Fortum tukee valtiovarainministeriön ydinvoimalausunnon johtopäätöksiä tietyin varauksin

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
29.3.2010

Fortum tukee valtiovarainministeriön ydinvoimalausunnon johtopäätöksiä tietyin
varauksin

Fortum on tänään jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle vastineensa
valtiovarainministeriön (VM) ydinvoimalausuntoon. VM:n lausunto koskee Fortumin
ja Fennovoiman periaatepäätöshakemuksia uusien ydinvoimalaitosyksiköiden
rakentamiseksi sekä Posiva Oy:n periaatepäätöshakemusta ydinpolttoaineen
loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikköä varten. Fortum yhtyy
VM:n johtopäätökseen, jonka mukaan kullekin kolmelle hakijalle voitaisiin
myöntää periaatepäätös uuden ydinvoimatuotannon rakentamiseksi. Fortumin
näkemyksen mukaan VM:n lausunto erityisesti sähkön hintaa, ydinvoimatuottajan
valintaa ja ydinjätteen loppusijoitusta koskien on kuitenkin yksipuolinen.

Sähkön hinta muodostuu pörssissä - tuottajan yhtiömuodolla ei vaikutusta
tuotantokustannuksiin

VM:n lausunnossa todetaan, että Pohjoismaissa sähkön hinta muodostuu Nord Pool
-sähköpörssissä, ja tämä hinta toimii referenssinä käytännössä kaikelle
käytävälle sähkökaupalle tuotantotavasta riippumatta. Pohjoismaissa kulutetusta
sähköstä myytiin Nord Poolin kautta yhteensä 72 % vuonna 2009, mikä osoittaa,
että markkina toimii. Lausunnossa esitetään, että ns. mankala-toimintaperiaate,
jossa yhtiö tuottaa sähköä omistajilleen omakustannushintaan, saattaisi
pienentää sähköntuotannon kustannuksia. Väitteelle ei ole osoitettavissa
perusteita. Toimintaperiaatteesta riippumatta yhtiöt hankkivat laitoksensa
samoilta toimittajilta ja polttoaineensa samoilta markkinoilta. Tämän lisäksi
niitä sitovat samat lakisääteiset velvoitteet mm. ydinturvallisuudesta ja
käytetystä ydinpolttoaineesta.

Fortumin markkinaosuus tänään 13 % - uusien laitosten valmistuessa noin 4 %

VM:n lausunnossa on otettu lähtökohdaksi Pohjoismaiden laajuiset sähkömarkkinat.
On kuitenkin ristiriitaista, että lausunnossa spekuloidaan Fortumin ydinvoima-
ja vesivoimatuotannon markkinavoimalla ja sen vaikutuksella sähkönhintaan.
Fortum ei toimi missään olosuhteissa vapaan hinnanmuodostuksen vastaisesti, eikä
ydinvoimalle tai vesivoimalle ole olemassa erillisiä markkinoita. Fortumin
markkinaosuus pohjoismaisilla sähkön tukkumarkkinoilla on noin 13 % ja vastaavat
osuudet muilla suurilla ydinvoimatuottajilla Vattenfallilla ja E.ONilla ovat 19
% ja 8 % (vuonna 2008).

Kun nyt lupaa hakeneet ydinvoimalaitokset käynnistyvät 2020-luvulla, Suomi on
osa Pohjois-Euroopan kattavaa sähkömarkkinaa, jossa Fortumin markkinaosuus on
arviolta vain noin 4 % ja esimerkiksi E.ONin markkinaosuus noin 10 %. On myös
otettava huomioon, että Fortum käyttää ainoastaan Loviisan ydinvoimalaitosta,
muissa se on vähemmistöomistaja. Olkiluodon voimalaitosta käyttää TVO ja Ruotsin
ydinvoimalaitoksia E.ONin ja Vattenfallin konserniyhtiöt. Loviisan nykyisten
ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030, ja niiden
korvaaminen on yksi keskeinen peruste Loviisa 3 -hankkeelle.

