Fortum Oyj:Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.7.2004 klo 9.00

Fortum Oyj
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004


Fortumilla erittäin vahva alkuvuosi
- liikevoitto yli miljardi euroa


Osavuosi lyhyesti
- Liikevoitto 1 005 miljoonaa euroa (+32 %), ilman kertaluonteisia
eriä +22 %
- Osakekohtainen tulos 0,76 euroa (+55 %)
- Nettovelka 5 293 miljoonaa euroa (-333 miljoonaa euroa vuoden
2003 lopusta), velkaantumisaste laski 76 prosenttiin
- Valmistelut öljytoimialan listaamiseksi jatkuivat


Tunnuslukuja II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
set 12
kk
Liikevaihto, milj. 2 830 2 435 5 653 6 028 11 392 11 017
euroa
Liikevoitto, milj. 443 286 1 005 761 1 420 1 664
euroa
– ilman 379 272 908 743 1 360 1 525
kertaluonteisia
eriä, milj. euroa
Voitto ennen 376 216 863 626 1 184 1 421
veroja, milj. euroa
Tulos/osake, euroa 0,38 0,17 0,76 0,49 0,91 1,19
Oma pääoma/osake, 7,89 7,13 7,55
euroa
Sijoitettu pääoma 12 447 13 077 12 704
(kauden lopussa),
milj. euroa
Korollinen 5 293 4 502 5 626
nettovelka (kauden
lopussa), milj.
euroa*)
Investoinnit, milj. 278 761 1 136 653
euroa
Liiketoiminnan 1 043 1 060 1 577
kassavirta, milj.
euroa
Sijoitetun pääoman 16,1 12,1 11,4 13,3
tuotto, %
Oman pääoman 19,4 11,9 12,3 14,7
tuotto, %*)
Velkaantumisaste, 76 60 85
%*)
Henkilöstö 13 097 13 272 13 343
keskimäärin
Osakkeiden määrä 849 698 845 823 846 831 848 021
keskimäärin,
tuhatta

*) koko vuoden 2003 ja vuoden 2004 tammi-kesäkuun lukuihin
sisältyy Fortum Capital Ltd:n liikkeelle laskemien
etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksun vaikutus, yhteensä 1,2
miljardia euroa

Fortumin tulos parani merkittävästi tammi-kesäkuussa verrattuna
vuoden 2003 vastaavaan ajanjaksoon. Toiminnallinen tulos niin
sähkö- kuin öljyliiketoiminnoissa oli parempi kuin vastaavalla
jaksolla viime vuonna.

Hyvään tulokseen vaikutti tehokas toiminta: joustava
sähköntuotantorakenne, onnistuneet suojaukset, tuotantoyksiköiden
hyvä käytettävyys, korkealaatuinen öljytuotevalikoima sekä entistä
parempi kustannusrakenne. Toisella neljänneksellä tulosta
vahvistivat lisäksi öljyn korkea jalostusmarginaali ja
varastovoitot.

Kassavirta pysyi viime vuoden hyvällä tasolla. Vuoden 2003
kassavirta sisälsi kuitenkin poikkeuksellisen suuria
valuuttakurssivoittoja merkittävien rahoitusjärjestelyjen
ansiosta. Tase vahvistui edelleen vuoden 2003 lopusta ja
velkaantumisaste laski 76 prosenttiin. Toisen neljänneksen lopussa
nettovelka oli samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä
357 miljoonan euron osingonmaksusta huolimatta.

Valmistelut öljytoimintojen listaamiseksi pörssiin jatkuivat.
Fortum vahvisti asemaansa venäläisessä sähköyhtiö OAO
Lenenergossa.

Tammi-kesäkuussa sähkön hinta Nord Poolissa pysyi melko vakaana,
vaikka keskihinta oli 29 % alempi kuin vuoden 2003 vastaavalla
jaksolla. Öljyn kansainvälinen viitejalostusmarginaali oli vahva,
keskimäärin 62 % korkeampi kuin vuosi sitten.

Parantaakseen taloudellisen raportointinsa läpinäkyvyyttä Fortum
on ottanut käyttöön uuden raportointirakenteen.
Raportointisegmenttien määrää on lisätty neljästä seitsemään.
Uudet segmentit ja niihin kuuluvat liiketoimintayksiköt (suluissa)
ovat: Sähköntuotanto (Generation, Portfolio Management and Trading,
Service); Lämpö (Heat, Värme); Sähkönsiirto (Distribution);
Markets (Markets); Öljynjalostus (Oil Refining, Components); Öljyn
vähittäismyynti (Oil Retail); Shipping ja muu öljy (Shipping, muu
öljy, mukaan lukien SeverTEK). Näiden lisäksi segmentti Muut
sisältää mm. konsernin hallinnon ja yhteiset palvelutoiminnot.

Liikevaihto ja tulos

Huhti-kesäkuu
Toisella neljänneksellä Nord Poolin sähkönhinta oli jokseenkin
samalla tasolla kuin vuoden 2004 ensimmäisellä ja vuoden 2003
toisella neljänneksellä. Öljyn kansainvälinen
viitejalostusmarginaali oli erittäin vahva toisella
neljänneksellä, ja oli korkeampi kuin vuoden 2004 ensimmäisellä ja
vuoden 2003 toisella neljänneksellä. Raakaöljyn hinta jatkoi
nousuaan.

Konsernin liikevaihto oli 2 830 (2 435 huhti-kesäkuussa 2003)
miljoonaa euroa. Kasvu johtui lähinnä öljytuotteiden korkeammista
hinnoista ja kasvaneista volyymeista.

Konsernin liikevoitto oli 443 (286) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä oli 379 (272) miljoonaa euroa.
Kertaluonteisia eriä oli 64 (14) miljoonaa euroa, joista suurin
osa oli raakaöljyn hinnannoususta johtuvia varastovoittoja. Öljyn
korkea jalostusmarginaali vaikutti myönteisesti Öljynjalostuksen
tulokseen kun taas sähkö- ja lämpötoimintojen tulos oli
ensimmäistä neljännestä heikompi, mikä on tyypillistä tälle
jaksolle.

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto oli 5 653 (6 028 tammi-kesäkuussa 2003)
miljoonaa euroa. Liikevaihdon vähenemiseen vaikuttivat ennen
kaikkea sähkön alhaiset markkinahinnat, kaasutradingista
luopuminen ja heikentynyt Yhdysvaltain dollari.

Konsernin liikevoitto oli 1 005 (761) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä oli 908 (743) miljoonaa euroa.
Kertaluonteisia eriä oli 97 (18) miljoonaa euroa. Summaan sisältyy
29 miljoonan euron kertakorvaus uuden ydinvoimalan osapuolilta
liittyen nykyiseen ydinvoimainfrastruktuuriin ja 59 miljoonaa
euroa (tappiota 14 miljoonaa euroa) raakaöljyn hinnannoususta
johtuvia varastovoittoja.

Sähköntuotannon tulos parani viime vuoden vastaavasta jaksosta
alemmista sähkön markkinahinnoista huolimatta. Tämä johtui
pääasiassa Fortumin joustavasta tuotantorakenteesta, onnistuneista
suojaustoimista ja sisäisistä tehokkuuden parannuksista.

Lämpö-segmentin tulos koheni ennen kaikkea Fortum Värmen
tulosparannuksen ansiosta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat parempi polttoainevalikoima ja
voimalaitosten käytettävyys.

Sähkönsiirron, joka on säänneltyä liiketoimintaa, tulos pysyi
vakaana.

Markets-segmentin tulos parani merkittävästi edellisvuoteen
verrattuna. Tärkeimpiä tekijöitä olivat parempi riskienhallinta,
parantuneet liiketoimintaprosessit ja kustannussäästöt.

Öljynjalostuksen tulos oli ennätysmäinen vahvan
jalostusmarginaalin, isompien volyymien ja huomattavien
varastovoittojen ansiosta. Toisaalta viime vuotta heikompi
Yhdysvaltain dollari vaikutti negatiivisesti tulokseen. Tulosta
paransivat myös suotuisa tuotevalikoima, kilpailukykyiset raaka-
aineet ja jalostamoiden erinomainen käytettävyys.

Öljyn vähittäismyynnin tulos oli samalla tasolla kuin vastaavalla
jaksolla viime vuonna. Liikennepolttoaineiden myyntivolyymit
kasvoivat hieman, kun taas vastaavat marginaalit alenivat jonkin
verran.

Shipping ja muu öljy -segmentti hyötyi korkeista rahdeista,
erityisesti raakaöljyn osalta, ensimmäisellä neljänneksellä.
Toisaalta viime vuotta heikompi Yhdysvaltain dollari vaikutti
negatiivisesti tulokseen. Alkaneella öljyntuotannolla oli
myönteinen vaikutus tulokseen.

Konsernin voitto ennen veroja oli EUR 863 (626) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 142 (135) miljoonaa euroa.
Summaan sisältyvät korkokulut velasta, jolla rahoitettiin Fortum
Capital Ltd:n liikkeelle laskemien etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksu, sekä noin 10 miljoonan euron kustannukset, jotka
aiheutuivat vuonna 1992 Yhdysvalloissa liikkeelle laskettujen
joukkovelkakirjalainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun
liittyvistä korkotasoerojen korvauksesta.

Vähemmistöosuus oli 20 (47) miljoonaa euroa. Lasku johtuu
pääasiassa vähemmistöosuuteen sisällytettyjen Fortum Capitalin
etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksusta. Vuoden 2004 luku
liittyy pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, josta Tukholman
kaupungilla on 50 %:n taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 194 (167) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman
mukainen veroprosentti oli 22,5 (26,7) %. Kauden veroihin sisältyy
43 miljoonan euron laskennallisen verovelan vähennys, joka johtuu
Suomen yritysveroasteen muuttumisesta 29 prosentista 26
prosenttiin verovuoden 2005 alusta lukien. Ilman mainittua
vähennystä veroprosentti olisi ollut 27,4 %.

Kauden tulos oli yhteensä 649 (412) miljoonaa euroa ja
osakekohtainen tulos 0,76 (0,49). Sijoitetun pääoman tuotto oli
16,1 (12,1) % ja oman pääoman tuotto 19,4 (11,9) %.

SÄHKÖ- JA LÄMPÖSEGMENTIT

Fortumin sähkö- ja lämpöliiketoiminnat on jaettu neljään
raportointisegmenttiin. Sähköntuotanto-segmentti tuottaa sähköä
Fortumin kokonaan ja osittain omistamissa voimalaitoksissa ja
Lämpö-segmentti yhdistetyissä sähkön- ja
lämmöntuotantolaitoksissa. Sähköntuotanto myy tuottamansa sähkön
markkinoille Nord Pool -sähköpörssin kautta. Fortumin sähkön jakelu-
ja alueverkkosiirto raportoidaan Distribution-segmentissä.
Markets-segmentti ostaa sähköä Nord Poolin kautta ja myy sitä
kotitalous- ja yritysasiakkaille. Lämpö-segmentti myy tuottamansa
höyryn ja kaukolämmön pääasiassa teollisuudelle, kunnille ja
kiinteistöyhtiöille ja sähkön suoraan loppuasiakkaille ja Nord
Pooliin.

Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaat kuluttivat
ensimmäisellä vuosipuoliskolla sähköä 200 (198) TWh, joka on
prosentin enemmän kuin viime vuonna.

Toisella neljänneksellä sähkön spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli 29,5 (28,6) euroa
megawattitunnilta, mikä on noin 3 % enemmän kuin vastaavalla
jaksolla vuonna 2003 ja myös 3 % enemmän kuin vuoden 2004
ensimmäisellä neljänneksellä.

Vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla sähkön spot-hinta oli
keskimäärin 29,1 (40,9) euroa megawattitunnilta eli 29 % vähemmän
kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Futuurihinnat ovat olleet
nousussa maaliskuusta alkaen.

Vähäluminen talvi ja aikainen lumen sulaminen aiheuttivat lyhyen
virtaamapiikin toukokuun alussa. Spot-hinta aleni muutamaksi
viikoksi, mutta kipusi sitten nopeasti korkeammalle kuin viime
talvena. Toisella neljänneksellä vesivarastojen vaje lisääntyi
kahdella terawattitunnilla.

Heinäkuun alussa vesivarannot olivat noin 16 TWh keskiarvoa
pienemmät ja samalla tasolla kuin vuonna 2003.

Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon
luvut. Tämän lisäksi segmenttikatsauksissa on esitetty vastaavat
segmenttikohtaiset luvut.

Fortumin oma sähköntuotanto Pohjoismaissa oli ensimmäisellä
vuosipuoliskolla 27,4 (26,7) TWh eli 14 (14) % Pohjoismaiden
sähkönkulutuksesta.


Fortumin koko sähkön-II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
ja lämmöntuotanto, set 12
TWh kk
Sähköntuotanto 12,6 12,6 28,0 28,2 53,2 53,0
Lämmöntuotanto 4,7 5,9 14,0 14,8 25,9 25,1


Fortumin koko oma II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
sähköntuotanto set 12
Pohjoismaissa kk
lähteittäin, TWh
Vesivoima 3,9 4,3 8,6 8,4 16,9 17,1
Ydinvoima 6,5 6,0 13,5 12,7 23,8 24,6
Lämpövoima 1,8 1,6 5,3 5,6 10,5 10,2
Yhteensä 12,2 11,9 27,4 26,7 51,2 51,9

Oman tuotannon osuus II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
koko pohjoismaisesta set 12
tuotannosta, % kk
Vesivoima 32 36 32 31 33 33
Ydinvoima 53 50 49 48 46 47
Lämpövoima 15 14 19 21 21 20
Yhteensä 100 100 100 100 100 100

Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmönmyynnin
luvut. Tämän lisäksi segmenttikatsauksissa on esitetty vastaavat
segmenttikohtaiset luvut.

Fortumin koko sähkönmyynti oli 31,5 (32,2) TWh. Myynti
Pohjoismaissa pysyi ennallaan ja oli 30,7 (30,6) TWh eli noin 15
(15) % pohjoismaisesta sähkönkulutuksesta vuoden ensimmäisen
puoliskon aikana.

Toisella neljänneksellä Fortumin Pohjoismaissa myymän sähkön hinta
oli 10 % korkeampi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon
ja 4 % korkeampi vuoden 2004 ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna. Tammi-kesäkuussa Fortumin Pohjoismaissa myymän sähkön
hinta oli 6 % alempi kuin edellisvuoden vastaavana jaksona.

Fortumin koko sähkön-II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
ja lämmönmyynti, set 12
milj. euroa kk
Sähkönmyynti 446 428 1 012 1 094 2 038 1 956
Lämmönmyynti 158 165 444 433 775 786


Fortumin koko II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
sähkönmyynti set 12
alueittain, TWh kk
Ruotsi 5,9 6,4 14,0 15,2 28,3 27,1
Suomi 7,1 6,6 15,6 15,1 29,1 29,6
Muut maat 0,8 1,2 1,9 1,9 3,6 3,6
Yhteensä 13,8 14,2 31,5 32,2 61,0 60,3

Fortumin koko II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
lämmönmyynti set 12
alueittain, TWh kk
Ruotsi 1,6 1,7 5,6 5,7 9,5 9,4
Suomi 2,2 2,3 5,7 5,8 10,3 10,2
Muut maat 0,7 1,4 1,9 2,2 3,9 3,6
Yhteensä 4,5 5,4 13,2 13,7 23,7 23,2


SEGMENTTIKATSAUKSET - SÄHKÖ

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti
Pohjoismaissa sekä käyttö- ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa
ja valituilla kansainvälisillä markkinoilla.

Milj. euroa II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
set 12
kk
Liikevaihto 488 573 1 052 1 533 2 681 2 200
– sähkönmyynti 381 385 851 1 057 1 871 1 665
– muu myynti 107 188 201 476 810 535
Liikevoitto 138 116 366 328 603 641
– ilman 140 116 344 329 599 614
kertaluonteisia eriä
Sidottu pääoma 6 188 6 276 6 391
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman 11,7 10,3 9,5 10,2
tuotto, %

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli toisella neljänneksellä
11,5 (10,9) TWh. Kasvu johtuu pääasiassa lisääntyneestä
ydinvoimatuotannosta, joka korvasi vähentynyttä
vesivoimatuotantoa.

Tammi-kesäkuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 24,8
(24,2) TWh, josta noin 8,6 (8,4) TWh eli 35 (35) % oli vesivoimaa,
13,5 (12,7) TWh eli 54 (52) % ydinvoimaa ja 2,7 (3,1) TWh eli 11
(13) % lämpövoimaa.

Sähköntuotanto II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
alueittain, TWh set 12
kk
Ruotsi 5,8 5,7 12,8 12,7 24,6 24,7
Suomi 5,7 5,2 12,0 11,5 22,2 22,7
Muut maat 0,3 0,7 0,6 1,5 2,0 1,1
Yhteensä 11,8 11,6 25,4 25,7 48,8 48,5

Fortum Service solmi Skotlannissa kuusivuotisen käyttö- ja
kunnossapitosopimuksen.

Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti
Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella. Fortum on alueen
johtava lämmöntuottaja. Segmentti myös tuottaa sähköä
yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy sitä
loppuasasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord
Pooliin. Ruotsissa Fortum omistaa AB Fortum Värme samägt med
Stockholms stad -yhtiön, josta Tukholman kaupungilla on 50 %
taloudellinen osuus.


Milj. euroa II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
set 12
kk
Liikevaihto 195 182 556 540 964 980
- lämmönmyynti 150 143 428 401 728 755
- sähkönmyynti 27 25 90 108 167 149
- muu myynti 18 14 38 31 69 76
Liikevoitto 27 22 134 99 173 208
– ilman 27 22 134 99 176 211
kertaluonteisia
eriä
Sidottu pääoma 2 393 2 302 2 466
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman 11,0 8,5 7,3 8,7
tuotto, %

Segmentin lämmönmyynti toisella neljänneksellä oli 4,1 (4,2) TWh,
josta suurin osa Pohjoismaissa. Tammi-kesäkuussa lämmönmyynti oli
12,3 (12,0) TWh. Tämä osoittaa kylmien jaksojen, eli vuoden
ensimmäisen ja viimeisen neljänneksen, merkityksen
lämpöliiketoiminnalle.

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana Fortum solmi useita
lämpösopimuksia suomalaisten yritysasiakkaiden kanssa.

Ruotsissa jatkuivat Högdalenin yhdistetyn sähkö- ja lämpölaitoksen
uuden jätteenpolttokattilan ja Akalla-Upplands Väsby -alueelle
rakennettavan kaukolämpöjärjestelmän rakentaminen suunnitelmien
mukaisesti. Fortum jatkoi jätteiden energiankäyttöprojektejaan
Suomessa.


Lämmönmyynti II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
alueittain, TWh set 12
kk
Ruotsi 1,6 1,7 5,6 5,7 9,5 9,4
Suomi 2,2 2,3 5,7 5,8 10,3 10,2
Muut maat 0,3 0,2 1,0 0,5 1,3 1,8
Yhteensä 4,1 4,2 12,3 12,0 21,1 21,4

Sähkönmyynti, TWh II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
set 12
kk
Yhteensä 0,9 0,8 2,7 2,6 4,5 4,6


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää alue- ja jakeluverkkoja sekä jakaa
sähköä kaikkiaan noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa,
Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Milj. euroa II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
set 12
kk
Liikevaihto 157 160 363 359 688 692
- jakeluverkot 131 129 305 294 569 580
- alueverkot 20 21 45 48 88 85
- muu myynti 6 10 13 17 31 27
Liikevoitto 54 61 141 142 247 246
– ilman 54 41 141 121 227 247
kertaluonteisia eriä
Sidottu pääoma 3 103 3 046 3 129
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman 9,1 9,0 7,9 7.9
tuotto, %


Tammi-kesäkuussa jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät
olivat 11,6 (11,4) TWh ja 9,6 (11,1) TWh.

Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli
yhteensä 8,0 (8,3) TWh Ruotsissa ja 1,6 (2,8) TWh Suomessa.

Jaksolla käynnistettiin ensimmäiset laajaan suunnitelmaan kuuluvat
toimenpiteet sähkökatkosten vähentämiseksi Länsi-Ruotsissa.
Alueelle tehtävät investoinnit on kaksinkertaistettu.

Ensimmäiset uuteen palveluun, Customer Service Technician,
kuuluvat henkilöt valmistuivat Ruotsissa toukokuussa. Konsepti on
osa Fortumin asiakasstrategiaa Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

Sähkönsiirto II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
jakeluverkoissa set 12
alueittain, TWh kk
Ruotsi 2,9 3,2 7,1 7,8 14,2 13,5
Suomi 1,2 1,3 3,2 3,3 6,2 6,1
Norja 0,5 0,3 1,2 0,3 1,3 2,2
Muut maat 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3
Yhteensä 4,6 4,8 11,6 11,4 21,9 22,1

Sähkönjakeluasiakkaitten 30.6.2004 30.6.2003 2003
lukumäärä alueittain,
tuhansia
Ruotsi 860 850 855
Suomi 400 395 400
Muut maat 115 115 115
Yhteensä 1 375 1 360 1 370


Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,1 miljoonalle
asiakkaalle, joita ovat muut sähkön vähittäismyyjät, kotitaloudet
ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.


Milj. euroa II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
set 12
kk
Liikevaihto 303 332 722 890 1 634 1 466
Liikevoitto 5 12 15 5 35 45
– ilman 5 12 15 5 35 45
kertaluonteisia

eriä
Sidottu pääoma 177 124 23
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman 25,2 12,7 55,2 41,8
tuotto, %

Öljytuotteiden myynti on siirretty Marketsista Öljyn
vähittäismyynti -segmenttiin.

Sähkön keskimääräiset vähittäismyyntihinnat laskivat hieman
tammikuusta maaliskuuhun, mutta kääntyivät taas nousuun huhti-
kesäkuussa. Vuoden 2003 toisen neljänneksen hintoihin verrattuna
vähittäismyyntihinnat ovat nyt hieman alemmalla tasolla. Myös
Fortum laski vähittäismyyntihintojaan kevätkaudella.

Huhti-kesäkuussa segmentin sähkönmyynti oli 9,6 (11,0) TWh ja
tammi-kesäkuussa
22,4 (24,5) TWh. Myynnin väheneminen johtui pääasiassa
teollisuuden alemmasta käyttöasteesta ja viime vuotta
lämpimämmästä talvesta.

Ruotsissa ja Norjassa kilpailu sähkömarkkinoilla jatkui
aktiivisena, ja asiakkaat vaihtoivat yhä useammin
sähköntoimittajaa. Fortum käynnisti Norjassa toimenpiteet
liiketoimintaprosessien parantamiseksi. Fortum toi markkinoille
sekä kotitalous- että yritysasiakkaille tarkoitettuja uusia
tuotteita, jotka perustuvat asiakkaiden odotuksiin. Uusi
asiakaspalveluyksikkö, joka muodostettiin vuoden alussa yhdessä
Distribution-yksikön kanssa, on parantanut asiakassuhteita ja
lisännyt asiakastyytyväisyyttä.

ÖLJYSEGMENTIT

Fortumin öljyliiketoiminnat on jaettu kolmeen
raportointisegmenttiin. Öljynjalostus valmistaa ja myy bensiinejä,
dieselpolttoaineita, kevyitä ja raskaita polttoöljyjä,
lentopolttoaineita, perusöljyjä, voiteluaineita,
bensiinikomponentteja ja nestekaasua. Öljyn vähittäismyynnillä on
laaja vähittäismyyntipisteiden verkosto. Shipping ja muu öljy -
segmenttiin kuuluu säiliöaluksia raakaöljyn ja tuotteiden
kuljetukseen, sekä öljyntuotanto.

Markkinatilanne

Toisella neljänneksellä kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-
Euroopassa (Brent Complex) oli 6,3 (2,1) dollaria barrelilta.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kansainvälinen jalostusmarginaali
Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli merkittävästi korkeampi
kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Fortumin käyttämä
viitejalostusmarginaali oli keskimäärin 4,7 (2,9) USD/bbl.
Fortumin lisämarginaali oli edelleen keskimäärin 2 USD/bbl
viitemarginaalia parempi.

Raakaöljyn hinta pysyi korkeana koko tarkastelujakson aikana.
Hinta oli korkeimmillaan kesäkuun alussa, noin 42 dollaria
barrelilta (USD/bbl). Brent-raakaöljyn hinta oli keskimäärin 33,7
(28,8) USD/bbl. Tammi-kesäkuussa varastovoitot olivat 59 miljoonaa
euroa (tappio 14 miljoonaa euroa).

Jalostusmarginaalit ja rahdit hinnoitellaan Yhdysvaltain
dollareina, minkä vuoksi dollarin valuuttakurssin heikkeneminen
vaikuttaa Öljynjalostus- ja Shipping ja muu öljy -segmenttien
kannattavuuteen.

SEGMENTTIKATSAUKSET - ÖLJY

Öljynjalostus

Segmentin toimintaan kuuluvat öljytuotteiden jalostus ja
markkinointi. Päätuotteita ovat liikennepolttoaineet ja
lämmitysöljyt. Fortum on johtava puhtaiden liikennepolttoaineiden
tuottaja Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella.


Milj. euroa II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
set 12
kk
Liikevaihto 1 635 1 265 2 938 2 962 5 693 5 669
Liikevoitto 187 51 280 135 281 426
– ilman 132 68 215 149 267 333
kertaluonteisia
eriä
Sidottu pääoma 1 111 1 075 1 003
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman 52,2 24,5 26,2 39,8
tuotto, %


Fortum jalosti yhteensä 6,7 (6,4) miljoonaa tonnia raakaöljyä ja
muita raaka-aineita. Suomessa öljytuotteiden myynti oli noin 4,1
(3,8) miljoonaa tonnia. Vienti oli yhteensä 2,7 (2,6) miljoonaa
tonnia.

Porvoon jalostamon 500 miljoonan euron investointi rikittömän
dieselöljyn tuotantokapasiteetin lisäämiseksi jatkui ensimmäisellä
vuosipuoliskolla suunnitelman mukaan.

Fortum aikoo lisätä synteettisen kaltaisen EHVI-perusöljyn
tuotantoa 30 000 tonnilla Porvoon jalostamolla. EHVIä käytetään
voiteluaineiden raaka-aineena. Laajennettu yksikkö on valmis
tuotantoon syksyllä 2005, jonka jälkeen vuosituotanto on noin 250
000 tonnia.

Fortum aloitti toukokuussa bioetanolia sisältävän ETBE:n (etyyli-
tertiääri-butyylieetteri) valmistuksen Porvoon jalostamolla.

Fortum jatkaa syksyllä 2002 aloitettua etanolibensiinin tuotantoa
ja myyntiä Suomessa toistaiseksi.


Fortumin II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
valmistamien set 12
öljytuotteiden kk
toimitukset
tuoteryhmittäin
(1 000 t)
Bensiini 1 166 972 2 142 2 060 4 434 4 516
Dieselöljy 1 080 1 110 1 972 1 905 3 886 3 953
Lentopetroli 171 131 322 251 611 682
Kevyt polttoöljy 341 296 738 719 1 474 1 493
Raskas polttoöljy 229 295 658 682 1 314 1 290
Muu 511 446 885 788 1 672 1 769
Yhteensä 3 498 3 250 6 717 6 405 13 391 13 703


Fortumin II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
valmistamien set 12
öljytuotteiden kk
toimitukset
alueittain (1 000 t)
Suomi 2 123 1 860 4 063 3 789 7 889 8 163
Muut Pohjoismaat 617 533 1 065 967 1 921 2 019
Baltian maat ja 35 21 58 29 62 91
Venäjä
Yhdysvallat ja 339 133 695 517 1 252 1 430
Kanada
Muut maat 384 703 836 1 103 2 267 2 000
Yhteensä 3 498 3 250 6 717 6 405 13 391 13 703


Öljyn vähittäismyynti

Segmentillä on liikenneasemaverkosto ja muita
vähittäismyyntipisteitä sekä Suomessa että muissa Itämeren alueen
maissa. Vähittäismyyntipisteitä on yli 1 000.

