KUTSU FORTUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 1.4.2008 kello 13.00 alkaen Finlandia-talon Finlandia-salissa
osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Sisäänkäynti Mannerheimintien
puolelta ovesta M4 ja Karamzininkadun puolelta ovesta K4. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 11.45. Yhtiökokous pidetään
suomen kielellä ja kokouksessa on simultaanitulkkaus ruotsin ja englannin
kielellä.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 18 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun
3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut seuraavat asiat:

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

2. Voitonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,35 euroa osakkeelta. Tästä
osingosta 0,77 euroa osakkeelta maksetaan yhtiön tuloksesta ilman
kertaluonteisia eriä ja 0,58 euroa osakkeelta lisäosinkoa yhtiön pääomarakenteen
ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2008.

3. Vastuuvapaus hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle

4. Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkiot sekä tilintarkastajan
palkkio

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallitukselle maksetaan seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 66.000 euroa
vuodessa, varapuheenjohtajalle 49.200 euroa vuodessa ja jäsenelle 35.400 euroa
vuodessa. Lisäksi ehdotetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista
maksettavaksi palkkioksi 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan
kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille.

5. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja hallintoneuvoston puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

6. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs sekä jäsenet Esko Aho, Birgitta
Johansson-Hedberg, Marianne Lie ja Christian Ramm-Schmidt valitaan uudelleen
tehtäviinsä. Valiokunta ehdottaa, että varapuheenjohtajaksi valitaan nykyinen
hallituksen jäsen Matti Lehti ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan
lakiasiainjohtaja Ilona Ervasti-Vaintola.

7. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsee
tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n.

8. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen pykälän 8 muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 8 pykälää muutetaan
siten, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi valittavien jäsenten
enimmäislukumäärä nousee viidestä kuuteen.

9. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi omien osakkeiden
hankkimis­valtuutukseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Lisäksi
hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla enintään 300 miljoonaa euroa.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden
suhteessa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua Fortumin osakkeen
hintaan julkisessa kaupankäynnissä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet mitätöidään hallituksen erikseen tekemällä
päätöksellä.

10. Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi

Suomen valtio ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan
hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten
nimeämisoikeus on niillä kolmella osak­keenomistajalla, joiden osuus yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta
edeltävänä marraskuun 3. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää
nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle.
Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään
rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen
omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa
tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä.

11. Osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotus hallintoneuvoston
lakkauttamiseksi

Asiakirjojen nähtävilläpito

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, sekä edellä kohdissa 8 ja 9 mainitut ehdotukset ovat
osakkeenomistajien nähtävänä Fortumin internet-sivuilla
(www.fortum.fi/yhtiokokous) viimeistään 14.3.2008 alkaen ja lähetetään
pyydettäessä osakkeenomistajille (sähköpostiosoite
keilaniemi.postitus@fortum.com tai puhelinnumero 010 452 9151 arkisin klo 10.00
- 14.00 välisenä aikana). Ne ovat myös nähtävänä yhtiökokouksessa.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2008
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan yhtiökokoukseen osallistumista
varten merkitä 20.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 25.3.2008 klo 16.00. Ilmoittautua voi

- Fortumin internet-sivujen kautta osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous
- puhelimitse numeroon 010 452 9460
- telefaksilla numeroon 010 262 2727
- kirjeitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM.

Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 25.3.2008 klo 16.00.

Valtakirjat

Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan siten, että ne ovat perillä
viimeistään 25.3.2008 klo 16.00.


Espoossa 30.1.2008


FORTUM OYJ
Hallitus

Jakelu:
OMX Nordic Exchanges Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet