FORTUMIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.4.2007 Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen, myönsi
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta
2007 ja hyväksyi, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 1,35 euroa osakkeelta.
Tästä osingosta 0,77 euroa osakkeelta maksetaan yhtiön tuloksesta ilman
kertaluonteisia eriä ja 0,58 euroa osakkeelta lisäosinkoa yhtiön pääomarakenteen
ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.4.2008 ja
osinko maksetaan 11.4.2008.

Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 10. Hallintoneuvoston
jäseniksi valittiin kansanedustajat Markku Laukkanen (puheenjohtaja), Sanna
Perkiö (varapuheenjohtaja), Rakel Hiltunen, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri
Komi, Juha Mieto, Jukka Mäkelä sekä Kurikan kaupunginvaltuuston jäsen Martti
Alakoski ja puoluesihteeri Panu Laturi. Nyt valitun hallintoneuvoston toimikausi
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti:
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja                        | 1 000 euroa/kuukausi                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja                    |  600 euroa/kuukausi                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet                              |  500 euroa/kuukausi                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| kokouspalkkio                        |  200 euroa/kokous                     |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Peter Fagernäs (puheenjohtaja), Matti Lehti
(varapuheenjohtaja), sekä jäseniksi Esko Aho, Birgitta Johansson-Hedberg,
Marianne Lie ja Christian Ramm-Schmidt. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin
lakiasiainjohtaja Ilona Ervasti-Vaintola. Nyt valitun hallituksen toimikausi
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja                        | 66 000 euroa/vuosi                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja                    | 49 200 euroa/vuosi                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet                              | 35 400 euroa/vuosi                    |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio.
Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville
hallituksen jäsenille.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte &
Touche Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikael Paul.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 8. pykälän
muuttamiseksi siten, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
valittavien hallituksen jäsenten enimmäislukumäärä nousee viidestä kuuteen.


Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Lisäksi
hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla enintään 300 miljoonaa euroa.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua Fortumin osakkeen
hintaan julkisessa kaupankäynnissä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet mitätöidään hallituksen erikseen tekemällä
päätöksellä.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä
ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja
asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä
on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 3. päivänä. Mikäli
osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy
seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät
niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella,
kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain
mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen
omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan
yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön
hallitukselle sitä vaativansa.

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä.

Osakkeenomistaja George Jauhiaisen esitystä hallintoneuvoston lakkauttamisesta
ei hyväksytty.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Jakelu:
OMX Nordic Exchange Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi


LIITE: Hallituksen jäsenet

Peter Fagernäs
Hallituksen puheenjohtaja, s. 1952, oikeustieteen kandidaatti

Päätehtävä:
Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja Hermitage & Co. Ltd:n
toimitusjohtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja, Pohjola Yhtymä Oyj
Hallituksen puheenjohtaja, Conventum Oyj
Toimitusjohtaja, Conventum Oyj
Hallituksen jäsen, Merita Pankki
Toimitusjohtaja, Prospectus Oy
Useita tehtäviä Kansallis-Osake-Pankissa

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Finnlines Oyj:n hallituksen jäsen
Winpak Ltd:n (Kanada) hallituksen jäsen

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004


Matti Lehti
Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1947, kauppatieteiden tohtori

Päätehtävä:
TietoEnator Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, TietoEnator Oyj, Tietotehdas Oy ja
Tieto-konserni
Varatoimitusjohtaja, Rautakirja Oy

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Pöyry Oyj, hallituksen jäsen
Liikesivistysrahasto, puheenjohtaja
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö, varapuheenjohtaja
Helsingin kauppakorkeakoulu, kansleri

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005


Esko Aho
S. 1954, filosofian maisteri

Päätehtävä:
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yliasiamies

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Suomen pääministeri
Kansanedustaja
Suomen Keskustan puheenjohtaja
Luennoitsija, Harvardin yliopisto, USA

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Russian Venture Company, hallituksen jäsen

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006


Ilona Ervasti-Vaintola
s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari.

Päätehtävä:
Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen
sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen.

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Päälakimies ja johtokunnan jäsen, Mandatum Oyj
Johtaja, partneri, Mandatum Co & Oy
Finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies, Suomen Yhdyspankki

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Fiskars Oyj, hallituksen jäsen
OMX Nordic Exchange Group Oy, hallituksen jäsen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry, hallituksen jäsen
Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan
jäsen

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2008


Birgitta Johansson-Hedberg
S.1947, BA, psykologian kandidaatti

Päätehtävä:
Johtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja, Lantmännen
Toimitusjohtaja, Föreningssparbanken
Skandinavian toimintojen johtaja, Wolters Kluwer

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Umeå Universitet, hallituksen puheenjohtaja
Vinnova, hallituksen puheenjohtaja
Vägverket Konsultråd, hallituksen puheenjohtaja
A-banan, hallituksen varapuheenjohtaja
Botnia-banan, hallituksen jäsen
Sveaskog, hallituksen jäsen
Finansinspektionen, hallituksen jäsen

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004


Marianne Lie
s. 1962, Oikeustieteellisiä ja politiikan opintoja Oslon yliopistossa (UiO)

Päätehtävä:
Johtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja, Norjan varustamoliitto (NSA)
Toimitusjohtaja, Umoe-konserniin kuuluva Helsevakten Telemed AS
Toimitusjohtaja, Vattenfall Norge AS
Johtaja, NSA:n informaatio- ja teollisuuspoliittinen osasto

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Punkt Ø, hallituksen puheejohtaja
Arendals Fossekompani ASA, hallituksen jäsen
Kverneland ASA, hallituksen jäsen

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005


Christian Ramm-Schmidt
S. 1946, diplomiekonomi

Päätehtävä:
Senior Partner, Merasco Capital Oy

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH)
Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin makeistoimiala
Johtaja, ISS ServiSystems Oy

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Derbes Brewery (BBH), Kazakhstan, hallituksen puheenjohtaja
Bang & Bonsomer Oy, hallituksen jäsen
Oy Chips Ab, hallituksen jäsen
MDC Education Group, hallituksen jäsen
Orkla CIS Holding Ltd, hallituksen jäsen
Sarbast Plus Brewery (BBH), Uzbekistan, hallituksen jäsen
Tradeka Oy, hallituksen jäsen

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006