Fortumin pääomamarkkinapäivässä käsitellään yhtiön päivitettyä strategiaa ja taloudellista asemaa

Fortum Oyj
Pörssitiedote
16.9.2010 klo 8.30

Fortumin pääomamarkkinapäivässä käsitellään yhtiön päivitettyä strategiaa ja
taloudellista asemaa

Fortum järjestää tänään 16.9.2010 sijoittajille ja analyytikoille
pääomamarkkinapäivän Espoossa. Päivän aikana Fortumin johto käsittelee yhtiön
strategiaa, investointisuunnitelmia ja taloudellista asemaa.

Päivitetty strategia

Fortumin päivitetyn strategian pohjana on yhtiön vahva osaaminen
hiilidioksidipäästöttömässä ydin- ja vesivoimatuotannossa sekä energiaa ja
luonnonvaroja tehokkaasti hyödyntävässä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa.
Keskeisen perustan strategialle muodostavat yhtiön asiantuntemus ja
pitkäaikainen kokemus kilpailluilta energiamarkkinoilta. Tulevina vuosina Fortum
aikoo edelleen hyödyntää vankkaa asemaansa pohjoismaisilla sähkö- ja
lämpömarkkinoilla ja luoda samalla vakaata tuloskasvua Venäjällä.

Hiilidioksidipäästöttömien ja energiatehokkaiden ratkaisujen kysynnän kasvu sekä
lisääntyvä kulutus vapautuvilla energiamarkkinoilla tarjoavat Fortumille uusia
kasvumahdollisuuksia etenkin nopeasti kehittyvissä Euroopan ja Aasian
talouksissa. Kasvu uusilla markkina-alueilla, Euroopan integroituvat
sähkömarkkinat ja Fortumin Venäjän liiketoimintojen suhteellisen painoarvon
lisääntyminen pienentävät asteittain pohjoismaisen sähkön tukkuhinnan roolia
Fortumin tuloksentekijänä. Sähkönsiirrolla ja -myynnillä on jatkossakin
keskeinen rooli pohjoismaisella markkinalla. Muilla markkina-alueilla sähkön- ja
lämmöntuotanto tarjoavat kuitenkin houkuttelevampia tuotto- ja
kasvumahdollisuuksia.

Toimitusjohtaja Tapio Kuula korostaa kilpailukykyä kestävän arvonmuodostuksen
perustana: "Uskon ydinosaamisemme muodostavan vankan perustan omistaja-arvon
luomiselle myös tulevaisuudessa. Valmistaudumme kasvuun, joka toteutetaan
tekemällä sopivassa suhteessa nopeasti kassavirtaa ja tulosta tuovia
yritysostoja ja hitaammin arvoa tuottavia uusinvestointeja. Kaikkien
ratkaisujemme ja valintojemme tulee olla itsessään kannattavia - kestävä
liiketoimintamalli ei voi pitkällä aikavälillä perustua erilaisiin tukiin."

Investoinnit käyttöomaisuuteen

Fortum arvioi vuoden 2010 käyttöomaisuusinvestointiensa jäävän jonkin verran
alhaisemmalle tasolle kuin aiemmin on ilmoitettu, noin 1,4 miljardiin euroon.
Vuonna 2011 käyttöomaisuusinvestointien odotetaan nousevan noin 1,6 miljardiin
euroon, mikä ylittää yhtiön aiemmin tiedottaman 0,8-1,2 miljardin euron
vaihteluvälin. Myös vuosina 2012 ja 2013 käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan
ylittävän yhtiön normaalin 0,8-1,2 miljardin euron vaihteluvälin. Pääasiallinen
syy korkeampiin käyttöomaisuusinvestointeihin vuosina 2010-2013 on
investointiohjelma Venäjällä, jota on nopeutettu kapasiteettimarkkinoiden
sääntöjen hyväksymisen myötä.

Venäjällä toimiva OAO Fortum on sitoutunut toteuttamaan investointiohjelman,
joka nostaa sen sähköntuotantokapasiteettia nykyisestä noin 2 800 megawatista
(MW) noin 5 100 MW:iin. Ohjelma on avainasemassa vakaan tuloskasvun luomisessa
Venäjällä. Uusi kapasiteetti tuo lisääntyneiden myyntivolyymien ansiosta
kassavirtaa ja tulosta, ja sille odotetaan kapasiteettimarkkinoilla ainakin 3-4
kertaa vanhaa kapasiteettia korkeampaa hintaa.

Fortum on tarkistanut investointiohjelmansa aikataulua Venäjällä talouskriisin
jälkeen nopeasti elpyneen sähkönkysynnän ja kapasiteettimarkkinan kehityksen
valossa. Yhtiö suunnittelee ottavansa käyttöön kaikki uudet yksiköt vuoden 2014
loppuun mennessä. Ensimmäisten kolmen yksikön arvioidaan nyt valmistuvan
tuotantoon vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. Ohjelman loppuosan arvo
kesäkuun lopun 2010 valuuttakursseilla laskettuna on heinäkuusta 2010 eteenpäin
arviolta 1,7 miljardia euroa.

Pitkällä aikavälillä Fortumin tulostavoitteet Venäjällä noudattavat normaalia
talouden logiikkaa: Fortumin sijoitetun pääoman tuoton tulee olla suurempi kuin
sen pääomakustannusten. Vuonna 2009 Fortumin pääoman keskimääräinen kustannus
(WACC) Venäjällä oli noin 12 %. Investointiohjelman valmistuttua vuoden 2014
loppuun mennessä Fortum on investoinut Venäjälle yhteensä noin 4 miljardia
euroa. Olettaen, että pääomakustannukset ovat muuttumattomat, pitää Fortumin
vertailukelpoisen liikevoiton Venäjällä olla yli 500 miljoonaa euroa vuodessa
pian investointiohjelman valmistumisen jälkeen.

Taloudelliset tavoitteet ja osinko

Vahva tase ja joustava pääomarakenne ovat jatkossakin keskeisiä Fortumille.
Vahvan taseen merkitystä korostaakseen yhtiö on tarkistanut tavoitettaan
nettovelan ja käyttökatteen suhteeksi noin 3:een. Aiemmin tavoitteena oli pitää
nettovelan ja käyttökatteen suhde vaihteluvälillä 3-3,5.

Fortumin taloudellinen asema on vahva ja sen maksuvalmius on hyvä. Yhtiön
keskeiset tuottotavoitteet säilyvät muuttumattomina.

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto                                 |             12 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto                                       |             14 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomarakenne; nettovelka/käyttökate                      |               ~3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortumin osinkopolitiikka säilyy muuttumattomana - tavoitteena on maksaa
osinkona keskimäärin 50-60 % edellisen vuoden nettotuloksesta.

Pääomamarkkinapäivässä Fortum kuitenkin muistuttaa sijoittajia ja analyytikoita,
että jatkuvan hyvän osinkotuoton tarjoaminen omistajille on keskeinen periaate
Fortumille - osinko ei ole yhtiölle ylijäämää, joka maksetaan kaikkien muiden
erien jälkeen.

Fortum Oyj
Anne Brunila
johtaja, konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Lisätietoja:
Mika Paloranta, sijoittajasuhteiden johtaja, 050 452 4138
Pauliina Vuosio, talousviestinnän johtaja, 050 453 2383

Johdon esitykset ja linkki lähetykseen pääomamarkkinapäivästä ovat
internetissä osoitteessa www.fortum.com/investors. Esitykset ja tilaisuus ovat
englanniksi.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi