Osavuosikatsaus tammi−kesäkuu 2008

Fortum Oyj
Osavuosikatsaus tammi−kesäkuu 2008
17.7.2008 klo 9.00 EET

Vankka tuloskehitys vuoden alkupuoliskolla
Sähköntuotanto vahvassa tuloskunnossa

- Vertailukelpoinen liikevoitto 984 (810) miljoonaa euroa, +21 prosenttia
- Tulos ennen veroja 908 (962) miljoonaa euroa, -6 prosenttia
- Osakekohtainen tulos 0,78 (0,85) euroa, -8 prosenttia
- Johdannaisten arvostaminen markkina-arvoon pienensi toisen vuosineljänneksen
raportoitua liikevoittoa 56 miljoonaa euroa
- Vahva liiketoiminnan kassavirta, 1 039 (1 070) miljoonaa euroa
- Hyvät suojauspositiot

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja         |   II/ |   II/ |   I-II/ |   I-II/ |    2007 |   Edel- |
|                      |   08  |   07  |     08  |     07  |         |  liset  |
|                      |       |       |         |         |         |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj.   | 1 322 |   959 |   2 762 |   2 299 |   4 479 |   4 942 |
| euroa                |       |       |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj.   |   348 |   327 |     957 |     817 |   1 847 |   1 987 |
| euroa                |       |       |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    |   403 |   298 |     984 |     810 |   1 564 |   1 738 |
| liikevoitto, milj.   |       |       |         |         |         |         |
| euroa                |       |       |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja,  |   310 |   301 |     908 |     962 |   1 934 |   1 880 |
| milj. euroa          |       |       |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa   |  0,27 |  0,26 |    0,78 |    0,85 |    1,74 |    1,68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan       |   497 |   573 |   1 039 |   1 070 |   1 670 |   1 639 |
| kassavirta, milj.    |       |       |         |         |         |         |
| euroa                |       |       |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake,    |       |       |    8,08 |    8,68 |    9,43 |     N/A |
| euroa                |       |       |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen           |       |       |   6 254 |   4 610 |   4 466 |     N/A |
| nettovelka (kauden   |       |       |         |         |         |         |
| lopussa), milj.      |       |       |         |         |         |         |
| euroa                |       |       |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä     |       |       | 887 131 | 890 770 | 889 997 | 888 503 |
| keskimäärin, tuhatta |       |       |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja                    |     2007 |   Edell. |    2007* |    Edell. |
|                                 |          |    12 kk |          |     12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %    |     16,5 |     14,9 |     14,0 |      13,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %          |     19,1 |     19,1 |     15,8 |      17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/EBITDA               |      1,9 |      2,5 |      2,2 |       2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
* REC:n ja Lenenergon voitot oikaistu

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto parani huomattavasti edellisvuotisesta
erityisesti Sähköntuotanto-segmentin tulosparannuksen ansiosta. Tulosta
paransivat Fortumin onnistuneet suojaukset, Nord Poolin keskimääräisten
spot-hintojen nousu ja vesivoimatuotannon kasvu.

Fortumin voitto ennen veroja ja osakekohtainen tulos laskivat edellisvuotisesta
vuoden alkupuoliskolla. Tämä johtui osittain viime vuonna ensimmäisen
neljänneksen tulokseen kirjatusta 180 miljoonan euron kertaluonteisesta
voitosta, jonka vaikutus osakekohtaiseen tulokseen oli 0,20 euroa.

Sähköjohdannaisportfolion arvostaminen käypään arvoon (IAS 39:n vaatimusten
mukaisesti) vaikutti negatiivisesti Fortumin voittoon ennen veroja ja
osakekohtaiseen tulokseen. Koska sähkön futuurihinnat Nord Poolissa nousivat
toisella neljänneksellä, Fortumin myymien sähköfutuurien arvo
Sähköntuotanto-segmentin suojausportfoliossa on laskenut ja Markets-segmentin
ostamien sähköfutuurien arvo on noussut. IAS 39:n edellyttämän käypään arvoon
arvostamisen kirjanpidollinen kokonaisvaikutus raportoituun liikevaihtoon vuoden
2008 alkupuoliskolla oli -17 (+12 vuoden 2007 alkupuoliskolla) miljoonaa euroa
ja -56 (+30) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

Fortumin liiketoiminnan kassavirta jatkui vahvana ja oli 1 039 (1 070) miljoonaa
euroa.

TGC-10:n tuloslaskelma on yhdistelty konsernituloslaskelmaan 1.4.2008 alkaen.

Fortum teki lunastusvelvollisuuden mukaisen ostotarjouksen TGC-10:n
vähemmistöosakkaille. Tarjousaika on 30.4.-18.7.2008. Tarjouksen kohteena on
23,51 % TGC-10:n osakepääomasta, ja tarjottu hinta on 111,8 ruplaa (noin 3
euroa) osakkeelta, joka maksetaan kokonaan käteisenä. Fortum on jo hankkinut
76,49 % osuuden TGC-10:stä.

Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa
toisella neljänneksellä oli 47,9 (36,0) euroa megawattitunnilta eli 33 %
korkeampi kuin edellisenä vuonna ja selvästi korkeampi kuin sähkön
keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa. Sähkön
keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 34,6 (22,5) euroa
megawattitunnilta eli noin 54 % korkeampi kuin vastaavalla jaksolla viime
vuonna. Toisella neljänneksellä Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat Nord Poolin
systeemihintaa korkeammat: 46,4 (23,7) euroa megawattitunnilta Suomessa ja 46,4
(23,6) euroa megawattitunnilta Ruotsissa.

Fortum on aikaisemmin raportoinut 25,7 % omistuksensa TGC-1:ssä alkuperäiseen
hankintamenoon. Koska TGC-1 on sittemmin aloittanut IFRS-lukujen säännöllisen
julkistamisen, soveltaa Fortum jatkossa TGC-1:een pääomaosuusmenetelmää.
Fortumin osuus TGC-1:n tuloksesta tilikaudelta 2007 on kirjattu Fortumin toisen
neljänneksen tulokseen, ja se muodostaa 18 miljoona euroa yhteensä 36
miljoonasta eurosta, jotka kuuluvat erään ”Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten
voitosta”.

Taloudelliset tulokset

Huhti-kesäkuu

Konsernin liikevaihto oli 1 322 (959) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 348 (327) miljoonaa euroa. Raportoitua liikevoittoa
rasitti IAS 39:n edellyttämä Fortumin sähköjohdannaisportfolion arvostaminen
käypään arvoon. Sen negatiivinen vaikutus Sähköntuotanto-segmentin raportoituun
liikevoittoon toisella vuosineljänneksellä oli noin 115 miljoonaa euroa.
Marketsin suojausportfolion arvo kasvoi neljänneksen aikana ja kasvatti
segmentin raportoitua liikevoittoa 46 miljoonaa eurolla.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 403 miljoonaan euroon (298 milj. eurosta).

Liikevaihto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa        |    II/ |     II/ |   I-II/ |   I-II/ |   2007 |  Edell. |
|                    |    08  |     07  |     08  |     07  |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |    721 |     522 |   1 438 |   1 163 |  2 350 |   2 625 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |    284 |     252 |     777 |     731 |  1 356 |   1 402 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |    180 |     172 |     412 |     397 |    769 |     784 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |    411 |     351 |     930 |     870 |  1 683 |   1 743 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             |    152 |       - |     152 |       - |      - |     152 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |     21 |      22 |      41 |      41 |     81 |      81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Poolissa      |   -369 |    -204 |    -795 |    -505 | -1 163 |  -1 453 |
| tehtyjen ostojen   |        |         |         |         |        |         |
| ja myyntien        |        |         |         |         |        |         |
| netotus            |        |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit       |    -78 |    -156 |    -193 |    -398 |   -597 |    -392 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |  1 322 |     959 |   2 762 |   2 299 |  4 479 |   4 942 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa        |    II/ |     II/ |   I-II/ |   I-II/ |   2007 |  Edell. |
|                    |    08  |     07  |     08  |     07  |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |    384 |     217 |     779 |     547 |  1 095 |   1 327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |     27 |      36 |     148 |     173 |    290 |     265 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |     49 |      52 |     136 |     130 |    231 |     237 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |    -15 |       3 |     -25 |     -11 |     -1 |     -15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             |    -33 |       - |     -33 |       - |      - |     -33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |     -9 |     -10 |     -21 |     -29 |    -51 |     -43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |    403 |     298 |     984 |     810 |  1 564 |   1 738 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa        |    II/ |     II/ |   I-II/ |   I-II/ |   2007 |  Edell. |
|                    |    08  |     07  |     08  |     07  |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |    260 |     243 |     691 |     543 |  1 115 |   1 263 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |     37 |      33 |     167 |     175 |    294 |     286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |     51 |      53 |     137 |     132 |    233 |     238 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |     31 |       7 |      11 |      -5 |     12 |      28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             |    -33 |       - |     -33 |       - |    244 |     211 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |      2 |      -9 |     -16 |     -28 |    -51 |     -39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |    348 |     327 |     957 |     817 |  1 847 |   1 987 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto oli 2 762 (2 299) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 957 (817) miljoonaa euroa. Raportoitua liikevoittoa
rasitti IAS 39:n edellyttämä Fortumin sähköjohdannaisportfolion arvostaminen
käypään arvoon. Sen negatiivinen vaikutus Sähköntuotanto-segmentin raportoituun
liikevoittoon vuoden alkupuoliskolla oli noin 71 miljoonaa euroa. Marketsin
suojausportfolion arvo kasvoi jakson aikana ja kasvatti segmentin raportoitua
liikevoittoa 36 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 984 (810) miljoonaan euroon.

Tulos ennen veroja oli 908 (962) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 119 (72) miljoonaan euroon. Tärkeimmät
syyt nettorahoituskulujen kasvuun olivat keskimääräistä korkeampi velkataso ja
korkotason nousu.

Hafslund ASA ilmoittaa omistamiensa REC:n osakkeiden käyvän arvon muutoksen
tuloslaskelmassaan, ja Fortum ilmoittaa käyvän arvon muutoksen omassa
pääomassaan. Fortumin omaan pääomaan kirjattu käyvän arvon kumulatiivinen muutos
lasketaan Hafslund ASA:n raportoinnissaan ilmoittamaan jäljellä olevien
osakkeiden lukumäärän perusteella. Vuoden 2008 kesäkuun lopussa käyvän arvon
muutos oli 356 miljoonaa euroa.

Vähemmistöosuus oli 26 (35) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät
pääasiassa Fortum Värme Holding AB:hen, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %
taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 187 (174) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 20,6 (18,1) prosenttia. Vuoden 2007 ensimmäisen puolivuoden
veroprosenttia alensi 180 miljoonan euron verovapaa luovutusvoitto Hafslundin
myymistä REC:n osakkeista.

Kauden tulos oli 695 (753) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli
0,78 euroa (0,85).

Sijoitetun pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 14,9 % (16,5 % vuoden
2007 lopussa), ja oman pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 19,1 %
(19,1 % vuoden 2007 lopussa). Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto oli 13,8 % ja
oikaistu oman pääoman tuotto 17,5 % edellisiltä 12 kuukaudelta ilman REC:n ja
Lenenergon luovutusvoittoja (14,0 % ja 15,8 % vuoden 2007 lopussa).

Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin toisella
vuosineljänneksellä sähköä 91 (89) TWh. Vuoden alkupuoliskolla sähkönkulutus oli
205 (205) TWh.

Vuoden 2008 alussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat 9 TWh pitkän ajan
keskiarvoa suuremmat. Kesäkuun lopussa vesivarannot olivat 7 TWh pitkän ajan
keskiarvoa suuremmat ja 3 TWh suuremmat kuin vastaavana ajankohtana
edellisvuonna.

Toisella neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli
34,6 (22,5) euroa megawattitunnilta eli 54 % korkeampi kuin vastaavalla jaksolla
2007. Spot-hinta Nord Poolissa oli viimevuotista korkeampi pääasiassa
hiilidioksidipäästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen nousun vuoksi. Toisella
neljänneksellä Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat Nord Poolin systeemihintaa
korkeammat. Tämä johtui poikkeuksellisista toimintahäiriöistä siirtoyhteyksissä
mm. Ruotsin ja Norjan välillä sekä hyvästä vesitilanteesta Norjassa.

Toisella neljänneksellä vuoden 2008 päästöoikeuksien keskimääräinen
markkinahinta oli 25,7 euroa/hiilidioksiditonni. Vuonna 2007 vastaava
päästöoikeuksien hinta oli 0,4 euroa/hiilidioksiditonni. Hiilen ja öljyn hinnat
nousivat edelleen vuoden 2008 toisella neljänneksellä.

Keskimääräinen spot-hinta Saksassa toisella neljänneksellä oli 65,5 euroa (33,2)
megawattitunnilta eli huomattavasti korkeampi kuin Pohjoismaissa. Tämä johti
sähkön nettovientiin Pohjoismaista Saksaan. Uusi siirtoyhteys Norjan ja
Alankomaiden välillä, NorNed, otettiin käyttöön.

Alustavien tilastotietojen mukaan sähkönkulutus Venäjällä kasvoi lähes 5 %
vuoden 2008 alkupuoliskolla vuoden 2007 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin sähköntuotanto vuoden 2008 tammi-kesäkuussa oli 32,4 (27,6) TWh.
Sähköstä 28,0 (27,1) TWh tuotettiin Pohjoismaissa, joka vastaa 14 % (13 %)
Pohjoismaiden koko sähkönkulutuksesta. Fortumin lämmöntuotanto vuoden 2008
tammi-kesäkuussa oli 18,3 (14,4) TWh, ja siitä 11,7 (12,4) TWh tuotettiin
Pohjoismaissa. Sähkön- ja lämmöntuotantovolyymien kasvu johtuu pääasiassa siitä,
että TGC-10 on yhdistelty Fortumiin huhtikuun alusta lähtien.

Neljänneksen lopussa Fortumin sähköntuotannon kokonaiskapasiteetti oli 13 677
(31.12.2007: 10 920) MW, josta Pohjoismaissa oli 10 747 (31.12.2007:10 775) MW.
Neljänneksen lopussa Fortumin lämmöntuotannon kokonaiskapasiteetti oli 25 101
(11 223 vuoden 2007 lopussa) MW, josta Pohjoismaissa oli 9 415 (9 381 vuoden
2007 lopussa) MW.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko        |    II/ |    II/ |  I-II/ |   I-II/ |   2007 |  Edell. |
| sähkön- ja           |    08  |    07  |     08 |      07 |        |   12 kk |
| lämmöntuotanto       |        |        |        |         |        |         |
| Euroopassa, TWh      |        |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto       |   13,4 |   12,4 |   28,6 |    27,6 |   52,2 |    53,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto       |    4,9 |    4,6 |   13,9 |    14,4 |   26,1 |    25,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko        | II/08  | II/07  |  I-II/ |   I-II/ |   2007 |   Edell |
| sähkön- ja           |        |        |     08 |      07 |        |   12 kk |
| lämmöntuotanto       |        |        |        |         |        |         |
| Venäjällä, TWh       |        |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto       |    3,8 |      - |    3,8 |       - |      - |     3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto       |    4,4 |      - |    4,4 |       - |      - |     4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin             |    II/ |    II/ |  I-II/ |   I-II/ |   2007 | Edell12 |
| sähköntuotanto       |    08  |    07  |    08  |     07  |        |      kk |
| Pohjoismaissa        |        |        |        |         |        |         |
| lähteittäin, TWh     |        |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima            |    6,1 |    5,0 |   12,4 |    11,4 |   20,0 |    21,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima            |    6,1 |    6,3 |   13,0 |    12,8 |   24,9 |    25,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima           |    0,9 |    0,9 |    2,6 |     2,9 |    6,2 |     5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   13,1 |   12,2 |   28,0 |    27,1 |   51,1 |    52,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin             |    II/ |    II/ |  I-II/ |   I-II/ |   2007 |   Edell |
| sähköntuotanto       |    08  |    07  |    08  |     07  |        |   12 kk |
| Pohjoismaissa        |        |        |        |         |        |         |
| lähteittäin, %       |        |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima            |     46 |     41 |     44 |      42 |     39 |      41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima            |     47 |     52 |     47 |      47 |     49 |      48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima           |      7 |      7 |      9 |      11 |     12 |      11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |    100 |    100 |    100 |     100 |    100 |     100 |
--------------------------------------------------------------------------------


Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin sähkönmyynti tammi-kesäkuussa 2008 oli 37,0 (31,7) TWh. Tästä 31,7
(31,1) TWh myytiin Pohjoismaissa, joka vastaa noin 15 % (15 %) Pohjoismaiden
koko tammi-kesäkuun 2008 sähkönkulutuksesta. Fortumin lämmönmyynti
tammi-kesäkuussa 2008 oli 19,2 (14,7) TWh, ja siitä 11,1 (11,3) TWh myytiin
Pohjoismaissa.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko        |    II/ |    II/ |  I-II/ |   I-II/ |   2007 |   Edell |
| sähkön-*) ja         |    08  |    07  |    08  |     07  |        |   12 kk |
| lämmönmyynti         |        |        |        |         |        |         |
| Euroopassa, milj.    |        |        |        |         |        |         |
| euroa                |        |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti         |    704 |    515 |  1 463 |   1 190 |  2 370 |   2 643 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti         |    224 |    202 |    619 |     590 |  1 096 |   1 125 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain
konsernitasolla.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko        |    II/ |    II/ |  I-II/ |   I-II/ |   2007 |   Edell |
| sähkön- ja           |    08  |    07  |    08  |     07  |        |   12 kk |
| lämmönmyynti         |        |        |        |         |        |         |
| Venäjällä, milj.     |        |        |        |         |        |         |
| euroa                |        |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti         |    105 |      - |    105 |       - |      - |     105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti         |     43 |      - |     43 |       - |      - |      43 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko        |    II/ |    II/ |  I-II/ |   I-II/ |   2007 |   Edell |
| sähkönmyynti*)       |    08  |    07  |    08  |     07  |        |   12 kk |
| alueittain, TWh      |        |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi               |    7,3 |    6,9 |   15,7 |    15,3 |   27,6 |    28,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                |    7,2 |    6,6 |   15,0 |    14,8 |   29,0 |    29,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä               |    4,8 |      - |    4,8 |       - |      - |     4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat            |    0,6 |    0,7 |    1,5 |     1,6 |    3,1 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   19,9 |   14,2 |   37,0 |    31,7 |   59,7 |    65,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain
konsernitasolla.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko        |    II/ |    II/ |  I-II/ | I-II/07 |   2007 | Edell12 |
| lämmönmyynti         |    08  |    07  |    08  |         |        |      kk |
| alueittain, TWh      |        |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi               |    1,6 |    1,7 |    5,0 |     5,2 |    9,2 |     9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                |    2,3 |    2,0 |    6,0 |     6,0 |   11,1 |    11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä               |    4,3 |      - |    4,3 |       - |      - |     4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola                |    0,6 |    0,5 |    2,1 |     1,9 |    3,5 |     3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat**          |    0,7 |    0,5 |    1,8 |     1,6 |    3,3 |     3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |    9,5 |    4,7 |   19,2 |    14,7 |   27,1 |    31,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
**) Sisältää Iso-Britannian, joka raportoidaan Sähköntuotanto-segmentin muu
myynti -rivillä.

EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat Fortumin päästöt

Vuoden 2008 alkupuoliskolla noin 92 % (91 %) Fortumin EU-maissa tuottamasta
sähköstä ei aiheuttanut hiilidioksidipäästöjä.

Fortumin Euroopan päästökauppajärjestelmän (ETS) alaiset hiilidioksidipäästöt
vuoden alkupuoliskolla olivat noin 3,4 miljoonaa tonnia. Fortumin vastaavat
keskimääräiset päästöt vuosina 2005-2007 olivat noin 8,7 miljoonaa tonnia
vuodessa.

Fortumin sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksille on myönnetty yhteensä noin 6,1
miljoonaa tonnia ETS:n alaisia hiilidioksidipäästöoikeuksia vuosille 2008-2012.
Suomessa Fortumille on myönnetty noin 4,1 miljoonaa tonnia päästöoikeuksia
vuodessa, joka on 11 % Suomen kansallisesta kiintiöstä. Ruotsissa Fortumille on
myönnetty päästöoikeuksia noin 0,2 miljoonaa tonnia vuodessa, eli 0,7 % Ruotsin
kansallisesta kiintiöstä.

SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö-
ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin
kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT)
sekä Service.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa      |     II/ |     II/ |   I-II/ |  I-II/ |     2007 |   Edell |
|                  |     08  |     07  |     08  |    07  |          |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti           |     721 |     522 |   1 438 |  1 163 |    2 350 |   2 625 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti   |     638 |     441 |   1 284 |  1 007 |    2 019 |   2 296 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti     |      83 |      81 |     154 |    156 |      331 |     329 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |     260 |     243 |     691 |    543 |    1 115 |   1 263 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoine |     384 |     217 |     779 |    547 |    1 095 |   1 327 |
| n liikevoitto    |         |         |         |        |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma   |         |         |   5 524 |  5 657 |    5 599 |         |
| (kauden lopussa) |         |         |         |        |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman  |         |         |         |        |     19,2 |    22,2 |
| tuotto, %        |         |         |         |        |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoine |         |         |         |        |     18,9 |    21,3 |
| n sidotun        |         |         |         |        |          |         |
| pääoman tuotto,  |         |         |         |        |          |         |
| %                |         |         |         |        |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinn |      32 |      24 |      50 |     40 |      145 |     155 |
| it               |         |         |         |        |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö       |         |         |   3 790 |  3 550 |    3 511 |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli toisella neljänneksellä 12,3 (11,3)
TWh.

Tammi-kesäkuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 25,5 (24,4) TWh ja
segmentin sähköntuotannosta 98 prosenttia (97 %) oli hiilidioksidivapaata.

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto    |     II/ |     II/ |   I-II/ |  I-II/ |   2007 |    Edell |
| Pohjoismaissa     |     08  |     07  |     08  |    07  |        |    12 kk |
| lähteittäin, TWh  |         |         |         |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima         |     6,1 |     5,0 |    12,4 |   11,4 |   20,0 |     21,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima         |     6,1 |     6,3 |    13,0 |   12,8 |   24,9 |     25,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima        |     0,1 |     0,0 |     0,1 |    0,2 |    1,2 |      1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |    12,3 |    11,3 |    25,5 |   24,4 |   46,1 |     47,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto    |     II/ |     II/ |   I-II/ |  I-II/ |   2007 |    Edell |
| alueittain, TWh   |     08  |     07  |     08  |    07  |        |    12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi            |     6,9 |     6,5 |    14,8 |   14,4 |   26,0 |     26,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi             |     5,3 |     4,8 |    10,6 |   10,0 |   20,1 |     20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat         |     0,2 |     0,2 |     0,6 |    0,5 |    1,1 |      1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |    12,4 |    11,5 |    26,0 |   24,9 |   47,2 |     48,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön myynti     |    13,3 |    12,5 |    27,9 |   27,1 |   51,8 |     52,6 |
| Pohjoismaissa,    |         |         |         |        |        |          |
| TWh               |         |         |         |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta             |     1,0 |     1,4 |     2,1 |    2,8 |    5,2 |      4,5 |
| läpikulkueriä     |         |         |         |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta, €/MWh      |     II/ |     II/ |   I-II/ |  I-II/ |   2007 | Edell.12 |
|                   |     08  |     07  |     08  |    07  |        |       kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön            |    47,9 |    36,0 |    46,2 |   37,8 |   39,7 |     44,1 |
| tukkumyyntihinta  |         |         |         |        |        |          |
| Pohjoismaissa*    |         |         |         |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.

Vuoden toisella neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa
oli 34,6 euroa megawattitunnilta ja Suomen ja Ruotsin aluehinnat 46,4 euroa
megawattitunnilta. Samaan aikaan Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 47,9 euroa megawattitunnilta eli 33 %
korkeampi kuin vuosi sitten. Sähköntuotannon myyntivolyymi ilman läpikulkueriä
oli 12,3 (11,1) TWh toisella neljänneksellä. Tammi-kesäkuussa 2008 sähkön
keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 36,3 euroa megawattitunnilta ja
Suomen ja Ruotsin aluehinnat keskimäärin 42,8 euroa megawattitunnilta. Samaan
aikaan Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa
oli 46,2 euroa megawattitunnilta eli 22 % korkeampi kuin vuosi sitten.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli toisella
neljänneksellä selvästi suurempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.
Parannus johtui pääasiassa toteutuneen sähkön pohjoismaisen tukkumyyntihinnan
kasvusta, joka oli seurausta keskimääräisen suojaushinnan ja spot-hinnan
noususta. Myös vesivoimatuotannon kasvu vaikutti tulokseen positiivisesti.
Myönteisiä vaikutuksia tasoitti osittain ydinvoiman tehoveron kasvu Ruotsissa
sekä ydinvoimatuotannon supistuminen, joka johtui vuotuisten seisokkien viime
vuodesta poikkeavasta ajoituksesta.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi tammi-kesäkuussa
2008 edellisvuotisesta. Segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta
Pohjoismaissa nousi ja vesi- ja ydinvoimatuotanto kasvoivat. Positiivisia
vaikutuksia tasoitti osittain ydinvoiman tehoveron nousu Ruotsissa.

Huhtikuun alussa Fortum toimitti työ- ja elinkeinoministeriöön
ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA) Loviisan kolmannesta
ydinvoimalaitosyksiköstä. YVA:n mukaan Hästholmenin saarelle Loviisaan voidaan
rakentaa 1 000-1 800 megawatin ydinvoimalaitosyksikkö (Loviisa 3). Kun
ministeriö on antanut lausuntonsa, Fortum tekee päätökset periaatepäätöksen
mahdollisesta soveltamisesta.

Kesäkuussa Fortum ja Metsähallitus tekivät sopimuksen kahden merialueen
varaamisesta laajamittaiseen tuulivoimatuotantoon Perämerellä.

Lisäksi kesäkuussa Fortum Service teki pitkäaikaisen käyttö- ja
kunnossapitosopimuksen saksalaisen Trianel Power Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co.
KG:n kanssa, jonka omistaa 28 saksalaista, itävaltalaista ja hollantilaista
alueellista sähköyhtiötä. Sopimus koskee uutta 750 MW:n hiilivoimalaitosta
Lünenissä. Työ käynnistyy vuonna 2009, ja voimalaitos otetaan käyttöön syksyllä
2012. Solmittu sopimus on toinen laatuaan Trianelin kanssa. Tällä hetkellä
Fortum Service vastaa Trianelin 800 MW:n kaasukombivoimalaitoksen käytöstä ja
kunnossapidosta Hammissa Saksassa.

Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla
Itämeren alueella. Fortum on Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti
tuottaa myös sähköä sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitoksissaan (CHP) ja myy
sitä loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.
Segmentti sisältää liiketoimintayksiköt Värmen, joka toimii Ruotsissa, sekä
Heatin, joka toimii pääasiassa muilla markkinoilla.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa      |     II/ |     II/ |    I-II/ |   I-II/ |   2007 |   Edell |
|                  |     08  |     07  |      08  |     07  |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti           |     284 |     252 |      777 |     731 |  1 356 |   1 402 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti   |     215 |     193 |      601 |     570 |  1 053 |   1 084 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti   |      42 |      35 |      119 |     110 |    202 |     211 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti     |      27 |      24 |       57 |      51 |    101 |     107 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |      37 |      33 |      167 |     175 |    294 |     286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoine |      27 |      36 |      148 |     173 |    290 |     265 |
| n liikevoitto    |         |         |          |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma   |         |         |    3 599 |   3 333 |  3 507 |         |
| (kauden lopussa) |         |         |          |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman  |         |         |          |         |    9,3 |     8,8 |
| tuotto, %        |         |         |          |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoine |         |         |          |         |    9,2 |     7,1 |
| n sidotun        |         |         |          |         |        |         |
| pääoman tuotto,  |         |         |          |         |        |         |
| %                |         |         |          |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinn |      79 |      65 |      191 |     124 |    327 |     394 |
| it               |         |         |          |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö       |         |         |    2 517 |   2 331 |  2 279 |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin lämmönmyynti toisella neljänneksellä oli 4,7 (4,3) TWh, josta suurin
osa tuotettiin Pohjoismaissa. Samana aikana sähkön- ja lämmön
yhteistuotantolaitosten sähkönmyynti oli yhteensä 0,9 (1,0) TWh.

Segmentin lämmönmyynti tammi-kesäkuussa 2008 oli 13,9 (13,8) TWh, josta suurin
osa tuotettiin Pohjoismaissa. Samana aikana CHP-laitosten sähkönmyynti oli
yhteensä 2,6 (2,7) TWh. Lämpötilat ovat olleet keskiarvoa korkeammat segmentin
kaikilla markkinoilla, mikä on pienentänyt lämmön kysyntää.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden toisella neljänneksellä oli
9 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin pääasiassa polttoaineiden
hintojen nousun ja muiden kustannusten kasvun vuoksi. Fortum on myös kirjannut
toiselle neljännekselle varauksen, sillä se sulkee 25 % kaupunkikaasun
jakeluverkostaan Tukholmassa.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 25 miljoonaa
euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin pääasiassa polttoaineiden hintojen nousun,
hiilidioksidipäästöoikeuksien ja muiden kustannusten kasvun vuoksi. Poistot
kasvoivat uusien investointien takia.

Fortum ja Sargas julkistivat kesäkuussa tulokset pilottiprojektista, jossa
testattiin hiilidioksidin talteenottoteknologiaa Värtanin CHP-laitoksessa
Ruotsissa. Tulokset olivat hyviä ja osoittivat, että hiilidioksidin
talteenottoteknologia on käyttökelpoista, mutta varastointi ja logistiikka
edellyttävät vielä lisäkehitystä.

--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti        |     II/ |    II/ |  I-II/ |  I-II/ |    2007 |   Edell |
| alueittain, TWh     |     08  |    07  |    08  |    07  |         |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi              |     1,6 |    1,7 |    5,0 |    5,2 |     9,1 |     8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi               |     2,3 |    2,0 |    6,0 |    6,0 |    11,1 |    11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola               |     0,6 |    0,5 |    2,1 |    1,9 |     3,5 |     3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat           |     0,2 |    0,1 |    0,8 |    0,7 |     1,4 |     1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |     4,7 |    4,3 |   13,9 |   13,8 |    25,1 |    25,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti, TWh   |     II/ |    II/ |  I-II/ |  I-II/ |    2007 |   Edell |
|                     |     08  |    07  |    08  |    07  |         |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |     0,9 |    1,0 |    2,6 |    2,7 |     5,0 |     4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan
noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa         |     II/ |    II/ |  I-II/ |  I-II/ |    2007 |   Edell |
|                     |     08  |    07  |    08  |    07  |         |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti              |     180 |    172 |    412 |    397 |     769 |     784 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jakeluverkot      |     151 |    144 |    350 |    336 |     648 |     662 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alueverkot        |      18 |     18 |     41 |     42 |      81 |      80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti        |      11 |     10 |     21 |     19 |      40 |      42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |      51 |     53 |    137 |    132 |     233 |     238 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   |      49 |     52 |    136 |    130 |     231 |     237 |
| liikevoitto         |         |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma      |         |        |  3 330 |  3 282 |   3 239 |         |
| (kauden lopussa)    |         |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman     |         |        |        |        |     7,7 |     7,8 |
| tuotto, %           |         |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   |         |        |        |        |     7,6 |     8,3 |
| sidotun pääoman     |         |        |        |        |         |         |
| tuotto, %           |         |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit  |      72 |     42 |    133 |     78 |     237 |     292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö          |         |        |  1 221 |  1 103 |   1 063 |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2008 tammi-kesäkuussa jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat
13,5 (13,5) TWh ja 9,0 (9,3) TWh.

Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 7,5 (7,7) TWh Ruotsissa ja 1,5 (1,6) TWh
Suomessa.

Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli toisella neljänneksellä
49 miljoonaa euroa eli 3 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Poistot,
jotka liittyvät automaattisen mittarinluennan (AMM) käyttöönottoon, on aloitettu
kuluvan vuoden toisella neljänneksellä.

Tammi-kesäkuussa Sähkönsiirron vertailukelpoinen liikevoitto oli 136 miljoonaa
euroa eli 6 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2007 segmentin
tulosta rasittivat Ruotsin talvimyrskyt.

Uusien mittarien asennukset ja automaattisen mittarinluennan käyttöönotto
Ruotsissa etenee suunnitelman mukaisesti. Yhteensä 327 000 AMM-mittaria
kaikkiaan 581 000 asennetusta mittarista on aktivoitu kuukausittaista
mittarinluentaa varten. Lähes 40 % Fortumin asiakkaista Ruotsissa saa nyt laskun
automaattisen mittarinluennan perusteella.

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        |     II/ |    II/ |  I-II/ |  I-II/ |   2007 | Edell.12 |
| jakeluverkoissa,    |     08  |     07 |    08  |     07 |        |       kk |
| TWh                 |         |        |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi              |     3,1 |    3,1 |    7,4 |    7,4 |   14,3 |     14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi               |     2,0 |    1,9 |    4,8 |    4,8 |    9,2 |      9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja               |     0,5 |    0,5 |    1,2 |    1,2 |    2,3 |      2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro                |     0,0 |    0,0 |    0,1 |    0,1 |    0,2 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |     5,6 |    5,5 |   13,5 |   13,5 |   26,0 |     26,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönjakeluasiakkaitten         |     30.6.2008 |   30.6.2007 |  31.12.2007 |
| lukumäärä alueittain, tuhansia   |               |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                           |           874 |         870 |         871 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                            |           602 |         585 |         591 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                        |           123 |         120 |         122 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         |         1 599 |       1 575 |       1 584 |
--------------------------------------------------------------------------------

Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,3 miljoonalle kotitalous- ja
yritysasiakkaalle sekä muille sähkön vähittäismyyjille Ruotsissa, Suomessa ja
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista. Markets myy noin 75 %
volyymistaan yritysasiakkaille ja 25 % vähittäisasiakkaille.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa         |     II/ |    II/ |  I-II/ |  I-II/ |   2007 | Edell.12 |
|                     |     08  |    07  |    08  |    07  |        |       kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti              |     411 |    351 |    930 |    870 |  1 683 |    1 743 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti      |     397 |    327 |    898 |    823 |  1 582 |    1 657 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti        |      14 |     24 |     32 |     47 |    101 |       86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |      31 |      7 |     11 |     -5 |     12 |       28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   |     -15 |      3 |    -25 |    -11 |     -1 |      -15 |
| liikevoitto         |         |        |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma      |         |        |    236 |    149 |    247 |          |
| (kauden lopussa)    |         |        |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman     |         |        |        |        |    6,9 |     14,1 |
| tuotto, %           |         |        |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   |         |        |        |        |   -0,6 |    -10,0 |
| sidotun pääoman     |         |        |        |        |        |          |
| tuotto, %           |         |        |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit  |       2 |      1 |      3 |      2 |      3 |        4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö          |         |        |    817 |    969 |    935 |          |
--------------------------------------------------------------------------------

Toisella neljänneksellä Marketsin sähkönmyynti oli 8,3 (9,0) TWh. Myyntivolyymin
supistuminen johtui pääasiassa eräiden pitkäaikaisten yritysasiakassopimusten
päättymisestä. Tammi-kesäkuun myynti oli 19,5 (20,9) TWh.

Marketsin suojausportfolion arvo kasvoi neljänneksen aikana, mikä kasvatti sen
raportoitua liikevoittoa 46 miljoonaa euroa neljänneksen aikana.

Marketsin vertailukelpoinen liikevoitto toisella neljänneksellä oli selvästi
tappiollinen, pääasiassa kasvaneiden hankintakustannusten vuoksi. Korkeat
hankintakustannukset johtuivat osittain Nord Poolin korkeista aluehinnoista
Suomessa ja Ruotsissa. Epätavallisen suuret aluehintaerot Nord Pooliin alueella
johtuivat ainakin osittain Etelä-Norjan ja Ruotsin siirtoyhteyden jatkuvista
katkoksista. Kireä markkinatilanne erityisesti Suomen vähittäismarkkinoilla
jatkui.

Yleensä noin 25 %, eli noin 10 TWh vuodessa, Marketsin myyntivolyymista myydään
vähittäismarkkinoilla. Noin 50 % tästä määrästä myydään yleensä Ruotsissa, 40 %
Suomessa ja loput 10 % Norjassa. Suomalaisille vähittäisasiakkaille myytävästä
noin 4 TWh:sta myydään kaksi kolmasosaa eli noin 3 TWh toistaiseksi voimassa
olevaan hintaan perustuvilla sopimuksilla.

Energiamarkkinaviraston tilastotietojen mukaan keskimääräinen vähittäishinta
Suomessa oli noin 52 euroa megawattitunnilta (ilman arvonlisäveroa) heinäkuun
alussa asiakkaalle, jonka vuotuinen kulutus on ~5 MWh. Siten keskimääräinen
vähittäishinta Suomessa on alempi kuin Nord Poolin markkinahinta Suomen
hinta-alueelle: sekä spot- että futuurihinnat olivat yli 60 euroa
megawattitunnilta heinäkuun alussa.

Fortum ilmoitti 26.6.2008 9 % hinnankorotuksista toistaiseksi voimassaolevaan
hintaan perustuviin tuotteisiinsa Suomessa. Hinnankorotus tulee voimaan
1.8.2008. Korotuksen jälkeen Fortumin tämän hintaryhmän tuotteiden keskihinta on
hyvin lähellä Suomen vähittäishinnan yleistä keskiarvoa heinäkuun alussa.

Epätyydyttävänä jatkuneen kehityksen vuoksi Fortum on aloittanut
Markets-liiketoimintansa uudelleenjärjestelyt. Ohjelman osana on aloitettu
kustannussäästötoimia ja liiketoimintayksikölle rekrytoidaan parhaillaan uutta
vetäjää. Lisäksi muun muassa sähkönhankinnan ja asiakaspalveluyksikön johdossa
on tehty muutoksia.

Venäjä

Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti Venäjällä. Segmentti sisältää TGC-10 -yhtiön
ja Fortumin omistusosuuden TGC-1:ssä. TGC-10 raportoidaan tytäryhtiönä, joka on
yhdistelty konsernituloslaskelmaan 1.4.2008 alkaen. TGC-1 on osakkuusyhtiö, joka
raportoidaan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa     |      II/ |    II/ |    I-II/ |   I-II/ |    2007 |   Edell |
|                 |      08  |    07  |      08  |     07  |         |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti          |      152 |      - |      152 |       - |       - |     152 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti  |      105 |      - |      105 |       - |       - |     105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti  |       43 |      - |       43 |       - |       - |      43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti    |        4 |      - |        4 |       - |       - |       4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |      -33 |      - |      -33 |       - |     244 |     211 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoin |      -33 |      - |      -33 |       - |       - |     -33 |
| en liikevoitto  |          |        |          |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma  |          |        |    2 329 |     305 |     456 |         |
| (kauden         |          |        |          |         |         |         |
| lopussa)        |          |        |          |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman |          |        |          |         |    66,3 |    19,5 |
| tuotto, %       |          |        |          |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoin |          |        |          |         |     0,0 |    -1,4 |
| en sidotun      |          |        |          |         |         |         |
| pääoman tuotto, |          |        |          |         |         |         |
| %               |          |        |          |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoin |       43 |      - |    1 074 |       - |     245 |   1 319 |
| nit             |          |        |          |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö      |          |        |    7 188 |       - |       - |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortum osti 76,49 % TGC-10:n osakkeista maaliskuussa 2008 RAO UES:n
järjestämässä huutokaupassa ja yhtiön uudessa osakeannissa. TGC-10 toimii Uralin
ja Länsi-Siperian kehittyneillä teollisuusalueilla. Öljy- ja kaasuteollisuuden
nopea kasvu ja asuinrakentamisen huomattava lisääntyminen ovat alueen sähkön- ja
lämmönkulutuksen kasvun tärkeimmät tekijät.

Segmentin sähkönmyynti toisella neljänneksellä oli 3,8 TWh ja lämmönmyynti
CHP-tuotannosta oli 4,4 TWh.

Segmentin liikevoitto oli tappiollinen vuoden 2008 toisella neljänneksellä.
Tappion aiheuttivat TGC-10:n 14 miljoonan euron tappiot, 13 miljoonan euron
poistot käypien arvojen kohdistuksista (poistot 1 032 miljoonasta eurosta, jotka
on kohdistettu TGC-10:n käyttöomaisuuden käypään arvoon) sekä 6 miljoonan euron
integraatiokustannukset. TGC-10:n liiketoiminta on tyypillisesti hyvin
kausiluonteista: sen tulos on yleensä vahvin vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä
neljänneksellä. TGC-10:n luvut on yhdistelty huhtikuusta 2008 lähtien. TGC-10:n
tappiot toisella neljänneksellä selittyvät pääasiassa kausivaihtelulla.

Fortumin osuus TGC-1:n vuoden 2007 tuloksesta, 18 miljoonaa euroa, on kirjattu
Venäjä-segmentin toisen neljänneksen erään ”Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten
voitosta”. Tätä erää ei sisällytetä Fortumin liikevoittoon.

Venäjän sähköreformi jatkuu. Heinäkuun alusta lähtien 25 % kaikesta
sähköntuotannosta myydään kilpailluilla markkinoilla. Sähkön tukkumarkkinoiden
odotetaan vapautuvan kokonaan vuoteen 2011 mennessä. Myös kapasiteettimarkkinat
käynnistettiin heinäkuun alussa suunnitelman mukaisesti. RAO UES, Venäjän sähkö-
ja lämpösektorin entinen monopoli, lakkautettiin 1.7.2008. Sen sääntelytoiminnot
jaettiin eri valtionlaitoksille.

TGC-10:llä on laaja investointiohjelma, jolla se pyrkii kasvattamaan
sähköntuotantokapasiteettiaan 5 300 megawattiin vuoteen 2013 mennessä. Yhtiön
suunnitelman mukaisen ohjelman kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 2,2 miljardia
euroa.

Keskeinen osa investointiohjelmaa on Njaganskajan CHP-laitoksen rakentaminen,
joka on suurin uusinvestointi Venäjän sähkösektorilla 25 vuoteen. Laitoksen
peruskivi muurattiin 11.6.2008. Voimalaitoksen kaksi ensimmäistä yksikköä
otetaan käyttöön vuonna 2011 ja kolmas vuoden 2012 loppuun mennessä. Laitoksen
sähköntuotantokapasiteetiksi tulee 1 200 megawattia.

Fortum panostaa huomattavasti TGC-10:n integroimiseen osaksi Fortumia.
Integraatioprosessi aloitettiin huhtikuussa 2008.

Fortum on tehnyt TGC-10:stä pakollisen lunastustarjouksen yhtiön
vähemmistöosakkaille. Tarjousaika on 30.4.-18.7.2008. Tarjouksen kohteena on
23,51 % TGC-10:n osakepääomasta ja tarjottu hinta on 111,8 ruplaa (noin 3 euroa)
osakkeelta, joka maksetaan kokonaan käteisenä. Tarjoushinta on sama kuin minkä
Fortum maksoi huutokaupassa ja osakeannissa, ja siihen sisältyy huomattava
preemio markkinahintaan nähden.

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä osakkeiden myynnit

Investoinnit käyttöomaisuuteen tammi-kesäkuussa olivat 1 459 (253) miljoonaa
euroa. Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 408 (236) miljoonaa euroa.

SÄHKÖNTUOTANTO

Kesäkuussa Fortum ja Hafslund Infratek ASA tekivät aiesopimuksen tavoitteenaan
yhdistää Fortum Servicen Infrastructure Solutions -toiminta Hafslund
Infratekiin. Järjestely koskee kaikkia Infrastructure Solutionsin toimintoja
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa ja yhteensä 1 050:tä Fortum Servicen
työntekijää. Suunnitelman mukaan Fortum saa uusia liikkeeseenlaskettavia
Hafslund Infratek ASA:n osakkeita, jotka listataan Oslon pörssiin. Transaktion
myötä Fortumin omistusosuudeksi yhdistetyssä yhtiössä tulee 33 %. Hafslund
Infratekin nykyinen enemmistöosakas Hafslund ASA omistaa yhdistetyn yhtiön
osakkeista 43,3 %.

LÄMPÖ

Kesäkuussa Fortum päätti investoida uuteen CHP-laitokseen Viron Pärnussa.
Investoinnin arvo on noin 80 miljoonaa euroa ja laitoksen tuotantokapasiteetti
noin 45 MW lämpöä ja 23 MW sähköä. Laitoksen suunnitellaan olevan käytössä
vuoden 2010 loppuun mennessä.

Mittavat CHP-hankkeet etenivät Espoossa, Viron Tartossa ja Puolan
Czestochowassa. Valmistelut CHP-voimalaitosten rakentamiseksi Järvenpäähän sekä
Värtaniin ja Bristaan Ruotsissa jatkuvat.

SÄHKÖNSIIRTO

Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 133 (78) miljoonaa euroa. Automaattisen
mittarinluennan investoinnit muodostivat 57 (9) miljoonaa euroa segmentin
investoinneista.

VENÄJÄ

Venäjä-segmentin käyttöomaisuusinvestoinnit toisella neljänneksellä olivat 45
miljoonaa euroa. Käytännössä koko summa liittyi 2,2 miljardin euron
investointiohjelmaan.

Rahoitus

Nettovelka kasvoi toisen neljänneksen aikana 1 026 miljoonalla eurolla 6 254
miljoonaan euroon (vuoden 2007 lopussa 4 466 milj. euroa). Nettovelkaa kasvatti
1 198 miljoonan euron osingonmaksu huhtikuussa.

Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde edellisiltä 12 kuukaudelta oli 2,5
(1,9 vuoden 2007 lopussa). Nettovelkaa kasvatti vuonna 2008 ostettu
76,49 prosentin osuus TGC-10:ssä sekä osingonmaksu. Nettovelan ja käyttökatteen
(EBITDA) suhde ilman Lenenergon myyntivoittoa edellisiltä 12 kuukaudelta oli 2,8
(2,2 vuoden 2007 lopussa).

Konsernin nettorahoituskulut olivat 119 (72) miljoonaa euroa. Kasvu johtui
keskimääräisen nettovelan kasvusta ja korkojen noususta edellisvuodesta.
Nettorahoituskuluihin on kirjattu johdannaisten käyvän arvon laskua 3 miljoonaa
euroa (+2 miljoonan euron voitto).

Kesäkuussa Standard & Poor's Ratings Services vahvisti Fortum Oyj:lle antamansa
pitkäaikaisen luottoluokituksen A-. Luottoluokitusnäkymät ovat vakaat. Moody'sin
Fortum Oyj:lle antama pitkäaikainen luottoluokitus oli A2 (vakaat näkymät).

Osakkeet ja osakepääoma

Tammi-kesäkuussa 2008 myytiin yhteensä 299,7 (497,1) miljoonaa Fortum Oyj:n
osaketta, joiden kokonaishinta oli 8 435 miljoonaa euroa. Fortumin markkina-arvo
neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 28 621
miljoonaa euroa. Vuoden alkupuoliskon korkein noteeraus Fortum Oyj:n osakkeille
OMX Nordic Exchange Helsingissä oli 33,00 euroa ja alin 23,27 euroa. Osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi oli 28,18 euroa. Neljänneksen viimeisen
pörssipäivän päätöskurssi oli 32,26 (23,19) euroa.

Optio-ohjelmaan 2002B liittyen vaihdettiin vuoden 2008 alkupuoliskolla kaikkiaan
0,6 miljoonaa optiota yhteensä 15,7 miljoonalla eurolla.

Yhteensä 68 850 optiojärjestelyjen perusteella merkittyä osaketta vietiin
kaupparekisteriin vuoden 2008 toisella neljänneksellä. Vuoden 2008 toisen
neljänneksen lopussa Fortum Oyj ei omistanut omia osakkeitaan.

Merkintöjen ja mitätöintien jälkeen vuoden 2008 toisen neljänneksen lopussa
Fortum Oyj:n osakepääoma on 3 042 188 906,20 euroa ja rekisteriin merkittyjen
osakkeiden kokonaismäärä 887 191 443. Fortumin osakepääoma kasvoi yhteensä
234 090 eurolla.

Optio-ohjelmien mukaisesti merkittäviksi tarjotut ja neljänneksen lopussa
merkitsemättömät osakkeet oikeuttavat enintään 0,1 % osuuteen (1 175 602
osaketta) Fortumin neljänneksen lopun osakepääomasta ja äänioikeudesta.

Neljänneksen lopussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,8 %.
Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 36,1
%.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä
valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai
uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi. Hallituksella on Fortum Oyj:n
1.4.2008 pidetyn yhtiökokouksen valtuutus yhtiön omien osakkeiden
takaisinostoon. Valtuutus koskee 300 miljoonaa euroa tai 15 miljoonaa osaketta
ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-kesäkuussa oli keskimäärin 12 603 (8 257).
Jakson lopussa henkilöstön määrä oli 16 069 (8 541). Henkilöstömäärän kasvu
johtui TGC-10:n hankinnasta.

Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on pohjoismainen sähkön
tukkuhinta. Tukkuhinnan kehityksen avaintekijöitä ovat Pohjoismaiden
vesitilanne, tarjonnan ja kysynnän tasapaino, hiilidioksidin päästöoikeuksien
hinnat ja polttoaineiden hinnat. Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan vaihtokurssit
vaikuttavat myös Fortumin raportoituun tulokseen.

Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille
ja operatiivisille riskeille. Lisätietoja Fortumin riskeistä ja
riskienhallinnasta on esitetty Fortumin vuoden 2007 toimintakertomuksessa sekä
konsernin tilinpäätöksessä.

Venäjällä yksi tärkeimmistä TGC-10:n hankintaan liittyvistä oletuksista on
Venäjän sähköalan uudistuksen jatkuminen. Heinäkuun alussa vapautettujen
sähkömarkkinoiden osuus nousi 15 prosentista 25 prosenttiin. Samaan aikaan
kapasiteettimarkkinat aloitettiin vastaavalla vapausasteella. Sähkön
tukkumarkkinoiden odotetaan vapautuvan kokonaan vuonna 2011.

Sopimukset velvoittavat TGC-10:n toteuttamaan merkittävän investointiohjelman,
jonka arvo on noin 2,2 miljardia euroa. Ohjelman arvioidaan valmistuvan vuonna
2013. TGC-10:n sijoitusohjelmaan liittyvät sopimusvelvoitteet sisältävät
sakkoehtoja, jotka on sidottu uuden tuotantokapasiteetin saatavuuteen.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa
noin yhden prosentin vuosivauhtia.

Heinäkuun 2008 alkupuolella Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 6 TWh
keskimääräistä suuremmat ja 1 TWh yli vuoden 2007 vastaavan tason. Heinäkuun
puolivälissä päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2008 oli noin 26-28 euroa
hiilidioksiditonnilta. Samaan aikaan sähkön hinta futuurimarkkinoilla
loppuvuodelle 2008 oli noin 60-63 euroa megawattitunnilta ja vuodelle 2009 noin
61-63 euroa megawattitunnilta.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja
viimeisellä neljänneksellä.

Fortumin Sähköntuotanto-segmentin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinta,
Fortumin joustavan tuotantorakenteen käytettävyys ja käyttö sekä valuuttojen
kurssivaihtelut. Jos Fortum ei suojaisi lainkaan tuotantovolyymejään,
spot-hinnan 1 euron muutos megawattitunnilta voisi aiheuttaa noin 50 miljoonan
euron muutoksen Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.

Heinäkuun alussa 2008 Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä
Pohjoismaissa oli suojattu noin 70 % noin 46 euroon megawattitunnilta
loppuvuodeksi 2008. Kalenterivuodeksi 2009 Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta
sähkön tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu noin 45 % noin 51 euroon
megawattitunnilta. Nämä suojaukset voivat vaihdella huomattavasti Fortumin
sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimien mukaan. Myös Ruotsin kruunun
kurssivaihtelu euroon nähden vaikuttaa suojaushintaan, koska osa suojauksista
tehdään Ruotsin kruunuina.

TGC-10:n hankinnan odotetaan laimentavan hieman Fortumin osakekohtaista tulosta
vuosina 2008 ja 2009. Fortum odottaa tavoiteltujen TGC-10:n tehokkuusparannusten
nousevan yhteensä ainakin 30 miljoonaan euroon.

Fortumin tulos vuoden 2008 alkupuoliskolta oli hyvä. Konsernin taloudellinen
asema on vahva. Joustavan ja ilmastomyötäisen tuotantorakenteensa ansiosta
Fortum on jatkossakin hyvissä asemissa.

Espoo, 16.7.2008
Fortum Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100
Juha Laaksonen,
talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34, osavuosikatsaukset
-standardin, mukaisesti. Osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

Tulostiedotus vuonna 2008:
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 22.10.2008.

Jakelu:
OMX Nordic Exchange Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa, mukaan lukien vuosineljännestaulukot, on
Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

--------------------------------------------------------------------------------
| FORTUM-KONSERNI                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| TAMMIKUU-KESÄKUU 2008                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN       |   |      |       |       |       |       |        |        |
| TULOSLASKELMA   |   |      |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR            |   |  Lii |   II/ |   II/ | I-II/ | I-II/ |   2007 |   Edel |
|                 |   |   te |  2008 |  2007 |  2008 |  2007 |        |  liset |
|                 |   |      |       |       |       |       |        |  12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |   |    4 | 1 322 |   959 | 2 762 | 2 299 |  4 479 |  4 942 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot     |   |      |   -42 |    43 |    19 |    48 |    393 |    364 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja  |   |      |  -465 |  -316 |  -986 |  -802 | -1 572 | -1 756 |
| palvelut        |   |      |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut |   |      |  -137 |  -124 |  -273 |  -250 |   -495 |   -518 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja      |   |   4, |  -135 |  -111 |  -246 |  -223 |   -451 |   -474 |
| arvonalentumise |   |   12 |       |       |       |       |        |        |
| t               |   |      |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut      |   |      |  -195 |  -124 |  -319 |  -255 |   -507 |   -571 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   |      |   348 |   327 |   957 |   817 |  1 847 |  1 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja  |   4, |    36 |    15 |    70 |   217 |    241 |     94 |
| yhteisyritysten     |   13 |       |       |       |       |        |        |
| voitosta            |      |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut      |   |      |   -95 |   -55 |  -155 |   -99 |   -220 |   -276 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot     |   |      |    27 |    16 |    44 |    28 |     76 |     92 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten   |   |      |    -1 |     0 |    -3 |     2 |      7 |      2 |
| käyvän arvon    |   |      |       |       |       |       |        |        |
| muutokset       |   |      |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            |   |      |    -5 |    -2 |    -5 |    -3 |    -17 |    -19 |
| rahoituserät -  |   |      |       |       |       |       |        |        |
| netto           |   |      |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot  |   |      |   -74 |   -41 |  -119 |   -72 |   -154 |   -201 |
| ja -kulut       |   |      |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen    |   |      |   310 |   301 |   908 |   962 |  1 934 |  1 880 |
| veroja          |   |      |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       |   |    9 |   -65 |   -65 |  -187 |  -174 |   -326 |   -339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto   |   |      |   245 |   236 |   721 |   788 |  1 608 |  1 541 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:   |   |      |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön       |   |      |   243 |   231 |   695 |   753 |  1 552 |  1 494 |
| omistajille     |   |      |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle   |   |      |     2 |     5 |    26 |    35 |     56 |     47 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   |      |   245 |   236 |   721 |   788 |  1 608 |  1 541 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön       |   |      |       |       |       |       |        |        |
| omistajille     |   |      |       |       |       |       |        |        |
| kuuluvasta      |   |      |       |       |       |       |        |        |
| voitosta        |   |      |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu            |   10 |       |       |       |       |        |        |
| osakekohtainen      |      |       |       |       |       |        |        |
| tulos (euroa per    |      |       |       |       |       |        |        |
| osake)              |      |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton   |   |      |  0,27 |  0,26 |  0,78 |  0,85 |   1,74 |   1,68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu     |   |      |  0,27 |  0,26 |  0,78 |  0,84 |   1,74 |   1,68 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE            |            |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                      |      Liite |  30.6.2008 |     30.6. |     31.12. |
|                           |            |            |      2007 |       2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                     |            |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |            |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet    |         12 |        426 |        79 |         85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja    |         12 |     13 118 |    11 311 |     11 343 |
| kalusto                   |            |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja      |      4, 13 |      2 461 |     2 471 |      2 853 |
| yhteisyrityksissä         |            |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion             |         16 |        528 |       458 |        516 |
| ydinjätehuoltorahastosta  |            |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset        |            |         86 |       103 |         99 |
| sijoitukset               |            |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset            |            |         42 |         4 |          3 |
| verosaamiset              |            |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit    |          6 |        221 |       106 |        153 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset  |            |        811 |       695 |        736 |
| saamiset                  |            |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |            |     17 693 |    15 227 |     15 788 |
| yhteensä                  |            |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |            |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus           |            |        316 |       301 |        285 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit    |          6 |        260 |       181 |        140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut    |            |      1 015 |       863 |      1 034 |
| saamiset                  |            |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset   |            |      1 247 |       879 |        427 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |            |      2 838 |     2 224 |      1 886 |
| yhteensä                  |            |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä            |            |     20 531 |    17 451 |     17 674 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA       |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön        |   |     |     |     |    |          |         |           |
| omistajille      |   |     |     |     |    |          |         |           |
| kuuluva          |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma       |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma      |   |  14 |     |     |    |    3 042 |   3 037 |     3 040 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu sidottu      |   |     |     |     |    |       82 |      78 |        78 |
| pääoma           |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon     |   |     |     |     |    |       82 |     704 |       715 |
| rahasto ja muut  |   |     |     |     |    |          |         |           |
| rahastot         |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet        |   |     |     |     |    |    3 961 |   3 917 |     4 526 |
| voittovarat      |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |   |     |     |     |    |    7 167 |   7 736 |     8 359 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus  |   |     |     |     |    |      925 |     278 |       292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma       |   |     |     |     |    |    8 092 |   8 014 |     8 651 |
| yhteensä         |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA    |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen    |   |     |     |     |    |          |         |           |
| vieras pääoma    |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen       |   |  15 |     |     |    |    6 543 |   4 565 |     4 288 |
| pitkäaikainen    |   |     |     |     |    |          |         |           |
| vieras pääoma    |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstru |   |   6 |     |     |    |      373 |     135 |       139 |
| mentit           |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset   |   |     |     |     |    |    1 808 |   1 788 |     1 687 |
| verovelat        |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan      |   |  16 |     |     |    |      528 |     458 |       516 |
| liittyvät        |   |     |     |     |    |          |         |           |
| varaukset        |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevaraukset   |   |     |     |     |    |      270 |     152 |       144 |
| ja muut          |   |     |     |     |    |          |         |           |
| varaukset        |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu              |   |     |     |     |    |      464 |     470 |       486 |
| pitkäaikainen    |   |     |     |     |    |          |         |           |
| vieras pääoma    |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen    |   |     |     |     |    |    9 986 |   7 568 |     7 260 |
| vieras pääoma    |   |     |     |     |    |          |         |           |
| yhteensä         |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen    |   |     |     |     |    |          |         |           |
| vieras pääoma    |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen       |   |  15 |     |     |    |      958 |     924 |       605 |
| lyhytaikainen    |   |     |     |     |    |          |         |           |
| vieras pääoma    |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstru |   |   6 |     |     |    |      509 |     142 |       260 |
| mentit           |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu     |     |     |     |    |      986 |     803 |       898 |
| lyhytaikainen vieras |     |     |     |    |          |         |           |
| pääoma               |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen    |   |     |     |     |    |    2 453 |   1 869 |     1 763 |
| vieras pääoma    |   |     |     |     |    |          |         |           |
| yhteensä         |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma    |   |     |     |     |    |   12 439 |   9 437 |     9 023 |
| yhteensä         |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja    |   |     |     |     |    |   20 531 |  17 451 |    17 674 |
| vieras pääoma    |   |     |     |     |    |          |         |           |
| yhteensä         |   |     |     |     |    |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA          |     |           |          |       |      |       |      |
| KONSERNIN OMAN    |     |           |          |       |      |       |      |
| PÄÄOMAN           |     |           |          |       |      |       |      |
| MUUTOKSISTA       |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | Osak | Muu |    Käyvän |     Omat | Kerty | Emoy | Vähem | Yhte |
|            |   e- | sid |     arvon |     osak | -neet | htiö | mistö | ensä |
|            | pääo | ott |   rahasto |     keet | voitt |    n | osuus |      |
|            |   ma |   u |   ja muut |          | ovara | omis |       |      |
|            |      | pää |  rahastot |          |     t | taji |       |      |
|            |      | oma |           |          |       |  lle |       |      |
|            |      |     |           |          |       | kuul |       |      |
|            |      |     |           |          |       |  uva |       |      |
|            |      |     |           |          |       | osuu |       |      |
|            |      |     |           |          |       |    s |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |    3 |  78 |       715 |        - | 4 526 |    8 |   292 |    8 |
| 31.12.2007 |  040 |     |           |          |       |  359 |       |  651 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |      |   4 |           |          |   -62 |  -58 |   -19 |  -77 |
| ja muut    |      |     |           |          |       |      |       |      |
| muutokset  |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirra |      |     |      -208 |          |       | -208 |    -3 | -211 |
| n          |      |     |           |          |       |      |       |      |
| suojaukset |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |      |     |      -429 |          |       | -429 |       | -429 |
| käyvän     |      |     |           |          |       |      |       |      |
| arvon      |      |     |           |          |       |      |       |      |
| muutokset  |      |     |           |          |       |      |       |      |
| 1)         |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan    |    - |   4 |      -637 |        - |   -62 | -695 |   -22 | -717 |
| omaan      |      |     |           |          |       |      |       |      |
| pääomaan   |      |     |           |          |       |      |       |      |
| kirjatut   |      |     |           |          |       |      |       |      |
| erät       |      |     |           |          |       |      |       |      |
| yhteensä   |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |      |     |           |          |   695 |  695 |    26 |  721 |
| voitto     |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella   |    - |   4 |      -637 |        - |   633 |    0 |     4 |    4 |
| kirjatut   |      |     |           |          |       |      |       |      |
| tuotot ja  |      |     |           |          |       |      |       |      |
| kulut      |      |     |           |          |       |      |       |      |
| yhteensä   |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt   |    2 |     |           |          |       |    2 |       |    2 |
| optio-oike |      |     |           |          |       |      |       |      |
| udet       |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |      |     |           |          |    -1 |   -1 |       |   -1 |
| o 2)       |      |     |           |          |   198 |  198 |       |  198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset  |      |     |         4 |          |       |    4 |   629 |  633 |
| yrityshank |      |     |           |          |       |      |       |      |
| intojen    |      |     |           |          |       |      |       |      |
| yhteydessä |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |    3 |  82 |        82 |        - | 3 961 |    7 |   925 |    8 |
| 30.06.2008 |  042 |     |           |          |       |  167 |       |  092 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |    3 |  74 |       511 |        - | 4 300 |    7 |   253 |    8 |
| 31.12.2006 |  023 |     |           |          |       |  908 |       |  161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |      |     |           |          |   -10 |  -10 |    -6 |  -16 |
| ja muut    |      |     |           |          |       |      |       |      |
| muutokset  |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirra |      |     |       -47 |          |       |  -47 |       |  -47 |
| n          |      |     |           |          |       |      |       |      |
| suojaukset |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |      |     |       240 |          |       |  240 |       |  240 |
| käyvän     |      |     |           |          |       |      |       |      |
| arvon      |      |     |           |          |       |      |       |      |
| muutokset  |      |     |           |          |       |      |       |      |
| 1)         |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan    |    - |   - |       193 |        - |   -10 |  183 |    -6 |  177 |
| omaan      |      |     |           |          |       |      |       |      |
| pääomaan   |      |     |           |          |       |      |       |      |
| kirjatut   |      |     |           |          |       |      |       |      |
| erät       |      |     |           |          |       |      |       |      |
| yhteensä   |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |      |     |           |          |   753 |  753 |    35 |  788 |
| voitto     |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella   |    - |   - |       193 |        - |   743 |  936 |    29 |  965 |
| kirjatut   |      |     |           |          |       |      |       |      |
| tuotot ja  |      |     |           |          |       |      |       |      |
| kulut      |      |     |           |          |       |      |       |      |
| yhteensä   |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt   |   14 |     |           |          |       |   14 |       |   14 |
| optio-oike |      |     |           |          |       |      |       |      |
| udet       |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |      |     |           |          |    -1 |   -1 |       |   -1 |
| o 2)       |      |     |           |          |   122 |  122 |       |  122 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset  |      |   4 |           |          |    -4 |    0 |       |    0 |
| sidotun ja |      |     |           |          |       |      |       |      |
| vapaan     |      |     |           |          |       |      |       |      |
| oman       |      |     |           |          |       |      |       |      |
| pääoman    |      |     |           |          |       |      |       |      |
| välillä    |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset  |      |     |           |          |       |    - |    -4 |   -4 |
| yrityshank |      |     |           |          |       |      |       |      |
| intojen    |      |     |           |          |       |      |       |      |
| yhteydessä |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |    3 |  78 |       704 |        - | 3 917 |    7 |   278 |    8 |
| 30.6.2007  |  037 |     |           |          |       |  736 |       |  014 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |    3 |  74 |       511 |        - | 4 300 |    7 |   253 |    8 |
| 31.12.2006 |  023 |     |           |          |       |  908 |       |  161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |      |     |           |          |   -25 |  -25 |   -11 |  -36 |
| ja muut    |      |     |           |          |       |      |       |      |
| muutokset  |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirra |      |     |      -168 |          |       | -168 |    -2 | -170 |
| n          |      |     |           |          |       |      |       |      |
| suojaukset |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |      |     |       372 |          |       |  372 |       |  372 |
| käyvän     |      |     |           |          |       |      |       |      |
| arvon      |      |     |           |          |       |      |       |      |
| muutokset  |      |     |           |          |       |      |       |      |
| 1)         |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan    |    - |   - |       204 |        - |   -25 |  179 |   -13 |  166 |
| omaan      |      |     |           |          |       |      |       |      |
| pääomaan   |      |     |           |          |       |      |       |      |
| kirjatut   |      |     |           |          |       |      |       |      |
| erät       |      |     |           |          |       |      |       |      |
| yhteensä   |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |      |     |           |          | 1 552 |    1 |    56 |    1 |
| voitto     |      |     |           |          |       |  552 |       |  608 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella   |    - |   - |       204 |        - | 1 527 |    1 |    43 |    1 |
| kirjatut   |      |     |           |          |       |  731 |       |  774 |
| tuotot ja  |      |     |           |          |       |      |       |      |
| kulut      |      |     |           |          |       |      |       |      |
| yhteensä   |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt   |   17 |     |           |          |       |   17 |       |   17 |
| optio-oike |      |     |           |          |       |      |       |      |
| udet       |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |      |     |           |          |    -1 |   -1 |       |   -1 |
| o 2)       |      |     |           |          |   122 |  122 |       |  122 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien      |      |     |           |     -175 |       | -175 |       | -175 |
| osakkeiden |      |     |           |          |       |      |       |      |
| ostot      |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien      |      |     |           |      175 |  -175 |    0 |       |    0 |
| osakkeiden |      |     |           |          |       |      |       |      |
| mitätöinti |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset  |      |   4 |           |          |    -4 |    0 |       |    0 |
| sidotun ja |      |     |           |          |       |      |       |      |
| vapaan     |      |     |           |          |       |      |       |      |
| oman       |      |     |           |          |       |      |       |      |
| pääoman    |      |     |           |          |       |      |       |      |
| välillä    |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset  |      |     |           |          |       |    0 |    -4 |   -4 |
| yrityshank |      |     |           |          |       |      |       |      |
| intojen    |      |     |           |          |       |      |       |      |
| yhteydessä |      |     |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |    3 |  78 |       715 |        - | 4 526 |    8 |   292 |    8 |
| 31.12.2007 |  040 |     |           |          |       |  359 |       |  651 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää Hafslundin omistamien Renewable Energy Corporation (REC) -yhtiön |
| osakkeiden käyvän arvon muutoksen sekä Hafslundin REC-osakkeiden myynnin     |
| vaikutuksen.                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katso liite 13          |           |          |       |      |       |      |
| Muutokset osakkuus-ja   |           |          |       |      |       |      |
| yhteisyritysosuuksissa. |           |          |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Katso liite 11          |    |   |   |      |       |      |       |      |
| Osakekohtainen osinko.     |    |   |   |      |       |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN    |     |     |       |        |       |       |       |
| KASSAVIRTALASKELMA      |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                |   | Lii | II/ |   II/ |  I-II/ | I-II/ |  2007 | Edell |
|                     |   |  te | 200 |  2007 |   2008 |  2007 |       |  iset |
|                     |   |     |   8 |       |        |       |       | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan      |   |     |     |       |        |       |       |       |
| kassavirta          |   |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen   |   |     | 483 |   438 |  1 203 | 1 040 | 2 298 | 2 461 |
| poistoja            |   |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja      |   |     |  55 |    -6 |     18 |    -5 |  -286 |  -263 |
| kulut joihin ei     |   |     |     |       |        |       |       |       |
| liity maksua        |   |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät ja     |   |     | -35 |   133 |    -80 |    95 |   -10 |  -185 |
| toteutuneet         |   |     |     |       |        |       |       |       |
| kurssierot          |   |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät |   |     | -12 |  -119 |   -200 |  -237 |  -383 |  -346 |
| verot               |   |     |   3 |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen        |     | 380 |   446 |    941 |   893 | 1 619 | 1 667 |
| käyttöpääoman muutosta  |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman       |   |     | 117 |   127 |     98 |   177 |    51 |   -28 |
| muutos              |   |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan      |   |     | 497 |   573 |  1 039 | 1 070 | 1 670 | 1 639 |
| kassavirta yhteensä |   |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien       |   |     |     |       |        |       |       |       |
| kassavirta          |   |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinves |   |  4, | -21 |  -113 |   -379 |  -213 |  -592 |  -758 |
| toinnit1)           |   |  12 |   5 |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut                 |   7 |   0 |     0 |   -764 |    -8 |   -10 |  -766 |
| tytäryhtiöosakkeet pl.  |     |     |       |        |       |       |       |
| ostettujen yhtiöiden    |     |     |       |        |       |       |       |
| rahavarat               |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut             |   |  13 |   0 |     0 |     -8 |     0 |  -271 |  -279 |
| osakkuusyritysosakk |   |     |     |       |        |       |       |       |
| eet 2)              |   |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden osakkeiden   |   |     |  -1 |    -2 |     -1 |    -2 |    -4 |    -3 |
| ostot               |   |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden    |   |     |   1 |     2 |      5 |     9 |    14 |    10 |
| myynnit             |   |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt                  |   7 |   0 |     0 |      0 |     0 |     0 |     0 |
| tytäryhtiöosakkeet pl.  |     |     |       |        |       |       |       |
| myytyjen yhtiöiden      |     |     |       |        |       |       |       |
| rahavarat               |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt              |   |  13 |   0 |     4 |      0 |     4 |   304 |   300 |
| osakkuusyritysosakk |   |     |     |       |        |       |       |       |
| eet                 |   |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden osakkeiden   |   |     |   0 |     0 |      0 |     0 |    29 |    29 |
| myynnit             |   |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden sijoitusten  |   |     | -20 |    -1 |    -50 |   -37 |   -79 |   -92 |
| muutos              |   |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien       |   |     | -23 |  -110 | -1 197 |  -247 |  -609 |    -1 |
| kassavirta yhteensä |   |     |   5 |       |        |       |       |   559 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen    |   |     | 262 |   463 |   -158 |   823 | 1 061 |    80 |
| rahoitusta          |   |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen         |   |     |     |       |        |       |       |       |
| kassavirta          |   |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkojen muutos     |   |     |  64 |   469 |  2 321 | 1 009 |   488 | 1 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako yhtiön  |   |     |  -1 |    -1 | -1 198 |    -1 |    -1 |    -1 |
| osakkeenomistajille |   |     | 198 |   122 |        |   122 |   122 |   198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden    |   |     |   - |     - |      - |     - |  -175 |  -175 |
| ostot               |   |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät   |   |     | -12 |     1 |   -124 |    11 |    18 |  -117 |
|                     |   |     |   5 |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen         |   |     |  -1 |  -652 |    999 |  -102 |  -791 |   310 |
| kassavirta yhteensä |   |     | 259 |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelman mukainen  |   |     |     |       |        |       |       |       |
| likvidien           |   |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| varojen muutos      |   |     | -99 |  -189 |    841 |   721 |   270 |   390 |
|                     |   |     |   7 |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Maksamattomat investoinnit eivät sisälly käyttöomaisuusinvestointeihin.   |
| Aktivoidut vieraan pääoman kulut sisältyvät maksettuihin korkokuluihin.      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Ostetut              |     |     |       |        |       |       |       |
| osakkuusyhtiöosakkeet   |     |     |       |        |       |       |       |
| sisältävät osakeannin.  |     |     |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUV |    |        |       |       |        |        |         |        |
| UT        |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR      |    |  30.6. | 31.3. | 31.12 |  30.9. |  30.6. |   31.3. | Edelli |
|           |    |   2008 |  2008 |     . |   2007 |   2007 |    2007 |    set |
|           |    |        |       |  2007 |        |        |         |  12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökat |    |  1 203 |   720 | 2 298 |  1 663 |  1 040 |     602 |  2 461 |
| e, MEUR   |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osa |    |   0,78 |  0,51 |  1,74 |   1,33 |   0,85 |    0,59 |   1,68 |
| ke        |    |        |       |       |        |        |         |        |
| (laimenta |    |        |       |       |        |        |         |        |
| maton),   |    |        |       |       |        |        |         |        |
| EUR       |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitett |    | 15 593 |    16 |    13 | 13 764 | 13 503 |  12 593 | 15 593 |
| u pääoma, |    |        |   868 |   544 |        |        |         |        |
| MEUR      |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolline |    |  6 254 | 5 228 | 4 466 |  4 456 |  4 610 |   3 932 |    N/A |
| n         |    |        |       |       |        |        |         |        |
| nettovelk |    |        |       |       |        |        |         |        |
| a, MEUR   |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuus |  1 459 | 1 227 |   972 |    646 |    253 |     115 |  2 178 |
| investoinnit   |        |       |       |        |        |         |        |
| ja             |        |       |       |        |        |         |        |
| bruttoinvestoi |        |       |       |        |        |         |        |
| nnit           |        |       |       |        |        |         |        |
| osakkeisiin,   |        |       |       |        |        |         |        |
| MEUR           |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöoma |    |    408 |   175 |   655 |    382 |    236 |     100 |    827 |
| isuusinve |    |        |       |       |        |        |         |        |
| stoinnit, |    |        |       |       |        |        |         |        |
| MEUR      |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetu |    |   14,6 |  17,3 |  16,5 |   15,1 |   14,8 |    18,0 |   14,9 |
| n pääoman |    |        |       |       |        |        |         |        |
| tuotto, % |    |        |       |       |        |        |         |        |
| 1)        |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu  |    |        |       |  14,0 |        |        |         |   13,8 |
| sijoitetu |    |        |       |       |        |        |         |        |
| n pääoman |    |        |       |       |        |        |         |        |
| tuotto, % |    |        |       |       |        |        |         |        |
| 2)        |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman      |    |   17,2 |  21,0 |  19,1 |   17,8 |   17,2 |    21,1 |   19,1 |
| pääoman   |    |        |       |       |        |        |         |        |
| tuotto, % |    |        |       |       |        |        |         |        |
| 1)        |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu  |    |        |       |  15,8 |        |        |         |   17,5 |
| oman      |    |        |       |       |        |        |         |        |
| pääoman   |    |        |       |       |        |        |         |        |
| tuotto, % |    |        |       |       |        |        |         |        |
| 2)        |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelk |    |    2,6 |   1,8 |   1,9 |    2,1 |    2,2 |     1,6 |    2,5 |
| a/käyttök |    |        |       |       |        |        |         |        |
| ate 1)    |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu  |    |        |       |   2,2 |    2,3 |        |         |    2,8 |
| nettovelk |    |        |       |       |        |        |         |        |
| a/käyttök |    |        |       |       |        |        |         |        |
| ate 3)    |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate |    |    8,6 |  14,1 |  12,8 |   12,4 |   11,5 |    15,3 |   10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta     |   30,1 |  42,9 |  36,3 |   33,9 |   36,1 |    45,5 |   26,7 |
| ennen          |        |       |       |        |        |         |        |
| käyttöpääoman  |        |       |       |        |        |         |        |
| muutosta/korol |        |       |       |        |        |         |        |
| linen          |        |       |       |        |        |         |        |
| nettovelka, %  |        |       |       |        |        |         |        |
| 1)             |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantu |    |     77 |    56 |    52 |     52 |     58 |      52 |    N/A |
| misaste,  |    |        |       |       |        |        |         |        |
| %         |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       |    |   8,08 |  9,53 |  9,43 |   9,21 |   8,68 |    8,22 |    N/A |
| pääoma/os |    |        |       |       |        |        |         |        |
| ake, EUR  |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavarais |    |     39 |    44 |    49 |     48 |     46 |      43 |    N/A |
| uusaste,  |    |        |       |       |        |        |         |        |
| %         |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöst |    | 12 603 | 8 356 | 8 304 |  8 305 |  8 257 |   8 165 |    N/A |
| ö         |    |        |       |       |        |        |         |        |
| keskimäär |    |        |       |       |        |        |         |        |
| in        |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöst |    | 16 069 |    15 | 8 303 |  8 306 |  8 541 |   8 190 |    N/A |
| ön        |    |        |   689 |       |        |        |         |        |
| lukumäärä |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeide |    |    887 |   887 |   889 |    890 |    890 | 890 263 |    888 |
| n         |    |    131 |   085 |   997 |    984 |    770 |         |    503 |
| lukumäärä |    |        |       |       |        |        |         |        |
| keskimäär |    |        |       |       |        |        |         |        |
| in, 1 000 |    |        |       |       |        |        |         |        |
| osaketta  |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu    |    888 |   888 |   891 |    892 |    893 | 893 252 |    889 |
| osakkeiden     |    165 |   177 |   395 |    815 |    140 |         |    533 |
| keskimääräinen |        |       |       |        |        |         |        |
| lukumäärä, 1   |        |       |       |        |        |         |        |
| 000 osaketta   |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisterö |    |    887 |   887 |   886 |    892 |    891 | 890 685 |    N/A |
| ityjen    |    |    191 |   123 |   683 |    119 |    472 |         |        |
| osakkeide |    |        |       |       |        |        |         |        |
| n määrä,  |    |        |       |       |        |        |         |        |
| 1 000     |    |        |       |       |        |        |         |        |
| osaketta  |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden     |    N/A |   N/A |   N/A |    N/A |    N/A |     N/A |    N/A |
| määrä ilman    |        |       |       |        |        |         |        |
| omia           |        |       |       |        |        |         |        |
| osakkeita,     |        |       |       |        |        |         |        |
| 1000 osaketta  |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Neljänneksen luvut   |       |       |        |        |         |        |
| on muutettu vastaamaan  |       |       |        |        |         |        |
| vuositason lukuja.      |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Oikaistu    |        |       |       |        |        |         |        |
| REC:in ja      |        |       |       |        |        |         |        |
| Lenenergon     |        |       |       |        |        |         |        |
| myyntivoitoill |        |       |       |        |        |         |        |
| a vuonna 2007. |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3) Käyttökatteesta on vähennetty Lenenergon osakkeiden   |         |        |
| myynnistä toteutunut 232 miljoonan euron myyntivoitto.    |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnusluk |    |        |       |       |        |        |         |        |
| ujen      |    |        |       |       |        |        |         |        |
| laskentak |    |        |       |       |        |        |         |        |
| aavat     |    |        |       |       |        |        |         |        |
| ovat      |    |        |       |       |        |        |         |        |
| liitteess |    |        |       |       |        |        |         |        |
| ä 23.     |    |        |       |       |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. LAADINTAPERUSTA                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua
kansainvälistä (IAS) 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.
Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2007 tilinpäätöksen kanssa.
--------------------------------------------------------------------------------
| 2. LAADINTAPERIAATTEET                                                       |
--------------------------------------------------------------------------------

Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2007
noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta alla listattuja muutoksia.
Aikaistettu käyttöönotto: IFRS 8 Liiketoimintasegmentit
Venäläisen TGC-10:n hankinnan jälkeen Fortum on tehnyt muutoksia
segmenttirakenteeseensa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Fortum perusti
uuden Venäjä - raportointisegmentin, jonka jälkeen uusi segmenttirakenne
muodostui yhdestä maantieteellisen alueen perusteella määritellystä segmentistä
sekä liiketoiminta-alueittain määritellyistä segmenteistä. Segmenttirakenteen
muutoksen seurauksena Fortum otti käyttöön IFRS 8 Liiketoimintasegmentit
-standardin aikaistetusti.
Uusi perustettu Venäjä -segmentti sisältää:
- TGC-10, joka on yhdistelty konsernitaseeseen 31.3.2008 alkaen (katso
liitetieto 7)
- Osakeomistus TGC-1:ssä, joka on siirretty Sähköntuotanto-segmentistä
- Pieniä omaisuuseriä Lenenergosta irrotettujen yhtiöiden osakkeina, jotka on
siirretty segmenteistä Sähkönsiirto, Markets ja Muut
Uuden segmentin perustamisen lisäksi Fortum on siirtänyt osuutensa
osakkuusyrityksensä Hafslundin varoista ja tuloksesta Sähköntuotanto
-segmentistä Muut -segmenttiin.
Sähköntuotanto, Lämpö, Sähkönsiirto, Markets ja Muut - segmenteissä ei ole
tapahtunut muutoksia verrattuna aikaisempaan raportointiin lukuun ottamatta
yllämainittuja kohtia. Sähköntuotanto - segmentti koostuu Generation, Portfolio
Management and Trading (PMT) ja Service -liiketoimintayksiköistä. Generation ja
PMT muodostavat taloudellisen raportoinnin kannalta yhden yhtenäisen
raportointiyksikön. Liiketoimintayksiköiden välillä ei ole käytössä erillistä
hinnoittelumekanismia. Service - liiketoimintayksikkö tarjoaa palveluita sekä
konsernin sisäisille että ulkopuolisille asiakkaille, mutta sen keskeinen
liiketoiminta liittyy olennaisena osana Generation -liiketoimintayksikön
toimintaan. Liiketoiminnan luonteen, asiakkaiden jne. samankaltaisuuden
perusteella Heat ja Värme - liiketoimintayksiköt muodostavat Heat - segmentin.
Taloudellisten tavoitteiden asettaminen, seuranta ja resurssien kohdentaminen
konsernin taloudellisessa ohjauksessa perustuvat liiketoimintayksiköiden
vertailukelpoisiin liikevoittolukuihin, joihin sisältyy osuus osakkuusyritysten
tuloksesta sekä vertailukelpoisen sidotun pääoman tuottoon
liiketoimintayksiköittäin.
Segmentit on yhdistelty konsernin laadintaperiaatteiden mukaisesti. Segmenttien
väliset liiketoiminnot ovat markkinaperusteiset. Laajasta asiakaskunnasta sekä
asiakkaiden moninaisista liiketoimminnoista johtuen, Fortumilla ei ole
yksittäisiä asiakkaita, joiden ostovolyymi olisi olennainen Fortumin
kokonaisvolyymin kannalta. Sähköntuotanto -segmentti myy tuottamansa sähkön
pääosin Nord Poolin kautta. Lisätietoa segmenttien liiketoiminnasta ja
maantieteellisestä jakautumisesta annetaan vuoden 2007 konsernitilinpäätöksessä
liitteessä 5 Liiketoimintasegmentit.
Vuoden 2007 vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta segmenttirakennetta,
jotka vaikuttavat seuraavasti liikevoittoon sekä kertaluonteisiin eriin:
- Kertaluonteinen voitto (232 miljoonaa euroa) Lenenergon osakkeiden myynnistä
vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä on siirretty Sähkönsiirto -segmentistä
uuteeen Venäjä -segmenttiin
- Kertaluonteinen voitto (12 miljoonaa euroa) WGC-5:n osakkeiden myynnistä
vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä on siirretty Sähköntuontanto -segmentistä
uuteen Venäjä -segmenttiin
- Hafslundin osuus osakkuusyritysten tuloksesta, joka sisältää Hafslundin REC:in
osakkeiden myynnistä toteutuneen myyntivoiton vuoden 2007 ensimmäisellä
neljänneksellä, on siirretty Sähköntuotanto -segmentistä Muut -segmenttiin
Uudet tulkinnat
Seuraavat uudet tulkinnat ovat pakollisia vuonna 2008:
- IFRIC 11 IFRS 2: Konserniyhtioiden osakkeita ja omia osakkeita koskevat
liiketoimet. Fortumin osakepohjaiset kannustinohjelmat eivät kuulu IFRIC 11
tulkinnan soveltamisalaan, koska ne ovat käteisvaroin maksettavia järjestelyjä.
- IFRIC 14 IAS 19 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän
yläraja, vähimmäisvaatimukset ja näiden välinen yhteys. IFRIC 14 tulkinta antaa
ohjeita siihen, kuinka IAS 19 -standardin mukaisen järjestelyn taseeseen
merkittyä omaisuuserää tulee arvioida erityisesti kun järjestelyyn liittyy
vähimmäisrahastointivaatimus. IFRIC 14 tulkinnalla ei arvioida olevan
merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Tulkintaa ei ole vielä
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IFRIC 12 Service concession arrangements (Palvelutoimilupajärjestelyt).
Tulkinnalla ei ole merkitystä Fortumin kannalta, sillä mikään konserniyhtiö ei
ole tulkinnan tarkoittama julkisen sektorin palveluja tarjoava operaattori.
Tulkintaa ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
Näillä uusilla tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta raportoituun
tuloslaskelmaan, taseeseen eikä liitetietoihin.
Lisätietoa osakkuusyritysten laskentaperiaatteista, katso liite 13.

--------------------------------------------------------------------------------
| 3. MERKITTÄVÄT TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT ARVIOT                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja
oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja
kulujen määriin. Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia näihin arvioihin
verrattuna.
Tämän osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät
konsernin laadintaperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin
liittyneet arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuositilinpäätöksessä 2007.
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. TIEDOT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO          |     II/ |   II/ |  I-II/ |   I-II/ |   2007 | Edellis |
| MEUR                 |    2008 |  2007 |   2008 |    2007 |        |      et |
|                      |         |       |        |         |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti ilman   |     809 |   515 |  1 568 |   1 190 |  2 370 |   2 748 |
| välillisiä veroja    |         |       |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmön myynti        |     267 |   202 |    662 |     590 |  1 096 |   1 168 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto         |     169 |   162 |    391 |     378 |    729 |     742 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut myynnit         |      77 |    80 |    141 |     141 |    284 |     284 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   1 322 |   959 |  2 762 |   2 299 |  4 479 |   4 942 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO             |   II/ |  II/ |   I-II/ |   I-II/ |   2007 | Edelli |
| SEGMENTEITTÄIN          |  2008 | 2007 |    2008 |    2007 |        |    set |
| MEUR                    |       |      |         |         |        |  12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto          |   721 |  522 |   1 438 |   1 163 |  2 350 |  2 625 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä        |    21 |   92 |      74 |     248 |    323 |    149 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                   |   284 |  252 |     777 |     731 |  1 356 |  1 402 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä        |     0 |   11 |       7 |      35 |     38 |     10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto            |   180 |  172 |     412 |     397 |    769 |    784 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä        |     2 |    2 |       5 |       4 |      9 |     10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                 |   411 |  351 |     930 |     870 |  1 683 |  1 743 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä        |    34 |   32 |      66 |      76 |    155 |    145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                  |   152 |    - |     152 |       - |      - |    152 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä        |     - |    - |       - |       - |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |    21 |   22 |      41 |      41 |     81 |     81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä        |    21 |   19 |      41 |      35 |     72 |     78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool netotus 1)    |  -369 | -204 |    -795 |    -505 | -1 163 | -1 453 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit            |   -78 | -156 |    -193 |    -398 |   -597 |   -392 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 1 322 |  959 |   2 762 |   2 299 |  4 479 |  4 942 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta netotetaan                |
| konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum tiettynä       |      |     |      |       |        |        |        |
| hetkenä nettomyyjä    |      |     |      |       |        |        |        |
| vai netto-ostaja.     |      |     |      |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO             |   II/ |  II/ |   I-II/ |   I-II/ |   2007 | Edelli |
| SEGMENTEITTÄIN          |  2008 | 2007 |    2008 |    2007 |        |    set |
| MEUR                    |       |      |         |         |        |  12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto          |   260 |  243 |     691 |     543 |  1 115 |  1 263 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                   |    37 |   33 |     167 |     175 |    294 |    286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto            |    51 |   53 |     137 |     132 |    233 |    238 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                 |    31 |    7 |      11 |      -5 |     12 |     28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                  |   -33 |    - |     -33 |       - |    244 |    211 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |     2 |   -9 |     -16 |     -28 |    -51 |    -39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   348 |  327 |     957 |     817 |  1 847 |  1 987 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN          |   II/ |  II/ |  I-II/ |  I-II/ |  2007 | Edelli |
| LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN |  2008 | 2007 |   2008 |   2007 |       |    set |
| MEUR                       |       |      |        |        |       |  12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto |     |     |   384 |  217 |    779 |    547 | 1 095 |  1 327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö          |     |     |    27 |   36 |    148 |    173 |   290 |    265 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |     |     |    49 |   52 |    136 |    130 |   231 |    237 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        |     |     |   -15 |    3 |    -25 |    -11 |    -1 |    -15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä         |     |     |   -33 |    - |    -33 |      - |     - |    -33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |     |     |    -9 |  -10 |    -21 |    -29 |   -51 |    -43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoi |     |     |   403 |  298 |    984 |    810 | 1 564 |  1 738 |
| nen            |     |     |       |      |        |        |       |        |
| liikevoitto    |     |     |       |      |        |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteise |     |     |     0 |    4 |      2 |      5 |   250 |    247 |
| t erät         |     |     |       |      |        |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |     |     |   -55 |   25 |    -29 |      2 |    33 |      2 |
| vertailukelpoi |     |     |       |      |        |        |       |        |
| suuteen        |     |     |       |      |        |        |       |        |
| vaikuttavat    |     |     |       |      |        |        |       |        |
| erät           |     |     |       |      |        |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |     |     |   348 |  327 |    957 |    817 | 1 847 |  1 987 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT   |  II/ |    II/ |  I-II/ |  I-II/ |    2007 | Edellis |
| SEGMENTEITTÄIN         | 2008 |   2007 |   2008 |   2007 |         |      et |
| MEUR                   |      |        |        |        |         |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto  |      |    0 |      2 |      0 |      2 |       2 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö           |      |    0 |      1 |      2 |      1 |       2 |       3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    |      |    0 |      0 |      0 |      1 |       0 |      -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets         |      |    0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä          |      |    0 |        |      0 |        |     244 |     244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            |      |    0 |      1 |      0 |      1 |       2 |       1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |      |    0 |      4 |      2 |      5 |     250 |     247 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät sisältävät pääasiassa myyntivoittoja ja -tappioita.
Lenenergon myyntivoitto (232 miljoonaa euroa) oli merkittävin myyntivoitto
vuonna 2007.
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN   |   II/ |   II/ | I-II |  I-II/ |  2007 | Edell |
| VAIKUTTAVAT ERÄT             |  2008 |  2007 |    / |   2007 |       |  iset |
| SEGMENTEITTÄIN               |       |       | 2008 |        |       | 12 kk |
| MEUR                         |       |       |      |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto |    |        |  -124 |    24 |  -88 |     -6 |    18 |   -64 |
| 1)             |    |        |       |       |      |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö          |    |        |    10 |    -4 |   17 |      1 |     2 |    18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |    |        |     2 |     1 |    1 |      1 |     2 |     2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        |    |        |    46 |     4 |   36 |      6 |    13 |    43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä         |    |        |     - |     - |    - |      - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |    |        |    11 |     0 |    5 |      0 |    -2 |     3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |    |        |   -55 |    25 |  -29 |      2 |    33 |     2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn     |       |      |        |       |       |
| vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin |       |      |        |       |       |
| osuudesta                            |       |      |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valtion                  |   |    -8 |    -4 |  -17 |     -9 |    17 |     9 |
| ydinjätehuoltorahastoon, |   |       |       |      |        |       |       |
| yhteensä milj. euroa:    |   |       |       |      |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät pääasiassa niiden
tulevaisuuden rahavirtoja suojaavien johdannaisintrumenttien vaikutuksen, joihin
ei sovelleta suojauslaskentaa IAS 39 mukaisesti. Sähköntuotanto-segmentti
sisältää vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin osuudesta Valtion
ydinjätehuoltorahastoon, jossa IFRIC 5 tulkinnan mukaisesti taseen varat eivät
voi ylittää niihin liittyviä taseeseen kirjattuja velkoja.
--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET |  II/ |   II/ | I-II/ | I-II/ |   2007 | Edelli |
| SEGMENTEITTÄIN              | 2008 |  2007 |  2008 |  2007 |        |    set |
| MEUR                        |      |       |       |       |        |  12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotant |     |       |   25 |    26 |    49 |    52 |    103 |    100 |
| o             |     |       |      |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö         |     |       |   41 |    40 |    83 |    80 |    163 |    166 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto  |     |       |   42 |    40 |    83 |    79 |    162 |    166 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets       |     |       |    2 |     3 |     4 |     7 |     11 |      8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä        |     |       |   22 |     - |    22 |     - |      - |     22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |     |       |    3 |     2 |     5 |     5 |     12 |     12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      |     |       |  135 |   111 |   246 |   223 |    451 |    474 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUS OSAKKUUS- JA            |  II/ |  II/ | I-II/ | I-II/ |  2007 | Edelli |
| YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA    | 2008 | 2007 |  2008 |  2007 |       |    set |
| SEGMENTEITTÄIN                |      |      |       |       |       |  12 kk |
| MEUR                          |      |      |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto |      |       |    1 |   -6 |    -7 |   -12 |   -23 |    -18 |
| 1)             |      |       |      |      |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö          |      |       |    1 |    5 |     8 |    12 |    24 |     20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |      |       |    1 |    3 |    11 |     9 |    18 |     20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        |      |       |    1 |    0 |     1 |     1 |     0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä         |      |       |   18 |    - |    18 |     - |     - |     18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |      |       |   14 |   13 |    39 |   207 |   222 |     54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |      |       |   36 |   15 |    70 |   217 |   241 |     94 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Suurin osa Sähköntuotanto-segmentin osakkuusyhtiöistä on                  |
| tuotantoyhtiöitä, joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan, johon      |
| sisältyvät korot ja                                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| välittömät     |      |       |      |      |       |       |       |        |
| verot.         |      |       |      |      |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUDET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ    |      30.6. | 30.6.200 | 31.12.20 |
| SEGMENTEITTÄIN                            |       2008 |        7 |       07 |
| MEUR                                      |            |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto    |       |     |         |        802 |      775 |      806 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö             |       |     |         |        157 |      146 |      158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      |       |     |         |        242 |      220 |      229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets           |       |     |         |          8 |        9 |        8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä            |       |     |         |        481 |      277 |      455 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |       |     |         |        771 |    1 044 |    1 197 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |       |     |         |      2 461 |    2 471 |    2 853 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT               |    II/ |   II/ | I-II/ | I-II/ |   2007 | Edell |
| KÄYTTÖOMAISUUTEEN          |   2008 |  2007 |  2008 |  2007 |        |  iset |
| SEGMENTEITTÄIN             |        |       |       |       |        | 12 kk |
| MEUR                       |        |       |       |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotant |     |      |     32 |    24 |    50 |    40 |     93 |   103 |
| o             |     |      |        |       |       |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö 1)      |     |      |     78 |    65 |   169 |   109 |    309 |   369 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto  |     |      |     72 |    42 |   133 |    78 |    236 |   291 |
| 2)            |     |      |        |       |       |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets       |     |      |      2 |     1 |     3 |     2 |      3 |     4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä        |     |      |     45 |     - |    45 |     - |      - |    45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |     |      |      4 |     4 |     8 |     7 |     14 |    15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      |     |      |    233 |   136 |   408 |   236 |    655 |   827 |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Kasvu johtuu pääasiassa CHP-voimalaitosten rakentamisprojekteista Espoossa,
Viron Tartossa ja Puolan Czestochowassa.
2) Kasvu johtuu pääasiassa Ruotsin jakelualueelle asennettavien uusien
automaattisesti luettavien mittareiden asentamisesta.
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOINVESTOINNIT          |  II/ |   II/ | I-II |  I-II/ |  2007 | Edellis |
| OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN  | 2008 |  2007 |    / |   2007 |       |      et |
| MEUR                        |      |       | 2008 |        |       |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto  |     |     |    - |     0 |    - |      - |    52 |      52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö           |     |     |    1 |     0 |   22 |     15 |    18 |      25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    |     |     |    0 |     0 |    0 |      0 |     1 |       1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets         |     |     |    0 |     0 |    0 |      0 |     0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä 1)       |     |     |   -2 |     - |    1 |      - |   245 |   1 274 |
|                 |     |     |      |       |  029 |        |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            |     |     |    0 |     2 |    0 |      2 |     1 |      -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |     |     |   -1 |     2 |    1 |     17 |   317 |   1 351 |
|                 |     |     |      |       |  051 |        |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Katso        |     |     |      |       |      |        |       |         |
| liitetieto 7    |     |     |      |       |      |        |       |         |
| Yrityshankinnat |     |     |      |       |      |        |       |         |
| ja -myynnit     |     |     |      |       |      |        |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Katso liitetieto 7 Yrityshankinnat ja -myynnit
--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN      |      30.6. |        30.6. |      31.12. |
| MEUR                               |       2008 |         2007 |        2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                     |      5 524 |        5 657 |       5 599 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                              |      3 599 |        3 333 |       3 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                       |      3 330 |        3 282 |       3 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                            |        236 |          149 |         247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                             |      2 329 |          305 |         456 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                               |        825 |        1 052 |       1 237 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                           |     15 843 |       13 778 |      14 285 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN           |   Edelliset |   31.12.2007 |
| %                                               |       12 kk |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                        |         |        22,2 |         19,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                                 |         |         8,8 |          9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                          |         |         7,8 |          7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                               |         |        14,1 |          6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                                |         |        19,5 |         66,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                  |         |         1,7 |         17,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN       |       |             |     | Edell | 31.12. |
| PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN   |       |             |     |     i |   2007 |
| %                               |       |             |     |   set |        |
|                                 |       |             |     | 12 kk |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuot |     |       |      |       |             |     |  21,3 |   18,9 |
| anto       |     |       |      |       |             |     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      |     |       |      |       |             |     |   7,1 |    9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir |     |       |      |       |             |     |   8,3 |    7,6 |
| to         |     |       |      |       |             |     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |     |       |      |       |             |     | -10,0 |   -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     |     |       |      |       |             |     |  -1,4 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut 1)    |     |       |      |       |             |     |   5,3 |   -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Poislukien Hafslundin REC-osakkeiden myynnistä toteutunut 180 miljoonan   |
| euron myyntivoitto, joka on kirjattu erään 'Osuus osakkuus- ja               |
| yhteisyritysten                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloksesta' vuoden 2007             |       |    |    |     |       |        |
| ensimmäisellä neljänneksellä.       |       |    |    |     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton ja 'Osuus |
| osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä        |
| sidotulla                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| pääomalla. Keskimääräinen sidottu pääoma on laskettu  |     |       |        |
| käyttämällä avaavan taseen ja kunkin neljänneksen     |     |       |        |
| lopun arvoja.                                         |     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT SEGMENTEITTÄIN            |     30.6. |           30.6. |       31.12. |
| MEUR                            |      2008 |            2007 |         2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                  |     6 026 |           6 161 |        6 154 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                           |     3 976 |           3 686 |        3 928 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                    |     3 815 |           3 729 |        3 778 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                         |       794 |             496 |          630 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                          |     2 589 |             305 |          456 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                            |       920 |           1 166 |        1 392 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvät   |    18 120 |          15 543 |       16 338 |
| varat                           |           |                 |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset             |       823 |             718 |          747 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset     |        42 |               4 |            3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                      |       299 |             307 |          159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset         |     1 247 |             879 |          427 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                  |    20 531 |          17 451 |       17 674 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN         |      30.6. |   30.6.2007 | 31.12.2007 |
| MEUR                                 |       2008 |             |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                       |        502 |         504 |        555 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                                |        377 |         353 |        421 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                         |        485 |         447 |        539 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                              |        558 |         347 |        383 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                               |        260 |           - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                 |         95 |         114 |        155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvä vieras  |      2 277 |       1 765 |      2 053 |
| pääoma                               |            |             |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat             |      1 808 |       1 788 |      1 687 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vieras pääoma                    |        853 |         395 |        390 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettuun pääomaan sisältyvä      |      4 938 |       3 948 |      4 130 |
| vieras pääoma                        |            |             |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma             |      7 501 |       5 489 |      4 893 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                           |      8 092 |       8 014 |      8 651 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä |     20 531 |      17 451 |     17 674 |
--------------------------------------------------------------------------------
Muut varat ja muu vieras pääoma, jotka eivät sisälly sidottuun pääomaan
segmentteittäin sisältävät pääasiassa tuloverosaamiset ja -velat, jaksotetut
korkokulut sekä suojauksista ja korkojohdannaisista, joihin sovelletaan
suojauslaskentaa, johtuvat saamiset ja velat.
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN                 |     I-II/ |      I-II/ |       2007 |
|                                        |      2008 |       2007 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                         |     3 585 |      3 402 |      3 475 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                                  |     2 390 |      2 313 |      2 302 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                           |     1 166 |      1 053 |      1 060 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                                |       831 |        935 |        936 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                                 |     4 110 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                   |       521 |        554 |        531 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                               |    12 603 |      8 257 |      8 304 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ                  |     30.6. |  30.6.2007 | 31.12.2007 |
|                                        |      2008 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                         |     3 790 |      3 550 |      3 511 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                                  |     2 517 |      2 331 |      2 279 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                           |     1 221 |      1 103 |      1 063 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                                |       817 |        969 |        935 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                                 |     7 188 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                   |       536 |        588 |        515 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                               |    16 069 |      8 541 |      8 303 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 5.                       |     |      |      |       |       |       |       |
| LIIKETOIMINTASEGMENTTITI |     |      |      |       |       |       |       |
| EDOT NELJÄNNEKSITTÄIN    |     |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoja vuosineljänneksittäin on saatavissa Fortumin     |       |       |
| www-sivuilta www.fortum.fi/sijoittajat/taloudellista tietoa. |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO        |     II/ |     I/ |     IV/ |    III/ |    II/ |      I/ |
| NELJÄNNEKSITTÄIN   |    2008 |   2008 |    2007 |    2007 |   2007 |    2007 |
| MEUR               |         |        |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |     721 |    717 |     685 |     502 |    522 |     641 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä   |      21 |     53 |       5 |      70 |     92 |     156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |     284 |    493 |     439 |     186 |    252 |     479 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä   |       - |      7 |      -1 |       4 |     11 |      24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |     180 |    232 |     206 |     166 |    172 |     225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä   |       2 |      3 |       3 |       2 |      2 |       2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |     411 |    519 |     482 |     331 |    351 |     519 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä   |      34 |     32 |      49 |      30 |     32 |      44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             |     152 |      - |       - |       - |      - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä   |       - |      - |       - |       - |      - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |      21 |     20 |      21 |      19 |     22 |      19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä   |      21 |     20 |      20 |      17 |     19 |      16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool netotus  |    -369 |   -426 |    -437 |    -221 |   -204 |    -301 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit       |     -78 |   -115 |     -76 |    -123 |   -156 |    -242 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |   1 322 |  1 440 |   1 320 |     860 |    959 |   1 340 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO             |   II/ |   I/ |     IV/ |    III/ |    II/ |     I/ |
| NELJÄNNEKSITTÄIN        |  2008 | 2008 |    2007 |    2007 |   2007 |   2007 |
| MEUR                    |       |      |         |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto          |   260 |  431 |     351 |     221 |    243 |    300 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                   |    37 |  130 |     121 |      -2 |     33 |    142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto            |    51 |   86 |      51 |      50 |     53 |     79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                 |    31 |  -20 |       2 |      15 |      7 |    -12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                  |   -33 |    0 |      12 |     232 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |     2 |  -18 |     -17 |      -6 |     -9 |    -19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   348 |  609 |     520 |     510 |    327 |    490 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN        |    II/ |   I/ |    IV/ |  III/ |    II/ |      I/ |
| LIIKEVOITTO              |   2008 | 2008 |   2007 |  2007 |   2007 |    2007 |
| NELJÄNNEKSITTÄIN         |        |      |        |       |        |         |
| MEUR                     |        |      |        |       |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotan |     |     |    384 |  395 |    363 |   185 |    217 |     330 |
| to           |     |     |        |      |        |       |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        |     |     |     27 |  121 |    120 |    -3 |     36 |     137 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto |     |     |     49 |   87 |     50 |    51 |     52 |      78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      |     |     |    -15 |  -10 |     -1 |    11 |      3 |     -14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       |     |     |    -33 |    - |      - |     - |      - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |     |     |     -9 |  -12 |    -16 |    -6 |    -10 |     -19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |     |     |    403 |  581 |    516 |   238 |    298 |     512 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT  |   II/ |    I/ |    IV/ |    III/ |     II/ |      I/ |
| NELJÄNNEKSITTÄIN      |  2008 |  2008 |   2007 |    2007 |    2007 |    2007 |
| MEUR                  |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto  |     |     0 |     0 |      0 |       0 |       2 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö           |     |     0 |     2 |      1 |       0 |       1 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    |     |     0 |     0 |      0 |      -1 |       0 |       1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets         |     |     0 |     - |     -1 |       1 |       0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä          |     |     - |     - |     12 |     232 |       - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            |     |     0 |     0 |      1 |       0 |       1 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |     |     0 |     2 |     13 |     232 |       4 |       1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT               |           II/ |      I/ |   IV/ |  III/ |   II/ |    I/ |
| VERTAILUKELPOISUUT |          2008 |    2008 |  2007 |  2007 |  2007 |  2007 |
| EEN VAIKUTTAVAT    |               |         |       |       |       |       |
| ERÄT               |               |         |       |       |       |       |
| NELJÄNNEKSITTÄIN   |               |         |       |       |       |       |
| MEUR               |               |         |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuontanto 1) |    |   | -124 |      36 |   -12 |    36 |    24 |   -30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |    |   |   10 |       7 |     0 |     1 |    -4 |     5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |    |   |    2 |      -1 |     1 |     0 |     1 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |    |   |   46 |     -10 |     4 |     3 |     4 |     2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             |    |   |    - |       - |     - |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |    |   |   11 |      -6 |    -2 |     0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |    |   |  -55 |      26 |    -9 |    40 |    25 |   -23 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1)Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, |       |       |       |       |
| jotka johtuvat Fortumin osuudesta            |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valtion            |            -8 |      -9 |    -7 |    33 |    -4 |    -5 |
| ydinjätehuoltoraha |               |         |       |       |       |       |
| stoon, yhteensä    |               |         |       |       |       |       |
| miljoonaa euroa:   |               |         |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 6. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin riskienhallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia
raportointikaudella. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet ovat
yhdenmukaisia vuoden 2007 konsernin vuosikertomuksessa esitettyjen tietojen
kanssa.
Alla olevat taulukot esittävät konsernin suojauslaskennassa käytettävien
johdannaissopimusten nimellisarvon tai määrän ja käyvän nettoarvon.
--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISET   |   |   |        |       |         |         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           |   |   |        | 30.6. |             30.6. |        | 31.12 |
|                |   |   |        | 2008  |              2007 |        | .2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja      |   |   | Nimell | Käypä | Nimelli |   Käypä |  Nimel | Käypä |
| valuuttajohdan |   |   |  is-   | netto | s-      |   netto | lis-   | netto |
| naiset         |   |   |   arvo |  arvo |    arvo |    arvo |   arvo |  arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosop |   |   |  2 726 |   -11 |   3 858 |     -45 |  3 500 |   -16 |
| imukset        |   |   |        |       |         |         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermii |   |   |  4 509 |    20 |   4 701 |       8 |  4 452 |    30 |
| nit            |   |   |        |       |         |         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit |   |   |    686 |     0 |     540 |       0 |    741 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja      |   |   |  2 898 |    69 |   2 839 |      -4 |  3 293 |    66 |
| valuutanvaihto |   |   |        |       |         |         |        |       |
| sopimukset     |   |   |        |       |         |         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannai |   |   |  Määrä | Käypä |   Määrä |   Käypä |  Määrä | Käypä |
| set            |   |   |        | netto |         |   netto |        | netto |
|                |   |   |        |  arvo |         |    arvo |        |  arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |   |   |    TWh |  MEUR |     TWh |    MEUR |    TWh |  MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimuks |   |   |    138 |    -2 |     117 |     -36 |    119 |  -651 |
| et             |   |   |        |   270 |         |         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset |   |   |    107 | 1 782 |      88 |      27 |     88 |   461 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut optiot |   |   |      2 |    13 |       8 |       2 |      0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut       |   |   |      6 |   -30 |      13 |      -5 |      2 |    -1 |
| optiot         |   |   |        |       |         |         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannais |   |   |  Määrä | Käypä |   Määrä |   Käypä |  Määrä | Käypä |
| et             |   |   |        | netto |         | nettoar |        | netto |
|                |   |   |        |  arvo |         |      vo |        |  arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |   |   |   1000 |  MEUR |    1000 |    MEUR |   1000 |  MEUR |
|                |   |   |    bbl |       |     bbl |         |    bbl |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimuks |   |   |    657 |   -21 |     990 |      -3 |    460 |    -4 |
| et             |   |   |        |       |         |         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset |   |   |    857 |    28 |   1 325 |       5 |    795 |     9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiilijohdannai |   |   |  Määrä | Käypä |   Määrä |   Käypä |  Määrä | Käypä |
| set            |   |   |        | netto |         | nettoar |        | netto |
|                |   |   |        |  arvo |         |      vo |        |  arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |   |   |     kt |  MEUR |      kt |    MEUR |     kt |  MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimuks |   |   |    330 |   -16 |      60 |       0 |    150 |    -1 |
| et             |   |   |        |       |         |         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset |   |   |    635 |    33 |     105 |       0 |    375 |     1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2            |   |   |  Määrä | Käypä |   Määrä |   Käypä |  Määrä | Käypä |
| päästöoikeusjo |   |   |        | netto |         | nettoar |        | netto |
| hdannaiset     |   |   |        |  arvo |         |      vo |        |  arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |   |   |  ktCO2 |  MEUR |   ktCO2 |    MEUR |  ktCO2 |  MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimuks |   |   |  4 507 |   -40 |   3 038 |       0 |  3 101 |   -13 |
| et             |   |   |        |       |         |         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset |   |   |  4 502 |    41 |   4 090 |      -1 |  3 121 |    13 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakejohdannai |   |   | Nimell | Käypä | Nimelli |   Käypä | Nimell | Käypä |
| set            |   |   | is-    | netto | s-      | nettoar | is-    | netto |
|                |   |   |   arvo |  arvo |    arvo |      vo |   arvo |  arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |   |   |   MEUR |  MEUR |    MEUR |    MEUR |   MEUR |  MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketermiinit |   |   |     35 |    53 |      36 |      51 |     36 |    66 |
| 1)             |   |   |        |       |         |         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Käteisvaroina toteutettavia osaketermiinejä käytetään    |        |       |
| Fortum-konsernin osakekannustinjärjestelmän suojaukseen.    |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortum, Venäjän alueellinen tuotantoyhtiö 1 (TGC-1) ja ECF Project Ltd
allekirjoittivat 20.2.2008 sopimuksen, jonka mukaan Fortum ostaa TGC-1:ltä
päästövähennysyksiköitä, ERU (emission reduction unit) noin 5 miljoonan tonnin
edestä. Päästövähennysyksiköt liittyvät yhteistoteutusprojekteihin (Joint
Implementation, JI), jotka toteutetaan TCG-1:n tuotantolaitoksilla Euroopan
päästökauppajärjestelmän Kioto-kauden aikana (2008-2012).
Sopimus luokitellaan omaa käyttöä varten olevaksi ja arvostetaan
hankintahinnalla riippuen projektien aikatauluista. Koska aikataulu, määrät
(sekä päästövähennysyksiköiden, ERU, markkinahinta) ovat epävarmoja, sopimus
luokitellaan omaa käyttöä varten olevaksi, eikä sille lasketa markkina-arvoa,
kunnes edellä olevista asioista on enemmän tietoa, toisin sanoen tällä ei ole
tulos- eikä tasevaikutusta. Sopimus kattaa noin puolet Fortum vuosittaisista
hiilidioksidipäästöistä.
--------------------------------------------------------------------------------
| 7. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT                                               |
--------------------------------------------------------------------------------

Bruttoinvestoinnit tytäryhtiöihin (katso Tunnuslukujen määritelmät) olivat
yhteensä 1 051 (17) miljoonaa euroa. TGC-10:n yrityskauppa on tästä summasta
yhteensä 1 029
miljoonaa euroa.
Fortum osti 100% Jelgavas Kogeneracija SIA:n osakkeista maaliskuun lopussa
Latviassa. Yhtiö toimittaa lämpöä Jelgavan kaupunkiin. Yhtiön vuotuinen lämmön
myynti on 200 gigawattituntia (GWh), liikevaihto 10 miljoonaa euroa ja
henkilöstön määrä 170. Bruttoinvestointi oli 10 miljoonaa euroa.
Fortum hankki lisää 11,22% osakkeita lisää Hofors Energi AB:sta Ruotsissa. Tämän
hankinnan jälkeen Fortumin kokonaisomistus Hofors Energi AB:n osakekannasta on
60%. Hankittu yhtiö toimittaa kaukolämpöä Hoforsin alueelle. Vuotuinen lämmön
myynti on 130 gigawattituntia (GWh) ja liikevaihto noin 7 miljoonaa euroa.
Fortum on jo aiemmin ottanut liiketoiminnan hoitaakseen yhtiössä.
Bruttoinvestointi oli 3 miljoonaa euroa.
Raportointikauden aikana ei ole tehty yritysmyyntejä.
TGC-10:n hankinta
Fortum hankki maaliskuussa 76,49% vuonna 2006 perustetusta venäläisestä
alueellisesta tuotantoyhtiöstä TGC-10:stä. Yhtiö toimii Uralin ja Länsi-Siperian
alueella. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetti on 3 000 MW ja
lämmöntuotantokapasiteetti 15 800 MW, ja sen sähköntuotanto on 18 TWh ja
lämmöntuotanto 27 TWh vuodessa. TGC-10 on sitoutunut mittavaan
investointiohjelmaan, joka nostaa yhtiön sähköntuotantokapasiteettia 2 300
MW:lla vuoteen 2013 mennessä. TGC-10:n investointiohjelman sopimusvelvoitteet
sisältävät sakkoehtoja, jotka on sidottu uuden tuotantokapasiteetin
saatavuuteen. TGC-10:n liikevaihto edellisen 12 kk ajalta oli 590 miljoonaa
euroa ja liikevoitto 26 miljoonaa euroa, luvut perustuvat vuoden 2007 kolmannen
neljänneksen julkaistuihin lukuihin.
TGC-10:n hankinta tapahtui osakkeita hankkimalla sekä osakeantiin
osallistumalla. Fortum maksoi 20.3.2008 47,42%:a TGC-10:n osakkeista noin 1,3
miljardin euron osakeannilla. TGC-10:n osakeannissa saama pääoma jää yhtiön
käyttöön ja sillä rahoitetaan yhtiön investointiohjelmaa, jonka suunniteltu arvo
on 2,2 miljardia euroa. 26.3.2008 Fortum osti 29,07% lisäosuuden RAO UESilta.
29.4.2008 Fortum teki TGC-10:n vähemmistöosakkaille lunastusvelvollisuuden
mukaisen ostotarjouksen jäljelle jäävistä osakkeista. Tarjous on voimassa
30.4.2008 - 18.7.2008 välisenä aikana. Ostotarjouksen ehdoista saa lisätietoa
Fortumin www -sivuilta.
Koko kaupan bruttoinvestointi oli yhteensä 1 029 miljoonaa euroa, poislukien
TGC-10:n rahat ja pankkisaamiset (joka on pääasiassa seurausta osakeannista),
mutta sisältäen yhtiön korolliset velat. Hankintamenolaskelma perustuu TGC-10:n
alustavaan taseeseen per 31.3.2008. Käypien arvojen kohdistus on hyvin alustava,
sillä arvotuslaskelmia ja niiden vaikutuksia ei ole vielä saatettu loppuun
etenkin tulevien velvoitteiden osalta. Merkittävimmät muutokset verrattuna
vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä raportoituihin lukuihin olivat
muutokset sekä TGC-10:n alustavan 31.3.2008 taseen että käypien arvojen
kohdistusten varauksissa ja rakennuksissa, koneissa ja kalustossa. Fortumin
vuoden 2008 toisen neljänneksen tilinpäätöstietoihin sisältyy TGC-10:n
tulosvaikutus 1.4.2008 lähtien.

