Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Fortum Oyj
Pörssitiedote
3.2.2010 klo 9.00 EET

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina maaliskuun 25. päivänä 2010 kello 13.00 alkaen
Finlandia-talon Finlandia-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.
Sisäänkäynti tapahtuu Mannerheimintien puolelta ovesta M4 ja Karamzininkadun
puolelta ovesta K4. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan
kello 12.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen,
tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Hallitus ehdottaa, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun
taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2010 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksetaan 8.4.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle

10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille
maksettavat palkkiot pysyvät samoina kuin vuonna 2009, ja ovat seuraavat:
puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 49 200 euroa
vuodessa ja jäsenelle 35 400 euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan hallituksen ja
sen valiokuntien kokouksista maksettavaksi palkkioksi 600 euroa kokoukselta.
Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa ja
kolminkertaisena muualla Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen kuuluu
seitsemän (7) jäsentä.

15. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen
puheenjohtaja Matti Lehti, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Esko Aho,
Ilona Ervasti-Vaintola, Birgitta Johansson-Hedberg ja Christian Ramm-Schmidt
valitaan uudelleen tehtäviinsä, ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan
Joshua Larson.

Joshua Larsonin henkilötiedot ovat Fortum Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.fortum.fi/yhtiokokous.

16. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

17. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, ja että
yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta,
vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä varojenjaoksi.

18. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 7 §:n, 14 §:n ja 18 §:n muuttamiseksi

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 § ja 18 §
muutettaisiin siten, että hallintoneuvoston varsinaiselle yhtiökokoukselle
antama lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi koskisi myös
toimintakertomusta, ja että yhtiöjärjestyksen 14 § muutettaisiin siten, että
yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää
ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.

19. Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi

- Suomen valtio ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen
suurimman osakkeenomistajan edustajat, ja valiokuntaan kuuluu lisäksi
asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien
jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista
yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua
käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle
omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin
siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen
velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen
omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan
yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 29.10.2010 kirjallisesti yhtiön
hallitukselle sitä vaativansa.

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

20. Osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus hallintoneuvoston
lakkauttamiseksi

Osakesäästäjien Keskusliitto ry ehdottaa, että yhtiön hallintoneuvosto
lakkautetaan tätä asiaa käsittelevästä yhtiökokouksesta alkaen, ja että yhtiön
yhtiöjärjestystä muutetaan vastaavasti.

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat Fortum Oyj:n
Internet-sivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous. Fortum Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen,
tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon, on saatavilla
mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 4.3.2010. Yhtiökokoukselle tehdyt
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille (sähköpostiosoite keilaniemi.postitus@fortum.com tai
puhelinnumero 010 452 9151 arkisin klo 10.00 - 14.00 välisenä aikana).

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2010
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 22.3.2010 kello 16.00,
johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen voi
tapahtua:

a) Fortumin Internet-sivujen kautta 9.2.2010 alkaen osoitteessa
www.fortum.fi/yhtiokokous;
b) puhelimitse numeroon 010 452 9460 (arkipäivisin klo 7.30 - 22.00);
c) telefaksilla numeroon 010 262 2727; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Mikäli
ilmoittautuminen tapahtuu Internet-palvelun kautta, osakkeenomistajan on
annettava kyseisen palvelun edellyttämät yksilöintitiedot.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet,
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fortum Oyj,
Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
15.3.2010. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen
osakasluetteloon viimeistään 22.3.2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on ilmoitettava hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

4. Ohjeita ja lisätietoja kokoukseen osallistujille

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Fortum Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.2.2010 yhteensä 888 367 045 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Finlandia-talolle on yhteys raitiovaunulla (linjat 4,7 ja 10; Suomen
kansallismuseon pysäkki) sekä Mannerheimintien kautta kulkevilla bussilinjoilla.
Omalla autolla saapuvia pyydetään käyttämään Finlandia-talon takana sijaitsevaa
paikoitusaluetta (paikkoja rajoitetusti), jolle on pääsy Mannerheimintieltä
Karamzininkadun kautta.

Espoossa 2.2.2010

Fortum Oyj
Hallitus

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi