OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

­Vahva tuloskehitys jatkui

Vuosineljännes lyhyesti

- Vertailukelpoinen liikevoitto 512 miljoonaa euroa, +5 %.
- Tulos ennen veroja 661 (492) miljoonaa euroa, +34 %.
- Osakekohtainen tulos 0,59 (0,39) euroa, +51 %.
- Vahva liiketoiminnan kassavirta, 497 (303) miljoonaa euroa
- Fortum kirjasi 180 miljoonan euron voiton Hafslundin myymistä REC:n osakkeista
osakkuusyhtiöiden tuloksena. Tämän vaikutus Fortumin osakekohtaiseen tulokseen
ensimmäiseltä neljännekseltä on 0,20 euroa.

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja                |      I/07 |      I/06 |      2006 |  Edelliset |
|                             |           |           |           |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj., euroa   |     1 340 |     1 343 |     4 491 |      4 488 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj., euroa   |       490 |       472 |     1 455 |      1 473 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen           |       512 |       486 |     1 437 |      1 463 |
| liikevoitto, milj., euroa   |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, milj.   |       661 |       492 |     1 421 |      1 590 |
| euroa                       |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa          |      0,59 |      0,39 |      1,22 |       1,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kassavirta,  |       497 |       303 |     1 151 |      1 345 |
| milj. euroa                 |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa     |      8,22 |      7,11 |      8,91 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka       |     3 932 |     3 900 |     4 345 |            |
| (kauden lopussa),           |           |           |           |            |
| milj. euroa                 |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä            |   890 263 |   880 725 |   881 194 |    885 484 |
| keskimäärin, tuhatta        |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja                               |           2006 |   Edelliset 12 |
|                                            |                |             kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %               |           13,4 |           15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %                     |           14,4 |           18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyttökate                      |            2,3 |            2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä sää oli lämmin, mikä vähensi sähkön ja
lämmön kysyntää. Veden ja lumen runsaus yhdessä hiilidioksidin päästöoikeuksien
alhaisten hintojen kanssa johtivat selkeästi alhaisempiin sähkön pohjoismaisiin
spot-hintoihin. Haasteellisista sähkömarkkinaolosuhteista huolimatta Fortum
pystyi suojauspositioidensa ansiosta parantamaan tulostaan edellisvuotiseen
verrattuna ja saavuttamaan kaikkien aikojen parhaimman neljännesvuosituloksensa.
Yhtiön taloudellinen asema pysyi vahvana. Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 497
(303) miljoonaan euroon.

Fortumin Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta
Pohjoismaissa oli 39,2 (37,1) euroa eli 6 % korkeampi kuin vastaavalla jaksolla
viime vuonna ja selvästi korkeampi kuin sähkön keskimääräinen spot-hinta
pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa. Sähkön keskimääräinen spot-hinta
Nord Poolissa oli 26,7 (45,4) euroa megawattitunnilta eli noin 41 % alempi kuin
vastaavalla jaksolla viime vuonna.

Hafslund ASA, josta Fortum omistaa 34,09 %, myi 35 miljoonaa Renewable Energy
Corporationin (REC) osaketta hintaan 138 Norjan kruunua osakkeelta. Fortum
kirjasi tästä ensimmäisen neljänneksen tulokseensa noin 180 miljoonan euron
voiton, joka vastaa 0,20 euroa osaketta kohden.

Hafslund ilmoitti myös ehdottavansa toukokuussa pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle 15 Norjan kruunun lisäosingon maksamista osaketta kohti.
Fortumin osuus ehdotetusta lisäosingosta olisi noin 120 miljoonaa euroa.
Maaliskuussa Fortum päätti käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
(YVA) Loviisan ydinvoimalaitoksen yhteyteen mahdollisesti rakennettavasta
uudesta ydinvoimalaitosyksiköstä.


Taloudelliset tulokset

Tammi-maaliskuu

Konsernin liikevaihto oli 1 340 (1 343) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 490 (472) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen
liikevoitto kasvoi 26 miljoonaa euroa 512 (486) miljoonaan euroon.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 12 %
edellisvuotisesta. Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 9 % ja
Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto supistui 4 %
edellisvuotisesta. Markets-segmentin vertailukelpoinen liiketappio oli 14
miljoonaa euroa.

Liikevaihto segmenteittäin

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              |       I/07 |       I/06 |       2006 |  Edelliset |
|                          |            |            |            |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto           |        641 |        643 |      2 439 |      2 437 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                    |        479 |        480 |      1 268 |      1 267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto             |        225 |        219 |        753 |        759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                  |        519 |        547 |      1 912 |      1 884 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                     |         19 |         20 |         78 |         77 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit             |       -543 |       -566 |     -1 959 |     -1 936 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |      1 340 |      1 343 |      4 491 |      4 488 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio segmenteittäin

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              |       I/07 |       I/06 |       2006 |  Edelliset |
|                          |            |            |            |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto           |        328 |        293 |        985 |      1 020 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                    |        137 |        126 |        253 |        264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto             |         78 |         81 |        250 |        247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                  |        -14 |          0 |         -4 |        -18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                     |        -17 |        -14 |        -47 |        -50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |        512 |        486 |      1 437 |      1 463 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto/-tappio segmenteittäin

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              |       I/07 |       I/06 |       2006 |  Edelliset |
|                          |            |            |            |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto           |        298 |        284 |        980 |        994 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                    |        142 |        119 |        264 |        287 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto             |         79 |         81 |        252 |        250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                  |        -12 |          3 |         -6 |        -21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                     |        -17 |        -15 |        -35 |        -37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |        490 |        472 |      1 455 |      1 473 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tulos ennen veroja oli 661 (492) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 31 (15) miljoonaa euroa. Tärkein syy
nettorahoituskulujen kasvuun oli aiempaa pienemmät johdannaisten käyvän arvon
muutokset, 2 (15) miljoonaa euroa. Nettokorkokulut olivat 32 (28) miljoonaa
euroa, mikä johtui suuremmasta keskimääräisestä velasta vuoden 2007
ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 202 (35) miljoonaa euroa.
Osuuden kasvuun vaikutti eniten norjalainen Hafslund ASA. Ensimmäisellä
neljänneksellä Hafslund ilmoitti saattaneensa päätökseen 35 miljoonan Renewable
Energy Corporationin (REC) osakkeen myynnin hintaan 138 Norjan kruunua
osakkeelta. Kaupan jälkeen Hafslund omistaa edelleen 70,4 miljoonaa REC:n
osaketta. Osakemyynnin seurauksena Fortum kirjasi ensimmäisen neljänneksen
tulokseensa noin 180 miljoonan euron voiton, joka vastaa 0,20 euroa osaketta
kohden.

Hafslund ASA sisällyttää Renewable Energy Corporation ASAn (REC) omistuksen
käyvän arvon muutoksen tuloslaskelmaansa, kun taas Fortum sisällyttää käyvän
arvon muutoksen omaan pääomaansa. Fortumin omaan pääomaan kirjattu
kumulatiivinen käyvän arvon muutos perustuu Hafslundin raportoinnissaan
ilmoittamaan jäljellä olevien osakkeiden lukumäärään. Vuoden 2007 maaliskuun
lopussa ko. käyvän arvon muutos oli noin 360 miljoonaa euroa.

Kauden verot olivat 109 (120) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli alhainen, 16,5 % (24,4 %), johtuen erityisesti Hafslundin
myymistä REC:n osakkeista saadusta verovapaasta 180 miljoonan euron
luovutusvoitosta.

Vähemmistöosuus nousi 30 (26) miljoonaan euroon. Vähemmistöosuudet liittyvät
pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %:n
taloudellinen omistusosuus.

Vuosineljänneksen kauden tulos oli 552 (372) miljoonaa euroa. Fortumin
osakekohtainen tulos oli 0,59 (0,39) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto
edellisiltä 12 kuukaudelta oli 15,3 % (13,4 % vuoden 2006 lopussa), ja oman
pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 18,4 % (14,4 % vuoden 2006
lopussa).

Konsernin liiketoiminnan kassavirta kasvoi 497 miljoonaan euroon. Kasvuun
vaikutti pääasiassa käyttöpääoman muutos.


Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin vuoden 2007
ensimmäisellä neljänneksellä sähköä 115 (122) TWh, mikä on 6 % vähemmän kuin
viime vuoden vastaavalla jaksolla. Väheneminen johtui pääasiassa lämpimästä
säästä.

Vuoden 2007 alussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat pitkän ajan
keskiarvotasolla. Maaliskuun lopussa pohjoismaiset vesivarannot olivat 2 TWh
pitkän ajan keskiarvoa suuremmat ja 4 TWh suuremmat kuin vastaavana ajankohtana
vuonna 2006.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa
oli 26,7 (45,5) euroa megawattitunnilta eli 41 % alempi kuin vastaavalla
jaksolla vuonna 2006. Tämä johtui hiilidioksidin päästöoikeuksien alhaisemmasta
hinnasta ja lämpimästä säästä. Vuoden 2006 lopussa jyrkästi laskeneet
Pohjoismaiden futuurihinnat tasaantuivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Saksassa sähkön spot-hinta oli ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin hieman
korkeampi kuin Pohjoismaissa. Se johti sähkön nettovientiin Pohjoismaista
Saksaan.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden 2007 päästöoikeuksien markkinahinta
laski 4-6 eurosta 1-1,4 euroon hiilidioksiditonnilta, ja keskimääräinen
markkinahinta oli 2,1 (26,2) euroa hiilidioksiditonnilta eli 92 % alempi kuin
vastaavalla jaksolla vuonna 2006.


Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin koko sähköntuotanto oli vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 15,2
(15,3) TWh, josta 14,9 (15,0) TWh tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä on noin 13 %
(12 %) Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön- ja      |   I/07  |     I/06 |     2006 | Edelliset 12 |
| lämmöntuotanto, TWh           |         |          |          |           kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                |    15,2 |     15,3 |     54,4 |         54,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto                |     9,8 |     10,2 |     25,8 |         25,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin sähköntuotanto       |   I/07  |     I/06 |     2006 | Edelliset 12 |
| Pohjoismaissa lähteittäin,    |         |          |          |           kk |
| TWh                           |         |          |          |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima                     |     6,4 |      5,8 |     19,8 |         20,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima                     |     6,5 |      7,0 |     24,4 |         23,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima                    |     2,0 |      2,2 |      9,0 |          8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |    14,9 |     15,0 |     53,2 |         53,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin sähköntuotanto       |   I/07  |     I/06 |     2006 | Edelliset 12 |
| Pohjoismaissa lähteittäin, %  |         |          |          |           kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima                     |      43 |       38 |       37 |           38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima                     |      44 |       47 |       46 |           45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima                    |      13 |       15 |       17 |           17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |     100 |      100 |      100 |          100 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 17,5 (17,1) TWh, josta 17,2 (16,8) TWh myytiin
Pohjoismaissa. Tämä on noin 15 % (14 %) alueen kokonaiskulutuksesta.
Lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 7,6 (7,9) TWh ja muissa maissa 2,4 (3,0) TWh.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-*) ja   |    I/07  |     I/06 |     2006 | Edelliset 12 |
| lämmönmyynti, milj. euroa    |          |          |          |           kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti                 |      675 |      668 |    2 437 |        2 444 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti                 |      388 |      393 |    1 014 |        1 009 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkönmyynti   |    I/07  |     I/06 |     2006 | Edelliset 12 |
| *) alueittain, TWh           |          |          |          |           kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                       |      8,4 |      8,4 |     28,5 |         28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                        |      8,2 |      7,7 |     29,6 |         30,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                    |      0,9 |      1,0 |      3,5 |          3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     |     17,5 |     17,1 |     61,6 |         62,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko lämmönmyynti   |    I/07  |     I/06 |     2006 | Edelliset 12 |
| alueittain, TWh              |          |          |          |           kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                       |      3,5 |      4,2 |      9,3 |          8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                        |      4,0 |      3,6 |     10,7 |         11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat**)                 |      2,5 |      3,1 |      6,8 |          6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     |     10,0 |     10,9 |     26,8 |         25,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain
konsernitasolla.
**) Sisältää Ison-Britannian, joka raportoidaan Sähköntuotanto-segmentin muu
myynti -sarakkeessa.


SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa
sekä käyttö- ja kunnossapitopalvelujen tarjoaminen Pohjoismaissa ja valituilla
kansainvälisillä markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin.
Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and
Trading (PMT) sekä Service.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                   |    I/07  |     I/06 |      2006 |  Edelliset |
|                               |          |          |           |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                   |      641 |      643 |     2 439 |      2 437 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti                |      566 |      558 |     2 059 |      2 067 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                  |       75 |       85 |       380 |        370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                   |      298 |      284 |       980 |        994 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto |      328 |      293 |       985 |      1 020 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden        |    6 607 |    5 913 |     6 734 |            |
| lopussa)                      |          |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %     |          |          |      16,1 |       18,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun     |          |          |      16,1 |       16,3 |
| pääoman tuotto, %             |          |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa
oli 13,1 (13,3) TWh, josta noin 6,4 (5,8) TWh eli 49 % (43 %) oli vesivoimaa,
6,5 (7,0) TWh eli 50 % (53 %) ydinvoimaa ja 0,2 (0,5) TWh eli 1 % (4 %)
lämpövoimaa. Vesivoimatuotannon kasvu johtui parantuneesta vesitilanteesta.
Ydinvoimatuotannon väheneminen johtui Ruotsin ydinvoimaloiden
suunnittelemattomista seisokeista. Lämpövoimatuotanto väheni alhaisen
spot-hinnan vuoksi.


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto alueittain,    |    I/07  |     I/06 |      2006 |  Edelliset |
| TWh                           |          |          |           |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                        |      7,9 |      7,8 |      27,1 |       27,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                         |      5,2 |      5,5 |      21,1 |       20,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                     |      0,3 |      0,3 |       1,2 |        1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |     13,4 |     13,6 |      49,4 |       49,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön myynti Pohjoismaissa,  |     14,6 |     14,9 |      53,9 |       53,6 |
| TWh                           |          |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|  josta läpikulkueriä          |      1,4 |      1,3 |       4,5 |        4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta, €/MWh                  |    I/07  |     I/06 |      2006 |  Edelliset |
|                               |          |          |           |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön tukkumyyntihinta       |     39,2 |     37,1 |      37,1 |       37,7 |
| Pohjoismaissa*                |          |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.


Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli
26,7 (45,4) euroa megawattitunnilta eli 41 % alempi kuin vastaavalla jaksolla
vuonna 2006. Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta
Pohjoismaissa oli 39,2 (37,1) euroa megawattitunnilta eli 6 % korkeampi kuin
vuosi sitten.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi edellisvuotisesta.
Alemmasta spot-hinnasta huolimatta Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa nousi paremman hintasuojauksen ansiosta.
Lisääntyneen vesivoimatuotannon positiivista vaikutusta pienensivät ydin- ja
lämpövoimatuotannon supistuminen.

Ruotsin ydinvoimaloiden suunnittelemattomista seisokeista aiheutui noin 0,5
TWh:n tuotannon menetys ensimmäisellä neljänneksellä. Ensimmäisen neljänneksen
loppuun mennessä kaikki Ruotsin Oskarshamnin ja Forsmarkin ydinvoimaloiden
yksiköt olivat palanneet normaaliin toimintaan.

Maaliskuun loppupuolella Fortum päätti käynnistää ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn (YVA) Loviisan ydinvoimalaitoksen yhteyteen mahdollisesti
rakennettavasta uudesta voimalaitosyksiköstä. YVA-menettelyllä Fortum nostaa
valmiuttaan rakentaa uusi ydinvoimalaitosyksikkö Loviisaan. Yhtiö ei kuitenkaan
ole tehnyt päätöksiä YVA:n jälkeisistä toimenpiteistä.

Ruotsissa Fortum Service osallistui ”Per”-myrskyn aiheuttamiin huoltotöihin
tarjoten palveluitaan niin Fortumille kuin muillekin sähkönsiirtoyhtiöille.


Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla
Itämeren alueella. Fortum on Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti
tuottaa myös sähköä yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy
sitä loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.
Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Värme, joka toimii Ruotsissa, ja Heat,
joka toimii muilla markkina-alueilla.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                   |    I/07  |     I/06 |      2006 |  Edelliset |
|                               |          |          |           |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                   |      479 |      480 |     1 268 |      1 267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti                |      377 |      383 |       976 |        970 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti                |       75 |       69 |       198 |        204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                  |       27 |       28 |        94 |         93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                   |      142 |      119 |       264 |        287 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto |      137 |      126 |       253 |        264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden        |    3 444 |    2 513 |     3 407 |            |
| lopussa)                      |          |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %     |          |          |       9,6 |        9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun     |          |          |       9,2 |        8,9 |
| pääoman tuotto, %             |          |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin lämmönmyynti ensimmäisellä neljänneksellä oli 9,5 (10,3) TWh.
Lämmönmyynnin supistuminen johtui lämpimästä säästä. Kaukolämmön kysynnän
kausiluonteisuuden vuoksi ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat segmentin
tuloksen kannalta tärkeimmät.

Sähköntuotanto yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissa (CHP) oli 1,7
(1,7) TWh ensimmäisellä neljänneksellä.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi ja oli 137 (126) miljoonaa
euroa. Tähän vaikutti pääasiassa Fortum Espoon hankinta.


--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti alueittain, TWh  |    I/07  |     I/06 |      2006 |  Edelliset |
|                               |          |          |           |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                        |      3,5 |      4,2 |       9,3 |        8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                         |      4,0 |      3,6 |      10,7 |       11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                     |      2,0 |      2,5 |       4,7 |        4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |      9,5 |     10,3 |      24,7 |       23,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti, TWh             |    I/07  |     I/06 |      2006 |  Edelliset |
|                               |          |          |           |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |      1,7 |      1,7 |       5,0 |        5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammikuussa Fortum ilmoitti investoivansa uuteen CHP-voimalaitokseen Tarton
kaupungissa Virossa. Investoinnin suuruus on noin 60 miljoonaa euroa. Fortum
omistaa yhtiöstä 60 %.

Fortum hankki Vattenfallin lämpöliiketoiminnan Viron Pärnussa tammikuussa ja
Latvian Riikassa helmikuussa. Fortum ja Vattenfall solmivat lämpöliiketoimintoja
koskevan sopimuksen joulukuun 2006 lopulla.

Suunnittelu uuden CHP-voimalaitoksen rakentamiseksi Czestochowaan Puolaan
käynnistyi.


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan
noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                  |    I/07  |      I/06 |      2006 |  Edelliset |
|                              |          |           |           |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                  |      225 |       219 |       753 |        759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jakeluverkot               |      192 |       188 |       636 |        640 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alueverkot                 |       24 |        24 |        80 |         80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                 |        9 |         7 |        37 |         39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                  |       79 |        81 |       252 |        250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen            |       78 |        81 |       250 |        247 |
| liikevoitto                  |          |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden       |    3 314 |     3 030 |     3 412 |            |
| lopussa)                     |          |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %    |          |           |       8,4 |        8,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun    |          |           |       8,3 |        7,9 |
| pääoman tuotto, %            |          |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------


Jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 8,0 (7,8) TWh ja 5,2 (5,4)
TWh. Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 4,3 (4,5) TWh Ruotsissa ja 0,9 (0,9)
TWh Suomessa.

Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 78 miljoonaa euroa eli 3 miljoonaa euroa pienempi kuin
vuotta aiemmin. Laskun suurin syy oli ”Per”-myrskystä tammikuussa aiheutunut 11
miljoonan euron kustannus. Fortum Espoon vaikutus segmentin ensimmäisen
neljänneksen tulokseen oli positiivinen.

Vuoden 2005 "Gudrun"-myrskyn jälkeen pahin myrsky ”Per” iski Etelä-Ruotsiin ja
Norjaan 14.1., ja noin 100 000 Fortumin asiakasta jäi myrskyn aikana ilman
sähköä. Yli 27 000 asiakasta Ruotsissa kärsi sähkökatkoksista yli 12 tunnin
ajan, mikä oikeuttaa heidät korvauksiin.


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                 |    I/07  |      I/06 |      2006 |  Edelliset |
| jakeluverkoissa, TWh         |          |           |           |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                       |      4,3 |       4,7 |      14,4 |       14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                        |      2,9 |       2,2 |       7,7 |        8,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja                        |      0,7 |       0,8 |       2,3 |        2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro                         |      0,1 |       0,1 |       0,2 |        0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     |      8,0 |       7,8 |      24,6 |       24,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirtoasiakkaitten         |           31.3.2007 |           31.3.2006 |
| lukumäärä alueittain, tuhansia   |                     |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                           |                 865 |                 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                            |                 585 |                 410 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja                            |                  97 |                  97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro                             |                  23 |                  23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         |               1 570 |               1 390 |
--------------------------------------------------------------------------------


Uuden asiakas- ja laskutusjärjestelmän kehitys ja käyttöönotto Ruotsissa
aiheutti edelleen ylimääräisiä kustannuksia ja epätasaisuutta Sähkönsiirron
asiakaspalvelun laadussa.

AMM-projekti (automaattinen mittarinluenta) etenee pilottiasennuksilla
Lidingössä Ruotsissa.


Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,3 miljoonalle asiakkaalle, joita ovat
muut sähkön vähittäismyyjät, kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista.


--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                  |    I/07  |      I/06 |      2006 |  Edelliset |
|                              |          |           |           |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                  |      519 |       547 |     1 912 |      1 884 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio          |      -12 |         3 |        -6 |        -21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen            |      -14 |         0 |        -4 |        -18 |
| liikevoitto/-tappio          |          |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden       |      140 |       356 |       176 |            |
| lopussa)                     |          |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %    |          |           |      -1,6 |       -7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun    |          |           |      -0,8 |       -6,7 |
| pääoman tuotto, %            |          |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------

Ensimmäisellä neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 11,9 (12,7) TWh.
Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jäi pienemmäksi kuin vastaavalla jaksolla
viime vuonna lähinnä siksi, että lämmin sää johti lämmityssähkön kysynnän
vähenemiseen. Liikevaihdon vähenemistä kompensoi jonkin verran Fortum Espoon
hankinnasta seurannut asiakasmäärän kasvu. Marketsin asiakasmäärä väheni hieman
ensimmäisellä neljänneksellä Ruotsin kireän kilpailun seurauksena.
Sähköntoimittajan vaihtaminen lisääntyi Pohjoismaissa vuoden 2007 ensimmäisellä
neljänneksellä.

Markets-segmentin ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli
negatiivinen ja selvästi heikompi kuin edellisvuonna. Markets kärsi vuoden 2006
suojaussopimusten aiheuttamista korkeista hankintahinnoista. Samaan aikaan
tukkuhintojen lasku ja kireä kilpailu johtivat vähittäishintojen laskuun.

Uuden asiakas- ja laskutusjärjestelmän kehitys ja käyttöönotto Ruotsissa
aiheutti edelleen ylimääräisiä kustannuksia ja epätasaisuutta Marketsin
asiakaspalvelun laadussa.


Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä osakkeiden myynnit

Investoinnit käyttöomaisuuteen vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä olivat
115 (114) miljoonaa euroa. Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 100 (71)
miljoonaa euroa.


Rahoitus

Ensimmäisellä neljänneksellä Fortumin nettovelka väheni 413 miljoonalla eurolla.
Neljänneksen lopussa korollinen nettovelka oli 3 932 miljoonaa euroa (4 345
milj. euroa vuoden 2006 lopussa). Nettovelka/käyttökate edellisiltä 12
kuukaudelta oli 2,1 (2,3 vuoden 2006 lopussa). Nettovelan väheneminen johtui
pääasiassa hyvästä liiketoiminnan kassavirrasta.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 31 (15) miljoonaa euroa. Tärkein syy
nettorahoituskulujen kasvuun oli pienempi johdannaisten käyvän arvon muutos, 2
(15) miljoonaa euroa. Nettokorkokulut olivat 32 (28) miljoonaa euroa, mikä
johtui suuremmasta keskimääräisestä velasta vuoden 2007 ensimmäisellä
neljänneksellä viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Konsernin maksuvalmius neljänneksen lopussa oli hyvä huhtikuun alun
osingonmaksun vuoksi. Ensimmäisen neljänneksen lopussa likvidit varat olivat
yhteensä 1 067 miljoonaa euroa. Konsernilla oli lisäksi käytettävissään noin 1,3
miljardia euroa nostamattomia valmiusluottoja.

Moody'sin ja Standard & Poor'sin Fortumille antamat pitkän aikavälin
luottoluokitukset olivat A2 (vakaa) ja A- (vakaa).


Osakkeet ja osakepääoma

Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana osakevaihto oli yhteensä 281,0
(238,0) miljoonaa osaketta arvoltaan 5 957 miljoonaa euroa. Fortumin
markkina-arvo neljänneksen viimeisen päivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli
19 444 miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen korkein noteeraus Fortum
Oyj:n osakkeille Helsingin Pörssissä oli 23,15 euroa ja alin 20,01 euroa.
Noteerausten keskiarvo oli 21,19 euroa. Neljänneksen viimeisen pörssipäivän
päätöskurssi oli 21,83 euroa.

Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen lopussa Fortum Oyj ei omistanut omia
osakkeitaan.

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä kaupparekisteriin rekisteröitiin
yhteensä 3 291 503 optio-ohjelmien mukaisilla optio-oikeuksilla merkittyä
osaketta. Näiden merkintöjen jälkeen Fortumin rekisteröityjen osakkeiden
kokonaismäärä on 890 685 149.

Neljänneksen lopussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,6 % (51,1 %).
Hallintarekisterissä olevien ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus
kasvoi 34,7 %:iin (34,0 %).

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä
valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi, tai
uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi. Hallituksella on Fortum Oyj:n
28.3.2007 pidetyn yhtiökokouksen valtuutus yhtiön omien osakkeiden
takaisinostoon. Valtuutus koskee 300 miljoonaa euroa tai 20 miljoonaa osaketta
ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiölle hankitut omat
osakkeet mitätöidään yhtiön hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä.


Konsernin henkilöstö

Fortum-konsernin henkilöstön lukumäärä ensimmäisellä neljänneksellä oli
keskimäärin 8 165 (8 886). Jakson lopussa henkilöstön määrä oli 8 190 (8 900).


Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Ruotsin energiamarkkinaviranomainen, Energimarknadsinspektionen (EMI), julkisti
10.4. päätöksensä vuoden 2003 siirtohinnoista Fortumin Tukholman ja
länsirannikon jakelualueilla. Päätösten mukaan Fortum sai vuonna 2003 liikaa
tuloja 27 miljoonaa euroa. Fortum on yhdessä toimialan muiden yritysten kanssa
kritisoinut viranomaisen tarkastustapaa, jossa on käytetty ns. nettohyötymallia.
Tärkeimmät vastalauseet koskevat sitä, että malli on teoreettinen eikä perustu
todelliseen verkkoon, ja että kustannusparametrit ovat liian alhaiset. Mikäli
mallin tuloksia käytetään, vaarantaa se sähkön toimitusvarmuuden asiakkaille.
Päätöksestä tullaan valittamaan.

Huhtikuussa Fortum ilmoitti suunnittelevansa investointia uuteen
biopolttoaineilla käyvään lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokseen (CHP)
Järvenpäähän. Investoinnin arvo on noin 60 miljoonaa euroa. Laitoksen
tuotantokapasiteetti olisi noin 55 MW lämpöä ja 25 MW sähköä. Fortum on alkanut
laatia laitokselle ympäristölupahakemusta.

Huhtikuussa Fortum ilmoitti suunnittelevansa tuulivoimalainvestointia Ruotsiin.
Fortum suunnittelee yhdessä maa- ja metsäosuuskunta Orsa Besparingsskogin kanssa
tuulivoimapuiston rakentamista Orsa Finnmarkin alueelle Taalainmaalla.
Suunnitelmissa on enintään kahdeksan 2-3 megawatin tuulivoimalaa. Investoinnin
arvon arvioidaan olevan noin 22-33 miljoonaa euroa sen lopullisesta laajuudesta
riippuen. Fortum ja Orsa Besparningsskog omistavat kumpikin 50 % projektista.

Yhtiökokous

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2007 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2006 tilinpäätöksen, myönsi
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta
2006 ja hyväksyi, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 1,26 euroa osakkeelta.
Tästä osingosta 0,73 euroa osakkeelta oli konsernin osinkopolitiikan mukaista ja
0,53 euroa osakkeelta lisäosinkoa yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti
sovittua tavoitetasoa. Osinko maksettiin 11.4.2007. Hallitus ja
tilintarkastajat, sekä hallintoneuvosto Kimmo Kalelaa lukuun ottamatta valittiin
uudelleen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
voitonjakokelpoisilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi
kohti sovittua tavoitetasoa. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 20
miljoonaa osaketta. Lisäksi hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla
enintään 300 miljoonaa euroa. Yhtiölle hankitut omat osakkeet mitätöidään
hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä.


Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on pohjoismainen sähkön
tukkuhinta. Tukkuhinnan kehityksen avaintekijöitä ovat Pohjoismaiden
vesitilanne, hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat sekä polttoaineiden hinnat.
Ruotsin kruunun vaihtokurssi vaikuttaa myös Fortumin raportoituun tulokseen,
koska Fortumin Ruotsissa tekemä tulos muunnetaan euroiksi.

Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille
ja operatiivisille riskeille. Lisätietoja Fortumin riskeistä ja
riskienhallinnasta on esitetty Fortumin vuoden 2006 vuosikertomuksen
liiketoimintakatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa
noin 1 %:n vuosivauhtia.

Huhtikuun puolivälissä Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 3 TWh pitkän ajan
keskiarvoa suuremmat ja 6 TWh suuremmat kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2006.
Yhdistettyjen lumi- ja vesivarantojen arvioidaan yleisesti olevan selvästi
keskiarvoa suurempi. Huhtikuun puolivälissä vuoden 2007 päästöoikeuksien
markkinahinta oli 0,6-0,8 euroa hiilidioksiditonnilta ja vuoden 2008
päästöoikeuksien 17-18 euroa hiilidioksiditonnilta. Samaan aikaan sähkön hinta
futuurimarkkinoilla loppuvuodelle 2007 oli noin 28-29 euroa megawattitunnilta ja
vuodelle 2008 noin 42-43 euroa megawattitunnilta.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja
viimeisellä neljänneksellä.

Fortumin Sähköntuotanto-segmentin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinta,
Fortumin joustavan tuotantorakenteen käytettävyys ja optimointi jopa
tuntitasolla sekä valuuttojen kurssivaihtelut. Jos Fortum ei suojaisi lainkaan
tuotantoaan, spot-hinnan yhden euron muutos megawattitunnilta voisi aiheuttaa
noin 50 miljoonan euron muutoksen Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.

Huhtikuun alussa Fortumin Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön
tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu loppuvuodeksi 2007 noin 70 % noin 40
euroon megawattitunnilta. Kalenterivuodeksi 2008 noin 40 %
Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu
noin 42 euroon megawattitunnilta. Nämä suojaukset voivat vaihdella huomattavasti
Fortumin sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimien mukaan. Myös Ruotsin
kruunun kurssivaihtelu euroon nähden vaikuttaa suojaushintaan, koska osa
suojauksista tehdään Ruotsin kruunuina.

Poikkeuksellisen lämpimästä säästä ja ydinvoimatuotantovolyymien supistumisesta
huolimatta Fortum saavutti vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä kaikkien
aikojen parhaan taloudellisen tuloksensa. Konsernin taloudellinen asema on
vahva. Joustavan ja ilmastomyötäisen tuotantorakenteensa ansiosta Fortum on
edelleen hyvissä asemissa vuosina 2007 ja 2008.


Espoo, 23.4.2007
Fortum Oyj
Hallitus


Lisätietoja antaa:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100
Juha Laaksonen,
talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519


Konsernin osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua kansainvälistä
tilinpäätösstandardia (IAS) 34, Osavuosikatsaukset, noudattaen. Osavuosikatsaus
ei ole tilintarkastettu.

Tulostiedotus vuonna 2007:
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 18.7.2007
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 18.10.2007


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa on nähtävillä Fortumin www-sivuilla
osoitteessa: www.fortum.fi/sijoittajat.


--------------------------------------------------------------------------------
| FORTUM-KONSERNI               |       |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| TAMMIKUU-MAALISKUU 2007       |       |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton            |       |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA       |       |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |   |              | Liite |  I/2007 |  I/2006 |   2006 | Edelli- |
|            |   |              |       |         |         |        |     set |
|            |   |              |       |         |         |        |    12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto|   |              |     4 |   1 340 |   1 343 |  4 491 |   4 488 |
|            |   |              |       |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |   |              |       |       5 |      -1 |     80 |      86 |
| tuotot     |   |              |       |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut       |       |    -486 |    -526 | -1 673 |  -1 633 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut|              |       |    -126 |    -131 |   -508 |    -503 |
|                |              |       |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset   | 4, 12 |    -112 |     -98 |   -429 |    -443 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut |   |              |       |    -131 |    -115 |   -506 |    -522 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto|   |              |       |     490 |     472 |  1 455 |   1 473 |
|            |   |              |       |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja            |  2, 4 |     202 |      35 |     69 |     236 |
| yhteisyritysten voitosta      |       |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut |   |              |       |     -44 |     -40 |   -176 |    -180 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot|   |              |       |      12 |      12 |     50 |      50 |
|            |   |              |       |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten käyvän arvon    |       |       2 |      15 |     30 |      17 |
| muutokset                     |       |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät - netto     |       |      -1 |      -2 |     -7 |      -6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut      |       |     -31 |     -15 |   -103 |    -119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja           |       |     661 |     492 |  1 421 |   1 590 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot  |   |              |       |    -109 |    -120 |   -301 |    -290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto  |              |       |     552 |     372 |  1 120 |   1 300 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen   |              |       |         |         |        |         |
|   :        |   |              |       |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille         |       |     522 |     346 |  1 071 |   1 247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle  |              |       |      30 |      26 |     49 |      53 |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |   |              |       |     552 |     372 |  1 120 |   1 300 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille         |       |         |         |        |         |
| kuuluvasta voitosta           |       |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu osakekohtainen tulos |    10 |         |         |        |         |
| (euroa per osake)             |       |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton  |              |       |    0.59 |    0.39 |   1.22 |    1.41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu|   |              |       |    0.58 |    0.39 |   1.21 |    1.40 |
|            |   |              |       |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE                 |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR      |    |               | Liite | 31.3.2007 |  31.3.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT     |    |               |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat            |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet         |    12 |        89 |         85 |         96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja kalusto |    12 |    11 192 |     10 077 |     11 471 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja           |     4 |     2 318 |      1 637 |      2 197 |
| yhteisyrityksissä              |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion                  |    15 |       453 |        421 |        450 |
| ydinjätehuoltorahastosta       |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset sijoitukset |       |       102 |         59 |        101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    |       |         7 |         68 |          5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit         |     6 |       123 |        121 |        103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset       |       |       674 |        638 |        680 |
| saamiset                       |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä   |       |    14 958 |     13 106 |     15 103 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat            |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                |       |       286 |        221 |        329 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit         |     6 |       329 |        123 |        198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut         |       |     1 099 |      1 044 |      1 052 |
| saamiset                       |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset        |       |     1 067 |        207 |        157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä   |       |     2 781 |      1 595 |      1 736 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                 |       |    17 739 |     14 701 |     16 839 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA     |               |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva  |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma       |    |               |       |           |            |            |
| pääoma    |    |               |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma    |               |    13 |     3 034 |      2 997 |      3 023 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma                 |       |     4 289 |      3 270 |      4 885 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  |    |               |       |     7 323 |      6 267 |      7 908 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus                |       |       271 |        231 |        253 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä            |       |     7 594 |      6 498 |      8 161 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT     |    |               |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma    |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen pitkäaikainen       |    14 |     3 516 |      3 127 |      4 060 |
| vieras pääoma                  |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit         |     6 |        91 |        271 |        134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat       |       |     1 826 |      1 535 |      1 795 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät          |    15 |       453 |        421 |        450 |
| varaukset                      |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevaraukset ja muut         |       |       155 |        189 |        186 |
| varaukset                      |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen vieras       |       |       485 |        311 |        485 |
| pääoma                         |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma    |       |     6 526 |      5 854 |      7 110 |
| yhteensä                       |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma    |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen lyhytaikainen       |    14 |     1 483 |        980 |        442 |
| vieras pääoma                  |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit         |     6 |        92 |        513 |        198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen |       |     2 044 |        856 |        928 |
| vieras pääoma 1)               |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma    |       |     3 619 |      2 349 |      1 568 |
| yhteensä                       |       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma yhteensä         |       |    10 145 |      8 203 |      8 678 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä   |       |    17 739 |     14 701 |     16 839 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Yhtiökokous päätti 28.3.2007 jakaa osinkoa 1 122 miljoonaa euroa.         |
| Osinkovelka sisältyy erään 'Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras            |
| pääoma'.                                                                     |
| Katso liitetieto 11 Osakekohtainen osinko.                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  |   |      | Osake| Yli- |  Muu | Käy- | Kerty | Emo-  | Vähem | Yhteen|
|       |   |      |      | kurs | sido |  vän | -neet |yhtiön | mistö |   -sä |
|       |   |      | pääo | -si- |  ttu | arvon| voitt | omist | osuus |       |
|       |   |      |   ma | ra-  | pää- |   ja | ovarat| ajille|       |       |
|       |   |      |      | hsto | oma  | muut |       |       |       |       |
|       |   |      |      |      |      | raha |       | kuulu |       |       |
|       |   |      |      |      |      | stot |       |   -va |       |       |
|       |   |      |      |      |      |      |       | osuus |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma       |    3 |   73 |    1 |  511 | 4 300 | 7 908 |   253 | 8 161 |
| 31.12.2006       |  023 |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ja    |      |      |      |   10 |   -27 |   -17 |    -8 |   -25 |
| muut muutokset   |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran      |      |      |      |   98 |       |    98 |       |    98 |
| suojaukset       |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut käyvän      |      |      |      |  -77 |       |   -77 |       |   -77 |
| arvon muutokset  |      |      |      |      |       |       |       |       |
| 1)               |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan    |    - |    - |    - |   31 |   -27 |     4 |    -8 |    -4 |
| pääomaan         |      |      |      |      |       |       |       |       |
| kirjatut erät    |      |      |      |      |       |       |       |       |
| yhteensä         |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden|   |      |      |      |      |      |   522 |   522 |    30 |   552 |
| voitto|   |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
|       |   |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
|       |   |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella         |    - |    - |    - |   31 |   495 |   526 |    22 |   548 |
| kirjatut tuotot  |      |      |      |      |       |       |       |       |
| ja kulut         |      |      |      |      |       |       |       |       |
| yhteensä         |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt         |   11 |      |      |      |       |    11 |       |    11 |
| optio-oikeudet   |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osing |   |      |      |      |      |      |    -1 |    -1 |       |    -1 |
| onjako|   |      |      |      |      |      |   122 |   122 |       |   122 |
|   2)  |   |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuuden|      |      |      |      |       |       |    -4 |    -4 |
| muutos           |      |      |      |      |       |       |       |       |
| yrityshankintojen|      |      |      |      |       |       |       |       |
| yhteydessä       |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma       |    3 |   73 |    1 |  542 | 3 673 | 7 323 |   271 | 7 594 |
| 31.03.2007       |  034 |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma       |2 976 |   70 |    2 | -117 | 4 220 | 7 151 |   260 | 7 411 |
| 31.12.2005       |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ja    |      |      |      |      |    -5 |    -5 |    -2 |    -7 |
| muut muutokset   |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran      |      |      |      | -256 |       |  -256 |    -3 |  -259 |
| suojaukset       |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut käyvän      |      |      |      |   -5 |       |    -5 |       |    -5 |
| arvon muutokset  |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan    |    - |    - |    - | -261 |    -5 |  -266 |    -5 |  -271 |
| pääomaan         |      |      |      |      |       |       |       |       |
| kirjatut erät    |      |      |      |      |       |       |       |       |
| yhteensä         |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden|   |      |      |      |      |      |   346 |   346 |    26 |   372 |
|       |   |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
| voitto|   |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
|       |   |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella         |    - |    - |    - | -261 |   341 |    80 |    21 |   101 |
| kirjatut tuotot  |      |      |      |      |       |       |       |       |
| ja kulut         |      |      |      |      |       |       |       |       |
| yhteensä         |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt         |   21 |    2 |      |      |       |    23 |       |    23 |
| optio-oikeudet   |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon   |      |      |      |      |      |  -987 |  -987 |       |  -987 |
| jako  |   |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
|   2)  |   |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuuden|      |      |      |      |       |       |   -50 |   -50 |
| muutos           |      |      |      |      |       |       |       |       |
| yrityshankintoje |      |      |      |      |       |       |       |       |
| yhteydessä       |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma       |2 997 |   72 |    2 | -378 | 3 574 | 6 267 |   231 | 6 498 |
| 31.03.2006       |      |      |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää Hafslundin omistamien Renewable Energy Corporation (REC) -yhtiön |
| osakkeiden käyvän arvon muutoksen sekä Hafslundin REC-osakkeiden myynnin     |
| vaikutuksen. Lisätietoja laskentaperusteista katso liite 2                   |
| Laadintaperiaatteet.                                                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Katso liite 11 Osakekohtainen  |            |          |          |       |
| osinko.                           |            |          |          |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  |   |                 |       |  I/2007 |  I/2006 |    2006 | Edelliset|
|       |   |                 |       |         |         |         |     12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kassavirta   |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen poistoja  |       |     602 |     570 |   1 884 |    1 916 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja kulut joihin |       |       1 |      24 |     -92 |     -115 |
| ei liity maksua             |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät ja toteutuneet |       |     -38 |      26 |     -89 |     -153 |
| kurssierot                  |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot   |       |    -118 |    -136 |    -374 |     -356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen            |       |     447 |     484 |   1 329 |    1 292 |
| käyttöpääoman muutosta      |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos        |       |      50 |    -181 |    -178 |       53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kassavirta   |       |     497 |     303 |   1 151 |    1 345 |
| yhteensä                    |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien kassavirta    |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit                |       |    -100 |     -71 |    -485 |     -514 |
| käyttöomaisuuteen           |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut tytäryhtiöosakkeet pl.      |      -8 |     -42 |    -754 |     -720 |
| ostettujen yhtiöiden rahavarat      |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut                     |       |       - |      -1 |    -124 |     -123 |
| osakkuusyritysosakkeet      |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden osakkeiden ostot     |       |       - |       - |     -21 |      -21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit    |       |       7 |       3 |      83 |       87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryhtiöosakkeet pl.       |       - |       - |      11 |       11 |
| myytyjen yhtiöiden rahavarat        |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt                      |       |       - |       - |      30 |       30 |
| osakkuusyritysosakkeet      |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden osakkeiden myynnit   |       |       - |       - |       1 |        1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden sijoitusten muutos   |       |     -36 |     -19 |     -47 |      -64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien kassavirta    |       |    -137 |    -130 |  -1 306 |   -1 313 |
| yhteensä                    |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen rahoitusta |       |     360 |     173 |    -155 |       32 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen kassavirta      |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkojen muutos             |       |     540 |     164 |     492 |      868 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako yhtiön          |       |       - |    -987 |    -987 |        0 |
| osakkeenomistajille         |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden ostot      |       |       - |       - |     -30 |      -30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät           |       |      10 |      71 |      49 |      -12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen kassavirta      |       |     550 |    -752 |    -476 |      826 |
| yhteensä                    |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelman mukainen          |       |         |         |         |          |
| likvidien                   |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| varojen muutos              |       |     910 |    -579 |    -631 |      858 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT                                                              |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   |   |      |   | 31.3. | 31.3. |  30.6. |  30.9. | 31.12. | Edelliset |
|        |   |      |   |  2007 |  2006 |   2006 |   2006 |   2006 |      12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate, MEUR  |   |   602 |   570 |    979 |  1 311 |  1 884 |     1 916 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake       |   |  0.59 |  0.39 |   0.64 |   0.83 |   1.22 |      1.41 |
| (laimentamaton),  |   |       |       |        |        |        |           |
| EUR               |   |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu        |   |12 593 |10 605 | 12 121 | 12 216 | 12 663 |    12 593 |
| pääoma, MEUR      |   |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen        |   | 3 932 | 3 900 |  4 308 |  4 159 |  4 345 |       N/A |
| nettovelka, MEUR  |   |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvesto |   115 |   114 |    935 |  1 063 |  1 395 |     1 396 |
| innit ja              |       |       |        |        |        |           |
| bruttoinvestoinnit    |       |       |        |        |        |           |
| osakkeisiin, MEUR     |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinv |   |   100 |    71 |    174 |    297 |    485 |       514 |
| estoinnit, MEUR   |   |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun        |   |  18.0 |  19.4 |   14.6 |   12.5 |   13.4 |      15.3 |
| pääoman tuotto, % |   |       |       |        |        |        |           |
| 1)                |   |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman      |   |  21.1 |  21.4 |   16.3 |   13.7 |   14.4 |      18.4 |
| tuotto, % 1)     |   |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyttö |   |   1.6 |   1.7 |    2.2 |    2.4 |    2.3 |       2.1 |
| kate 1)           |   |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkok |   |      |   |  15.3 |  16.9 |   13.7 |   10.9 |   11.5 |      11.3 |
| ate    |   |      |   |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen      |  45.5 |  49.6 |   36.5 |   33.9 |   30.6 |      32.9 |
| käyttöpääoman         |       |       |        |        |        |           |
| muutosta/korollinen   |       |       |        |        |        |           |
| nettovelka, % 1)      |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, |   |    52 |    60 |     60 |     57 |     53 |       N/A |
| %                 |   |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, |   |  8.22 |  7.11 |   7.83 |   7.97 |   8.91 |       N/A |
| EUR               |   |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, |   |    43 |    44 |     43 |     43 |     48 |       N/A |
| %                 |   |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö        |   | 8 165 | 8 886 |  9 024 |  9 085 |  8 910 |       N/A |
| keskimäärin       |   |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden        |   | 890263| 880725| 880508 | 880695 | 881194 |  885484   |
| lukumäärä         |   |       |       |        |        |        |           |
| keskimäärin, 1    |   |       |       |        |        |        |           |
| 000 osaketta      |   |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu           |893252 | 892406| 891451 | 891217 | 886929 |    888466 |
| osakkeiden            |       |       |        |        |        |           |
| keskimääräinen        |       |       |        |        |        |           |
| lukumäärä, 1 000      |       |       |        |        |        |           |
| osaketta              |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröityjen   |   |890685 | 881546| 882708 | 883274 | 887394 |       N/A |
| osakkeiden määrä, |   |       |       |        |        |        |           |
| 1 000 osaketta    |   |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä  |   |   N/A |   N/A | 881048 | 881614 |    N/A |       N/A |
| ilman omia        |   |       |       |        |        |        |           |
| osakkeita, 1000   |   |       |       |        |        |        |           |
| osaketta          |   |       |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Neljänneksen luvut on muunnettu vastaamaan vuositason lukuja.             |
| Tunnuslukujen laskentakaavat ovat liitteessä 21.                             |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

1. LAADINTAPERUSTA

Konsernin osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua kansainvälistä
tilinpäätösstandardia (IAS) 34 Osavuosikatsaukset noudattaen.
Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2006 tilinpäätöksen kanssa.

2. LAADINTAPERIAATTEET

Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2006
noudattamien periaatteiden kanssa.

Seuraavien, konsernin kannalta olennaisten, uusien standardien, standardien
muutosten ja tulkintojen soveltaminen on pakollista vuoden 2007
tilinpäätöksessä:
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit; tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja
täydentävät muutokset IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä
esitettävät
pääomatiedot. Konserni soveltaa tätä standardia 1.1.2007 alkaen. IFRS 7
edellyttää uusien liitetietojen esittämistä rahoitusinstrumenteista.
Standardilla
ei ole vaikutusta konsernin rahoitusinstrumenttien luokitteluun tai
arvostamiseen.
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi. Tulkinnalla ei ole ollut
olennaista vaikutusta Fortumin tuloslaskelmaan eikä taseeseen.

Seuraavat tulkinnat ovat pakollisia vuonna 2007, mutta niillä ei ole merkitystä
konsernin kannalta:
- IFRIC 7 Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen
IAS 29:n Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa mukaisesti
- IFRIC 2 IFRS 2:n soveltamisala

Hafslund ASA:n osakkuusyritystuloksen laskenta
Fortum-konsernin laadintaperiaatteiden mukaisesti Hafslundin osakkuusyritystulos
on sisällytetty Fortum-konsernin lukuihin Hafslundin edellisen neljänneksen
tietoihin perustuen, koska Hafslund raportoi osavuosikatsauksensa Fortumia
myöhemmin. Hafslund julkaisee tammi-maaliskuun tuloksen 3.5.2007.

Hafslundin osakkuusyritystulosta laskettaessa Fortum on omien
laskentaperiaatteidensa mukaisesti luokitellut uudelleen Hafslundin käyttämän
Renewable Energy Corporation (REC) osakeomistusta koskevan laskentaperiaatteen.
Hafslund on sisällyttänyt osakeomistuksensa REC-yhtiössä erään 'Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat', kun taas Fortum on luokitellut
osakeomistuksen REC -yhtiössä 'Myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi, joiden
käypien arvojen muutokset kirjataan suoraan omaan pääomaan'. Kumulatiivinen
käypien arvojen muutos kirjataan Fortumin tuloslaskelmaan siinä tapauksessa,
että Hafslund myy omistamiansa REC -yhtiön osakkeita.

Koska REC on ollut listattuna Oslon pörssissä 9.5.2006 alkaen, Fortum laskee REC
omistuksen käyvän arvon muutoksen kunkin tilinpäätöshetken Oslon pörssin
päätöskurssin perusteella. Osakkeiden määränä käytetään Hafslundin edellisellä
vuosineljänneksellä ilmoittamaa määrää, ellei muuta tietoa ole käytettävissä.

Maaliskuussa 2007 Hafslund myi 35 miljoonaa REC -yhtiön osaketta.
Laskentaperiaatteidensa mukaisesti Fortum on kirjannut noin 180 miljoonaa euroa
Hafslundin myymistä REC- yhtiön osakkeista erään 'Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten voitosta'. Maaliskuun 2007 lopussa jäljellä olevien osakkeiden
kumulatiivinen käyvän arvon muutos Fortumin omassa pääomassa oli noin 360
miljoonaa euroa.

3. KRIITTISET TILINPÄÄTÖSARVIOT JA -HARKINNAT

Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja
oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja
kulujen määriin. Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia näihin arvioihin
verrattuna.

Tämän osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät
konsernin laadintaperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin
liittyneet arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuositilinpäätöksessä 2006.