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                   |           |            |     TGC-10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastikkeen muodostuminen               |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|      Maksettu rahana                   |           |            |      2 069 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnalle kohdistettavat välittömät  |           |            |          7 |
| kulut                                  |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvastike                        |           |            |      2 076 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen nettovarojen käypä arvo    |           |            |      1 737 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                              |           |            |        339 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |     Hanki |        Käy |            |
|                                        |      tun  |      pien  |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |      Omai |       Arvo |            |
|                                        |   suuden  |       jen  |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen nettovarojen käypä arvo:   | Kirjanpit |        Koh |         Yh |
|                                        |         o |        dis |       teen |
|                                        |      arvo |        tuk |         sä |
|                                        |           |        set |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                              |     1 321 |            |      1 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja kalusto         |       596 |      1 032 |      1 628 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                             |       231 |            |        231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma                  |      -139 |       -394 |       -533 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma               |      -274 |            |       -274 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut nettovarat                    |     1 735 |        638 |      2 373 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu vähemmistöosuus               |      -408 |       -228 |       -636 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                               |     1 327 |        410 |      1 737 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestointi TGC-10 -yhtiöön:     |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahana suoritettu vastike              |           |            |      2 076 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat hankituissa tytäryrityksissä |           |            |      1 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan rahavirta                    |           |            |        755 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen velka hankituissa           |           |            |        274 |
| tytäryrityksissä                       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                               |           |            |      1 029 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 8. VALUUTTAKURSSIT                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

Kauden lopun valuuttakurssit perustuvat Euroopan keskuspankin julkaisemiin
tilinpäätöshetken kursseihin. Keskimääräinen valuuttakurssi on laskettu kunkin
kuukauden lopun Euroopan keskuspankin kurssien ja edellisen vuoden viimeisen
päivän kurssien keskiarvona.
Keskeisimmät Fortum-konsernissa käytetyt kurssit ovat:
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräin |    30.6. |    31.3. |  31.12. |    30.9. |   30.6. |    31.3. |
| en           |     2008 |     2008 |    2007 |     2007 |    2007 |     2007 |
| valuuttakurs |          |          |         |          |         |          |
| si           |          |          |         |          |         |          |
|              |          |          |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi (SEK) |   9,4088 |   9,4265 |  9,2475 |   9,2185 |  9,2020 |   9,1787 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja (NOK)  |   7,9843 |   7,9998 |  8,0253 |   8,0466 |  8,1205 |   8,1563 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola (PLN)  |   3,4926 |   3,5676 |  3,7792 |   3,8285 |  3,8439 |   3,8858 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä (RUB) |  36,6348 |  36,4660 | 35,0759 |  34,8320 | 34,6997 |  34,5633 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopun |    30.6. |    31.3. |  31.12. |    30.9. |   30.6. |    31.3. |
| valuuttakurs |     2008 |     2008 |    2007 |     2007 |    2007 |     2007 |
| si           |          |          |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi (SEK) |   9,4703 |   9,3970 |  9,4415 |   9,2147 |  9,2525 |   9,3462 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja (NOK)  |   8,0090 |   8,0510 |  7,9580 |   7,7185 |  7,9725 |   8,1190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola (PLN)  |   3,3513 |   3,5220 |  3,5935 |   3,7730 |  3,7677 |   3,8668 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä (RUB) |  36,9477 |  37,1130 | 35,9860 |  35,3490 | 34,8070 |  34,6580 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 9. TULOVEROT                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tuloslaskelman mukainen verokanta raportointikaudella on 20,6% (18,1%). Kauden
veroprosentti on korkeampi vuoden 2007 vastaavaan kauteen verrattuna pääasiassa
Hafslundin maaliskuussa 2007 myymien REC-osakkeiden takia, joista Fortumin
osuutena kirjattiin 180 miljoonaa euroa myyntivoittoa erään 'Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten voitosta'. Tuloslaskelman verokantaan vaikuttaa aina se, että
osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta lasketaan verojen jälkeen.
Verokanta, josta on vähennetty osakkuusyhtiötulokset, oli 22,3% (23,4%).
Verokanta vuodelle 2007, josta on vähennetty sekä osakkuusyhtiötulokset että
Lenenergon osakkeiden verovapaa myyntivoitto, oli 22,3%.
--------------------------------------------------------------------------------
| 10. OSAKEKOHTAINEN TULOS                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma laimentamattomasta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta     |
| perustuu alla oleviin lukuihin:                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |     I-II/ |      I-II/ |       2007 |
|                                        |      2008 |       2007 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot (MEUR):                         |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto   |       695 |        753 |      1 552 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä (1000 kpl):       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu keskimääräinen   |           |            |            |
| lukumäärä                              |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtaista tulosta laskettaessa    |   887 131 |    890 770 |    889 997 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioiden laimennusvaikutus            |     1 034 |      2 370 |      1 398 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu keskimääräinen   |           |            |            |
| lukumäärä                              |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettua osakekohtaista tulosta    |   888 165 |    893 140 |    891 395 |
| laskettaessa                           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 11. OSAKEKOHTAINEN OSINKO                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiökokous päätti 1.4.2008 jakaa osinkoa 1,35 euroa osaketta kohti. Tästä   |
| osingosta 0,77 euroa osakkeelta on konsernin osingonjakopolitiikan mukaista. |
| Lisäksi yhtiökokous                                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| päätti jakaa 0,58 euron suuruisen lisäosingon osakkeelta yhtiön              |
| pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua tavoitetasoa. Kokonaisosingon    |
| määrä, 1 198 miljoonaa euroa,                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| perustui rekisteröityjen osakkeiden      |        |        |        |        |
| määrään 4.4.2008. Osingot maksettiin     |        |        |        |        |
| 11.4.2008.                               |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiökokous päätti 28.3.2007 jakaa osinkoa 1,26 euroa osaketta kohti. Tästä  |
| osingosta 0,73 euroa osakkeelta on konsernin osingonjakopolitiikan mukaista. |
| Lisäksi yhtiökokous                                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| päätti jakaa 0,53 euron suuruista lisäosinkoa osakkeelta yhtiön              |
| pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua tavoitetasoa. Kokonaisosingon    |
| määrä, 1 122 miljoonaa euroa,                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| perustuu rekisteröityjen osakkeiden      |        |        |        |        |
| määrään 2.4.2007. Osingot maksettiin     |        |        |        |        |
| 11.4.2007.                               |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 12. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                 |      30.6. |   30.6.2007 | 31.12.2007 |
|                                      |       2008 |             |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa         |     11 428 |      11 567 |     11 567 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset tytäryritysten hankintojen |      1 999 |          13 |         16 |
| kautta                               |            |             |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit           |        408 |         236 |        654 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut vieraan pääoman kulut     |          7 |           0 |          1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoiman käytöstäpoistamiskulut    |          - |           - |         25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeuksien muutokset           |          - |          -8 |         -9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                          |         -3 |          -7 |        -11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset          |       -246 |        -223 |       -451 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                           |        -49 |        -188 |       -364 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa        |     13 544 |      11 390 |     11 428 |
--------------------------------------------------------------------------------

13. MUUTOKSET OSUUKSISSA OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                   |     30.6. |  30.6.2007 | 31.12.2007 |
|                                        |      2008 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa           |     2 853 |      2 197 |      2 197 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus-ja yhteisyritysten      |        70 |        217 |        241 |
| voitosta                               |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat                              |         7 |          - |          1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannit ja muut sijoitukset         |         1 |          - |        294 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset tytäryritysten hankintojen   |        35 |          - |          - |
| kautta                                 |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenluokittelut                   |        -1 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit                                |         - |          - |        -68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot                         |       -46 |       -169 |       -178 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon ja muut oman pääoman      |      -458 |        226 |        366 |
| muutokset                              |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa          |     2 461 |      2 471 |      2 853 |
--------------------------------------------------------------------------------

Osuus osakkuus - ja yhteisyritysten voitosta
Vuoden toisen neljänneksen Osuus osakkuusyritysten voitosta, 36 (15) miljoonaa
euroa, sisältää pääasiassa Fortumin osuudet Hafslundin voitosta 14 (13)
miljoonaa euroa sekä TGC-1:n voitosta 18 miljoonaa euroa. Fortumin osuus
osakkuusyritysten voitosta vuoden 2008 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä
oli 70 (217) miljoonaa euroa, josta Hafslundin osuus oli 39 (207) miljoonaa
euroa. Katso alla Hafslundin laskentaperiaatteet.
Hankinnat
Liettuassa Fortum osti 14,73% osuuden UAB Klaipedos Energija:sta Stadtwerke
Leipzig GmbH:lta 29.2.2008. Fortumin omistaa yhtiöstä nyt 19,63%. UAB Klaipedos
Energija tuottaa ja jakelee kaukolämpöä Klaipedan ja Gargzdain kaupunkien
asukkaille ja teollisuudelle. Yhtiön liikevaihto on noin 27 miljoonaa euroa ja
vuotuinen lämmön myynti 1 terawattitunti (TWh) ja sähkön myynti 20
gigawattituntia (GWh). Investointi oli 7 miljoonaa euroa.
Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta
Maaliskuun 2008 lopussa toteutuneen TGC-10:n hankinnan myötä, Fortum hankki
osuuden Kurgan Generating yhtiöstä.
Saadut osingot
Vuoden 2008 toisella neljänneksellä Fortum sai yhteensä 40 miljoonaa euroa
osinkoa Hafslundilta ja Gasumilta. Vuoden 2007 toisella neljänneksellä Fortum
sai 169 miljoonaa euroa osinkoa osakkuusyhtiöiltä, josta 145 miljoonaa euroa
tuli Hafslundin REC-osakkeiden myynnistä maaliskuussa 2007.
Käyvän arvon ja muut oman pääoman muutokset
Käyvän arvon ja muut oman pääoman muutokset sisältävät pääasiassa Hafslundin
omistamien REC-yhtiön osakkeiden käyvän arvon muutoksen. Toisen neljänneksen
aikana REC -osakkeiden käyvän arvon muutos oli -28 (285) miljoonaa euroa. REC
-osakkeiden käyvän arvon muutoksen vaikutus vuoden vaihteesta lähtien oli -437
(359) miljoonaa euroa.
Hafslund ASA:n osakkuusyritystuloksen laskenta
Fortum-konsernin laadintaperiaatteiden mukaisesti Hafslundin osakkuusyritystulos
on sisällytetty Fortum-konsernin lukuihin Hafslundin edellisen neljänneksen
tietoihin perustuen, sillä Hafslund raportoi osavuosikatsauksensa Fortumia
myöhemmin. Hafslund julkaisee tammi-kesäkuun tuloksensa 17.7.2008.
Hafslundin osakkuusyritystulosta laskettaessa Fortum on omien
laskentaperiaatteidensa mukaisesti luokitellut uudelleen Hafslundin käyttämän
Renewable Energy Corporation:in (REC) osakeomistusta koskevan
laskentaperiaatteen. Hafslund on sisällyttänyt osakeomistuksensa REC-yhtiössä
erään 'Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat', kun taas
Fortum on luokitellut osakeomistuksen REC-yhtiössä 'Myytävissä oleviksi
rahoitusvaroiksi, joiden käypien arvojen muutokset kirjataan suoraan omaan
pääomaan'. Kumulatiivinen käypien arvojen muutos kirjataan Fortumin
tuloslaskelmaan siinä tapauksessa, että Hafslund myy omistamiansa REC-yhtiön
osakkeita.
Koska REC on ollut listattuna Oslon pörssissä 9.5.2006 alkaen, Fortum laskee REC
omistuksen käyvän arvon muutoksen kunkin tilinpäätöshetken Oslon pörssin
päätöskurssin perusteella. Osakkeiden määränä käytetään Hafslundin edellisellä
vuosineljänneksellä ilmoittamaa määrää, ellei muuta tietoa ole käytettävissä.
Maaliskuussa 2007 Hafslund myi 35 miljoonaa REC-yhtiön osaketta.
Laskentaperiaatteidensa mukaisesti Fortum on kirjannut ensimmäisellä vuosi-
neljänneksellä noin 180 miljoonaa euroa Hafslundin myymistä REC-yhtiön
osakkeista erään 'Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta'. Jäljellä olevien
osakkeiden kumulatiivinen käyvän arvon muutos Fortumin omassa pääomassa oli 356
miljoonaa euroa 30.6.2008, 437 miljoonaa euroa vähemmän kuin 31.12.2007.
TGC-1:n osakkuusyritystuloksen laskenta
Fortum omistaa 25.7% Territorial Generating 1 -yhtiöstä (TGC-1). TGC-1
muodostettiin vuoden 2006 lopussa usean venäläisen yhtiön fuusioiduttua. TGC-1
on julkaissut vuoden 2007 IFRS -tilinpäätöksen kesäkuussa 2008. Fortum aloittaa
vuoden 2008 toisesta neljänneksestä lähtien raportoimaan TGC-1:n
pääomaosuusmenetelmän mukaisesti TGC-1:n siirryttyä raportoimaan IFRS-
tilinpäätöksen vuosittain. Osuus yhtiön tuloksesta lasketaan kerran vuodessa
toisen neljänneksen aikana perustuen edeltävän vuoden julkaistuun IFRS
-tilinpäätökseen.
--------------------------------------------------------------------------------
| 14.      |   |   |          |        |          |        |          |        |
| OSAKEPÄÄ |   |   |          |        |          |        |          |        |
| OMA      |   |   |          |        |          |        |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     |   |   | Osakkeid | Osakep | Osakkeid | Osakep | Osakkeid |  Osake |
|          |   |   | en määrä | ää-oma | en määrä |  ääoma | en määrä | pääoma |
|          |   |   | 30.6.200 |  30.6. | 30.6.200 |  30.6. | 31.12.20 | 31.12. |
|          |   |   |        8 |   2008 |        7 |   2007 |       07 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekister |   |   |  886 683 |  3 040 |  887 393 |  3 023 |  887 393 |  3 023 |
| öidyt    |   |   |      058 |        |      646 |        |      646 |        |
| osakkeet |   |   |          |        |          |        |          |        |
| 1.1.     |   |   |          |        |          |        |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioilla        |  508 385 |      2 |    4 078 |     14 |    5 199 |     17 |
| merkityt ja      |          |        |      307 |        |      412 |        |
| rekisteröidyt    |          |        |          |        |          |        |
| osakkeet         |          |        |          |        |          |        |
| raportointikaude |          |        |          |        |          |        |
| n lopussa        |          |        |          |        |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |   |   |        - |      - |        - |      - |   -5 910 |      - |
| osakkeid |   |   |          |        |          |        |      000 |        |
| en       |   |   |          |        |          |        |          |        |
| mitätöin |   |   |          |        |          |        |          |        |
| ti       |   |   |          |        |          |        |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekister |   |   |  887 191 |  3 042 |  891 471 |  3 037 |  886 683 |  3 040 |
| öidyt    |   |   |      443 |        |      953 |        |      058 |        |
| osakkeet |   |   |          |        |          |        |          |        |
| raportoi |   |   |          |        |          |        |          |        |
| ntikaude |   |   |          |        |          |        |          |        |
| n        |   |   |          |        |          |        |          |        |
| lopussa  |   |   |          |        |          |        |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekister |   |   |        - |        |        - |        |   50 000 |        |
| öimättöm |   |   |          |        |          |        |          |        |
| ät       |   |   |          |        |          |        |          |        |
| osakkeet |   |   |          |        |          |        |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 15. KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Raportoitu korollinen vieras pääoma kasvoi toisen neljänneksen aikana 36
miljoonaa euroa 7 465 miljoonasta eurosta 7 501 miljoonaan euroon. Konsernissa
ei tehty uusia huomattavia rahoitustapahtumia toisen neljänneksen aikana.
Rahavarat vähenivät 990 miljoonaa euroa 2 237 miljoonasta eurosta 1 247
miljoonaan euroon, johon sisältyy TGC-10:n rahavarat 1 190 miljoonaa euroa.
Rahavarojen väheneminen johtuu huhtikuussa tapahtuneesta 1 198 miljoonan euron
osingonmaksusta.
Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum sopi uuden 3 500 miljoonan euron
syndikoidun lainajärjestelyn. Järjestely muodostuu kolmen vuoden pankkilainasta,
2 000 miljoonaa euroa, joka käytetään TGC-10:n oston rahoittamiseen sekä viiden
vuoden mittaisesta luottolimiitistä, 1 500 miljoonaa euroa, kattamaan konsernin
yleisiä rahoitustarpeita. Ensimmäisen neljänneksen lopussa uudesta järjestelystä
oli nostettu 2 100 miljoonaa euroa.
Valtion ydinjätehuoltorahaston jälleenlainausta nostettiin 50 miljoonaa euroa
708 miljoonaan euroon. Fortum lisäsi myös lyhytaikaista velkaa laskemalla
liikkeelle yritystodistuksia Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Ensimmäisen
neljänneksen aikana maksettiin takaisin pitkäaikainen joukkovelkakirjalaina
(laskettu liikkeelle vuonna 2001) 500 miljoonaa euroa.
--------------------------------------------------------------------------------
| 16. YDINVOIMAAN          |         |     |           |           |           |
| LIITTYVÄT VARAT JA VELAT |         |     |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     |         |     |     30.6. | 30.6.2007 | 31.12.200 |
|                          |         |     |      2008 |           |         7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseeseen sisältyvät     |         |     |           |           |           |
| erät:                    |         |     |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät    |         |     |       528 |       458 |       516 |
| varaukset                |         |     |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion            |         |     |       528 |       458 |       516 |
| ydinjätehuoltorahastosta |         |     |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainmukainen vastuu ja osuus Valtion     |           |           |           |
| ydinjätehuoltorahastosta:                |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuoltovastuu Suomen        |     |       816 |       685 |       816 |
| ydinenergialain mukaan             |     |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastotavoite           |         |     |       698 |       649 |       698 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin osuus Valtion   |         |     |       698 |       649 |       673 |
| ydinjätehuoltorahastosta |         |     |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------

Ydinvoimaan liittyvät varaukset
Ydinvoimaan liittyvät varaukset, kuten varaukset ydinvoimalaitoksen
käytöstäpoistosta ja käytetyn polttoaineen loppusijoittamisesta, perustuvat
arvioituihin tuleviin kustannuksiin. Arvioidut tulevat kustannukset ovat myös
perustana lainmukaiselle vastuun määrittämiselle. Kustannusennuste päivitetään
vuosittain, kun taas uusi tekninen suunnitelma tehdään joka kolmas vuosi. Suomen
hallitus päätti uuteen tekniseen suunnitelmaan perustuvan lainmukaisen vastuun
määrästä tammikuussa 2008 ja Fortum kirjasi vaikutukset perustuen kolmannella
vuosineljänneksellä 2007 jätettyyn ehdotukseen.
Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta
Viranomaiset päättävät vuotuisen rahastotavoitteen ja lainmukaisen vastuun
määrän vuosittain tammikuussa. Fortum suorittaa ydinjätehuoltomaksuja Valtion
ydinjätehuoltorahastoon ko. päätösten mukaisesti. Rahasto on IFRS:n näkökulmasta
ylirahoitettu 170 miljoonalla eurolla, koska Fortumin osuus Valtion
ydinjätehuoltorahastosta oli 698 miljoonaa euroa 30.6.2008, kun taas
rahasto-osuuden tasearvo oli 528 miljoonaa euroa.
Vaikutukset vertailukelpoiseen liikevoittoon sekä liikevoittoon
Päivitetyn teknisen suunnitelman seurauksena Fortum kirjasi kertaluonteisen 13
miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen Sähköntuotanto-segmentin
vertailukelpoiseen liikevoittoon kolmannella neljänneksellä 2007.
Kertaluonteisen tappion suurimpana syynä olivat muutokset käytetyn polttoaineen
tulevissa kustannuksissa. Kaikki kululisäykset, jotka liittyvät jo käytettyyn
polttoaineeseen, kirjataan aina välittömästi vertailukelpoiseen liikevoittoon.
Sähköntuotanto-segmentin liikevoittoon vaikuttaa Fortumin laskentaperiaatteiden
mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahaston käsittelystä syntyvät erät, sillä
Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n mukaisesti
laskettua varauksen määrää taseessa. Niin kauan kuin ydinjätehuoltorahasto pysyy
ylirahoitettuna IFRS:n näkökulmasta, kirjataan positiivinen vaikutus
liikevoittoon, kun varaus kasvaa enemmän kuin nettomaksut
ydinjätehuoltorahastoon. Negatiivinen kirjaus kirjataan liikevoittoon aina, kun
nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon ovat suuremmat kuin varauksen kasvu.
Edellämainittua kirjausta ei sisällytetä Fortumin vertailukelpoiseen
liikevoittoon, katso 'muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät', liitteet 4
ja 5. Fortum kirjasi vuoden 2007 kolmannen neljänneksen tulokseen 33 miljoonan
euron vaikutuksen ja vuoden 2007 kokonaisvaikutus oli 17 miljoonaa euroa.
Kirjaus vuoden 2008 toisella neljänneksellä oli -8 miljoonaa euroa ja
vertailukaudella 2007 vaikutus oli -4 miljoonaa euroa. Kokonaisvaikutus 2008
ensimmäisellä puoliskolla oli -17 miljoonaa euroa ja vertailukaudelta 2007 -9
miljoonaa euroa.
Osakkuusyhtiöt
Tilinpäätöksen 2007 mukaan Fortum ei ole pystynyt tekemään kaikkia Fortumin
laskentaperiaatteiden mukaisia vientejä ydinvoimaan liittyvien varojen ja
velkojen muutoksissa ruotsalaisissa ydinvoimaosakkuusyhtiöissä, koska varausten
laskentaan tarvittavia eriteltyjä kassavirtoja ei ollut saatavilla.
--------------------------------------------------------------------------------
| 17. PANTATUT VARAT                     |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                   |     30.6. |  30.6.2007 | 31.12.2007 |
|                                        |      2008 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut                |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                                 |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit                                 |       228 |        215 |        170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset                 |       138 |         46 |        138 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sitoumukset                       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset                 |       206 |        103 |        103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta  |           |            |            |
| annetut                                |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit ja kiinteistökiinnitykset       |         3 |          3 |          3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lainojen vakuudeksi pantatut varat
Suomalaisilla Valtion ydinjätehuoltorahaston osapuolilla on mahdollisuus ottaa
lainaa rahastolta. Ensimmäisellä neljänneksellä Fortum on nostanut lisää lainaa
rahastolta ja pantannut vastaavasti lisää Kemijoki Oy:n osakkeita. Pantattujen
osakkeiden tasearvo oli 208 (145) miljoonaa euroa 30.6.2008 (ja vastaavasti
31.12.2007).
Muiden sitoumusten vakuudeksi pantatut varat
Fortum on antanut Valtion ydinjätehuoltorahastolle vakuudeksi Naantalin ja
Inkoon voimalaitoksiin liittyviä kiinteistökiinnityksiä arvoltaan 206 miljoonaa
euroa, turvaamaan
kattamattomat lainmukaiset vastuut ja mahdolliset odottamattomat tapahtumat.
Kiinnitysten arvo päivitetään vuosittain toisen neljänneksen aikana perustuen
lainmukaiseen vastuuseen ja rahastotavoitteeseen, jotka päätetään vuoden
vaihteessa. Kiinteistökiinnitysten arvo kasvoi vuoden 2008 toisella
neljänneksellä 103 miljoonaa euroa.

--------------------------------------------------------------------------------
| 18. SITOUMUKSET                        |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                   |     30.6. |  30.6.2007 | 31.12.2007 |
|                                        |      2008 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrasopimukset                       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden sisällä erääntyvät              |        25 |         18 |         21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden mutta viiden vuoden sisällä |        39 |         34 |         31 |
| erääntyvät                             |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät  |        93 |         72 |         69 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                               |       157 |        124 |        121 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja           |
| aineettomista hyödykkeistä olivat 492 (436) miljoonaa euroa 30.6.2008 (ja    |
| vastaavasti 31.12.2007).                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 19. VASTUUT                            |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                   |     30.6. |  30.6.2007 | 31.12.2007 |
|                                        |      2008 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut                |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                           |       849 |        162 |        224 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta  |           |            |            |
| annetut                                |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                              |       638 |        238 |        235 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                           |       125 |        125 |        125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut                |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                              |        10 |         14 |         10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                           |         1 |          1 |          1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Omasta puolesta annetut vastuut, 849 miljoonaa euroa, ovat kasvaneet
tilinpäätöshetken 2007 jälkeen 625 miljoonalla eurolla. Vastuiden määrän kasvu
johtuu takuusta, joka kattaa Fortumin TGC-10:n vähemmistöosakkaille tekemään
lunastusvelvollisuuteen perustuvaan ostotarjoukseen liittyvät kustannukset.
Takuu on voimassa vuoden 2008 loppuun asti.
Vastuut osakkuusyritysten puolesta
Lainsäädäntö edellyttää, että Suomessa ja Ruotsissa toimivien ydinvoimayhtiöiden
on annettava vakuuksia Suomen ja Ruotsin ydinjätehuoltorahastoille, joilla
taataan, että voimalaitosten käytöstäpoistoon ja käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoittamiseen on riittävät varat.
Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) puolesta annetun takauksen määrä nousi vuoden 2007
lopusta 32 miljoonasta eurosta 70 miljoonaan euroon vuoden 2008 toisen
neljänneksen aikana. Takauksen arvo päivitetään vuosittain toisen neljänneksen
aikana perustuen lainmukaiseen vastuuseen ja rahastotavoitteeseen, joiden arvo
päätetään vuosittain vuoden vaihteessa.
Ruotsissa Fortum on antanut Forsmark Kraftgrupp AB:n ja OKG Ab:n puolesta
takaukset Ruotsin ydinjätehuoltorahastolle. 1.1.2008 voimaanastunut laki
edellyttää rahastoimaan varoja tulevan käytetyn ydinpolttoaineen sekä
voimalaitosten käytöstäpoistamisen varalle. Voimaanastumisen seurauksena
Fortumin ydinvoimaan liittyvät vastuut kasvoivat vuoden 2007 lopusta Ruotsissa 1
841 miljoonasta SEK:stä (196 miljoonaa euroa) 5 314 miljoonaan SEK:iin (561
miljoonaa euroa) vuoden 2008 toisen neljänneksen aikana. Vastuun määrä tulee
pysymään samana vuonna 2009.
--------------------------------------------------------------------------------
| 20. OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISMENETTELYT                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
Maaliskuussa markkinaoikeuden päätös kumosi Kilpailuviraston kesäkuussa 2006
tekemän ehdollisen päätöksen E.ON Finlandin ostosta. Päätöksessään
markkinaoikeus totesi, ettei Kilpailuvirastolla ollut perusteita ehtojen
asettamiseen, koska Fortumin ei voida katsoa olevan määräävässä
markkina-asemassa sähkön tuotanto- ja tukkumarkkinoilla. Markkinaoikeuden mukaan
sähköntuotannon ja tukkukaupan merkittävä maantieteellinen markkina-alue
sisältää vähintään Suomen ja Ruotsin. Kilpailuvirasto on valittanut päätöksestä
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
--------------------------------------------------------------------------------
| 21. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

Lähipiiritapahtumat on esitetty Fortumin vuoden 2007 vuosikertomuksessa.
Tilinpäätöshetken 31.12.2007 jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Suomen valtion omistusosuus Fortumin osakkeista vuoden 2007 lopussa oli 50.86%.
Vuoden 2008 aikana osakkeiden määrä kasvoi optiomerkintöjen johdosta,
30.6.2008 Suomen valtion omistusosuus oli 50.83%.

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMET OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA   |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                   |       II/ |        II/ |       2007 |
|                                        |      2008 |      2007  |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyrityksille            |        65 |         74 |        129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot osakkuusyritysten                |        17 |         13 |         26 |
| lainasaamisista                        |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyrityksiltä              |       272 |        255 |        519 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| AVOIMET SALDOT OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                   |     30.6. |  30.6.2007 | 31.12.2007 |
|                                        |      2008 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset lainasaamiset |       682 |        600 |        636 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                         |        15 |         12 |         17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                          |         7 |          8 |          7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                    |       184 |        172 |        171 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                              |        10 |         10 |         25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                             |        38 |         20 |         53 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETAPAHTUMAT JA SALDOT YHTEISYRITYSTEN KANSSA                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketapahtumat ja avoimet saldot yhteisyritysten kanssa olivat              |
| raportointikaudella merkitykseltään vähäisiä.                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 22. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA                                       |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.4.2008. Yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta voitonjakokelpoisilla
varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Hankittavien
osakkeiden enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Lisäksi hankintaan
käytettävät varat eivät saa ylittää 300 miljoonaa euroa. Yhtiön hankkimat
osakkeet tullaan mitätöimään Fortumin hallituksen erillisellä päätöksellä.
Osingonjakoon liittyen katso liitetieto 11.
Norjalainen Renewable Energy Corporation (REC) on osittain Fortumin
osakkuusyhtiö Hafslund ASA:n omistuksessa. Fortum kirjaa REC:in osakkeiden
käyvän arvon muutoksen pääomaansa. Kesäkuun lopussa pääomaan kirjattu
kumulatiivinen arvon muutos oli 356 miljoonaa euroa. REC:in osakkeen kurssi on
laskenut kesäkuun lopun jälkeen. REC:in 14.7. kirjatun loppukurssin perusteella
kumulatiivinen arvon muutos Fortumin pääomaan olisi ollut 341 miljoonaa euroa.

--------------------------------------------------------------------------------
| 23. TUNNUSLUKUJEN  |     |     |      |      |       |       |       |       |
| LASKENTAKAAVAT     |     |     |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (EBITDA |  =  | Liikevoitto + poistot ja  |       |       |       |
| =Tulos ennen       |     | arvonalentumiset          |       |       |       |
| korkoja,           |     |                           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja sekä        |     |     |      |      |       |       |       |       |
| poistoja ja        |     |     |      |      |       |       |       |       |
| arvonalentumisia)  |     |     |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen  |  =  | Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut         |
| liikevoitto        |     | vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset    |  =  | Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja  |       |       |
| erät               |     | tappiot mm.                       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |  =  | Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja    |       |
| vertailukelpoisuut |     | suojaavat rahoitusinstrumentit,           |       |
| een vaikuttavat    |     |                                           |       |
| erät               |     |                                           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | joihin ei voida soveltaa IAS 39:n         |       |
|                    |     | mukaisesti suojauslaskentaa sekä          |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen            |       |
|                    |     | vaikutuksen, joka aiheutuu siitä, että    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus Valtion  |
|                    |     | ydinjätehuoltorahastosta                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | ei voi ylittää    |       |       |       |       |
|                    |     | vastaavaa velkaa. |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen   |  =  | Liiketoiminan kassavirta ennen    |       |       |
| käyttöpääoman      |     | käyttöpääoman muutosta            |       |       |
| muutosta (FFO)     |     |                                   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit       |  =  | Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tehdyt |
| käyttöomaisuuteen  |     | investoinnit mukaan lukien                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | kunnossapito-, tuottavuus- ja             |       |
|                    |     | kasvuinvestoinnit sekä lainsäädännön      |       |
|                    |     | edellyttämät                              |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | investoinnit. Investointeihin kuuluvat    |       |
|                    |     | myös investointien rakennusaikana         |       |
|                    |     | taseeseen                                 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | aktivoidut korkokulut.            |       |       |
|                    |     | Kunnossapitoinvestoinnit          |       |       |
|                    |     | pidentävät olemassaolevan         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | omaisuuserän vaikutusaikaa,       |       |       |
|                    |     | ylläpitävät käytettävyyttä        |       |       |
|                    |     | sekä/tai ylläpitävät              |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | luotettavuutta. Tuottavuusinvestoinnit    |       |
|                    |     | parantavat olemassaolevan hyödykkeen      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | tuottavuutta. Kasvuinvestointien          |       |
|                    |     | tarkoitus on rakentaa uutta kapasiteettia |       |
|                    |     | ja/tai lisätä                             |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | olemassaolevien liiketoimintojen  |       |       |
|                    |     | asiakaskantaa. Lainsäädännön      |       |       |
|                    |     | edellyttämät                      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | investoinnit tehdään tiettyinä    |       |       |
|                    |     | ajankohtina lakien vaatimusten    |       |       |
|                    |     | mukaan.                           |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit |  =  | Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin,               |
| osakkeisiin        |     | osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin myytävissä    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | oleviin sijoituksiin. Investoitujen               |
|                    |     | tytäryhtiöosakkeiden hankintahintaan on lisätty   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | hankittavan       |       |       |       |       |
|                    |     | yhtiön            |       |       |       |       |
|                    |     | nettovelka.       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman       |  =  | Kauden     |      |       |       |       | x 100 |
| tuotto, %          |     | voitto     |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | Oma pääoma        |       |       |       |       |
|                    |     | keskimäärin       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman |  =  | Voitto ennen veroja + korko- ja   |       | x 100 |
| tuotto, %          |     | muut rahoituskulut                |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | Sijoitettu pääoma |       |       |       |       |
|                    |     | keskimäärin       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman    |  =  | Liikevoitto + osuus osakkuus- ja  |       | x 100 |
| tuotto, %          |     | yhteisyritysten voitosta          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | Sidottu pääoma    |       |       |       |       |
|                    |     | keskimäärin       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen  |  =  | Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus     | x 100 |
| sidotun pääoman    |     | osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta     |       |
| tuotto, %          |     |                                           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | (IAS 39 oikaistu sekä pois lukien merkittävimmät  |
|                    |     | myyntivoitot ja -tappiot)                         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | Vertailukelpoinen sidottu pääoma  |       |       |
|                    |     | keskimäärin                       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma  |  =  | Taseen loppusumma - korottomat velat -    |       |
|                    |     | laskennallinen verovelka -                |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | varaukset  |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma     |  =  | Korottomat varat + Valtion                        |
|                    |     | ydinjätehuoltorahastoon liittyvät korolliset      |
|                    |     | varat -                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | korottomat velat  |       |       |       |       |
|                    |     | - varaukset       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | (korottomat varat ja velat eivät sisällä  |       |
|                    |     | rahoitukseen, veroihin ja                 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | laskennallisiin veroihin liittyviä eriä   |       |
|                    |     | sekä varoja ja velkoja, jotka             |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | syntyvät suojauslaskennan                 |       |
|                    |     | soveltamisedellytykset täyttävien         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | johdannaissopimusten käypien      |       |       |
|                    |     | arvojen muutoksista)              |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen  |  =  | Sidottu pääoma oikaistuna niillä          |       |
| sidottu pääoma     |     | korottomilla varoilla ja veloilla, jotka  |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | aiheutuvat niistä tulevaisuuden           |       |
|                    |     | kassavirtaa suojaavista johdannais-       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | sopimuksista, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n   |
|                    |     | mukaista suojauslaskentaa                         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset         |  =  | Korolliset velat  |       |       |       |       |
| nettovelat         |     | - rahavarat       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste,  |  =  | Korolliset |      |       |       |       | x 100 |
| %                  |     | nettovelat |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | Oma pääoma |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste,  |  =  | Oma pääoma sisältäen      |       |       | x 100 |
| %                  |     | vähemmistöosuuden         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | Taseen loppusumma |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyttök |  =  | Korollinen        |       |       |       |       |
| ate                |     | nettovelka        |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | Liikevoitto + poistot ja  |       |       |       |
|                    |     | arvonalentumiset          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate          |  =  | Liikevoitt |      |       |       |       |       |
|                    |     | o          |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | Nettokorko |      |       |       |       |       |
|                    |     | kulut      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS)  |  =  | Kauden voitto -           |       |       |       |
|                    |     | vähemmistöosuus           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu       |
|                    |     | lukumäärä tilikauden aikana                       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake,  |  =  | Oma pääoma |      |       |       |       |       |
| EUR                |     |            |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     | Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita |       |
|                    |     | kauden lopussa                            |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Edelliset 12 kk    |  =  | Raportointihetkeä         |       |       |       |
|                    |     | edeltävät 12 kuukautta    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------