Fortum: Pro forma -lukuja liittyen Hafsl

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2004 1 (2)


Fortum: Pro forma -lukuja liittyen Hafslund-osakkeiden ostoon

Alla olevat pro forma -luvut esittävät Hafslund-osakkeiden
hankinnan vaikutuksia tuloslaskelmaan ja taseeseen viimeisen
12 kuukauden ajalta. Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Tuloslaskelma (12 kuukautta maaliskuun 31. päivään 2004 asti)

Fortum
(tilintarkastamaton)
Fortum Hafslund 1) Oikaisut Pro Forma
(miljoonaa euroa, tulos/osake euro)

Liikevaihto 10 622 997 2) - 11 619
Kulut -8 589 -758 3) - -9 347
Poistot ja arvon-
alentumiset -526 -120 -21 4) -667
Liikevoitto 1 507 119 -21 1 605
Rahoitustuotot ja -kulut -246 -95 -33 5) -374
Voitto ennen veroja 1 261 24 -54 1 231
Välittömät verot -365 -12 14 6) -363
Vähemmistöosuus -76 -1 - -77
Tilikauden voitto 820 11 -40 791

Tulos / osake 0.97 0.94

Fortum
Tase (31.3.2004) Fortum Hafslund 1) Oikaisut Pro Forma
(miljoonaa euroa)
Vastaavaa
Aineettomat ja aineelliset
hyödykkeet 11 602 1 833 533 4) 13 968
Sijoitukset 2 449 187 -271 7) 2 365
Vaihtuvat vastaavat 2 056 385 - 2 441
Rahat ja pankkisaamiset 203 31 - 234
Yhteensä 16 310 2 436 262 19 008


Vastattavaa
Oma pääoma 6 376 681 -681 7) 6 376
Vähemmistöosuus 245 42 - 287
Korollinen vieras pääoma 5 479 1 453 835 8) 7 767
Koroton vieras pääoma 4 210 260 108 4) 4 578
Yhteensä 16 310 2 436 262 19 008


Korollinen nettovelka 5 276 1 422 9) 835 7 533
Velkaantumisaste, % 80 113


1) Hafslund konsernin informaatio pohjautuu vuoden 2003 vuosikertomuk-
seen ja vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaukseen. Norjan
kruunu-määräiset luvut on muutettu euroiksi 7. toukokuuta 2004 vaihto-
kurssilla 8,1367. Fortumin omistusosuus Hafslundissa on 34,09%. Fortumin
vuosikertomuksessa ja osavuosikatsauksissa Hafslund on yhdistelty
pääomaosuusmenetelmällä. Pro forma informaatio on laadittu ikään kuin
65,91 prosentin lisäosuuden hankinta olisi tapahtunut 1.4.2003

2) Liikevaihto sisältää liiketoiminnan muut tuotot Hafslundin
tuloslaskelman mukaan

3) Kulut sisältävät osakesijoituksista ja osakkuusyrityksistä saadut
tuotot ja tulososuudet, jotka ovat Hafslundin tuloslaskelmassa
rahoitustuotoissa ja -kuluissa liikevoiton jälkeen

4) Oikaisut sisältävät alustavat kohdistukset hankintamenon ja konsernin
osuuden Hafslundin omaisuuden ja velkojen tasearvojen välisestä erosta,
laskennallisen verovelan ja poiston näistä kohdistuksista


5) Kaupan yhteydessä syntynyt lisävelka olettaen, että kauppa olisi
toteutunut 1.4.2004 ja velkaan liittyvät korkokulut perustuen
Norjan kruunu-määräisille koroille 7.5.2004 sisältäen marginaalin

6) Verovaikutus rahoituskulujen lisääntymisestä johtuen sekä syntyneet
laskennalliset verovelat kohdistetun konserniliikearvon poistoihin
liittyen

7) Hafslundin omistusosuuden hankintamenon eliminointi kirjattuna oman
pääoman vähennykseksi olettaen että kauppa olisi tapahtunut 1.4.2003
sekä pääomaosuusmenetelmävaikutuksen peruutus.

8) Kaupan yhteydessä syntynyt Norjan kruunumääräinen lisävelka, joka
on muutettu euroiksi 7.5.2004 kurssiin (EUR 1,00 = NOK 8,316) olettaen,
että kauppa olisi toteutunut 1.4.2003

9) Hafslundin taseessa korollinen nettovelka sisältää korolliset
saamiset, rahat ja pankkisaamiset. Fortumin menetelmä raportoida netto-
velka ei sisällä korollisia saamisia. Näin ollen Hafslundin nettovelka
on laskettu Fortumin laskentaperiaatteen mukaisesti perustuen Hafslundin
raportoimaan 381 miljoonaan Norjan kruunun nettovelkamuutokseen
osavuosikatsauksessa 1.4.2003

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 010 45 24519

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet