TARKENNUS FORTUMIN OSAVUOSIKATSAUKSEEN

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2004


TARKENNUS FORTUMIN OSAVUOSIKATSAUKSEEN

Tänään klo 9 julkaistun pörssitiedotteen liitteenä olevassa
tuloslaskelmassa oli pyöristyksestä johtuva eroavuus katsaukseen
verrattuna.

Kolmannen neljänneksen 2004 tulos ennen veroja on 289 miljoonaa
euroa, kuten osavuosikatsauksessa todettiin, eikä 288 miljoonaa
euroa, kuten taulukossa luki.

Eroavuus ei siis vaikuta osavuosikatsauksessa oleviin
avainlukuihin.

Alla on korjattu liite kokonaisuudessaan.

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtajaJakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


FORTUM-KONSERNI 1.1.-30.9.2004
Tilintarkastamaton

KONSERNIN TULOSLASKELMA
MEUR III/04 III/03 I-III/04 I-III/03
2003Edelliset
12 kk
Liikevaihto 2 837 2 527 8 490 8 555 11 392 11
327
Osuus osakkuusyritysten
voitosta 24 9 51 29 41
63
Liiketoiminnan muut tuotot 16 19 98 95 151
154
Materiaalit ja palvelut -2 107 -1 883 -5 860 -6 264 -8 054 -7
650
Henkilöstökulut -158 -145 -511 -499 -654
-666
Poistot ja arvonalentumiset -120 -128 -372 -395 -538
-515
Liiketoiminnan muut kulut -147 -160 -546 -521 -918
-943
Liikevoitto 345 239 1 350 1 000 1 420 1
770
Rahoitustuotot ja -kulut -56 -54 -199 -189 -236
-246
Voitto ennen veroja 289 185 1 151 811 1 184 1
524
Välittömät verot -66 -45 -259 -212 -325
-372
Vähemmistöosuus 5 -10 -15 -57 -90
-48
Tilikauden voitto 228 130 877 542 769 1
104

Tulos/osake, euro 0.27 0.15 1.03 0.64 0.91
1.30
Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, euro 0.26 0.15 1.01 0.63 0.90
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, 1 000 kpl 849 823 845 836 846 831 848
540
Laimennettu osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä, 1000 kpl 870 806 857 249 858 732


KONSERNIN TASE

MEUR 30.9.04 30.9.03 31.12.03
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 112 151 146
Aineelliset hyödykkeet 11 681 11 681 11 632
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 1 839 1 714 1 762
Muut korolliset saamiset 716 643 632
Yhteensä 14 348 14 189 14 172
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 705 541 551
Myyntisaamiset 875 846 951
Lyhytaikaiset saamiset 341 311 449
Rahavarat 222 277 439
Yhteensä 2 143 1 975 2 390
Yhteensä 16 491 16 164 16 562
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 2 891 2 876 2 886
Muu oma pääoma 4 065 3 297 3 520
Yhteensä 6 956 6 173 6 406
Vähemmistöosuus 245 1 449 232
Pakolliset varaukset 223 187 207
Laskennallinen verovelka 1 804 1 803 1 843
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korollinen 4 289 3 504 4 840
Koroton 359 340 346
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen 1 162 1 192 1 225
Koroton 1 453 1 516 1 463
Yhteensä 16 491 16 164 16 562

Oma pääoma/osake, euro 8.18 7.30 7.55
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl 850 262 845 898 848 832

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS

MEUR 30.9.04 30.9.03 31.12.03
Osakepääoma 1.1 6 406 5 897 5 897
Lunastetut optiot 14 1 22
Osingot -359 -264 -264
Muuntoerot 18 -3 -18
Tilikauden voitto 877 542 769
Yhteensä 6 956 6 173 6 406

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

MEUR 30.9.04 30.9.03 31.12.03
Liiketoiminnan kassavirta 1 299 1 381 1 577
Käyttöomaisuuslisäys -399 -370 -550
Ostetut osakkeet -108 -504 -570
Käyttöomaisuuden myyntitulot 34 101 142
Myydyt osakkeet 16 1 221 1 227
Muiden sijoitusten muutos -97 -53 -67
Kassavirta ennen rahoitusta 745 1 776 1 759
Lainojen nettomuutos -612 -1 791 -399
Osingonjako -359 -264 -264
Muut rahoituserät * 8 -40 -1 245
Rahoituksen kassavirta -963 -2 095 -1 908
Likvidien varojen muutos
lisäys (+), vähennys (-) -218 -319 -149

* 31.12.2003 sisältää Fortum Capital Ltd:n etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksun 1 200 miljoonaa euroa

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
30.9.04 30.9.03 31.12.03 Edelliset
12 kk
Sijoitettu pääoma, MEUR 12 652 12 773 12 704
Korollinen nettovelka, MEUR * 5 229 4 420 5 626
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,
MEUR 507 889 1 136 754
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14.5 10.6 11.4 14.2
Oman pääoman tuotto, %* 17.1 10.5 12.3 15.4
Korkokate 7.5 5.1 5.8 7.8
FFO / korollinen nettovelka, % 1) 34.4 35.3 26.1
Velkaantumisaste, %* 73 58 85
Omavaraisuusaste, % 44 47 40
Henkilöstö keskimäärin 13 112 13 594 13 343

1) FFO = Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta.
* 31.12.03 mukana Fortum Capital Ltd:n etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksun vaikutus

KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR III/04 III/03 I-III/04I-III/03 2003 Edelliset
12 kk
Sähköntuotanto 453 524 1 505 2 057 2 681 2 129
Lämpö 145 132 701 672 964 993
Sähkönsiirto 150 143 513 502 688 699
Markets 287 322 1 009 1 212 1 634 1 431
Öljynjalostus 1 641 1 349 4 579 4 311 5 693 5 961
Öljyn vähittäismyynti 666 543 1 763 1 650 2 203 2 316
Shipping ja muu öljy 69 62 248 243 308 313
Muut 23 24 67 68 93 92
Liiketoimintojen välinen -597 -572 -1 895 -2 160 -2 872 -2 607
Yhteensä 2 837 2 527 8 490 8 555 11 392 11 327

KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR III/04 III/03 I-III/04I-III/03 2003 Edelliset
12 kk
Sähköntuotanto 124 82 490 410 603 683
Lämpö 8 -6 142 93 173 222
Sähkönsiirto 55 47 196 189 247 254
Markets 11 13 26 18 35 43
Öljynjalostus 131 89 411 224 281 468
Öljyn vähittäismyynti 15 21 41 46 44 39
Shipping ja muu öljy 16 9 83 55 79 107
Muut -15 -16 -39 -35 -42 -46
Yhteensä 345 239 1 350 1 000 1 420 1 770

KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR III/04 III/03 I-III/04I-III/03 2003 Edelliset
12 kk
Sähköntuotanto -2 3 20 2 4 22
Lämpö - -4 - -4 -3 -3
Sähkönsiirto 1 -1 1 20 20 1
Markets - - - - - -
Öljynjalostus 31 14 96 - 14 110
Öljyn vähittäismyynti 2) -1 - 5 1 -9 -5
Shipping ja muu öljy 2) - 1 4 -2 10 16
Muut -2 -5 -2 9 24 15
Yhteensä 27 8 124 26 60 158

2) Liiketoimintojen kertaluonteisten erien jako korjattu 2003 luvuissa.

KONSERNIN POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR III/04 III/03 I-III/04I-III/03 2003 Edelliset
12 kk
Sähköntuotanto 20 27 76 87 116 105
Lämpö 30 29 91 85 116 122
Sähkönsiirto 33 35 99 110 143 132
Markets 4 3 12 10 14 16
Öljynjalostus 19 20 56 59 80 77
Öljyn vähittäismyynti 7 8 22 23 41 40
Shipping ja muu öljy 3 4 8 12 14 10
Muut 4 2 8 9 14 13
Yhteensä 120 128 372 395 538 515

KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR III/04 III/03 I-III/04I-III/03 2003 Edelliset
12 kk
Sähköntuotanto 93 23 155 351 386 190
Lämpö 30 37 80 113 158 125
Sähkönsiirto 25 17 65 241 339 163
Markets 2 - 4 26 28 6
Öljynjalostus 44 16 111 60 97 148
Öljyn vähittäismyynti 10 8 21 21 36 36
Shipping ja muu öljy 21 23 61 64 71 68
Muut 4 4 10 13 21 18
Yhteensä 229 128 507 889 1 136 754

KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR 30.9. 30.9. 31.12.
2004 2003 2003

Sähköntuotanto 6 236 6 391 6 391
Lämpö 2 424 2 342 2 466
Sähkönsiirto 3 088 3 089 3 129
Markets 139 57 23
Öljynjalostus 1 199 1 052 1 003
Öljyn vähittäismyynti 328 329 329
Shipping ja muu öljy 184 150 133
Muut 53 58 45
Eliminoinnit -8 -9 -8
Yhteensä 13 643 13 459 13 511


KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 3)

% 30.9. 30.9. 30.9. 30.9.03 31.12. 31.12. Edel.
Edel.
2004 2004 2003 2003*) 2003 2003*) 12 kk 12
kk*)
Sähköntuotanto 10.5 10.0 8.6 8.5 9.5 9.4 10.9
10.5
Lämpö 7.8 7.8 5.3 5.5 7.3 7.5 9.2
9.2
Sähkönsiirto 8.4 8.4 8.1 7.2 7.9 7.2 8.2
8.2
Markets 28.0 28.0 32.7 32.7 55.2 55.2 38.9
38.9
Öljynjalostus 49.6 38.0 27.4 27.4 26.2 24.9 42.8
32.7
Öljyn vähittäismyynti 2) 18.0 15.8 19.4 19.0 13.8 16.6 12.6
14.2
Shipping ja muu öljy 2) 69.5 66.1 52.0 53.9 56.7 49.5 68.0
57.8

*) kertaluonteiset erät vähennetty liikevoitosta
2) 31.12.03*) luvut korjattu kertaluonteisten erien korjauksesta johtuen
3) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto / sidottu pääoma keskimäärin

KONSERNIN VASTUUT

MEUR 30.9.04 30.9.03 31.12.03
Vastuusitoumukset
Omasta puolesta
Velan vakuudeksi
Pantit 163 525 149
Kiinteistökiinnitykset 92 237 91
Muista sitoumuksista
Kiinteistökiinnitykset 57 54 55
Pantit, yrityskiinnitykset ja muut
vastuusitoumukset 1 1 -
Takaisinostovastuut 8 9 8
Muut vastuusitoumukset 78 96 101
Yhteensä 399 922 404
Osakkuusyritysten puolesta
Pantit ja kiinteistökiinnitykset 11 12 12
Takaukset 357 597 562
Muut vastuusitoumukset 182 182 182
Yhteensä 550 791 756
Muiden puolesta
Takaukset 4 15 15
Muut vastuusitoumukset 6 5 7
Yhteensä 10 20 22
Yhteensä 959 1 733 1 182
Käyttöleasingvastuut
Vuoden sisällä erääntyvät 66 55 75
Yli vuoden kuluttua erääntyvät 105 108 103
Yhteensä 171 163 178
Rahoitusleasingsopimukset on kirjattu taseeseen.
Ydinjätehuoltovastuu 570 545 570
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus -560 -535 -560
Velkana taseessa 4) 10 10 10

4) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat
Muiden vastuiden lisäksi, Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, joka kattaa
75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun hankintasopimuksesta
johtuvista maksuvelvoitteista.


Johdannaissopimukset
30.9.04 30.9.03 31.12.03

6) 7) 8) 6) 7) 8) 6) 7) 8)
MEUR
Korkotermiinit 221 -1 -1 335 - - 330 -
-
Koronvaihtosopimukset 3 843 50 -38 5 784 9 16 4 253 -97
-69
Valuuttatermiinit 5) 7 466 -38 -1 7 866 -54 33 8 396 129
49
Valuutanvaihtosopimukset 323 -3 -1 347 13 5 333 -3
1
Ostetut valuuttaoptiot 525 -9 -9 32 4 4 - -
-
Asetetut valuuttaoptiot 525 3 3 15 - - - -
-

5) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat sopimukset.

6) Kohde-etuuden arvo
7) Käypä arvo
8) Tulouttamatta

Raakaöljy ja öljytuotteet

30.9.04 30.9.03 31.12.03

9) 10) 11) 9) 10) 11) 9) 10) 11)

1000 1000 1000
bb MEUR MEUR bbl MEUR MEUR bbl MEUR MEUR
Myyntisopimukset 16 010 -19 -19 11 345 -3 -3 22 304 -11
-11
Ostosopimukset 59 825 48 48 26 398 7 7 37 239 14
14
Ostetut optiot 13 495 9 9 100 - - 150 -
-
Asetetut optiot 13 993 -8 -8 100 - - 600 -
-

9) Määrä
10) Käypä arvo
11) Tulouttamatta

Sähköjohdannaiset
30.9.04 30.9.03 31.12.03

9) 10) 11) 9) 10) 11) 9) 10) 11)

TWh MEUR MEUR TWh MEUR MEUR TWh MEUR
MEUR
Myyntisopimukset 74 -93 -11 58 -349 -218 58 -100
-65
Ostosopimukset 42 125 39 57 308 176 50 136
101
Ostetut optiot 1 - - 1 -1 -2 - -
-
Asetetut optiot - - - 3 -4 -3 - -
-

Kaasujohdannaiset
30.9.04 30.9.03 31.12.03

9) 10) 11) 9) 10) 11) 9) 10) 11)
Mill.th MEUR MEUR Mill.th. MEUR MEUR Mill.th. MEUR
MEUR
Myyntisopimukset - - - 2 543 36 - 8 - -
Ostosopimukset - - - 2 543 -34 - 8 - -
Ostetut optiot - - - 709 1 - - - -
Asetetut optiot - - - 709 -3 - - - -

Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä
osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muiden sopimusten
käypä
arvo perustuu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta
arvonmääritysmalleihin. Määriin sisältyvät myös erääntymättömät, suljetut
sopimukset. Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa konsernin valuutta-,
korko- ja hintariskin hallintaan.

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR III/04 II/04 I/04 IV/03 III/03 II/03
I/03
Sähköntuotanto 453 488 564 624 524 573
960
Lämpö 145 195 361 292 132 182
358
Sähkönsiirto 150 157 206 186 143 160
199
Markets 287 303 419 422 322 332
558
Öljynjalostus 1 641 1 635 1 303 1 382 1 349 1 265 1
697
Öljyn vähittäismyynti 666 566 531 553 543 521
586
Shipping ja muu öljy 69 78 101 65 62 87
94
Muut 23 24 20 25 24 22
22
Liiketoimintojen välinen -597 -616 -682 -712 -572 -707
-881
Yhteensä 2 837 2 830 2 823 2 837 2 527 2 435 3
593

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR III/04 II/04 I/04 IV/03 III/03 II/03 I/03
Sähköntuotanto 124 138 228 193 82 116
212
Lämpö 8 27 107 80 -6 22
77
Sähkönsiirto 55 54 87 58 47 61
81
Markets 11 5 10 17 13 12
-7
Öljynjalostus 131 187 93 57 89 51
84
Öljyn vähittäismyynti 15 20 6 -2 21 10
15
Shipping ja muu öljy 16 23 44 24 9 19
27
Muut -15 -11 -13 -7 -16 -5
-14
Yhteensä 345 443 562 420 239 286
475