Hyvä puolivuotiskausi

Fortum Oyj
Osavuosikatsaus tammi−kesäkuu 2010
16.7.2010 klo 9.00 EEST

Hyvä puolivuotiskausi

- Vertailukelpoinen liikevoitto 990 (1 002) miljoonaa euroa, -1,2 %
- Osakekohtainen tulos 0,93 (0,78) euroa, +19 %
- Kehitys Venäjällä hyvällä mallilla, Russia-divisioonan vertailukelpoinen
liikevoitto 7 (-8) miljoonaa euroa

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja        | II/10 | II/09  | I-II/10 | I-II/09 | 2009    | Edellis |
|                     |       |        |         |         |         | et 12   |
|                     |       |        |         |         |         | kk      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj.  | 1 295 | 1 194  | 3 242   | 2 826   | 5 435   | 5 851   |
| euroa               |       |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj.  | 351   | 375    | 1 075   | 974     | 1 782   | 1 883   |
| euroa               |       |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   | 339   | 400    | 990     | 1 002   | 1 888   | 1 876   |
| liikevoitto, milj.  |       |        |         |         |         |         |
| euroa               |       |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, | 332   | 355    | 1 045   | 889     | 1 636   | 1 792   |
| milj. euroa         |       |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa  | 0,30  | 0,32   | 0,93    | 0,78    | 1,48    | 1,62    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan      | 422   | 704    | 943     | 1 526   | 2 264   | 1 681   |
| kassavirta, milj.   |       |        |         |         |         |         |
| euroa               |       |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake,   |       |        | 9,19    | 8,42    | 9,04    |         |
| euroa               |       |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen          |       |        | 6 506   | 6 004   | 5 969   |         |
| nettovelka (kauden  |       |        |         |         |         |         |
| lopussa), milj.     |       |        |         |         |         |         |
| euroa               |       |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä    |       |        | 888 367 | 888 230 | 888 230 | 888 367 |
| keskimäärin,        |       |        |         |         |         |         |
| tuhatta             |       |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja                                  | 2009         | Edelliset 12  |
|                                               |              | kk            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %                  | 12,1         | 12,8          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %                        | 16,0         | 18,0          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/EBITDA                             | 2,6          | 2,7           |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula vuoden 2010 alkupuolen tuloksesta:

”Poikkeuksellisesta markkinatilanteesta huolimatta vuoden alkupuolisko oli
Fortumille hyvä. Heat-, ja Russia-divisioonat sekä
Distribution-liiketoiminta-alue pystyivät parantamaan kannattavuuttaan selvästi
edellisvuodesta. Electricity Sales -liiketoiminta-alueen ensimmäinen neljännes
oli heikko, mutta tulokset paranivat huhti-kesäkuun raportointijaksolla.
Power-divisioona ei yltänyt aivan yhtä hyvään tulokseen vuoden toisella
neljänneksellä kuin erinomaisella ensimmäisellä neljänneksellä.

Pohjoismaiden ja Venäjän sähkönkulutus jatkoi kasvuaan vuoden takaisesta vuoden
2010 ensimmäisellä puoliskolla. Teollisuustuotanto on selvästi piristymässä
Fortumin tärkeimmillä markkina-alueilla. Venäjän talous jatkoi nopean elpymisen
tiellä.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä poikkeuksellisen kylmä talvi aiheutti sähkön
hintapiikkejä Nord Poolissa. Toisella neljänneksellä markkinaympäristö oli
vakaampi. Vesivarannot ja lumen määrä pysyivät kuitenkin vähäisinä ja
ydinvoimalaitosten modernisointihankkeet Ruotsissa vähensivät edelleen
ydinvoimakapasiteettia.

Nord Poolin spot-hinnat pysyivät vuoden alkupuoliskolla korkeammalla tasolla
kuin vuoden 2009 vastaavalla jaksolla. Myös Power-divisioonan toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa kasvoi 1 eurolla megawattitunnilta (euroa/MWh)
vuoden takaiseen verrattuna. Powerin toteutunut tukkumyyntihinta laski kuitenkin
toisella neljänneksellä noin 3 euroa/MWh edellisvuotisesta. Divisioonan
kannattavuuden heikentyminen johtuu alhaisemmasta toteutuneesta sähkön
tukkumyyntihinnasta, kasvaneesta lämpövoimatuotannon osuudesta sekä Fortumin
ydinvoimaosakkuusyhtiöihin liittyvien kustannusten kasvusta.

Venäjällä sähkön tukkumarkkinoiden reformi edistyy. Heinäkuun 2010 alusta
lähtien 80 % Venäjän kaikesta sähköntuotannosta on myyty kilpailluilla
markkinoilla. Sähkön tukkumarkkinoiden odotetaan vapautuvan kokonaan vuoden 2011
alusta. Kapasiteettimarkkinan uusien sääntöjen odotetaan kasvattavan
merkittävästi kapasiteettimaksuja Fortumin uudelle tuotantokapasiteetille.
Olen tyytyväinen vuoden 2010 alkupuoliskon tulokseen, vaikkakin joillain
alueilla olisimme voineet suoriutua paremmin. Ensisijaisena tavoitteenamme onkin
nyt tasaisesti parantaa tulostamme."
Taloudelliset tulokset

Huhti-kesäkuu

Konsernin liikevaihto oli 1 295 (1 194) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto
oli 351 (375) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 339 (400)
miljoonaa euroa.

Kertaluonteiset erät, käypään arvoon arvostamisen vaikutukset ja
ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu olivat vuoden 2010 toisella
neljänneksellä 12 (-25) miljoonaa euroa. Tästä summasta kertaluonteiset erät
olivat 4 (10) miljoonaa euroa.

Liikevaihto divisioonittain
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          | II/10 | II/09  | I-II/1 | I-II/0 | 2009   | Edelliset |
|                      |       |        | 0      | 9      |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                | 597   | 608    | 1 366  | 1 296  | 2 531  | 2 601     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                 | 301   | 250    | 952    | 764    | 1 399  | 1 587     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution*        | 200   | 176    | 480    | 405    | 800    | 875       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales*   | 327   | 298    | 964    | 767    | 1 449  | 1 646     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia               | 169   | 138    | 413    | 324    | 632    | 721       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                 | 16    | 19     | 21     | 38     | 71     | 54        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Poolissa        | -261  | -212   | -944   | -570   | -1 095 | -1 469    |
| tehtyjen ostojen ja  |       |        |        |        |        |           |
| myyntien netotus     |       |        |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit         | -54   | -83    | -10    | -198   | -352   | -164      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             | 1 295 | 1 194  | 3 242  | 2 826  | 5 435  | 5 851     |
--------------------------------------------------------------------------------
* Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa

Vertailukelpoinen liikevoitto divisioonittain
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          | II/10 | II/09  | I-II/1 | I-II/0 | 2009   | Edelliset |
|                      |       |        | 0      | 9      |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                | 271   | 340    | 695    | 755    | 1 454  | 1 394     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                 | 33    | 26     | 165    | 140    | 231    | 256       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution*        | 53    | 54     | 155    | 135    | 262    | 282       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales*   | 10    | 6      | -3     | 4      | 22     | 15        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia               | -9    | -14    | 7      | -8     | -20    | -5        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                 | -19   | -12    | -29    | -24    | -61    | -66       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             | 339   | 400    | 990    | 1 002  | 1 888  | 1 876     |
--------------------------------------------------------------------------------
* Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa

Liikevoitto divisioonittain
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          | II/10 | II/09  | I-II/1 | I-II/0 | 2009   | Edelliset |
|                      |       |        | 0      | 9      |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                | 280   | 307    | 747    | 739    | 1 363  | 1 371     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                 | 35    | 39     | 194    | 154    | 252    | 292       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution*        | 53    | 54     | 166    | 135    | 263    | 294       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales*   | 23    | 20     | -6     | -1     | 29     | 24        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia               | -9    | -15    | 23     | -9     | -20    | 12        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                 | -31   | -30    | -49    | -44    | -105   | -110      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             | 351   | 375    | 1 075  | 974    | 1 782  | 1 883     |
--------------------------------------------------------------------------------
* Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto oli 3 242 (2 826) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto
oli 1 075 (974) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 990 (1 002)
miljoonaa euroa.

Kertaluonteiset erät, käypään arvoon arvostamisen vaikutukset ja
ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu olivat vuoden alkupuoliskolla 85 (-28)
miljoonaa euroa. Tästä kertaluonteisten erien osuus oli 50 (14) miljoonaa euroa.
Ne koostuivat pääasiassa myyntivoitoista vuoden 2010 ensimmäisellä
neljänneksellä, jolloin Fortum myi Swedegasin ja Karlskoga Energi & Miljön
osakkeet Ruotsissa sekä tuotantoyhtiö Kurgan Generating Companyn ja Federal Grid
Companyn osakkeet Venäjällä.

Ruotsin kruunun keskikurssi vuoden 2010 alkupuoliskolla oli noin 10,7 %
korkeampi kuin vuoden 2009 alkupuoliskolla. Kruunun vahvistumisesta johtunut
positiivinen muuntovaikutus oli noin 53 miljoonaa euroa vertailukelpoisessa
liikevoitossa edellisvuoteen verrattuna. Suurin osa tästä syntyi
Power-divisioonassa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitoista/tappioista oli 31 (-4) miljoonaa
euroa. Parannus viimevuotiseen nähden johtui lähinnä Hafslund ASA:sta.

Konsernin nettorahoituskulut supistuivat 61 (81) miljoonaan euroon. Syynä
nettorahoituskulujen pienenemiseen olivat alemmat korkokulut.
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos oli 19 (13) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 1 045 (889) miljoonaa euroa.

Kauden verot olivat 191 (172) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 18,3 (19,3) %.

Kauden tulos oli 854 (717) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli
0,93 euroa (0,78).

Vähemmistöosuus oli 32 (22) miljoonaa euroa. Se liittyy pääasiassa Fortum Värme
Holding AB:hen, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %:n taloudellinen
omistusosuus.

Sijoitetun pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 12,8 % (12,1 % vuonna
2009), ja oman pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 18,0 % (16,0 %
vuonna 2009).

Liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttivat toteutuneet valuuttakurssierot, jotka
olivat -277 (+392) miljoonaa euroa vuoden 2010 alkupuoliskolla. Kurssitappiot ja
-voitot liittyvät pääasiassa Fortumin ruotsalaisten tytäryhtiöiden lainojen
suojausten jatkamiseen.

Fortumin nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) edellisiltä 12 kuukaudelta
oli 2,7 (2,6 vuoden 2009 lopussa).

Markkinatilanne
Pohjoismaat

Toisella neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli
44,9 (34,0) euroa/MWh. Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat Nord Poolin
systeemihintatasoa alhaisemmat: 41,7 (34,3) euroa/MWh Suomessa ja 41,9 (34,3)
euroa/MWh Ruotsissa. Systeemihinnan ja Suomen ja Ruotsin aluehintojen ero johtui
pääasiassa Ruotsin paremmasta vesitilanteesta Norjaan verrattuna.

Tammi-kesäkuussa 2010 sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 52,1
(36,1) euroa/MWh. Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat Nord Poolin
systeemihintatasoa korkeammat: 56,2 (36,2) euroa/MWh Suomessa ja 57,0 (36,3)
euroa/MWh Ruotsissa. Systeemihinnan sekä Suomen ja Ruotsin aluehintojen ero
johtui pääasiassa kahdesta ensimmäisen vuosineljänneksen päivästä, jolloin
Norjan ja Ruotsin välinen siirtokapasiteetti oli huomattavasti tavanomaista
pienempi.

Vuoden 2010 alussa pohjoismaiset vesivarannot olivat 7 terawattituntia (TWh)
pitkän ajan keskiarvoa pienemmät. Toisen neljänneksen lopussa vesivarannot
olivat 14 TWh pitkän ajan keskiarvoa pienemmät ja 1 TWh pienemmät kuin
vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin vuoden 2010 toisella
neljänneksellä sähköä 85 (80) TWh, mikä on noin 6 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kasvun taustalla on pääasiassa lisääntynyt sähkönkulutus teollisuudessa. Vuoden
alkupuoliskolla Pohjoismaiden sähkönkulutus oli noin 204 (192) TWh. Kasvu johtui
pääasiassa kylmästä talvesta sekä teollisuuden lisääntyneestä
sähkönkulutuksesta.

Venäjä

Alustavien tilastotietojen mukaan Venäjällä kulutettiin vuoden 2010 toisella
neljänneksellä sähköä 224 (216) TWh, mikä on noin 4 % enemmän kuin vastaavalla
jaksolla vuotta aiemmin. Vuoden alkupuoliskolla Venäjän sähkönkulutus oli 506
(481) TWh. Kasvu aiheutui pääasiassa maan talouden yleisestä elpymisestä ja
teollisuustuotannon vilkastumisesta.

OAO Fortum toimii Tjumenin ja Tseljabinskin alueilla. Öljy- ja
kaasuteollisuuteen keskittyvällä Tjumenin alueella sähkön kysyntä laski toisen
neljänneksen aikana noin 1 % edellisvuoteen verrattuna. Taantuma ei vaikuttanut
sähkön kysyntään alueella vuonna 2009. Metalliteollisuuteen painottuvalla
Tseljabinskin alueella sähkön kysyntä kasvoi toisella neljänneksellä noin 11 %
vuodentakaisesta. Kasvu johtuu pääasiassa teollisen kulutuksen elpymisestä.
Keskimääräinen sähkön spot-hinta ilman kapasiteettitariffia nousi
hintavyöhykkeellä 1 (Venäjän Euroopan ja Uralin alueilla) 26 %, ja oli 804 (640)
ruplaa/MWh vuoden 2010 toisella neljänneksellä.

Tarkempia markkinatietoja esitetään taulukoissa katsauksen lopussa.

Fortumin hiilidioksidipäästöt

Vuoden 2010 alkupuoliskolla noin 66 % (69 %) Fortumin sähköntuotannosta oli
hiilidioksidipäästötöntä. Fortumin tuotannosta EU-maissa 86 % (94 %) ei
aiheuttanut hiilidioksidipäästöjä.

Fortumin kokonaishiilidioksidipäästöt olivat vuoden alkupuoliskolla 13,7 (11,5)
miljoonaa tonnia (Mt), josta 5,7 (3,8) Mt oli Euroopan päästökauppajärjestelmän
(ETS) alaisia päästöjä.

Fortumin tavoite EU-maissa on alentaa sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen
viiden vuoden keskiarvo alle 80 grammaan kilowattitunnilta (g/kWh) vuoteen 2020
mennessä. Vuoden 2010 alkupuoliskolla viiden vuoden keskiarvo oli 61 g/kWh, mikä
on tavoitetta alhaisempi, mutta korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten.
Lämmöntuotannossa Fortumin tavoitteena on alentaa päästöjä kussakin EU-maassa
vähintään 10 % vuoden 2006 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Euroopan unionin
ulkopuolella Fortum on sitoutunut parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään
siten päästöjä.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin               | II/10 | II/09 | I-II/ | I-II/0 | 2009   | Edelliset |
| hiilidioksidipäästöt   |       |       | 10    | 9      |        | 12 kk     |
| (Mt)                   |       |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaispäästöt        | 4,6   | 4,5   | 13,7  | 11,5   | 22,0   | 24,2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästökauppajärjestelm | 1,7   | 1,2   | 5,7   | 3,8    | 7,7    | 9,6       |
| än alaiset päästöt     |       |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt              | -     | -     | -     | -      | 5,5    | -         |
| päästöoikeudet         |       |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöt Venäjällä      | 2,7   | 3,1   | 7,6   | 7,2    | 13,8   | 14,2      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin               | II/10 | II/09 | I-II/ | I-II/0 | 2009   | Edelliset |
| sähköntuotannon        |       |       | 10    | 9      |        | 12 kk     |
| hiilidioksidipäästöt   |       |       |       |        |        |           |
| (g/kWh)                |       |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaispäästöt        | 154   | 166   | 178   | 155    | 155    | 170       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöt EU:ssa         | 46    | 29    | 81    | 37     | 41     | 65        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöt Venäjällä      | 539   | 596   | 496   | 510    | 493    | 497       |
--------------------------------------------------------------------------------


Divisioonakatsaukset

Power

Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto, fyysinen tuotannonohjaus ja
trading-toiminta, voimalaitosten käyttö, kunnossapito ja kehitys sekä
asiantuntijapalvelut sähköntuottajille.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | II/10 | II/09 | I-II/ | I-II/0 | 2009   | Edelliset |
|                        |       |       | 10    | 9      |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                 | 597   | 608   | 1 366 | 1 296  | 2 531  | 2 601     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti         | 564   | 576   | 1 309 | 1 233  | 2 413  | 2489      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti           | 33    | 32    | 57    | 63     | 118    | 112       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            | 280   | 307   | 747   | 739    | 1 363  | 1 371     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      | 271   | 340   | 695   | 755    | 1 454  | 1 394     |
| liikevoitto            |       |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden |       |       | 5 726 | 5 353  | 5 494  |           |
| lopussa)               |       |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman        |       |       |       |        | 24,5   | 23,9      |
| tuotto, %              |       |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      |       |       |       |        | 26,4   | 24,4      |
| sidotun pääoman        |       |       |       |        |        |           |
| tuotto, %              |       |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit     | 22    | 48    | 55    | 100    | 153    | 108       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö             |       |       | 1 983 | 2 026  | 1 916  |           |
--------------------------------------------------------------------------------

Divisioonan sähköntuotanto Pohjoismaissa oli vuoden 2010 toisella neljänneksellä
11,4 (10,8) TWh. Tuotannosta noin 95 % (97 %) oli hiilidioksidipäästötöntä.
Tammi-kesäkuussa divisioonan sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 23,5 (22,9) TWh,
josta noin 93 % (97 %) oli hiilidioksidipäästötöntä.

Toisella neljänneksellä divisioonan sähköntuotanto Pohjoismaissa kasvoi 6 %.
Nord Poolin spot-hintojen nousu mahdollisti edellisvuotta suuremman
lämpövoimatuotannon. Myös ydinvoimatuotannon lisääntyminen Oskarshamn 3:ssa
kasvatti sähköntuotantoa viimevuotisesta.

Vuoden 2010 alkupuoliskon aikana Powerin sähköntuotanto Pohjoismaissa kasvoi 0,6
TWh viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Lämpövoimatuotanto kasvoi
enemmän kuin vesi- ja ydinvoimatuotanto pieneni. Vesivoimatuotannon supistuminen
johtuu pääasiassa sademäärän ja virtaamien pienenemisestä. Ydinvoimatuotanto oli
suurin piirtein viime vuoden tasolla. Ruotsissa Forsmark 2
-ydinvoimalaitosyksikön edellisvuotta huomattavasti pienempää tuotantoa tasoitti
Oskarshamn 3:n lisääntynyt tuotanto.

Oskarshamn 3:ssa on yhä käynnissä testausjakso, ja yksikön teho on toistaiseksi
rajoitettu 1 050 megawattiin (MW). Työt tuotannon nostamiseksi jatkuvat ja koko
kapasiteetin käyttöönoton ajankohta vahvistetaan myöhemmin. Forsmark 2:a on
käytetty selvästi alennetulla kapasiteetilla tehonkorotusmuutosten jälkeen.
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto       | II/10 | II/09 | I-II/1 | I-II/09 | 2009   | Edelliset |
| lähteittäin, TWh     |       |       | 0      |         |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima,           | 5,1   | 5,2   | 10,5   | 10,9    | 22,1   | 21,7      |
| Pohjoismaat          |       |       |        |         |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima,           | 6,0   | 5,6   | 11,9   | 12,0    | 21,4   | 21,3      |
| Pohjoismaat          |       |       |        |         |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima,          | 0,3   | 0,0   | 1,1    | 0,0     | 0,2    | 1,3       |
| Pohjoismaat          |       |       |        |         |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             | 11,4  | 10,8  | 23,5   | 22,9    | 43,7   | 44,3      |
| Pohjoismaissa        |       |       |        |         |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima muissa    | 0,2   | 0,3   | 0,5    | 0,6     | 1,2    | 1,1       |
| maissa               |       |       |        |         |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             | 11,6  | 11,1  | 24,0   | 23,5    | 44,9   | 45,4      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti          | 12,5  | 12,1   | 26,1    | 25,5    | 48,8  | 49,4    |
| Pohjoismaissa, TWh    |       |        |         |         |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  josta läpikulkueriä  | 0,9   | 0,9    | 1,8     | 1,8     | 3,6   | 3,6     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta, €/MWh          | II/10 | II/09  | I-II/10 | I-II/09 | 2009  | Edellis |
|                       |       |        |         |         |       | et 12   |
|                       |       |        |         |         |       | kk      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Powerin               | 44,8  | 48,0   | 49,8    | 48,8    | 49,8  | 50,3    |
| tukkumyyntihinta      |       |        |         |         |       |         |
| Pohjoismaissa*        |       |        |         |         |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Power-divisoonan sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa ilman läpikulkueriä.

Vuoden 2010 toisella neljänneksellä Power-divisioonan toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta oli Pohjoismaissa 44,8 euroa/MWh eli 3,2 euroa/MWh pienempi
kuin vuosi sitten. Lasku johtui pääasiassa alemmista suojaushinnoista vuoden
2010 toisella neljänneksellä; Nord Poolin spot-hinnat olivat korkeammat kuin
vuonna 2009.

Vuoden alkupuoliskolla Powerin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta oli
Pohjoismaissa 49,8 euroa/MWh eli 1,0 euroa/MWh korkeampi kuin vuosi sitten.
Hinnan nousu johtui pääasiassa Nord Poolin spot-hintojen noususta.

Vuoden 2010 toisella neljänneksellä Power-divisioonan vertailukelpoinen
liikevoitto oli pienempi kuin vuotta aiemmin. Tämä johtui pääasiassa
alhaisemmasta toteutuneesta sähkön tukkumyyntihinnasta, pienentyneestä vesi- ja
ydinvoimatuotannosta ja suuremmasta lämpövoimatuotannosta sekä Fortumin
ydinvoimaosakkuusyhtiöihin liittyvien kustannusten kasvusta. Vertailukelpoisen
liikevoiton pienenemiseen (yhteensä -11 miljoonaa euroa vuoden 2010 toisella
neljänneksellä) vaikuttivat myös ydinvoimaan liittyvien varausten kasvu sekä
Loviisa 3 -hankkeeseen liittyvät kustannukset.

Vuoden 2010 alkupuoliskolla Power-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli
viime vuoden vastaavaa jaksoa pienempi korkeammasta toteutuneesta sähkön
tukkumyyntihinnasta huolimatta. Tuloksen heikentyminen johtuu pienentyneestä
vesi- ja ydinvoimatuotannosta ja suuremmasta lämpövoimatuotannosta sekä Fortumin
ydinvoimaosakkuusyhtiöihin liittyvien kustannusten kasvusta. Myös ydinvoimaan
liittyvien varausten kasvu sekä Loviisa 3 -hankkeeseen liittyvät kustannukset
vaikuttivat vertailukelpoisen liikevoiton pienenemiseen.

Fortumin 308 MW:n osuus Meri-Porin voimalaitoksen tuotantokapasiteetista
palautettiin yhtiön omaan käyttöön 1.7.2010. Fortumin osuus on ollut vuokrattuna
vuoden 2007 alusta lähtien. Tuotantokapasiteettiosuuden määräaikainen
vuokraaminen oli yksi Suomen Kilpailuviraston asettamista ehdoista, joilla se
hyväksyi Fortumin E.ON Finland -kaupan kesällä 2006.
Heat

Heat-divisioona sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP),
kaukolämpötoiminnan sekä yritysten lämpöratkaisut Pohjoismaissa ja Itämeren
alueella.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          | II/10 | II/09 | I-II/1 | I-II/09 | 2009   | Edelliset |
|                      |       |       | 0      |         |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti               | 301   | 250   | 952    | 764     | 1 399  | 1 587     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti       | 218   | 185   | 688    | 582     | 1 055  | 1 161     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti       | 55    | 37    | 200    | 121     | 224    | 303       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti         | 28    | 28    | 64     | 61      | 120    | 123       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          | 35    | 39    | 194    | 154     | 252    | 292       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    | 33    | 26    | 165    | 140     | 231    | 256       |
| liikevoitto          |       |       |        |         |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma       |       |       | 3 884  | 3 503   | 3 787  |           |
| (kauden lopussa)     |       |       |        |         |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman      |       |       |        |         | 7,9    | 8,8       |
| tuotto, %            |       |       |        |         |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    |       |       |        |         | 7,3    | 7,8       |
| sidotun pääoman      |       |       |        |         |        |           |
| tuotto, %            |       |       |        |         |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit   | 59    | 97    | 121    | 167     | 359    | 313       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö           |       |       | 2 549  | 2 666   | 2 552  |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Heat-divisioonan lämmönmyynti vuoden 2010 toisella neljänneksellä oli 4,3 (3,7)
TWh. Siitä suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Samana aikana CHP-laitosten
sähkönmyynti oli yhteensä 1,1 (0,8) TWh. Myynti teollisuusasiakkaille Suomessa
on kasvanut asiakkaiden viimevuotisten tuotantosupistusten jälkeen.

Lämmönmyynti vuoden 2010 alkupuoliskolla oli 14,9 (13,1) TWh, josta suurin osa
tuotettiin Pohjoismaissa. Samaan aikaan CHP-laitosten sähkönmyynti oli yhteensä
3,5 (2,4) TWh. Kasvaneet volyymit ovat seurausta ensimmäisen neljänneksen
kylmistä säistä, lisääntyneestä teollisuusmyynnistä sekä uudesta
CHP-kapasiteetista Suomessa (Suomenoja).

Divisioonan toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 33 miljoonaa
euroa eli 7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Heatin tammi-kesäkuun 2010 vertailukelpoinen liikevoitto oli 165 miljoonaa euroa
eli 25 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Kasvu
johtui pääasiassa tuotantovolyymien ja sähkön hinnan noususta.
Polttoainekustannukset olivat viime vuotta suuremmat.

Hallitus esittää merkittäviä muutoksia energiaverotukseen Suomessa vuodesta 2011
lähtien. Muun muassa maakaasun polttoaineveroa nostettaisiin ehdotuksen mukaan
noin 400 % (päästökauppasektorin huojennukset huomioituna). Tämä on
huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi kivihiilelle ja turpeelle esitetty
veronkorotus. Maakaasun polttoaineveron nelinkertaistuminen johtaisi Fortumin
kaukolämpöhintojen nousuun Suomessa.

Ruotsin kilpailuviranomainen tutkii kaukolämmön hinnoittelua. Tutkinta koskee
myös Tukholman kaupungin kanssa yhteisomistuksessa olevaa Fortum Värmeä.

--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti         | II/10 | II/09  | I-II/1 | I-II/0 | 2009   | Edelliset |
| alueittain, TWh      |       |        | 0      | 9      |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                | 1,8   | 1,4    | 5,3    | 4,5    | 8,0    | 8,8       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi               | 1,8   | 1,7    | 6,4    | 5,7    | 9,8    | 10,5      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola                | 0,5   | 0,4    | 2,3    | 2,2    | 3,7    | 3,8       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat            | 0,2   | 0,2    | 0,9    | 0,7    | 1,4    | 1,6       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             | 4,3   | 3,7    | 14,9   | 13,1   | 22,9   | 24,7      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti, TWh    | II/10 | II/09  | I-II/1 | I-II/0 | 2009   | Edelliset |
|                      |       |        | 0      | 9      |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             | 1,1   | 0,8    | 3,5    | 2,4    | 4,4    | 5,5       |
--------------------------------------------------------------------------------


Electricity Solutions and Distribution

Electricity Solutions and Distribution -divisioona vastaa Fortumin sähkön
vähittäismyynnistä ja sähköratkaisuista sekä sähkönsiirrosta. Divisioona koostuu
kahdesta liiketoiminta-alueesta: Distribution ja Electricity Sales.

Distribution

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä siirtää sähköä kaikkiaan
noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa           | II/10 | II/09 | I-II/1 | I-II/0 | 2009   | Edelliset |
|                       |       |       | 0      | 9      |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                | 200   | 176   | 480    | 405    | 800    | 875       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jakeluverkot*       | 173   | 152   | 417    | 351    | 685    | 751       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alueverkot*         | 21    | 18    | 47     | 39     | 75     | 83        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti          | 6     | 6     | 16     | 15     | 40     | 41        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           | 53    | 54    | 166    | 135    | 263    | 294       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen     | 53    | 54    | 155    | 135    | 262    | 282       |
| liikevoitto           |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma        |       |       | 3 482  | 3 106  | 3 299  |           |
| (kauden lopussa)      |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman       |       |       |        |        | 8,7    | 9,2       |
| tuotto, %             |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen     |       |       |        |        | 8,6    | 8,9       |
| sidotun pääoman       |       |       |        |        |        |           |
| tuotto, %             |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit    | 47    | 43    | 76     | 79     | 193    | 190       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö            |       |       | 1 144  | 1 169  | 1 088  |           |
--------------------------------------------------------------------------------
*) 2010 ensimmäinen neljännes on oikaistu.


Vuoden 2010 toisella neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät
olivat 5,7 (5,4) TWh ja 4,1 (3,7) TWh.

Vuoden alkupuoliskolla alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 7,7 (7,1) TWh
Ruotsissa ja 1,4 (1,4) TWh Suomessa.

Distributionin vertailukelpoinen liikevoitto oli toisella vuosineljänneksellä 53
miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin viime vuonna.

Liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden alkupuoliskolla
155 miljoonaa euroa eli 20 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvun
tärkeimmät syyt ovat kylmän sään vuoksi kasvanut myynti ja Ruotsin kruunun
vahvistuminen vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto          | II/10 | II/09  | I-II/ | I-II/0 | 2009   | Edelliset |
| jakeluverkoissa, TWh  |       |        | 10    | 9      |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                | 3,2   | 3,0    | 7,9   | 7,4    | 14,0   | 14,5      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                 | 2,0   | 2,0    | 5,2   | 4,9    | 9,4    | 9,7       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja                 | 0,5   | 0,4    | 1,4   | 1,2    | 2,3    | 2,5       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro                  | 0,0   | 0,0    | 0,1   | 0,1    | 0,2    | 0,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 5,7   | 5,4    | 14,6  | 13,6   | 25,9   | 26,9      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönjakeluasiakkaiden lukumäärä   | 30.6.2010        | 30.6.2009           |
| alueittain, tuhatta                 |                  |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                              | 888              | 880                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                               | 614              | 607                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                           | 124              | 124                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                            | 1 626            | 1 611               |
--------------------------------------------------------------------------------


Electricity Sales

Electricity Sales vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,2 miljoonalle kotitalous-
ja yritysasiakkaalle sekä muille sähkön vähittäismyyjille Ruotsissa, Suomessa ja
Norjassa. Electricity Sales ostaa sähkönsä Nord Poolista ja myy noin 70 %
volyymistaan yritysasiakkaille ja 30 % vähittäisasiakkaille.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | II/10 | II/09 | I-II/ | I-II/0 | 2009   | Edelliset |
|                        |       |       | 10    | 9      |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                 | 327   | 298   | 964   | 767    | 1 449  | 1 646     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti         | 321   | 289   | 953   | 751    | 1 417  | 1 619     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti           | 6     | 9     | 11    | 16     | 32     | 27        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            | 23    | 20    | -6    | -1     | 29     | 24        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      | 10    | 6     | -3    | 4      | 22     | 15        |
| liikevoitto            |       |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden |       |       | 59    | 81     | 125    |           |
| lopussa)               |       |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman        |       |       |       |        | 28,9   | 26,4      |
| tuotto, %              |       |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      |       |       |       |        | 18,6   | 14,0      |
| sidotun pääoman        |       |       |       |        |        |           |
| tuotto, %              |       |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit     | 0     | 0     | 0     | 1      | 1      | 0         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö             |       |       | 549   | 637    | 611    |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuoden 2010 toisella neljänneksellä liiketoiminta-alueen sähkönmyynti oli 6,3
(6,3) TWh. Tammi-kesäkuussa sähkönmyynti oli 16,1 (16,0) TWh.

Electricity Salesin toisen neljänneksen vertailukelpoista liikevoittoa
paransivat pienentyneet kiinteät kustannukset sekä paremmat katteet etenkin
Ruotsissa ja Norjassa. Hintapiikit vaikuttivat negatiivisesti
liiketoiminta-alueen kannattavuuteen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä
johti vertailukelpoisen liikevoiton pienenemiseen vuoden alkupuoliskolla.

Helmikuussa 2010 Electricity Sales käynnisti kannattamattoman
yritysasiakassegmentin uudelleenjärjestelyt. Toukokuussa päättyneiden
yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena segmentistä vähennetään noin 70
työtehtävää Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
Russia

Russia-divisioona koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä.
Se sisältää OAO Fortumin ja Fortumin yli 25 prosentin omistusosuuden TGC-1:ssä.
TGC-1 on osakkuusyhtiö, joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | II/10 | II/09 | I-II/ | I-II/0 | 2009   | Edelliset |
|                        |       |       | 10    | 9      |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                 | 169   | 138   | 413   | 324    | 632    | 721       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti         | 114   | 91    | 244   | 194    | 390    | 440       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti         | 52    | 44    | 165   | 125    | 219    | 259       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti           | 3     | 3     | 4     | 5      | 23     | 22        |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA                 | 13    | 3     | 65    | 28     | 55     | 92        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            | -9    | -15   | 23    | -9     | -20    | 12        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      | -9    | -14   | 7     | -8     | -20    | -5        |
| liikevoitto            |       |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden |       |       | 2 690 | 2 062  | 2 260  |           |
| lopussa)               |       |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman        |       |       |       |        | 0,0    | 1,5       |
| tuotto, %              |       |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      |       |       |       |        | 0,0    | 0,8       |
| sidotun pääoman        |       |       |       |        |        |           |
| tuotto, %              |       |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit     | 167   | 41    | 258   | 62     | 218    | 414       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö             |       |       | 4 584 | 6 483  | 4 855  |           |
--------------------------------------------------------------------------------

OAO Fortum toimii Uralin kehittyneillä teollisuusalueilla ja Länsi-Siperian
öljyntuotantoalueilla.

Divisioonan sähkönmyynti vuoden 2010 toisella neljänneksellä oli 4,5 (4,6) TWh
ja lämmönmyynti yhteensä 4,0 (4,2) TWh.

Tammi-kesäkuussa 2010 OAO Fortum myi 53 % sähköntuotannostaan vapautetulla
hinnalla.

--------------------------------------------------------------------------------
| OAO Fortumin keskeiset   | II/1 | II/09 | Muutos | I-II/1 | I-II/0 | Muutos  |
| sähkön, kapasiteetin ja  | 0    |       | %      | 0      | 9      | %       |
| kaasun hinnat            |      |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta        | 770  | 603   | 28     | 794    | 569    | 39      |
| (markkina-hinta), Uralin |      |       |        |        |        |         |
| alue, RUB/MWh            |      |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| OAO Fortumin             | 610  | 525   | 16     | 615    | 534    | 15      |
| keskimääräinen säännelty |      |       |        |        |        |         |
| sähkön hinta, RUB/MWh    |      |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen säännelty | 169  | 187   | -9     | 169    | 188    | -10     |
| kapasiteettihinta,       |      |       |        |        |        |         |
| tRUB/MW/kk               |      |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen säännelty | 2    | 1 730 | 28     | 2 221  | 1 676  | 33      |
| kaasun hinta Uralin      | 221  |       |        |        |        |         |
| alueella, RUB/1000 m3    |      |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------


Divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli -9 (-14) miljoonaa euroa
tappiollinen vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Parannus johtui pääasiassa
tehokkuuden parannusohjelmasta.

Tammi-kesäkuun 2010 vertailukelpoinen liikevoitto oli 7 miljoonaa euroa eli 15
miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin tehokkuuden parannusohjelman
ansiosta. Sähkön ja lämmön hieman suurempia myyntikatteita tasoitti olemassa
olevan kapasiteetin alhaisemmat kapasiteettitulot.

OAO Fortumin liiketoiminta on tyypillisesti hyvin kausiluonteista: sen tulos on
yleensä vahvin vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä.

Sähkön tukkumarkkinoiden reformi etenee Venäjällä. Tammikuun 2010 alusta lähtien
60 % Venäjän kaikesta sähköntuotannosta on myyty kilpailluilla markkinoilla.
Osuus nousi 80 %:iin heinäkuun 2010 alussa. Sähkön tukkumarkkinoiden odotetaan
vapautuvan kokonaan vuoden 2011 alusta.

Tällä hetkellä noin kolmannes Fortumin sähkönmyynnistä Venäjällä tulee
kapasiteettimaksuista, joita sähköntuottajalle maksetaan sen käytettävissä
olevan tuotantokapasiteetin perusteella. Venäjän hallitus on hyväksynyt vuoden
2011 alusta käynnistyvien pitkän aikavälin kapasiteettimarkkinoiden säännöt.
Kapasiteettimarkkinoiden hintaparametrit hyväksyttiin huhtikuussa.

Vuoden 2007 jälkeen investointivelvoitesopimusten (Capacity Supply Agreement)
perusteella rakennetulle tuotantokapasiteetille maksetaan korkeampaa hintaa 10
vuoden ajan kuin vanhemmalle kapasiteetille. Uuden kapasiteetin hinnat asetetaan
tasolle, joka takaa riittävän tuoton pääomalle. Vanha kapasiteetti kilpailee
kapasiteettimarkkinoilla.

OAO Fortumin tehokkuusparannusohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti.
Vuosittaisten tehokkuusparannusten odotetaan kasvavan noin 100 miljoonaan euroon
vuonna 2011.

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä osakkeiden myynnit

Investoinnit käyttöomaisuuteen tammi-kesäkuussa 2010 olivat 513 (412) miljoonaa
euroa. Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 493 (352) miljoonaa euroa.

Vuonna 2010 Fortum suunnittelee ottavansa käyttöön uutta sähkön ja lämmön
tuotantokapasiteettia seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
|                   | Tyyppi      | Sähköteho,  | Lämpöteho,   | Käytettävissä |
|                   |             | MW          | MW           |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat              |             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Czestochowa,      | CHP bio,    | 65          | 120          | Q3/2010       |
| Puola             | hiili       |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pärnu, Viro       | CHP bio,    | 20          | 45           | Q4/2010       |
|                   | turve       |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power             |             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoimalaitoste | Vesivoima   | 20-30       |              | 2010          |
| n perusparannus   |             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia            |             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tjumen 1          | CCGT, kaasu | 230         |              | Q3/2010       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tobolsk           | CCGT, kaasu | 200         |              | Q4/2010       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tseljabinsk 3     | CCGT, kaasu | 220         |              | Q4/2010       |
--------------------------------------------------------------------------------

Power

Suomen hallitus antoi kielteisen periaatepäätöksen Fortumin hakemukselle uuden
ydinvoimalaitosyksikön (Loviisa 3) rakentamisesta. Fortum on myös noin 25 %:n
osuudella vähemmistöosakas TVO:ssa, jonka periaatepäätöshakemuksen uuden
ydinvoimalaitosyksikön (Olkiluoto 4) rakentamisesta hallitus hyväksyi ja
eduskunta ratifioi.

Fortum osallistuu TVO-omistusosuutensa kautta 1 600 MW:n ydinvoimalaitosyksikön
rakentamiseen Suomessa (Olkiluoto 3). Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön
TVO:lle toimittava AREVA-Siemens arvioi kesäkuussa, että suurin osa töistä
saadaan päätökseen vuonna 2012 ja laitoksen säännöllinen käyttö voisi alkaa
vuoden 2013 aikana.


Heat

Tammikuussa 2010 Fortum osti Nokialla sijaitsevan CHP-laitoksen. Voimalaitoksen
lämmöntuotantokapasiteetti on noin 85 MW ja sähköntuotantokapasiteetti noin 70
MW.

Helmikuussa 2010 Fortum päätti investoida uuteen jätekäyttöiseen CHP-laitokseen
Liettuan Klaipedassa. Investoinnin arvo on noin 140 miljoonaa euroa.
Voimalaitoksen suunnitellaan olevan kaupallisessa käytössä vuoden 2013 loppuun
mennessä. Voimalaitos käyttää polttoaineenaan yhdyskunta- ja teollisuusjätettä
sekä biomassaa. Laitoksen lämmöntuotantokapasiteetti on noin 50 MW ja
sähköntuotantokapasiteetti noin 20 MW.

CHP-hankkeet Viron Pärnussa ja Puolan Czestochowassa etenevät. Pärnun laitoksen
odotetaan aloittavan kaupallisen tuotannon joulukuussa 2010 ja Czestochowan
syksyllä 2010.

Fortumin omistamien ruotsalaisen kaasunsiirtoyhtiö Swedegas AB:n osakkeiden
myynti saatettiin päätökseen helmikuussa. Myyntivoitto sisältyi ensimmäisen
neljänneksen kertaluonteisiin eriin.

Distribution

Helmikuun 2010 alussa Fortum myi 49 %:n osuutensa Karlskoga Energi & Miljössä
Ruotsissa Karlskogan kunnalle noin 42 miljoonalla eurolla. Myyntivoitto sisältyi
ensimmäisen neljänneksen kertaluonteisiin eriin.

