Vakaa tulostaso jatkui

Fortum Oyj
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010
21.10.2010 klo 9.00

Vakaa tulostaso jatkui

- Vertailukelpoinen liikevoitto 1 292 (1 318) miljoonaa euroa, -2,0 %
- Osakekohtainen tulos 1,20 (1,02) euroa, +17,6 %
- Tehonkorotus- ja modernisointiohjelmat ruotsalaisissa
ydinvoimaosakkuusyhtiöissä jatkuivat
- 70 % Power-divisioonan vuoden 2011 arvioidusta sähkön tukkumyynnistä suojattu
44 euroon megawattitunnilta ja 35 % vuoden 2012 tukkumyynnistä suojattu 43
euroon megawattitunnilta

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja         | III/1 | III/0 | I-III/ | I-III/ | 2009    | Edelliset |
|                      | 0     | 9     | 10     | 09     |         | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj.   | 1 152 | 1 046 | 4 394  | 3 872  | 5 435   | 5 957     |
| euroa                |       |       |        |        |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj.   | 312   | 286   | 1 387  | 1 260  | 1 782   | 1 909     |
| euroa                |       |       |        |        |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    | 302   | 316   | 1 292  | 1 318  | 1 888   | 1 862     |
| liikevoitto, milj.   |       |       |        |        |         |           |
| euroa                |       |       |        |        |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja,  | 285   | 242   | 1 330  | 1 131  | 1 636   | 1 835     |
| milj. euroa          |       |       |        |        |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa   | 0,27  | 0,24  | 1,20   | 1,02   | 1,48    | 1,66      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan       | 273   | 342   | 1 216  | 1 868  | 2 264   | 1 612     |
| kassavirta, milj.    |       |       |        |        |         |           |
| euroa                |       |       |        |        |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake,    |       |       | 9,27   | 8,89   | 9,04    |           |
| euroa                |       |       |        |        |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen           |       |       | 6 608  | 6 041  | 5 969   |           |
| nettovelka (kauden   |       |       |        |        |         |           |
| lopussa), milj.      |       |       |        |        |         |           |
| euroa                |       |       |        |        |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä     |       |       | 888    | 888    | 888 230 | 888 367   |
| keskimäärin, tuhatta |       |       | 367    | 230    |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja                                | 2009          | Edelliset 12   |
|                                             |               | kk             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %                | 12,1          | 12,9           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %                      | 16,0          | 17,9           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyttökate                       | 2,6           | 2,7            |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula tammi-syyskuun 2010 tuloksesta:

”Fortumin kolme ensimmäistä neljännestä vuonna 2010 ovat olleet vakaat. Heat- ja
Russia-divisioonat sekä Distribution-liiketoiminta-alue pystyivät kasvattamaan
voittojaan selvästi edellisvuodesta. Electricity Salesin ensimmäinen neljännes
oli heikko, mutta tulokset paranivat toisella ja kolmannella neljänneksellä.
Power-divisioonan taloudellinen tulos oli selvästi edellisvuoden tasoa heikompi
johtuen pääasiassa tehonkorotus- ja modernisointiohjelmien jatkumisesta
ruotsalaisissa ydinvoimaosakkuusyhtiöissä. Tämän seurauksena sähkön
hankintakustannukset nousivat Power-divisioonassa.

Kolmannella neljänneksellä kaikkien divisioonien tulos Power-divisioonaa lukuun
ottamatta parani edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Sähkönkulutus Pohjoismaissa ja Venäjällä jatkoi kasvuaan vuodentakaisesta.
Teollisuustuotanto on selvästi piristynyt Fortumin tärkeimmillä
markkina-alueilla, ja Venäjän talous on pysynyt nopean elpymisen tiellä.

Venäjällä sähkön tukkumarkkinoiden uudistus edistyy. Heinäkuun 2010 alusta
lähtien 80 % Venäjän kaikesta sähköntuotannosta on myyty kilpailluilla
markkinoilla. Sähkön tukkumarkkinoiden odotetaan vapautuvan kokonaan vuoden 2011
alussa. Venäjän kapasiteettimarkkinoiden säännöistä on päästy sopimukseen, ja
uudelle, investointivelvoitesopimusten (Capacity Supply Agreement) perusteella
rakennetulle tuotantokapasiteetille odotetaan maksettavan muuta kapasiteettia
huomattavasti korkeampaa hintaa. Fortum on tarkistanut Venäjän
investointiohjelmansa aikataulua elpyvän sähkönkysynnän ja
kapasiteettimarkkinoiden kehityksen johdosta. Investointiohjelma on nyt
tarkoitus saattaa päätökseen vuotta aiemmin kuin alun perin arvioitiin.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi elokuussa 2010 Kilpailuviraston tekemän,
Fortumin markkina-asemaa koskevan valituksen. Päätöksessään korkein
hallinto-oikeus totesi, ettei Fortumin voida katsoa olevan määräävässä
markkina-asemassa sähkön tuotanto- ja tukkumarkkinoilla, koska relevantti
maantieteellinen markkina-alue on vähintään Suomen ja Ruotsin laajuinen.

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Fortum esitteli päivitettyä strategiaansa pääomamarkkinapäivässä syyskuussa.
Strategian pohjana on yhtiön vahva osaaminen hiilidioksidipäästöttömässä ydin-
ja vesivoimatuotannossa sekä energiaa ja luonnonvaroja tehokkaasti hyödyntävässä
sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Keskeisen perustan strategialle muodostavat
yhtiön asiantuntemus ja pitkäaikainen kokemus kilpailluilta energiamarkkinoilta.
Tulevina vuosina Fortum aikoo edelleen hyödyntää vankkaa asemaansa
pohjoismaisilla sähkö- ja lämpömarkkinoilla ja luoda samalla vakaata tuloskasvua
Venäjällä. Euroopan integroituvat sähkömarkkinat ja Fortumin Venäjän
liiketoimintojen suhteellisen painoarvon lisääntyminen pienentävät asteittain
pohjoismaisen sähkön tukkuhinnan roolia Fortumin tulokseen vaikuttavana
tekijänä.

Hiilidioksidipäästöttömien ja energiatehokkaiden ratkaisujen kysynnän kasvu sekä
lisääntyvä kulutus vapautuvilla, nopeasti kasvavilla energiamarkkinoilla
tarjoavat myös Fortumille kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Fortumin
nykyisillä sähkön siirto- ja myyntiliiketoiminnoilla on jatkossakin keskeinen
rooli pohjoismaisella markkinalla.

Haluaisin korostaa kilpailukyvyn merkitystä arvonmuodostuksessa: Uskon
ydinosaamisemme muodostavan vankan perustan omistaja-arvon luomiselle myös
tulevaisuudessa. Valmistaudumme kasvuun, joka toteutetaan tekemällä sopivassa
suhteessa nopeasti kassavirtaa ja tulosta tuovia yritysostoja sekä hitaammin
arvoa tuottavia uusinvestointeja. Kaikkien ratkaisujemme ja valintojemme tulee
olla itsessään kannattavia - kestävä liiketoimintamalli ei voi pitkällä
aikavälillä perustua erilaisiin tukiin.

Pääomamarkkinapäivässä ilmoitimme myös tarkistaneemme tavoitettamme nettovelan
ja käyttökatteen suhteeksi (EBITDA) noin 3:een, kun tavoite aiemmin oli 3-3,5.

Fortumin osinkopolitiikka pysyi ennallaan. Fortumin tavoitteena on maksaa
osinkona keskimäärin 50-60 % edellisen vuoden nettotuloksesta. Haluaisin
painottaa, että jatkuvan hyvän osinkotuoton tarjoaminen omistajille on keskeinen
periaate Fortumille - osinko ei ole yhtiölle ylijäämää, joka maksetaan kaikkien
muiden erien jälkeen.”
Taloudelliset tulokset

Heinä-syyskuu

Konsernin liikevaihto oli 1 152 (1 046) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto
oli 312 (286) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 302 (316)
miljoonaa euroa.

Kertaluonteiset erät, käypään arvoon arvostamisen vaikutukset ja
ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu olivat vuoden 2010 kolmannella
neljänneksellä 10 (-30) miljoonaa euroa. Tästä summasta kertaluonteiset erät
olivat 36 (7) miljoonaa euroa.

Liikevaihto divisioonittain
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa         | III/10 | III/09 | I-III/ | I-III/ | 2009   | Edelliset |
|                     |        |        | 10     | 09     |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power               | 584    | 572    | 1 950  | 1 868  | 2 531  | 2 613     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                | 220    | 177    | 1 172  | 941    | 1 399  | 1 630     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution*       | 196    | 168    | 676    | 573    | 800    | 903       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales*  | 305    | 272    | 1 269  | 1 039  | 1 449  | 1 679     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia              | 137    | 111    | 550    | 435    | 632    | 747       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                | 23     | 16     | 44     | 54     | 71     | 61        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Poolissa       | -264   | -200   | -1 208 | -770   | -1 095 | -1 533    |
| tehtyjen ostojen ja |        |        |        |        |        |           |
| myyntien netotus    |        |        |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit        | -49    | -70    | -59    | -268   | -352   | -143      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 1 152  | 1 046  | 4 394  | 3 872  | 5 435  | 5 957     |
--------------------------------------------------------------------------------
* Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa

Vertailukelpoinen liikevoitto divisioonittain
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa         | III/10 | III/09 | I-III/ | I-III/ | 2009   | Edelliset |
|                     |        |        | 10     | 09     |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power               | 267    | 308    | 962    | 1 063  | 1 454  | 1 353     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                | -12    | -13    | 153    | 127    | 231    | 257       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution*       | 61     | 47     | 216    | 182    | 262    | 296       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales*  | 11     | 7      | 8      | 11     | 22     | 19        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia              | -16    | -20    | -9     | -28    | -20    | -1        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                | -9     | -13    | -38    | -37    | -61    | -62       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 302    | 316    | 1 292  | 1 318  | 1 888  | 1 862     |
--------------------------------------------------------------------------------
* Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa

Liikevoitto divisioonittain
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa         | III/10 | III/09 | I-III/ | I-III/ | 2009   | Edelliset |
|                     |        |        | 10     | 09     |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power               | 256    | 297    | 1 003  | 1 036  | 1 363  | 1 330     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                | -15    | -11    | 179    | 143    | 252    | 288       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution*       | 62     | 47     | 228    | 182    | 263    | 309       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales*  | 12     | -7     | 6      | -8     | 29     | 43        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia              | 14     | -19    | 37     | -28    | -20    | 45        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                | -17    | -21    | -66    | -65    | -105   | -106      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 312    | 286    | 1 387  | 1 260  | 1 782  | 1 909     |
--------------------------------------------------------------------------------
* Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa

Tammi-syyskuu

Konsernin liikevaihto oli 4 394 (3 872) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto
oli 1 387 (1 260) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 292 (1
318) miljoonaa euroa.

Kertaluonteiset erät, käypään arvoon arvostamisen vaikutukset ja
ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu olivat vuoden kolmella ensimmäisellä
neljänneksellä 95 (-58) miljoonaa euroa. Tästä kertaluonteisten erien osuus oli
86 (21) miljoonaa euroa. Ne koostuivat Swedegasin ja Karlskoga Energi & Miljön
osakkeiden myyntivoitoista Ruotsissa sekä Kurgan Generating Companyn, Federal
Grid Companyn ja St. Petersburg Sales Companyn osakkeiden myyntivoitoista
Venäjällä.

Ruotsin kruunun keskikurssi vuoden 2010 ensimmäisten yhdeksän kuukauden ajalla
oli noin 10 % korkeampi kuin vuoden 2009 vastaavalla jaksolla. Ruotsin kruunun
keskikurssin noususta aiheutunut positiivinen muuntovaikutus oli noin 70
miljoonaa euroa vertailukelpoisessa liikevoitossa edellisvuoteen verrattuna.
Suurin osa tästä syntyi Power-divisioonassa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitoista/tappioista oli 41 (-1) miljoonaa
euroa. Parannus viimevuotiseen nähden johtui lähinnä Hafslund ASA:sta.

Konsernin nettorahoituskulut supistuivat 98 (128) miljoonaan euroon. Syy
nettorahoituskulujen pienenemiseen oli alemmat korkokulut.
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos oli 20 (5) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 1 330 (1 131) miljoonaa euroa.

Kauden verot olivat 236 (211) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 17,7 (18,7).

Kauden tulos oli 1 094 (920) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli
1,20 euroa (1,02).

Vähemmistöosuus oli 25 (14) miljoonaa euroa. Se liittyy pääasiassa Fortum Värme
Holding AB:hen, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %:n taloudellinen
omistusosuus.

Sijoitetun pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 12,9 % (12,1 % vuonna
2009), ja oman pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 17,9 % (16,0 %
vuonna 2009).

Liiketoiminnan kassavirtaan vaikuttivat toteutuneet valuuttakurssierot, jotka
olivat -394 (356) miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmen ensimmäisen neljänneksen
aikana. Kurssivoitot ja -tappiot liittyvät pääasiassa Fortumin ruotsalaisten
tytäryhtiöiden lainojen suojausten jatkamiseen.

Fortumin nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) edellisiltä 12 kuukaudelta
oli 2,7 (2,6 vuoden 2009 lopussa).


Markkinatilanne
Pohjoismaat

Kolmannella neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli
45,9 (31,3) euroa megawattitunnilta (MWh). Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat
Nord Poolin systeemihintatasoa korkeammat: 47,7 (35,6) euroa/MWh Suomessa ja
46,7 (35,4) euroa/MWh Ruotsissa. Systeemihinnan ja Suomen ja Ruotsin
aluehintojen ero johtui pääasiassa siirtorajoitteista Ruotsin ja Etelä-Norjan
välillä.

Tammi-syyskuussa 2010 sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 50,0
(34,5) euroa/MWh. Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat Nord Poolin
systeemihintatasoa korkeammat: 53,3 (36,0) euroa/MWh Suomessa ja 53,5 (36,0)
euroa/MWh Ruotsissa. Systeemihinnan sekä Suomen ja Ruotsin aluehintojen ero
johtui pääasiassa kahdesta ensimmäisen vuosineljänneksen päivästä, jolloin
Norjan ja Ruotsin välinen siirtokapasiteetti oli huomattavasti tavanomaista
pienempi.

Vuoden 2010 alussa Pohjoismaiden vesivarastot olivat 7 terawattituntia (TWh)
pitkän ajan keskiarvoa pienemmät. Kolmannen neljänneksen lopussa varannot olivat
17 TWh pitkän ajan keskiarvoa pienemmät ja 18 TWh pienemmät kuin vastaavana
ajankohtana viime vuonna.

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin vuoden 2010
kolmannella neljänneksellä sähköä 78 (76) TWh, mikä on noin 3 % enemmän kuin
vuotta aiemmin. Kasvun taustalla on pääasiassa lisääntynyt sähkönkulutus
teollisuudessa. Ensimmäisellä kolmella neljänneksellä Pohjoismaiden
sähkönkulutus oli 282 (268) TWh. Kasvu johtuu pääasiassa ensimmäisen
neljänneksen aikana vallinneesta kylmästä säästä sekä teollisuuden
lisääntyneestä sähkönkulutuksesta.

Venäjä

Alustavien tilastotietojen mukaan Venäjällä kulutettiin vuoden 2010 kolmannella
neljänneksellä sähköä 223 (212) TWh, mikä on noin 5 % enemmän kuin vastaavalla
jaksolla vuotta aiemmin. Kolmella ensimmäisellä neljänneksellä Venäjän
sähkönkulutus oli 729 (693) TWh. Kasvu johtuu pääasiassa Venäjän talouden
elpymisestä ja teollisuustuotannon vilkastumisesta.

OAO Fortum toimii Tjumenin ja Tšeljabinskin alueilla. Öljy- ja
kaasuteollisuuteen keskittyvällä Tjumenin alueella sähkön kysyntä pysyi
suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Taantuma ei vaikuttanut sähkön
kysyntään alueella edellisenä vuonna. Metalliteollisuuteen painottuvalla
Tšeljabinskin alueella sähkön kysyntä kasvoi kolmannella neljänneksellä noin 8 %
vuodentakaisesta. Kasvu johtuu pääasiassa teollisen kulutuksen elpymisestä.

Keskimääräinen sähkön spot-hinta ilman kapasiteettitariffia nousi
hintavyöhykkeellä 1 (Venäjän Euroopan ja Uralin alueilla) 36 % ja oli 975 (715)
ruplaa/MWh vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä.

Tarkempia markkinatietoja esitetään taulukoissa katsauksen lopussa.

Fortumin hiilidioksidipäästöt

Vuoden 2010 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä noin 67 % (69 %) Fortumin
sähköntuotannosta oli hiilidioksidipäästötöntä. Fortumin tuotannosta EU-maissa
87 % (92 %) ei aiheuttanut hiilidioksidipäästöjä.

Fortumin kokonaishiilidioksidipäästöt olivat vuoden kolmen ensimmäisen
neljänneksen ajalta 17,4 (15,4) miljoonaa tonnia (Mt), josta 6,7 (5,0) Mt oli
Euroopan päästökauppajärjestelmän (ETS) alaisia päästöjä.

Fortumin tavoite EU-maissa on alentaa sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen
viiden vuoden keskiarvo alle 80 grammaan kilowattitunnilta (g/kWh) vuoteen 2020
mennessä. Vuoden 2010 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä viiden vuoden
keskiarvo oli 64 g/kWh, mikä on tavoitetta alhaisempi. Lämmöntuotannossa
Fortumin tavoitteena on alentaa päästöjä kussakin EU-maassa vähintään
10 prosenttia vuoden 2006 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Euroopan unionin
ulkopuolella Fortum on sitoutunut parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään
siten päästöjä.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin               | III/1 | III/0 | I-III/ | I-III/ | 2009  | Edelliset |
| kokonaishiilidioksidip | 0     | 9     | 10     | 09     |       | 12 kk     |
| äästöt (Mt)            |       |       |        |        |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaispäästöt        | 3,8   | 3,9   | 17,4   | 15,4   | 22,0  | 24,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästökauppajärjestelm | 1,0   | 1,2   | 6,7    | 5,0    | 7,7   | 9,4       |
| än alaiset päästöt     |       |       |        |        |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt              | -     | -     | -      | -      | 5,5   | -         |
| päästöoikeudet         |       |       |        |        |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöt Venäjällä      | 2,6   | 2,7   | 10,2   | 9,9    | 13,8  | 14,1      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin             | III/10 | III/09 | I-III/ | I-III/ | 2009  | Edelliset |
| sähköntuotannon      |        |        | 10     | 09     |       | 12 kk     |
| hiilidioksidipäästöt |        |        |        |        |       |           |
| (g/kWh)              |        |        |        |        |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaispäästöt      | 178    | 166    | 178    | 158    | 155   | 173       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöt EU:ssa       | 46     | 29     | 71     | 34     | 41    | 68        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöt Venäjällä    | 606    | 581    | 528    | 530    | 493   | 503       |
--------------------------------------------------------------------------------

Divisioonakatsaukset

Power

Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto, fyysinen tuotannonohjaus ja
trading-toiminta, voimalaitosten käyttö, kunnossapito ja kehitys sekä
asiantuntijapalvelut sähköntuottajille.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa         | III/10 | III/09 | I-III/ | I-III/ | 2009   | Edelliset |
|                     |        |        | 10     | 09     |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti              | 584    | 572    | 1 950  | 1 868  | 2 531  | 2 613     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti      | 556    | 541    | 1 865  | 1 774  | 2 413  | 2 504     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti        | 28     | 31     | 85     | 94     | 118    | 109       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | 256    | 297    | 1 003  | 1 036  | 1 363  | 1 330     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   | 267    | 308    | 962    | 1 063  | 1 454  | 1 353     |
| liikevoitto         |        |        |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma      |        |        | 5 818  | 5 516  | 5 494  |           |
| (kauden lopussa)    |        |        |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman     |        |        |        |        | 24,5   | 22,9      |
| tuotto, %           |        |        |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   |        |        |        |        | 26,4   | 23,3      |
| sidotun pääoman     |        |        |        |        |        |           |
| tuotto, %           |        |        |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit  | 32     | 20     | 87     | 120    | 153    | 120       |
| käyttöomaisuuteen   |        |        |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö          |        |        | 1 892  | 1 977  | 1 916  |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Divisioonan sähköntuotanto Pohjoismaissa oli vuoden 2010 kolmannella
neljänneksellä 10,5 (9,7) TWh. Siitä noin 95 % (96 %) oli
hiilidioksidipäästötöntä.

Tammi-syyskuussa divisioonan sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 34,0 (32,6) TWh,
josta noin 94 % (97 %) oli hiilidioksidipäästötöntä.

Kolmannella neljänneksellä divisioonan sähköntuotanto Pohjoismaissa kasvoi 8 %
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Ydinvoimatuotanto kasvoi
edellisvuotisesta, vaikka Oskarshamn 3:ssa ja Forsmark 2:ssa oli käyttöongelmia
ja Loviisassa oli vuorossa pitkä vuosihuolto. Lämpövoimatuotannon osuus oli
vähäinen.

Vuoden 2010 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana divisioonan sähköntuotanto
Pohjoismaissa kasvoi 1,4 TWh viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Lisääntyneen lämpövoimatuotannon ja kohonneen ydinvoimatuotannon vaikutusta
tasoitti osittain alentunut vesivoimatuotanto.

Oskarshamn 3:ssa on käynnissä vuosihuolto, jossa suoritetaan polttoaineenvaihto
ja turbiinien tarkistus. Laitoksen käynnistyksen arvioidaan tapahtuvan
8.11.2010. Käytettävyyden varmistamiseksi yksikköä aiotaan talvikuukausina
käyttää noin 1 100 megawatin (MW) teholla. Tämä vastaa yksikön tehoa ennen
tehonkorotusta. Käyttötestaus korotetulla teholla alkaa uudelleen 1.3.2011.
Forsmark 2:ta on käytetty huomattavasti alennetulla kapasiteetilla
tehonkorotusmuutosten jälkeen. Yksikkö on parhaillaan huollossa, ja tuotannon
palauttamistoimet ovat meneillään. Täyden tehon arvioidaan olevan käytössä
18.11.2010.

