Fortum valmistelee tuulivoimahanketta Iin kunnassa

Fortum Power and Heat Oy
Lehdistötiedote
23.4.2010

Fortum valmistelee tuulivoimahanketta Iin kunnassa

Fortum suunnittelee tuulivoimahanketta Pohjois-Pohjanmaalle, Iin kuntaan
Olhavan kylään Nybyn pohjoispuolelle. Alustavan suunnitelman mukaan alueelle
pystytettäisiin kahdeksan noin 3 megawatin tuulivoimalaitosta, joiden sähkön
tuotanto vastaisi yli 70 prosenttia Iin kunnan vuotuisesta sähkönkulutuksesta.

Fortum on tehnyt maanvuokrasopimuksia valtatie 4:n itäpuolella olevien
maanomistajien kanssa yhteensä noin 500 hehtaarin suuruisesta alueesta, johon
tuulivoimalaitokset sijoitetaan 500-1 000 metrin etäisyydelle toisistaan. Alue
on pääosin metsätalouskäytössä, ja sijoittelussa huomioidaan riittävä etäisyys
asutukseen. Tuulivoimalaitokset on suunniteltu yhdistettäväksi aluetta
sivuavaan valtakunnallisen verkkoyhtiön Fingridin 110 kilovoltin voimajohtoon.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 22.4. päättänyt,
että hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Fortum
valmistelee tuulimittausmaston pystyttämistä alueelle tuuliolosuhteiden
selvittämiseksi. Iin kunnan kanssa selvitetään tuulivoimahankkeen edellyttämää
kaavoitusta. Samalla jatketaan hankkeen teknistä suunnittelua. Mikäli
tarvittavat luvat saadaan suunnitellussa aikataulussa, voisi tuulivoiman
tuotanto alkaa vuonna 2013.

Fortum Power and Heat Oy
Viestintä

Lisätiedot:
Jouni Tolonen, tuulivoimapäällikkö, Fortum, puh. 050 594 2261

Fortumin tavoitteena on kasvattaa tuntuvasti tuulivoimatuotantoa vuoteen 2020
mennessä. Tuulivoima on yksi tärkeimmistä keinoista lisätä yhtiön
hiilidioksiditonta energiantuotantoa ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Fortumilla on suunnitteilla Suomessa maatuulihankkeita Iin lisäksi
Kuolavaara-Keulakkopäässä Kittilän ja Sodankylän rajalla sekä Bergössä
Maalahdessa ja merituulihankkeita Maakrunnissa ja Pitkämatalassa Perämerellä.
Ruotsissa Fortum suunnittelee maatuulipuiston rakentamista Orsa Finnmarkin
alueelle Taalainmaalle.