EU:n kolmas energiamarkkinapaketti saatettiin voimaan syyskuun 2009 alussa.
Paketin yhtenä seurauksena Fortum joutuu myymään 25 %:n omistusosuutensa
kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:ssä viimeistään vuoden 2012 alussa. Fortum tutkii
vaihtoehtoja Fingridin osakkeiden myynnille. Tällä hetkellä Fortum odottaa, että
Fingridin osakkeiden myyntiprosessi toteutuu vuoden 2010 aikana.

Russia
Fortum myi osuutensa Federal Grid Companyssa (0,119 %) ja Kurgan Generating
Companyssa (49 % äänioikeuksista) Venäjällä vuoden 2010 ensimmäisellä
neljänneksellä. Myyntivoitot sisältyivät ensimmäisen neljänneksen
kertaluonteisiin eriin.

OAO Fortumin meneillään oleva investointiohjelma nostaa
sähköntuotantokapasiteetin nykyisestä noin 2 800 MW:sta noin 5 100 MW:iin.
Ohjelman loppuosan arvo kesäkuun lopun 2010 valuuttakursseilla laskettuna on
heinäkuusta 2010 eteenpäin arviolta 1,7 miljardia euroa.

Fortum on vahvistanut sitoutuneensa OAO Fortumin investointiohjelman
toteuttamiseen. Suunnitelmien mukaan kolme ensimmäistä yksikköä otetaan käyttöön
kuluvana vuonna.

Rahoitus

Nettovelka kasvoi toisen neljänneksen aikana 827 miljoonalla eurolla 6 506
miljoonaan euroon (5 969 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopussa). Nettovelan kasvu
liittyy pääasiassa 888 miljoonan euron osingonmaksuun huhtikuussa.

Maksuvalmiusasema normalisoitui, ja konsernin likvidit varat olivat toisen
neljänneksen lopussa yhteensä 694 miljoonaa euroa (890 miljoonaa euroa vuoden
2009 lopussa). Likvideihin varoihin kuuluvat OAO Fortumin käteisvarat ja
pankkitalletukset, noin 479 miljoonaa euroa (632 miljoonaa euroa vuoden 2009
lopussa). Likvidien varojen lisäksi Fortumilla oli käytettävissään noin 2,9
miljardia euroa nostamattomia valmiusluottoja.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 61 (81) miljoonaa euroa. Kulujen
pieneneminen johtui pääasiassa korkojen alenemisesta vuoden 2010 alkupuoliskolla
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Nettorahoituskuluihin on kirjattu johdannaisten käyvän arvon muutoksia 19 (13)
miljoonaa euroa. Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde edellisiltä 12
kuukaudelta oli 2,7 (2,6 vuoden 2009 lopussa).

Moody'sin ja Standard & Poor'sin Fortum Oyj:lle antamat pitkän aikavälin
luottoluokitukset olivat A2 (vakaat näkymät) ja A (vakaat näkymät).

Osakkeet ja osakepääoma

Tammi-kesäkuussa 2010 Fortum Oyj:n osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsinki
-pörssissä oli yhteensä 284,6 (344,1) miljoonaa osaketta, arvoltaan 5 324
miljoonaa euroa. Fortumin markkina-arvo vuoden toisen neljänneksen viimeisen
pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 16 062 miljoonaa euroa.
Raportointikauden korkein noteeraus Fortum Oyj:n osakkeille NASDAQ OMX Helsinki
-pörssissä oli 19,92 euroa ja alin 17,18 euroa. Osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi oli 18,70 euroa. Toisen neljänneksen viimeisen pörssipäivän
päätöskurssi oli 18,08 (16,22) euroa.

Raportointikauden lopussa Fortum Oyj:n osakepääoma oli 3 046 185 953 euroa ja
rekisteriin merkittyjen osakkeiden kokonaismäärä 888 367 045. Fortum Oyj ei
omistanut omia osakkeitaan.

Suomen valtion omistusosuus Fortumista kesäkuun 2010 lopussa oli 50,8 %.
Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 30,1
%.

Fortumin hallituksella ei ole yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä valtuuksia
vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai uusien
osakkeiden liikkeelle laskemiseksi.

Konsernin henkilöstö

Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 11 406 (11 613 vuoden 2009 lopussa).

Tutkimus ja kehitys

Älykkäisiin sähköverkkoihin ja kestäviin kaupunkeihin liittyvät kehityshankkeet
jatkuivat aktiivisena. Fortum solmi Skanskan kanssa sopimuksen kestävän
kaupunkiasumiskonseptista kehittämisestä. Uutta konseptia on määrä kokeilla
Espooseen rakennettavissa kerrostaloissa. Siinä yhdistyvät lähes reaaliaikainen
sähkönkulutuksen mittaus, energian säästön mahdollistavat seurantatyökalut,
sähköajoneuvot sekä pienimuotoinen sähköntuotanto rakennusten katoille
sijoitetuilla aurinkopaneeleilla.

Lisäksi Fortum kehittää laajaa älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvää hanketta
Tukholman Norra Djurgårdstadenin alueella yhteistyössä muun muassa ABB:n,
Ericssonin ja Electroluxin kanssa. Fortum kehittää myös omia älykkääseen kotiin
ja sähköautojen lataukseen liittyviä ratkaisujaan ja palvelujaan, joita on
tarkoitus tuoda markkinoille vielä tämän vuoden aikana.

Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteenä on myös uuden sukupolven
bioenergiateknologiat, joilla voidaan tehdä CHP-laitoksista entistä
tuottavampia. Esimerkiksi pyrolyysin avulla bio-CHP-laitoksissa voidaan tuottaa
sähkön ja lämmön lisäksi bioöljyä. Bioöljy voisi korvata fossiilista öljyä
esimerkiksi lämmöntuotannossa. Metson, UPM:n ja VTT:n kanssa toteutetun
pyrolyysihankkeen ensimmäinen vaihe saatiin onnistuneesti päätökseen tänä
keväänä. Työtä jatketaan edelleen Tekesin päätettyä rahoittaa pyrolyysin
kehittämistä Fortumille tärkeässä CHP-voimalaitostyypissä (kupliva
leijukerroskattila).

Näkymät

Avaintekijät ja riskit

Fortumin tuloksen kannalta tärkein tekijä on sähkön tukkuhinta. Tukkuhinnan
kehityksen avaintekijöitä ovat tarjonnan ja kysynnän tasapaino, polttoaineiden
ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat sekä vesitilanne. Lisäksi Ruotsin
kruunun ja Venäjän ruplan vaihtokurssit vaikuttavat Fortumin tulokseen.
Valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuvat muuntovaikutukset taseessa kirjataan
Fortumin omaan pääomaan.

Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille
ja operatiivisille riskeille. Fortumin riskeistä ja riskienhallinnasta on
lisätietoja yhtiön vuoden 2009 toimintakertomuksessa sekä konsernin
tilinpäätöksessä.

Pohjoismainen markkina

Fortum odottaa sähkönkysynnän palautuvan vuoden 2008 tasolle vuoteen 2012-2014
mennessä Pohjoismaissa. Sähkön osuus kokonaisenergiankulutuksesta jatkaa
kasvuaan.

Heinäkuun 2010 puolivälissä sähkön futuurihinta Nord Poolissa loppuvuodelle 2010
oli noin 47 euroa/MWh. Samaan aikaan sähkön futuurihinta vuodelle 2011 oli noin
44 euroa/MWh ja vuodelle 2012 noin 42 euroa/MWh. Hiilen (ICE Rotterdam)
futuurihinta loppuvuodelle 2010 puolestaan oli noin 94 Yhdysvaltain dollaria
tonnilta ja hiilidioksidipäästöoikeuksien markkinahinta loppuvuodelle 2010 noin
15 euroa hiilidioksiditonnia kohti.

Heinäkuun 2010 puolivälissä Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 14 TWh
keskimääräistä pienemmät ja 1 TWh alle vuoden 2009 vastaavan tason.

Venäjä

Yksi tärkeimmistä OAO Fortumin hankintaan liittyvistä oletuksista on Venäjän
sähkömarkkinoiden uudistuksen jatkuminen. Kilpailluilla hinnoilla myydyn sähkön
osuutta nostettiin suunnitelman mukaisesti 50 %:sta 60 %:iin tammikuussa 2010 ja
edelleen 60 %:sta 80 %:iin heinäkuun 2010 alusta lähtien. Sähkön
tukkumarkkinoiden odotetaan vapautuvan kokonaan vuoteen 2011 mennessä.

Pitkän aikavälin kapasiteettimarkkinoiden hintaparametrit hyväksyttiin
huhtikuussa 2010. Sääntöjen mukaan uudelle kapasiteetille odotetaan maksettavan
huomattavasti korkeampaa hintaa kuin vanhalle kapasiteetille kymmenen vuoden
ajan.

Kaasun keskimääräinen säännelty hinta nousi 24 % ensimmäisellä neljänneksellä
vuoden 2009 keskimääräiseen hintaan verrattuna. Kaasun säännellyn hinnan
odotetaan pysyvän muuttumattomana vuoden 2010 loppuun. Tämänhetkisen virallisen
suunnitelman mukaan säänneltyä kaasun hintaa nostetaan 15 % vuonna 2011.
Säännelty sähkön hinta on vuositasolla sidottu säänneltyyn kaasun hintaan ja
inflaatioon.

Venäjän hallitus arvioi parhaillaan sähköntuotantoyhtiöiden investointiohjelmia
Venäjän talouden elpymisestä johtuvan sähkön lisääntyneen kysynnän näkökulmasta.
Fortum on vahvistanut sitoutumisensa OAO Fortumin investointiohjelman
toteuttamiseen, joskin alkuperäiseen aikatauluun on tehty pieniä tarkistuksia.

Vuosittaisten tehokkuusparannusten odotetaan kasvavan noin 100 miljoonaan euroon
vuonna 2011.
Käyttöomaisuusinvestoinnit

Fortum arvioi vuotuisten käyttöomaisuusinvestointiensa seuraavien 4-5 vuoden
aikana olevan noin 0,8-1,2 miljardia euroa. Fortumin nykyinen ennuste
käyttöomaisuusinvestoinneista vuonna 2010 on vaihteluvälin ylärajaa suurempi,
noin 1,5 miljardia euroa. Joitakin alun perin vuodelle 2009 suunniteltuja
investointeja erityisesti Venäjällä on siirretty vuodelle 2010.

Verotus

Ruotsin hallitus esittää korotusta vesivoiman kiinteistöveroihin vuoden 2011
alusta lähtien. Fortum arvioi, että toteutuessaan veromuutoksen vaikutukset
olisivat noin 15 miljoonaa euroa.

Suojaus

Kesäkuun 2010 lopussa Power-divisioonan arvioidusta sähkön tukkumyynnistä
Pohjoismaissa oli suojattu noin 80 % noin 44 euroon/MWh loppuvuodeksi 2010.
Kalenterivuodeksi 2011 divisioonan arvioidusta sähkön tukkumyynnistä
Pohjoismaissa oli suojattu noin 60 % noin 44 euroon/MWh.

Raportoidut suojaukset voivat vaihdella huomattavasti Fortumin
sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimien mukaan. Suojaukset tehdään
pääasiassa johdannaissopimuksilla. Näistä useimmat ovat Nord Poolissa
kaupankäynnin kohteena olevia forward-sopimuksia tai vakioituja futuureja,
joihin kuuluu useita erilaisia tuotteita ja maturiteetteja.

Kannattavuus

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja
viimeisellä neljänneksellä.

Fortumin Power-divisioonan toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinnat,
Fortumin joustavan tuotantorakenteen käytettävyys ja käyttö sekä valuuttojen
kurssivaihtelut. Jos sähköntuotantolähteiden suhteellisissa osuuksissa
tapahtuvien muutosten potentiaalisia vaikutuksia ei oteta huomioon, 1 euron
muutos megawattituntia kohti Power-divisioonan toteutuneessa
sähköntukkumyyntihinnassa Pohjoismaissa johtaa noin 50 miljoonan euron
muutokseen Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.

Fortumin tulos vuoden alkupuoliskolta oli hyvä. Yhtiöllä on joustava,
kustannustehokas ja ilmastomyötäinen tuotantorakenne. Fortumin taloudellinen
asema ja maksuvalmius ovat vahvoja.


Espoo, 15.7.2010
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Tapio Kuula, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 4112
Juha Laaksonen,
talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519

Fortumin sijoittajasuhteet, puh. +358 10 452 4138 / investors@fortum.com

Tiivistetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34,
osavuosikatsaukset ‑standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei ole
tilintarkastettu.

Tulostiedotus vuonna 2010:
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 21.10.2010 noin klo 9.00

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Osavuosikatsaukseen liittyvää lisätietoa, mukaan lukien vuosineljännestaulukot,
on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Osavuosikatsauksen sisältö
Sivu 19 Lyhennetty konsernin tuloslaskelma
Sivu 21 Lyhennetty konsernin tase
Sivu 22 Lyhennetty laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Sivu 23 Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma
Sivu 24 Nettovelan muutokset ja tunnusluvut
Sivu 25 Osavuosikatsauksen liitetiedot
Sivu 38 Tunnuslukujen laskentakaavat
Sivu 40 Markkinatilanne
Sivu 41 Tuotanto- ja myyntivolyymit

--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-kesäkuu 2010                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16.7.2010 klo 9.00                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin tuloslaskelma                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa        | Li | II/20 | II/200 | I-II/ | I-II/20 |   2009 | Edelli |
|                    | it |    10 |      9 |  2010 |      09 |        |   set  |
|                    |  e |       |        |       |         |        |  12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  4 | 1 295 |  1 194 | 3 242 |   2 826 |  5 435 |  5 851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot        |    |    18 |     21 |    55 |      39 |     84 |    100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja     |    |  -544 |   -411 |    -1 |  -1 067 | -2 027 | -2 421 |
| palvelut           |    |       |        |   461 |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut    |    |  -128 |   -129 |  -258 |    -259 |   -495 |   -494 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja         | 4, |  -139 |   -124 |  -276 |    -246 |   -510 |   -540 |
| arvonalentumiset   | 12 |       |        |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut         |    |  -163 |   -151 |  -312 |    -291 |   -599 |   -620 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoisuut |    |    12 |    -25 |    85 |     -28 |   -106 |      7 |
| een vaikuttavat    |    |       |        |       |         |        |        |
| erät               |    |       |        |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        |    |   351 |    375 | 1 075 |     974 |  1 782 |  1 883 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja | 4, |    15 |     29 |    31 |      -4 |     21 |     56 |
| yhteisyritysten    | 13 |       |        |       |         |        |        |
| tuloksesta         |    |       |        |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Korkokulut      |    |   -45 |    -64 |   -92 |    -132 |   -241 |   -201 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Korkotuotot     |    |    18 |     22 |    35 |      53 |     98 |     80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten      |    |     8 |      2 |    19 |      13 |     -1 |      5 |
| käyvän arvon       |    |       |        |       |         |        |        |
| muutokset          |    |       |        |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät  |    |   -15 |     -9 |   -23 |     -15 |    -23 |    -31 |
| - netto            |    |       |        |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja  |    |   -34 |    -49 |   -61 |     -81 |   -167 |   -147 |
| -kulut             |    |       |        |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen       |    |   332 |    355 | 1 045 |     889 |  1 636 |  1 792 |
| veroja             |    |       |        |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot          |  9 |   -61 |    -61 |  -191 |    -172 |   -285 |   -304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto      |    |   271 |    294 |   854 |     717 |  1 351 |  1 488 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:      |    |       |        |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön          |    |   263 |    289 |   822 |     695 |  1 312 |  1 439 |
| omistajille        |    |       |        |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomil |    |     8 |      5 |    32 |      22 |     39 |     49 |
| le omistajille     |    |       |        |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |    |   271 |    294 |   854 |     717 |  1 351 |  1 488 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen     | 10 |       |        |       |         |        |        |
| tulos (euroa per   |    |       |        |       |         |        |        |
| osake)             |    |       |        |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton      |    |  0,30 |   0,32 |  0,93 |    0,78 |   1,48 |   1,62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu        |    |  0,30 |   0,32 |  0,93 |    0,78 |   1,48 |   1,62 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa        |    | II/20 | II/200 | I-II/ | I-II/20 |   2009 | Edelli |
|                    |    |    10 |      9 |  2010 |      09 |        |   set  |
|                    |    |       |        |       |         |        |  12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen  |    |   339 |    400 |   990 |   1 002 |  1 888 |  1 876 |
| liikevoitto        |    |       |        |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset    |    |     4 |     10 |    50 |      14 |     29 |     65 |
| erät               |    |       |        |       |         |        |        |
| (luovutusvoitot ja |    |       |        |       |         |        |        |
| -tappiot)          |    |       |        |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulevaisuuden      |    |       |        |       |         |        |        |
| kassavirtoja       |    |       |        |       |         |        |        |
| suojaavien         |    |       |        |       |         |        |        |
| johdannaisten      |    |       |        |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyvän arvon       |    |   -15 |    -25 |    21 |     -21 |    -76 |    -34 |
| muutokset          |    |       |        |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuoltoraha |    |    23 |    -10 |    14 |     -21 |    -59 |    -24 |
| stoon liittyvä     |    |       |        |       |         |        |        |
| oikaisu            |    |       |        |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoisuut |    |    12 |    -25 |    85 |     -28 |   -106 |      7 |
| een vaikuttavat    |    |       |        |       |         |        |        |
| erät               |    |       |        |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        |    |   351 |    375 | 1 075 |     974 |  1 782 |  1 883 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty         |    |      |       |       |         |         |         |
| konsernin laaja    |    |      |       |       |         |         |         |
| tuloslaskelma      |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa        |    | II/2 | II/20 | I-II/ | I-II/20 |    2009 |    2008 |
|                    |    |  010 |    09 |  2010 |      09 |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto      |    |  271 |   294 |   854 |     717 |   1 351 |   1 596 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan        |    |      |       |       |         |         |         |
| tuloksen erät      |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran        |    |      |       |       |         |         |         |
| suojaukset         |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon       |    | -185 |  -282 |  -158 |     -90 |    -195 |     453 |
| muutokset          |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot            |    |  -11 |   -60 |    -3 |     -83 |    -218 |     160 |
| tuloslaskelmaan    |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot            |    |   -3 |    -6 |    -8 |      -1 |      -4 |      -4 |
| vaihto-omaisuuteen |    |      |       |       |         |         |         |
| /aineellisiin      |    |      |       |       |         |         |         |
| hyödykkeisiin      |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot              |    |   50 |    90 |    39 |      47 |     108 |    -168 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettosijoitusten   |    |      |       |       |         |         |         |
| suojaus            |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon       |    |   -6 |    -1 |   -10 |      -2 |     -25 |       - |
| muutokset          |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot              |    |    2 |     0 |     3 |       0 |       6 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat  |    |      |       |       |         |         |         |
| rahoitusvarat      |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon       |    |    0 |     0 |     0 |       0 |       0 |      -1 |
| muutokset          |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |    |  131 |    87 |   444 |    -127 |      21 |    -621 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus              |    |  -29 |   -36 |   -80 |     -39 |     -37 |    -628 |
| osakkuusyritysten  |    |      |       |       |         |         |         |
| muista laajan      |    |      |       |       |         |         |         |
| tuloksen eristä 1) |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset     |    |   -1 |    -3 |     1 |      -7 |       1 |       1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan        |    |  -52 |  -211 |   228 |    -302 |    -343 |    -808 |
| tuloksen erät,     |    |      |       |       |         |         |         |
| verojen jälkeen    |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos        |    |  219 |    83 | 1 082 |     415 |   1 008 |     788 |
| yhteensä           |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen    |    |      |       |       |         |         |         |
| jakautuminen       |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön          |    |  201 |    70 | 1 014 |     412 |     971 |     797 |
| omistajille        |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomil |    |   18 |    13 |    68 |       3 |      37 |      -9 |
| le omistajille     |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |    |  219 |    83 | 1 082 |     415 |   1 008 |     788 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Josta Hafslund  |    |      |       |       |         |         |         |
| ASA:n omistamien   |    |      |       |       |         |         |         |
| REC:n              |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeiden käyvän  |    |  -33 |   -24 |   -85 |     -28 |     -37 |    -667 |
| arvon muutosta ml. |    |      |       |       |         |         |         |
| muuntoerot         |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty         |    |      |       |       |         |         |         |
| konsernin tase     |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa        | Li |      |       |       | 30.6.20 | 30.6.20 | 31.12.2 |
|                    | it |      |       |       |      10 |      09 |     009 |
|                    |  e |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT              |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset      |    |      |       |       |         |         |         |
| varat              |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat        | 12 |      |       |       |     411 |     363 |     391 |
| hyödykkeet         |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset,       | 12 |      |       |       |  13 919 |  12 172 |  12 855 |
| koneet ja kalusto  |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus-  | 4, |      |       |       |   2 119 |   2 105 |   2 188 |
| ja                 | 13 |      |       |       |         |         |         |
| yhteisyrityksissä  |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus valtion      | 16 |      |       |       |     612 |     577 |     570 |
| ydinjätehuoltoraha |    |      |       |       |         |         |         |
| stosta             |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat              |    |      |       |       |      64 |      62 |      59 |
| etuuspohjaisista   |    |      |       |       |         |         |         |
| eläkejärjestelyist |    |      |       |       |         |         |         |
| ä                  |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset |    |      |       |       |      67 |      58 |      69 |
| sijoitukset        |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset     |    |      |       |       |      61 |       4 |      47 |
| verosaamiset       |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrume |  6 |      |       |       |     196 |     275 |     195 |
| ntit               |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset      |    |      |       |       |   1 050 |     809 |     918 |
| korolliset         |    |      |       |       |         |         |         |
| saamiset           |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset      |    |      |       |       |  18 499 |  16 425 |  17 292 |
| varat yhteensä     |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset      |    |      |       |       |         |         |         |
| varat              |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus    |    |      |       |       |     418 |     431 |     447 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrume |  6 |      |       |       |     142 |     371 |     182 |
| ntit               |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja  |    |      |       |       |     853 |     806 |   1 030 |
| muut saamiset      |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pankkitalletukset |    |      |       |       |     394 |     432 |     397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja           |    |      |       |       |     300 |   1 008 |     493 |
| pankkisaamiset     |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat     | 15 |      |       |       |     694 |   1 440 |     890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset      |    |      |       |       |   2 107 |   3 048 |   2 549 |
| varat yhteensä     |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä     |    |      |       |       |  20 606 |  19 473 |  19 841 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA         |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön          |    |      |       |       |         |         |         |
| omistajille        |    |      |       |       |         |         |         |
| kuuluva oma pääoma |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma        | 14 |      |       |       |   3 046 |   3 046 |   3 046 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto   |    |      |       |       |      73 |      73 |      73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet          |    |      |       |       |   5 100 |   4 009 |   4 762 |
| voittovarat        |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oman pääoman  |    |      |       |       |     -59 |     348 |     153 |
| erät               |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |    |      |       |       |   8 160 |   7 476 |   8 034 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomat |    |      |       |       |     502 |     427 |     457 |
| omistajat          |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma         |    |      |       |       |   8 662 |   7 903 |   8 491 |
| yhteensä           |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA      |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen      |    |      |       |       |         |         |         |
| vieras pääoma      |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen         | 15 |      |       |       |   5 681 |   7 061 |   6 002 |
| pitkäaikainen      |    |      |       |       |         |         |         |
| vieras pääoma      |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrume |  6 |      |       |       |     163 |     174 |     191 |
| ntit               |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset     |    |      |       |       |   1 784 |   1 762 |   1 750 |
| verovelat          |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan        | 16 |      |       |       |     612 |     577 |     570 |
| liittyvät          |    |      |       |       |         |         |         |
| varaukset          |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varaukset     |    |      |       |       |     242 |     201 |     209 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet   |    |      |       |       |      24 |      48 |      23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen  |    |      |       |       |     464 |     460 |     472 |
| vieras pääoma      |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen      |    |      |       |       |   8 970 |  10 283 |   9 217 |
| vieras pääoma      |    |      |       |       |         |         |         |
| yhteensä           |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen      |    |      |       |       |         |         |         |
| vieras pääoma      |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen         | 15 |      |       |       |   1 519 |     383 |     857 |
| lyhytaikainen      |    |      |       |       |         |         |         |
| vieras pääoma      |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrume |  6 |      |       |       |     531 |     125 |     276 |
| ntit               |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu   |    |      |       |       |     924 |     779 |   1 000 |
| lyhytaikainen      |    |      |       |       |         |         |         |
| vieras pääoma      |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen      |    |      |       |       |   2 974 |   1 287 |   2 133 |
| vieras pääoma      |    |      |       |       |         |         |         |
| yhteensä           |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma      |    |      |       |       |  11 944 |  11 570 |  11 350 |
| yhteensä           |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja      |    |      |       |       |  20 606 |  19 473 |  19 841 |
| vieras pääoma      |    |      |       |       |         |         |         |
| yhteensä           |    |      |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum Oyj                                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-kesäkuu 2010                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|      | Osak | Yli | Kertyneet   | Muut oman  |       | Emoyh | Määrä |   Oma |
|      | e-pä | kur | voittovarat | pääoman    |       |  tiön | ys-va | pääom |
|      | äoma | ssi |             | erät       |       | omist | llatt |     a |
|      |      | -ra |             |            |       |  ajat |  omat | yhtee |
|      |      | has |             |            |       |       | omist |   nsä |
|      |      |  to |             |            |       |       |  ajat |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| mil |      |    | Kert | Muun | Kass |  Muut |  Muut |       |       |       |
| j.  |      |    | ynee | toer | avir | laaja | laaja |       |       |       |
| eur |      |    |    t |   ot | ta-s |     n |     n |       |       |       |
| oa  |      |    | voit |      | uoja | tulok | tulok |       |       |       |
|     |      |    | tova |      | ukse |   sen |   sen |       |       |       |
|     |      |    |  rat |      |    t |  erät |  erät |       |       |       |
|     |      |    |      |      |      |       | osakk |       |       |       |
|     |      |    |      |      |      |       | uus-y |       |       |       |
|     |      |    |      |      |      |       | htiöi |       |       |       |
|     |      |    |      |      |      |       |   ssä |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |    3 | 73 |    5 | -567 |   21 |     1 |   131 | 8 034 |   457 | 8 491 |
| pää |  046 |    |  329 |      |      |       |       |       |       |       |
| oma |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 31. |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 12. |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 200 |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 9   |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kau |      |    |  822 |      |      |       |       |   822 |    32 |   854 |
| den |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| tul |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| os  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu |      |    |      |  403 |    8 |       |     8 |   419 |    41 |   460 |
| nto |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| ero |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| t   |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kau |      |    |    1 |      | -133 |    -7 |   -88 |  -227 |    -5 |  -232 |
| den |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| muu |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| t   |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| laa |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| jan |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| tul |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| oks |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| en  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| erä |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| t   |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laa |      |    |  823 |  403 | -125 |    -7 |   -80 | 1 014 |    68 | 1 082 |
| ja  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| tul |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| os  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| yht |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| een |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| sä  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osi |      |    | -888 |      |      |       |       |  -888 |       |  -888 |
| ngo |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| nja |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| ko  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osi |      |    |      |      |      |       |       |     0 |   -22 |   -22 |
| ngo |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| nja |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| ko  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| mää |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| räy |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| sva |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| lla |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| tto |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| mil |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| le  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| omi |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| sta |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| jil |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| le  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu |      |    |      |      |      |       |       |     0 |    -1 |    -1 |
| tok |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| set |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| yri |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| tys |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| han |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| kin |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| toj |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| en  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| yht |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| eyd |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| ess |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| ä   |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |    3 | 73 |    5 | -164 | -104 |    -6 |    51 | 8 160 |   502 | 8 662 |
| pää |  046 |    |  264 |      |      |       |       |       |       |       |
| oma |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 30. |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 6.2 |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 010 |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |    3 | 73 |    4 | -576 |  321 |    36 |   168 | 7 954 |   457 | 8 411 |
| pää |  044 |    |  888 |      |      |       |       |       |       |       |
| oma |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 31. |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 12. |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 200 |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 8   |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kau |      |    |  695 |      |      |       |       |   695 |    22 |   717 |
| den |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| tul |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| os  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu |      |    |      | -120 |   -4 |       |    12 |  -112 |    -7 |  -119 |
| nto |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| ero |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| t   |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kau |      |    |   -2 |      | -116 |    -2 |   -51 |  -171 |   -12 |  -183 |
| den |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| muu |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| t   |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| laa |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| jan |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| tul |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| oks |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| en  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| erä |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| t   |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laa |      |    |  693 | -120 | -120 |    -2 |   -39 |   412 |     3 |   415 |
| ja  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| tul |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| os  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| yht |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| een |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| sä  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osi |      |    | -888 |      |      |       |       |  -888 |       |  -888 |
| ngo |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| nja |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| ko  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osi |      |    |      |      |      |       |       |     0 |   -19 |   -19 |
| ngo |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| nja |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| ko  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| mää |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| räy |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| sva |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| lla |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| tto |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| mil |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| le  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| omi |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| sta |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| jil |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| le  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu |      |    |   -4 |      |      |       |       |    -4 |   -14 |   -18 |
| tok |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| set |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| yri |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| tys |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| han |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| kin |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| toj |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| en  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| yht |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| eyd |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| ess |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| ä   |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käy |    2 |    |   16 |      |      |   -16 |       |     2 |       |     2 |
| tet |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| yt  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| opt |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| io- |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| oik |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| eud |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| et  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 1)  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |    3 | 73 |    4 | -696 |  201 |    18 |   129 | 7 476 |   427 | 7 903 |
| pää |  046 |    |  705 |      |      |       |       |       |       |       |
| oma |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 30. |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 6.2 |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 009 |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |    3 | 73 |    4 | -576 |  321 |    36 |   168 | 7 954 |   457 | 8 411 |
| pää |  044 |    |  888 |      |      |       |       |       |       |       |
| oma |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 31. |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 12. |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 200 |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 8   |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kau |      |    |    1 |      |      |       |       | 1 312 |    39 | 1 351 |
| den |      |    |  312 |      |      |       |       |       |       |       |
| tul |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| os  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu |      |    |      |    9 |   -4 |       |    28 |    33 |    12 |    45 |
| nto |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| ero |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| t   |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kau |      |    |    6 |      | -296 |   -19 |   -65 |  -374 |   -14 |  -388 |
| den |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| muu |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| t   |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| laa |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| jan |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| tul |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| oks |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| en  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| erä |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| t   |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laa |      |    |    1 |    9 | -300 |   -19 |   -37 |   971 |    37 | 1 008 |
| ja  |      |    |  318 |      |      |       |       |       |       |       |
| tul |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| os  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| yht |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| een |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| sä  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osi |      |    | -888 |      |      |       |       |  -888 |       |  -888 |
| ngo |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| nja |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| ko  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osi |      |    |      |      |      |       |       |     0 |   -19 |   -19 |
| ngo |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| nja |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| ko  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| mää |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| räy |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| sva |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| lla |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| tto |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| mil |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| le  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| omi |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| sta |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| jil |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| le  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu |      |    |   -5 |      |      |       |       |    -5 |   -18 |   -23 |
| tok |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| set |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| yri |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| tys |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| han |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| kin |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| toj |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| en  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| yht |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| eyd |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| ess |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| ä   |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käy |    2 |    |   16 |      |      |   -16 |       |     2 |       |     2 |
| tet |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| yt  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| opt |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| io- |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| oik |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| eud |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| et  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 1)  |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |    3 | 73 |    5 | -567 |   21 |     1 |   131 | 8 034 |   457 | 8 491 |
| pää |  046 |    |  329 |      |      |       |       |       |       |       |
| oma |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 31. |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 12. |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 200 |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 9   |      |    |      |      |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Viimeisen optio-ohjelman (2002B) merkintäajan päättymisen 1.5.2009
kirjanpitokäsittelyn vaikutus omassa pääomassa.
Muuntoerot
Muuntoerot vaikuttivat emoyhtiön omistajille kuuluvaan osuuteen omasta pääomasta
419 miljoonaa euroa vuoden 2010 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana
(I-II/2009: -112) sisältäen Ruotsin ja Norjan kruunujen sekä Venäjän ruplan
nettovaikutuksen yhteensä 411 miljoonaa euroa (I-II/2009: -112). Osa
muuntoerosta syntyy, kun Hafslundin omistamat Norjan kruunun määräiset REC:n
osakkeet arvostetaan käypään arvoon. Arvostuksen vaikutus, 4 miljoonaa euroa
(I-II/2009: 10), esitetään yhdessä osakkuusyhtiöiden muiden laajan tuloksen
erien kanssa.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot muunnetaan euroiksi käyttäen
tuloslaskelman osalta keskikurssia ja taseen osalta tilinpäätöspäivän kurssia.
Kurssiero, joka syntyy muunnosta euroiksi, kirjataan omaan pääomaan. Katso
lisätietoja käytetyistä kursseista liitetiedosta 8 Valuuttakurssit.


Kassavirtasuojaukset
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kassavirtasuojausten käyvän arvon
muutoksista oli -125 miljoonaa euroa vuoden 2010 kahden ensimmäisen neljänneksen
aikana (I-II/2009: -120), ja se liittyi lähinnä sähkön hinnan suojaamiseen. Kun
sähkön hinta on alhaisempi/korkeampi kuin suojaushinta, vaikutus omaan pääomaan
on positiivinen/negatiivinen.

Osingonjako
Vuoden 2009 osingonjaosta päätettiin yhtiökokouksessa 25.3.2010. Osinko
maksettiin 8.4.2010.
Vuoden 2008 osingonjaosta päätettiin yhtiökokouksessa 7.4.2009.
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum Oyj                                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-kesäkuu 2010                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma                                       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa     | Liite | II/20 | II/200 | I-II/2 | I-II/2 |   2009 | Edelli |
|                 |       |    10 |      9 |    010 |    009 |        |   set  |
|                 |       |       |        |        |        |        |  12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  |       |       |        |        |        |        |        |
| rahavirta       |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |       |   490 |    499 |  1 351 |  1 220 |  2 292 |  2 423 |
| ennen poistoja  |       |       |        |        |        |        |        |
| (Käyttökate)    |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja  |       |    -6 |     18 |    -73 |     19 |     46 |    -46 |
| kulut, joihin   |       |       |        |        |        |        |        |
| ei liity maksua |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät ja |       |  -146 |    160 |   -323 |    299 |    146 |   -476 |
| toteutuneet     |       |       |        |        |        |        |        |
| kurssierot      |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut        |       |   -73 |   -117 |   -155 |   -131 |   -239 |   -263 |
| välittömät      |       |       |        |        |        |        |        |
| verot           |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen |       |   265 |    560 |    800 |  1 407 |  2 245 |  1 638 |
| käyttöpääoman   |       |       |        |        |        |        |        |
| muutosta        |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman   |       |   157 |    144 |    143 |    119 |     19 |     43 |
| muutos          |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  |       |   422 |    704 |    943 |  1 526 |  2 264 |  1 681 |
| rahavirta       |       |       |        |        |        |        |        |
| yhteensä        |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien   |       |       |        |        |        |        |        |
| rahavirta       |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusi | 4, 12 |  -263 |   -171 |   -486 |   -351 |   -845 |   -980 |
| nvestoinnit 1)  |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut        |     7 |    -1 |     -3 |     -1 |    -22 |    -27 |     -6 |
| tytäryhtiöosakk |       |       |        |        |        |        |        |
| eet pl.         |       |       |        |        |        |        |        |
| hankittujen     |       |       |        |        |        |        |        |
| yhtiöiden       |       |       |        |        |        |        |        |
| rahavarat       |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut        |    13 |     0 |      0 |      0 |    -31 |    -58 |    -27 |
| osakkuusyrityso |       |       |        |        |        |        |        |
| sakkeet 2)      |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden          |       |     0 |     -1 |      0 |     -1 |     -2 |     -1 |
| osakkeiden      |       |       |        |        |        |        |        |
| hankinnat       |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuude |       |     1 |     10 |      3 |     11 |     48 |     40 |
| n myynnit       |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt          |     7 |     0 |      0 |      0 |     11 |     11 |      0 |
| tytäryhtiöosakk |       |       |        |        |        |        |        |
| eet pl.         |       |       |        |        |        |        |        |
| myytyjen        |       |       |        |        |        |        |        |
| yhtiöiden       |       |       |        |        |        |        |        |
| rahavarat       |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt          |    13 |     5 |      0 |    111 |      0 |      2 |    113 |
| osakkuusyrityso |       |       |        |        |        |        |        |
| sakkeet         |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden          |       |     0 |      1 |     11 |      1 |      1 |     11 |
| osakkeiden      |       |       |        |        |        |        |        |
| myynnit         |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden          |       |   -22 |    -13 |    -53 |    -32 |   -104 |   -125 |
| sijoitusten     |       |       |        |        |        |        |        |
| muutos          |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien   |       |  -280 |   -177 |   -415 |   -414 |   -974 |   -975 |
| rahavirta       |       |       |        |        |        |        |        |
| yhteensä        |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen |       |   142 |    527 |    528 |  1 112 |  1 290 |    706 |
| rahoitusta      |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen     |       |       |        |        |        |        |        |
| rahavirta       |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkojen muutos |       |   -62 | -1 242 |    113 |    -35 |   -758 |   -610 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |       |  -888 |   -888 |   -888 |   -888 |   -888 |   -888 |
| yhtiön          |       |       |        |        |        |        |        |
| osakkeenomistaj |       |       |        |        |        |        |        |
| ille            |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            |       |   -14 |    -21 |    -19 |     -8 |    -25 |    -36 |
| rahoituserät    |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen     |       |  -964 | -2 151 |   -794 |   -931 | -1 671 | -1 534 |
| rahavirta       |       |       |        |        |        |        |        |
| yhteensä        |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelman       |       |  -822 | -1 624 |   -266 |    181 |   -381 |   -828 |
| mukainen        |       |       |        |        |        |        |        |
| likvidien       |       |       |        |        |        |        |        |
| varojen muutos  |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat  |       | 1 498 |  3 041 |    890 |  1 321 |  1 321 |  1 440 |
| kauden alussa   |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssie |       |    18 |     23 |     70 |    -62 |    -50 |     82 |
| rot likvideissa |       |       |        |        |        |        |        |
| varoissa        |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat  |       |   694 |  1 440 |    694 |  1 440 |    890 |    694 |
| kauden lopussa  |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Maksamattomat investoinnit eivät sisälly käyttöomaisuusinvestointeihin.
Aktivoidut vieraan pääoman kulut sisältyvät maksettuihin korkokuluihin.
2) Ostetut osakkuusyritysosakkeet sisältävät osakeannin

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua sisältää pääasiassa liiketoiminnan
rahavirrasta oikaistut luovutusvoitot. Luovutustulot käyttöomaisuuden ja
osakkeiden myynneistä, 125 miljoonaa euroa (I-II/2009: 23), esitetään
kokonaisuudessaan investointien rahavirrassa.
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot                                       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          | II/2010  | II/2009 | I-II/2 | I-II/2 | 2009   | Edell |
|                      |          |         | 010    | 009    |        | iset  |
|                      |          |         |        |        |        | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja    | -54      | -61     | -97    | -115   | -185   | -167  |
| rahoituskulut, netto |          |         |        |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot       | 48       | 21      | 51     | 22     | 33     | 62    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toteutuneet          | -140     | 200     | -277   | 392    | 298    | -371  |
| valuuttakurssivoitot |          |         |        |        |        |       |
| ja -tappiot          |          |         |        |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             | -146     | 160     | -323   | 299    | 146    | -476  |
--------------------------------------------------------------------------------
Toteutuneet valuuttakurssivoitot ja -tappiot aiheutuvat taseen valuuttapositiota
suojaavista valuuttatermiineistä, jotka liittyvät pääasiassa Fortumin
ruotsalaisten tytäryritysten ruotsin kruunumääräiseen rahoitukseen sekä siihen,
että konsernin pääasiallinen ulkoinen rahoitus on euroissa. Suurin osa näistä
termiineistä erääntyy 12 kuukauden sisällä.
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum Oyj                                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-kesäkuu 2010                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelan muutokset                                                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa       | II/2010 | II/200 | I-II/2 | I-II/2 | 2009     | Edellise |
|                   |         | 9      | 010    | 009    |          | t 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka kauden | 5 679   | 5 634  | 5 969  | 6 179  | 6 179    | 6 004    |
| alussa            |         |        |        |        |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot        | 17      | 7      | 72     | 44     | 144      | 172      |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Käyttökate     | 490     | 499    | 1 351  | 1 220  | 2 292    | 2 423    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut           |         |        |        |        |          |         |
| rahoituskulut ja   |         |        |        |        |          |         |
| verot sekä muut    |         |        |        |        |          |         |
| tuotot ja kulut,   |         |        |        |        |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| joihin ei liity   | -225    | 61     | -551   | 187    | -47      | -785     |
| maksua            |         |        |        |        |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman     | 157     | 144    | 143    | 119    | 19       | 43       |
| muutos            |         |        |        |        |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinv | -263    | -171   | -486   | -351   | -845     | -980     |
| estoinnit         |         |        |        |        |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Yrityshankinnat | -1      | -4     | -1     | -54    | -87      | -34      |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Yritysmyynnit  | 6       | 11     | 125    | 23     | 62       | 164      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos            | -22     | -13    | -53    | -32    | -104     | -125     |
| korollisissa      |         |        |        |        |          |          |
| saamisissa        |         |        |        |        |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Osingot        | -888    | -888   | -888   | -888   | -888     | -888     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | -14     | -21    | -19    | -8     | -25      | -36      |
| rahoitustoiminnot |         |        |        |        |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavirta (- | -760    | -382   | -379   | 216    | 377      | -218     |
| nettovelan kasvu) |         |        |        |        |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joukkovelkakirjoj |         |        |        |        |          |          |
| en käypien        |         |        |        |        |          |          |
| arvojen muutos ja |         |        |        |        |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostus          | 50      | -19    | 86     | -3     | 23       | 112      |
| jaksotettuun      |         |        |        |        |          |          |
| hankintamenoon    |         |        |        |        |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka kauden | 6 506   | 6 004  | 6 506  | 6 004  | 5 969    | 6 506    |
| lopussa           |         |        |        |        |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnusluvut                                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|         | 30.6.20 | 31.3.20 | 31.12.2 | 30.9.20 | 30.6.20 | 31.3.2 | Edellis |
|         | 10      | 10      | 009     | 09      | 09      | 009    | et 12   |
|         |         |         |         |         |         |        | kk      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttök | 1 351   | 861     | 2 292   | 1 634   | 1 220   | 721    | 2 423   |
| ate,    |         |         |         |         |         |        |         |
| milj.   |         |         |         |         |         |        |         |
| euroa   |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/o | 0,93    | 0,63    | 1,48    | 1,02    | 0,78    | 0,46   | 1,62    |
| sake    |         |         |         |         |         |        |         |
| (laimen |         |         |         |         |         |        |         |
| tamaton |         |         |         |         |         |        |         |
| ), EUR  |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoite | 15 862  | 15 642  | 15 350  | 15 184  | 15 347  | 17 404 | N/A     |
| ttu     |         |         |         |         |         |        |         |
| pääoma, |         |         |         |         |         |        |         |
| milj.   |         |         |         |         |         |        |         |
| euroa   |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolli | 6 506   | 5 679   | 5 969   | 6 041   | 6 004   | 5 634  | N/A     |
| nen     |         |         |         |         |         |        |         |
| nettove |         |         |         |         |         |        |         |
| lka,    |         |         |         |         |         |        |         |
| milj.   |         |         |         |         |         |        |         |
| euroa   |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöo | 513     | 216     | 929     | 634     | 412     | 181    | 1 030   |
| maisuus |         |         |         |         |         |        |         |
| - ja    |         |         |         |         |         |        |         |
| bruttoi |         |         |         |         |         |        |         |
| nvestoi |         |         |         |         |         |        |         |
| nnit    |         |         |         |         |         |        |         |
| osakkei |         |         |         |         |         |        |         |
| siin,   |         |         |         |         |         |        |         |
| milj.   |         |         |         |         |         |        |         |
| euroa   |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöo | 493     | 196     | 862     | 571     | 352     | 150    | 1 003   |
| maisuus |         |         |         |         |         |        |         |
| investo |         |         |         |         |         |        |         |
| innit,  |         |         |         |         |         |        |         |
| milj.   |         |         |         |         |         |        |         |
| euroa   |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoite | 14,3    | 18,7    | 12,1    | 11,4    | 13,1    | 14,5   | 12,8    |
| tun     |         |         |         |         |         |        |         |
| pääoman |         |         |         |         |         |        |         |
| tuotto, |         |         |         |         |         |        |         |
| % 1)    |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman    | 19,3    | 25,7    | 16,0    | 14,6    | 17,4    | 19,6   | 18,0    |
| pääoman |         |         |         |         |         |        |         |
| tuotto, |         |         |         |         |         |        |         |
| % 1)    |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettove | 2,5     | 1,7     | 2,6     | 2,8     | 2,5     | 2,0    | 2,7     |
| lka/käy |         |         |         |         |         |        |         |
| ttökate |         |         |         |         |         |        |         |
| 1)      |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkoka | 18,7    | 24,2    | 12,4    | 11,3    | 12,3    | 16,0   | 15,5    |
| te      |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkoka | 13,7    | 18,7    | 10,3    | 9,5     | 10,5    | 12,9   | 11,9    |
| te      |         |         |         |         |         |        |         |
| sisältä |         |         |         |         |         |        |         |
| en      |         |         |         |         |         |        |         |
| aktivoi |         |         |         |         |         |        |         |
| dut     |         |         |         |         |         |        |         |
| vieraan |         |         |         |         |         |        |         |
| pääoman |         |         |         |         |         |        |         |
| menot   |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavir |         |         |         |         |         |        |         |
| ta      |         |         |         |         |         |        |         |
| ennen   |         |         |         |         |         |        |         |
| käyttöp |         |         |         |         |         |        |         |
| ääoman  |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutost | 28,8    | 44,9    | 37,6    | 35,7    | 38,9    | 45,1   | 25,2    |
| a/korol |         |         |         |         |         |        |         |
| linen   |         |         |         |         |         |        |         |
| nettove |         |         |         |         |         |        |         |
| lka, %  |         |         |         |         |         |        |         |
| 1)      |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaan | 75      | 67      | 70      | 73      | 76      | 65     | N/A     |
| tumisas |         |         |         |         |         |        |         |
| te, %   |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 9,19    | 8,96    | 9,04    | 8,89    | 8,42    | 9,34   | N/A     |
| pääoma/ |         |         |         |         |         |        |         |
| osake,  |         |         |         |         |         |        |         |
| EUR     |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavara | 42      | 40      | 43      | 43      | 41      | 40     | N/A     |
| isuusas |         |         |         |         |         |        |         |
| te, %   |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilö | 11 406  | 11 290  | 11 613  | 12 054  | 13 586  | 14 267 | N/A     |
| stön    |         |         |         |         |         |        |         |
| lukumää |         |         |         |         |         |        |         |
| rä      |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilö | 11 393  | 11 435  | 13 278  | 13 737  | 14 310  | 14 644 | N/A     |
| stö     |         |         |         |         |         |        |         |
| keskimä |         |         |         |         |         |        |         |
| ärin    |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkei | 888 367 | 888 367 | 888 230 | 888 230 | 888 230 | 888    | 888 367 |
| den     |         |         |         |         |         | 095    |         |
| lukumää |         |         |         |         |         |        |         |
| rä      |         |         |         |         |         |        |         |
| keskimä |         |         |         |         |         |        |         |
| ärin, 1 |         |         |         |         |         |        |         |
| 000     |         |         |         |         |         |        |         |
| osakett |         |         |         |         |         |        |         |
| a       |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimenn |         |         |         |         |         |        |         |
| ettu    |         |         |         |         |         |        |         |
| osakkei |         |         |         |         |         |        |         |
| den     |         |         |         |         |         |        |         |
| keskimä |         |         |         |         |         |        |         |
| äräinen |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| lukumää | 888 367 | 888 367 | 888 230 | 888 230 | 888 230 | 888    | 888 367 |
| rä, 1   |         |         |         |         |         | 250    |         |
| 000     |         |         |         |         |         |        |         |
| osakett |         |         |         |         |         |        |         |
| a       |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekiste | 888 367 | 888 367 | 888 367 | 888 367 | 888 367 | 888    | N/A     |
| röityje |         |         |         |         |         | 166    |         |
| n       |         |         |         |         |         |        |         |
| osakkei |         |         |         |         |         |        |         |
| den     |         |         |         |         |         |        |         |
| lukumää |         |         |         |         |         |        |         |
| rä, 1   |         |         |         |         |         |        |         |
| 000     |         |         |         |         |         |        |         |
| osakett |         |         |         |         |         |        |         |
| a       |         |         |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Neljänneksen luvut on muutettu vastaamaan vuositason lukuja.             |
--------------------------------------------------------------------------------
|      Tunnuslukujen laskentakaavat ovat liitetiedossa 24.            |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum Oyj                                   |          Konsernin lyhennetyn |
|                                              |            osavuosikatsauksen |
|                                              |                   liitetiedot |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-kesäkuu 2010                           |                               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin lyhennetyn osavuosikatsauksen liitetiedot                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. Laadintaperusta                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua
kansainvälistä (IAS) 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.
Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2009 tilinpäätöksen kanssa.
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
2. Laadintaperiaatteet
Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2009
noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta alla listattuja standardien
käyttöönotosta johtuvia ja esittämisessä tapahtuneita muutoksia:
Uudistettu standardi IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa 1.7.2009 tai
sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardimuutokset vaikuttavat lähinnä
seuraavien aihealueiden kirjanpitokäsittelyyn: hankintaan liittyvät menot,
vaiheittaiset hankinnat, liikearvo ja määräysvallattomien omistajien osuus
(aiemmin vähemmistöosuus) sekä ehdollinen vastike. Fortum soveltaa uudistettua
standardia kaikkiin liiketoimintojen yhdistämisiin 1.1.2010 lähtien.
- Uudistettu standardi IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
(otettava käyttöön 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
Standardimuutokset edellyttävät kaikkien määräysvallattomien omistajien kanssa
tehtyjen liiketoimien vaikutusten kirjaamista omaan pääomaan, ellei määräysvalta
muutu. Fortum soveltaa muutettua standardia ei-takautuvasti määräysvallattomien
omistajien kanssa tehtyihin liiketoimiin 1.1.2010 lähtien.
- Muutos standardiin IAS 17 Vuokrasopimukset (otettava käyttöön 1.1.2010 tai sen
jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos on yksi huhtikuussa 2009 julkaistuista
IFRS-normiston vuosittaisista muutoksista. Muutos koski IAS 17
Vuokrasopimukset-standardin säännöksiä liittyen maa-alueiden vuokrasopimusten
luokitteluun. Aikaisempi IAS 17 -standardi edellytti, että maa-aluetta koskeva
vuokrasopimus luokiteltiin muuksi vuokrasopimukseksi, koska maa-alueen
taloudellisen vaikutusajan katsotaan olevan ikuinen. Muutoksen jälkeen
maa-alueiden vuokrasopimukset tulee luokitella joko rahoitusleasing- tai muiksi
vuokrasopimuksiksi IAS 17 pääperiaatteiden mukaan. Fortum on soveltanut
standardia 1.1.2010 lähtien. Muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta Fortumin
konsernitilinpäätökseen sillä merkittävien maanvuokrasopimusten luokittelu ei
muutoksen seurauksena muuttunut.
Kirjauskäytännön muutoksesta TGC-1:n osakkuustuloksen kirjaamiseen liittyen,
katso liitetieto 13.
Tuloslaskelman lisärivi
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eriytetty esitettäväksi
tuloslaskelmassa omana eränään, kun ne aikaisemmin ovat sisältyneet
tuloslaskelman muihin eriin kululajinsa mukaisesti. Muutos on tehty Fortumin
tuloksen paremman ymmärrettävyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät:
- kertaluonteiset erät, koostuu luovutusvoitoista ja -tappioista
- suojaustarkoituksessa pidettävien johdannaisten käyvän arvon muutokset, joihin
ei IAS 39:n mukaisesti sovelleta suojauslaskentaa. Valtaosaan Fortumin
kassavirtasuojauksista sovelletaan suojauslaskentaa, joiden käyvän arvon muutos
kirjataan omaan pääomaan.
- kirjanpitokäsittelyn vaikutus, joka aiheutuu siitä, että IFRIC 5:n mukaan
Fortumin Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n
mukaisesti laskettua varauksen määrää taseessa.
Segmenttejä koskevissa liitetiedoissa vertailukelpoiseen liikevoittoon on päästy
vähentämällä nämä erät liikevoitosta. Fortumin näkemyksen mukaan
vertailukelpoinen liikevoitto antaa paremman kuvan segmenttien
tuloksellisuudesta ja toiminnasta.
3. Kriittiset tilinpäätösarviot ja harkinnat
Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja
oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja
kulujen määriin. Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia näihin arvioihin
verrattuna.
Tämän osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät
konsernin laadintaperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin
liittyneet arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuositilinpäätöksessä 2009.
4. Tiedot segmenteittäin
Lokakuussa 2009 Fortum uudelleenorganisoi liiketoimintarakenteensa neljään
liiketoimintadivisioonaan ja neljään esikuntatoimintoon. Muutoksen tavoittena on
parantaa organisaation tehokkuutta ja selkeyttää tulosvastuullisuutta ja samalla
yksinkertaistaa sen rakennetta. Uudet divisioonat ovat Power, Heat, Russia sekä
Electricity Solutions and Distribution. Electricity Solutions and Distribution
-divisioona (ESD) muodostuu kahdesta liiketoimintayksiköstä, Distributionista ja
Electricity Salesista (aikaisemmin Markets). IFRS:n mukaan raportoitavat
segmentit on nimetty vastaavasti.
Uudelleenorganisoinnilla ei ollut vaikutusta Fortumin ulkoisen raportoinnin
rakenteeseen, sillä raportoitavat segmentit ovat pysyneet samoina. Muutoksella
on kuitenkin ollut pieniä vaikutuksia segmenttien sisältöön 1.1.2010 alkaen.
Muutokset liittyvät lähinnä Power-divisioonan Power Solutions
-liiketoiminta-alueen siirtoon Venäjä ja Heat-divisiooniin sekä keskitetyn
Trading and Industrial Intelligence-yksikön perustamiseen.
Lisätietoja koskien uusia ja vanhoja segmenttitietoja on esitetty vuoden 2010
ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen liitteessä.
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | II/201 | II/200 | I-II/2010 | I-II/2009 | 2009    | Edellis |
| milj. euroa    | 0      | 9      |           |           |         | et      |
|                |        |        |           |           |         | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti   | 759    | 711    | 1 826     | 1 598     | 3 192   | 3 420   |
| ilman          |        |        |           |           |         |         |
| välillisiä     |        |        |           |           |         |         |
| veroja         |        |        |           |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmön myynti  | 280    | 239    | 873       | 727       | 1 314   | 1 460   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   | 194    | 170    | 464       | 390       | 760     | 834     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut myynnit   | 62     | 74     | 79        | 111       | 169     | 137     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       | 1 295  | 1 194  | 3 242     | 2 826     | 5 435   | 5 851   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | II/201 | II/200 | I-II/2010 | I-II/2009 | 2009    | Edellis |
| segmenteittäin | 0      | 9      |           |           |         | et      |
| milj. euroa    |        |        |           |           |         | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power 1)       | 597    | 608    | 1 366     | 1 296     | 2 531   | 2 601   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        | -10    | 64     | -134      | 134       | 254     | -14     |
| sisäistä       |        |        |           |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat 1)        | 301    | 250    | 952       | 764       | 1 399   | 1 587   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        | 2      | 4      | -4        | 13        | 23      | 6       |
| sisäistä       |        |        |           |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution   | 200    | 176    | 480       | 405       | 800     | 875     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        | 3      | 3      | 7         | 4         | 13      | 16      |
| sisäistä       |        |        |           |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity    | 327    | 298    | 964       | 767       | 1 449   | 1 646   |
| Sales 1)       |        |        |           |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        | 19     | 8      | 80        | 30        | 67      | 117     |
| sisäistä       |        |        |           |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia         | 169    | 138    | 413       | 324       | 632     | 721     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        | -      | -      | -         | -         | -       | -       |
| sisäistä       |        |        |           |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           | 16     | 19     | 21        | 38        | 71      | 54      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        | 40     | 4      | 61        | 17        | -5      | 39      |
| sisäistä       |        |        |           |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool      | -261   | -212   | -944      | -570      | -1 095  | -1 469  |
| netotus 2)     |        |        |           |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   | -54    | -83    | -10       | -198      | -352    | -164    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       | 1 295  | 1 194  | 3 242     | 2 826     | 5 435   | 5 851   |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Sekä ulkoinen että sisäinen liikevaihto sisältää realisoituneiden
suojausinstrumenttien vaikutukset. Vaikutus liikevaihtoon voi olla positiivinen
tai negatiivinen riippuen keskimääräisen sopimushinnan ja realisoituneen
spot-hinnan erotuksesta.
2) Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta netotetaan konsernitasolla ja
esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä
nettomyyjä vai netto-ostaja.
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | II/2010 | II/2009 | I-II/2010 | I-II/20 | 2009    | Edelli |
| segmenteittäin  |         |         |           | 09      |         | set    |
| milj. euroa     |         |         |           |         |         |  12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power           | 280     | 307     | 747       | 739     | 1 363   | 1 371  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat            | 35      | 39      | 194       | 154     | 252     | 292    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution    | 53      | 54      | 166       | 135     | 263     | 294    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity     | 23      | 20      | -6        | -1      | 29      | 24     |
| Sales           |         |         |           |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia          | -9      | -15     | 23        | -9      | -20     | 12     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            | -31     | -30     | -49       | -44     | -105    | -110   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 351     | 375     | 1 075     | 974     | 1 782   | 1 883  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoin | II/2010 | II/2009 | I-II/2010 | I-II/20 | 2009    | Edelli |
| en liikevoitto  |         |         |           | 09      |         | set    |
| segmenteittäin  |         |         |           |         |         |  12 kk |
| milj. euroa     |         |         |           |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power           | 271     | 340     | 695       | 755     | 1 454   | 1 394  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat            | 33      | 26      | 165       | 140     | 231     | 256    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution    | 53      | 54      | 155       | 135     | 262     | 282    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity     | 10      | 6       | -3        | 4       | 22      | 15     |
| Sales           |         |         |           |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia          | -9      | -14     | 7         | -8      | -20     | -5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            | -19     | -12     | -29       | -24     | -61     | -66    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoin | 339     | 400     | 990       | 1 002   | 1 888   | 1 876  |
| en liikevoitto  |         |         |           |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset | 4       | 10      | 50        | 14      | 29      | 65     |
| erät            |         |         |           |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            | 8       | -35     | 35        | -42     | -135    | -58    |
| vertailukelpois |         |         |           |         |         |        |
| uuteen          |         |         |           |         |         |        |
| vaikuttavat     |         |         |           |         |         |        |
| erät            |         |         |           |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 351     | 375     | 1 075     | 974     | 1 782   | 1 883  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset | II/2010 | II/2009 | I-II/2010 | I-II/20 | 2009    | Edelli |
| erät            |         |         |           | 09      |         | set    |
| segmenteittäin  |         |         |           |         |         |  12 kk |
| milj. euroa     |         |         |           |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power           | 1       | 1       | 1         | 5       | 6       | 2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat            | 3       | 9       | 22        | 9       | 21      | 34     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution    | 0       | 0       | 11        | 0       | 1       | 12     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity     | -       | 0       | -         | 0       | 0       | 0      |
| Sales           |         |         |           |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia          | 0       | -1      | 16        | -1      | 0       | 17     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            | 0       | 1       | 0         | 1       | 1       | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 4       | 10      | 50        | 14      | 29      | 65     |
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät sisältävät luovutusvoittoja- ja tappioita.
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            |         |        |            |         |         |        |
| vertailukelpois |         |        |            |         |         |        |
| uuteen          |         |        |            |         |         |        |
| vaikuttavat     |         |        |            |         |         |        |
| erät            |         |        |            |         |         |        |
| segmenteittäin  |         |        |            |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa     | II/2010 | II/200 | I-II/2010  | I-II/20 | 2009    | Edelli |
|                 |         | 9      |            | 09      |         | set    |
|                 |         |        |            |         |         |  12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power 1)        | 8       | -34    | 51         | -21     | -97     | -25    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat            | -1      | 4      | 7          | 5       | 0       | 2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution    | 0       | 0      | 0          | 0       | 0       | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity     | 13      | 14     | -3         | -5      | 7       | 9      |
| Sales           |         |        |            |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia          | -       | -      | 0          | -       | -       | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            | -12     | -19    | -20        | -21     | -45     | -44    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 8       | -35    | 35         | -42     | -135    | -58    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää     | 23      | -10    | 14         | -21     | -59     | -24    |
| kirjanpitokäsit |         |        |            |         |         |        |
| telyn           |         |        |            |         |         |        |
| vaikutukset,    |         |        |            |         |         |        |
| jotka johtuvat  |         |        |            |         |         |        |
| Fortumin        |         |        |            |         |         |        |
| osuudesta       |         |        |            |         |         |        |
| Valtion         |         |        |            |         |         |        |
| ydinjätehuoltor |         |        |            |         |         |        |
| ahastoon,       |         |        |            |         |         |        |
| yhteensä milj.  |         |        |            |         |         |        |
| euroa:          |         |        |            |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät pääasiassa niiden
tulevaisuuden kassavirtoja suojaavien johdannaisintrumenttien vaikutuksen,
joihin ei sovelleta suojauslaskentaa IAS 39 mukaisesti. Power -segmentti
sisältää vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin osuudesta Valtion
ydinjätehuoltorahastoon, jossa IFRIC 5 tulkinnan mukaisesti taseen varat eivät
voi ylittää niihin liittyviä taseeseen kirjattuja velkoja.
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset segmenteittäin                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa      | II/2010  | II/2009  | I-II/2 | I-II/2 | 2009    | Edellis |
|                  |          |          | 010    | 009    |         | et      |
|                  |          |          |        |        |         | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power            | 24       | 22       | 48     | 45     | 93      | 96      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat             | 46       | 38       | 91     | 76     | 162     | 177     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution     | 44       | 41       | 87     | 80     | 164     | 171     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity      | 1        | 2        | 2      | 3      | 6       | 5       |
| Sales            |          |          |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia           | 22       | 18       | 42     | 37     | 75      | 80      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut             | 2        | 3        | 6      | 5      | 10      | 11      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         | 139      | 124      | 276    | 246    | 510     | 540     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta segmenteittäin                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa      | II/2010  | II/2009  | I-II/2 | I-II/2 | 2009    | Edellis |
|                  |          |          | 010    | 009    |         | et      |
|                  |          |          |        |        |         | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power 1), 2)     | -15      | -5       | -23    | -11    | -35     | -47     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat             | 1        | 7        | 19     | 12     | 30      | 37      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution     | 6        | 5        | 11     | 9      | 10      | 12      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity      | 2        | 1        | 1      | 1      | 0       | 0       |
| Sales            |          |          |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia           | 9        | 5        | 9      | 5      | 20      | 24      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut             | 12       | 16       | 14     | -20    | -4      | 30      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         | 15       | 29       | 31     | -4     | 21      | 56      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää      |          |          |        |        |         |         |
| kirjanpitokäsitt |          |          |        |        |         |         |
| elyn             |          |          |        |        |         |         |
| vaikutukset,     |          |          |        |        |         |         |
| jotka johtuvat   |          |          |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin         | 2        | -3       | 0      | -6     | -5      | 1       |
| osakkuusyhtiöide |          |          |        |        |         |         |
| n osuuksista     |          |          |        |        |         |         |
| suomalaisissa ja |          |          |        |        |         |         |
| ruotsalaisissa   |          |          |        |        |         |         |
| ydinjätehuoltora |          |          |        |        |         |         |
| hastoissa,       |          |          |        |        |         |         |
| yhteensä milj.   |          |          |        |        |         |         |
| euroa:           |          |          |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
2) Suurin osa Power -segmentin osakkuusyhtiöistä on tuotantoyhtiöitä, joilta
Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan, johon sisältyvät korot, valmisteverot
ja välittömät verot.
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä segmenteittäin                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                              | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.200 |
|                                          |           |           | 9         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                                    | 881       | 864       | 863       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                                     | 157       | 166       | 178       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution                             | 209       | 218       | 230       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales                        | 12        | 12        | 12        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                                   | 454       | 405       | 425       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                     | 406       | 440       | 480       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                 | 2 119     | 2 105     | 2 188     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit   | II/2010 | II/2009  | I-II/2010 | I-II/20 | 2009    | Edelli |
| käyttöomaisuut |         |          |           | 09      |         | set    |
| een            |         |          |           |         |         |  12 kk |
| segmenteittäin |         |          |           |         |         |        |
| milj. euroa    |         |          |           |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power          | 22      | 23       | 35        | 44      | 96      | 87     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat           | 59      | 97       | 121       | 167     | 358     | 312    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution   | 47      | 43       | 76        | 79      | 188     | 185    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity    | 0       | 0        | 0         | 1       | 1       | 0      |
| Sales          |         |          |           |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia 1)      | 167     | 38       | 258       | 59      | 215     | 414    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           | 2       | 1        | 3         | 2       | 4       | 5      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       | 297     | 202      | 493       | 352     | 862     | 1 003  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Josta          | 12      | 5        | 21        | 14      | 30      | 37     |
| aktivoituja    |         |          |           |         |         |        |
| vieraan        |         |          |           |         |         |        |
| pääoman menoja |         |          |           |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Kasvu johtuu OAO Fortumin käynnissä olevan investointiohjelman etenemisestä.
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvesto | II/2010  | II/2009  | I-II/2010 | I-II/20 | 2009    | Edelli |
| innit         |          |          |           | 09      |         | set    |
| osakkeisiin   |          |          |           |         |         |  12 kk |
| segmenteittäi |          |          |           |         |         |        |
| n             |          |          |           |         |         |        |
| milj. euroa   |          |          |           |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power         | -        | 25       | 20        | 56      | 57      | 21     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat          | 0        | 0        | 0         | 0       | 1       | 1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution  | -        | 0        | -         | 0       | 5       | 5      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity   | -        | -        | -         | -       | -       | -      |
| Sales         |          |          |           |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia        | -        | 3        | -         | 3       | 3       | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          | 0        | 1        | 0         | 1       | 1       | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 0        | 29       | 20        | 60      | 67      | 27     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit osakkeisiin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä      |
| muodostuvat Teollisuuden Voimalle annettavasta osakepääoman lisäyksestä.     |
| Katso liitetieto 13                                                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma segmenteittäin            | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.200 |
| milj. euroa                              |           |           | 9         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                                    | 5 726     | 5 353     | 5 494     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                                     | 3 884     | 3 503     | 3 787     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution                             | 3 482     | 3 106     | 3 299     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales                        | 59        | 81        | 125       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                                   | 2 690     | 2 062     | 2 260     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                     | 285       | 476       | 382       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                 | 16 126    | 14 581    | 15 347    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin            | Edelliset   | 31.12.2009  |
| %                                                |    12 kk    |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                                            | 23,9        | 24,5        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                                             | 8,8         | 7,9         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution                                     | 9,2         | 8,7         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales                                | 26,4        | 28,9        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                                           | 1,5         | 0,0         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                             | -21,7       | -19,4       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto         | Edelliset   | 31.12.2009  |
| segmenteittäin                                   |    12 kk    |             |
| %                                                |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Power                                            | 24,4        | 26,4        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                                             | 7,8         | 7,3         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution                                     | 8,9         | 8,6         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales                                | 14,0        | 18,6        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                                           | 0,8         | 0,0         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                             | -7,9        | -17,0       |
--------------------------------------------------------------------------------
Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton ja 'Osuus
osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keski-määräisellä sidotulla
pääomalla. Keskimääräinen sidottu pääoma on laskettu käyttämällä avaavan taseen
ja kunkin neljänneksen lopun arvoja.
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat segmenteittäin                     | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.200 |
| milj. euroa                              |           |           | 9         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Power                                    | 6 680     | 6 081     | 6 260     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                                     | 4 237     | 3 844     | 4 244     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution                             | 3 929     | 3 553     | 3 765     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales                        | 379       | 448       | 475       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                                   | 3 024     | 2 327     | 2 542     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                     | 534       | 726       | 621       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                             | -242      | -272      | -293      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvät varat      | 18 541    | 16 707    | 17 614    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset                      | 1 079     | 837       | 943       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset              | 61        | 4         | 47        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                               | 231       | 485       | 347       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat                           | 694       | 1 440     | 890       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                           | 20 606    | 19 473    | 19 841    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma segmenteittäin             | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.200 |
| milj. euroa                              |           |           | 9         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                                    | 954       | 728       | 766       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                                     | 353       | 341       | 456       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution                             | 447       | 447       | 466       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales                        | 320       | 367       | 350       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                                   | 334       | 265       | 282       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                     | 249       | 250       | 240       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                             | -242      | -272      | -293      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvä vieras      | 2 415     | 2 126     | 2 267     |
| pääoma                                   |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat                 | 1 784     | 1 762     | 1 750     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vieras pääoma                        | 545       | 238       | 474       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettuun pääomaan sisältyvä vieras   | 4 744     | 4 126     | 4 491     |
| pääoma                                   |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma                 | 7 200     | 7 444     | 6 859     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                               | 8 662     | 7 903     | 8 491     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä     | 20 606    | 19 473    | 19 841    |
--------------------------------------------------------------------------------
Muut varat ja muu vieras pääoma, jotka eivät sisälly sidottuun pääomaan
segmentteittäin sisältävät pääasiassa tuloverosaamiset ja -velat, jaksotetut
korkokulut sekä suojauksista ja korkojohdannaisista, joihin sovelletaan
suojauslaskentaa, johtuvat saamiset ja velat.
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön lukumäärä                    | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.200 |
|                                          |           |           | 9         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                                    | 1 983     | 2 026     | 1 916     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                                     | 2 549     | 2 666     | 2 552     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution                             | 1 144     | 1 169     | 1 088     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales                        | 549       | 637       | 611       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                                   | 4 584     | 6 483     | 4 855     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                     | 597       | 605       | 591       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                 | 11 406    | 13 586    | 11 613    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin                   | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.200 |
|                                          |           |           | 9         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                                    | 1 900     | 2 164     | 2 068     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                                     | 2 516     | 2 704     | 2 652     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution                             | 1 134     | 1 202     | 1 166     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales                        | 551       | 632       | 629       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                                   | 4 701     | 7 018     | 6 170     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                     | 591       | 590       | 593       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                 | 11 393    | 14 310    | 13 278    |
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö keskimäärin lasketaan käyttäen koko raportointikauden kuukausittaisia
keskiarvoja.
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum Oyj                                         | Konsernin lyhennetyn    |
|                                                    | osavuosikatsauksen      |
|                                                    | liitetiedot             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-kesäkuu 2010                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5. Segmenttitiedot neljänneksittäin                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
Lisätietoja vuosineljänneksittäin on saatavissa englannin kielellä Fortumin
www-sivuilta www.fortum.fi (Fortum yrityksenä/Sijoittajat/Taloudellista
tietoa/Osavuosikatsaukset).

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | II/20 | I/2010 | IV/2009  | III/2009  | II/2009  | I/2009   |
| neljänneksittä | 10    |        |          |           |          |          |
| in             |       |        |          |           |          |          |
| milj. euroa    |       |        |          |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power          | 597   | 769    | 663      | 572       | 608      | 688      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        | -10   | -124   | 50       | 70        | 64       | 70       |
| sisäistä       |       |        |          |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat           | 301   | 651    | 458      | 177       | 250      | 514      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        | 2     | -6     | 8        | 2         | 4        | 9        |
| sisäistä       |       |        |          |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution   | 200   | 280    | 227      | 168       | 176      | 229      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        | 3     | 4      | 7        | 2         | 3        | 1        |
| sisäistä       |       |        |          |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity    | 327   | 637    | 410      | 272       | 298      | 469      |
| Sales          |       |        |          |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        | 19    | 61     | 28       | 9         | 8        | 22       |
| sisäistä       |       |        |          |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia         | 169   | 244    | 197      | 111       | 138      | 186      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        | -     | -      | -        | -         | -        | -        |
| sisäistä       |       |        |          |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           | 16    | 5      | 17       | 16        | 19       | 19       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        | 40    | 21     | -9       | -13       | 4        | 13       |
| sisäistä       |       |        |          |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool      | -261  | -683   | -325     | -200      | -212     | -358     |
| netotus        |       |        |          |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   | -54   | 44     | -84      | -70       | -83      | -115     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       | 1 295 | 1 947  | 1 563    | 1 046     | 1 194    | 1 632    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | II/201 | I/2010 | IV/20 | III/200 | II/2009   | I/2009   |
| neljänneksittäin  | 0      |        | 09    | 9       |           |          |
| milj. euroa       |        |        |       |         |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power             | 280    | 467    | 327   | 297     | 307       | 432      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat              | 35     | 159    | 109   | -11     | 39        | 115      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution      | 53     | 113    | 81    | 47      | 54        | 81       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales | 23     | -29    | 37    | -7      | 20        | -21      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia            | -9     | 32     | 8     | -19     | -15       | 6        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | -31    | -18    | -40   | -21     | -30       | -14      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 351    | 724    | 522   | 286     | 375       | 599      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen | II/201 | I/2010 | IV/20 | III/200 | II/2009   | I/2009   |
| liikevoitto       | 0      |        | 09    | 9       |           |          |
| neljänneksittäin  |        |        |       |         |           |          |
| milj. euroa       |        |        |       |         |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power             | 271    | 424    | 391   | 308     | 340       | 415      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat              | 33     | 132    | 104   | -13     | 26        | 114      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution      | 53     | 102    | 80    | 47      | 54        | 81       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales | 10     | -13    | 11    | 7       | 6         | -2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia            | -9     | 16     | 8     | -20     | -14       | 6        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | -19    | -10    | -24   | -13     | -12       | -12      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 339    | 651    | 570   | 316     | 400       | 602      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset   | II/201 | I/2010 | IV/20 | III/200 | II/2009   | I/2009   |
| erät              | 0      |        | 09    | 9       |           |          |
| neljänneksittäin  |        |        |       |         |           |          |
| milj. euroa       |        |        |       |         |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power             | 1      | 0      | 1     | 0       | 1         | 4        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat              | 3      | 19     | 6     | 6       | 9         | 0        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution      | 0      | 11     | 1     | 0       | 0         | 0        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales | -      | -      | 0     | 0       | 0         | 0        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia            | 0      | 16     | 0     | 1       | -1        | 0        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | 0      | 0      | 0     | 0       | 1         | 0        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 4      | 46     | 8     | 7       | 10        | 4        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | II/201 | I/2010 | IV/20 | III/200 | II/2009   | I/2009   |
| vertailukelpoisuu | 0      |        | 09    | 9       |           |          |
| teen vaikuttavat  |        |        |       |         |           |          |
| erät              |        |        |       |         |           |          |
| neljänneksittäin  |        |        |       |         |           |          |
| milj. euroa       |        |        |       |         |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power 1)          | 8      | 43     | -65   | -11     | -34       | 13       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat              | -1     | 8      | -1    | -4      | 4         | 1        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0         | 0        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales | 13     | -16    | 26    | -14     | 14        | -19      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia            | -      | -      | -     | -       | -         | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | -12    | -8     | -16   | -8      | -19       | -2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 8      | 27     | -56   | -37     | -35       | -7       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää       | 23     | -9     | -33   | -5      | -10       | -11      |
| kirjanpitokäsitte |        |        |       |         |           |          |
| lyn vaikutukset,  |        |        |       |         |           |          |
| jotka johtuvat    |        |        |       |         |           |          |
| Fortumin          |        |        |       |         |           |          |
| osuudesta         |        |        |       |         |           |          |
| Valtion           |        |        |       |         |           |          |
| ydinjätehuoltorah |        |        |       |         |           |          |
| astoon, yhteensä  |        |        |       |         |           |          |
| milj. euroa:      |        |        |       |         |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum Oyj                      | Konsernin lyhennetyn osavuosikatsauksen    |
|                                 | liitetiedot                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-kesäkuu 2010                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 6. Rahoitusriskien hallinta                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernin riskienhallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia
katsauskaudella. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet ovat yhdenmukaisia
vuoden 2009 konsernin tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen kanssa.
Alla olevat taulukot esittävät konsernin pääasiassa suojauslaskennassa
käytettävien johdannaissopimusten nimellisarvon tai määrän ja käyvän nettoarvon.

--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset    |         | 30.6.20 |          | 30.6.2009 |         | 31.12 |
|                 |         | 10      |          |           |         | .2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja       | Nimelli | Käypä   | Nimellis | Käypä     | Nimelli | Käypä |
| valuuttajohdann | s-      | nettoar | -        | nettoarvo | s-      | netto |
| aiset           |  arvo   | vo      | arvo     |           |  arvo   | arvo  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | MEUR    | MEUR    | MEUR     | MEUR      | MEUR    | MEUR  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopi | 3 710   | 72      | 3 406    | -15       | 3 995   | 41    |
| mukset          |         |         |          |           |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiin | 6 585   | -232    | 5 111    | 23        | 6 334   | -123  |
| it              |         |         |          |           |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit  | -       | -       | 139      | 0         | -       | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja       | 930     | -25     | 1 669    | 164       | 1 454   | 65    |
| valuutanvaihtos |         |         |          |           |         |       |
| opimukset       |         |         |          |           |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannais | Määrä   | Käypä   | Määrä    | Käypä     | Määrä   | Käypä |
| et              |         | nettoar |          | nettoarvo |         | netto |
|                 |         | vo      |          |           |         | arvo  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | TWh     | MEUR    | TWh      | MEUR      | TWh     | MEUR  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukse | 151     | -419    | 176      | 1 107     | 157     | 9     |
| t               |         |         |          |           |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset  | 91      | 255     | 118      | -911      | 102     | -79   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut optiot  | 1       | -1      | 11       | -12       | 1       | -1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut optiot | 2       | 3       | 13       | 2         | 3       | 1     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaise | Määrä   | Käypä   | Määrä    | Käypä     | Määrä   | Käypä |
| t               |         | nettoar |          | nettoarvo |         | netto |
|                 |         | vo      |          |           |         | arvo  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 1000    | MEUR    | 1000 bbl | MEUR      | 1000    | MEUR  |
|                 | bbl     |         |          |           | bbl     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukse | 11 311  | 64      | 1 274    | -5        | 1 555   | -4    |
| t ja -termiinit |         |         |          |           |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset  | 11 341  | -83     | 1 437    | 0         | 1 450   | 4     |
| ja -termiinit   |         |         |          |           |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiilijohdannais | Määrä   | Käypä   | Määrä    | Käypä     | Määrä   | Käypä |
| et              |         | nettoar |          | nettoarvo |         | netto |
|                 |         | vo      |          |           |         | arvo  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | kt      | MEUR    | kt       | MEUR      | kt      | MEUR  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukse | 4 860   | -25     | 795      | 2         | 1 259   | -3    |
| t               |         |         |          |           |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset  | 5 596   | 29      | 1 108    | -10       | 1 762   | -1    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2             | Määrä   | Käypä   | Määrä    | Käypä     | Määrä   | Käypä |
| päästöoikeusjoh |         | nettoar |          | nettoarvo |         | netto |
| dannaiset       |         | vo      |          |           |         | arvo  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | ktCO2   | MEUR    | ktCO2    | MEUR      | ktCO2   | MEUR  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukse | 8 226   | -6      | 1 620    | 5         | 366     | 1     |
| t               |         |         |          |           |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset  | 9 569   | 11      | 1 886    | -5        | 686     | -2    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakejohdannais | Nimelli | Käypä   | Nimellis | Käypä     | Nimelli | Käypä |
| et              | s-      | nettoar | -        | nettoarvo | s-      | netto |
|                 |  arvo   | vo      | arvo     |           |  arvo   | arvo  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | MEUR    | MEUR    | MEUR     | MEUR      | MEUR    | MEUR  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketermiinit1 | 19      | 16      | 24       | 16        | 24      | 21    |
| )               |         |         |          |           |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Käteisvaroina toteutettavia osaketermiinejä käytetään Fortum -konsernin
osakekannustinohjelman suojaukseen.

7. Yrityshankinnat ja -myynnit
Vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla ei hankittu uusia tai myyty olemassaolevia
tytäryrityksiä.
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum Oyj                                 | Konsernin lyhennetyn            |
|                                            | osavuosikatsauksen liitetiedot  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-kesäkuu 2010                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8. Valuuttakurssit                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

Kauden lopun valuuttakurssit perustuvat Euroopan keskuspankin julkaisemiin
tilinpäätöshetken kursseihin. Keskimääräinen valuuttakurssi on laskettu kunkin
kuukauden lopun Euroopan keskuspankin kurssien ja edellisen vuoden viimeisen
päivän kurssien keskiarvona.
Keskeisimmät Fortum -konsernissa käytetyt kurssit ovat:
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräi | 1-6/2010   | 1-3/201 | 1-12/20 | 1-9/2009 | 1-6/2009 | 1-3/200 |
| nen         |            | 0       | 09      |          |          | 9       |
| valuuttakur |            |         |         |          |          |         |
| ssi         |            |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi      | 9,8144     | 9,9826  | 10,6092 | 10,6830  | 10,8633  | 10,9679 |
| (SEK)       |            |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja (NOK) | 8,0464     | 8,1423  | 8,7708  | 8,8817   | 9,0049   | 9,1034  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola (PLN) | 4,0186     | 3,9970  | 4,3321  | 4,3827   | 4,4764   | 4,5018  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä      | 40,1535    | 41,4799 | 44,0684 | 44,2745  | 44,1087  | 44,3928 |
| (RUB)       |            |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden      | 30.6.2010  | 31.3.20 | 31.12.2 | 30.9.20 | 30.6.200 | 31.3.200 |
| lopun       |            | 10      | 009     | 09      | 9        | 9        |
| valuuttakur |            |         |         |         |          |          |
| ssi         |            |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi      | 9,5259     | 9,7135  | 10,2520 | 10,2320 | 10,8125  | 10,9400  |
| (SEK)       |            |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja (NOK) | 7,9725     | 8,0135  | 8,3000  | 8,4600  | 9,0180   | 8,8900   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola (PLN) | 4,1470     | 3,8673  | 4,1045  | 4,2295  | 4,4520   | 4,6885   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä      | 38,2820    | 39,6950 | 43,1540 | 43,9800 | 43,8810  | 45,0320  |
| (RUB)       |            |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

9. Tuloverot
Tuloslaskelman mukainen veroprosentti vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 18,3
% (I-II/2009: 19,3 %). Katsauskauden veroprosentti oli vertailukauttaan
alhaisempi johtuen pääsääntöisesti verovapaista myyntivoitoista.
Vuoden ensimmäisen puoliskon veroprosentti lukuun ottamatta osuuksia
osakkuusyritysten voitoista, verovapaita myyntivoittoja sekä muita
kertaluontoisia eriä, oli 19,5 % (I-II/2009: 19,3 %). Tuloslaskelman verokantaan
vaikuttaa aina se, että osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta lasketaan
verojen jälkeen.
Vuoden 2009 veroprosentti, lukuun ottamatta osuuksia osakkuusyritysten
voitoista, verovapaita myyntivoittoja sekä muita kertaluontoisia eriä, oli 18,5
%.
--------------------------------------------------------------------------------
| 10. Osakekohtainen tulos                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma laimentamattomasta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta     |
| perustuu alla oleviin lukuihin:                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                          |        |            | I-II/20 | I-II/20 | 2009    |
|                          |        |            | 10      | 09      |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot (milj. euroa):    |        |            |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |        |            | 822     | 695     | 1 312   |
| kuuluva voitto           |        |            |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä     |        |            |         |         |         |
| (1000 kpl):              |        |            |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtaista tulosta   |        |            | 888 367 | 888 230 | 888 230 |
| laskettaessa             |        |            |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioiden                |        |            | -       | -       | -       |
| laimennusvaikutus        |        |            |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettua osakekohtaista       |            | 888 367 | 888 230 | 888 230 |
| tulosta laskettaessa              |            |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

11. Osakekohtainen osinko
Yhtiökokous päätti 25.3.2010 jakaa osinkoa tilikaudelta 2009 1,00 euroa
osakkeelta, yhteensä 888 miljoonaa euroa perustuen 30.3.2010 rekisteröityjen
osakkeiden lukumäärään. Osinko maksettiin 8.4.2010.
Yhtiökokous päätti 7.4.2009 jakaa osinkoa tilikaudelta 2008 1,00 euroa osaketta
kohti, yhteensä 888 miljoonaa euroa perustuen rekisteröityjen osakkeiden määrään
14.4.2009. Osingot maksettiin 21.4.2009.
--------------------------------------------------------------------------------
| 12. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                              | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.200 |
|                                          |           |           | 9         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa             | 13 246    | 12 533    | 12 533    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset tytäryritysten hankintojen     | -         | -         | 2         |
| kautta                                   |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit               | 493       | 352       | 862       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoiman käytöstäpoistamiskulut        | 15        | -1        | -7        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeuksien muutokset               | -12       | -13       | 0         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                              | -2        | -3        | -26       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset              | -276      | -246      | -510      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset tytäryritysten myyntien      | -         | -5        | -5        |
| kautta                                   |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ja muut muutokset             | 866       | -82       | 397       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa            | 14 330    | 12 535    | 13 246    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvoon sisältyvä liikearvo kauden   | 321      | 280      | 285    |
| lopussa                                       |          |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerokirjausten vaikutus liikearvon       | 36       | -18     | -13     |
| määrään                                       |          |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 13. Muutokset osuuksissa osakkuus- ja yhteisyrityksissä                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                        |        | 30.6.201 | 30.6.200 | 31.12.20 |
|                                    |        | 0        | 9        | 09       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa       |        | 2 188    | 2 112    | 2 112    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten          | 31       | -4       | 21       |
| tuloksesta                                  |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat                          |        | -        | 31       | 33       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannit ja muut sijoitukset     |        | 20       | 25       | 25       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenluokittelut               |        | -        | -5       | -7       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit                            |        | -87      | -        | -1       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot                     |        | -51      | -22      | -32      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten muut laajan tuloksen erät | -80      | -39      | -36      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                         |        | 98       | 7        | 73       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa      |        | 2 119    | 2 105    | 2 188    |
--------------------------------------------------------------------------------

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta
Vuoden 2010 toisen neljänneksen osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 15
miljoonaa euroa (II/2009: 29). Fortumin osuus Hafslund ASA:n tuloksesta toisen
neljänneksen aikana oli 12 miljoonaa euroa (II/2009: 16). Hafslund ASA myi 26
miljoonaa REC:n osaketta toukokuussa 2010. Fortumin laadintaperiaatteiden mukaan
2 miljoonaa euroa REC:n osakkeiden myynnistä on sisällytetty osuuteen
osakkuusyritysten tuloksesta vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Fortumin osuus
osakkuusyritysten tuloksesta tammi-kesäkuun 2010 aikana oli 31 miljoonaa euroa
(I-II/2009: -4), josta Hafslundin osuus oli 14 miljoonaa euroa (I-II/2009: -20)
ja Gasumin osuus 18 miljoonaa euroa (I-II 2009: 9). Fortumin osuus
osakkuusyritysten tuloksesta vuonna 2009 oli 21 miljoonaa euroa, josta
Hafslundin osuus oli -4 miljoonaa euroa. Fortumin laadintaperiaatteiden
mukaisesti Hafslundin osakkuusyritystulos on sisällytetty konsernin lukuihin
Hafslundin edellisen neljänneksen tietoihin perustuen, sillä päivitettyjä
osavuosikatsaustietoja ei yleensä ole käytettävissä. Hafslund julkaisi
osavuosikatsauksensa vuoden 2010 toiselta neljännekseltä 14.7.2010. Hafslundin
toisen neljänneksen tulos ei sisälly Fortumin toisen neljänneksen tulokseen.
Vuoden toisen neljänneksen aikana Fortum muutti kirjauskäytäntöään TGC-1:n
osakkuustuloksen kirjaamisen osalta. Aiemmin Fortum on sisällyttänyt osuuteensa
tuloksesta myös osuuden TGC-1:n kirjaamista arvonalentumistappioista sekä
kirjattujen arvonalennusten peruutuksista. Jatkossa Fortum eliminoi yhtiön
tekemät arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset kirjatessaan osuuttaan
tuloksesta ja arvioi arvonalentumiskirjausten tarpeellisuutta erikseen.
Kirjauskäytännön muutos on tehty oikaisemalla aikaisempien kausien vaikutus
ei-takautuvasti, koska muutoksella ei katsota olevan olennaista vaikutusta
vertailuvuoden tietoihin.
TGC-1 on aiemmin julkaissut IFRS-standardien mukaisia tilinpäätöstietoja
kahdesti vuodessa. Vuoden 2009 IFRS-tilinpäätös julkaistiin kesäkuussa 2010. Sen
jälkeen yhtiö ilmoitti julkaisevansa jatkossa IFRS-standardien mukaisia
osavuosikatsaustietoja vuosineljänneksittäin. Vuoden 2010 ensimmäisen
neljänneksen tulos julkaistiin heinäkuun 2010 alussa. Fortumin tammi-kesäkuun
2010 osavuosikatsaukseen on sisällytetty Fortumin osuus TGC-1:n tuloksesta
vuoden 2009 toiselta vuosipuoliskolta sekä vuoden 2010 ensimmäiseltä
neljännekseltä.
Hankinnat ja osakeannit
Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhtiökokous päätti maaliskuussa 2010 korottaa
yhtiön osakepääomaa 79,3 miljoonalla eurolla, josta Fortumin osuus on 19,8
miljoonaa euroa. Fortumin osuus TVO:n osakepääoman korotuksesta on kirjattu
vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ja tullaan maksamaan vuoden 2010 aikana
TVO:n hallituksen määräämänä ajankohtana.
Myynnit
Helmikuun 2010 alussa Distribution liiketoimintayksikkö myi Fortumin 49 %
osuuden Karlskoga Energi & Miljö AB:sta. Lisäksi vuoden 2010 ensimmäisellä
neljänneksellä Heat divisioona myi Fortumin 20,4 %:n osuuden Swedegas AB:sta ja
Russia divisioona myi OAO Fortumin 49 %:n osuuden Kurgan Generating Companysta.
Osakkuusyritysten muut laajan tuloksen erät
Osakkuusyritysten muut laajan tuloksen erät koostuvat pääosin Hafslundin
omistamien REC:n osakkeiden käyvän arvon muutoksesta. Vuoden 2010 toisella
neljänneksellä jäljellä olevien REC:n osakkeiden käyvän arvon muutos oli -29
miljoonaa euroa (II/2009: -24) ja käyvän arvon muutos vuoden alusta oli -80
miljoonaa euroa (I-II/2009: -28). Hafslundin ilmoittamiin jäljellä olevien
osakkeiden lukumäärään perustuen käyvän arvon muutosten kumulatiivinen vaikutus
Fortumin omaan pääomaan 30.6.2010 oli 4 miljoonaa euroa.
--------------------------------------------------------------------------------
| 14. Osakepääoma                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                 | Osakkeiden  | Osake-p | Osakkeiden   | Osakepä |
|                             | määrä       | ääoma   | määrä        | ä-oma   |
|                             | 30.6.2010   | 30.6.20 | 31.12.2009   | 31.12.2 |
|                             |             | 10      |              | 009     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet 1.1. | 888 367 045 | 3 046   | 887 638 080  | 3 044   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Optioilla merkityt ja       | -           | -       | 728 965      | 2       |
| rekisteröidyt osakkeet      |             |         |              |         |
| raportointikauden lopussa   |             |         |              |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet      | 888 367 045 | 3 046   | 888 367 045  | 3 046   |
| raportointikauden lopussa   |             |         |              |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröimättömät osakkeet | -           |         | -            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
Fortumilla ei ole tilinpäätöshetkellä 30.6.2010 käyttämättömiä optio-oikeuksia.
15. Korollinen vieras pääoma
Toisen neljänneksen aikana korollisten velkojen määrä kasvoi 23 miljoonalla
eurolla maaliskuun lopun 7 177 miljoonasta eurosta
7 200 miljoonaan euroon. Likvidit varat vähenivät 804 miljoonalla eurolla
maaliskuun lopun 1 498 miljoonasta eurosta 694 miljoonaan euroon.
Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum lisäsi takaisinlainaustaan Valtion
ydinjätehuoltorahastosta 61 miljoonalla eurolla 835 miljoonaan euroon. Toisen
neljänneksen aikana Fortum nosti 10 vuoden lainan Nordic Investment Bankilta,
yhteensä 60 miljoonaa euroa. Laina tulee osittain rahoittamaan investointeja
automaattiseen mittarinluentajärjestelmään. Fortum Oyj laskee säännöllisin
väliajoin liikkeelle lyhytaikaisia yritystodistuksia Suomen ja Ruotsin
rahoitusmarkkinoilla. Liikkeelle laskettujen yritystodistusten määrä oli toisen
neljänneksen lopussa 332 miljoonaa euroa (vuoden 2009 lopussa: 250 miljoonaa
euroa).
--------------------------------------------------------------------------------
| 16. Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                                 | 30.6.201 | 30.6.20 | 31.12.200 |
|                                             |        0 |      09 |         9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseeseen sisältyvät erät                   |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät varaukset             |      612 |     577 |       570 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta      |      612 |     577 |       570 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lainmukainen vastuu ja osuus Valtion        |          |         |           |
| ydinjätehuoltorahastosta                    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuoltovastuu Suomen ydinenergialain  |     913 |      895 |      913 |
| mukaan                                       |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastotavoite                              |      830 |     767 |       830 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin osuus Valtion                      |      830 |     767 |       786 |
| ydinjätehuoltorahastosta                    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------

Ydinvoimaan liittyvät varaukset
Uudistetun ydinenergialain mukaisesti Fortum tekee työ- ja
elinkeinoministeriölle esityksen Loviisan ydinvoimalaitoksen
ydinjätehuoltovastuusta joka kolmas vuosi kesäkuun loppuun mennessä. Aikaisemmin
tämä tehtiin vuosittain syyskuun loppuun mennessä. Vastuun määrä perustuu kolmen
vuoden välein tehtävään tekniseen suunnitelmaan. Uusi tekninen suunnitelma ja
kustannusennuste päivitettiin vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Päivityksen
mukaan käytetyn ydinpolttoaineen välivarastointiin ja loppusijoittamiseen
liittyvien tulevien kustannusten odotetaan nousevan. Työ- ja elinkeinoministeriö
päättää vastuun määrän vuoden 2010 loppuun mennessä.
Lain mukainen työ- ja elinkeinoministeriön päätökseen perustuva vastuu 30.6.2010
on 913 miljoonaa euroa. Fortumin esitykseen perustuva lain mukainen vastuu
vuoden 2010 lopussa on 944 miljoonaa euroa. Taseeseen kirjattu
ydinjätehuoltovaraus perustuu tulevaisuuden kustannuksia koskeviin
kassavirtaennusteisiin, jotka pohjautuvat samoihin selvityksiin kuin
lainmukainen vastuu. Ydinvoimavarauksen tasearvo, joka on laskettu IAS 37:n
mukaisesti, on kasvanut uuden teknisen suunnitelman seurauksena 42 miljoonalla
eurolla vuoden 2009 lopun arvosta, ja on 30.6.2010 yhteensä 612 miljoonaa euroa.
Suurin syy lainmukaisen vastuun ja taseeseen kirjatun varauksen väliseen eroon
on se, että lainmukaista vastuuta ei diskontata nykyarvoon.
Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta
Viranomaiset päättävät Fortumin rahastotavoitteen Valtion
ydinjätehuoltorahastossa laillisen vastuun määrää päätettäessä vuosittain
joulukuussa. Fortum suorittaa ydinjätehuoltomaksuja Valtion
ydinjätehuoltorahastoon kyseisten päätösten mukaisesti. Nykyinen rahastotavoite
perustuu tammikuussa 2010 päätettyyn lainmukaiseen vastuuseen sekä hyväksyttyyn
maksujen jaksotussuunnitelmaan, ja on yhteensä 830 miljoonaa euroa. Rahastossa
on IFRS:n näkökulmasta 218 miljoonan euron ylijäämä, koska Fortumin osuus
Valtion ydinjätehuoltorahastosta on 30.6.2010 830 miljoonaa euroa, kun taas
rahasto-osuuden tasearvo vastaavalla hetkellä on 612 miljoonaa euroa.
Vaikutukset vertailukelpoiseen liikevoittoon sekä liikevoittoon
Uuden teknisen suunnitelman seurauksena Power-segmentin vertailukelpoiseen
liikevoittoon kirjattiin kertaluonteisesti -9 miljoonan euron vaikutus johtuen
jo käytetyn ydinpolttoaineen korkeammista loppusijoituskustannuksista. Jo
käytetyn ydinpolttoaineen kustannusten nousun vaikutus kirjataan aina
välittömästi vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Power-segmentin liikevoittoon vaikuttaa Fortumin laskentaperiaatteiden
mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahaston käsittelystä syntyvät erät, sillä
Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n mukaisesti
laskettua varauksen määrää taseessa. Niin kauan kuin ydinjätehuoltorahasto pysyy
IFRS:n näkökulmasta ylirahoitettuna, kirjataan positiivinen vaikutus
liikevoittoon, kun varaus kasvaa enemmän kuin nettomaksut
ydinjätehuoltorahastoon. Negatiivinen kirjaus kirjataan liikevoittoon aina, kun
nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon ovat suuremmat kuin varauksen kasvu. Edellä
mainittua kirjausta ei sisällytetä Fortumin vertailukelpoiseen liikevoittoon,
katso 'muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät', liitetieto 4. Kirjauksen
vaikutus Fortumin toisen neljänneksen tulokseen oli +23 miljoonaa euroa, kun se
viime vuoden vastaavana ajankohtana oli -10 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen
vaikutus 2010 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana oli +14 miljoonaa euroa,
kun vastaavasti viime vuonna vaikutus oli -21 miljoonaa euroa.

Osakkuusyhtiöt
Fortumilla on vähemmistöosuuksia suomalaisessa ja ruotsalaisissa ydinvoimaa
tuottavissa osakkuusyhtiöissä. Fortum on näiden yhtiöiden osalta käsitellyt
osuutensa ydinvoimaan liittyvien varojen ja velkojen vaikutuksista
laatimisperiaatteidensa mukaisesti.
--------------------------------------------------------------------------------
| 17. Pantatut varat                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                        |        | 30.6.201 | 30.6.200 | 31.12.20 |
|                                    |        | 0        | 9        | 09       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut            |        |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                             |        |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit                             |        | 293      | 292      | 293      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset             |        | 137      | 137      | 137      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sitoumukset                   |        |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset             |        | 181      | 220      | 220      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta       |          |          |          |
| annetut                                     |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit ja kiinteistökiinnitykset   |        | 2        | 2        | 2        |
--------------------------------------------------------------------------------

Lainojen vakuudeksi pantatut varat
Suomalaisilla Valtion ydinjätehuoltorahaston osapuolilla on mahdollisuus ottaa
lainaa rahastosta. Ensimmäisellä neljänneksellä Fortum on nostanut lisää lainaa
rahastosta (katso liitetieto 15) ja pantannut vastaavasti lisää Kemijoki Oy:n
osakkeita. Vuoden 2010 toisen neljänneksen lopussa pantattujen osakkeiden arvo
oli 269 miljoonaa euroa (vuoden 2009 lopussa: 263).
Muiden sitoumusten vakuudeksi pantatut varat
Fortum on antanut Valtion ydinjätehuoltorahastolle vakuudeksi Naantalin ja
Inkoon voimalaitoksiin liittyviä kiinteistökiinnityksiä arvoltaan 181 miljoonaa
euroa (vuoden 2009 lopussa: 220). Vakuudet on annettu turvaamaan kattamattomat
lainmukaiset vastuut ja mahdolliset odottamattomat tapahtumat liittyen Loviisan
ydinvoimalan käytöstäpoistosta ja ydinjätteen loppusijoituksesta aiheutuviin
tuleviin kustannuksiin. Kiinnitysten arvo päivitetään vuosittain toisen
neljänneksen aikana perustuen vuoden vaihteessa päivitettyyn lainmukaiseen
vastuuseen ja rahastotavoitteeseen. Vuosittaisen päivityksen seurauksena
kiinteistökiinnitysten määrä laski 39 miljoonalla eurolla vuoden 2010 toisella
neljänneksellä (katso myös liitetieto 16 Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat).
--------------------------------------------------------------------------------
| 18. Vuokrasopimuksiin liittyvät sitoumukset                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                        |        | 30.6.201 | 30.6.200 | 31.12.20 |
|                                    |        |        0 |        9 |       09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden sisällä erääntyvät          |        |       23 |       22 |       23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden, mutta viiden vuoden sisällä     |       42 |       40 |       35 |
| erääntyvät                                  |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluttua         |        |       97 |       81 |       93 |
| erääntyvät                         |        |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                           |        |      162 |      143 |      151 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrasopimuksiin liittyvien sitoumusten kasvu vuoden 2009 lopusta selittyy  |
| pääsääntöisesti valuuttakurssimuutoksilla.                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 19. Investointisitoumukset                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                              | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.200 |
|                                          |           |           | 9         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     | 1 248     | 1 120     | 1 326     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet                   | 8         | 7         | 5         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                 | 1 256     | 1 127     | 1 331     |
--------------------------------------------------------------------------------
Investointisitoumukset ovat pienentyneet vuoden 2009 loppuun verrattuna.
Sitoumukset ovat toisaalta pienentyneet Nokialla sijaitsevan yhdistetyn sähkön-
ja lämmöntuotantolaitoksen hankinnan johdosta sekä OAO Fortumin
investointiohjelman ja Czestochowan voimalaitosinvestoinnin etenemisen
seurauksena. Toisaalta investointisitoumukset ovat kuitenkin kasvaneet Venäjän
vahvan ruplan ja Liettuan Klaipedassa sijaitsevan yhdistetyn sähkön- ja
lämmöntuotantolaitoksen rakennusprojektista johtuen.
--------------------------------------------------------------------------------
| 20. Vastuut                                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                        |        | 30.6.201 | 30.6.200 | 31.12.20 |
|                                    |        | 0        | 9        | 09       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut            |        |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                       |        | 234      | 340      | 321      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta       |          |          |          |
| annetut                                     |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                          |        | 338      | 565      | 592      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                       |        | 125      | 125      | 125      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut            |        |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                          |        | 8        | 13       | 12       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                       |        | 0        | 1        | 1        |
--------------------------------------------------------------------------------
Omasta puolesta annetut vastuut
Omasta puolesta annetut muut vastuut, 234 miljoonaa euroa, ovat pienentyneet
vuoden 2009 lopusta 87 miljoonaa euroa. Pienentyminen johtuu Venäjän ja Puolan
investointiprojektien etenemisestä.
Vastuut osakkuusyritysten puolesta
Lainsäädäntö edellyttää, että Suomessa ja Ruotsissa toimivien ydinvoimayhtiöiden
on annettava vakuuksia Suomen ja Ruotsin ydinjätehuoltorahastoille, joilla
taataan, että voimalaitosten käytöstäpoistoon ja käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoittamiseen on riittävät varat.
Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) puolesta annettu takaus oli 58 miljoonaa euroa
30.6.2010 (vuoden 2009 lopussa: 67). Takauksen arvo päivitettiin toisen
neljänneksen aikana perustuen tammikuussa 2010 päätettyyn lainmukaiseen
vastuuseen ja rahastotavoitteeseen (katso liitetieto 16).
Ruotsissa Fortum on antanut Ruotsin ydinjätehuoltorahastolle takaukset Forsmark
Kraftgruppen AB:n (FKA) ja OKG AB:n puolesta omistusosuuksiensa mukaisesti.
Ruotsin valtio päätti joulukuussa 2009 takuiden määrästä vuosille 2010 ja 2011,
ja päätös astui voimaan kesäkuussa 2010. Päätöksen seurauksena FKA:n ja OKG:n
puolesta annettujen takausten yhteismäärä laski kesäkuussa 2010 vuoden 2009
lopun 5 314 miljoonasta Ruotsin kruunusta (518 miljoonasta eurosta) 2 574
miljoonaan Ruotsin kruunuun (270 miljoonaan euroon). Lasku johtuu Ruotsin
valtion muuttuneesta laskentakäytännöstä. Aikaisemmin takuiden määrä perustui
nimellisarvoihin, mutta kesäkuusta 2010 lähtien ne perustuvat diskontattuihin
kassavirtoihin.
21. Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt

Oikeudenkäynteihin ja viranomaismenettelyihin liittyen ei ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana tapahtunut olennaisia muutoksia verrattuna vuoden 2009
lopun tilanteeseen.
Fortum osallistuu TVO-omistusosuutensa kautta 1 600 megawatin
ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen Suomessa (Olkiluoto 3). Olkiluoto 3
-ydinvoimalaitosyksikön TVO:lle toimittava AREVA-Siemens ilmoitti kesäkuussa,
että nykyisen tilanteen perusteella arvioiden suurin osa töistä saadaan
päätökseen vuonna 2012 ja voimalan säännöllinen käyttö voi alkaa vuoden 2013
aikana.
22. Lähipiiritapahtumat
Lähipiiritapahtumat on esitetty Fortumin vuoden 2009 tilinpäätöksessä.
Tilinpäätöshetken 31.12.2009 jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Suomen valtion omistusosuus Fortumin osakkeista vuoden 2009 lopussa oli 50,76 %,
eikä se ole muuttunut vuoden 2010 aikana.
Liiketoimet osakkuusyritysten kanssa
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                              | I-II/2010 | I-II/2009 | 2009      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyrityksille              | 27        | 48        | 86        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot osakkuusyritysten lainasaamisista  | 18        | 17        | 37        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyrityksiltä                | 384       | 275       | 555       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Avoimet saldot osakkuusyritysten kanssa  |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                              | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.200 |
|                                          |           |           | 9         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset lainasaamiset   | 964       | 736       | 852       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                           | 6         | 6         | 14        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                            | 21        | 6         | 5         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                      | 213       | 199       | 199       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                                | 11        | 31        | 23        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                               | 24        | 4         | 22        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketapahtumat ja saldot yhteisyritysten kanssa                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketapahtumat vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja avoimet saldot |
| 30.6.2010 yhteisyritysten kanssa olivat merkitykseltään vähäisiä.            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum Oyj                                    | Konsernin lyhennetyn         |
|                                               | osavuosikatsauksen           |
|                                               | liitetiedot                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-kesäkuu 2010                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| 23. Katsastuskauden jälkeisiä tapahtumia                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
Fortumin 308 megawatin osuus Meri-Porin voimalaitoksen tuotantokapasiteetista
palautettiin yhtiön omaan käyttöön 1.7.2010. Fortumin osuus on ollut vuokrattuna
vuoden 2007 tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien.
Tuotantokapasiteettiosuuden määräaikainen vuokrasopimus oli yksi
Kilpailuviraston asettamista edellytyksistä E.ON Finlandin oston toteuttamiselle
kesällä 2006.
--------------------------------------------------------------------------------
| 24. Tunnuslukujen   |     |     |      |     |      |       |       |        |
| laskentakaavat      |     |     |      |     |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (EBITDA  | =   | Liikevoitto + poistot   |       |       |        |
| =Tulos ennen        |     | ja arvonalentumiset     |       |       |        |
| korkoja,            |     |                         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja sekä         |     |     |      |     |      |       |       |        |
| poistoja ja         |     |     |      |     |      |       |       |        |
| arvonalentumisia)   |     |     |      |     |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   | =   | Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut        |
| liikevoitto         |     | vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset     | =   | Käyttöomaisuuden myyntivoitot   |       |        |
| erät                |     | ja tappiot                      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                | =   | Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja suojaavat |
| vertailukelpoisuute |     | rahoitusinstrumentit,                            |
| en vaikuttavat erät |     |                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaisesti     |
|                     |     | suojauslaskentaa sekä                            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen vaikutuksen, joka |
|                     |     | aiheutuu siitä, että                             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus Valtion |
|                     |     | ydinjätehuoltorahastosta                         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | ei voi ylittää          |       |       |        |
|                     |     | vastaavaa velkaa.       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen     | =   | Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman     |
| käyttöpääoman       |     | muutosta                                         |
| muutosta            |     |                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit        | =   | Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin       |
| käyttöomaisuuteen   |     | tehdyt investoinnit mukaan lukien                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | kunnossapito-, tuottavuus- ja kasvuinvestoinnit  |
|                     |     | sekä lainsäädännön edellyttämät                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | investoinnit. Investointeihin kuuluvat myös      |
|                     |     | investointien rakennusaikana taseeseen           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | aktivoidut korkokulut. Kunnossapitoinvestoinnit  |
|                     |     | pidentävät olemassaolevan                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | omaisuuserän vaikutusaikaa, ylläpitävät          |
|                     |     | käytettävyyttä sekä/tai ylläpitävät              |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | luotettavuutta. Tuottavuusinvestoinnit           |
|                     |     | parantavat olemassaolevan hyödykkeen             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | tuottavuutta. Kasvuinvestointien tarkoitus on    |
|                     |     | rakentaa uutta kapasiteettia ja/tai lisätä       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | olemassaolevien liiketoimintojen asiakaskantaa.  |
|                     |     | Lainsäädännön edellyttämät                       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | investoinnit tehdään tiettyinä ajankohtina       |
|                     |     | lakien vaatimusten mukaan.                       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit  | =   | Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin,              |
| osakkeisiin         |     | osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin myytävissä   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | oleviin sijoituksiin. Investoitujen              |
|                     |     | tytäryhtiöosakkeiden hankintahintaan on lisätty  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | hankittavan yhtiön      |       |       |        |
|                     |     | nettovelka.             |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman        | =   | Kauden     |     |      |       | x 100 |        |
| tuotto, %           |     | voitto     |     |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Oma pääoma keskimäärin  |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman  | =   | Voitto ennen veroja + korko- ja | x 100 |        |
| tuotto, %           |     | muut rahoituskulut              |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Sijoitettu pääoma       |       |       |        |
|                     |     | keskimäärin             |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman     | =   | Liikevoitto + osuus osakkuus-   | x 100 |        |
| tuotto, %           |     | ja yhteisyritysten tuloksesta   |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Sidottu pääoma          |       |       |        |
|                     |     | keskimäärin             |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   | =   | Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus-  |
| sidotun pääoman     |     | ja yhteisyritysten tuloksesta                    |
| tuotto, %           |     |                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | (IAS 39 oikaistu sekä pois      | x 100 |        |
|                     |     | lukien merkittävimmät           |       |        |
|                     |     | myyntivoitot ja -tappiot)       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Vertailukelpoinen sidottu pääoma        |        |
|                     |     | keskimäärin                             |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma   | =   | Taseen loppusumma - korottomat velat -           |
|                     |     | laskennallinen verovelka - varaukset             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma      | =   | Korottomat varat + Valtion                       |
|                     |     | ydinjätehuoltorahastoon liittyvät korolliset     |
|                     |     | varat -                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | korottomat velat -      |       |       |        |
|                     |     | varaukset               |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | (korottomat varat ja velat eivät sisällä         |
|                     |     | rahoitukseen, veroihin ja                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | laskennallisiin veroihin liittyviä eriä sekä     |
|                     |     | varoja ja velkoja, jotka                         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | syntyvät suojauslaskennan soveltamisedellytykset |
|                     |     | täyttävien                                       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | johdannaissopimusten käypien arvojen    |        |
|                     |     | muutoksista)                            |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   | =   | Sidottu pääoma oikaistuna niillä korottomilla    |
| sidottu pääoma      |     | varoilla ja veloilla, jotka                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | aiheutuvat niistä tulevaisuuden kassavirtaa      |
|                     |     | suojaavista johdannais-                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | sopimuksista, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n  |
|                     |     | mukaista suojauslaskentaa                        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset          | =   | Korolliset velat -      |       |       |        |
| nettovelat          |     | likvidit varat          |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, % | =   | Korolliset       |      |       | x 100 |        |
|                     |     | nettovelat       |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Oma pääoma |     |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | =   | Oma pääoma sisältäen            | x 100 |        |
|                     |     | määräysvallattomat omistajat    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Taseen           |      |       |       |        |
|                     |     | loppusumma       |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyttöka | =   | Korollinen       |      |       |       |        |
| te                  |     | nettovelka       |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Liikevoitto + poistot ja        |       |        |
|                     |     | arvonalentumiset                |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate           | =   | Liikevoitt |     |      |       |       |        |
|                     |     | o          |     |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Nettokorko |     |      |       |       |        |
|                     |     | kulut      |     |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate sisältäen | =   | Liikevoitt |     |      |       |       |        |
| aktivoitut vieraan  |     | o          |     |      |       |       |        |
| pääoman menot       |     |            |     |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Nettokorkokulut - aktivoidut vieraan    |        |
|                     |     | pääoman menot                           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS)   | =   | Kauden voitto - määräysvallattomat      |        |
|                     |     | omistajat                               |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu      |
|                     |     | lukumäärä tilikauden aikana                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake,   | =   | Oma pääoma |     |      |       |       |        |
| EUR                 |     |            |     |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita kauden |
|                     |     | lopussa                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Edelliset 12 kk     | =   | Raportointihetkeä edeltävät 12  |       |        |
|                     |     | kuukautta                       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum Oyj                                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-kesäkuu 2010                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinatilanne       |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön kulutus        | II/2010 | II/200 | I-II/2 | I-II/2 | 2009   | Edelli |
| TWh                   |         | 9      | 010    | 009    |        | set 12 |
|                       |         |        |        |        |        | kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat           | 85      | 80     | 204    | 192    | 374    | 386    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                | 224     | 216    | 506    | 481    | 964    | 989    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tjumen                | 19      | 19     | 41     | 41     | 82     | 82     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tseljabinsk           | 8       | 7      | 18     | 16     | 32     | 34     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjän Uralin alue   | 56      | 54     | 123    | 117    | 236    | 242    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräiset hinnat | II/2010 | II/200 | I-II/2 | I-II/2 | 2009   | Edelli |
|                       |         | 9      | 010    | 009    |        | set 12 |
|                       |         |        |        |        |        | kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta     | 45      | 34     | 52     | 36     | 35     | 43     |
| Nord Pool             |         |        |        |        |        |        |
| -sähköpörssissä,      |         |        |        |        |        |        |
| euroa/MWh             |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta     | 42      | 34     | 56     | 36     | 37     | 47     |
| Suomessa, euroa/MWh   |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta     | 42      | 34     | 57     | 36     | 37     | 47     |
| Ruotsissa, euroa/MWh  |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta     | 804     | 640    | 836    | 610    | 667    | 780    |
| Venäjän Euroopan ja   |         |        |        |        |        |        |
| Uralin alueilla,      |         |        |        |        |        |        |
| RUB/MWh*              |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta     | 770     | 603    | 794    | 569    | 633    | 745    |
| (markkinahinta),      |         |        |        |        |        |        |
| Uralin alue, RUB/MWh* |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen        | 610     | 525    | 615    | 534    | 533    | 570    |
| säännelty OAO         |         |        |        |        |        |        |
| Fortumin sähkön       |         |        |        |        |        |        |
| hinta, RUB/MWh*       |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen        | 169     | 187    | 169    | 188    | 187    | 178    |
| säännelty             |         |        |        |        |        |        |
| kapasiteettihinta,    |         |        |        |        |        |        |
| tRUB/MW/kk            |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta     | 42      | 32     | 41     | 40     | 39     | 40     |
| Saksassa, euroa/MWh   |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen kaasun | 2 221   | 1 730  | 2 221  | 1 676  | 1 781  | 2 054  |
| rajahinta Uralin      |         |        |        |        |        |        |
| alueella, RUB/1000 m3 |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2, (ETS EUA),       | 15      | 14     | 14     | 13     | 13     | 14     |
| euroa/tonni CO2       |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiili (ICE            | 88      | 65     | 83     | 68     | 70     | 78     |
| Rotterdam), USD/tonni |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljy (Brent Crude),   | 79      | 60     | 78     | 53     | 76     | 75     |
| USD/bbl               |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| *Ilman                |         |        |        |        |        |        |
| kapasiteettitariffia  |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivarannot          |         |        | II/201 | II/200 | 2009   |        |
| TWh (kauden lopussa)  |         |        | 0      | 9      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaiset         |         |        | 70     | 71     | 74     |        |
| vesivarannot          |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaiset         |         |        | 84     | 84     | 81     |        |
| vesivarannot, pitkän  |         |        |        |        |        |        |
| ajan keskiarvo        |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vienti / tuonti       | II/2010 | II/200 | I-II/2 | I-II/2 | 2009   | Edelli |
| Pohjoismaiden ja      |         | 9      | 010    | 009    |        | set 12 |
| Manner-Euroopan       |         |        |        |        |        | kk     |
| välillä               |         |        |        |        |        |        |
| TWh (+ = tuonti, - =  |         |        |        |        |        |        |
| vienti Pohjoismaista) |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vienti / tuonti       | 3       | 3      | 10     | 3      | 8      | 15     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjän sähköreformi  | II/2010 | II/200 | I-II/2 | I-II/2 | 2009   | Edelli |
| '%                    |         | 9      | 010    | 009    |        | set 12 |
|                       |         |        |        |        |        | kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus sähkön          | 60      | 30     | 60     | 30     | 40     | 55     |
| myynnistä             |         |        |        |        |        |        |
| vapautetuilla         |         |        |        |        |        |        |
| markkinoilla          |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus OAO Fortumin    | 48      | 27     | 53     | 29     | 34     | 47     |
| sähkön myynnistä      |         |        |        |        |        |        |
| vapautetulla sähkön   |         |        |        |        |        |        |
| hinnalla              |         |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum Oyj                                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-kesäkuu 2010                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotanto- ja myyntivolyymit                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | II/201 | II/2009  | I-II/20 | I-II/2 | 2009    | Edelli |
| TWh                | 0      |          | 10      | 009    |         | set 12 |
|                    |        |          |         |        |         | kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | 12,7   | 11,8     | 27,5    | 25,8   | 49,3    | 51,0   |
| EU-maissa ja       |        |          |         |        |         |        |
| Norjassa           |        |          |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | 3,5    | 3,6      | 8,2     | 8,3    | 16,0    | 15,9   |
| Venäjällä          |        |          |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           | 16,2   | 15,4     | 35,7    | 34,1   | 65,3    | 66,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto     | II/201 | II/2009  | I-II/20 | I-II/2 | 2009    | Edelli |
| TWh                | 0      |          | 10      | 009    |         | set 12 |
|                    |        |          |         |        |         | kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto     | 4,5    | 4,2      | 14,8    | 13,3   | 23,2    | 24,4   |
| EU-maissa ja       |        |          |         |        |         |        |
| Norjassa           |        |          |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto     | 4,0    | 4,2      | 15,0    | 14,4   | 25,6    | 26,4   |
| Venäjällä          |        |          |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           | 8,5    | 8,4      | 39,8    | 27,7   | 48,8    | 50,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkötuotantokapas | II/201 |          |         |        | 2009    |        |
| iteetti            | 0      |          |         |        |         |        |
| divisioonittain    |        |          |         |        |         |        |
| MW (kauden         |        |          |         |        |         |        |
| lopussa)           |        |          |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power              | 9 709  |          |         |        | 9 709   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat               | 1 518  |          |         |        | 1 446   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia             | 2 785  |          |         |        | 2 785   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           | 14 012 |          |         |        | 13 940  |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotantokapa | II/201 |          |         |        | 2009    |        |
| siteetti           | 0      |          |         |        |         |        |
| divisioonittain    |        |          |         |        |         |        |
| MW (kauden         |        |          |         |        |         |        |
| lopussa)           |        |          |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power              | 250    |          |         |        | 250     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat               | 10 182 |          |         |        | 10 284  |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia             | 13 796 |          |         |        | 13 796  |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           | 24 228 |          |         |        | 24 330  |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | II/201 | II/2009  | I-II/20 | I-II/2 | 2009    | Edelli |
| lähteittäin        | 0      |          | 10      | 009    |         | set 12 |
| Pohjoismaissa      |        |          |         |        |         | kk     |
| TWh                |        |          |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima          | 5,1    | 5,2      | 10,5    | 10,9   | 22,1    | 21,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima          | 6,0    | 5,6      | 11,9    | 12,0   | 21,4    | 21,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima         | 1,4    | 0,8      | 4,6     | 2,4    | 4,6     | 6,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           | 12,5   | 11,6     | 27,0    | 25,3   | 48,1    | 49,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | II/201 | II/2009  | I-II/20 | I-II/2 | 2009    | Edelli |
| lähteittäin        | 0      |          | 10      | 009    |         | set 12 |
| Pohjoismaissa      |        |          |         |        |         | kk     |
| %                  |        |          |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima          | 41     | 45       | 39      | 43     | 46      | 43     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima          | 48     | 48       | 44      | 48     | 44      | 43     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima         | 11     | 7        | 17      | 9      | 10      | 14     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           | 100    | 100      | 100     | 100    | 100     | 100    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti       | II/201 | II/2009  | I-II/20 | I-II/2 | 2009    | Edelli |
| milj. euroa        | 0      |          | 10      | 009    |         | set 12 |
|                    |        |          |         |        |         | kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti       | 645    | 620      | 1 582   | 1 404  | 2 802   | 2 982  |
| EU-maissa ja       |        |          |         |        |         |        |
| Norjassa           |        |          |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti       | 114    | 91       | 244     | 194    | 390     | 440    |
| Venäjällä          |        |          |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           | 759    | 711      | 1 826   | 1 598  | 3 192   | 3 422  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti       | II/201 | II/2009  | I-II/20 | I-II/2 | 2009    | Edelli |
| milj. euroa        | 0      |          | 10      | 009    |         | set 12 |
|                    |        |          |         |        |         | kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti       | 228    | 195      | 708     | 602    | 1 095   | 1 201  |
| EU-maissa ja       |        |          |         |        |         |        |
| Norjassa           |        |          |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti       | 52     | 44       | 165     | 125    | 219     | 259    |
| Venäjällä          |        |          |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           | 280    | 239      | 873     | 727    | 1 314   | 1 460  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti       | II/201 | II/2009  | I-II/20 | I-II/2 | 2009    | Edelli |
| alueittain         | 0      |          | 10      | 009    |         | set 12 |
| TWh                |        |          |         |        |         | kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi              | 6,8    | 6,3      | 15,4    | 13,7   | 26,1    | 27,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi             | 7,0    | 6,6      | 14,4    | 14,1   | 26,9    | 27,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             | 4,5    | 4,6      | 10,0    | 10,2   | 19,5    | 19,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat          | 0,7    | 0,7      | 1,7     | 1,6    | 3,2     | 3,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           | 19,0   | 18,2     | 41,5    | 39,6   | 75,7    | 77,6   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain               |
| konsernitasolla.                                                             |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti    | II/2010  | II/2009 | I-II/201 | I-II/20 | 2009    | Edelli |
| alueittain      |          |         | 0        | 09      |         | set 12 |
| TWh             |          |         |          |         |         | kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä          | 4,0      | 4,2     | 15,5     | 14,4    | 25,6    | 26,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi           | 1,8      | 1,4     | 5,3      | 4,5     | 8,0     | 8,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi          | 1,8      | 1,7     | 6,4      | 5,7     | 9,8     | 10,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola           | 0,5      | 0,4     | 2,3      | 2,2     | 3,7     | 3,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat*      | 0,7      | 0,7     | 1,9      | 1,8     | 3,5     | 3,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 8,8      | 8,4     | 31,4     | 28,6    | 50,6    | 53,4   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| * Sisältää Iso-Britannian, joka raportoidaan Power-divisioonan muu myynti    |
| -rivillä.                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------