Vakaata tulosta haastavassa toimintaympäristössä

Fortum Oyj
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009
22.10.2009 klo 9.00 EET

Vakaata tulosta haastavassa toimintaympäristössä

- Vertailukelpoinen liikevoitto 1 318 (1 337) miljoonaa euroa, -1 %;
sisältää -91 miljoonan euron muuntovaikutuksen Ruotsin kruunun heikkenemisestä
- Osakekohtainen tulos 1,02 (1,10) euroa
- Liiketoiminnan kassavirta 1 868 (1 440) miljoonaa euroa
- 92 % (92 %) Fortumin sähköntuotannosta EU-maissa hiilidioksidipäästötöntä
- Suunnitelmien mukaista edistystä Venäjällä

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja           | III/0 | III/08 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edellis |
|                        | 9     |        | 09     | 08     |        | et 12   |
|                        |       |        |        |        |        | kk      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj.     | 1 046 | 1 272  | 3 872  | 4 034  | 5 636  | 5 474   |
| euroa                  |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj.     | 286   | 395    | 1 260  | 1 352  | 1 963  | 1 871   |
| euroa                  |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      | 316   | 353    | 1 318  | 1 337  | 1 845  | 1 826   |
| liikevoitto, milj.     |       |        |        |        |        |         |
| euroa                  |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja,    | 242   | 337    | 1 131  | 1 245  | 1 850  | 1 736   |
| milj. euroa            |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa     | 0,24  | 0,32   | 1,02   | 1,10   | 1,74   | 1,65    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan         | 342   | 401    | 1 868  | 1 440  | 2 002  | 2 430   |
| kassavirta, milj.      |       |        |        |        |        |         |
| euroa                  |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake,      |       |        | 8,89   | 8,49   | 8,96   | N/A     |
| euroa                  |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka  |       |        | 6 041  | 6 520  | 6 179  | N/A     |
| (kauden lopussa),      |       |        |        |        |        |         |
| milj. euroa            |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä       |       |        | 888    | 887    | 887    | 888 026 |
| keskimäärin, tuhatta   |       |        | 230    | 241    | 256    |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja                                | 2008        | Edell.           |
|                                             |             |  12 kk           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %                | 15,0        | 13,2             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %                      | 18,7        | 18,6             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyttökate                       | 2,5         | 2,5              |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortumin tammi-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 318 (1 337)
miljoonaa euroa. Liikevoiton pieneneminen johtuu pääasiassa Sähköntuotanto- ja
Lämpö-segmenttien heikentyneistä tuloksista. Molemmat segmentit kärsivät sähkön
tukkumyynnin alentuneista hinnoista etenkin kolmannella neljänneksellä. Markets-
ja Venäjä-segmenttien vertailukelpoinen liikevoitto parani tammi-syyskuussa
verrattuna vuotta aiempaan.

Sähkön kulutus Pohjoismaissa oli noin 20 terawattituntia (TWh) eli 7 % pienempi
tammi-syyskuussa 2009 verrattuna vuotta aiempaan. Vuoden 2009 uskotaan olevan
aallonpohja pohjoismaisessa sähkön kysynnässä.

Sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 34,5 (42,7) euroa
megawattitunnilta (euroa/MWh). Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta samalla jaksolla oli 49,2 (49,3) euroa/MWh, eli se on suurin
piirtein samalla tasolla kuin edellisvuonna. Tämä johtuu pääasiassa
suojauksesta.

Ruotsin kruunun keskikurssi vuoden 2009 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä
heikkeni noin 13 % vuoden 2008 kolmeen ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
Ruotsin kruunun keskikurssin heikkenemisestä aiheutunut muuntovaikutus oli noin
-91 miljoonaa euroa Fortumin tammi-syyskuun vertailukelpoisessa liikevoitossa
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Fortumin nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) edellisiltä 12 kuukaudelta
oli 2,5 (2,5 vuoden 2008 lopussa).

OAO Fortumin (entinen TGC-10) integraatio eteni suunnitelmien mukaisesti. Fortum
on edennyt hyvin tavoitteessaan saavuttaa noin 100 miljoonan euron
tehokkuusparannukset vuoteen 2011 mennessä.

Venäjän sähköreformi on edennyt suunnitelmien mukaan: kilpailluilla markkinoilla
myydyn sähkön osuutta nostettiin Venäjällä 30 %:sta 50 %:iin heinäkuun alussa.
Osuuden odotetaan kasvavan 60 %:iin vuoden 2010 alusta.

Taloudelliset tulokset

Heinä-syyskuu

Konsernin liikevaihto oli 1 046 (1 272) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto
oli 286 (395) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 316 (353)
miljoonaa euroa.

Kolmannen neljänneksen tulos heikkeni 65 miljoonaa euroa vuotta aiemmasta.
Osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,32) euroa eli 25 % pienempi kuin viime vuoden
kolmannella neljänneksellä. Lasku johtuu pienemmästä raportoidusta
liikevoitosta. Kolmannen neljänneksen raportoituun liikevoittoon vaikuttivat
Fortumin sähköjohdannaisportfolion suojaamiseen käytettyjen
valuuttajohdannaisten käypään arvoon arvostamisen kirjanpitovaikutukset (IAS
39).

Liikevaihto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | III/09 | III/08 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
|                        |        |        | 09     | 08     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 587    | 718    | 1 917  | 2 156  | 2 892  | 2 653  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  | 176    | 226    | 937    | 1 003  | 1 466  | 1 400  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           | 168    | 171    | 573    | 583    | 789    | 779    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | 272    | 461    | 1 039  | 1 391  | 1 922  | 1 570  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | 109    | 140    | 429    | 292    | 489    | 626    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   | 18     | 21     | 55     | 62     | 83     | 76     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Poolissa tehtyjen | -200   | -465   | -770   | -1 260 | -1 736 | -1 246 |
| ostojen ja myyntien    |        |        |        |        |        |        |
| netotus                |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit           | -84    | 0      | -308   | -193   | -269   | -384   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 1 046  | 1 272  | 3 872  | 4 034  | 5 636  | 5 474  |
--------------------------------------------------------------------------------

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | III/09 | III/08 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
|                        |        |        | 09     | 08     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 310    | 371    | 1 075  | 1 150  | 1 528  | 1 453  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  | -14    | -7     | 124    | 141    | 250    | 233    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           | 47     | 49     | 182    | 185    | 248    | 245    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | 7      | -8     | 11     | -33    | -33    | 11     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | -22    | -39    | -33    | -72    | -92    | -53    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   | -12    | -13    | -41    | -34    | -56    | -63    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 316    | 353    | 1 318  | 1 337  | 1 845  | 1 826  |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | III/09 | III/08 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
|                        |        |        | 09     | 08     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 278    | 438    | 1 005  | 1 129  | 1 599  | 1 475  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  | -12    | -15    | 140    | 152    | 307    | 295    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           | 47     | 50     | 182    | 187    | 248    | 243    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | 7      | -17    | 3      | -6     | -35    | -26    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | -22    | -39    | -33    | -72    | -91    | -52    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   | -12    | -22    | -37    | -38    | -65    | -64    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 286    | 395    | 1 260  | 1 352  | 1 963  | 1 871  |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammi-syyskuu

Konsernin liikevaihto oli 3 872 (4 034) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto
oli 1 260 (1 352) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1 318 (1 337)
miljoonaa euroa.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitoista/tappioista oli -1 miljoonaa euroa
eli 79 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Tämä johtui lähinnä Hafslund
ASA:n vuoden 2008 viimeisen neljänneksen tuloksen pienenemisestä. Hafslundin
vaikutus tuloksen pienenemiseen oli 60 miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut supistuivat 128 (185) miljoonaan euroon. Syy
nettorahoituskulujen pienenemiseen oli alemmat korkokulut. Johdannaisten käyvän
arvon muutos oli 5 (5) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 1 131 (1 245) miljoonaa euroa.

Kauden verot olivat 211 (256) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 18,7 % (20,6 %).

Kauden tulos oli 920 (989) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli
1,02 (1,10) euroa.

Määräysvallattomien omistajien (vähemmistö) osuus oli 14 (10) miljoonaa euroa.
Se liittyy pääasiassa Fortum Värme Holding AB:hen, jossa Tukholman kaupungilla
on 50 %:n taloudellinen omistusosuus.

Sijoitetun pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 13,2 % (15,0 % vuoden
2008 lopussa), ja oman pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 18,6 %
(18,7 % vuoden 2008 lopussa).

Markkinatilanne

POHJOISMAAT

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin vuoden 2009
kolmannella neljänneksellä sähköä 75 (83) TWh, mikä on noin 10 % vähemmän kuin
vuotta aiemmin. Ensimmäisellä kolmella neljänneksellä Pohjoismaiden
sähkönkulutus oli 268 (288) TWh. Supistumisen suurin syy oli taantuman
aiheuttama teollisen kulutuksen väheneminen. Fortumin arvion mukaan teollinen
kulutus Pohjoismaissa väheni liki 20 % vuoden 2008 vastaavaan jaksoon
verrattuna.

Hiilen hinta pysyi jokseenkin ennallaan vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä
ja oli edelleen selvästi alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Hiilen (ICE
Rotterdam) keskimääräinen markkinahinta kolmannella neljänneksellä oli 68 (191)
Yhdysvaltain dollaria tonnilta. Vuoden 2009 toisella neljänneksellä vahvana
pysynyt öljyn markkinahinta (ICE Brent) vakiintui kolmannella neljänneksellä
keskimäärin 69 (117) Yhdysvaltain dollariin barrelilta. Kolmannella
neljänneksellä vuoden 2009 päästöoikeuksien keskimääräinen markkinahinta oli
14,3 euroa hiilidioksiditonnilta. Vuonna 2008 vastaava päästöoikeuksien hinta
oli 24,5 euroa hiilidioksiditonnilta.

Vuoden 2009 alussa pohjoismaiset vesivarannot olivat 5 TWh pitkän ajan
keskiarvoa pienemmät. Kolmannen neljänneksen lopussa ne olivat pitkän ajan
keskiarvossa ja 6 TWh suuremmat kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna.

Kolmannella neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli
31,3 (55,4) euroa/MWh. Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat Nord Poolin
systeemihintatasoa korkeammat: 35,6 (65,8) euroa/MWh Suomessa ja 35,4 (65,9)
euroa/MWh Ruotsissa.

Tammi-syyskuussa sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 34,5
(42,7) euroa/MWh. Suomen ja Ruotsin keskimääräiset aluehinnat olivat 36,0 (50,6)
euroa/MWh.

Keskimääräinen spot-hinta Saksassa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä oli
37,0 (73,2) euroa/MWh eli korkeampi kuin Pohjoismaissa. Tämä johti sähkön
nettovientiin Pohjoismaista Saksaan.

VENÄJÄ

Alustavien tilastotietojen mukaan sähkön kysyntä vuoden 2009 tammi-syyskuussa
väheni noin 8 % verrattuna vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin.

Venäjällä sähkön kokonaiskysyntä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä väheni
alustavien tilastotietojen mukaan noin 8 %:lla verrattuna vastaavaan jaksoon
vuotta aiemmin. OAO Fortum toimii Tjumenin ja Tšeljabinskin alueilla, jotka
kuuluvat Uralin hinta-alueeseen. Uralin alueella sähkön kulutus väheni noin 8
%:lla edellisvuotisesta. Tjumenin alueella, jossa teollisuustuotanto painottuu
öljy- ja kaasuteollisuuteen, sähkön kysyntä supistui noin 1 %.
Metalliteollisuuteen painottuvalla Tseljabinskin alueella sähkön kysyntä
osoittaa piristymisen merkkejä: kolmannella neljänneksellä kysynnän lasku oli
edellisvuoteen verrattuna noin 12 %, kun se toisella neljänneksellä oli yli 25
%.

Keskimääräinen sähkön spot-hinta ilman kapasiteettitariffia nousi Venäjän
Euroopan ja Uralin alueilla 715 ruplaan megawattitunnilta edellisen neljänneksen
640 ruplasta megawattitunnilta. Spot-hinta kuitenkin laski vuoden 2008 kolmannen
neljänneksen 831 ruplasta megawattitunnilta. Säännellyt sähkön hinnat nousivat
edellisvuotisesta. Kapasiteettitariffit ovat edelleen pääosin säänneltyjä, ja ne
olivat keskimäärin korkeammat kuin vuotta aiemmin.

Vapautetuilla markkinoilla myydyn sähkön osuutta nostettiin 30 %:sta 50 %:iin
heinäkuun 2009 alussa. Pitkän aikavälin kapasiteettimarkkinoiden säännöt ovat
parhaillaan Venäjän hallituksen käsiteltävinä, ja niiden odotetaan valmistuvan
tämän vuoden loppuun mennessä.

Elokuussa 2009 Sajano-Shushenskajan vesivoimalassa Venäjällä tapahtui
onnettomuus. Venäjän sähkömarkkinoilla tapahtuma vaikutti sähkön hintaan vain
Siperian hinta-alueella. OAO Fortumin toiminta-alueilla Venäjän Euroopan ja
Uralin alueilla tapahtuma ei vaikuttanut hintoihin.

Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin koko sähköntuotanto tammi-syyskuussa 2009 oli 47,9 (46,7) TWh, josta
35,3 (38,7) TWh tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä vastaa 13 %:a (13 %)
Pohjoismaiden koko sähkönkulutuksesta. Fortumin koko lämmöntuotanto vuoden 2009
tammi-syyskuussa oli 33,0 (24,8) TWh, josta 13,2 (14,7) TWh tuotettiin
Pohjoismaissa.

Sähkön- ja lämmöntuotantovolyymien kasvu johtuu pääasiassa OAO Fortumin
yhdistämisestä Fortumiin 1.4.2008 lähtien.

Pohjoismaisen vesivoimatuotannon supistuminen johtuu pääasiassa sademäärän ja
virtaamien pienenemisestä. Vuosi 2008 oli poikkeuksellisen hyvä vesivoimavuosi.
Ydinvoimatuotannon väheneminen Pohjoismaissa johtui pääasiassa Oskarshamn 3:n
pitkästä uudistusseisokista.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-   | III/0 | III/08 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
| ja lämmöntuotanto       | 9     |        | 09     | 08     |        | 12 kk  |
| EU:ssa ja Norjassa, TWh |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto          | 10,4  | 10,9   | 36,2   | 39,5   | 52,6   | 49,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto          | 2,5   | 3,7    | 15,8   | 17,6   | 25,0   | 23,2   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-   | III/0 | III/08 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
| ja lämmöntuotanto       | 9     |        | 09     | 08     |        | 12 kk  |
| Venäjällä, TWh *)       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto          | 3,4   | 3,4    | 11,7   | 7,2    | 11,6   | 16,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto          | 2,8   | 2,8    | 17,2   | 7,2    | 15,3   | 25,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sähkön ja lämmöntuotannon luvut vuoden 2009 ensimmäiseltä neljännekseltä on
oikaistu

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin sähköntuotanto | III/0 | III/08 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
| Pohjoismaissa           | 9     |        | 09     | 08     |        | 12 kk  |
| lähteittäin, TWh        |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima               | 5,3   | 4,5    | 16,2   | 16,9   | 22,9   | 22,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima               | 4,3   | 5,4    | 16,3   | 18,4   | 23,7   | 21,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima              | 0,4   | 0,8    | 2,8    | 3,4    | 5,0    | 4,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 10,0  | 10,7   | 35,3   | 38,7   | 51,6   | 48,2   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin               | III/09 | III/08 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
| sähköntuotanto         |        |        | 09     | 08     |        | 12 kk  |
| Pohjoismaissa          |        |        |        |        |        |        |
| lähteittäin, %         |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima              | 53     | 42     | 46     | 44     | 44     | 46     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima              | 43     | 50     | 46     | 47     | 46     | 45     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima             | 4      | 8      | 8      | 9      | 10     | 9      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
--------------------------------------------------------------------------------

Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti tammi-syyskuussa 2009 oli 55,5 (54,2) TWh, josta 40,4
(44,2) TWh myytiin Pohjoismaissa. Tämä on noin 15 % (15 %) Pohjoismaiden
arvioidusta tammi-syyskuun 2009 sähkönkulutuksesta. Fortumin koko lämmönmyynti
tammi-syyskuussa 2009 oli 33,4 (25,2) TWh, josta 12,0 (13,9) TWh myytiin
Pohjoismaissa.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-*) | III/0 | III/08 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
| ja lämmönmyynti EU:ssa  | 9     |        | 09     | 08     |        | 12 kk  |
| ja Norjassa, milj.      |       |        |        |        |        |        |
| euroa                   |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti            | 630   | 725    | 2 034  | 2 188  | 2 959  | 2 805  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti            | 142   | 173    | 744    | 792    | 1 157  | 1 109  |
--------------------------------------------------------------------------------
* Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain
konsernitasolla.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-   | III/0 | III/08 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
| ja lämmönmyynti         | 9     |        | 09     | 08     |        | 12 kk  |
| Venäjällä, milj. euroa  |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti            | 87    | 112    | 281    | 217    | 332    | 396    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti            | 18    | 23     | 143    | 66     | 141    | 218    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko           | III/0 | III/08 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
| sähkönmyynti*)          | 9     |        | 09     | 08     |        | 12 kk  |
| alueittain, TWh         |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                   | 5,3   | 6,0    | 19,0   | 21,0   | 28,7   | 26,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                  | 6,0   | 6,1    | 20,1   | 21,8   | 28,5   | 26,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                  | 4,0   | 4,4    | 14,2   | 9,2    | 14,8   | 19,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat               | 0,6   | 0,7    | 2,2    | 2,2    | 3,0    | 3,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 15,9  | 17,2   | 55,5   | 54,2   | 75,0   | 76,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
* Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain
konsernitasolla.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko          | III/09 | III/08 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
| lämmönmyynti           |        |        | 09     | 08     |        | 12 kk  |
| alueittain, TWh        |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | 2,3    | 2,4    | 16,7   | 6,7    | 15,3   | 25,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                  | 0,8    | 1,7    | 5,3    | 7,7    | 10,8   | 8,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                 | 0,9    | 1,1    | 6,6    | 6,1    | 9,1    | 9,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola                  | 0,1    | 0,2    | 2,3    | 2,3    | 3,6    | 3,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat**            | 0,7    | 0,6    | 2,5    | 2,4    | 3,4    | 3,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 4,8    | 6,0    | 33,4   | 25,2   | 42,2   | 50,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
**) Sisältää Ison-Britannian, joka raportoidaan Sähköntuotanto-segmentin muu
myynti -rivillä.

EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat Fortumin päästöt

Vuoden 2009 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana noin 92 % (92 %) Fortumin
EU-maissa tuottamasta sähköstä oli hiilidioksidipäästötöntä.

Fortumin Euroopan päästökauppajärjestelmän (ETS) alaiset hiilidioksidipäästöt
kolmella ensimmäisellä neljänneksellä olivat noin 5,0 (4,5) miljoonaa tonnia.

Fortumin sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksille myönnetyt vuotuiset
hiilidioksidipäästöoikeudet ovat yhteensä noin 5,9 miljoonaa tonnia vuosina
2008-2012. Suomessa Fortumille on myönnetty noin 4,1 miljoonaa tonnia
päästöoikeuksia vuodessa, mikä vastaa 11 %:a Suomen kansallisesta kiintiöstä.
Ruotsissa Fortumille on myönnetty päästöoikeuksia noin 0,2 miljoonaa tonnia
vuodessa eli 0,7 % Ruotsin kansallisesta kiintiöstä.