--------------------------------------------------------------------------------
| 4. TIEDOT                         |         |          |         |           |
| LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN       |         |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN        |         |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           |   |              |  I/2007 |   I/2006 |    2006 | Edelliset |
|                |   |              |         |          |         |      12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |              |     641 |      643 |   2 439 |     2 437 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        |   |              |     156 |      -50 |    -133 |        73 |
| sisäistä       |   |              |         |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö          |   |              |     479 |      480 |   1 268 |     1 267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        |   |              |      24 |       -8 |     -32 |         0 |
| sisäistä       |   |              |         |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |   |              |     225 |      219 |     753 |       759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        |   |              |       2 |        2 |       8 |         8 |
| sisäistä       |   |              |         |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        |   |              |     519 |      547 |   1 912 |     1 884 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        |   |              |      44 |       41 |     149 |       152 |
| sisäistä       |   |              |         |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |   |              |      19 |       20 |      78 |        77 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        |   |              |      16 |       15 |      62 |        63 |
| sisäistä       |   |              |         |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   |   |              |    -543 |     -566 |  -1 959 |    -1 936 |
| 1)             |   |              |         |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |   |              |   1 340 |    1 343 |   4 491 |     4 488 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta,  |
| jotka netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen   |
| mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR            |                |   I/2007 |   I/2006 |    2006 | Edelliset |
|                 |                |          |          |         |      12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                   |      298 |      284 |     980 |       994 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö           |                |      142 |      119 |     264 |       287 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    |                |       79 |       81 |     252 |       250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets         |                |      -12 |        3 |      -6 |       -21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            |                |      -17 |      -15 |     -35 |       -37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |                |      490 |      472 |   1 455 |     1 473 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR         |     |              |  I/2007 |   I/2006 |    2006 | Edelliset |
|              |     |              |         |          |         |      12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |              |     328 |      293 |     985 |     1 020 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        |     |              |     137 |      126 |     253 |       264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto |     |              |      78 |       81 |     250 |       247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      |     |              |     -14 |        0 |      -4 |       -18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |     |              |     -17 |      -14 |     -47 |       -50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto     |     512 |      486 |   1 437 |     1 463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät              |       1 |        0 |      61 |        62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vertailukelpoisuuteen        |     -23 |      -14 |     -43 |       -52 |
| vaikuttavat erät                  |         |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |     |              |     490 |      472 |   1 455 |     1 473 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT SEGMENTEITTÄIN                                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                |           |   I/2007 |    I/2006 |    2006 | Edelliset |
|                     |           |          |           |         |      12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                  |        0 |         0 |      29 |        29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö               |           |        0 |         1 |      20 |        19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        |           |        1 |         0 |       2 |         3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             |           |        0 |         0 |       0 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                |           |        0 |        -1 |      10 |        11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |           |        1 |         0 |      61 |        62 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                |           |   I/2007 |    I/2006 |    2006 | Edelliset |
|                     |           |          |           |         |      12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                  |      -30 |        -9 |     -34 |       -55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö               |           |        5 |        -8 |      -9 |         4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        |           |        0 |         0 |       0 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             |           |        2 |         3 |      -2 |        -3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                |           |        0 |         0 |       2 |         2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |           |      -23 |       -14 |     -43 |       -52 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                |   |          |  I/2007 |  I/2006 |    2006 | Edelliset |
|                     |   |          |         |         |         |      12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto          |          |      26 |      26 |     108 |       108 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö               |   |          |      40 |      30 |     144 |       154 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        |   |          |      39 |      35 |     147 |       151 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             |   |          |       4 |       4 |      19 |        19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                |   |          |       3 |       3 |      11 |        11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   |          |     112 |      98 |     429 |       443 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                |   |          |  I/2007 |  I/2006 |    2006 | Edelliset |
|                     |   |          |         |         |         |      12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto 1)                  |     188 |      12 |      30 |       206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö               |   |          |       7 |      11 |      23 |        19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        |   |          |       6 |      11 |      15 |        10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             |   |          |       1 |       1 |       1 |         1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                |   |          |       0 |       0 |       0 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   |          |     202 |      35 |      69 |       236 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on tuotantoyhtiöitä, |
| joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan, johon sisältyvät korot ja    |
| välittömät verot.                                                            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIJOITUKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN SEGMENTEITTÄIN                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |   |         |   31.3.2007 |    31.3.2006 |   31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |         |       1 861 |        1 260 |        1 752 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |   |         |         157 |          149 |          150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |   |         |         291 |          220 |          287 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |   |         |           9 |            8 |            8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |   |         |           0 |            0 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |   |         |       2 318 |        1 637 |        2 197 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN SEGMENTEITTÄIN                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |   |         |      I/2007 |       I/2006 |         2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |         |          16 |           20 |           95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |   |         |          44 |           18 |          184 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |   |         |          36 |           25 |          183 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |   |         |           1 |            5 |            8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |   |         |           3 |            3 |           15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |   |         |         100 |           71 |          485 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOINVESTOINNIT OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |   |         |      I/2007 |       I/2006 |         2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |         |           - |            - |          145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |   |         |          15 |           43 |          589 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |   |         |           - |            - |          130 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |   |         |           - |            - |            6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |   |         |           - |            - |           40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |   |         |          15 |           43 |          910 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN    |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |   |         |   31.3.2007 |    31.3.2006 |   31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |         |       6 607 |        5 913 |        6 734 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |   |         |       3 444 |        2 513 |        3 407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |   |         |       3 314 |        3 030 |        3 412 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |   |         |         140 |          356 |          176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit             |         199 |          153 |           85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |   |         |      13 704 |       11 965 |       13 814 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| %                  |   |         |             |    Edelliset |   31.12.2006 |
|                    |   |         |             |         12kk |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |         |             |         18.8 |         16.1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |   |         |             |          9.7 |          9.6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |   |         |             |          8.0 |          8.4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |   |         |             |         -7.7 |         -1.6 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| %                    |             |     Edelliset 12kk |         31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto 1)                  |               19.1 |               16.3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                |             |                8.9 |                9.2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto         |             |                7.9 |                8.3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets              |             |               -6.7 |               -0.8 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Pois lukien noin 180 miljoonaa euroa Hafslundin myymistä REC-yhtiön      |
| osakkeista, jotka on kirjattu erään 'Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten      |
| voitosta'.                                                                   |
| Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton ja 'Osuus |
| osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä        |
| sidotulla pääomalla. Keskimääräinen sidottu pääoma on laskettu käyttämällä   |
| avaavan taseen ja kunkin neljänneksen lopun arvoja.                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT SEGMENTEITTÄIN                |            |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |   |            |  31.3.2007 |  31.3.2006 |   31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |            |      7 014 |      6 320 |        7 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |   |            |      3 830 |      2 871 |        3 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |   |            |      3 804 |      3 456 |        3 911 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |   |            |        617 |        754 |          618 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit                |        313 |        234 |          255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvät varat |     15 578 |     13 635 |       15 785 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset                 |        710 |        652 |          693 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset         |          7 |         68 |            5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat         |   |            |        377 |        139 |          199 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset             |      1 067 |        207 |          157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä     |   |            |     17 739 |     14 701 |       16 839 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN        |            |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |   |            |  31.3.2007 |  31.3.2006 |   31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |            |        407 |        407 |          397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |   |            |        386 |        358 |          463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |   |            |        490 |        426 |          499 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |   |            |        477 |        398 |          442 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit                |        114 |         81 |          170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvä vieras |      1 874 |      1 670 |        1 971 |
| pääoma                              |            |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat            |      1 826 |      1 535 |        1 795 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |   |            |      1 446 |        891 |          410 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettuun pääomaan sisältyvät    |      5 146 |      4 096 |        4 176 |
| velat                               |            |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma            |      4 999 |      4 107 |        4 502 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma         |   |            |      7 594 |      6 498 |        8 161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |     17 739 |     14 701 |       16 839 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 5. LIIKETOIMINTASEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoja vuosineljänneksittäin on saatavissa Fortumin www-sivuilta        |
| www.fortum.fi/sijoittajat/taloudellista tietoa.                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO               |         |         |         |         |          |
| NELJÄNNEKSITTÄIN          |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           |   |      |  I/2007 | IV/2006 | III/2006| II/2006 |   I/2006 |
|                |   |      |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |      |     641 |     667 |     569 |     560 |      643 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        |   |      |     156 |      36 |    -102 |     -17 |      -50 |
| sisäistä       |   |      |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö          |   |      |     479 |     381 |     178 |     229 |      480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        |   |      |      24 |      -5 |     -12 |      -7 |       -8 |
| sisäistä       |   |      |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |   |      |     225 |     210 |     162 |     162 |      219 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        |   |      |       2 |       2 |       2 |       2 |        2 |
| sisäistä       |   |      |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        |   |      |     519 |     529 |     436 |     400 |      547 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        |   |      |      44 |      43 |      30 |      35 |       41 |
| sisäistä       |   |      |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |   |      |      19 |      19 |      19 |      20 |       20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        |   |      |      16 |      16 |      16 |      15 |       15 |
| sisäistä       |   |      |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   |   |      |    -543 |    -552 |    -418 |    -423 |     -566 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |   |      |   1 340 |   1 254 |     946 |     948 |    1 343 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO               |         |         |         |         |          |
| NELJÄNNEKSITTÄIN          |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           |   |      |  I/2007 | IV/2006 | III/2006| II/2006 |   I/2006 |
|                |   |      |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |      |     298 |     290 |     184 |     222 |      284 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö          |   |      |     142 |     119 |     -15 |      41 |      119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |   |      |      79 |      74 |      42 |      55 |       81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        |   |      |     -12 |     -18 |       6 |       3 |        3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |   |      |     -17 |     -10 |      -1 |      -9 |      -15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |   |      |     490 |     455 |     216 |     312 |      472 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN                               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           |   |      |  I/2007 | IV/2006 | III/2006| II/2006 |   I/2006 |
|                |   |      |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |      |     328 |     289 |     195 |     208 |      293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö          |   |      |     137 |      95 |      -3 |      35 |      126 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |   |      |      78 |      77 |      39 |      53 |       81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        |   |      |     -14 |      -8 |       2 |       2 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |   |      |     -17 |     -13 |      -8 |     -12 |      -14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |   |      |     512 |     440 |     225 |     286 |      486 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           |   |      |  I/2007 | IV/2006 | III/2006| II/2006 |   I/2006 |
|                |   |      |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |      |       0 |      22 |       1 |       6 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö          |   |      |       0 |      16 |      -1 |       4 |        1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |   |      |       1 |      -1 |       1 |       2 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        |   |      |       0 |       0 |       0 |       0 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |   |      |       0 |       1 |       7 |       3 |       -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |   |      |       1 |      38 |       8 |      15 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           |        |  I/2007 | IV/2006 | III/2006 |  II/2006 |   I/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto          |     -30 |     -21 |      -12 |        8 |       -9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö          |        |       5 |       8 |      -11 |        2 |       -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |        |       0 |      -2 |        2 |        0 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        |        |       2 |     -10 |        4 |        1 |        3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |        |       0 |       2 |        0 |        0 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |        |     -23 |     -23 |      -17 |       11 |      -14 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 6. RAHOITUSRISKIEN    |      |      |      |      |        |       |         |
| HALLINTA              |      |      |      |      |        |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin riskienhallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia |
| ensimmäisen neljänneksen aikana. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet  |
| ovat yhdenmukaisia vuoden 2006 konsernin vuosikertomuksessa esitettyjen      |
| tietojen kanssa.                                                             |
| Alla olevat taulukot esittävät konsernin suojauslaskennassa käytettävien     |
| johdannaissopimusten nimellisarvon tai määrän ja käyvän nettoarvon.          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISET       |         |       |          |        |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   |       |   |         | 31.3. |          |        |          |        |
|        |       |   |         |  2007 |          |  31.3. |          | 31.12. |
|        |       |   |         |       |          |   2006 |          |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja          | Nimelli | Käypä | Nimellis |  Käypä | Nimellis |  Käypä |
| valuuttajohdannais |  s-arvo | netto |    -     | netto- |    -arvo | netto- |
| et                 |         | -arvo |     arvo |   arvo |          |   arvo |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimuk |   3 092 |     2 |    3 259 |     -8 |    3 021 |      3 |
| set                |         |       |          |        |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermii |   |   6 923 |    71 |    5 158 |     35 |    5 256 |    -61 |
| nit            |   |         |       |          |        |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja          |   3 014 |    17 |    2 165 |     10 |    2 575 |    -76 |
| valuutanvaihtosopi |         |       |          |        |          |        |
| mukset             |         |       |          |        |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset  |   Määrä | Käypä |    Määrä |  Käypä |    Määrä |  Käypä |
|                    |         | netto |          | netto- |          | netto- |
|                    |         | -arvo |          |   arvo |          |   arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |       |   |     TWh |  MEUR |      TWh |   MEUR |      TWh |   MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset   |     121 |   730 |       98 | -1 233 |      134 |    515 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset |   |      90 |  -567 |       54 |    705 |      101 |   -426 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetu |       |   |       6 |     1 |        4 |      0 |        0 |      0 |
| t      |       |   |         |       |          |        |          |        |
| optiot |       |   |         |       |          |        |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetet |       |   |       9 |     0 |       11 |    -15 |        3 |      3 |
| ut     |       |   |         |       |          |        |          |        |
| optiot |       |   |         |       |          |        |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannais |   |   Määrä | Käypä |    Määrä |  Käypä |    Määrä |  Käypä |
| et             |   |         | netto |          | netto- |          | netto- |
|                |   |         | -arvo |          |   arvo |          |   arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |       |   |    1000 |  MEUR | 1000 bbl |   MEUR | 1000 bbl |   MEUR |
|        |       |   |     bbl |       |          |        |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset   |     545 |    -2 |      225 |     -1 |      180 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset |   |   1 003 |     4 |      513 |      7 |      897 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2                |   Määrä | Käypä |    Määrä |  Käypä |    Määrä |  Käypä |
| päästöoikeusjohdan |         | netto |          | netto- |          | netto- |
| naiset             |         | -arvo |          |   arvo |          |   arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |       |   |   ktCO2 |  MEUR |    ktCO2 |   MEUR |    ktCO2 |   MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset   |     405 |     0 |        - |      - |      405 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset |   |     415 |     0 |        - |      - |      418 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakejohdannaiset  | Nimelli | Käypä | Nimellis |  Käypä | Nimellis |  Käypä |
|                    |  s-arvo | netto |    -     | nettoa |    -arvo | nettoa |
|                    |         |  arvo |     arvo |    rvo |          |    rvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |       |   |    MEUR |  MEUR |     MEUR |   MEUR |     MEUR |   MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketermiin |   |       36 |     48 |       24 |     36 |       24 |     37 |
| it 1)        |   |          |        |          |        |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Käteisellä selvitettäviä osaketermiinejä käytetään Fortum-konsernin       |
| osakekannustinjärjestelmän suojaukseen.                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

7. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT
Tilikauden ensimmäisen neljänneksen aikana ei ole tehty yrityshankintoja tai
-myyntejä, joilla olisi olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsauksen
lukuihin. Bruttoinvestoinnit osakkeisiin olivat 15 miljoonaa euroa.
(Tunnuslukujen laskentakaavat ovat liitteessä 21)

Fortum on hankkinut ensimmäisen neljänneksen aikana Vattenfall Estonia AS:n ja
Vattenfall Latvia SIA:n koko osakekannat. Ostettu lämpöliiketoiminta Virossa
vastaa kaukolämmön ja maakaasun toimituksesta Pärnun kaupungille. Fortumin
omistukseen siirtynyt kaukolämpöverkko on Viron neljänneksi suurin. Vuosittainen
lämmön myynti on 190 gigawattituntia (GWh), liikevaihto noin 5,4 miljoonaa euroa
ja henkilöstön määrä 58. Pärnun kaukolämpöliiketoiminta yhdistetään koko Viron
alueella toimivan Fortum Termest AS:n lämpöliiketoimintaan.

