Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Fortum Oyj
Pörssitiedote
17.2.2009, klo 15.00 EET


KUTSU FORTUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina huhtikuun 7. päivänä 2009 kello 14.00 alkaen Kaapelitehtaan
Merikaapelihallissa osoitteessa Tammasaarenlaituri, J-porras, 00180 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen,
tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2009 merkittynä
Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 21.4.2009.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle

10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille
maksettavat palkkiot pysyvät samoina kuin vuonna 2008, ja ovat seuraavat:
puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 49 200 euroa
vuodessa ja jäsenelle 35 400 euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan hallituksen ja
sen valiokuntien kokouksista maksettavaksi palkkioksi 600 euroa kokoukselta.
Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville
hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen kuuluu
seitsemän (7) jäsentä.

15. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen
puheenjohtaja Peter Fagernäs, varapuheenjohtaja Matti Lehti sekä jäsenet Esko
Aho, Ilona Ervasti-Vaintola, Birgitta Johansson-Hedberg ja Christian
Ramm-Schmidt valitaan uudelleen tehtäviinsä ja että uudeksi hallituksen
jäseneksi valitaan Sari Baldauf.

Sari Baldaufin henkilötiedot ovat Fortum Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.fortum.fi/yhtiokokous.

16. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

17. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi
valittaisiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.

18. Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi

Suomen valtio ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen
suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluvat lisäksi
asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen
keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on
niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 2.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 30.10.2009 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat Fortum Oyj:n
Internet-sivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous. Fortum Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon,
on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 16.3.2009.
Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille (sähköpostiosoite
keilaniemi.postitus@fortum.com tai puhelinnumero 010 452 9151 arkisin klo 10.00
- 14.00 välisenä aikana).

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.3.2009
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy)
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 1.4.2009 kello 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

Fortumin Internet-sivujen kautta 18.2.2009 alkaen osoitteessa
www.fortum.fi/yhtiokokous;
puhelimitse numeroon 010 452 9460;
telefaksilla numeroon 010 262 2727; tai
kirjeitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM

Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 1.4.2009 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu
Internet-palvelun kautta, osakkeenomistajan on annettava kyseisen palvelun
edellyttämät yksilöintitiedot.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fortum Oyj,
Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 27.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon merkitsemistä,
yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja valtakirjojen antamista varten. Lisätietoa
asiasta on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.fortum.fi/yhtiokokous.

4. Ohjeita ja lisätietoja kokoukseen osallistujille

Fortum Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2009 yhteensä 887 789 330 osaketta ja
887 789 330 ääntä.

Kaapelitehtaalle on yhteys metrolla (Ruoholahden asema), raitio­vaunulla (linja
8) sekä Ruoholahden kautta kulkevilla Espoon ja Helsingin bussilinjoilla. Omalla
autolla saapuvaa pyydetään käyttämään kauppakeskus Ruoholahden
EuroPark-pysäköintihallia, josta on opastus kokouspaikalle. Pysäköintilippuja on
saatavilla kokousoppailta.

Kauppakeskuksesta on kuljetus Kaapelitehtaalle klo 12.45 alkaen.


Espoossa helmikuun 4. päivänä 2009

Fortum Oyj
Hallitus