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | III/10 | III/09 | I-III/ | I-III/0 | 2009   | Edelliset |
| lähteittäin, TWh   |        |        | 10     | 9       |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima,         | 5,5    | 5,3    | 16,0   | 16,2    | 22,1   | 21,9      |
| Pohjoismaat        |        |        |        |         |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima,         | 4,7    | 4,3    | 16,6   | 16,3    | 21,4   | 21,7      |
| Pohjoismaat        |        |        |        |         |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima,        | 0,3    | 0,1    | 1,4    | 0,1     | 0,2    | 1,5       |
| Pohjoismaat        |        |        |        |         |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           | 10,5   | 9,7    | 34,0   | 32,6    | 43,7   | 45,1      |
| Pohjoismaissa      |        |        |        |         |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima muissa  | 0,3    | 0,3    | 0,8    | 0,9     | 1,2    | 1,1       |
| maissa             |        |        |        |         |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           | 10,8   | 10,0   | 34,8   | 33,5    | 44,9   | 46,2      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön myynti         | 11,7  | 10,9  | 37,8    | 36,4    | 48,8   | 50,2    |
| Pohjoismaissa, TWh    |       |       |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  josta läpikulkueriä  | 0,7   | 0,8   | 2,5     | 2,6     | 3,6    | 3,5     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta, €/MWh          | III/1 | III/0 | I-III/1 | I-III/0 | 2009   | Edellis |
|                       | 0     | 9     | 0       | 9       |        | et 12   |
|                       |       |       |         |         |        | kk      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Powerin sähkön        | 47,2  | 50,2  | 49,0    | 49,2    | 49,8   | 49,6    |
| tukkumyyntihinta      |       |       |         |         |        |         |
| Pohjoismaissa*        |       |       |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Power-divisoona Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.

Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä Power-divisioonan toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 47,2 euroa/MWh eli 3,0 euroa/MWh pienempi
kuin vuosi sitten. Lasku johtui pääasiassa alemmista suojaushinnoista
kolmannella neljänneksellä. Nord Poolin spot-hinnat olivat vuotta 2009
korkeammat.

Tammi-syyskuussa 2010 divisioonan toteutunut sähkön tukkumyyntihinta
Pohjoismaissa oli 49,0 euroa/MWh eli 0,2 euroa/MWh vähemmän kuin vastaavalla
jaksolla vuotta aiemmin. Alenemisen syynä olivat laskeneet suojaushinnat. Nord
Poolin spot-hinnat olivat korkeammat.

Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä Power-divisioonan vertailukelpoinen
liikevoitto oli pienempi kuin vuotta aiemmin. Tämä johtui pääasiassa selvästi
alhaisemmista toteutuneista sähkön tukkumyyntihinnoista ja
ydinvoimaosakkuusyhtiöihin liittyvien kustannusten kasvusta, jota osittain
kompensoi suuremmat tuotantovolyymit.

Vuoden 2010 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä Power-divisioonan
vertailukelpoinen liikevoitto oli pienempi kuin vuotta aiemmin. Divisioonan
tuloksen heikentyminen johtui alhaisemmista toteutuneista sähkön
tukkumyyntihinnoista sekä tehonkorotus- ja modernisointiohjelmien jatkumisesta
ruotsalaisissa ydinvoimaosakkuusyhtiöissä. Ydinvoimaosakkuusyhtiöihin liittyvät
kustannukset kasvoivat Oskarshamn 3:n ja Forsmark 2:n meneillään olevien
tehonkorotus- ja modernisointiohjelmien vuoksi. Lisäksi ydinvoimaan liittyvien
varausten kasvu ja Loviisa 3 -hankkeeseen liittyvät kustannukset vaikuttivat
tuloksen heikentymiseen. Suuremmat tuotantovolyymit kompensoivat tuloksen
heikentymistä vain osittain.

Heinäkuussa Fortum solmi sopimuksen Tauron-konserniin kuuluvan puolalaisen
Południowy Koncern Energetycznyn (PKE:n) kanssa typen oksidien vähentämisestä
puolalaisessa voimalaitoksessa. Sopimuksen arvo on noin 55 miljoonaa euroa, ja
hanke on luokassaan Puolan suurin. Hanke toteutetaan yhteistyössä Zakłady
Remontowe Energetyki Katowicen kanssa. Fortum huolehtii hankkeessa teknisistä
ratkaisuista ja perusjärjestelmien toimittamisesta.

Fortumin 308 MW:n osuus Meri-Porin voimalaitoksen tuotantokapasiteetista
palautettiin yhtiön omaan käyttöön 1.7.2010. Fortumin osuus on ollut vuokrattuna
vuoden 2007 tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien.
Tuotantokapasiteettiosuuden määräaikainen vuokrasopimus oli yksi
Kilpailuviraston asettamista edellytyksistä E.ON Finlandin oston toteuttamiselle
kesällä 2006.

Heat

Heat-divisioona sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP),
kaukolämpötoiminnan sekä yritysten lämpöratkaisut Pohjoismaissa ja Itämeren
alueella.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa         | III/10 | III/09 | I-III/ | I-III/ | 2009   | Edelliset |
|                     |        |        | 10     | 09     |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti              | 220    | 177    | 1 172  | 941    | 1 399  | 1 630     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti      | 153    | 132    | 841    | 714    | 1 055  | 1 182     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti      | 39     | 19     | 239    | 140    | 224    | 323       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti        | 28     | 26     | 92     | 87     | 120    | 125       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | -15    | -11    | 179    | 143    | 252    | 288       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   | -12    | -13    | 153    | 127    | 231    | 257       |
| liikevoitto         |        |        |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma      |        |        | 4 021  | 3 655  | 3 787  |           |
| (kauden lopussa)    |        |        |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman     |        |        |        |        | 7.9    | 8.3       |
| tuotto, %           |        |        |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   |        |        |        |        | 7.3    | 7.6       |
| sidotun pääoman     |        |        |        |        |        |           |
| tuotto, %           |        |        |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit  | 67     | 91     | 188    | 258    | 359    | 289       |
| käyttöomaisuuteen   |        |        |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö          |        |        | 2 434  | 2 578  | 2 552  |           |
--------------------------------------------------------------------------------

Lämmönmyynti vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä oli 2,4 (2,0) TWh. Tästä
suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Samana aikana sähkönmyynti oli yhteensä 0,8
(0,4) TWh. Volyymin kasvu johtui pääasiassa uudesta CHP-kapasiteetista Suomessa
(Suomenoja) ja lisääntyneestä myynnistä teollisuusasiakkaille.

Lämmönmyynti vuoden 2010 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä oli 17,3 (15,1)
TWh, josta suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Samana aikana sähkönmyynti oli
yhteensä 4,3 (2,8) TWh. Kasvaneet volyymit johtuvat ensimmäisen neljänneksen
kylmistä säistä, lisääntyneestä teollisuusmyynnistä sekä uudesta
CHP-kapasiteetista Suomessa ja Virossa (Tartto).

Divisioonan kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli -12
miljoonaa euroa eli 1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Heat-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden 2010 kolmella
ensimmäisellä neljänneksellä 153 miljoonaa euroa eli 26 miljoonaa euroa enemmän
kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin. Kasvu johtui pääasiassa
tuotantovolyymien ja sähkön hinnan kasvusta sekä vahvistuneista Ruotsin kruunun
ja Puolan zlotyn kursseista. Polttoainekustannukset olivat edellisvuotta
suuremmat korkeampien markkinahintojen ja talvella koetun
huippukuormavaikutuksen vuoksi.

Syyskuussa Fortum vihki käyttöön CHP-voimalaitoksen Częstochowan kaupungissa
Puolassa. Myös Fortumin uusi biopolttoainetta käyttävä CHP-voimalaitos Viron
Pärnussa liitettiin verkkoon syyskuussa. Laitokset otetaan kaupalliseen käyttöön
vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä.

Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä Fortum aloittaa uuden
CHP-jätteenpolttolaitoksen rakentamisen Klaipedassa, Liettuassa.

Suomen hallitus esittää merkittäviä muutoksia energiaverotukseen vuodesta 2011
alkaen. Muun muassa maakaasun polttoaineveroa nostettaisiin ehdotuksen mukaan
ensimmäisessä vaiheessa 200 %. Tämä on huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi
kivihiilelle ja turpeelle ehdotettu veronkorotus. Maakaasun polttoaineveron
korotus johtaisi Fortumin kaukolämpöhintojen nousuun Suomessa.

Ruotsin kilpailuviranomainen tutkii kaukolämmön hinnoittelua. Tutkinta koskee
myös Tukholman kaupungin kanssa yhteisomistuksessa olevaa Fortum Värmeä.

--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti        | III/10 | III/09 | I-III/ | I-III/ | 2009   | Edelliset |
| alueittain, TWh     |        |        | 10     | 09     |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi               | 1,2    | 0,8    | 6,5    | 5,3    | 8,0    | 9,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi              | 0,8    | 0,9    | 7,2    | 6,6    | 9,8    | 10,4      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola               | 0,3    | 0,1    | 2,6    | 2,3    | 3,7    | 4,0       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat           | 0,1    | 0,2    | 1,0    | 0,9    | 1,4    | 1,5       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 2,4    | 2,0    | 17,3   | 15,1   | 22,9   | 25,1      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti, TWh   | III/10 | III/09 | I-III/ | I-III/ | 2009   | Edelliset |
|                     |        |        | 10     | 09     |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 0,8    | 0,4    | 4,3    | 2,8    | 4,4    | 5,9       |
--------------------------------------------------------------------------------

Electricity Solutions and Distribution

Electricity Solutions and Distribution -divisioona vastaa Fortumin sähkön
vähittäismyynnistä ja sähköratkaisuista sekä sähkönsiirrosta. Divisioona koostuu
kahdesta liiketoiminta-alueesta: Distribution ja Electricity Sales.

Distribution

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä siirtää sähköä kaikkiaan
noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          | III/10 | III/09 | I-III/ | I-III/ | 2009  | Edelliset |
|                      |        |        | 10     | 09     |       | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti               | 196    | 168    | 676    | 573    | 800   | 903       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jakeluverkot*      | 163    | 142    | 580    | 493    | 685   | 772       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alueverkot*        | 21     | 15     | 68     | 54     | 75    | 89        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti         | 12     | 11     | 28     | 26     | 40    | 42        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          | 62     | 47     | 228    | 182    | 263   | 309       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    | 61     | 47     | 216    | 182    | 262   | 296       |
| liikevoitto          |        |        |        |        |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma       |        |        | 3 560  | 3 248  | 3 299 |           |
| (kauden lopussa)     |        |        |        |        |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman      |        |        |        |        | 8,7   | 9,5       |
| tuotto, %            |        |        |        |        |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    |        |        |        |        | 8,6   | 9,1       |
| sidotun pääoman      |        |        |        |        |       |           |
| tuotto, %            |        |        |        |        |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit   | 51     | 51     | 127    | 130    | 193   | 190       |
| käyttöomaisuuteen    |        |        |        |        |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö           |        |        | 1 090  | 1 154  | 1 088 |           |
--------------------------------------------------------------------------------
*) 2010 ensimmäinen neljännes on oikaistu.

Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron
kokonaismäärät olivat 5,0 (4,8) TWh ja 3,8 (3,5) TWh.

Vuoden 2010 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä alueverkkosiirron määrä oli
yhteensä 10,9 (10,0) TWh Ruotsissa ja 2,0 (2,0) TWh Suomessa.

Distribution-liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto oli kolmannella
neljänneksellä 61 miljoonaa euroa eli 14 miljoonaa euroa parempi kuin
vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin. Tämä johtui pääasiassa kasvaneesta
myynnistä ja vahvemmasta Ruotsin kruunusta kolmannen neljänneksen aikana.

Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana liiketoiminta-alueen
vertailukelpoinen liikevoitto oli 216 miljoonaa euroa eli 34 miljoonaa euroa
enemmän kuin tammi-syyskuussa 2009. Kasvun tärkeimmät syyt ovat kylmän sään
vuoksi kasvanut myynti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja vahvempi Ruotsin
kruunu.

Suomessa sähköverkkoasiakkaiden automaattisen mittarinluennan pilottivaihe
käynnistyi lokakuussa 2010. Automaattisesta mittarinluennasta on asiakkaille
useita etuja, kuten aiempaa paremmat mahdollisuudet sähkönkulutuksen hallintaan
ja ymmärtämiseen.

Distribution tehostaa toimintaansa kehittämällä automaatiota ja keskittymällä
ydinliiketoimintaansa. Tämän vuoksi osa kenttätoiminnoista ulkoistetaan.

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        | III/10 | III/09 | I-III/ | I-III/ | 2009   | Edelliset |
| jakeluverkoissa,    |        |        | 10     | 09     |        | 12 kk     |
| TWh                 |        |        |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi              | 2,8    | 2,7    | 10,7   | 10,1   | 14,0   | 14,6      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi               | 1,8    | 1,7    | 7,0    | 6,6    | 9,4    | 9,8       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja               | 0,4    | 0,4    | 1,8    | 1,6    | 2,3    | 2,5       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro                | 0,0    | 0,0    | 0,1    | 0,1    | 0,2    | 0,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 5,0    | 4,8    | 19,6   | 18,4   | 25,9   | 27,1      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönjakeluasiakkaiden lukumäärä   | 30.9.2010        | 30.9.2009           |
| alueittain, tuhatta                 |                  |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                              | 888              | 888                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                               | 616              | 609                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                           | 124              | 123                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                            | 1 628            | 1 620               |
--------------------------------------------------------------------------------

Electricity Sales

Electricity Sales -liiketoiminta-alue vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,2
miljoonalle kotitalous- ja yritysasiakkaalle sekä muille sähkön
vähittäismyyjille Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Electricity Sales ostaa
sähkönsä Nord Poolista. Electricity Sales myy noin 70 % volyymistaan
yritysasiakkaille ja 30 % vähittäisasiakkaille.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa         | III/10 | III/09 | I-III/ | I-III/0 | 2009  | Edelliset |
|                     |        |        | 10     | 9       |       | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti              | 305    | 272    | 1 269  | 1 039   | 1 449 | 1 679     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti      | 301    | 266    | 1 254  | 1 017   | 1 417 | 1 654     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti        | 4      | 6      | 15     | 22      | 32    | 25        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | 12     | -7     | 6      | -8      | 29    | 43        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   | 11     | 7      | 8      | 11      | 22    | 19        |
| liikevoitto         |        |        |        |         |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma      |        |        | 55     | 46      | 125   |           |
| (kauden lopussa)    |        |        |        |         |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman     |        |        |        |         | 28,9  | 48,0      |
| tuotto, %           |        |        |        |         |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   |        |        |        |         | 18,6  | 17,9      |
| sidotun pääoman     |        |        |        |         |       |           |
| tuotto, %           |        |        |        |         |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit  | 0      | 0      | 0      | 1       | 1     | 0         |
| käyttöomaisuuteen   |        |        |        |         |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö          |        |        | 521    | 638     | 611   |           |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä liiketoiminta-alueen sähkönmyynti oli 5,6
(5,7) TWh. Tammi-syyskuussa 2010 sähkönmyynti oli yhteensä 21,7 (21,7) TWh.
Kannattamattoman yritysasiakassegmentin uudelleenjärjestelyt käynnistyivät
helmikuussa 2010 ja vaikuttavat Electricity Sales -liiketoiminta-alueen
myyntivolyymeihin vuoden 2010 viimeisestä neljänneksestä eteenpäin.

Electricity Salesin kolmannen neljänneksen vertailukelpoista liikevoittoa
paransivat edelleen pienentyneet kiinteät kustannukset sekä paremmat katteet
etenkin Ruotsissa. Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen hintapiikit vaikuttivat
negatiivisesti liiketoiminta-alueen kannattavuuteen. Tämä johti
vertailukelpoisen liikevoiton pienenemiseen tammi-syyskuussa.

Russia

Russia-divisioona koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä.
Se sisältää OAO Fortumin ja Fortumin yli 25 prosentin omistusosuuden TGC-1:ssä.
TGC-1 on osakkuusyhtiö, joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa         | III/10 | III/09 | I-III/ | I-III/0 | 2009  | Edelliset |
|                     |        |        | 10     | 9       |       | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti              | 137    | 111    | 550    | 435     | 632   | 747       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti      | 111    | 87     | 355    | 281     | 390   | 464       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti      | 24     | 18     | 189    | 143     | 219   | 265       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti        | 2      | 6      | 6      | 11      | 23    | 18        |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA              | 35     | -1     | 100    | 27      | 55    | 128       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | 14     | -19    | 37     | -28     | -20   | 45        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   | -16    | -20    | -9     | -28     | -20   | -1        |
| liikevoitto         |        |        |        |         |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma      |        |        | 2 522  | 2 112   | 2 260 |           |
| (kauden lopussa)    |        |        |        |         |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman     |        |        |        |         | 0,0   | 2,9       |
| tuotto, %           |        |        |        |         |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   |        |        |        |         | 0,0   | 1,0       |
| sidotun pääoman     |        |        |        |         |       |           |
| tuotto, %           |        |        |        |         |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit  | 84     | 58     | 342    | 120     | 218   | 440       |
| käyttöomaisuuteen   |        |        |        |         |       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö          |        |        | 4 332  | 5 107   | 4 855 |           |
--------------------------------------------------------------------------------

OAO Fortum toimii Uralin kehittyneillä teollisuusalueilla ja Länsi-Siperian
öljyntuotantoalueilla.

Russia-divisioonan sähkönmyynti vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä oli 3,8
(4,0) TWh. Samana aikana lämmönmyynti oli yhteensä 2,3 (2,3) TWh.

Vuoden 2010 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä OAO Fortum myi 59 %
sähköntuotannostaan vapautetulla sähkön hinnalla.

--------------------------------------------------------------------------------
| OAO Fortumin keskeiset  | III/1 | III/0 | Muutos | I-III/ | I-III/ | Muutos  |
| sähkön, kapasiteetin ja | 0     | 9     |        | 10     | 09     |         |
| kaasun hinnat           |       |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta       | 936   | 700   | 34%    | 842    | 613    | 37%     |
| (markkinahinta), Uralin |       |       |        |        |        |         |
| alue, RUB/MWh           |       |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| OAO Fortumin            | 607   | 529   | 15%    | 614    | 533    | 15%     |
| keskimääräinen          |       |       |        |        |        |         |
| säännelty sähkön hinta, |       |       |        |        |        |         |
| RUB/MWh                 |       |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen          | 169   | 186   | -9%    | 169    | 188    | -10%    |
| säännelty               |       |       |        |        |        |         |
| kapasiteettihinta,      |       |       |        |        |        |         |
| tRUB/MW/kk              |       |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen kaasun   | 2 221 | 1 837 | 21%    | 2 221  | 1 731  | 28%     |
| säännelty hinta Uralin  |       |       |        |        |        |         |
| alueella, RUB/1000 m3   |       |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Divisioonan vertailukelpoinen liiketappio oli 16 (20) miljoonaa euroa vuoden
2010 kolmannella neljänneksellä. Tappion pieneneminen johtuu pääasiassa OAO
Fortumin tehokkuuden parannusohjelmasta.

Divisioonan tammi-syyskuun 2010 vertailukelpoinen liiketappio oli 9 miljoonaa
euroa eli 19 miljoonaa euroa pienempi kuin samalla jaksolla vuotta aiemmin
tehokkuuden parannusohjelman ansiosta. Sähkön ja lämmön hieman suurempia
myyntikatteita tasoitti osittain olemassa olevan kapasiteetin saamat alhaisemmat
kapasiteettimaksut.

OAO Fortumin liiketoiminta on tyypillisesti hyvin kausiluonteista: sen tulos on
yleensä vahvin vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä.

Sähkön tukkumarkkinoiden uudistus etenee Venäjällä. Tammikuun 2010 alusta
lähtien 60 % Venäjän kaikesta sähköntuotannosta on myyty kilpailluilla
markkinoilla. Osuus nousi 80 %:iin heinäkuun 2010 alussa. Sähkön
tukkumarkkinoiden odotetaan vapautuvan kokonaan vuoden 2011 alusta.

Tällä hetkellä noin kolmannes Fortumin sähkönmyynnistä Venäjällä tulee
kapasiteettimaksuista, joita sähköntuottajalle maksetaan sen käytettävissä
olevan tuotantokapasiteetin perusteella. Venäjän hallitus on hyväksynyt vuoden
2011 alusta käynnistyvien pitkän aikavälin kapasiteettimarkkinoiden säännöt.
Yksityiskohdat ovat vielä valmisteilla.

Vuoden 2007 jälkeen investointivelvoitesopimusten (Capacity Supply Agreement)
perusteella rakennetulle tuotantokapasiteetille maksetaan takuuhintaa 10 vuoden
ajan riittävän investointituoton varmistamiseksi. Hintaparametrit hyväksyttiin
huhtikuussa. Kapasiteettimaksut hallituksen investointivelvoitesopimuksiin
kuulumattomalle kapasiteetille määräytyvät huutokaupalla, ja niille saatetaan
asettaa hintakattoja.

Fortum on nopeuttanut OAO Fortumin 2 300 MW:n investointiohjelmaa talouskriisin
jälkeisen kysynnän elpymisen ja Venäjän kapasiteettimarkkinoiden kehittymisen
johdosta. Uudet yksiköt on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 loppuun
mennessä. Kolmen ensimmäisen yksikön odotetaan nyt olevan kaupallisessa käytössä
vuoden 2011 alkupuoliskolla, noin 2-3 kuukautta myöhemmin kuin aiemmin
arvioitiin.

Uusi kapasiteetti on tärkeä tekijä vakaalle tuloskasvulle Venäjällä, sillä
tuotantovolyymien kasvu tuo lisää myyntituloja, ja uuden kapasiteetin odotetaan
saavan vähintään 3-4 kertaa vanhaa kapasiteettia korkeampaa hintaa
kapasiteettimarkkinoilla. Investointiohjelman loppuosan arvo syyskuun lopun 2010
valuuttakursseilla laskettuna on arviolta 1,7 miljardia euroa lokakuusta 2010
eteenpäin.

OAO Fortumin tehokkuuden parannusohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti.
Vuosittaisten tehokkuusparannusten odotetaan kasvavan noin 100 miljoonaan euroon
vuonna 2011.
Russia-divisioonan vertailukelpoinen liiketappio on pienentynyt 86 miljoonalla
eurolla vuoden 2009 ensimmäisestä neljänneksestä, jolloin raportoitiin
divisioonan ensimmäinen täyden 12 kuukauden tulos Fortumilla (12 kuukauden
vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli -87
miljoonaa euroa, ja 12 kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2010
kolmannella neljänneksellä oli -1 miljoonaa euroa).

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä osakkeiden myynnit

Investoinnit käyttöomaisuuteen tammi-syyskuussa 2010 olivat 750 (634) miljoonaa
euroa. Investoinnit ilman yritysostoja olivat 723 (571) miljoonaa euroa.

Fortum suunnittelee ottavansa käyttöön uutta sähkön- ja
lämmöntuotantokapasiteettia seuraavasti:
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | Tyyppi   | Sähkökapasiteet | Lämpökapasiteett | Toimitus  |
|                  |          | ti MW           | i                | alkaa*    |
|                  |          |                 | MW               |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat             |          |                 |                  |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Czestochowa,     | CHP bio, | 64              | 120              | Q4/2010   |
| Puola            | hiili    |                 |                  |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pärnu, Viro      | CHP bio, | 24              | 50               | Q4/2010   |
|                  | turve    |                 |                  |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power            |          |                 |                  |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoimalaitost | Vesivoim | 20-30           |                  | 2010      |
| en perusparannus | a        |                 |                  |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia           |          |                 |                  |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tyumen 1         | CCGT,    | 231             |                  | Q1/2011   |
|                  | kaasu    |                 |                  |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tobolsk          | CCGT,    | 200             |                  | Q2/2011   |
|                  | kaasu    |                 |                  |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Chelyabinsk 3    | CCGT,    | 226             |                  | Q2/2011   |
|                  | kaasu    |                 |                  |           |
--------------------------------------------------------------------------------
*Kaupallisen käytön aloitus, jota edeltää esimerkiksi testikäytöt ja
lupamenettelyt.

Power

Fortum ilmoitti elokuussa 2010 hankkivansa 40 %:n osuuden Blaikenin
tuulivoimahankkeesta Ruotsissa. Ruotsalainen energiayhtiö Skellefteå Kraft
omistaa loput 60 %:a osakkeista. Fortumin ja Skellefteå Kraftin yhteisyritys,
Blaiken Vind AB, suunnittelee tuulipuiston rakentamista Blaikenin alueelle
Pohjois-Ruotsiin. Tuulipuiston 100 tuulivoimalan kokonaisteho on 250 MW, ja sen
arvioitu vuosituotanto on 600-720 gigawattituntia (GWh). Suunnitelman mukaan
tuulipuisto rakennetaan vaiheittain. Rakennustyö alkaa vuonna 2011, ja puiston
odotetaan valmistuvan vuonna 2015. Fortumin osuus hankkeen
kokonaisinvestoinnista on enintään 160 miljoonaa euroa.

Suomen hallitus antoi kielteisen periaatepäätöksen Fortumin hakemukselle uuden
ydinvoimalaitosyksikön, Loviisa 3:n, rakentamisesta. Fortum on myös noin 25 %:n
osuudella vähemmistöosakas Teollisuuden Voimassa eli TVO:ssa, jonka
periaatepäätöshakemuksen neljännen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta Eurajoen
Olkiluotoon hallitus hyväksyi ja eduskunta ratifioi.

Fortum osallistuu TVO-omistusosuutensa kautta Olkiluoto 3:n 1 600 MW:n
ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen Suomessa. Olkiluoto 3:n TVO:lle toimittava
AREVA-Siemens arvioi kesäkuussa, että suurin osa töistä saataisiin päätökseen
vuonna 2012 ja laitoksen säännöllinen käyttö voi alkaa vuoden 2013 aikana.

Syyskuussa 2010 Fortum myi osuutensa tuulivoiman tuotantoyhtiö Hyötytuuli
Oy:stä.

Heat

Tammikuussa 2010 Fortum osti Nokialla sijaitsevan CHP-laitoksen. Voimalaitoksen
lämmöntuotantokapasiteetti on noin 85 MW ja sähköntuotantokapasiteetti noin 70
MW.

Helmikuussa 2010 Fortum päätti investoida uuteen jätettä hyödyntävään
CHP-laitokseen Liettuan Klaipedassa. Investoinnin arvo on noin 140 miljoonaa
euroa. Voimalaitoksen suunnitellaan olevan kaupallisessa käytössä vuoden 2013
loppuun mennessä. Voimalaitos käyttää polttoaineenaan yhdyskunta- ja
teollisuusjätettä sekä biomassaa. Laitoksen suunniteltu
lämmöntuotantokapasiteetti on noin 50 MW ja sähköntuotantokapasiteetti noin 20
MW.

Fortumin omistamien ruotsalaisen kaasunsiirtoyhtiö Swedegas AB:n osakkeiden
myynti saatettiin päätökseen helmikuussa. Myyntivoitto sisältyi ensimmäisen
neljänneksen kertaluonteisiin eriin.

Syyskuussa 2010 Fortum vihki käyttöön uuden CHP-laitoksen Częstochowan
kaupungissa Puolassa. Voimalaitoksen kaupallinen käyttö alkaa viimeisellä
neljänneksellä. Voimalaitos käyttää polttoaineenaan biomassaa (noin 25 %) ja
hiiltä. Investoinnin arvo oli noin 135 miljoonaa euroa. Częstochowan uuden
CHP-laitoksen sähköntuotantokapasiteetti on 64 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti
120 MW.

Myös Fortumin uusi CHP-voimalaitos Viron Pärnussa liitettiin verkkoon syyskuussa
2010. Laitoksen kaupallinen käyttö alkaa viimeisellä neljänneksellä.
Investoinnin arvo oli noin 80 miljoonaa euroa. Biomassaa ja turvetta
polttoaineenaan käyttävän voimalaitoksen lämmöntuotantokapasiteetti on 50 MW ja
sähköntuotantokapasiteetti 24 MW.

Fortum ilmoitti syyskuussa 2010 tehneensä investointipäätöksen uuden
jätteenpolttoyksikön rakentamisesta Bristan CHP-laitokselleen Ruotsissa.
Projektin arvo on noin 200 miljoonaa euroa, ja uuden tuotantoyksikön, Brista
2:n, odotetaan valmistuvan vuonna 2013. Yksikön lämmöntuotantokapasiteetin
suunnitellaan olevan noin 57 MW ja sähköntuotantokapasiteetin noin 20 MW.
Investointipäätöksen yhteydessä Fortum päätti myös tutkia mahdollisuutta Brista
2:n yhteisomistukseen tulevaisuudessa Sollentunan kunnallisen energiayhtiön,
Sollentuna Energin, kanssa.

Distribution

Helmikuun alussa 2010 Fortum myi 49 prosentin osuutensa Karlskoga Energi &
Miljössä Ruotsissa Karlskogan kunnalle noin 42 miljoonalla eurolla. Myyntivoitto
sisältyi ensimmäisen neljänneksen kertaluonteisiin eriin.

EU:n kolmas energiamarkkinapaketti saatettiin voimaan syyskuun alussa 2009.
Paketin yhtenä seurauksena Fortum joutuu myymään 25 %:n omistusosuutensa
kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:ssä viimeistään vuoden 2012 alussa. Fortum tutkii
vaihtoehtoja Fingridin osakkeiden myynnille.

Russia

Fortum myi osakkeensa Federal Grid Companyssa (Fortumin omistusosuus oli
0,119 %) ja Kurgan Generating Companyssa (49 % äänioikeuksista) Venäjällä vuoden
2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Myyntivoitot sisältyivät ensimmäisen
neljänneksen kertaluonteisiin eriin.

Fortum myi noin 31 %:n omistusosuutensa JOINT STOCK COMPANY "SAINT-PETERSBURG
SALE COMPANY" (JSC "SSC") -yhtiössä venäläiselle INTER RAO UES -yhtiölle.
Myyntivoitot sisältyivät divisioonan kolmannen neljänneksen kertaluonteisiin
eriin.


Rahoitus

Nettovelka kasvoi kolmannen neljänneksen aikana 102 miljoonalla eurolla 6 608
miljoonaan euroon (5 969 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopussa). Nettovelkaa
kasvatti pääasiassa Ruotsin kruunun vahvistuminen ja konsernin kruunuvelkojen
muuntovaikutus.

Likvidit varat kasvoivat 286 miljoonalla eurolla 694 miljoonasta eurosta 980
miljoonaan euroon (890 miljoonaa vuoden 2009 lopussa). Likvideihin varoihin
kuuluvat OAO Fortumin käteisvarat ja pankkitalletukset, noin 452 miljoonaa euroa
(632 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopussa). Likvidien varojen lisäksi Fortumilla
oli käytettävissään noin 2,9 miljardia euroa nostamattomia valmiusluottoja.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 98 (128) miljoonaa euroa. Kulujen
pieneneminen johtui pääasiassa korkojen alenemisesta vuonna 2010 edellisvuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna. Nettorahoituskuluihin on kirjattu johdannaisten
käyvän arvon muutoksia 20 (5) miljoonaa euroa. Nettovelan ja käyttökatteen
(EBITDA) suhde edellisiltä 12 kuukaudelta oli 2,7 (2,6 vuoden 2009 lopussa).

Moody'sin ja Standard & Poor'sin Fortumille antamat pitkän aikavälin
luottoluokitukset olivat A2 (vakaat näkymät) ja A (vakaat näkymät).

Osakkeet ja osakepääoma

Tammi-syyskuussa 2010 Fortum Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsinki
-pörssissä oli yhteensä 396,5 (453,0) miljoonaa osaketta, arvoltaan 7 394
miljoonaa euroa. Fortumin markkina-arvo vuoden 2010 kolmannen neljänneksen
viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 17 048 miljoonaa
euroa. Raportointikauden korkein noteeraus Fortum Oyj:n osakkeille NASDAQ OMX
Helsinki -pörssissä oli 19,92 euroa ja alin 17,18 euroa. Osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi oli 18,65 euroa. Kolmannen neljänneksen viimeisen
pörssipäivän päätöskurssi oli 19,19 (17,52) euroa.

Raportointikauden lopussa Fortum Oyj:n osakepääoma oli 3 046 185 953 euroa ja
rekisteriin merkittyjen osakkeiden kokonaismäärä 888 367 045. Fortum Oyj ei
omistanut omia osakkeitaan.

Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,8 % raportointikauden lopussa.
Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 29,9
%.
Fortumin hallituksella ei ole yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä valtuuksia
vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai uusien
osakkeiden liikkeelle laskemiseksi.

Konsernin henkilöstö

Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 10 865 (11 613 vuoden 2009 lopussa).

Tutkimus ja kehitys

Ruotsin energiavirasto ja Ruotsin valtion teknologiarahoitusorganisaatio Vinnova
hyväksyivät merkittävän rahoituksen Tukholman Norra Djurgårdsstadenin hankkeen
selvitystyön aloittamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Tukholmaan uusi,
kestävään kehitykseen perustuva asuin- ja liikehuoneistoalue. Fortum on mukana
kehittämässä uutta älykästä sähköverkkoa hyödyntävää energiajärjestelmää.

Fortumin pitkäaikaisen ydinvoimateknologian tutkimus- ja kehitystyön tuloksena
Säteilyturvakeskukselle lähetettiin hakemus ydinpolttoaineen palaman
nostamisesta.

Näkymät

Avaintekijät ja riskit

Fortumin tuloksen kannalta tärkein tekijä on sähkön tukkuhinta. Tukkuhinnan
kehityksen avaintekijöitä ovat tarjonnan ja kysynnän tasapaino, polttoaineiden
ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat sekä vesitilanne. Lisäksi Ruotsin
kruunun ja Venäjän ruplan vaihtokurssit vaikuttavat Fortumin tulokseen.
Valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuvat muuntovaikutukset taseessa kirjataan
Fortumin omaan pääomaan.

Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille
ja operatiivisille riskeille. Lisätietoja Fortumin riskeistä ja
riskienhallinnasta on esitetty Fortumin vuoden 2009 toimintakertomuksessa sekä
konsernin tilinpäätöksessä.

Pohjoismainen markkina

Fortum odottaa tällä hetkellä sähkönkysynnän palautuvan vuoden 2008 tasolle
vuoteen 2012-2014 mennessä Pohjoismaissa. Sähkön osuus
kokonaisenergiankulutuksesta jatkaa kasvuaan.

Lokakuun puolivälissä 2010 sähkön futuurihinta Nord Poolissa loppuvuodelle 2010
oli noin 51 euroa/MWh. Sähkön futuurihinta vuodelle 2011 oli noin 45 euroa/MWh
ja vuodelle 2012 noin 42 euroa/MWh. Hiilen (ICE Rotterdam) futuurihinta
loppuvuodelle 2010 puolestaan oli noin 100 Yhdysvaltain dollaria barrelilta ja
hiilidioksidipäästöoikeuksien markkinahinta loppuvuodelle 2010 noin 16 euroa
hiilidioksiditonnia kohti.

Lokakuun puolivälissä 2010 Pohjoismaiden vesivarastot olivat noin 15 TWh
keskimääräistä pienemmät ja 16 TWh alle vuoden 2009 vastaavan tason.

Russia

Venäjällä sähkön tukkumarkkinoiden uudistus etenee. Sähkön tukkumarkkinoiden
odotetaan vapautuvan kokonaan vuoden 2011 alusta. Lisäksi
kapasiteettimarkkinoiden säännöistä on päästy sopimukseen. Uudelle,
investointivelvoitesopimusten (Capacity Supply Agreement) perusteella
rakennetulle tuotantokapasiteetille odotetaan maksettavan muuta kapasiteettia
huomattavasti korkeampaa hintaa.

Fortum on nopeuttanut OAO Fortumin 2 300 MW:n investointiohjelmaa talouskriisin
jälkeisen kysynnän elpymisen ja Venäjän kapasiteettimarkkinoiden kehittymisen
johdosta. Uudet yksiköt on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 loppuun
mennessä. Kolmen ensimmäisen yksikön odotetaan nyt olevan kaupallisessa käytössä
vuoden 2011 alkupuoliskolla, noin 2-3 kuukautta myöhemmin kuin aiemmin
arvioitiin. Investointiohjelma on tärkeä tekijä vakaalle tuloskasvulle
Venäjällä. Ohjelman loppuosan arvo syyskuun lopun 2010 valuuttakursseilla
laskettuna on arviolta 1,7 miljardia euroa lokakuusta 2010 eteenpäin.

Kaasun keskimääräinen säännelty hinta nousi 24 % ensimmäisellä neljänneksellä
vuoden 2009 keskimääräiseen hintaan verrattuna. Kaasun säännellyn hinnan
odotetaan pysyvän muuttumattomana vuoden 2010 loppuun. Virallisen suunnitelman
mukaan säänneltyä kaasun hintaa nostetaan 15 % vuonna 2011. Säännelty sähkön
hinta on vuositasolla sidottu säänneltyyn kaasun hintaan ja inflaatioon.

Vuosittaisten tehokkuusparannusten odotetaan kasvavan noin 100 miljoonaan euroon
vuonna 2011.

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Fortum arvioi vuoden 2010 käyttöomaisuusinvestointiensa jäävän jonkin verran
alhaisemmalle tasolle kuin aiemmin on ilmoitettu, noin 1,4 miljardiin euroon.
Vuonna 2011 käyttöomaisuusinvestointien odotetaan nousevan noin 1,6 miljardiin
euroon, mikä ylittää aiemmin tiedotetun 0,8-1,2 miljardin euron vaihteluvälin.
Myös vuosina 2012 ja 2013 käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan ylittävän
yhtiön normaalin 0,8-1,2 miljardin euron vaihteluvälin. Pääasiallinen syy
korkeampiin käyttöomaisuusinvestointeihin vuosina 2010-2013 on OAO Fortumin
investointiohjelman aikataulun nopeuttaminen.

Verotus

Ruotsin hallitus on esittänyt korotusta vesivoiman kiinteistöveroihin vuoden
2011 alusta lähtien. Fortum arvioi, että toteutuessaan veromuutoksen vaikutukset
olisivat noin 15 miljoonaa euroa.

Windfall-verotus poistettiin hallituksen esityslistalta Suomessa.

Suojaus

Syyskuun 2010 lopussa Power-divisioonan arvioidusta sähkön tukkumyynnistä
Pohjoismaissa oli suojattu noin 80 % noin 45 euroon/MWh loppuvuodeksi 2010.
Vuodeksi 2011 divisioonan arvioidusta sähkön tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli
suojattu noin 70 % noin 44 euroon/MWh ja vuodeksi 2012 noin 35 % noin 43
euroon/MWh.

Raportoidut suojaukset voivat vaihdella huomattavasti Fortumin
sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimien mukaan. Suojaukset tehdään
pääasiassa johdannaissopimuksilla. Näistä useimmat ovat Nord Poolissa
kaupankäynnin kohteena olevia forward-sopimuksia tai vakioituja futuureja,
joihin kuuluu useita erilaisia tuotteita ja maturiteetteja.

Kannattavuus

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja
viimeisellä neljänneksellä.

Fortumin Power-divisioonan toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinnat,
Fortumin joustavan tuotantorakenteen käytettävyys ja käyttö sekä valuuttojen
kurssivaihtelut. Jos sähköntuotantolähteiden suhteellisissa osuuksissa
tapahtuvien muutosten potentiaalisia vaikutuksia ei oteta huomioon, 1 euron
muutos megawattituntia kohti Power-divisioonan toteutuneessa
sähköntukkumyyntihinnassa Pohjoismaissa johtaa noin 50 miljoonan euron
muutokseen Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.

Fortumin tulos vuoden kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä oli vakaa. Yhtiöllä
on joustava, kustannustehokas ja ilmastomyönteinen tuotantorakenne. Fortumin
taloudellinen asema ja maksuvalmius ovat vahvoja.


Espoo, 20.10.2010
Fortum Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Tapio Kuula, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 4112
Juha Laaksonen,
talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519

Fortumin sijoittajasuhteet, puh. +358 10 453 6150 / investors@fortum.com


Tiivistetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34,
osavuosikatsaukset ‑standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei ole
tilintarkastettu.

Fortumin varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää 31.3.2011, ja vuoden 2011
mahdolliset osinkoihin liittyvät päivämäärät ovat seuraavat:
- Osingon irtoamispäivä 1.4.2011
- Osingonmaksun täsmäytyspäivä 5.4.2011
- Osingonmaksupäivä 12.4.2011

Fortumin vuosikertomus tilikaudelta 2010 julkaistaan viimeistään viikolla 10.

Tulostiedotus vuonna 2011:
- Vuoden 2010 tilinpäätöstiedote julkaistaan
2.2.2011 arviolta klo 9.00.
- Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 28.4.2011 noin klo 9.00.

- Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 19.7.2011 noin klo 9.00.

- Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 20.10.2011 noin klo 9.00.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Osavuosikatsaukseen liittyvää lisätietoa, mukaan lukien vuosineljännestaulukot,
on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Osavuosikatsauksen sisältö

Sivu
20 Lyhennetty konsernin tuloslaskelma
22 Lyhennetty konsernin tase
23 Lyhennetty laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
24 Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma
25 Nettovelan muutokset ja tunnusluvut
26 Konsernin lyhennetyn osavuosikatsauksen liitetiedot
39 Tunnuslukujen laskentakaavat
41 Markkinatilanne
42 Tuotanto- ja myyntivolyymit

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum Oyj                                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-syyskuu 2010                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| 21.10.2010 klo 9.00                                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty  |      |       |       |         |         |         |           |
| konsernin   |      |       |       |         |         |         |           |
| tuloslaskel |      |       |       |         |         |         |           |
| ma          |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | Lii- | III/  | III/  | I-III/  | I-III/  | 2009    | Edelliset |
|             | te   | 2010  | 2009  | 2010    | 2009    |         | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 4    | 1 152 | 1 046 | 4 394   | 3 872   | 5 435   | 5 957     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot |      | 30    | 16    | 85      | 55      | 84      | 114       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit |      | -475  | -352  | -1 936  | -1 419  | -2 027  | -2 544    |
| ja palvelut |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstök |      | -116  | -114  | -374    | -373    | -495    | -496      |
| ulut        |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja  | 4,   | -140  | -128  | -416    | -374    | -510    | -552      |
| arvonalentu | 12   |       |       |         |         |         |           |
| miset       |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut  |      | -149  | -152  | -461    | -443    | -599    | -617      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukel |      | 10    | -30   | 95      | -58     | -106    | 47        |
| poisuuteen  |      |       |       |         |         |         |           |
| vaikuttavat |      |       |       |         |         |         |           |
| erät        |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto |      | 312   | 286   | 1 387   | 1 260   | 1 782   | 1 909     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus       | 4,   | 10    | 3     | 41      | -1      | 21      | 63        |
| osakkuus-   | 13   |       |       |         |         |         |           |
| ja          |      |       |       |         |         |         |           |
| yhteisyrity |      |       |       |         |         |         |           |
| sten        |      |       |       |         |         |         |           |
| tuloksesta  |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korkokulut |      | -48   | -56   | -140    | -188    | -241    | -193      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot |      | 18    | 23    | 53      | 76      | 98      | 75        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaist |      | 1     | -8    | 20      | 5       | -1      | 14        |
| en käyvän   |      |       |       |         |         |         |           |
| arvon       |      |       |       |         |         |         |           |
| muutokset   |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        |      | -8    | -6    | -31     | -21     | -23     | -33       |
| rahoituserä |      |       |       |         |         |         |           |
| t - netto   |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuo |      | -37   | -47   | -98     | -128    | -167    | -137      |
| tot ja      |      |       |       |         |         |         |           |
| -kulut      |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto      |      | 285   | 242   | 1 330   | 1 131   | 1 636   | 1 835     |
| ennen       |      |       |       |         |         |         |           |
| veroja      |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   | 9    | -45   | -39   | -236    | -211    | -285    | -310      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden      |      | 240   | 203   | 1 094   | 920     | 1 351   | 1 525     |
| voitto      |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautumine |      |       |       |         |         |         |           |
| n:          |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön   |      | 247   | 211   | 1 069   | 906     | 1 312   | 1 475     |
| omistajille |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvall |      | -7    | -8    | 25      | 14      | 39      | 50        |
| attomille   |      |       |       |         |         |         |           |
| omistajille |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |      | 240   | 203   | 1 094   | 920     | 1 351   | 1 525     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtai | 10   |       |       |         |         |         |           |
| nen tulos   |      |       |       |         |         |         |           |
| (euroa per  |      |       |       |         |         |         |           |
| osake)      |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamat |      | 0,27  | 0,24  | 1,20    | 1,02    | 1,48    | 1,66      |
| on          |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu |      | 0,27  | 0,24  | 1,20    | 1,02    | 1,48    | 1,66      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa |      | III/2 | III/2 | I-III/2 | I-III/2 | 2009    | Edelliset |
|             |      | 010   | 009   | 010     | 009     |         | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukel |      | 302   | 316   | 1 292   | 1 318   | 1 888   | 1 862     |
| poinen      |      |       |       |         |         |         |           |
| liikevoitto |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonte |      | 36    | 7     | 86      | 21      | 29      | 94        |
| iset erät   |      |       |       |         |         |         |           |
| (luovutusvo |      |       |       |         |         |         |           |
| itot ja     |      |       |       |         |         |         |           |
| -tappiot)   |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulevaisuuden      |       |       |         |         |         |           |
| kassavirtoja       |       |       |         |         |         |           |
| suojaavien         |       |       |         |         |         |           |
| johdannaisten      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyvän      |      | -16   | -32   | 5       | -53     | -76     | -18       |
| arvon       |      |       |       |         |         |         |           |
| muutokset   |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuo |      | -10   | -5    | 4       | -26     | -59     | -29       |
| ltorahastoo |      |       |       |         |         |         |           |
| n liittyvä  |      |       |       |         |         |         |           |
| oikaisu     |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukel |      | 10    | -30   | 95      | -58     | -106    | 47        |
| poisuuteen  |      |       |       |         |         |         |           |
| vaikuttavat |      |       |       |         |         |         |           |
| erät        |      |       |       |         |         |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto |      | 312   | 286   | 1 387   | 1 260   | 1 782   | 1 909     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty   |     |        |        |         |         |         |         |
| konsernin    |     |        |        |         |         |         |         |
| laaja        |     |        |        |         |         |         |         |
| tuloslaskelm |     |        |        |         |         |         |         |
| a            |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa  |     | III/   | III/   | I-III/  | I-III/  | 2009    | 2008    |
|              |     | 2010   | 2009   | 2010    | 2009    |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden       |     | 240    | 203    | 1 094   | 920     | 1 351   | 1 596   |
| voitto       |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan  |     |        |        |         |         |         |         |
| tuloksen     |     |        |        |         |         |         |         |
| erät         |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran  |     |        |        |         |         |         |         |
| suojaukset   |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon |     | 39     | 221    | -119    | 131     | -195    | 453     |
| muutokset    |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot      |     | -15    | -71    | -18     | -154    | -218    | 160     |
| tuloslaskelm |     |        |        |         |         |         |         |
| aan          |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot      |     | 2      | -1     | -6      | -2      | -4      | -4      |
| vaihto-omais |     |        |        |         |         |         |         |
| uuteen/ainee |     |        |        |         |         |         |         |
| llisiin      |     |        |        |         |         |         |         |
| hyödykkeisii |     |        |        |         |         |         |         |
| n            |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot        |     | -5     | -39    | 34      | 8       | 108     | -168    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettosijoitu |     |        |        |         |         |         |         |
| sten suojaus |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon |     | -20    | -6     | -30     | -8      | -25     | -       |
| muutokset    |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot        |     | 5      | 2      | 8       | 0       | 6       | -       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä   |     |        |        |         |         |         |         |
| olevat       |     |        |        |         |         |         |         |
| rahoitusvara |     |        |        |         |         |         |         |
| t            |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon |     | -1     | -      | -1      | 2       | 0       | -1      |
| muutokset    |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot   |     | -189   | 75     | 255     | -52     | 21      | -621    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus              | 19     | 40     | -61     | 1       | -37     | -628    |
| osakkuusyritysten  |        |        |         |         |         |         |
| muista laajan      |        |        |         |         |         |         |
| tuloksen eristä 1) |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |     | -1     | 1      | 0       | -6      | 1       | 1       |
| muutokset    |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan  |     | -166   | 222    | 62      | -80     | -343    | -808    |
| tuloksen     |     |        |        |         |         |         |         |
| erät,        |     |        |        |         |         |         |         |
| verojen      |     |        |        |         |         |         |         |
| jälkeen      |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos  |     | 74     | 425    | 1 156   | 840     | 1 008   | 788     |
| yhteensä     |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan       |     |        |        |         |         |         |         |
| tuloksen     |     |        |        |         |         |         |         |
| jakautuminen |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön    |     | 79     | 420    | 1 093   | 832     | 971     | 797     |
| omistajille  |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvalla |     | -5     | 5      | 63      | 8       | 37      | -9      |
| ttomille     |     |        |        |         |         |         |         |
| omistajille  |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |     | 74     | 425    | 1 156   | 840     | 1 008   | 788     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Josta     |     |        |        |         |         |         |         |
| Hafslund     |     |        |        |         |         |         |         |
| ASA:n        |     |        |        |         |         |         |         |
| omistamien   |     |        |        |         |         |         |         |
| REC:n        |     |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeiden käyvän  | 16     | 32     | -69     | 4       | -37     | -667    |
| arvon muutosta ml. |        |        |         |         |         |         |
| muuntoerot         |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin |         |         |          |           |            |
| tase                 |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          | Liite   | 30.9.2010          | 30.9.     | 31.12.     |
|                      |         |                    | 2009      | 2009       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat  |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat          | 12      |         | 382      | 365       | 391        |
| hyödykkeet           |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet  | 12      |         | 14 193   | 12 683    | 12 855     |
| ja kalusto           |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja | 4, 13             | 2 130    | 2 194     | 2 188      |
| yhteisyrityksissä    |                   |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus valtion        | 16      |         | 616      | 588       | 570        |
| ydinjätehuoltorahast |         |         |          |           |            |
| osta                 |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                |         |         | 66       | 64        | 59         |
| etuuspohjaisista     |         |         |          |           |            |
| eläkejärjestelyistä  |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset   |         |         | 70       | 61        | 69         |
| sijoitukset          |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset       |         |         | 57       | 7         | 47         |
| verosaamiset         |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrument | 6       |         | 232      | 319       | 195        |
| it                   |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset        |         |         | 1 109    | 908       | 918        |
| korolliset saamiset  |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat  |         |         | 18 855   | 17 189    | 17 292     |
| yhteensä             |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat  |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus      |         |         | 455      | 463       | 447        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrument | 6       |         | 128      | 380       | 182        |
| it                   |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja    |         |         | 784      | 712       | 1 030      |
| muut saamiset        |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Pankkitalletukset |         |         | 9        | 395       | 397        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja             |         |         | 971      | 420       | 493        |
| pankkisaamiset       |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat       | 15      |         | 980      | 815       | 890        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat  |         |         | 2 347    | 2 370     | 2 549      |
| yhteensä             |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä       |         |         | 21 202   | 19 559    | 19 841     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA           |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön            |         |         |          |           |            |
| omistajille kuuluva  |         |         |          |           |            |
| oma pääoma           |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma          | 14      |         | 3 046    | 3 046     | 3 046      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto     |         |         | 73       | 73        | 73         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet            |         |         | 5 155    | 4 281     | 4 762      |
| voittovarat          |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oman pääoman    |         |         | -35      | 496       | 153        |
| erät                 |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |         |         | 8 239    | 7 896     | 8 034      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomat   |         |         | 497      | 432       | 457        |
| omistajat            |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä  |         |         | 8 736    | 8 328     | 8 491      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA        |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras |         |         |          |           |            |
| pääoma               |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen           | 15      |         | 6 464    | 6 531     | 6 002      |
| pitkäaikainen vieras |         |         |          |           |            |
| pääoma               |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrument | 6       |         | 157      | 173       | 191        |
| it                   |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset       |         |         | 1 810    | 1 810     | 1 750      |
| verovelat            |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan          | 16      |         | 616      | 588       | 570        |
| liittyvät varaukset  |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varaukset       |         |         | 231      | 212       | 209        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet     |         |         | 22       | 50        | 23         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen    |         |         | 468      | 461       | 472        |
| vieras pääoma        |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras |         |         | 9 768    | 9 825     | 9 217      |
| pääoma yhteensä      |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras |         |         |          |           |            |
| pääoma               |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen           | 15      |         | 1 124    | 325       | 857        |
| lyhytaikainen vieras |         |         |          |           |            |
| pääoma               |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrument | 6       |         | 619      | 266       | 276        |
| it                   |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu     |         |         | 955      | 815       | 1 000      |
| lyhytaikainen vieras |         |         |          |           |            |
| pääoma               |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras |         |         | 2 698    | 1 406     | 2 133      |
| pääoma yhteensä      |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma        |         |         | 12 466   | 11 231    | 11 350     |
| yhteensä             |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras |         |         | 21 202   | 19 559    | 19 841     |
| pääoma yhteensä      |         |         |          |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortum Oyj
Tammi-syyskuu 2010
Lyhennetty laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Osake-pääomaYlikurssi-rahasto Kertyneet voittovarat Muut oman pääoman
erätEmoyhtiön omistajatMääräys-vallattomat omistajatOma pääoma yhteensä

--------------------------------------------------------------------------------
| milj.      |         |      | Kertyne | Muuntoe | Kassavir | Muut   | Muut   |
| euroa      |         |      | et      | rot     | ta-suoja | laajan | laajan |
|            |         |      | voittov |         | ukset    | tuloks | tuloks |
|            |         |      | arat    |         |          | en     | en     |
|            |         |      |         |         |          | erät   | erät   |
|            |         |      |         |         |          |        | osakku |
|            |         |      |         |         |          |        | us-yht |
|            |         |      |         |         |          |        | iöissä |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 3    | 73 | 5    | -567 | 21   | 1    | 131  | 8 034 | 457  | 8 491 |
| pääoma | 046  |    | 329  |      |      |      |      |       |      |       |
| 31.12. |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| 2009   |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden |      |    | 1    |      |      |      |      | 1 069 | 25   | 1 094 |
| tulos  |      |    | 069  |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muunto |      |    |      | 211  | 1    |      | 11   | 223   | 44   | 267   |
| erot   |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden |      |    | 1    |      | -105 | -23  | -72  | -199  | -6   | -205  |
| muut   |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| laajan |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| tuloks |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| en     |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| erät   |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja  |      |    | 1    | 211  | -104 | -23  | -61  | 1 093 | 63   | 1 156 |
| tulos  |      |    | 070  |      |      |      |      |       |      |       |
| yhteen |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| sä     |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingo |      |    | -888 |      |      |      |      | -888  |      | -888  |
| njako  |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingo |      |    |      |      |      |      |      | 0     | -22  | -22   |
| njako  |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| määräy |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| svalla |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| ttomil |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| le     |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| omista |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| jille  |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutok |      |    |      |      |      |      |      | 0     | -1   | -1    |
| set    |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| yritys |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| hankin |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| tojen  |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| yhteyd |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| essä   |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 3    | 73 | 5    | -356 | -83  | -22  | 70   | 8 239 | 497  | 8 736 |
| pääoma | 046  |    | 511  |      |      |      |      |       |      |       |
| 30.9.2 |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| 010    |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 3    | 73 | 4    | -576 | 321  | 36   | 168  | 7 954 | 457  | 8 411 |
| pääoma | 044  |    | 888  |      |      |      |      |       |      |       |
| 31.12. |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| 2008   |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden |      |    | 906  |      |      |      |      | 906   | 14   | 920   |
| tulos  |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muunto |      |    |      | -59  | -5   |      | 25   | -39   | 7    | -32   |
| erot   |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden |      |    | -2   |      | -3   | -6   | -24  | -35   | -13  | -48   |
| muut   |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| laajan |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| tuloks |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| en     |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| erät   |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja  |      |    | 904  | -59  | -8   | -6   | 1    | 832   | 8    | 840   |
| tulos  |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| yhteen |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| sä     |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingo |      |    | -888 |      |      |      |      | -888  |      | -888  |
| njako  |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingo |      |    |      |      |      |      |      | 0     | -19  | -19   |
| njako  |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| määräy |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| svalla |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| ttomil |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| le     |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| omista |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| jille  |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutok |      |    | -4   |      |      |      |      | -4    | -14  | -18   |
| set    |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| yritys |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| hankin |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| tojen  |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| yhteyd |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| essä   |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytet | 2    |    | 16   |      |      | -16  |      | 2     |      | 2     |
| yt     |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| optio- |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| oikeud |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| et 1)  |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 3    | 73 | 4    | -635 | 313  | 14   | 169  | 7 896 | 432  | 8 328 |
| pääoma | 046  |    | 916  |      |      |      |      |       |      |       |
| 30.9.2 |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| 009    |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 3    | 73 | 4    | -576 | 321  | 36   | 168  | 7 954 | 457  | 8 411 |
| pääoma | 044  |    | 888  |      |      |      |      |       |      |       |
| 31.12. |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| 2008   |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden |      |    | 1    |      |      |      |      | 1 312 | 39   | 1 351 |
| tulos  |      |    | 312  |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muunto |      |    |      | 9    | -4   |      | 28   | 33    | 12   | 45    |
| erot   |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden |      |    | 6    |      | -296 | -19  | -65  | -374  | -14  | -388  |
| muut   |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| laajan |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| tuloks |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| en     |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| erät   |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja  |      |    | 1    | 9    | -300 | -19  | -37  | 971   | 37   | 1 008 |
| tulos  |      |    | 318  |      |      |      |      |       |      |       |
| yhteen |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| sä     |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingo |      |    | -888 |      |      |      |      | -888  |      | -888  |
| njako  |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingo |      |    |      |      |      |      |      | 0     | -19  | -19   |
| njako  |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| määräy |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| svalla |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| ttomil |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| le     |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| omista |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| jille  |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutok |      |    | -5   |      |      |      |      | -5    | -18  | -23   |
| set    |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| yritys |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| hankin |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| tojen  |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| yhteyd |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| essä   |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytet | 2    |    | 16   |      |      | -16  |      | 2     |      | 2     |
| yt     |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| optio- |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| oikeud |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| et 1)  |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 3    | 73 | 5    | -567 | 21   | 1    | 131  | 8 034 | 457  | 8 491 |
| pääoma | 046  |    | 329  |      |      |      |      |       |      |       |
| 31.12. |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
| 2009   |      |    |      |      |      |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Viimeisen optio-ohjelman (2002B) merkintäajan päättymisen 1.5.2009
kirjanpitokäsittelyn vaikutus.
Muuntoerot
Muuntoerot vaikuttivat emoyhtiön omistajille kuuluvaan osuuteen omasta pääomasta
223 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana
(I-III/2009: -39) sisältäen Ruotsin ja Norjan kruunujen sekä Venäjän ruplan
nettovaikutuksen yhteensä 216 miljoonaa euroa (I-III/2009: -39). Osa
muuntoerosta syntyy, kun Hafslundin omistamat Norjan kruunun määräiset REC:n
osakkeet arvostetaan käypään arvoon. Arvostuksen vaikutus, 4 miljoonaa euroa
(I-III/2009: 19), esitetään yhdessä osakkuusyhtiöiden muiden laajan tuloksen
erien kanssa.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot muunnetaan euroiksi käyttäen
tuloslaskelman osalta keskikurssia ja taseen osalta tilinpäätöspäivän kurssia.
Kurssiero, joka syntyy muunnosta euroiksi, kirjataan omaan pääomaan. Katso
lisätietoja käytetyistä kursseista liitetiedosta 8 Valuuttakurssit.

Kassavirtasuojaukset
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kassavirtasuojausten käyvän arvon
muutoksista oli -104 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmen ensimmäisen neljänneksen
aikana (I-III/2009: -8), ja se liittyi lähinnä sähkön hinnan suojaamiseen. Kun
sähkön hinta on alhaisempi/korkeampi kuin suojaushinta, vaikutus omaan pääomaan
on positiivinen/negatiivinen.

Osingonjako
Vuoden 2009 osingonjaosta päätettiin yhtiökokouksessa 25.3.2010. Osinko
maksettiin 8.4.2010.
Vuoden 2008 osingonjaosta päätettiin yhtiökokouksessa 7.4.2009.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum Oyj                                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-syyskuu 2010                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma                                       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa   | Lii-t | III/  | III/  | I-III/ | I-III/  | 2009    | Edelli- |
|               | e     | 2010  | 2009  | 2010   | 2009    |         | set     |
|               |       |       |       |        |         |         | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna |       |       |       |        |         |         |         |
| n rahavirta   |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   |       | 452   | 414   | 1 803  | 1 634   | 2 292   | 2 461   |
| ennen         |       |       |       |        |         |         |         |
| poistoja      |       |       |       |        |         |         |         |
| (Käyttökate)  |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot   |       | -25   | 31    | -98    | 50      | 46      | -102    |
| ja kulut,     |       |       |       |        |         |         |         |
| joihin ei     |       |       |       |        |         |         |         |
| liity maksua  |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät  |       | -126  | -51   | -449   | 248     | 146     | -551    |
| ja            |       |       |       |        |         |         |         |
| toteutuneet   |       |       |       |        |         |         |         |
| kurssierot    |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut      |       | -93   | -74   | -248   | -205    | -239    | -282    |
| välittömät    |       |       |       |        |         |         |         |
| verot         |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta     |       | 208   | 320   | 1 008  | 1 727   | 2 245   | 1 526   |
| ennen         |       |       |       |        |         |         |         |
| käyttöpääoman |       |       |       |        |         |         |         |
| muutosta      |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman |       | 65    | 22    | 208    | 141     | 19      | 86      |
| muutos        |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna |       | 273   | 342   | 1 216  | 1 868   | 2 264   | 1 612   |
| n rahavirta   |       |       |       |        |         |         |         |
| yhteensä      |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien |       |       |       |        |         |         |         |
| rahavirta     |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuu | 4, 12 | -216  | -228  | -702   | -579    | -845    | -968    |
| sinvestoinnit |       |       |       |        |         |         |         |
| 1)            |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut      | 7     | 0     | -3    | -1     | -25     | -27     | -3      |
| tytäryhtiöosa |       |       |       |        |         |         |         |
| kkeet pl.     |       |       |       |        |         |         |         |
| hankittujen   |       |       |       |        |         |         |         |
| yhtiöiden     |       |       |       |        |         |         |         |
| rahavarat     |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut      | 13    | -6    | -1    | -6     | -32     | -58     | -32     |
| osakkuusyrity |       |       |       |        |         |         |         |
| sosakkeet 2)  |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden        |       | -1    | -1    | -1     | -2      | -2      | -1      |
| pitkäaikaiste |       |       |       |        |         |         |         |
| n varojen     |       |       |       |        |         |         |         |
| hankinnat     |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuu |       | 0     | 27    | 3      | 38      | 48      | 13      |
| den myynnit   |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt        | 7     | 1     | -1    | 1      | 10      | 11      | 2       |
| tytäryhtiöosa |       |       |       |        |         |         |         |
| kkeet pl.     |       |       |       |        |         |         |         |
| myytyjen      |       |       |       |        |         |         |         |
| yhtiöiden     |       |       |       |        |         |         |         |
| rahavarat     |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt        | 13    | 11    | 1     | 122    | 1       | 2       | 123     |
| osakkuusyrity |       |       |       |        |         |         |         |
| sosakkeet     |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden        |       | 6     | 0     | 17     | 1       | 1       | 17      |
| pitkäaikaiste |       |       |       |        |         |         |         |
| n varojen     |       |       |       |        |         |         |         |
| myynnit       |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollisten   |       | -7    | -33   | -60    | -65     | -104    | -99     |
| saamisten     |       |       |       |        |         |         |         |
| muutos        |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien |       | -212  | -239  | -627   | -653    | -974    | -948    |
| rahavirta     |       |       |       |        |         |         |         |
| yhteensä      |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta     |       | 61    | 103   | 589    | 1 215   | 1 290   | 664     |
| ennen         |       |       |       |        |         |         |         |
| rahoitusta    |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen   |       |       |       |         |        |         |         |
| rahavirta     |       |       |       |         |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkojen      |       | 277   | -722  | 390     | -757   | -758    | 389     |
| muutos        |       |       |       |         |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |       | 0     | -     | -888    | -888   | -888    | -888    |
| yhtiön        |       |       |       |         |        |         |         |
| osakkeenomist |       |       |       |         |        |         |         |
| ajille        |       |       |       |         |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |       | -13   | -4    | -32     | -12    | -25     | -45     |
| rahoituserät  |       |       |       |         |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen   |       | 264   | -726  | -530    | -1 657 | -1 671  | -544    |
| rahavirta     |       |       |       |         |        |         |         |
| yhteensä      |       |       |       |         |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelman     |       | 325   | -623  | 59      | -442   | -381    | 120     |
| mukainen      |       |       |       |         |        |         |         |
| likvidien     |       |       |       |         |        |         |         |
| varojen       |       |       |       |         |        |         |         |
| muutos        |       |       |       |         |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit      |       | 694   | 1 440 | 890     | 1 321  | 1 321   | 815     |
| varat kauden  |       |       |       |         |        |         |         |
| alussa        |       |       |       |         |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurss |       | -39   | -2    | 31      | -64    | -50     | 45      |
| ierot         |       |       |       |         |        |         |         |
| likvideissa   |       |       |       |         |        |         |         |
| varoissa      |       |       |       |         |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit      |       | 980   | 815   | 980     | 815    | 890     | 980     |
| varat kauden  |       |       |       |         |        |         |         |
| lopussa       |       |       |       |         |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Maksamattomat investoinnit eivät sisälly käyttöomaisuusinvestointeihin.
Aktivoidut vieraan pääoman kulut sisältyvät maksettuihin korkokuluihin.
2) Ostetut osakkuusyritysosakkeet sisältävät osakeannin.
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua sisältää pääasiassa liiketoiminnan
rahavirrasta oikaistut luovutusvoitot. Luovutustulot käyttöomaisuuden ja
osakkeiden myynneistä, 143 miljoonaa euroa (I-III/2009: 50), esitetään
kokonaisuudessaan investointien rahavirrassa.
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot                                       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa  | III/2010  | III/2009  | I-III/  | I-III/ | 2009   | Edelliset |
|              |           |           | 2010    | 2009   |        | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut     | -11       | -16       | -108    | -131   | -185   | -162      |
| korot ja     |           |           |         |        |        |           |
| rahoituskulu |           |           |         |        |        |           |
| t, netto     |           |           |         |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut       | 2         | 1         | 53      | 23     | 33     | 63        |
| osingot      |           |           |         |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toteutuneet  | -117      | -36       | -394    | 356    | 298    | -452      |
| valuuttakurs |           |           |         |        |        |           |
| sivoitot ja  |           |           |         |        |        |           |
| -tappiot     |           |           |         |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | -126      | -51       | -449    | 248    | 146    | -551      |
--------------------------------------------------------------------------------

Toteutuneet valuuttakurssivoitot ja -tappiot aiheutuvat taseen valuuttapositiota
suojaavista valuuttatermiineistä, jotka liittyvät pääasiassa Fortumin
ruotsalaisten tytäryritysten Ruotsin kruunumääräiseen rahoitukseen sekä siihen,
että konsernin pääasiallinen ulkoinen rahoitus on euroissa. Suurin osa näistä
termiineistä erääntyy 12 kuukauden sisällä.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum Oyj                                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-syyskuu 2010                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelan muutokset                                                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa       | III/  | III/   | I-III/  | I-III/ 2009 | 2009   | Edelli |
|                   | 2010  | 2009   | 2010    |             |        | set    |
|                   |       |        |         |             |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka kauden | 6 506 | 6 004  | 5 969   | 6 179       | 6 179  | 6 041  |
| alussa            |       |        |         |             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot        | 124   | 107    | 196     | 151         | 144    | 189    |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Käyttökate     | 452   | 414    | 1 803   | 1 634       | 2 292  | 2 461  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|    Maksetut rahoituskulut ja verot sekä muut tuotot ja kulut,                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| joihin ei liity   | -244  | -94    | -795    | 93          | -47    | -935   |
| maksua            |       |        |         |             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman     | 65    | 22     | 208     | 141         | 19     | 86     |
| muutos            |       |        |         |             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinv | -216  | -228   | -702    | -579        | -845   | -968   |
| estoinnit         |       |        |         |             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Yrityshankinnat | -7    | -5     | -8      | -59         | -87    | -36    |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Yritysmyynnit  | 18    | 27     | 143     | 50          | 62     | 155    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos            | -7    | -33    | -60     | -65         | -104   | -99    |
| korollisissa      |       |        |         |             |        |        |
| saamisissa        |       |        |         |             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Osingot        | -     | -      | -888    | -888        | -888   | -888   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | -13   | -4     | -32     | -12         | -25    | -45    |
| rahoitustoiminnot |       |        |         |             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavirta (- | 48    | 99     | -331    | 315         | 377    | -269   |
| nettovelan kasvu) |       |        |         |             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Joukkovelkakirjojen käypien arvojen muutos ja                       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| arvostus          | 26    | 29     | 112     | 26          | 23     | 109    |
| jaksotettuun      |       |        |         |             |        |        |
| hankintamenoon    |       |        |         |             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka kauden | 6 608 | 6 041  | 6 608   | 6 041       | 5 969  | 6 608  |
| lopussa           |       |        |         |             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnusluvut                                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|      | 30.9. | 30.6.  | 31.3.  | 31.12. | 30.9.  | 30.6.  | 31.3.  | Edellis |
|      | 2010  | 2010   | 2010   | 2009   | 2009   | 2009   | 2009   | et 12   |
|      |       |        |        |        |        |        |        | kk      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyt | 1 803 | 1 351  | 861    | 2 292  | 1 634  | 1 220  | 721    | 2 461   |
| töka |       |        |        |        |        |        |        |         |
| te,  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| milj |       |        |        |        |        |        |        |         |
| .    |       |        |        |        |        |        |        |         |
| euro |       |        |        |        |        |        |        |         |
| a    |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulo | 1,20  | 0,93   | 0,63   | 1,48   | 1,02   | 0,78   | 0,46   | 1,66    |
| s/os |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ake  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| (lai |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ment |       |        |        |        |        |        |        |         |
| amat |       |        |        |        |        |        |        |         |
| on), |       |        |        |        |        |        |        |         |
| EUR  |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijo | 16    | 15 862 | 15 642 | 15 350 | 15 184 | 15 347 | 17 404 | N/A     |
| itet | 324   |        |        |        |        |        |        |         |
| tu   |       |        |        |        |        |        |        |         |
| pääo |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ma,  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| milj |       |        |        |        |        |        |        |         |
| .    |       |        |        |        |        |        |        |         |
| euro |       |        |        |        |        |        |        |         |
| a    |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koro | 6 608 | 6 506  | 5 679  | 5 969  | 6 041  | 6 004  | 5 634  | N/A     |
| llin |       |        |        |        |        |        |        |         |
| en   |       |        |        |        |        |        |        |         |
| nett |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ovel |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ka,  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| milj |       |        |        |        |        |        |        |         |
| .    |       |        |        |        |        |        |        |         |
| euro |       |        |        |        |        |        |        |         |
| a    |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyt | 750   | 513    | 216    | 929    | 634    | 412    | 181    | 1 045   |
| töom |       |        |        |        |        |        |        |         |
| aisu |       |        |        |        |        |        |        |         |
| us-  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ja   |       |        |        |        |        |        |        |         |
| brut |       |        |        |        |        |        |        |         |
| toin |       |        |        |        |        |        |        |         |
| vest |       |        |        |        |        |        |        |         |
| oinn |       |        |        |        |        |        |        |         |
| it   |       |        |        |        |        |        |        |         |
| osak |       |        |        |        |        |        |        |         |
| keis |       |        |        |        |        |        |        |         |
| iin, |       |        |        |        |        |        |        |         |
| milj |       |        |        |        |        |        |        |         |
| .    |       |        |        |        |        |        |        |         |
| euro |       |        |        |        |        |        |        |         |
| a    |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyt | 723   | 493    | 196    | 862    | 571    | 352    | 150    | 1 014   |
| töom |       |        |        |        |        |        |        |         |
| aisu |       |        |        |        |        |        |        |         |
| usin |       |        |        |        |        |        |        |         |
| vest |       |        |        |        |        |        |        |         |
| oinn |       |        |        |        |        |        |        |         |
| it,  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| milj |       |        |        |        |        |        |        |         |
| .    |       |        |        |        |        |        |        |         |
| euro |       |        |        |        |        |        |        |         |
| a    |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijo | 12,2  | 14,3   | 18,7   | 12,1   | 11,4   | 13,1   | 14,5   | 12,9    |
| itet |       |        |        |        |        |        |        |         |
| un   |       |        |        |        |        |        |        |         |
| pääo |       |        |        |        |        |        |        |         |
| man  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| tuot |       |        |        |        |        |        |        |         |
| to,  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| % 1) |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman | 16,6  | 19,3   | 25,7   | 16,0   | 14,6   | 17,4   | 19,6   | 17,9    |
| pääo |       |        |        |        |        |        |        |         |
| man  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| tuot |       |        |        |        |        |        |        |         |
| to,  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| % 1) |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nett | 2,8   | 2,5    | 1,7    | 2,6    | 2,8    | 2,5    | 2,0    | 2,7     |
| ovel |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ka/k |       |        |        |        |        |        |        |         |
| äytt |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ökat |       |        |        |        |        |        |        |         |
| e 1) |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kork | 15,9  | 18,7   | 24,2   | 12,4   | 11,3   | 12,3   | 16,0   | 16,1    |
| okat |       |        |        |        |        |        |        |         |
| e    |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kork | 11,4  | 13,7   | 18,7   | 10,3   | 9,5    | 10,5   | 12,9   | 11,8    |
| okat |       |        |        |        |        |        |        |         |
| e    |       |        |        |        |        |        |        |         |
| sisä |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ltäe |       |        |        |        |        |        |        |         |
| n    |       |        |        |        |        |        |        |         |
| akti |       |        |        |        |        |        |        |         |
| void |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ut   |       |        |        |        |        |        |        |         |
| vier |       |        |        |        |        |        |        |         |
| aan  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| pääo |       |        |        |        |        |        |        |         |
| man  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| meno |       |        |        |        |        |        |        |         |
| t    |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha |       |        |        |        |        |        |        |         |
| virt |       |        |        |        |        |        |        |         |
| a    |       |        |        |        |        |        |        |         |
| enne |       |        |        |        |        |        |        |         |
| n    |       |        |        |        |        |        |        |         |
| käyt |       |        |        |        |        |        |        |         |
| töpä |       |        |        |        |        |        |        |         |
| äoma |       |        |        |        |        |        |        |         |
| n    |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut | 22,3  | 28,8   | 44,9   | 37,6   | 35,7   | 38,9   | 45,1   | 23,1    |
| osta |       |        |        |        |        |        |        |         |
| /kor |       |        |        |        |        |        |        |         |
| olli |       |        |        |        |        |        |        |         |
| nen  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| nett |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ovel |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ka,  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| %    |       |        |        |        |        |        |        |         |
| 1)   |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velk | 76    | 75     | 67     | 70     | 73     | 76     | 65     | N/A     |
| aant |       |        |        |        |        |        |        |         |
| umis |       |        |        |        |        |        |        |         |
| aste |       |        |        |        |        |        |        |         |
| , %  |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 9,27  | 9,19   | 8,96   | 9,04   | 8,89   | 8,42   | 9,34   | N/A     |
| pääo |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ma/o |       |        |        |        |        |        |        |         |
| sake |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ,    |       |        |        |        |        |        |        |         |
| EUR  |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omav | 41    | 42     | 40     | 43     | 43     | 41     | 40     | N/A     |
| arai |       |        |        |        |        |        |        |         |
| suus |       |        |        |        |        |        |        |         |
| aste |       |        |        |        |        |        |        |         |
| , %  |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henk | 10    | 11 406 | 11 290 | 11 613 | 12 054 | 13 586 | 14 267 | N/A     |
| ilös | 865   |        |        |        |        |        |        |         |
| tön  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| luku |       |        |        |        |        |        |        |         |
| määr |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ä    |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henk | 11    | 11 393 | 11 435 | 13 278 | 13 737 | 14 310 | 14 644 | N/A     |
| ilös | 302   |        |        |        |        |        |        |         |
| tö   |       |        |        |        |        |        |        |         |
| kesk |       |        |        |        |        |        |        |         |
| imää |       |        |        |        |        |        |        |         |
| rin  |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osak | 888   | 888    | 888    | 888    | 888    | 888    | 888    | 888 367 |
| keid | 367   | 367    | 367    | 230    | 230    | 230    | 095    |         |
| en   |       |        |        |        |        |        |        |         |
| luku |       |        |        |        |        |        |        |         |
| määr |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ä    |       |        |        |        |        |        |        |         |
| kesk |       |        |        |        |        |        |        |         |
| imää |       |        |        |        |        |        |        |         |
| rin, |       |        |        |        |        |        |        |         |
| 1    |       |        |        |        |        |        |        |         |
| 000  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| osak |       |        |        |        |        |        |        |         |
| etta |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laim |       |        |        |        |        |        |        |         |
| enne |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ttu  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| osak |       |        |        |        |        |        |        |         |
| keid |       |        |        |        |        |        |        |         |
| en   |       |        |        |        |        |        |        |         |
| kesk |       |        |        |        |        |        |        |         |
| imää |       |        |        |        |        |        |        |         |
| räin |       |        |        |        |        |        |        |         |
| en   |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| luku | 888   | 888    | 888    | 888    | 888    | 888    | 888    | 888 367 |
| määr | 367   | 367    | 367    | 230    | 230    | 230    | 250    |         |
| ä, 1 |       |        |        |        |        |        |        |         |
| 000  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| osak |       |        |        |        |        |        |        |         |
| etta |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reki | 888   | 888    | 888    | 888    | 888    | 888    | 888    | N/A     |
| ster | 367   | 367    | 367    | 367    | 367    | 367    | 166    |         |
| öity |       |        |        |        |        |        |        |         |
| jen  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| osak |       |        |        |        |        |        |        |         |
| keid |       |        |        |        |        |        |        |         |
| en   |       |        |        |        |        |        |        |         |
| luku |       |        |        |        |        |        |        |         |
| määr |       |        |        |        |        |        |        |         |
| ä, 1 |       |        |        |        |        |        |        |         |
| 000  |       |        |        |        |        |        |        |         |
| osak |       |        |        |        |        |        |        |         |
| etta |       |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------

1)Neljänneksen luvut on muutettu vastaamaan vuositason lukuja.
Tunnuslukujen laskentakaavat ovat liitetiedossa 24.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum Oyj                          | Konsernin lyhennetyn                   |
|                                     | osavuosikatsauksen liitetiedot         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-syyskuu 2010                  |                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin lyhennetyn osavuosikatsauksen liitetiedot
1. Laadintaperusta
Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua
kansainvälistä (IAS) 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.
Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2009 tilinpäätöksen kanssa.
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
2. Laadintaperiaatteet
Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2009
noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta alla listattuja standardien
käyttöönotosta johtuvia ja esittämisessä tapahtuneita muutoksia:
- Uudistettu standardi IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa 1.7.2009
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardimuutokset vaikuttavat lähinnä
seuraavien aihealueiden kirjanpitokäsittelyyn: hankintaan liittyvät menot,
vaiheittaiset hankinnat, liikearvo ja määräysvallattomien omistajien osuus
(aiemmin vähemmistöosuus) sekä ehdollinen vastike. Fortum soveltaa uudistettua
standardia kaikkiin liiketoimintojen yhdistämisiin 1.1.2010 lähtien.
- Uudistettu standardi IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
(otettava käyttöön 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
Standardimuutokset edellyttävät kaikkien määräysvallattomien omistajien kanssa
tehtyjen liiketoimien vaikutusten kirjaamista omaan pääomaan, ellei määräysvalta
muutu. Fortum soveltaa muutettua standardia ei-takautuvasti määräysvallattomien
omistajien kanssa tehtyihin liiketoimiin 1.1.2010 lähtien.
- Muutos standardiin IAS 17 Vuokrasopimukset (otettava käyttöön 1.1.2010 tai sen
jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos on yksi huhtikuussa 2009 julkaistuista
IFRS-normiston vuosittaisista muutoksista. Muutos koski IAS 17
Vuokrasopimukset-standardin säännöksiä liittyen maa-alueiden vuokrasopimusten
luokitteluun. Aikaisempi IAS 17 -standardi edellytti, että maa-aluetta koskeva
vuokrasopimus luokiteltiin muuksi vuokrasopimukseksi, koska maa-alueen
taloudellisen vaikutusajan katsotaan olevan ikuinen. Muutoksen jälkeen
maa-alueiden vuokrasopimukset tulee luokitella joko rahoitusleasing- tai muiksi
vuokrasopimuksiksi IAS 17 pääperiaatteiden mukaan. Fortum on soveltanut
standardia 1.1.2010 lähtien. Muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta Fortumin
konsernitilinpäätökseen sillä merkittävien maanvuokrasopimusten luokittelu ei
muutoksen seurauksena muuttunut.
Kirjauskäytännön muutoksesta TGC-1:n osakkuustuloksen kirjaamiseen liittyen,
katso liitetieto 13.
Tuloslaskelman lisärivi
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eriytetty esitettäväksi
tuloslaskelmassa omana eränään, kun ne aikaisemmin ovat sisältyneet
tuloslaskelman muihin eriin kululajinsa mukaisesti. Muutos on tehty Fortumin
tuloksen paremman ymmärrettävyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät:
- kertaluonteiset erät, koostuu luovutusvoitoista ja -tappioista
- suojaustarkoituksessa pidettävien johdannaisten käyvän arvon muutokset, joihin
ei IAS 39:n mukaisesti sovelleta suojauslaskentaa. Valtaosaan Fortumin
kassavirtasuojauksista sovelletaan suojauslaskentaa, joiden käyvän arvon muutos
kirjataan omaan pääomaan.
- kirjanpitokäsittelyn vaikutus, joka aiheutuu siitä, että IFRIC 5:n mukaan
Fortumin Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n
mukaisesti laskettua varauksen määrää taseessa.
Segmenttejä koskevissa liitetiedoissa vertailukelpoiseen liikevoittoon on päästy
vähentämällä nämä erät liikevoitosta. Fortumin näkemyksen mukaan
vertailukelpoinen liikevoitto antaa paremman kuvan segmenttien
tuloksellisuudesta ja toiminnasta.
3. Kriittiset tilinpäätösarviot ja harkinnat
Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja
oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja
kulujen määriin. Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia näihin arvioihin
verrattuna.
Tämän osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät
konsernin laadintaperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin
liittyneet arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuositilinpäätöksessä 2009.
4. Tiedot segmenteittäin
Lokakuussa 2009 Fortum uudelleenorganisoi liiketoimintarakenteensa neljään
liiketoimintadivisioonaan ja neljään esikuntatoimintoon. Muutoksen tavoittena
oli parantaa organisaation tehokkuutta ja selkeyttää tulosvastuullisuutta ja
samalla yksinkertaistaa sen rakennetta. Uudet divisioonat ovat Power, Heat,
Russia sekä Electricity Solutions and Distribution. Electricity Solutions and
Distribution -divisioona (ESD) muodostuu kahdesta liiketoimintayksiköstä,
Distributionista ja Electricity Salesista (aikaisemmin Markets). IFRS:n mukaan
raportoitavat segmentit on nimetty vastaavasti.
Uudelleenorganisoinnilla ei ollut vaikutusta Fortumin ulkoisen raportoinnin
rakenteeseen, sillä raportoitavat segmentit ovat pysyneet samoina. Muutoksella
on kuitenkin ollut pieniä vaikutuksia segmenttien sisältöön 1.1.2010 alkaen.
Muutokset liittyvät lähinnä Power -divisioonan Power Solutions
-liiketoiminta-alueen siirtoon Venäjä ja Heat -divisiooniin sekä keskitetyn
Trading and Industrial Intelligence -yksikön perustamiseen.
Lisätietoja koskien uusia ja vanhoja segmenttitietoja on esitetty vuoden 2010
ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen liitteessä.
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht | III/ 2010 | III/  | I-III/ 2010 | I-III/  | 2009      | Edelli- |
| o          |           | 2009  |             | 2009    |           | set     |
| milj.      |           |       |             |         |           | 12 kk   |
| euroa      |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyyn | 743       | 717   | 2 569       | 2 315   | 3 192     | 3 446   |
| ti ilman   |           |       |             |         |           |         |
| välillisiä |           |       |             |         |           |         |
| veroja     |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmön     | 186       | 160   | 1 059       | 887     | 1 314     | 1 486   |
| myynti     |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir | 184       | 157   | 648         | 547     | 760       | 861     |
| to         |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | 39        | 12    | 118         | 123     | 169       | 164     |
| myynnit    |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | 1 152     | 1 046 | 4 394       | 3 872   | 5 435     | 5 957   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht | III/2010  | III/  | I-III/ 2010 | I-III/  | 2009      | Edelli- |
| o          |           | 2009  |             | 2009    |           | set     |
| segmenteit |           |       |             |         |           | 12 kk   |
| -täin      |           |       |             |         |           |         |
| milj.      |           |       |             |         |           |         |
| euroa      |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power 1)   | 584       | 572   | 1 950       | 1 868   | 2 531     | 2 613   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    | -10       | 70    | -144        | 204     | 254       | -94     |
| sisäistä   |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat 1)    | 220       | 177   | 1 172       | 941     | 1 399     | 1 630   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    | 1         | 2     | -3          | 15      | 23        | 5       |
| sisäistä   |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distributi | 196       | 168   | 676         | 573     | 800       | 903     |
| on         |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    | 3         | 2     | 10          | 6       | 13        | 17      |
| sisäistä   |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricit | 305       | 272   | 1 269       | 1 039   | 1 449     | 1 679   |
| y Sales 1) |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    | 20        | 9     | 100         | 39      | 67        | 128     |
| sisäistä   |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia     | 137       | 111   | 550         | 435     | 632       | 747     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    | -         | -     | -           | -       | -         | -       |
| sisäistä   |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | 23        | 16    | 44          | 54      | 71        | 61      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    | 35        | -13   | 96          | 4       | -5        | 87      |
| sisäistä   |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool  | -264      | -200  | -1 208      | -770    | -1 095    | -1 533  |
| netotus 2) |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinn | -49       | -70   | -59         | -268    | -352      | -143    |
| it         |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | 1 152     | 1 046 | 4 394       | 3 872   | 5 435     | 5 957   |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Sekä ulkoinen että sisäinen liikevaihto sisältää realisoituneiden
suojausinstrumenttien vaikutukset. Vaikutus liikevaihtoon voi olla positiivinen
tai negatiivinen riippuen keskimääräisen sopimushinnan ja realisoituneen
spot-hinnan erotuksesta.
2) Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta netotetaan konsernitasolla ja
esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä
nettomyyjä vai netto-ostaja
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt | III/ 2010 | III/  | I-III/ 2010 | I-III/  | 2009      | Edelli- |
| o          |           | 2009  |             | 2009    |           | set     |
| segmenteit |           |       |             |         |           | 12 kk   |
| -täin      |           |       |             |         |           |         |
| milj.      |           |       |             |         |           |         |
| euroa      |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power      | 256       | 297   | 1 003       | 1 036   | 1 363     | 1 330   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat       | -15       | -11   | 179         | 143     | 252       | 288     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distributi | 62        | 47    | 228         | 182     | 263       | 309     |
| on         |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricit | 12        | -7    | 6           | -8      | 29        | 43      |
| y Sales    |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia     | 14        | -19   | 37          | -28     | -20       | 45      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | -17       | -21   | -66         | -65     | -105      | -106    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | 312       | 286   | 1 387       | 1 260   | 1 782     | 1 909   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailuke | III/ 2010 | III/  | I-III/ 2010 | I-III/  | 2009      | Edelli- |
| lpoinen    |           | 2009  |             | 2009    |           | set     |
| liikevoitt |           |       |             |         |           | 12 kk   |
| o          |           |       |             |         |           |         |
| segmenteit |           |       |             |         |           |         |
| -täin      |           |       |             |         |           |         |
| milj.      |           |       |             |         |           |         |
| euroa      |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power      | 267       | 308   | 962         | 1 063   | 1 454     | 1 353   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat       | -12       | -13   | 153         | 127     | 231       | 257     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distributi | 61        | 47    | 216         | 182     | 262       | 296     |
| on         |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricit | 11        | 7     | 8           | 11      | 22        | 19      |
| y Sales    |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia     | -16       | -20   | -9          | -28     | -20       | -1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | -9        | -13   | -38         | -37     | -61       | -62     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailuke | 302       | 316   | 1 292       | 1 318   | 1 888     | 1 862   |
| lpoinen    |           |       |             |         |           |         |
| liikevoitt |           |       |             |         |           |         |
| o          |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluont | 36        | 7     | 86          | 21      | 29        | 94      |
| eiset erät |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | -26       | -37   | 9           | -79     | -135      | -47     |
| vertailuke |           |       |             |         |           |         |
| lpoisuutee |           |       |             |         |           |         |
| n          |           |       |             |         |           |         |
| vaikuttava |           |       |             |         |           |         |
| t erät     |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt | 312       | 286   | 1 387       | 1 260   | 1 782     | 1 909   |
| o          |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluont | III/ 2010 | III/  | I-III/ 2010 | I-III/  | 2009      | Edelli- |
| eiset erät |           | 2009  |             | 2009    |           | set     |
| segmenteit |           |       |             |         |           | 12 kk   |
| -täin      |           |       |             |         |           |         |
| milj.      |           |       |             |         |           |         |
| euroa      |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power      | 5         | 0     | 6           | 5       | 6         | 7       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat       | 0         | 6     | 22          | 15      | 21        | 28      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distributi | 1         | 0     | 12          | 0       | 1         | 13      |
| on         |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricit | -         | 0     | -           | 0       | 0         | 0       |
| y Sales    |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia     | 30        | 1     | 46          | 0       | 0         | 46      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | 0         | 0     | 0           | 1       | 1         | 0       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | 36        | 7     | 86          | 21      | 29        | 94      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | III/ 2010 | III/  | I-III/ 2010 | I-III/  | 2009      | Edelli- |
| vertailuke |           | 2009  |             | 2009    |           | set     |
| lpoisuutee |           |       |             |         |           | 12 kk   |
| n          |           |       |             |         |           |         |
| vaikuttava |           |       |             |         |           |         |
| t erät     |           |       |             |         |           |         |
| milj.      |           |       |             |         |           |         |
| euroa      |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power 1)   | -16       | -11   | 35          | -32     | -97       | -30     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat       | -3        | -4    | 4           | 1       | 0         | 3       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distributi | 0         | 0     | 0           | 0       | 0         | 0       |
| on         |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricit | 1         | -14   | -2          | -19     | 7         | 24      |
| y Sales    |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia     | -         | -     | -           | -       | -         | -       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | -8        | -8    | -28         | -29     | -45       | -44     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | -26       | -37   | 9           | -79     | -135      | -47     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1)         | -10       | -5    | 4          | -26     | -59       | -29      |
| Sisältää   |           |       |            |         |           |          |
| kirjanpito |           |       |            |         |           |          |
| -käsittely |           |       |            |         |           |          |
| n          |           |       |            |         |           |          |
| vaikutukse |           |       |            |         |           |          |
| t, jotka   |           |       |            |         |           |          |
| johtuvat   |           |       |            |         |           |          |
| Fortumin   |           |       |            |         |           |          |
| osuudesta  |           |       |            |         |           |          |
| Valtion    |           |       |            |         |           |          |
| ydinjäte-h |           |       |            |         |           |          |
| uolto-raha |           |       |            |         |           |          |
| stoon,     |           |       |            |         |           |          |
| yhteensä   |           |       |            |         |           |          |
| milj.      |           |       |            |         |           |          |
| euroa:     |           |       |            |         |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät pääasiassa niiden
tulevaisuuden kassavirtoja suojaavien johdannaisintrumenttien vaikutuksen,
joihin ei sovelleta suojauslaskentaa IAS 39 mukaisesti. Power -segmentti
sisältää vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin osuudesta Valtion
ydinjätehuoltorahastoon, jossa IFRIC 5 tulkinnan mukaisesti taseen varat eivät
voi ylittää niihin liittyviä taseeseen kirjattuja velkoja.
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja |           |       |             |         |           |         |
| arvonalent |           |       |             |         |           |         |
| umiset     |           |       |             |         |           |         |
| segmenteit |           |       |             |         |           |         |
| -täin      |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj.      | III/2010  | III/  | I-III/2010  | I-III/  | 2009      | Edelli- |
| euroa      |           | 2009  |             | 2009    |           | set     |
|            |           |       |             |         |           | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power      | 26        | 24    | 74          | 69      | 93        | 98      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat       | 46        | 41    | 137         | 117     | 162       | 182     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distributi | 45        | 42    | 132         | 122     | 164       | 174     |
| on         |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricit | 0         | 1     | 2           | 4       | 6         | 4       |
| y Sales    |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia     | 21        | 18    | 63          | 55      | 75        | 83      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | 2         | 2     | 8           | 7       | 10        | 11      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | 140       | 128   | 416         | 374     | 510       | 552     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus      |           |       |             |         |           |         |
| osakkuus-  |           |       |             |         |           |         |
| ja         |           |       |             |         |           |         |
| yhteisyrit |           |       |             |         |           |         |
| ysten      |           |       |             |         |           |         |
| tuloksesta |           |       |             |         |           |         |
| segmenteit |           |       |             |         |           |         |
| täin       |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj.      | III/2010  | III/  | I-III/ 2010 | I-III/  | 2009      | Edelli- |
| euroa      |           | 2009  |             | 2009    |           | set     |
|            |           |       |             |         |           | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power 1),  | -4        | -9    | -27         | -20     | -35       | -42     |
| 2)         |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat       | 3         | 6     | 22          | 18      | 30        | 34      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distributi | 2         | -1    | 13          | 8       | 10        | 15      |
| on         |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricit | 0         | 0     | 1           | 1       | 0         | 0       |
| y Sales    |           |       |             |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia     | 1         | 1     | 10          | 6       | 20        | 24      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | 8         | 6     | 22          | -14     | -4        | 32      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | 10        | 3     | 41          | -1      | 21        | 63      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpito-käsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin       |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkuusyhtiöiden osuuksista suomalaisissa ja ruotsalaisissa                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| ydinjätehu | 0         | 1     | 0          | -5      | -5        | 0        |
| oltorahast |           |       |            |         |           |          |
| oissa,     |           |       |            |         |           |          |
| yhteensä   |           |       |            |         |           |          |
| milj.      |           |       |            |         |           |          |
| euroa:     |           |       |            |         |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja               |             |             |             |
| yhteisyrityksissä segmenteittäin   |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                        | 30.9.2010   | 30.9.2009   | 31.12.2009  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                              | 898         | 878         | 863         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                               | 159         | 173         | 178         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution                       | 212         | 226         | 230         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales                  | 13          | 12          | 12          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                             | 418         | 404         | 425         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                               | 430         | 501         | 480         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                           | 2 130       | 2 194       | 2 188       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit  | III/  | III/ 2009 | I-III | I-III/   | 2009     | Edelliset  |
| käyttöomaisuu | 2010  |           | /     | 2009     |          | 12 kk      |
| -teen         |       |           | 2010  |          |          |            |
| segmenteittäi |       |           |       |          |          |            |
| n             |       |           |       |          |          |            |
| milj. euroa   |       |           |       |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power         | 27    | 20        | 62    | 64       | 96       | 94         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat          | 66    | 91        | 187   | 258      | 358      | 287        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution  | 51    | 48        | 127   | 127      | 188      | 188        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity   | 0     | 0         | 0     | 1        | 1        | 0          |
| Sales         |       |           |       |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia        | 84    | 58        | 342   | 117      | 215      | 440        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          | 2     | 2         | 5     | 4        | 4        | 5          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 230   | 219       | 723   | 571      | 862      | 1 014      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Josta         | 13    | 7         | 34    | 21       | 30       | 43         |
| aktivoituja   |       |           |       |          |          |            |
| vieraan       |       |           |       |          |          |            |
| pääoman       |       |           |       |          |          |            |
| menoja        |       |           |       |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvesto | III/  | III/ 2009 | I-III | I-III/   | 2009     | Edelliset  |
| innit         | 2010  |           | /     | 2009     |          | 12 kk      |
| osakkeisiin   |       |           | 2010  |          |          |            |
| segmenteittäi |       |           |       |          |          |            |
| n             |       |           |       |          |          |            |
| milj. euroa   |       |           |       |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power         | 5     | 0         | 25    | 56       | 57       | 26         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat          | 1     | 0         | 1     | 0        | 1        | 2          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution  | -     | 3         | -     | 3        | 5        | 2          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity   | -     | -         | -     | -        | -        | -          |
| Sales         |       |           |       |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia        | -     | 0         | -     | 3        | 3        | 0          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          | 1     | 0         | 1     | 1        | 1        | 1          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 7     | 3         | 27    | 63       | 67       | 31         |
--------------------------------------------------------------------------------

Bruttoinvestoinnit osakkeisiin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä
muodostuvat Teollisuuden Voimalle annettavasta osakepääoman lisäyksestä. Katso
liitetieto 13
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma        | 30.9.2010         | 30.9.2009      | 31.12.2009      |
| segmenteittäin        |                   |                |                 |
| milj. euroa           |                   |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                 | 5 818             | 5 516          | 5 494           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                  | 4 021             | 3 655          | 3 787           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution          | 3 560             | 3 248          | 3 299           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales     | 55                | 46             | 125             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                | 2 522             | 2 112          | 2 260           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  | 238               | 374            | 382             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 16 214            | 14 951         | 15 347          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto | Edelliset 12 kk         | 31.12.2009           |
| segmenteittäin         |                              |                      |
| %                      |                              |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                  | 22,9                         | 24,5                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                   | 8,3                          | 7,9                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution           | 9,5                          | 8,7                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales      | 48,0                         | 28,9                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                 | 2,9                          | 0,0                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   | -22,8                        | -19,4                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      | Edelliset 12 kk         | 31.12.2009           |
| sidotun pääoman tuotto |                              |                      |
| segmenteittäin         |                              |                      |
| %                      |                              |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                  | 23,3                         | 26,4                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                   | 7,6                          | 7,3                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution           | 9,1                          | 8,6                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales      | 17,9                         | 18,6                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                 | 1,0                          | 0,0                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   | -5,7                         | -17,0                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Varat segmenteittäin      | 30.9.2010    | 30.9.2009   | 31.12.2009          |
| milj. euroa               |              |             |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                     | 6 820        | 6 191       | 6 260               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                      | 4 373        | 4 007       | 4 244               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution              | 4 024        | 3 692       | 3 765               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales         | 323          | 482         | 475                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                    | 2 835        | 2 370       | 2 542               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                      | 599          | 785         | 621                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit              | -236         | -315        | -293                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan        | 18 738       | 17 212      | 17 614              |
| sisältyvät varat          |              |             |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset       | 1 161        | 913         | 943                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset            | 57           | 7           | 47                  |
| verosaamiset              |              |             |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                | 266          | 612         | 347                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat            | 980          | 815         | 890                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä            | 21 202       | 19 559      | 19 841              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma             | 30.9.2010    | 30.9.2009   | 31.12.2009          |
| segmenteittäin            |              |             |                     |
| milj. euroa               |              |             |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                     | 1 002        | 675         | 766                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                      | 352          | 352         | 456                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution              | 464          | 443         | 466                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales         | 268          | 436         | 350                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                    | 313          | 258         | 282                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                      | 361          | 412         | 240                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit              | -236         | -315        | -293                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan        | 2 524        | 2 261       | 2 267               |
| sisältyvä vieras pääoma   |              |             |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat  | 1 810        | 1 810       | 1 750               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vieras pääoma         | 544          | 304         | 474                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettuun pääomaan     | 4 878        | 4 375       | 4 491               |
| sisältyvä vieras pääoma   |              |             |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma  | 7 588        | 6 856       | 6 859               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                | 8 736        | 8 328       | 8 491               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras      | 21 202       | 19 559      | 19 841              |
| pääoma yhteensä           |              |             |                     |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut varat ja muu vieras pääoma, jotka eivät sisälly sidottuun pääomaan
segmentteittäin sisältävät pääasiassa tuloverosaamiset ja -velat, jaksotetut
korkokulut sekä suojauksista ja korkojohdannaisista, joihin sovelletaan
suojauslaskentaa, johtuvat saamiset ja velat.
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön lukumäärä     | 30.9.2010    | 30.9.2009   | 31.12.2009          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                     | 1 892        | 1 977       | 1 916               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                      | 2 434        | 2 578       | 2 552               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution              | 1 090        | 1 154       | 1 088               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales         | 521          | 638         | 611                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                    | 4 332        | 5 107       | 4 855               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                      | 596          | 600         | 591                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 10 865       | 12 054      | 11 613              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin    | I-III/2010   | I-III/2009  | 2009                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                     | 1 907        | 2 113       | 2 068               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                      | 2 504        | 2 678       | 2 652               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution              | 1 126        | 1 188       | 1 166               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales         | 544          | 633         | 629                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                    | 4 629        | 6 532       | 6 170               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                      | 592          | 593         | 593                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 11 302       | 13 737      | 13 278              |
--------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö keskimäärin lasketaan käyttäen koko raportointikauden kuukausittaisia
keskiarvoja.
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum Oyj                            | Konsernin lyhennetyn                 |
|                                       | osavuosikatsauksen liitetiedot       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-syyskuu 2010                    |          |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
5. Segmenttitiedot neljänneksittäin
Lisätietoja vuosineljänneksittäin on saatavissa englannin kielellä Fortumin
www-sivuilta www.fortum.fi (Fortum yrityksenä/Sijoittajat/Taloudellista
tietoa/Osavuosikatsaukset).

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | III/    | II/   | I/    | IV/    | III/200 | II/    | I/     |
| neljänneksitt | 2010    | 2010  | 2010  | 2009   | 9       | 2009   | 2009   |
| äin           |         |       |       |        |         |        |        |
| milj. euroa   |         |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power         | 584     | 597   | 769   | 663    | 572     | 608    | 688    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta       | -10     | -10   | -124  | 50     | 70      | 64     | 70     |
| sisäistä      |         |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat          | 220     | 301   | 651   | 458    | 177     | 250    | 514    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta       | 1       | 2     | -6    | 8      | 2       | 4      | 9      |
| sisäistä      |         |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution  | 196     | 200   | 280   | 227    | 168     | 176    | 229    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta       | 3       | 3     | 4     | 7      | 2       | 3      | 1      |
| sisäistä      |         |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity   | 305     | 327   | 637   | 410    | 272     | 298    | 469    |
| Sales         |         |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta       | 20      | 19    | 61    | 28     | 9       | 8      | 22     |
| sisäistä      |         |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia        | 137     | 169   | 244   | 197    | 111     | 138    | 186    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta       | -       | -     | -     | -      | -       | -      | -      |
| sisäistä      |         |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          | 23      | 16    | 5     | 17     | 16      | 19     | 19     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta       | 35      | 40    | 21    | -9     | -13     | 4      | 13     |
| sisäistä      |         |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool     | -264    | -261  | -683  | -325   | -200    | -212   | -358   |
| netotus       |         |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  | -49     | -54   | 44    | -84    | -70     | -83    | -115   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 1 152   | 1 295 | 1 947 | 1 563  | 1 046   | 1 194  | 1 632  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | III/    | II/   | I/    | IV/200 | III/    | II/    | I/     |
| neljänneksitt | 2010    | 2010  | 2010  | 9      | 2009    | 2009   | 2009   |
| äin           |         |       |       |        |         |        |        |
| milj. euroa   |         |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power         | 256     | 280   | 467   | 327    | 297     | 307    | 432    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat          | -15     | 35    | 159   | 109    | -11     | 39     | 115    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution  | 62      | 53    | 113   | 81     | 47      | 54     | 81     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity   | 12      | 23    | -29   | 37     | -7      | 20     | -21    |
| Sales         |         |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia        | 14      | -9    | 32    | 8      | -19     | -15    | 6      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          | -17     | -31   | -18   | -40    | -21     | -30    | -14    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 312     | 351   | 724   | 522    | 286     | 375    | 599    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpo | III/    | II/   | I/    | IV/    | III/    | II/    | I/     |
| inen          | 2010    | 2010  | 2010  | 2009   | 2009    | 2009   | 2009   |
| liikevoitto   |         |       |       |        |         |        |        |
| neljänneksitt |         |       |       |        |         |        |        |
| äin           |         |       |       |        |         |        |        |
| milj. euroa   |         |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power         | 267     | 271   | 424   | 391    | 308     | 340    | 415    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat          | -12     | 33    | 132   | 104    | -13     | 26     | 114    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution  | 61      | 53    | 102   | 80     | 47      | 54     | 81     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity   | 11      | 10    | -13   | 11     | 7       | 6      | -2     |
| Sales         |         |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia        | -16     | -9    | 16    | 8      | -20     | -14    | 6      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          | -9      | -19   | -10   | -24    | -13     | -12    | -12    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 302     | 339   | 651   | 570    | 316     | 400    | 602    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteise | III/   | II/   | I/    | IV/    | III/    | II/    | I/     |
| t erät         | 2010   | 2010  | 2010  | 2009   | 2009    | 2009   | 2009   |
| neljänneksittä |        |       |       |        |         |        |        |
| in             |        |       |       |        |         |        |        |
| milj. euroa    |        |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power          | 5      | 1     | 0     | 1      | 0       | 1      | 4      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat           | 0      | 3     | 19    | 6      | 6       | 9      | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution   | 1      | 0     | 11    | 1      | 0       | 0      | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity    | -      | -     | -     | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Sales          |        |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia         | 30     | 0     | 16    | 0      | 1       | -1     | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           | 0      | 0     | 0     | 0      | 0       | 1      | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       | 36     | 4     | 46    | 8      | 7       | 10     | 4      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           | III/   | II/   | I/    | IV/    | III/     | II/   | I/     |
| vertailukelpoi | 2010   | 2010  | 2010  | 2009   | 2009     | 2009  | 2009   |
| suuteen        |        |       |       |        |          |       |        |
| vaikuttavat    |        |       |       |        |          |       |        |
| erät           |        |       |       |        |          |       |        |
| neljänneksittä |        |       |       |        |          |       |        |
| in             |        |       |       |        |          |       |        |
| milj. euroa    |        |       |       |        |          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power 1)       | -16    | 8     | 43    | -65    | -11      | -34   | 13     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat           | -3     | -1    | 8     | -1     | -4       | 4     | 1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution   | 0      | 0     | 0     | 0      | 0        | 0     | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity    | 1      | 13    | -16   | 26     | -14      | 14    | -19    |
| Sales          |        |       |       |        |          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia         | -      | -     | -     | -      | -        | -     | -      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           | -8     | -12   | -8    | -16    | -8       | -19   | -2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       | -26    | 8     | 27    | -56    | -37      | -35   | -7     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää     | -10    | 23    | -9   | -33    | -5       | -10   | -11    |
| kirjanpitokäsit |        |       |      |        |          |       |        |
| telyn           |        |       |      |        |          |       |        |
| vaikutukset,    |        |       |      |        |          |       |        |
| jotka johtuvat  |        |       |      |        |          |       |        |
| Fortumin        |        |       |      |        |          |       |        |
| osuudesta       |        |       |      |        |          |       |        |
| Valtion         |        |       |      |        |          |       |        |
| ydinjätehuoltor |        |       |      |        |          |       |        |
| ahastoon,       |        |       |      |        |          |       |        |
| yhteensä milj.  |        |       |      |        |          |       |        |
| euroa:          |        |       |      |        |          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
Fortum Oyj
--------------------------------------------------------------------------------
|                |                |             | Konsernin lyhennetyn         |
|                |                |             | osavuosikatsauksen           |
|                |                |             | liitetiedot                  |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammi-syyskuu 2010
6. Rahoitusriskien hallinta
Konsernin riskienhallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia
katsauskaudella. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet ovat yhdenmukaisia
vuoden 2009 konsernin tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen kanssa.
Alla olevat taulukot esittävät konsernin pääasiassa suojauslaskennassa
käytettävien johdannaissopimusten nimellisarvon tai määrän ja käyvän nettoarvon.
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset |         | 30.9.201 |          | 30.9.200 |          | 31.12.2 |
|              |         | 0        |          | 9        |          | 009     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja    | Nimelli | Käypä    | Nimellis | Käypä    | Nimellis | Käypä   |
| valuuttajohd | s-arvo  | netto-ar | -arvo    | netto-ar | -arvo    | netto-a |
| annaiset     |         | vo       |          | vo       |          | rvo     |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | MEUR    | MEUR     | MEUR     | MEUR     | MEUR     | MEUR    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtos | 3 990   | 120      | 3 437    | 41       | 3 995    | 41      |
| opimukset    |         |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaterm | 7 704   | -362     | 5 621    | -166     | 6 334    | -123    |
| iinit        |         |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiin | -       | -        | 49       | 0        | -        | -       |
| it           |         |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja    | 534     | -17      | 1 452    | 62       | 1 454    | 65      |
| valuutanvaih |         |          |          |          |          |         |
| tosopimukset |         |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdann | Määrä   | Käypä    | Määrä    | Käypä    | Määrä    | Käypä   |
| aiset        |         | netto-ar |          | netto-ar |          | netto-a |
|              |         | vo       |          | vo       |          | rvo     |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | TWh     | MEUR     | TWh      | MEUR     | TWh      | MEUR    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimu | 138     | -375     | 165      | 1 554    | 157      | 9       |
| kset         |         |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimuks | 80      | 220      | 109      | -1 205   | 102      | -79     |
| et           |         |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut      | 1       | -1       | 11       | -21      | 1        | -1      |
| optiot       |         |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut     | 4       | 4        | 13       | 4        | 3        | 1       |
| optiot       |         |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdanna | Määrä   | Käypä    | Määrä    | Käypä    | Määrä    | Käypä   |
| iset         |         | netto-ar |          | netto-ar |          | netto-a |
|              |         | vo       |          | vo       |          | rvo     |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 1000    | MEUR     | 1000 bbl | MEUR     | 1000 bbl | MEUR    |
|              | bbl     |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimu | 9 998   | -12      | 730      | 2        | 1 555    | -4      |
| kset ja      |         |          |          |          |          |         |
| -termiinit   |         |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimuks | 10 028  | -4       | 952      | -3       | 1 450    | 4       |
| et ja        |         |          |          |          |          |         |
| -termiinit   |         |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiilijohdann | Määrä   | Käypä    | Määrä    | Käypä    | Määrä    | Käypä   |
| aiset        |         | netto-ar |          | netto-ar |          | netto-a |
|              |         | vo       |          | vo       |          | rvo     |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | kt      | MEUR     | kt       | MEUR     | kt       | MEUR    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimu | 5 280   | -16      | 825      | 2        | 1 259    | -3      |
| kset         |         |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimuks | 6 290   | 19       | 1 329    | -11      | 1 762    | -1      |
| et           |         |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2          | Määrä   | Käypä    | Määrä    | Käypä    | Määrä    | Käypä   |
| päästöoikeus |         | netto-ar |          | netto-ar |          | netto-a |
| johdannaiset |         | vo       |          | vo       |          | rvo     |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | ktCO2   | MEUR     | ktCO2    | MEUR     | ktCO2    | MEUR    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimu | 16 863  | -11      | 2 269    | 5        | 366      | 1       |
| kset         |         |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimuks | 19 199  | 17       | 2 250    | -5       | 686      | -2      |
| et           |         |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakejohdann | Nimelli | Käypä    | Nimellis | Käypä    | Nimellis | Käypä   |
| aiset        | s-arvo  | netto-ar | -arvo    | netto-ar | -arvo    | netto-a |
|              |         | vo       |          | vo       |          | rvo     |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | MEUR    | MEUR     | MEUR     | MEUR     | MEUR     | MEUR    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketermiin | 19      | 17       | 24       | 19       | 24       | 21      |
| it1)         |         |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Käteisvaroina toteutettavia osaketermiinejä käytetään Fortum -konsernin
osakekannustinohjelman suojaukseen.
7. Yrityshankinnat ja -myynnit
Vuoden 2010 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä ei ollut olennaisia
tytäryritysosakkeiden hankintoja tai -myyntejä.
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum Oyj                      | Konsernin lyhennetyn osavuosikatsauksen    |
|                                 | liitetiedot                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-syyskuu 2010              |                                            |
--------------------------------------------------------------------------------

8. Valuuttakurssit
Kauden lopun valuuttakurssit perustuvat Euroopan keskuspankin julkaisemiin
tilinpäätöshetken kursseihin. Keskimääräinen valuuttakurssi on laskettu kunkin
kuukauden lopun Euroopan keskuspankin kurssien ja edellisen vuoden viimeisen
päivän kurssien keskiarvona.

Keskeisimmät Fortum -konsernissa käytetyt kurssit ovat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimä | 1-9/   | 1-6/20 | 1-3/20 | 1-12/   | 1-9/     | 1-6/    | 1-3/     |
| äräinen | 2010   | 10     | 10     | 2009    | 2009     | 2009    | 2009     |
| valuutt |        |        |        |         |          |         |          |
| a-kurss |        |        |        |         |          |         |          |
| i       |        |        |        |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi  | 9,6665 | 9,8144 | 9,9826 | 10,6092 | 10,6830  | 10,8633 | 10,9679  |
| (SEK)   |        |        |        |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja   | 8,0258 | 8,0464 | 8,1423 | 8,7708  | 8,8817   | 9,0049  | 9,1034   |
| (NOK)   |        |        |        |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola   | 4,0137 | 4,0186 | 3,9970 | 4,3321  | 4,3827   | 4,4764  | 4,5018   |
| (PLN)   |        |        |        |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä  | 40,128 | 40,153 | 41,479 | 44,0684 | 44,2745  | 44,1087 | 44,3928  |
| (RUB)   | 8      | 5      | 9      |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  | 30.9.  | 30.6.  | 31.3.2 | 31.12.  | 30.9.    | 30.6.   | 31.3.200 |
| lopun   | 2010   | 2010   | 010    | 2009    | 2009     | 2009    | 9        |
| valuutt |        |        |        |         |          |         |          |
| a-kurss |        |        |        |         |          |         |          |
| i       |        |        |        |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi  | 9,1421 | 9,5259 | 9,7135 | 10,2520 | 10,2320  | 10,8125 | 10,9400  |
| (SEK)   |        |        |        |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja   | 7,9680 | 7,9725 | 8,0135 | 8,3000  | 8,4600   | 9,0180  | 8,8900   |
| (NOK)   |        |        |        |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola   | 3,9847 | 4,1470 | 3,8673 | 4,1045  | 4,2295   | 4,4520  | 4,6885   |
| (PLN)   |        |        |        |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä  | 41,692 | 38,282 | 39,695 | 43,1540 | 43,9800  | 43,8810 | 45,0320  |
| (RUB)   | 3      | 0      | 0      |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------

9. Tuloverot
Tuloslaskelman mukainen veroprosentti katsauskaudella oli 17,7 % (I-III/2009:
18,7 %). Katsauskauden veroprosentti oli vertailukauttaan alhaisempi johtuen
pääsääntöisesti verovapaista myyntivoitoista.

Katsauskauden veroprosentti poislukien osuudet osakkuusyritysten voitoista,
verovapaita myyntivoittoja sekä muita kertaluontoisia eriä, oli 19,3 %
(I-III/2009: 18,6 %). Tuloslaskelman verokantaan vaikuttaa aina se, että osuus
osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta lasketaan verojen jälkeen.

Vuoden 2009 veroprosentti, poislukien osuudet osakkuusyritysten voitoista,
verovapaita myyntivoittoja sekä muita kertaluontoisia eriä, oli 18,5 %.
--------------------------------------------------------------------------------
| 10. Osakekohtainen tulos                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
Laskelma laimentamattomasta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta
perustuu alla oleviin lukuihin:
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |        | I-III/2010 | I-III/2009   | 2009          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot (milj. euroa):   |        |            |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |        | 1 069      | 906          | 1 312         |
| kuuluva voitto          |        |            |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä    |        |            |              |               |
| (1000 kpl):             |        |            |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu            |            |              |               |
| keskimääräinen lukumäärä         |            |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtaista tulosta  |        | 888 367    | 888 230      | 888 230       |
| laskettaessa            |        |            |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioiden               |        |            | -            | -             |
| laimennusvaikutus       |        |            |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu            |            |              |               |
| keskimääräinen lukumäärä         |            |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettua osakekohtaista      | 888 367    | 888 230      | 888 230       |
| tulosta laskettaessa             |            |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------

11. Osakekohtainen osinko
Yhtiökokous päätti 25.3.2010 jakaa osinkoa tilikaudelta 2009 1,00 euroa
osakkeelta, yhteensä 888 miljoonaa euroa perustuen 30.3.2010 rekisteröityjen
osakkeiden lukumäärään. Osinko maksettiin 8.4.2010.
Yhtiökokous päätti 7.4.2009 jakaa osinkoa tilikaudelta 2008 1,00 euroa osaketta
kohti, yhteensä 888 miljoonaa euroa perustuen rekisteröityjen osakkeiden määrään
14.4.2009. Osingot maksettiin 21.4.2009
--------------------------------------------------------------------------------
| 12. Aineettomien ja             |              |          |                  |
| aineellisten hyödykkeiden       |              |          |                  |
| muutos                          |              |          |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                     | 30.9.2010    | 30.9.200 | 31.12.2009       |
|                                 |              | 9        |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa    | 13 246       | 12 533   | 12 533           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset tytäryritysten        | -            | 1        | 2                |
| hankintojen kautta              |              |          |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit      | 723          | 571      | 862              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoiman                      | 16           | 2        | -7               |
| käytöstäpoistamiskulut          |              |          |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeuksien muutokset      | -12          | -12      | 0                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                     | -2           | -23      | -26              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset     | -416         | -374     | -510             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset tytäryritysten      | -6           | -5       | -5               |
| myyntien kautta                 |              |          |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ja muut muutokset    | 1 026        | 355      | 397              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa   | 14 575       | 13 048   | 13 246           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvoon sisältyvä      | 295          | 280      | 285              |
| liikearvo kauden lopussa        |              |          |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerokirjausten vaikutus    | 10           | -18      | -13              |
| liikearvon määrään              |              |          |                  |
--------------------------------------------------------------------------------

13. Muutokset osuuksissa osakkuus- ja yhteisyrityksissä
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                     | 30.9.2010    | 30.9.200 | 31.12.2009       |
|                                 |              | 9        |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa    | 2 188        | 2 112    | 2 112            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja              | 41           | -1       | 21               |
| yhteisyritysten tuloksesta      |              |          |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat                       | 6            | 32       | 33               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannit ja muut sijoitukset  | 20           | 25       | 25               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenluokittelut            | -            | -6       | -7               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit                         | -88          | 0        | -1               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot                  | -52          | -23      | -32              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten muut laajan   | -61          | 1        | -36              |
| tuloksen erät                   |              |          |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                      | 76           | 54       | 73               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa   | 2 130        | 2 194    | 2 188            |
--------------------------------------------------------------------------------

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta
Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 10
miljoonaa euroa (III/2009: 3). Fortumin osuus Hafslund ASA:n tuloksesta toisen
neljänneksen aikana oli 8 miljoonaa euroa (III/2009: 6). Hafslund ASA myi 26
miljoonaa REC:n osaketta toukokuussa 2010. Fortumin laadintaperiaatteiden mukaan
2 miljoonaa euroa REC:n osakkeiden myynnistä on sisällytetty osuuteen
osakkuusyritysten tuloksesta vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Fortumin osuus
osakkuusyritysten tuloksesta tammi-syyskuun 2010 aikana oli 41 miljoonaa euroa
(I-III/2009: -1), josta Hafslundin osuus oli 22 miljoonaa euroa (I-III/2009:
-14) ja Gasumin osuus 20 miljoonaa euroa (I-III/2009: 16). Fortumin osuus
osakkuusyritysten tuloksesta vuonna 2009 oli 21 miljoonaa euroa, josta
Hafslundin osuus oli -4 miljoonaa euroa. Fortumin laadintaperiaatteiden
mukaisesti Hafslundin osakkuusyritystulos on sisällytetty konsernin lukuihin
Hafslundin edellisen neljänneksen tietoihin perustuen, sillä päivitettyjä
osavuosikatsaustietoja ei yleensä ole käytettävissä. Hafslund julkaisee
osavuosikatsauksensa vuoden 2010 kolmannelta neljännekseltä 28.10.2010.
Hafslundin kolmannen neljänneksen tulos ei sisälly Fortumin kolmannen
neljänneksen tulokseen.
Vuoden toisen neljänneksen aikana Fortum muutti kirjauskäytäntöään TGC-1:n
osakkuustuloksen kirjaamisen osalta. Aiemmin Fortum on sisällyttänyt osuuteensa
tuloksesta myös osuuden TGC-1:n kirjaamista arvonalentumistappioista sekä
kirjattujen arvonalennusten peruutuksista. Jatkossa Fortum eliminoi yhtiön
tekemät arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset kirjatessaan osuuttaan
tuloksesta ja arvioi arvonalentumiskirjausten tarpeellisuutta erikseen.
Kirjauskäytännön muutos on tehty oikaisemalla aikaisempien kausien vaikutus
ei-takautuvasti, koska muutoksella ei katsota olevan olennaista vaikutusta
vertailuvuoden tietoihin.
TGC-1 on aiemmin julkaissut IFRS-standardien mukaisia tilinpäätöstietoja
kahdesti vuodessa. Vuoden 2009 IFRS-tilinpäätös julkaistiin kesäkuussa 2010. Sen
jälkeen yhtiö ilmoitti julkaisevansa jatkossa IFRS-standardien mukaisia
osavuosikatsaustietoja vuosineljänneksittäin. Vuoden 2010 ensimmäisen
neljänneksen tulos julkaistiin heinäkuun 2010 alussa ja toisen neljänneksen
tulos syyskuun 2010 alussa. Fortumin tammi-syyskuun 2010 osavuosikatsaukseen on
sisällytetty Fortumin osuus TGC-1:n tuloksesta vuoden 2009 toiselta
vuosipuoliskolta sekä vuoden 2010 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta.
Hankinnat ja osakeannit
Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhtiökokous päätti maaliskuussa 2010 korottaa
yhtiön osakepääomaa 79,3 miljoonalla eurolla, josta Fortumin osuus on 19,8
miljoonaa euroa. Fortumin osuus TVO:n osakepääoman korotuksesta on kirjattu
vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ja tullaan maksamaan vuoden 2010 aikana
TVO:n hallituksen määräämänä ajankohtana.
Myynnit
Helmikuun 2010 alussa Distribution liiketoimintayksikkö myi Fortumin 49 %
osuuden Karlskoga Energi & Miljö AB:sta. Lisäksi vuoden 2010 ensimmäisellä
neljänneksellä Heat -divisioona myi Fortumin 20,4 %:n osuuden Swedegas AB:sta ja
Russia -divisioona myi OAO Fortumin 49 %:n osuuden Kurgan Generating Companysta.
Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä Russia -divisioona myi noin 31%:n
osuutensa St. Petersburg Sale Companysta.
Osakkuusyritysten muut laajan tuloksen erät
Osakkuusyritysten muut laajan tuloksen erät koostuvat pääosin Hafslundin
omistamien REC:n osakkeiden käyvän arvon muutoksesta. Vuoden 2010 kolmannella
neljänneksellä jäljellä olevien REC:n osakkeiden käyvän arvon muutos oli 16
miljoonaa euroa (III/2009: 32) ja käyvän arvon muutos vuoden alusta oli -64
miljoonaa euroa (I-III/2009: 4). Hafslundin ilmoittamiin jäljellä olevien
osakkeiden lukumäärään perustuen käyvän arvon muutosten kumulatiivinen vaikutus
Fortumin omaan pääomaan 30.9.2010 oli 21 miljoonaa euroa.
14. Osakepääoma
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa   | Osakkeiden  | Osake-pääom | Osakkeiden    | Osakepää-oma     |
|               | määrä       | a 30.9.2010 | määrä         | 31.12.2009       |
|               | 30.9.2010   |             | 31.12.2009    |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt | 888 367 045 | 3 046       | 887 638 080   | 3 044            |
| osakkeet 1.1. |             |             |               |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioilla     | -           | -           | 728 965       | 2                |
| merkityt ja   |             |             |               |                  |
| rekisteröidyt |             |             |               |                  |
| osakkeet      |             |             |               |                  |
| raportointika |             |             |               |                  |
| uden lopussa  |             |             |               |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt | 888 367 045 | 3 046       | 888 367 045   | 3 046            |
| osakkeet      |             |             |               |                  |
| raportointika |             |             |               |                  |
| uden lopussa  |             |             |               |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröimät | -           |             | -             |                  |
| tömät         |             |             |               |                  |
| osakkeet      |             |             |               |                  |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortumilla ei ole tilinpäätöshetkellä 30.9.2010 käyttämättömiä optio-oikeuksia.
15. Korollinen vieras pääoma
Kolmannen neljänneksen aikana korollisten velkojen määrä kasvoi 388 miljoonalla
eurolla kesäkuun lopun 7 200 miljoonasta eurosta
7 588 miljoonaan euroon (vuoden 2009 lopussa: 6 859 miljoonaa euroa). Likvidit
varat kasvoivat 286 miljoonalla eurolla kesäkuun lopun 694 miljoonasta eurosta
980 miljoonaan euroon (vuoden 2009 lopussa: 890 miljoonaa euroa).
Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum lisäsi takaisinlainaustaan Valtion
ydinjätehuoltorahastosta 61 miljoonalla eurolla 835 miljoonaan euroon. Toisen
neljänneksen aikana Fortum nosti 10 vuoden lainan Nordic Investment Bankilta,
yhteensä 60 miljoonaa euroa. Laina tulee osittain rahoittamaan investointeja
automaattiseen mittarinluentajärjestelmään. Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen
aikana Fortum laski liikkeelle EMTN (Euro Medium Term Note) -ohjelmansa
puitteissa vuonna 2016 erääntyvät 3,1 miljardin Ruotsin kruunun arvoisen
kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan sekä 3,1 miljardin Ruotsin kruunun
arvoisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan. TGC-10:n (uudelleennimetty
OAO Fortum) hankinnan yhteydessä maaliskuussa 2008 sovittu 2 000 miljoonan euron
pankkilaina on kuoletettu vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana, koska
jäljellä oleva erääntymätön 350 miljoonaa euroa maksettiin takaisin.
Fortum Oyj laskee säännöllisin väliajoin liikkeelle lyhytaikaisia
yritystodistuksia Suomen ja Ruotsin rahoitusmarkkinoilla. Liikkeelle laskettujen
yritystodistusten määrä laski 88 miljoonalla eurolla 244 miljoonaan euroon
vuoden kolmannen neljänneksen aikana (vuoden 2009 lopussa: 250 miljoonaa euroa).
16. Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat

--------------------------------------------------------------------------------
| 16. Ydinvoimaan liittyvät varat |             |          |                   |
| ja velat                        |             |          |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                     | 30.9.2010   | 30.9.200 | 31.12.2009        |
|                                 |             | 9        |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseeseen sisältyvät erät       |             |          |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät varaukset | 616         | 588      | 570               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion                   | 616         | 588      | 570               |
| ydinjätehuoltorahastosta        |             |          |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainmukainen vastuu ja osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuoltovastuu Suomen  | 913            | 895      | 913               |
| ydinenergialain mukaan       |                |          |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastotavoite               | 830            | 767      | 830               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin osuus Valtion       | 830            | 767      | 786               |
| ydinjätehuoltorahastosta     |                |          |                   |
--------------------------------------------------------------------------------

Ydinvoimaan liittyvät varaukset
Uudistetun ydinenergialain mukaisesti Fortum teki työ- ja elinkeinoministeriölle
esityksen Loviisan ydinvoimalaitoksen ydinjätehuoltovastuusta kesäkuun lopussa.
Vastuun määrä perustuu kolmen vuoden välein tehtävään tekniseen suunnitelmaan.
Uusi tekninen suunnitelma ja kustannusennuste päivitettiin vuoden 2010 toisella
neljänneksellä. Päivityksen mukaan käytetyn ydinpolttoaineen välivarastointiin
ja loppusijoittamiseen liittyvien tulevien kustannusten odotetaan nousevan. Työ-
ja elinkeinoministeriö päättää vastuun määrän vuoden 2010 loppuun mennessä.
Lain mukainen työ- ja elinkeinoministeriön tammikuussa 2010 antamaan päätökseen
perustuva vastuu 30.9.2010 on 913 miljoonaa euroa. Fortumin työ- ja
elinkeinoministeriölle tekemään esitykseen perustuva lain mukainen vastuu vuoden
2010 lopussa on 944 miljoonaa euroa. Taseeseen kirjattu ydinjätehuoltovaraus
perustuu tulevaisuuden kustannuksia koskeviin kassavirtaennusteisiin, jotka
pohjautuvat samoihin selvityksiin kuin lainmukainen vastuu. Ydinvoimavarauksen
tasearvo, joka on laskettu IAS 37:n mukaisesti, on kasvanut uuden teknisen
suunnitelman seurauksena 46 miljoonalla eurolla vuoden 2009 lopun arvosta, ja on
30.9.2010 yhteensä 616 miljoonaa euroa. Suurin syy lainmukaisen vastuun ja
taseeseen kirjatun varauksen väliseen eroon on se, että lainmukaista vastuuta ei
diskontata nykyarvoon.
Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta
Viranomaiset päättävät Fortumin rahastotavoitteen Valtion
ydinjätehuoltorahastossa laillisen vastuun määrää päätettäessä vuosittain
joulukuussa. Fortum suorittaa ydinjätehuoltomaksuja Valtion
ydinjätehuoltorahastoon kyseisten päätösten mukaisesti. Nykyinen rahastotavoite
perustuu tammikuussa 2010 päätettyyn lainmukaiseen vastuuseen sekä hyväksyttyyn
maksujen jaksotussuunnitelmaan, ja on yhteensä 830 miljoonaa euroa. Rahastossa
on IFRS:n näkökulmasta 214 miljoonan euron ylijäämä, koska Fortumin osuus
Valtion ydinjätehuoltorahastosta on 30.9.2010 830 miljoonaa euroa, kun taas
rahasto-osuuden tasearvo vastaavalla hetkellä on 616 miljoonaa euroa.
Vaikutukset vertailukelpoiseen liikevoittoon sekä liikevoittoon
Uuden teknisen suunnitelman seurauksena Power -segmentin vertailukelpoiseen
liikevoittoon kirjattiin toisella vuosineljänneksellä kertaluonteisesti -9
miljoonan euron vaikutus johtuen jo käytetyn ydinpolttoaineen korkeammista
loppusijoituskustannuksista. Tarkentuneen kustannusennusteen seurauksena
kirjattiin kolmannella neljänneksellä vertailukelpoiseen liikevoittoon
vastaavasti 2 miljoonan euron kertaluontoinen vaikutus. Kertaluontoisten erien
kokonaisvaikutukseksi vuodelle 2010 muodostuu näin -7 miljoonaa euroa. Jo
käytetyn ydinpolttoaineen kustannusten muutoksen vaikutus kirjataan aina
välittömästi vertailukelpoiseen liikevoittoon.
Power -segmentin liikevoittoon vaikuttaa Fortumin laskentaperiaatteiden
mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahaston käsittelystä syntyvät erät, sillä
Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n mukaisesti
laskettua varauksen määrää taseessa. Niin kauan kuin ydinjätehuoltorahasto pysyy
IFRS:n näkökulmasta ylirahoitettuna, kirjataan positiivinen vaikutus
liikevoittoon, kun varaus kasvaa enemmän kuin nettomaksut
ydinjätehuoltorahastoon. Negatiivinen kirjaus kirjataan liikevoittoon aina, kun
nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon ovat suuremmat kuin varauksen kasvu. Edellä
mainittua kirjausta ei sisällytetä Fortumin vertailukelpoiseen liikevoittoon,
katso 'muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät', liitetieto 4. Kirjauksen
vaikutus Fortumin kolmannen neljänneksen tulokseen oli -10 miljoonaa euroa, kun
se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli -5 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen
vaikutus 2010 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana oli 4 miljoonaa euroa, kun
vastaavasti viime vuonna vaikutus oli -26 miljoonaa euroa.
Osakkuusyhtiöt
Fortumilla on vähemmistöosuuksia suomalaisessa ja ruotsalaisissa ydinvoimaa
tuottavissa osakkuusyhtiöissä. Fortum on näiden yhtiöiden osalta käsitellyt
osuutensa ydinvoimaan liittyvien varojen ja velkojen vaikutuksista
laatimisperiaatteidensa mukaisesti.
17. Pantatut varat
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                     | 30.9.2010    | 30.9.2009 | 31.12.2009      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut         |              |           |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                          |              |           |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit                          | 292          | 286       | 293             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset          | 137          | 137       | 137             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sitoumukset                |              |           |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset          | 181          | 220       | 220             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten    |              |           |                 |
| puolesta annetut                |              |           |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit ja                       | 3            | 2         | 2               |
| kiinteistökiinnitykset          |              |           |                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lainojen vakuudeksi pantatut varat
Suomalaisilla Valtion ydinjätehuoltorahaston osapuolilla on mahdollisuus ottaa
lainaa rahastosta. Ensimmäisellä neljänneksellä Fortum on nostanut lisää lainaa
rahastosta (katso liitetieto 15) ja pantannut vastaavasti lisää Kemijoki Oy:n
osakkeita. Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen lopussa pantattujen osakkeiden
arvo oli 269 miljoonaa euroa (vuoden 2009 lopussa: 263).

Muiden sitoumusten vakuudeksi pantatut varat
Fortum on antanut Valtion ydinjätehuoltorahastolle vakuudeksi Naantalin ja
Inkoon voimalaitoksiin liittyviä kiinteistökiinnityksiä arvoltaan 181 miljoonaa
euroa (vuoden 2009 lopussa: 220). Vakuudet on annettu turvaamaan kattamattomat
lainmukaiset vastuut ja mahdolliset odottamattomat tapahtumat liittyen Loviisan
ydinvoimalan käytöstäpoistosta ja ydinjätteen loppusijoituksesta aiheutuviin
tuleviin kustannuksiin. Kiinnitysten arvo päivitettiin toisen neljänneksen
aikana perustuen vuoden vaihteessa päivitettyyn lainmukaiseen vastuuseen ja
rahastotavoitteeseen. Vuosittaisen päivityksen seurauksena
kiinteistökiinnitysten määrä laski 39 miljoonalla eurolla vuoden 2010 toisella
neljänneksellä (katso myös liitetieto 16 Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat).
18. Vuokrasopimuksiin liittyvät sitoumukset
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                       | 30.9.2010   | 30.9.2009 | 31.12.2009     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden sisällä erääntyvät         | 26          | 22        | 23             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden, mutta viiden       | 46             | 41        | 35             |
| vuoden sisällä erääntyvät      |                |           |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluttua        | 93          | 83        | 93             |
| erääntyvät                        |             |           |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                          | 165         | 146       | 151            |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuokrasopimuksiin liittyvien sitoumusten kasvu vuoden 2009 lopusta selittyy
pääsääntöisesti valuuttakurssimuutoksilla.
19. Investointisitoumukset
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                     | 30.9.2010    | 30.9.     | 31.12.2009      |
|                                 |              | 2009      |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                     | 1 219        | 1 359     | 1 326           |
| käyttöomaisuushyödykkeet        |              |           |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet          | 7            | 5         | 5               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        | 1 226        | 1 364     | 1 331           |
--------------------------------------------------------------------------------

Investointisitoumukset ovat pienentyneet vuoden 2009 loppuun verrattuna.
Sitoumukset ovat pienentyneet Nokialla sijaitsevan yhdistetyn sähkön- ja
lämmöntuotantolaitoksen hankinnan johdosta sekä OAO Fortumin investointiohjelman
ja Czestochowan voimalaitosinvestoinnin etenemisen seurauksena. Samalla
investointisitoumukset ovat kasvaneet Venäjän vahvan ruplan sekä Liettuan
Klaipedassa ja Ruotsin Bristassa (Brista 2) sijaitsevien yhdistetyn sähkön- ja
lämmöntuotantolaitoksien rakennusprojekteista johtuen.
20. Vastuut
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                     | 30.9.2010    | 30.9.     | 31.12.2009      |
|                                 |              | 2009      |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut         |              |           |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                    | 190          | 319       | 321             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten    |              |           |                 |
| puolesta annetut                |              |           |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                       | 349          | 593       | 592             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                    | 125          | 125       | 125             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut         |              |           |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                       | 4            | 10        | 12              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                    | 0            | 1         | 1               |
--------------------------------------------------------------------------------

Omasta puolesta annetut vastuut
Omasta puolesta annetut muut vastuut, 190 miljoonaa euroa, ovat pienentyneet
vuoden 2009 lopusta 131 miljoonaa euroa. Pienentyminen johtuu Fortumin
Iso-Britannian käyttö- ja kunnossapitoliiketoimintaan liittyvien takauksien
palautumisesta Fortum Oyj:lle sekä Venäjän ja Puolan investointiprojektien
etenemisestä.

Vastuut osakkuusyritysten puolesta
Lainsäädäntö edellyttää, että Suomessa ja Ruotsissa toimivien ydinvoimayhtiöiden
on annettava vakuuksia Suomen ja Ruotsin ydinjätehuoltorahastoille, joilla
taataan, että voimalaitosten käytöstäpoistoon ja käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoittamiseen on riittävät varat.

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) puolesta annettu takaus oli 58 miljoonaa euroa
30.9.2010 (vuoden 2009 lopussa: 67). Takauksen arvo päivitettiin toisen
neljänneksen aikana perustuen tammikuussa 2010 päätettyyn lainmukaiseen
vastuuseen ja rahastotavoitteeseen (katso liitetieto 16).

Ruotsissa Fortum on antanut Ruotsin ydinjätehuoltorahastolle takaukset Forsmark
Kraftgruppen AB:n (FKA) ja OKG AB:n puolesta omistusosuuksiensa mukaisesti.
Ruotsin valtio päätti joulukuussa 2009 takuiden määrästä vuosille 2010 ja 2011,
ja päätös astui voimaan kesäkuussa 2010. Päätöksen seurauksena FKA:n ja OKG:n
puolesta annettujen takausten yhteismäärä laski kesäkuussa 2010 vuoden 2009
lopun 5 314 miljoonasta Ruotsin kruunusta (518 miljoonasta eurosta) 2 574
miljoonaan Ruotsin kruunuun (282 miljoonaan euroon). Lasku johtuu Ruotsin
valtion muuttuneesta laskentakäytännöstä. Aikaisemmin takuiden määrä perustui
nimellisarvoihin, mutta kesäkuusta 2010 lähtien ne perustuvat diskontattuihin
kassavirtoihin.
21. Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt
Elokuussa 2010 Suomen Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi Kilpailuviraston
tekemän valituksen markkinaoikeuden 14.3.2008 antamasta päätöksestä.
Markkinaoikeus katsoi tuolloin, ettei Fortumin E.ON Finland -kauppa 2006
johtanut määräävään markkina-asemaan tai markkina-aseman vahvistumiseen.

Fortum osallistuu TVO-omistusosuutensa kautta 1 600 megawatin
ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen Suomessa (Olkiluoto 3). Olkiluoto 3
-ydinvoimalaitosyksikön TVO:lle toimittava AREVA-Siemens ilmoitti kesäkuussa,
että nykyisen tilanteen perusteella arvioiden suurin osa töistä saadaan
päätökseen vuonna 2012 ja voimalan säännöllinen käyttö voi alkaa vuoden 2013
aikana.

Oikeudenkäynteihin ja viranomaismenettelyihin liittyen ei vuoden 2010 kolmen
ensimmäisen neljänneksen aikana ole tapahtunut muita olennaisia muutoksia
verrattuna vuoden 2009 lopun tilanteeseen.
22. Lähipiiritapahtumat
Lähipiiriin kuuluvat osapuolet on esitetty Fortumin vuoden 2009
tilinpäätöksessä. Tilinpäätöshetken 31.12.2009 jälkeen ei ole tapahtunut
olennaisia muutoksia.
Suomen valtion omistusosuus Fortumin osakkeista vuoden 2009 lopussa oli 50,76 %,
eikä se ole muuttunut vuoden 2010 aikana.
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet osakkuusyritysten |            |             |                   |
| kanssa                        |            |             |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                   | I-III/     | I-III/2009  | 2009              |
|                               | 2010       |             |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyrityksille   | 41         | 61          | 86                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot osakkuusyritysten       | 28         | 27          | 37                |
| lainasaamisista               |            |             |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyrityksiltä     | 547        | 397         | 555               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avoimet saldot osakkuusyritysten kanssa                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                   | 30.9.2010  | 30.9.2009   | 31.12.2009        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset      | 1 025      | 827         | 852               |
| lainasaamiset                 |            |             |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                | 11         | 7           | 14                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                 | 21         | 15          | 5                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat           | 213        | 199         | 199               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                     | 19         | 6           | 23                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                    | 25         | 34          | 22                |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketapahtumat ja saldot yhteisyritysten kanssa
Liiketapahtumat vuoden 2010 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä ja avoimet
saldot 30.9.2010 yhteisyritysten kanssa olivat merkitykseltään vähäisiä.
Fortum Oyj
Tammi-syyskuu 2010
23. Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia
Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia
24. Tunnuslukujen laskentakaavat
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate    | =   | Liikevoitto + poistot ja     |              |     |    |
| (EBITDA       |     | arvonalentumiset             |              |     |    |
| =Tulos ennen  |     |                              |              |     |    |
| korkoja,      |     |                              |              |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja sekä   |     |       |    |    |    |    |       |    |    |     |    |
| poistoja ja   |     |       |    |    |    |    |       |    |    |     |    |
| arvonalentumi |     |       |    |    |    |    |       |    |    |     |    |
| sia)          |     |       |    |    |    |    |       |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpo | =   | Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut              |
| inen          |     | vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät                 |
| liikevoitto   |     |                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteis | =   | Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot    |     |    |
| et erät       |     |                                             |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          | =   | Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja suojaavat       |
| vertailukelpo |     | rahoitusinstrumentit,                                  |
| isuuteen      |     |                                                        |
| vaikuttavat   |     |                                                        |
| erät          |     |                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaisesti           |
|               |     | suojauslaskentaa sekä                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen vaikutuksen, joka       |
|               |     | aiheutuu siitä, että                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus Valtion       |
|               |     | ydinjätehuoltorahastosta                               |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | ei voi ylittää vastaavaa velkaa.  |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta     | =   | Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  |
| ennen         |     |                                                        |
| käyttöpääoman |     |                                                        |
| muutosta      |     |                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit  | =   | Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tehdyt      |
| käyttöomaisuu |     | investoinnit mukaan lukien                             |
| teen          |     |                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | kunnossapito-, tuottavuus- ja kasvuinvestoinnit sekä   |
|               |     | lainsäädännön edellyttämät                             |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | investoinnit. Investointeihin kuuluvat myös            |
|               |     | investointien rakennusaikana taseeseen                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | aktivoidut korkokulut. Kunnossapitoinvestoinnit        |
|               |     | pidentävät olemassaolevan                              |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | omaisuuserän vaikutusaikaa, ylläpitävät käytettävyyttä |
|               |     | sekä/tai ylläpitävät                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | luotettavuutta. Tuottavuusinvestoinnit parantavat      |
|               |     | olemassaolevan hyödykkeen                              |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | tuottavuutta. Kasvuinvestointien tarkoitus on rakentaa |
|               |     | uutta kapasiteettia ja/tai lisätä                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | olemassaolevien liiketoimintojen asiakaskantaa.        |
|               |     | Lainsäädännön edellyttämät                             |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | investoinnit tehdään tiettyinä ajankohtina lakien      |
|               |     | vaatimusten mukaan.                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvesto | =   | Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin,                    |
| innit         |     | osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin myytävissä         |
| osakkeisiin   |     |                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | oleviin sijoituksiin. Investoitujen                    |
|               |     | tytäryhtiöosakkeiden hankintahintaan on lisätty        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | hankittavan yhtiön nettovelka.    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman  | =   | Kauden voitto   |    |    |       |    |    |     |    |
| tuotto, %     |     |                 |    |    |       |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | Oma pääoma keskimäärin    |       |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun    | =   | Voitto ennen veroja + korko- ja muut              |    |
| pääoman       |     | rahoituskulut                                     |    |
| tuotto, %     |     |                                                   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | Sijoitettu pääoma keskimäärin     |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun       | =   | Liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten       |
| pääoman       |     | tuloksesta                                             |
| tuotto, %     |     |                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | Sidottu pääoma            |       |    |    |     |    |
|               |     | keskimäärin               |       |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja     |
|               |     | yhteisyritysten tuloksesta                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpo | =   | (IAS 39 oikaistu sekä pois lukien merkittävimmät       |
| inen sidotun  |     | myyntivoitot ja -tappiot)                              |
| pääoman       |     |                                                        |
| tuotto, %     |     |                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | Vertailukelpoinen sidottu pääoma  |    |    |     |    |
|               |     | keskimäärin                       |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu    | =   | Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennallinen  |
| pääoma        |     | verovelka - varaukset                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu       | =   | Korottomat varat + Valtion ydinjätehuoltorahastoon     |
| pääoma        |     | liittyvät korolliset varat -                           |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | korottomat velat -        |       |    |    |     |    |
|               |     | varaukset                 |       |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | (korottomat varat ja velat eivät sisällä rahoitukseen, |
|               |     | veroihin ja                                            |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | laskennallisiin veroihin liittyviä eriä sekä varoja ja |
|               |     | velkoja, jotka                                         |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | syntyvät suojauslaskennan soveltamisedellytykset       |
|               |     | täyttävien                                             |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | johdannaissopimusten käypien arvojen muutoksista)      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpo | =   | Sidottu pääoma oikaistuna niillä korottomilla varoilla |
| inen sidottu  |     | ja veloilla, jotka                                     |
| pääoma        |     |                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | aiheutuvat niistä tulevaisuuden kassavirtaa            |
|               |     | suojaavista johdannais-                                |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | sopimuksista, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n        |
|               |     | mukaista suojauslaskentaa                              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset    | =   | Korolliset velat -        |       |    |    |     |    |
| nettovelat    |     | likvidit varat            |       |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisa | =   | Korolliset           |    |       |    |    |     |    |
| ste, %        |     | nettovelat           |    |       |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | Oma pääoma      |    |    |       |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusa | =   | Oma pääoma sisältäen määräysvallattomat omistajat      |
| ste, %        |     |                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | Taseen loppusumma    |    |       |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/kä | =   | Korollinen           |    |       |    |    |     |    |
| yttökate      |     | nettovelka           |    |       |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | Liikevoitto + poistot ja     |              |     |    |
|               |     | arvonalentumiset             |              |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate     | =   | Liikevoitt |    |    |    |       |    |    |     |    |
|               |     | o          |    |    |    |       |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | Nettokorkokulut |    |    |       |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate     | =   | Liikevoitt |    |    |    |       |    |    |     |    |
| sisältäen     |     | o          |    |    |    |       |    |    |     |    |
| aktivoitut    |     |            |    |    |    |       |    |    |     |    |
| vieraan       |     |            |    |    |    |       |    |    |     |    |
| pääoman menot |     |            |    |    |    |       |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | Nettokorkokulut - aktivoidut vieraan pääoman menot     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | =   | Kauden voitto - määräysvallattomat          |     |    |
| (EPS)         |     | omistajat                                   |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä  |
|               |     | tilikauden aikana                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma           | =   | Oma pääoma      |    |    |       |    |    |     |    |
| pääoma/osake, |     |                 |    |    |       |    |    |     |    |
| EUR           |     |                 |    |    |       |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita kauden       |
|               |     | lopussa                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Edelliset 12  | =   | Raportointihetkeä edeltävät 12 kuukautta    |     |    |
| kk            |     |                                             |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortum Oyj
Tammi-syyskuu 2010
Markkinatilanne
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön kulutus   | III/201 | III/2009 | I-III/  | I-III/  | 2009   | Edelli- |
| TWh              | 0       |          | 2010    | 2009    |        | set     |
|                  |         |          |         |         |        | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat      | 78      | 76       | 282     | 268     | 374    | 388     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä           | 223     | 212      | 729     | 693     | 964    | 1 000   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tjumen           | 19      | 19       | 60      | 60      | 81     | 82      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tseljabinsk      | 8       | 7        | 26      | 23      | 32     | 35      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjän Uralin   | 56      | 54       | 178     | 171     | 236    | 243     |
| alue             |         |          |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräiset   | III/201 | III/2009  | I-III/ | I-III/  | 2009   | Edelli- |
| hinnat           | 0       |           | 2010   | 2009    |        | set     |
|                  |         |           |        |         |        | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön           | 46      | 31        | 50     | 34      | 35     | 47      |
| spot-hinta Nord  |         |           |        |         |        |         |
| Pool             |         |           |        |         |        |         |
| -sähköpörssissä, |         |           |        |         |        |         |
| euroa/MWh        |         |           |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön           | 48      | 36        | 53     | 36      | 37     | 50      |
| spot-hinta       |         |           |        |         |        |         |
| Suomessa,        |         |           |        |         |        |         |
| euroa/MWh        |         |           |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön           | 47      | 35        | 54     | 36      | 37     | 50      |
| spot-hinta       |         |           |        |         |        |         |
| Ruotsissa,       |         |           |        |         |        |         |
| euroa/MWh        |         |           |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön           | 975     | 715       | 879    | 646     | 667    | 838     |
| spot-hinta       |         |           |        |         |        |         |
| Venäjän Euroopan |         |           |        |         |        |         |
| ja Uralin        |         |           |        |         |        |         |
| alueilla,        |         |           |        |         |        |         |
| RUB/MWh*         |         |           |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön           | 936     | 700       | 842    | 613     | 633    | 804     |
| spot-hinta       |         |           |        |         |        |         |
| (markkinahinta), |         |           |        |         |        |         |
| Uralin alue,     |         |           |        |         |        |         |
| RUB/MWh*         |         |           |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen   | 607     | 529       | 614    | 533     | 533    | 585     |
| säännelty OAO    |         |           |        |         |        |         |
| Fortumin sähkön  |         |           |        |         |        |         |
| hinta, RUB/MWh*  |         |           |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen   | 169     | 186       | 169    | 188     | 187    | 174     |
| säännelty        |         |           |        |         |        |         |
| kapasiteettihint |         |           |        |         |        |         |
| a, tRUB/MW/kk    |         |           |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön           | 44      | 37        | 42     | 39      | 39     | 41      |
| spot-hinta       |         |           |        |         |        |         |
| Saksassa,        |         |           |        |         |        |         |
| euroa/MWh        |         |           |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen   | 2 221   | 1 837     | 2 221  | 1 731   | 1 781  | 2 150   |
| kaasun rajahinta |         |           |        |         |        |         |
| Uralin alueella, |         |           |        |         |        |         |
| RUB/1000 m3      |         |           |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2, (ETS EUA),  | 15      | 14        | 14     | 14      | 13     | 14      |
| euroa/tonni CO2  |         |           |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiili (ICE       | 93      | 69        | 86     | 68      | 70     | 84      |
| Rotterdam),      |         |           |        |         |        |         |
| USD/tonni        |         |           |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljy (Brent      | 77      | 69        | 78     | 58      | 63     | 77      |
| Crude), USD/bbl  |         |           |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| *Ilman           |         |           |        |         |        |         |
| kapasiteettitari |         |           |        |         |        |         |
| ffia             |         |           |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivarannot         | 30.9.2010   | 30.9.2009      | 31.12.2009             |
| TWh                  |             |                |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaiset        | 84          | 102            | 74                     |
| vesivarannot         |             |                |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaiset        | 101         | 102            | 81                     |
| vesivarannot, pitkän |             |                |                        |
| ajan keskiarvo       |             |                |                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vienti /      | III/   | III/ 2009 | I-III/ | I-III/    | 2009   | Edelliset |
| tuonti        | 2010   |           | 2010   | 2009      |        | 12 kk     |
| Pohjoismaiden |        |           |        |           |        |           |
| ja            |        |           |        |           |        |           |
| Manner-Euroop |        |           |        |           |        |           |
| an välillä    |        |           |        |           |        |           |
| TWh (+ =      |        |           |        |           |        |           |
| tuonti, - =   |        |           |        |           |        |           |
| vienti        |        |           |        |           |        |           |
| Pohjoismaista |        |           |        |           |        |           |
| )             |        |           |        |           |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vienti /      | 4      | 1         | 14     | 5         | 8      | 17        |
| tuonti        |        |           |        |           |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjän       | III/2010   | III/2 | I-III/ | I-III/200 | 2009   | Edelliset |
| sähköreformi  |            | 009   | 2010   | 9         |        | 12 kk     |
| '%            |            |       |        |           |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus sähkön  | 80         | 50    | 67     | 37        | 40     | 63        |
| myynnistä     |            |       |        |           |        |           |
| vapautetuilla |            |       |        |           |        |           |
| markkinoilla  |            |       |        |           |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus OAO     | 72         | 44    | 59     | 33        | 34     | 53        |
| Fortumin      |            |       |        |           |        |           |
| sähkön        |            |       |        |           |        |           |
| myynnistä     |            |       |        |           |        |           |
| vapautetulla  |            |       |        |           |        |           |
| sähkön        |            |       |        |           |        |           |
| hinnalla      |            |       |        |           |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortum Oyj
Tammi-syyskuu 2010
Tuotanto- ja myyntivolyymit
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotant | III/201 | III/   | I-III/ | I-III/2009 | 2009   | Edelliset  |
| o             | 0       | 2009   | 2010   |            |        | 12 kk      |
| TWh           |         |        |        |            |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotant | 11,4    | 10,4   | 38,9   | 36,2       | 49,3   | 52,0       |
| o EU-maissa   |         |        |        |            |        |            |
| ja Norjassa   |         |        |        |            |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotant | 3,4     | 3,4    | 11,6   | 11,7       | 16,0   | 67,9       |
| o Venäjällä   |         |        |        |            |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 14,8    | 13,8   | 50,5   | 47,9       | 65,3   | 66,9       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotant | III/201 | III/2009 | I-III/ | I-III/20 | 2009   | Edelliset  |
| o             | 0       |          | 2010   | 09       |        | 12 kk      |
| TWh           |         |          |        |          |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotant | 3,0     | 2,5      | 17,8   | 15,8     | 23,2   | 25,2       |
| o EU-maissa   |         |          |        |          |        |            |
| ja Norjassa   |         |          |        |          |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotant | 2,8     | 2,8      | 17,8   | 17,2     | 25,6   | 26,2       |
| o Venäjällä   |         |          |        |          |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 5,8     | 5,3      | 35,6   | 33,0     | 48,8   | 51,4       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkötuotantokapasiteetti        | 30.9.2010            | 31.12.2009         |
| divisioonittain                  |                      |                    |
| MW                               |                      |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                            | 9 714                | 9 709              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                             | 1 518                | 1 446              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                           | 2 785                | 2 785              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         | 14 017               | 13 940             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotantokapasiteetti       | 30.9.2010            | 31.12.2009         |
| divisioonittain                  |                      |                    |
| MW                               |                      |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                            | 250                  | 250                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                             | 10 297               | 10 284             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                           | 13 796               | 13 796             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         | 23 343               | 24 330             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotant | III/   | III/     | I-III/  | I-III/  | 2009     | Edelliset |
| o lähteittäin | 2010   | 2009     | 2010    | 2009    |          | 12 kk     |
| Pohjoismaissa |        |          |         |         |          |           |
| TWh           |        |          |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima     | 5,5    | 5,3      | 16,0    | 16,2    | 22,1     | 21,9      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima     | 4,7    | 4,3      | 16,6    | 16,3    | 21,4     | 21,7      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima    | 0,8    | 0,4      | 5,4     | 2,8     | 4,6      | 7,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 11,0   | 10,0     | 38,0    | 35,3    | 48,1     | 50,8      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotant | III/   | III/     | I-III/   | I-III/ | 2009     | Edelli-se |
| o lähteittäin | 2010   | 2009     | 2010     | 2009   |          | t         |
| Pohjoismaissa |        |          |          |        |          | 12 kk     |
| %             |        |          |          |        |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima     | 50     | 53       | 42       | 46     | 46       | 43        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima     | 43     | 43       | 44       | 46     | 44       | 43        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima    | 7      | 4        | 14       | 8      | 10       | 14        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 100    | 100      | 100      | 100    | 100      | 100       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti  |        | III/2009 | I-III/   | I-III/ | 2009     | Edelli-se |
| milj. euroa   |        |          | 2010     | 2009   |          | t         |
|               |        |          |          |        |          | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti  | 631    | 630      | 2 213    | 2 034  | 2 802    | 2 981     |
| EU-maissa ja  |        |          |          |        |          |           |
| Norjassa      |        |          |          |        |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti  | 112    | 87       | 356      | 281    | 390      | 464       |
| Venäjällä     |        |          |          |        |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 743    | 717      | 2 569    | 2 315  | 3 192    | 3 445     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti  | III/20 | III/2009 | I-III/20 | I-III/ | 2009     | Edelliset |
| milj. euroa   | 10     |          | 10       | 2009   |          | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti  | 162    | 142      | 870      | 744    | 1 095    | 1 221     |
| EU-maissa ja  |        |          |          |        |          |           |
| Norjassa      |        |          |          |        |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti  | 24     | 18       | 189      | 143    | 219      | 265       |
| Venäjällä     |        |          |          |        |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 186    | 160      | 1 059    | 887    | 1 314    | 1 486     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti  | III/   | III/2009 | I-III/   | I-III/ | 2009     | Edelli-se |
| alueittain    | 2010   |          | 2010     | 2009   |          | t         |
| TWh           |        |          |          |        |          | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi         | 6,5    | 5,3      | 21,9     | 19,0   | 26,1     | 29,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi        | 6,5    | 6,0      | 20,9     | 20,1   | 26,9     | 27,7      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä        | 3,8    | 4,0      | 13,8     | 14,2   | 19,5     | 19,1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat     | 0,5    | 0,6      | 2,2      | 2,2    | 3,2      | 3,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 17,3   | 15,9     | 58,8     | 55,5   | 75,7     | 77,6      |
--------------------------------------------------------------------------------

Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain konsernitasolla.
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti  | III/20 | III/2009 | I-III/201 | I-III/ | 2009    | Edelliset |
| alueittain    | 10     |          | 0         | 2009   |         | 12 kk     |
| TWh           |        |          |           |        |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä        | 2,3    | 2,3      | 17,8      | 16,7   | 25,6    | 26,7      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi         | 1,2    | 0,8      | 6,5       | 5,3    | 8,0     | 9,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi        | 0,8    | 0,9      | 7,2       | 6,6    | 9,8     | 10,4      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola         | 0,3    | 0,1      | 2,6       | 2,3    | 3,7     | 4,0       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat*    | 0,6    | 0,7      | 2,5       | 2,5    | 3,5     | 3,5       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 5,2    | 4,8      | 36,6      | 33,4   | 50,6    | 53,8      |
--------------------------------------------------------------------------------

* Sisältää Iso-Britannian, joka raportoidaan Power-divisioonan muu myynti
-rivillä.