Latviasta hankittu yhtiö toimittaa lämpöä Riikan lentokentälle. Vuosittainen
lämmön myynti on noin 12 GWh vuodessa ja liikevaihto noin 0,5 miljoonaa euroa.
Yrityskauppa antaa Fortumille kasvualustan Latvian lämpömarkkinoille.

Fortum on myös hankkinut lisää osakkeita Puolan tytäryhtiöistä Fortum
Czestochowa SA:sta 10,35 % (kokonaisomistus 97,95 %) sekä Fortum Wroclawista
0,81 % (kokonaisomistus 99,06 %).

8. VALUUTTAKURSSIT
Kauden lopun valuuttakurssit perustuvat Euroopan keskuspankin julkaisemiin
tilinpäätöshetken kursseihin. Keskimääräinen valuuttakurssi on laskettu
kunkin kuukauden lopun Euroopan keskuspankin kurssien ja edellisen vuoden
viimeisen päivän kurssien keskiarvona.

Keskeisimmät Fortum-konsernissa käytetyt kurssit ovat:
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen        |    31.3. |   31.12. |   30.9. |     30.6. |    31.3. |
| valuuttakurssi        |     2007 |     2006 |    2006 |      2006 |     2006 |
|              Valuutta |          |          |         |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Ruots |   |       SEK |   9,1787 |   9,2637 |  9,3110 |    9,3329 |   9,3798 |
| i     |   |           |          |          |         |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja |   |       NOK |   8,1563 |   8,0376 |  7,9753 |    7,9396 |   8,0171 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola |   |       PLN |   3,8858 |   3,8965 |  3,9139 |    3,8991 |   3,8569 |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |   |           |          |          |         |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopun       |     31.3. |    31.12. |   30.9. |      30.6. |    31.3. |
| valuuttakurssi     |      2007 |      2006 |    2006 |       2006 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Ruots |   |       SEK |   9,3462 |   9,0404 |  9,2797 |    9,2385 |   9,4315 |
| i     |   |           |          |          |         |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja |   |       NOK |   8,1190 |   8,2380 |  8,2350 |    7,9360 |   7,9675 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola |   |       PLN |   3,8668 |   3,8310 |  3,9713 |    4,0546 |   3,9425 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 9. TULOVEROT                                                            |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelman mukainen verokanta raportointikaudella on 16,5 % (24,4 %).    |
| Kauden veroprosentti on alhainen pääasiassa Hafslundin myymien               |
| REC-osakkeiden takia, joista Fortumin osuutena kirjattiin 180 miljoonaa      |
| euroa myyntivoittoa erään 'Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta'.     |
| Verokantaan vaikuttaa aina se, että osuus osakkuusyhtiö- ja yhteisyritysten  |
| voitosta lasketaan verojen jälkeen.                                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 10. OSAKEKOHTAINEN TULOS   |      |      |       |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma laimentamattomasta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta     |
| perustuu alla oleviin lukuihin:                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |   |                       |           I/2007 |    I/2006 |      2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot    |                       |                  |           |           |
| (MEUR):   |                       |                  |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva     |              522 |       346 |     1 071 |
| tilikauden voitto (MEUR)          |                  |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä (1000 kpl):  |                  |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu             |                  |           |           |
| keskimääräinen lukumäärä          |                  |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtaista tulosta            |          890 263 |   880 725 |   881 194 |
| laskettaessa                      |                  |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioiden laimennusvaikutus       |            2 989 |    11 681 |     5 735 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu             |                  |           |           |
| keskimääräinen lukumäärä          |                  |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettua osakekohtaista       |          893 252 |   892 406 |   886 929 |
| tulosta laskettaessa              |                  |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiökokous päätti 28.3.2007 jakaa osinkoa 1,26 euroa osaketta kohti. Tästä
osingosta 0,73 euroa osakkeelta on konsernin osingonjakopolitiikan mukaista.
Lisäksi yhtiökokous päätti jakaa 0,53 euron suuruista lisäosinkoa osakkeelta
yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua tavoitetasoa. Kokonaisosingon
määrä, 1 122 miljoonaa euroa, perustuu rekisteröityjen osakkeiden määrään
2.4.2007. Osingot maksettiin 11.4.2007. Osinkovelka on 31.3.2007 lisätty erään
'Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma' ja vähennetty erästä 'Kertyneeet
voittovarat'.

Vuonna 2006 osinkoa maksettiin 1,12 euroa osaketta kohti. Tästä osingosta 0,54
euroa muodostui luovutetuista toiminnoista. Kokonaisosingon määrä oli 987
miljoonaa euroa ja osingot maksettiin 28.3.2006.

--------------------------------------------------------------------------------
| 12. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR         |   |                |   31.3.2007 |   31.3.2006 |   31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa      |      11 567 |      10 256 |       10 256 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyhtiöiden hankinta        |          13 |         -11 |        1 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit        |         100 |          71 |          485 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeuksien ostot            |           - |           - |            9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset  |   |                |          -6 |          -2 |          -78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset       |        -112 |         -98 |         -429 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot   |   |                |        -281 |         -54 |          316 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa     |      11 281 |      10 162 |       11 567 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 13. OSAKEPÄÄOMA JA YLIKURSSIRAHASTO                                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |   |             |  Osakkeiden | Osakepää- | Osake-  | Ylikurssi |
|            |   |             |       määrä |       oma |    anti |  -rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet       | 887 393 646 |     3 023 |       1 |        73 |
| 1.1.2007                     |             |           |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioilla merkityt osakkeet  |   3 291 503 |        11 |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet       | 890 685 149 |     3 034 |       1 |        73 |
| 31.3.2007                    |             |           |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröimättömät osakkeet  |      31 820 |           |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |   |             |  Osakkeiden | Osakepää- | Osake-  | Ylikurssi |
|            |   |             |       määrä |       oma |    anti |  -rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet       | 875 294 025 |     2 976 |       2 |        70 |
| 1.1.2006                     |             |           |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioilla merkityt osakkeet  |   6 252 200 |        21 |         |         2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet       | 881 546 225 |     2 997 |       2 |        72 |
| 31.3.2006                    |             |           |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröimättömät osakkeet  |      12 500 |           |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 14. KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA |             |           |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana konserni nosti uutta lyhytaikaista
rahoitusta noin 620 miljoonaa euroa laskemalla liikkeelle yritystodistuksia
ruotsalaisen ja suomalaisen yritystodistusohjelmansa puitteissa.
Yritystodistusten korko on markkinakorko ja ne maksetaan takaisin vuoden
kuluessa. Lainat nostettiin 11.4.2007 maksetun osingon sekä lyhyt- ja
pitkäaikaisten lainojen lyhennysten rahoittamiseksi.

Yritystodistusten lyhennykset olivat 55 miljoonaa euroa ja pitkäaikaiset
velkojen lyhennykset 22 miljoonaa euroa aiemmin julkaistujen erääntymistietojen
mukaises
Takaisinlainaus Valtion ydinjätehuoltorahastosta uusittiin ja samalla sen määrä
kasvoi 627 miljoonasta eurosta 658 miljoonaan euroon.
Lainan vuosikorko nousi noin 3.2 %:sta 4.2 %:iin.

--------------------------------------------------------------------------------
| 15. YDINVOIMAAN LIITTYVÄT VARAT JA VELAT                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   |   |                      |  31.3.2007 |    31.3.2006 |   31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuoltovastuu Suomen       |        685 |          618 |          685 |
| ydinenergialain mukaan            |            |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin rahastotavoite Valtion   |        649 |          618 |          649 |
| ydinjätehuoltorahastossa          |            |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin osuus Valtion            |       -649 |         -618 |         -636 |
| ydinjätehuoltorahastosta          |            |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erotuksen vakuutena kiinnitetyt   |          0 |            0 |           13 |
| haltijavelkakirjalainat           |            |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------

Suomen ydinenergialain mukaisesti laskettu lainmukainen vastuu on 685 (618)
miljoonaa euroa 31.3.2007 (ja vastaavasti 2006). Taseeseen IAS 37:n mukaan
kirjattu diskontattu velka oli 453 (421) miljoonaa euroa 31.3.2007. Suurin ero
lainmukaisen vastuun ja taseeseen kirjatun velan välillä on se, että
lainmukaista vastuuta ei ole diskontattu nettonykyarvoon.

Rahastotavoite on 649 (618) miljoonaa euroa 31.3.2007 (ja vastaavasti 2006).
Vastuun ja rahastotavoitteen välinen ero tulee olla katettuna vakuuksilla, jotka
annetaan kesäkuun 2007 loppuun mennessä.

Fortumin maksut Valtion ydinjätehuoltorahastoon määräytyvät rahastotavoitteen
mukaisesti. Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta 31.3.2007 on 649
(618) miljoonaa euroa. Taseessa esitelty osuuden arvo 31.3.2007 on 453 (421)
miljoonaa euroa. Ero johtuu siitä, että IFRIC 5-tulkinnan mukaan Valtion
ydinjätehuoltorahaston arvo ei voi ylittää siihen liittyvien velkojen määrää
taseessa.

Fortumin rahastotavoite Valtion ydinjätehuoltorahastossa ja osuus rahastosta
ovat erisuuruiset vuoden lopussa vuosittaisesta vastuumäärän tarkistamisesta
johtuen. Ero johtuu ajoituksesta, sillä vuotuinen lainmukainen rahastotavoite
maksetaan seuraavan tilikauden ensimmäisen neljänneksen aikana. Fortum on
antanut vakuudeksi kiinnitettyjä haltijavelkakirjalainoja, jotka kattavat myös
taseeseen sisältyvät vastuut. Kiinnitetyt haltijavelkakirjalainat sisältyvät
pantattuihin varoihin ja vastuisiin.

--------------------------------------------------------------------------------
| 16. PANTATUT VARAT                |             |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   |   |                      |   31.3.2007 |    31.3.2006 |  31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut           |             |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | Lainat                   |             |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   | Pantit               |         216 |          171 |         176 |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   | Kiinteistökiinnityks |          49 |           49 |          49 |
|        |   | et                   |             |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | Muut sitoumukset         |             |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   | Kiinteistökiinnityks |          56 |           55 |          56 |
|        |   | et                   |             |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten      |             |              |             |
| puolesta annetut                  |             |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | Pantit ja                |           3 |            3 |           3 |
|        | kiinteistökiinnitykset   |             |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Suomalaisilla Valtion ydinjätehuoltorahaston osapuolilla on mahdollisuus     |
| ottaa lainaa rahastolta. Fortum on nostanut lisää lainaa rahastolta ja       |
| pantannut vastaavasti lisää Kemijoki Oy:n osakkeita vakuudeksi. Pantattujen  |
| osakkeiden tasearvo oli 145 (102) miljoonaa euroa 31.3.2007 (ja vastaavasti  |
| 31.12.2006).                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 17. SITOUMUKSET                    |            |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |   |                   |  31.3.2007 |    31.3.2006 |  31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrasopimukset                   |            |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden sisällä erääntyvät          |         19 |           16 |          20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden mutta viiden vuoden     |         31 |           30 |          38 |
| sisällä erääntyvät                 |            |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluttua         |         75 |           85 |          78 |
| erääntyvät                         |            |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |   |                   |        125 |          131 |         136 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 31.3.2007    |
| olivat 319 (266) miljoonaa euroa (ja vastaavasti 31.12.2006).                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 18. VASTUUT   |   |                |            |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          |   |                |  31.3.2007 |    31.3.2006 |  31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut            |            |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | Muut vastuut       |        146 |           92 |         144 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten       |            |              |             |
| puolesta annetut                   |            |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | Takaukset          |        207 |          203 |         213 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | Muut vastuut       |        125 |          125 |         125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut            |            |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | Takaukset          |         14 |            2 |          12 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | Muut vastuut       |          2 |            3 |           1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoa vastuista löytyy Fortumin vuoden 2006 vuosikertomuksen            |
| liitetiedosta 42 Vastuut.                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 19. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT  |      |      |      |      |        |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lähipiiritapahtumat on esitetty Fortumin vuoden 2006 vuosikertomuksessa.     |
| Tilinpäätöshetken 31.12.2006 jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen valtion omistusosuus Fortumin osakkeista vuoden 2006 lopussa oli      |
| 50,82 %. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä omistusosuus muuttui 50,63 %:iin  |
--------------------------------------------------------------------------------
| optiomerkintöjen         |      |      |      |      |        |      |       |
| johdosta.                |      |      |      |      |        |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMET OSAKKUUSYRITYSTEN      |            |              |             |
| KANSSA                             |            |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR         |   |                 |  31.3.2007 |    31.3.2006 |  31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyrityksille        |         43 |           36 |         101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot osakkuusyritysten            |          6 |            5 |          20 |
| lainasaamisista                    |            |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyrityksiltä          |        130 |          130 |         487 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| AVOIMET SALDOT OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR         |   |                 |  31.3.2007 |    31.3.2006 |  31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset           |        576 |          538 |         575 |
| lainasaamiset                      |            |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamis |   |                 |         11 |           20 |          28 |
| et           |   |                 |            |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |   |                 |          7 |            8 |           7 |
| saamiset     |   |                 |            |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                |        164 |          164 |         164 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat    |   |                 |         15 |           18 |          12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat   |   |                 |         24 |           11 |          23 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETAPAHTUMAT JA SALDOT YHTEISYRITYSTEN KANSSA                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketapahtumat ja avoimet saldot yhteisyritysten kanssa olivat              |
| raportointikaudella merkitykseltään vähäisiä.                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 20. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA                                       |
--------------------------------------------------------------------------------

Ruotsin energiamarkkinavirasto (EMI) julkisti 10.4.2007 vuotta 2003 koskevan
päätöksen Fortumin kahden sähkönsiirtoalueen hinnoittelusta. Tämän mukaan Fortum
joutuisi palauttamaan noin 250 miljoonaa Ruotsin kruunua perimistään
siirtomaksuista. Virasto oli jo aiemmin julkaissut 13 muun siirtoyhtiön
vastaavat
päätöksensä. Fortum tulee valittamaan lääninoikeuteen saamastaan päätöksestä,
koska se perustuu viraston käyttämään teoreettiseen sähköverkkomalliin, joka ei
vastaa todellisia olosuhteita. Myös muut päätöksen saaneet siirtoyhtiöt ovat
tehneet valituksen. Päätökset eivät astu voimaan, ennenkuin valitusprosessit on
saatettu loppuun. Ensimmäisen vuosineljänneksen luvut eivät sisällä varausta
liittyen kyseiseen päätökseen.

--------------------------------------------------------------------------------
| 21. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (EBITDA    |  =  | Liikevoitto + poistot ja  |      |      |      |
| =Tulos ennen korkoja, |     | arvonalentumiset          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja sekä poistoja  |     |     |      |      |       |      |      |      |
| ja arvonalentumisia)  |     |     |      |      |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen     |  =  | Liikevoitto - kertaluonteiset erät -    |      |
| liikevoitto           |     | muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat  |      |
|                       |     | erät                                    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät  |  =  | Käyttöomaisuuden          |      |      |      |
|                       |     | myyntivoitot ja tappiot   |      |      |      |
|                       |     | mm.                       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  |  =  | Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja  |      |
| vertailukelpoisuuteen |     | suojaavat rahoitusinstrumentit,         |      |
| vaikuttavat erät      |     |                                         |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | joihin ei voida soveltaa IAS     |      |      |
|      |   |            |     | 39:n mukaisesti suojauslaskentaa |      |      |
|      |   |            |     | sekä                             |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen          |      |
|      |   |            |     | vaikutuksen, joka aiheutuu siitä, että  |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | taseen saamisiin kirjattu Fortumin      |      |
|      |   |            |     | osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta  |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | ei voi ylittää    |       |      |      |      |
|      |   |            |     | vastaavaa velkaa. |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit    |  =  | Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin,            |
| osakkeisiin           |     | osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin myytävissä |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | oleviin sijoituksiin. Investoitujen     |      |
|      |   |            |     | tytäryhtiöosakkeiden hankintahintaan on |      |
|      |   |            |     | lisätty                                 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | hankittavan       |       |      |      |      |
|      |   |            |     | yhtiön            |       |      |      |      |
|      |   |            |     | nettovelka.       |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto,  |  =  | Kauden     |      |       |      |      |  x   |
| %                     |     | voitto     |      |       |      |      | 100  |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | Oma pääoma        |       |      |      |      |
|      |   |            |     | keskimäärin       |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    |  =  | Voitto ennen veroja +     |      |      |  x   |
| tuotto, %             |     | korko- ja muut            |      |      | 100  |
|                       |     | rahoituskulut             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | Sijoitettu pääoma |       |      |      |      |
|      |   |            |     | keskimäärin       |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman       |  =  | Liikevoitto + osuus osakkuus- ja |      |  x   |
| tuotto, %             |     | yhteisyritysten voitosta         |      | 100  |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | Sidottu pääoma    |       |      |      |      |
|      |   |            |     | keskimäärin       |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen     |  =  | Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus   |  x   |
| sidotun pääoman       |     | osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta   | 100  |
| tuotto, %             |     |                                         |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | (IAS 39    |      |       |      |      |      |
|      |   |            |     | oikaistu   |      |       |      |      |      |
|      |   |            |     | sekä pois  |      |       |      |      |      |
|      |   |            |     | lukien     |      |       |      |      |      |
|      |   |            |     | merkittävi |      |       |      |      |      |
|      |   |            |     | mmät       |      |       |      |      |      |
|      |   |            |     | myyntivoit |      |       |      |      |      |
|      |   |            |     | ot ja      |      |       |      |      |      |
|      |   |            |     | -tappiot)  |      |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | Vertailukelpoinen |       |      |      |      |
|      |   |            |     | sidottu pääoma    |       |      |      |      |
|      |   |            |     | keskimäärin       |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma     |  =  | Taseen loppusumma - korottomat   |      |      |
|                       |     | velat - laskennallinen verovelka |      |      |
|                       |     | -                                |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | var |      |      |       |      |      |      |
|      |   |            |     | auk |      |      |       |      |      |      |
|      |   |            |     | set |      |      |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu  |            |  =  | Korottomat varat + Valtion              |      |
| pääoma   |            |     | ydinjätehuoltorahastoon liittyvät       |      |
|          |            |     | korolliset varat -                      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | korottomat velat  |       |      |      |      |
|      |   |            |     | - varaukset       |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | (korottomat varat ja velat eivät |      |      |
|      |   |            |     | sisällä rahoitukseen, veroihin   |      |      |
|      |   |            |     | ja                               |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | laskennallisiin veroihin         |      |      |
|      |   |            |     | liittyviä eriä sekä varoja ja    |      |      |
|      |   |            |     | velkoja, jotka                   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | syntyvät suojauslaskennan        |      |      |
|      |   |            |     | soveltamisedellytykset           |      |      |
|      |   |            |     | täyttävien                       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | johdannaissopimusten      |      |      |      |
|      |   |            |     | käypien arvojen           |      |      |      |
|      |   |            |     | muutoksista)              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen     |  =  | Sidottu pääoma oikaistuna niillä        |      |
| sidottu pääoma        |     | korottomilla varoilla ja veloilla,      |      |
|                       |     | jotka                                   |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | aiheutuvat niistä tulevaisuuden  |      |      |
|      |   |            |     | kassavirtaa suojaavista          |      |      |
|      |   |            |     | johdannais-                      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | sopimuksista, joihin ei voida soveltaa  |      |
|      |   |            |     | IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat |  =  | Korolliset velat  |       |      |      |      |
|                       |     | - rahavarat       |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %   |  =  | Korolliset |      |       |      |      |  x   |
|                       |     | nettovelat |      |       |      |      | 100  |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | Oma pääoma |      |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   |  =  | Oma pääoma sisältäen      |      |      |  x   |
|                       |     | vähemmistöosuuden         |      |      | 100  |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | Taseen     |      |       |      |      |      |
|      |   |            |     | loppusumma |      |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyttökate |  =  | Korollinen |      |       |      |      |      |
|                       |     | nettovelka |      |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | Liikevoitto + poistot ja  |      |      |      |
|      |   |            |     | arvonalentumiset          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kork |   |            |  =  | Lii |      |      |       |      |      |      |
| okat |   |            |     | kev |      |      |       |      |      |      |
| e    |   |            |     | oit |      |      |       |      |      |      |
|      |   |            |     | to  |      |      |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | Nettokorko |      |       |      |      |      |
|      |   |            |     | kulut      |      |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS)     |  =  | Kauden voitto -   |       |      |      |      |
|                       |     | vähemmistöosuus   |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | Osakkeiden keskimääräinen               |      |
|      |   |            |     | osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden  |      |
|      |   |            |     | aikana                                  |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, EUR |  =  | Oma pääoma |      |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |            |     | Osakkeiden lukumäärä ilman omia  |      |      |
|      |   |            |     | osakkeita kauden lopussa         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------