiöiden vastaavat
lainajärjestelyt.

Heinäkuussa Fortum Oyj käynnisti 4,0 miljardin euron
joukkovelkakirjaohjelman (Euro Medium Term Note Programme)
voidakseen laskea liikkeeseen velkakirjoja kansainvälisille
pääomamarkkinoille.

Osakkeet ja osakepääoma

Fortum Oyj:n henkilökunnalle vuonna 1999 suunnattuun optiolainaan
ja johdon optio-ohjelmaan liittyen optio-oikeuksilla osakkeita
vaihdettiin ja merkittiin kaupparekisteriin 137 820 kappaletta.

Korotuksen jälkeen Fortum Oyj:n osakepääoma on 2 876 052 435 euroa
ja osakkeiden kokonaismäärä 845 897 775.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä
käyttämättömiä valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen
liikkeelle laskemiseksi, uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi
tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-syyskuussa oli keskimäärin
13 594 (14 333). Vähennyksestä suurin osa johtuu Birka Energin ja
Fortumin liiketoimintojen yhdistämisestä sekä Enprima-
osakkuusyhtiön perustamisesta vuoden alussa. Kauden lopussa
henkilöstömäärä oli 13 201 (13 670 vuoden 2002 lopussa).

Näkymät

Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä
markkinatekijöitä ovat sähkön markkinahinta ja öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali. Muita merkittäviä tekijöitä
ovat raakaöljyn hinta sekä Yhdysvaltain dollarin ja Ruotsin
kruunun kurssit. Vuoden 2005 aikana päästökaupasta saattaa tulla
uusi merkittävä markkinatekijä.

Viiden viime vuoden aikana Fortumin hiilidioksiditon
sähköntuotanto on kasvanut 27 terawattitunnista 41
terawattituntiin. Sen osuus Fortumin omasta sähköntuotannosta oli
79 % vuonna 2002. Tämän tuotantorakenteen ansiosta Fortumilla on
hyvät mahdollisuudet osallistua päästökauppaan, kun se alkaa.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan
Pohjoismaissa noin 1 %:n vuosivauhtia. Tammi-syyskuussa 2003
sähkön spot-hinta oli Pohjoismaiden markkinoilla keskimäärin 37,6
euroa megawattitunnilta, 95 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona
vuonna 2002. Tällä hetkellä vesivarantojen vaje on 17 TWh ja
sähköfutuurien hinta loppuvuodeksi 2003 on noin 37-40 euroa ja
vuoden 2004 tammi-huhtikuuksi 34-42 euroa megawattitunnilta.

Yhteispohjoismaisen sähkö- ja lämpöyhtiön muodostamisesta
aiheutuvat synergiaedut entisen Birka Energin siirryttyä kokonaan
Fortumin omistukseen tulevat ylittämään 100 miljoonan euron
vuosittaisen tavoitteen vuonna 2004.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan jatkuvien liiketoimintojen tulos on
yleensä merkittävästi parempi vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä
neljänneksellä kuin vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Myydyn liiketoiminnan, Öljyn ja kaasun tuotanto -segmentin,
liikevoitto vuonna 2002 oli 213 miljoonaa euroa. Vuoden 2002
viimeisellä neljänneksellä liikevoitto oli 51 miljoonaa.

Tammi-syyskuussa öljyn kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-
Euroopassa (Brent Complex) oli huomattavasti korkeampi kuin
vastaavana ajanjaksona vuonna 2002, keskimäärin 2,8 (0,7) USD/bbl.
Vuoden 2003 lokakuussa kansainvälinen jalostusmarginaali on ollut
keskimäärin 1,8 USD/bbl. Kansainvälinen Brent Complex -
jalostusmarginaali on usean vuoden ajan ollut keskimäärin 1,5–2,0
USD/bbl. Johto arvioi Fortumin lisämarginaalin pysyvän
edellisvuosien vahvalla tasolla. Vuodelle 2004 ei ole suunniteltu
merkittäviä jalostamoiden huoltoseisokkeja.

Brent-raakaöljyn keskihinta oli 28,6 USD/bbl tammi-syyskuussa
2003. Vuoden 2003 lokakuussa keskihinta on ollut 30,2 USD/bbl.
Vuoden 2003 lopun kansainväliset futuurit ovat tällä hetkellä
keskimäärin 28,6 USD/bbl ja vuoden 2004 ensimmäisen puoliskon
futuurit 27,3 USD/bbl. Raakaöljyn hinnasta aiheutuvat
varastovoitot ja -tappiot vaikuttavat Öljynjalostus ja
markkinointi -segmentin tulokseen.

Öljyntuotanto Etelä-Shapkinon kentällä Luoteis-Venäjällä alkoi
heinäkuun puolivälissä. Syyskuun lopulla tuotanto oli 20 000
barrelia päivässä (Fortumin osuus 50 %). Tuotantoa lisätään
asteittain ja täyteen kapasiteettiin (Fortumin osuus 25 000
barrelia päivässä) päästään vuoden 2004 loppuun mennessä.
Toiminnalla ei ole vaikutusta vuoden 2003 tulokseen.

Öljyliiketoiminnan eriyttämisen ja listautumisen ansiosta uusi
yhtiö pystyy hyötymään markkinoiden kehityksestä ja edistämään
Porvoon jalostamon kehittämistä. Näiden toimenpiteiden myötä
Fortum pystyy lisäksi entistä tehokkaammin jatkamaan
keskittymistään pohjoismaisiin sähkö- ja lämpömarkkinoihin ja
osallistumaan aktiivisesti niiden rakennemuutoksiin.

Vuoden 2003 aikana Fortumin jatkuvat liiketoiminnat ovat
menestyneet hyvin. Yhtiön tämänhetkinen asema, tulosparannukseen
tähtäävät toimenpiteet ja markkinanäkymät enteilevät Fortumille
suotuisaa lähitulevaisuutta.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Espoossa 23.10.2003
Fortum Oyj
Hallitus


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:
talousjohtaja Juha Laaksonen, puh. 010 452 4519


FORTUM-KONSERNI 1.1.-30.9.2003

Tilintarkastamaton

KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR III/03 III/02 I-III/03 I-III/02 2002 Edelliset
12kk
Liikevaihto 2527 2605 8555 7858 11148 11845
Osuus
osakkuus
yritysten
voitosta
(tappiosta) 9 3 29 16 31 44
Liiketoiminnan
muut tuotot 19 9 95 336 370 129
Poistot
ja arvon
alentumiset -128 -165 -395 -488 -694 -601
Liiketoiminnan
muut kulut -2188 -2303 -7284 -6824 -9566 -10026

Liikevoitto 239 149 1000 898 1289 1391
Rahoitustuotot
ja -kulut -54 -74 -189 -208 -281 -262

Voitto ennen
veroja 185 75 811 690 1008 1129
Välittömät
verot -45 -9 -212 -158 -269 -323
Vähemmistöosuus -10 -10 -57 -50 -73 -80
Tilikauden
voitto 130 56 542 482 666 726


Tulos/osake
euro 0.15 0.07 0.64 0.57 0.79 0.86
Laimennus
vaikutuksella
oikaistu
tulos/osake
euro 0.15 0.07 0.63 0.57 0.78
Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin 1000 kpl 845836 845655 845642 845783
Laimennettu osakkeiden
keskimääräinen
lukumäärä,1000 kpl 857249 851169 851482

KONSERNIN TASE
MEUR 30.9.03 30.9.02 31.12.02
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat 14189 14819 14837
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 541 671 504
Saamiset 1157 1520 2027
Rahavarat 277 259 592
Yhteensä 1975 2450 3123
Yhteensä 16164 17269 17960

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 2876 2875 2876
Muu oma pääoma 3297 2854 3020
Yhteensä 6173 5729 5896
Vähemmistöosuus 1449 1447 1432
Pakolliset varaukset 187 95 133
Laskennallinen verovelka 1803 1774 1866
Pitkäaikainen vieras pääoma 3844 5367 4699
Lyhytaikainen vieras pääoma 2708 2857 3934
Yhteensä 16164 17269 17960

Oma pääoma/osake, euro 7.30 6.77 6.97
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl 845898 845720 845776

