Naantalin voimalaitoksen YVA-ohjelma on valmistunut

Fortum Power and Heat Oy
Lehdistötiedote
12.10.2010


Naantalin voimalaitoksen YVA-ohjelma on valmistunut

Fortum on käynnistänyt ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) korvaavan
energiatuotantokapasiteetin rakentamisesta Naantalin voimalaitosalueelle.

Naantalin voimalaitosta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on
valmistunut. Ohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma siitä,
mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. Ohjelmassa
esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta ja tutkittavista vaihtoehdoista
sekä suunnitelma tiedottamisesta hankkeen aikana ja arvio hankkeen aikataulusta.

Ohjelmassa on esitetty kaksi vaihtoehtoa, joilla nykyistä energiatuotantoa
voidaan korvata ja samalla lisätä bio- ja kierrätyspolttoaineiden käyttöä ja
siten vähentää hiilidioksidipäästöjä Turun seudun energian tuotannossa. Toisessa
hankevaihtoehdossa energiaa tuotetaan uudella monipolttoainekattilalla, jonka
polttoaineina käytetään biopolttoaineita, turvetta, hiiltä ja lajiteltua
kierrätyspolttoainetta (REF). Toisessa vaihtoehdossa kahteen olemassa olevaan
voimalaitosyksikköön liitetään kaasutinlaitteistot, jotka syöttävät kattiloihin
biomassasta sekä lajitelluista kierrätyspolttoaineista valmistettua
tuotekaasua.

Tuotekaasun lisäksi kattiloissa poltetaan kivihiiltä. Molemmissa vaihtoehdoissa
käyttöön jää yksi olemassa oleva yksikkö, jossa poltetaan kivihiiltä. Lisäksi
tarkastellaan voimalaitoksen nykytilannetta sekä tilannetta, jossa nykyiset
yksiköt toimivat vuonna 2016 voimaanastuvan teollisuuden päästöjä koskevan
IE-direktiivin asettamien kiristyvien päästörajojen mukaisesti.

Yleisön osallistuminen

YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja
yhtenäistä huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on
myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja mahdollisuuksia osallistua ja
vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun.

Naantalin voimalaitosta koskeva hanke ja arviointiohjelma esitellään
yleisötilaisuudessa 27.10.2010 klo 18-20 Naantalin kaupungintalolla,
Käsityöläiskatu 2, Naantali.

YVA-ohjelma on nähtävänä 12.10.-18.11.2010 seuraavissa paikoissa: Turun
kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto, Turun kaupunginkirjasto, Raision
kaupungintalo, Raision pääkirjasto, Naantalin kaupungintalo, Naantalin
pääkirjasto sekä Maskun kunnanvirasto ja kirjasto.

Arviointiohjelma on nähtävänä myös internetissä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
kotisivulla osoitteessa: www.ely-keskus.fi. Ohjelmaan voi tutustua myös Fortumin
kotisivuilla osoitteessa www.fortum.fi > Fortum yrityksenä > Projektit.

Fortum Heat-divisioona
Viestintä

Lisätietoja: Satu Viranko, ympäristöpäällikkö, Fortum, puh. 010 454 2423


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
voimalaitosten käyttö ja kunnossapito.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 11 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.fi