Milj. euroa II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
set 12
kk
Liikevaihto 566 521 1 097 1 107 2 203 2 193
Liikevoitto 20 10 26 25 44 45
– ilman 14 10 20 24 53 49
kertaluonteisia eriä
Sidottu pääoma 281 285 329
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman 17,5 16,0 13,8 15,0
tuotto, %

Toisella neljänneksellä tärkeimpien öljytuotteiden vähittäismyynti
oli yhteensä 910 (903) tuhatta kuutiometriä, joista
liikennepolttoaineita oli 637 (612) tuhatta kuutiometriä.

Tammi-kesäkuussa tärkeimpien öljytuotteiden vähittäismyynti oli
yhteensä 1 897 (1 908) tuhatta kuutiometriä, joista
liikennepolttoaineiden osuus oli 1 245 (1 183) tuhatta
kuutiometriä.

Kesäkuun lopussa vähittäismyyntipisteitä oli 887 (895) Suomessa ja
160 (147) muissa Itämeren alueen maissa.

Suomessa Fortum aloitti ensimmäisenä yhtiönä rikittömän
(rikkipitoisuus alle 10 mg/kg) bensiinin ja dieselin myynnin
toukokuussa.

Vuosi sitten Fortum ja suomalainen Kesko perustivat
yhteisyrityksen, joka tähtää koko maan kattavaan, bensiiniä ja
päivittäistavaroita myyvään vähittäismyyntiketjuun. Kesäkuun
lopussa Fortumin liikenneasemien yhteydessä oli 25 myymälää.

Shipping ja muu öljy

Segmenttiin kuuluu raakaöljy- ja tuotekuljetuksia hoitava
laivasto. Noin puolet kuljetuksista tehdään kolmansille
osapuolille. Shipping keskittyy merikuljetuksiin Itämerellä,
Pohjanmerellä ja Pohjois-Atlantilla. Aluskannan kokonaiskantavuus
on noin miljoona dw-tonnia. Venäjällä Fortum omistaa öljykentän
tasaosuuksin venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin kanssa.

Milj. euroa II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
set 12
kk
Liikevaihto 78 87 179 181 308 306
Liikevoitto 23 19 67 46 79 100
– ilman 18 20 63 49 69 83
kertaluonteisia eriä
Sidottu pääoma 168 139 133
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman 88,7 66,7 56,7 67,4
tuotto, %

Toisella neljänneksellä Shippingin toimitukset olivat 10,2 (10,2)
miljoonaa tonnia ja tammi-kesäkuussa 20,1 (20,4) miljoonaa tonnia.

Raakaöljy- ja tuotealusten käyttöaste oli korkea tammi-kesäkuussa.

Rahtitaso oli hyvä toisella neljänneksellä ja pysyi samalla
tasolla viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna vaikkakin
etenkin raakaöljyalusten rahdit olivat alemmat kuin vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä.

Fortum omistaa kymmenen säiliöalusta ja 19 on aikarahdattu.
Aluksista kahdeksan kuljettaa raakaöljyä ja 21 pääasiassa
erilaisia öljytuotteita.

Aluskannan uusiminen uusilla tuotealuksilla jatkui suunnitellusti.

Tammi-kesäkuussa SeverTEKin keskimääräinen tuotanto oli noin
26 000 barrelia päivässä (josta Fortumin osuus on 50 %).


Investoinnit ja myynnit

Tammi-kesäkuussa investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä
278 (761) miljoonaa euroa.

Porvoon jalostamon 500 miljoonan euron investointihanke rikittömän
dieselöljyn tuotantokapasiteetin lisäämiseksi jatkui ensimmäisellä
vuosipuoliskolla suunnitelman mukaan. Arvioidut kustannukset
vuonna 2004 ovat hieman yli 100 miljoonaa euroa.
Investointihankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2006 loppuun
mennessä.

Fortum osallistuu Suomen viidenteen ydinvoimalaitosyksikköön noin
25 %:n osuudella. Tämä merkitsee 180 miljoonan euron investointia
vuosina 2004–2009. Fortum saa noin 400 MW:n osuuden voimalan
tuotannosta. Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum myönsi lisäksi
45 miljoonan euron osakaslainan.

Venäjän kilpailuviranomaiset hyväksyivät toukokuussa venäläisen
sähköyhtiö OAO Lenenergon osakkeiden oston, josta oli sovittu
helmikuussa 2004. Heinäkuussa Fortum sopi ostavansa lisää OAO
Lenenergon osakkeita. Tämän kaupan jälkeen Fortumin osuus
osakepääomasta nousee 30,7 prosenttiin ja äänivallasta 29,6
prosenttiin. Myös tämä kauppa vaatii Venäjän kilpailuviranomaisten
hyväksynnän. Kaupan päättämisen jälkeen Fortum on investoinut
Lenenergon osakkeisiin noin 150 miljoonaa euroa.

Konsulttiyhtiö Fortum Teknik & Miljö myytiin ruotsalaiselle ÅF
Groupille huhtikuussa ja Unkarin engineering-liiketoiminnan, ETV-
Eröterv Rt:n, myynti saatiin päätökseen kesäkuussa.

Kesäkuussa Fortum ja Jacobs Engineering Group Inc., jonka
pääkonttori sijaitsee Kaliforniassa Yhdysvalloissa, saivat
päätökseen kaupan, jolla Jacobs saa 34 prosentin omistusosuuden
Neste Engineeringistä. Neste Engineering jatkaa toimintaansa Neste
Jacobs Oy:n nimellä.

Rahoitus

Fortumin nettovelka väheni 333 miljoonaa euroa ja oli 5 293
miljoonaa euroa (vuoden lopussa 5 626 miljoonaa euroa).
Velkaantumisaste oli 76 % (vuoden lopussa 85 %).

Konsernin nettorahoituskulut olivat 142 (135) miljoonaa euroa.
Summaan sisältyvät korkokulut velasta, jolla rahoitettiin Fortum
Capital Ltd:n liikkeelle laskemien etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksu, sekä noin 10 miljoonan euron kustannukset, jotka
aiheutuivat vuonna 1992 Yhdysvalloissa liikkeelle laskettujen
joukkovelkakirjalainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun
liittyvistä korkotasoerojen korvauksista.

Moodyn luottoluokitus nousi 13.2.2004 Baa1 (stable) -luokkaan.
Standard & Poorin Fortumille antama pitkän aikavälin
luottoluokitus pysyi luokituksena BBB+ (stable).


Osakkeet ja osakepääoma

Optiojärjestelyihin liittyen ensimmäisellä neljänneksellä vietiin
kaupparekisteriin yhteensä 981 004 Fortumin osaketta.

Kaupparekisteriin merkittiin 1.7.2004 Fortum Oyj:n henkilökunnalle
vuonna 1999 suunnattuun optiolainaan liittyvillä optio-oikeuksilla
merkittyjä osakkeita 59 415 kappaletta ja vuoden 1999 johdon optio-
ohjelmaan liittyviä osakkeita 389 000 kappaletta. Osakemerkinnän
aiheuttama osakepääoman korotus oli 1 524 611,00 euroa. Korotuksen
jälkeen Fortum Oyj:n osakepääoma on 2 890 890 439,60 euroa ja
osakkeiden kokonaismäärä 850 261 894.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä
käyttämättömiä valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen
liikkeelle laskemiseksi, uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi
tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-kesäkuussa oli keskimäärin
13 097 (13 272). Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 13 140
(13 969). Vähennys johtuu pääasiassa yritys- ja
liiketoimintamyynneistä.

Konsernin johto

Timo Karttinen nimitettiin konsernin kehitysjohtajaksi ja
konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.7.2004 alkaen.

Näkymät

Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä
markkinatekijöitä ovat sähkön markkinahinta ja öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali. Muita merkittäviä tekijöitä
ovat raakaöljyn hinta sekä Yhdysvaltain dollarin ja Ruotsin
kruunun kurssit. Vuoden 2005 aikana päästökaupasta saattaa tulla
uusi merkittävä markkinatekijä.

Viiden viime vuoden aikana Fortumin hiilidioksiditon
sähköntuotanto on kasvanut 30 terawattitunnista 41
terawattituntiin. Sen osuus Fortumin omasta sähköntuotannosta oli
78 % vuonna 2003. Tämän tuotantorakenteen ansiosta Fortum on
varautunut hyvin päästökaupan mahdollisiin vaikutuksiin.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan
Pohjoismaissa noin 1 %:n vuosivauhtia. Toisella neljänneksellä
sähkön spot-hinta oli Pohjoismaissa keskimäärin 29,5 (28,6) euroa
megawattitunnilta. Heinäkuun alussa Pohjoismaiden vesivarannot
olivat noin 16 TWh keskimääräistä pienemmät ja samalla tasolla
kuin vuonna 2003 vastaavalla jaksolla. Heinäkuun alkupuoliskolla
spot-hinta on ollut noin 28 euroa megawattitunnilta ja sähkön
futuurihinta loppuvuodeksi 2004 noin 32 - 35 euroa
megawattitunnilta. Seuraavien 12 kuukauden ajaksi Fortumin
sähkönmyynnin suojaus on noin 60 %.

Öljymarkkinoiden perustekijät kehittyvät Fortumin oletusten
mukaan: puhtaiden liikennepolttoaineiden kulutus on kasvussa ja
raskaan polttoöljyn kysyntä laskussa, minkä vuoksi complex-
jalostamot ovat entistäkin kilpailukykyisempiä. Lisäksi Fortumille
on selkeää hyötyä sijainnistaan venäläisen raakaöljyn uusien
kuljetusreittien varrella. Tämä kehitys on linjassa Fortumin
kannattavuusoletusten kanssa, jotka koskevat Porvoon jalostamon
käynnissä olevaa investointia, ja luo hyvän lähtökohdan
öljyliiketoimintojen tulevalle listaukselle.

Öljyn jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli
vuoden toisella neljänneksellä 6,3 (2,1) USD/bbl. Heinäkuun
alkupuolella keskimääräinen viitemarginaali on ollut 7 USD/bbl.
Fortumin lisämarginaalin odotetaan pysyvän edellisvuosien vahvalla
tasolla. Vuodelle 2004 ei ole suunniteltu merkittäviä jalostamojen
huoltoseisokkeja.

Brent-raakaöljyn hinta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli
keskimäärin 35,3 (26,0) USD/bbl. Heinäkuun alkupuolella hinta on
ollut keskimäärin 36,7 USD/bbl. Kansainvälisten futuurien
hintataso loppuvuodelle 2004 on ollut keskimäärin 36,5 USD/bbl.
Raakaöljyn hinnasta aiheutuvat varastovoitot ja -tappiot
vaikuttavat Öljynjalostus-segmentin tulokseen.

Käytettävissä olevien merikuljetusrahtien futuurien perusteella
näyttää siltä, että toisen neljänneksen taso säilyy myös
kolmannella neljänneksellä.

Yhdysvaltain dollarin kurssilla on vaikutus jalostusmarginaaliin
ja merikuljetusrahteihin, joten Yhdysvaltain dollarin
heikentyminen vaikuttaa negatiivisesti öljyliiketoiminnan
kannattavuuteen. Arvioitujen myyntikatteiden suojaus etukäteen
kuitenkin lieventää tätä vaikutusta.

Toisella neljänneksellä euron vaihtokurssi Yhdysvaltain dollariin
nähden oli 1,228 (1,105) ja Ruotsin kruunuun nähden 9,164 (9,186).
Kesäkuun lopussa vaihtokurssit olivat 1,216 (1,143) ja 9,145
(9,249).

Valmistelut öljytoimialan listaamiseksi pörssiin jatkuivat
toisella neljänneksellä. Tavoitteena on saada valmistelut
päätökseen loppuvuonna. Listautumisajankohta riippuu kuitenkin
markkinatilanteesta.

Kolmas neljännes on yleensä sähkö- ja lämpöliiketoiminnan
jatkuvien toimintojen tuloksen kannalta vuoden heikoin.
Loppuvuoden sähköfutuurien hinnat ovat hieman korkeampia kuin
viime vuoden heinäkuun vastaavat futuurien hinnat olivat vuoden
2003 loppuun.

Erittäin vahva ensimmäinen puolivuotisjakso kertoo Fortumin
toiminnan tehokkuudesta. Se yhdessä tämänhetkisten
markkinatekijöiden sekä yhtiön suojauksien kanssa vahvistaa
entisestään johdon luottamusta siihen, että vuodesta 2004 tulee
Fortumille hyvä vuosi.


Espoo, 28.7.2004
Fortum Oyj
Hallitus

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Fortum siirtyy käyttämään kansainvälisiä
talousraportointistandardeja (IFRS/IAS) vuodesta 2005 lähtien.

Tulostiedotus 2004:
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 21.10.2004

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja


Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puh. 010 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 010 452 4519


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


FORTUM-KONSERNI 1.1.-30.6.2004
Tilintarkastamaton

KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR Q2/04 Q2/03 Q1-Q2/ Q1-Q2/ 2003 Edel-
04 03 liset
12 kk
Liikevaihto 2 830 2 435 5 653 6 028 11 392 11 017
Osuus osakkuusyritysten
voitosta 17 9 27 20 41 48
Liiketoiminnan muut tuotot 33 63 82 76 151 157
Materiaalit ja palvelut -1 880 -1 739 -3 753 -4 380 -8 054 -7 427
Henkilöstökulut -181 -175 -353 -354 -654 -653
Poistot ja arvonalentumiset -131 -134 -252 -267 -538 -523
Liiketoiminnan muut kulut -245 -173 -399 -362 -918 -955
Liikevoitto 443 286 1 005 761 1 420 1 664
Rahoitustuotot ja -kulut -67 -70 -142 -135 -236 -243
Voitto ennen veroja 376 216 863 626 1 184 1 421
Välittömät verot -47 -60 -194 -167 -325 -352
Vähemmistöosuus -1 -14 -20 -47 -90 -63
Tilikauden voitto 328 142 649 412 769 1 006

Tulos/osake, euro 0,38 0,17 0,76 0,49 0,91 1,19
Laimennusvaikutuksella
oikaistu tulos/osake, euro 0,38 0,16 0,75 0,48 0,90
Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin, 1 000 kpl 849 698 845 823 846 831 848 021
Laimennettu osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 867 907 855 935 858 732

KONSERNIN TASE
MEUR 30.6.04 30.6.03 31.12.03

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 138 159 146
Aineelliset hyödykkeet 11 550 11 426 11 632
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 1 854 1 705 1 762
Muut korolliset saamiset 693 618 632
Yhteensä 14 235 13 908 14 172

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 600 539 551
Myyntisaamiset 874 871 951
Lyhytaikaiset saamiset 335 511 449
Rahavarat 196 665 439
Yhteensä 2 005 2 586 2 390

Yhteensä 16 240 16 494 16 562

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 2 889 2 876 2 886
Muu oma pääoma 3 820 3 151 3 520
Yhteensä 6 709 6 027 6 406
Vähemmistöosuus 250 1 434 232
Pakolliset varaukset 200 191 207
Laskennallinen verovelka 1 850 1 775 1 843
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korollinen 4 337 3 646 4 840
Koroton 352 335 346
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen 1 152 1 522 1 225
Koroton 1 390 1 564 1 463
Yhteensä 16 240 16 494 16 562

Oma pääoma/osake, euro 7,89 7,13 7,55
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl 849 813 845 848 848 832

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS
MEUR 30.6.04 30.6.03 31.12.03

Osakepääoma 1.1 6 406 5 897 5 897
Lunastetut optiot 2 - 22
Osingot -359 -264 -264
Muuntoerot 11 -18 -18
Tilikauden voitto 649 412 769
Yhteensä 6 709 6 027 6 406

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
MEUR 30.6.04 30.6.03 31.12.03

Liiketoiminnan kassavirta 1 043 1 060 1 577
Käyttöomaisuuslisäys -248 -244 -550
Ostetut osakkeet -30 -503 -570
Käyttöomaisuuden myyntitulot 29 80 142
Myydyt osakkeet 16 1 219 1 227
Muiden sijoitusten muutos -136 -32 -67
Kassavirta ennen rahoitusta 674 1 580 1 759
Lainojen nettomuutos -562 -1 204 -399
Osingonjako -359 -264 -264
Muut rahoituserät * 2 -40 -1 245
Rahoituksen kassavirta -919 -1 508 -1 908
Likvidien varojen muutos
lisäys (+), vähennys (-) -245 72 -149

* 31.12.2003 sisältää Capital Ltd:n etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksun 1 200 miljoonaa euroa

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
30.6.04 30.6.03 31.12.03 Edel-
liset
12 kk
Sijoitettu pääoma, MEUR 12 447 13 077 12 704
Korollinen nettovelka, MEUR*) 5 293 4 502 5 626
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen, MEUR 276 761 1 136 653
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,1 12,1 11,4 13,3
Oman pääoman tuotto, % *) 19,4 11,9 12,3 14,7
Korkokate 7,9 5,4 5,8 7,2
FFO / korollinen nettovelka, % 1) 39,9 41,8 26,1
Velkaantumisaste, % *) 76 60 85
Omavaraisuusaste, % 43 45 40
Henkilöstö keskimäärin 13 097 13 272 13 343

1) FFO = Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta.
* 31.12.03 ja 30.6.04 mukana Fortum Capital Ltd:n etuoikeutettujen
osakkeiden takaisinmaksun vaikutus

KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelliset
12 kk

Sähköntuotanto 488 573 1 052 1 533 2 681 2 200
Lämpö 195 182 556 540 964 980
Sähkönsiirto 157 160 363 359 688 692
Markets 303 332 722 890 1 634 1 466
Öljynjalostus 1 635 1 265 2 938 2 962 5 693 5 669
Öljyn vähittäismyynti 566 521 1 097 1 107 2 203 2 193
Shipping ja muu öljy 78 87 179 181 308 306
Muut 25 22 45 44 93 94
Liiketoimintojen
välinen myynti -616 -707 -1 299 -1 588 -2 872 -2 583
Yhteensä 2 830 2 435 5 653 6 028 11 392 11 017

KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelliset
12 kk

Sähköntuotanto 138 116 366 328 603 641
Lämpö 27 22 134 99 173 208
Sähkönsiirto 54 61 141 142 247 246
Markets 5 12 15 5 35 45
Öljynjalostus 187 51 280 135 281 426
Öljyn vähittäismyynti 20 10 26 25 44 45
Shipping ja muu öljy 23 19 67 46 79 100
Muut -11 -5 -24 -19 -42 -47
Yhteensä 443 286 1 005 761 1 420 1 664

KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelliset
12 kk
Sähköntuotanto -2 - 22 -1 4 27
Lämpö - - - - -3 -3
Sähkönsiirto - 20 - 21 20 -1
Markets - - - - - -
Öljynjalostus 55 -17 65 -14 14 93
Öljyn vähittäismyynti 2) 6 - 6 1 -9 -4
Shipping ja muu öljy 2) 5 -1 4 -3 10 17
Muut - 12 - 14 24 10
Yhteensä 64 14 97 18 60 139

2) Liiketoimintojen kertaluonteisten erien jako korjattu 2003 luvuissa.

KONSERNIN POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelliset
12 kk

Sähköntuotanto 28 29 56 60 116 112
Lämpö 32 28 61 56 116 121
Sähkönsiirto 33 38 66 75 143 134
Markets 4 4 8 7 14 15
Öljynjalostus 19 20 37 39 80 78
Öljyn vähittäismyynti 8 7 15 15 41 41
Shipping ja muu öljy 3 4 5 8 14 11
Muut 4 4 4 7 14 11
Yhteensä 131 134 252 267 538 523

KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelliset
12 kk

Sähköntuotanto 47 290 62 328 386 120
Lämpö 27 62 50 76 158 132
Sähkönsiirto 26 201 40 224 339 155
Markets 0 26 2 26 28 4
Öljynjalostus 37 21 67 44 97 120
Öljyn vähittäismyynti 7 8 11 13 36 34
Shipping ja muu öljy 24 35 40 41 71 70
Muut 2 6 6 9 21 18
Yhteensä 170 649 278 761 1 136 653

KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR 30.6.2004 30.6.2003 31.12.03

Sähköntuotanto 6 188 6 276 6 391
Lämpö 2 393 2 302 2 466
Sähkönsiirto 3 103 3 046 3 129
Markets 177 124 23
Öljynjalostus 1 111 1 075 1 003
Öljyn vähittäismyynti 281 285 329
Shipping ja muu öljy 168 139 133
Muut 127 59 45
Eliminoinnit -10 -10 -8
Yhteensä 13 538 13 296 13 511

KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 3)

% 30.6. 30.6. 30.6. 30.6. 31.12. 31.12. Edel- Edel-
2004 2004*) 2003 2003*) 2003 2003*) liset liset
12 kk 12 kk*)

Sähköntuotanto 11.7 11.0 10.3 10.4 9.5 9.4 10.2 9.8
Lämpö 11.0 11.0 8.5 8.5 7.3 7.5 8.7 8.8
Sähkönsiirto 9.1 9.1 9.0 7.7 7.9 7.2 7.9 8.0
Markets 25.2 25.2 12.7 12.7 55.2 55.2 41.8 41.8
Öljynjalostus 52.2 40.1 24.5 27.0 26.2 24.9 39.8 31.1
Öljyn vähit-
täismyynti 2) 17.5 13.5 16.0 15.4 13.8 16.6 15.0 16.3
Shipping ja muu
öljy 2) 88.7 83.4 66.7 71.0 56.7 49.5 67.4 55.9

*) kertaluonteiset erät vähennetty liikevoitosta
2) 31.12.03*) luvut korjattu kertaluonteisten erien korjauksesta johtuen
3) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto / sidottu pääoma keskimäärin

KONSERNIN VASTUUT
MEUR 30.6.04 30.6.03 31.12.03

Vastuusitoumukset
Omasta puolesta
Velan vakuudeksi
Pantit 162 512 149
Kiinteistökiinnitykset 91 233 91
Muista sitoumuksista
Kiinteistökiinnitykset 57 54 55
Pantit, yrityskiinnitykset ja
muut vastuusitoumukset 3 1 -
Takaisinostovastuut 8 9 8
Muut vastuusitoumukset 79 99 101
Yhteensä 400 908 404
Osakkuusyritysten puolesta
Pantit ja kiinteistökiinnitykset 11 12 12
Takaukset 442 637 562
Muut vastuusitoumukset 182 182 182
Yhteensä 635 831 756
Muiden puolesta
Takaukset 13 23 15
Muut vastuusitoumukset 5 6 7
Yhteensä 18 29 22
Yhteensä 1 053 1 768 1 182

Käyttöleasingvastuut
Vuoden sisällä erääntyvät 54 61 75
Yli vuoden kuluttua erääntyvät 93 121 103
Yhteensä 147 182 178

Rahoitusleasingsopimukset On kirjattu taseeseen.

Ydinjätehuoltovastuu 570 545 570
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus -560 -535 -560
Velkana taseessa 4) 10 10 10

4) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat
Muiden vastuiden lisäksi, Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, joka
kattaa 75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun
hankintasopimuksesta johtuvista maksuvelvoitteista.


Johdannaissopimukset

Korko- ja valuuttajohdannaiset
MEUR
30.6.04 30.6.03 31.12.03

6) 7) 8) 6) 7) 8) 6) 7) 8)
Korkotermiinit 218 -1 -1 784 -1 -1 330 - -
Koronvaihtosopimukset 4 012 -90 -62 6 015 8 46 4 253 -97 -69
Valuuttatermiinit 5) 7 280 13 9 7 599 57 46 8 396 129 49
Valuutanvaihtosopimukset 327 1 -2 530 36 10 333 -3 1
Ostetut valuuttaoptiot 1 697 -16 -8 64 7 7 - - -
Asetetut valuuttaoptiot 1 718 -3 -1 29 1 1 - - -

5) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat sopimukset.
6) Kohde-etuuden arvo
7) Käypä arvo
8) Tulouttamatta


Raakaöljy ja öljytuotteet
30.6.04 30.6.03 31.12.03

9) 10) 11) 9) 10) 11) 9) 10) 11)
1000 MEUR MEUR 1000 MEUR MEUR 1000 MEUR MEUR
bbl bbl bbl
Myyntisopimukset 16 536 -10 -10 16 589 - - 22 304 -11 -11
Ostosopimukset 57 027 17 17 19 241 3 3 37 239 14 14
Ostetut optiot 7 350 -1 -1 400 - - 150 - -
Asetetut optiot 5 500 1 1 600 - - 600 - -

9) Määrä
10) Käypä arvo
11) Tulouttamatta


Sähköjohdannaiset 30.6.04 30.6.03 31.12.03

9) 10) 11) 9) 10) 11) 9) 10) 11)
TWh MEUR MEUR TWh MEUR MEUR TWh MEUR MEUR
Myyntisopimukset 70 -382 -189 77 -368 -226 58 -100 -65
Ostosopimukset 40 297 100 74 337 195 50 136 101
Ostetut optiot - - - 3 -2 -2 - - -
Asetetut optiot - - - 7 - - - - -

Kaasujohdannaiset 30.6.04 30.6.03 31.12.03

9) 10) 11) 9) 10) 11) 9) 10) 11)
Mill. MEUR MEUR Mill. MEUR MEUR Mill. MEUR MEUR
th. th. th.
Myyntisopimukset - - - 3 135 -38 -38 8 - -
Ostosopimukset - - - 2 965 38 38 8 - -
Ostetut optiot - - - 980 -5 -5 - - -
Asetetut optiot - - - 1 039 7 7 - - -

Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahin-
toihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena.
Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien kassavirtojen
nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin. Määriin sisältyvät
myös erääntymättömät, suljetut sopimukset. Johdannaissopimuksia käytetään
pääasiassa konsernin valuutta-, korko- ja hintariskin hallintaan.


LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR II/04 I/04 IV/03 III/03 II/03 I/03

Sähköntuotanto 488 564 624 524 573 960
Lämpö 195 361 292 132 182 358
Sähkönsiirto 157 206 187 143 160 198
Markets 303 419 422 322 332 558
Öljynjalostus 1 635 1 303 1 382 1 349 1 265 1 697
Öljyn vähittäismyynti 566 531 553 543 521 586
Shipping ja muu öljy 78 101 65 62 87 94
Muut 25 20 25 24 22 22
Liiketoimintojen
välin myynti -617 -682 -713 -572 -707 -880
Yhteensä 2 830 2 823 2 837 2 527 2 435 3 593

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR II/04 I/04 IV/03 III/03 II/03 I/03

Sähköntuotanto 138 228 193 82 116 212
Lämpö 27 107 80 -6 22 77
Sähkönsiirto 54 87 58 47 61 81
Markets 5 10 17 13 12 -7
Öljynjalostus 187 93 57 89 51 84
Öljyn vähittäismyynti 20 6 -2 21 10 15
Shipping ja muu öljy 23 44 24 9 19 27
Muut -11 -13 -7 -16 -5 -14
Yhteensä 443 562 420 239 286 475