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
MEUR 30.9.03 30.9.02 31.12.02
Liiketoiminnan kassavirta 1381 977 1351
Käyttöomaisuuslisäys -370 -393 -649
Ostetut osakkeet -504 -1765 -1771
Käyttöomaisuuden myyntitulot 101 105 120
Myydyt osakkeet 1221 857 889
Muiden sijoitusten muutos -53 15 33
Kassavirta ennen rahoitusta 1776 -204 -27
Lainojen nettomuutos -1791 20 209
Osingonjako -264 -220 -220
Muut rahoituserät -40 67 30
Rahoituksen kassavirta -2095 -133 19
Likvidien varojen muutos
lisäys (+), vähennys (-) -319 -337 -8

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
30.9.03 30.9.02 31.12.02 Edelliset
12kk
Sijoitettu pääoma, MEUR 12773 13488 13765
Korollinen nettovelka, MEUR 4420 6033 5848
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen, 889 4121 4381 1149
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10.6 9.6 11.1 11.3
Oman pääoman tuotto, % 10.5 8.7 10.5 10.8
Korkokate 5.1 4.3 4.7 5.2
FFO/korollinen nettovelka,% 1) 39.5 24.0 28.1
Velkaantumisaste, % 58 84 80
Oikaistu velkaantumisaste, % 2) 88 121 115
Omavaraisuusaste, % 47 42 41
Henkilöstö keskimäärin 13594 14333 14053

1) FFO = Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta.
2) Vähemmistöosuus, joka liittyy Fortum Capital Ltd:n liikkeelle
laskemiin etuosakkeisiin, määrältään yhteensä 1 200 miljoonaa euroa ja
joihin liittyy 6,7 %:n kiinteä osinkotuotto,
on käsitelty vieraana pääomana.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR III/03 III/02 I-III/03 I-III/02 2002 Edelliset
12kk

Sähkö, lämpö ja kaasu 626 694 2558 2410 3644 3792
Sähkönsiirto 143 138 502 456 640 686
Öljynjalostus ja
markkinointi 1717 1794 5435 5114 7083 7404
Markets 329 286 1132 862 1280 1550
Muu toiminta 22 15 61 45 64 80
Liiketoimintojen
välinen myynti -310 -344 -1133 -1100 -1668 -1701
Yhteensä 2527 2583 8555 7787 11043 11811
Myydyt liiketoiminnat*) - 22 - 71 105 34
Yhteensä 2527 2605 8555 7858 11148 11845
*) Sisäinen myynti vähennetty

KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR III/03 III/02 I-III/03 I-III/02 2002 Edelliset
12kk

Sähkö, lämpö ja kaasu 77 28 506 333 617 790
Sähkönsiirto 47 34 189 219 279 249
Öljynjalostus ja
markkinointi 118 76 318 211 253 360
Markets 14 2 22 8 -11 3
Muu toiminta -16 -17 -35 -37 -64 -62
Liiketoimintojen
välinen myynti -1 1 - 1 - -1
Yhteensä 239 124 1000 735 1074 1339
Myydyt liiketoiminnat - 25 - 163 215 52
Yhteensä 239 149 1000 898 1289 1391

KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR III/03 III/02 I-III/03 I-III/02 2002 Edelliset
12kk

Sähkö, lämpö ja kaasu -1 -5 -2 103 116 11
Sähkönsiirto -1 - 20 91 92 21
Öljynjalostus ja
markkinointi 15 16 -1 54 48 -7
Markets - - - 1 1 -
Muu toiminta -5 2 9 11 4 2
Yhteensä 8 13 26 260 261 27
Myydyt liiketoiminnat - - - 67 54 -13
Yhteensä 8 13 26 327 315 14


KONSERNIN POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR III/03 III/02 I-III/03 I-III/02 2002 Edelliset
12kk

Sähkö, lämpö ja kaasu 55 62 171 177 236 230
Sähkönsiirto 34 38 110 114 147 143
Öljynjalostus ja
markkinointi 30 33 91 100 152 143
Markets 5 7 12 19 25 18
Muu toiminta 4 3 11 9 23 25
Liiketoimintojen
välinen myynti - - - -2 -1 1
Yhteensä 128 143 395 417 582 560
Myydyt liiketoiminnat - 22 - 71 112 41
Yhteensä 128 165 395 488 694 601


KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR III/03 III/02 I-III/03 I-III/02 2002 Edelliset
12kk
Sähkö, lämpö ja kaasu 61 59 465 2527 2619 557
Sähkönsiirto 17 45 241 1332 1394 303
Öljynjalostus ja
markkinointi 47 45 143 109 177 211
Markets - 1 26 109 109 26
Muu toiminta 3 - 14 3 7 18
Yhteensä 128 150 889 4080 4306 1115
Myydyt liiketoiminnat - 15 - 41 75 34
Yhteensä 128 165 889 4121 4381 1149

KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR 30.9.03 30.9.02 31.12.02

Sähkö, lämpö ja kaasu 3) 8720 8717 8748
Sähkönsiirto 3) 3106 3117 3199
Öljynjalostus ja markkinointi 1446 1555 1510
Markets 74 73 55
Muu toiminta 113 144 30
Yhteensä 13459 13606 13542
Myydyt liiketoiminnat - 1002 927
Yhteensä 13459 14608 14469

3) Sidottu pääoma sisältää konserniaktiivan kohdistamisesta muodostuvaa
laskennallista verovelkaa Sähkö, lämpö ja kaasu segmentissä
509 MEUR 30.9.2003 ja 502 MEUR vuonna 2002 sekä
Sähkönsiirrossa 247 MEUR 30.9.2003 ja 344 MEUR vuonna 2002.

KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 4)
% 30.9 30.9* 30.9 30.9 31.12 31.12 Edelliset Edelliset
2003 2003 2002 2002 2002 2002 12kk 12kk *)
Sähkö, lämpö ja
kaasu 7.8 7.8 5.5 3.8 7.5 6.1 9.1 9.0
Sähkönsiirto 8.0 7.2 9.9 5.8 9.3 6.2 7.9 7.3
Öljynjalostus ja
markkinonti 28.7 28.8 17.6 13.1 16.0 13.0 24.1 24.6
Markets 41.3 41.3 9.1 7.9 -11.4 -12.4 4.6 4.1

4) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto/sidottu pääoma keskimäärin
*) kertaluonteiset erät vähennetty liikevoitosta

KONSERNIN VASTUUT
MEUR 30.9.03 30.9.02 31.12.02
Vastuusitoumukset
Omasta puolesta
Velan vakuudeksi
Pantit 525 438 553
Kiinteistökiinnitykset 237 235 237
Yrityskiinnitykset - 34 32
Muut kiinnitykset - 26 26
Muista sitoumuksista
Kiinteistökiinnitykset 54 54 55
Pantit, yrityskiinnitykset ja
muut vastuus 1 15 8
Takaisinostovastuut 9 16 15
Muut vastuusitoumukset 96 527 474
Yhteensä 922 1345 1400
Osakkuusyritysten puolesta
Pantit ja kiinteistökiinnitykset 12 17 9
Takaukset 597 277 345
Muut vastuusitoumukset 182 184 184
Yhteensä 791 478 538
Muiden puolesta
Takaukset 15 - 4
Muut vastuusitoumukset 5 10 4
Yhteensä 20 10 8
Yhteensä 1733 1833 1946
Käyttöleasingvastuut
Vuoden sisällä erääntyvät 55 61 58
Yli vuoden kuluttua erääntyvät 108 119 91
Yhteensä 163 180 149
Rahoitusleasingsopimukset on
kirjattu taseeseen.
Ydinjätehuoltovastuu 545 515 545
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus -535 -505 -535
Velkana taseessa 5) 10 10 10

5) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat
Muiden vastuiden lisäksi Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, joka
kattaa 75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun
hankintasopimuksesta johtuvista maksuvelvoitteista.


Johdannaissopimukset 30.9.03 30.9.02
Korko- ja
valuuttajohdanaiset Kohde- Käypä Tulout- Kohde- Käypä Tulout-
etuuden arvo tamatta etuuden arvo tamatta
arvo arvo
MEUR
Korkotermiinit 335 - - 4617 -2 -2
Koronvaihtosopimukset 5784 9 16 6872 15 26
Valuuttatermiinit 6) 7866 -54 33 5530 -31 -9
Valuutan-
vaihtosopimukset 347 13 5 2359 271 73
Ostetut valuuttaoptiot 32 4 4 278 7 7
Asetetut valuuttaoptiot 15 - - 75 2 2


31.12.02
Kohde- Käypä Tulout-
etuuden arvo tamatta
arvo
Korkotermiinit 2950 -2 -2
Koronvaihtosopimukset 6898 21 34
Valuuttatermiinit 6) 5626 63 30
Valuutan-
vaihtosopimukset 2334 227 60
Ostetut valuuttaoptiot 248 9 11
Asetetut valuuttaoptiot 66 1 1

6) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat
sopimukset.


Raakaöljy ja
öljytuotteet Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout-
arvo tamatta arvo tamatta
1000 bb MEUR MEUR 1000 bbl MEUR MEUR

Myyntisopimukset 11345 -3 -3 8391 -7 -7
Ostosopimukset 26398 7 7 6767 7 7
Ostetut optiot 100 - - 250 - -
Asetetut optiot 100 - - 250 - -


Määrä Käypä Tulout-
arvo tamatta

1000 bb MEUR MEUR
Myyntisopimukset 10697 -11 -11

Ostosopimukset 12170 13 13
Ostetut optiot - - -
Asetetut optiot - - -

Sähköjohdannaiset Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout-
arvo tamatta arvo tamatta

TWh MEUR MEUR TWh MEUR MEUR

Myyntisopimukset 58 -349 -218 82 -207 -154
Ostosopimukset 57 308 176 76 216 146
Ostetut optiot 1 -1 -2 4 1 2
Asetetut optiot 3 -4 -3 9 - -

Määrä Käypä Tulout-
arvo tamatta
TWh MEUR MEUR

Myyntisopimukset 94 -2065 -1406
Ostosopimukset 78 1709 1051
Ostetut optiot 2 1 -1
Asetetut optiot 6 3 6


Kaasujohdannaiset Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout-
arvo tamatta arvo tamatta
Mill.th. MEUR MEUR Mill.th. MEUR MEUR

Myyntisopimukset 2543 36 - 2218 -19 -19
Ostosopimukset 2543 -34 - 2110 23 23
Ostetut optiot 709 1 - 783 -2 -2
Asetetut optiot 709 -3 - 697 1 1

Määrä Käypä Tulout-
arvo tamatta
Mill.th. MEUR MEUR

Myyntisopimukset 4072 127 127
Ostosopimukset 3773 -115 -115
Ostetut optiot 1287 -7 -7
Asetetut optiot 1335 - -

Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken
markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen
kaupankäynnin kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä
aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta
arvonmääritysmalleihin. Määriin sisältyvät myös erääntymättömät,
suljetut sopimukset. Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa
konsernin valuutta-, korko- ja hintariskin hallintaan.

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR III/03 II/03 I/03 IV/02 III/02 II/02 I/02
Sähkö, lämpö ja kaasu 626 718 1214 1234 694 783 933
Sähkönsiirto 143 160 199 184 138 156 162
Öljynjalostus ja
markkinointi 1717 1643 2075 1968 1794 1790 1531
Markets 329 327 476 418 286 270 306
Muu toiminta 22 19 20 19 15 16 14
Liiketoimintojen
välinen myynti -310 -432 -391 -567 -344 -356 -401
Yhteensä 2527 2435 3593 3256 2583 2659 2545
Myydyt liiketoiminnat - - - 34 22 23 26
Yhteensä 2527 2435 3593 3290 2605 2682 2571

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR III/03 II/03 I/03 IV/02 III/02 II/02 I/02
Sähkö, lämpö ja kaasu 77 136 293 284 28 156 149
Sähkönsiirto 47 61 81 61 34 72 113
Öljynjalostus ja
markkinointi 118 75 125 42 76 79 57
Markets 14 15 -7 -19 2 4 2
Muu toiminta -16 -2 -17 -27 -17 -10 -12
Liiketoimintojen
välinen myynti -1 1 - -1 1 1 -1
Yhteensä 239 286 475 340 124 302 308
Myydyt liiketoiminnat - - - 51 25 120 19
Yhteensä 239 286 475 391 149 422 327


OSAKKEET Osakkeita Osake-
yhteensä, kpl pääoma, euro
Osakepääoma 31.12.2002 845 759 955 2 875 583 847

Merkitty henkilöstön 1999 optiolainan perusteella
- 20.2.2003 15 600 53 040
- 5.5.2003 27 060 92 004
- 3.9.2003 50 160 170 544

Merkitty johdon optiojärjestelyn 1999
perusteella 5.5.2003 45 000 153 000

Osakepääoma 30.9.2003 845 897 775 2 876 052 435