Markkinavoimaa analysoidessaan VM ei myöskään huomioi, että Fortumin vesivoima
on pääosin ns. jokivesivoimaa, jossa sähköä syntyy pääsääntöisesti joen
virtaaman mukaisesti. Jokivesivoiman säädettävyys on hyvin vähäistä erityisesti
verrattuna ns. allasvesituotantoon, jota esimerkiksi Norjassa on runsaasti. Kun
lisäksi huomioidaan, että Fortumin vesivoiman osuus koko pohjoismaisesta
sähköntuotannosta on alle 5 %, ei Fortumilla teoriassakaan olisi mahdollisuuksia
vaikuttaa Nord Poolissa muodostuvaan sähkön tukkuhintaan. Markkinaosuudesta
riippumatta vesivoimaa on taloudellisinta käyttää maksimaalisesti korkeiden
hintojen aikana - muutoinhan vastaava vesimäärä pitäisi käyttää alhaisten
hintojen aikana.

Jokaisella ydinvoimatuottajalla vastuu omista ydinjätteistään - Posiva hoitaa
omistajiensa velvollisuuksia

VM:n lausunnossa todetaan, että ydinpolttoaineen loppusijoittamista koskevassa
päätöksenteossa tulisi ottaa huomioon kaikki markkinavaikutukset ja varmistaa
Fennovoiman käytetyn polttoaineen loppusijoitus, mikäli periaatepäätös
myönnetään sille. Ydinjätteen loppusijoituksella ei ole markkinoita, vaan
ydinenergialain mukaan jokainen ydinenergian tuottaja vastaa omista
ydinjätevelvoitteistaan. Fortum ja TVO ovat perustaneet Posiva Oy:n hoitamaan
niiden ydinenergialaissa säädettyjä ydinjätehuollon tehtäviä. Posiva ei siis
toimi, eikä sen ole tarkoituskaan toimia, markkinaehtoisesti, vaan sen ainoa
tehtävä on hoitaa omistajiensa lakiin perustuvia velvoitteita. Posiva ei
myöskään millään tavalla heikennä muiden mahdollisten ydinvoimayhtiöiden
mahdollisuuksia hoitaa omia lakisääteisiä velvoitteitaan käytetyn
ydinpolttoaineen loppusijoituksen osalta.

Periaatepäätökset kaikille tällä lupakierroksella

Fortumin näkemyksen mukaan lupien myöntämisessä tulisi edetä nopeasti, jotta
hankkeet saataisiin konkreettisesti liikkeelle ennen kuin ydinvoimarakentaminen
kiihtyy maailmalla merkittävästi. Kuten VM:n lausunnossa todetaan, hankkeet on
myös järkevää jaksottaa siten, että ne eivät etene samassa vaiheessa. Fortum on
valmis aikatauluttamaan omista lähtökohdistaan hankkeensa siten, että se
valmistuu myös markkinoiden sähköntarpeen ja resurssitarpeen kannalta
tarkoituksenmukaisesti. Tämä tarkoittaa, että Loviisa 3 otettaisiin käyttöön
vuosina 2022-23. Tämä pienentää rakennustoimintaan ja rahoitukseen liittyviä
riskejä ja varmistaa myös nykyisten Loviisan ydinvoimalaitosten hallitun
korvaamisen. On kuitenkin huomattava, että myös tämä ajoitus edellyttää
myönteistä periaatepäätöstä nyt, sillä kielteinen periaatepäätös tarkoittaisi
koko vuosia kestävän lupaprosessin aloittamista alusta.

Fortumin vastine kokonaisuudessaan sekä tietoa pohjoismaisista sähkömarkkinoista
on verkossa osoitteessa www.loviisa3.fi.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Sasu Valkamo, johtaja, Loviisa 3 -hanke, Fortum, puh. 050 453 2232