--------------------------------------------------------------------------------
| CO2-päästöt yhteensä   | III/09 | III/08 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
| (miljoonaa tonnia)     |        |        | 09     | 08     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaispäästöt        | 3,9    | 4,1    | 15,4   | 10,8   | 17,6   | 22,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästökauppajärjestelm | 1,2    | 1,1    | 5,0    | 4,5    | 7,2    | 7,7    |
| än alaiset päästöt     |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt              | -      | -      | -      | -      | 5,9    | -      |
| päästöoikeudet         |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöt Venäjällä      | 2,7    | 2,8    | 9,9    | 5,8    | 9,8    | 13,9   |
--------------------------------------------------------------------------------

SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähköntuotanto ja -myynti Pohjoismaissa sekä käyttö-
ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              | III/0 | III/0 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
|                          | 9     | 8     | 09     | 08     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                   | 587   | 718   | 1 917  | 2 156  | 2 892  | 2 653  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti           | 541   | 644   | 1 777  | 1 928  | 2 566  | 2 415  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti             | 46    | 74    | 140    | 228    | 326    | 238    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              | 278   | 438   | 1 005  | 1 129  | 1 599  | 1 475  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        | 310   | 371   | 1 075  | 1 150  | 1 528  | 1 453  |
| liikevoitto              |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden   |       |       | 5 527  | 5 396  | 5 331  |        |
| lopussa)                 |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto,  |       |       |        |        | 29,6   | 27,6   |
| %                        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        |       |       |        |        | 28,0   | 27,2   |
| sidotun pääoman tuotto,  |       |       |        |        |        |        |
| %                        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit       | 20    | 35    | 120    | 85     | 134    | 169    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö               |       |       | 3 285  | 3 564  | 3 520  |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli vuoden 2009 kolmannella
neljänneksellä 9,7 (10,0) TWh.

Tammi-syyskuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 32,6 (35,5) TWh.
Noin 97 % (98 %) sähköntuotannosta oli hiilidioksidipäästötöntä.

Pohjoismaisen vesivoimatuotannon supistuminen johtuu pääasiassa sademäärän ja
virtaamien pienenemisestä. Ydinvoimatuotannon väheneminen Pohjoismaissa johtui
pääasiassa Oskarshamn 3:ssa tehtävästä tehonkorotuksesta ja turvajärjestelmien
modernisaatiosta. Laitosyksikön seisokki alkoi maaliskuun alussa ja jatkunee
lokakuun loppupuolelle. Oskarshamn 3:n tehoa korotetaan ~250 megawattia (MW),
josta Fortumin osuus on noin 110 MW.

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | III/09 | III/08 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
| lähteittäin, TWh       |        |        | 09     | 08     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima, Pohjoismaat | 5,3    | 4,5    | 16,2   | 16,9   | 22,9   | 22,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima, Pohjoismaat | 4,3    | 5,4    | 16,3   | 18,4   | 23,7   | 21,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima,            | 0,1    | 0,1    | 0,1    | 0,2    | 0,3    | 0,2    |
| Pohjoismaat            |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä Pohjoismaissa | 9,7    | 10,0   | 32,6   | 35,5   | 46,9   | 44,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima muissa      | 0,3    | 0,2    | 0,9    | 0,7    | 1,0    | 1,2    |
| maissa                 |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 10,0   | 10,2   | 33,5   | 36,2   | 47,9   | 45,2   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön myynti          | 10,9   | 11,4   | 36,4   | 39,3   | 52,1   | 49,2   |
| Pohjoismaissa, TWh     |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  josta läpikulkueriä   | 0,8    | 0,8    | 2,6    | 2,9    | 3,7    | 3,4    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta, €/MWh           | III/09 | III/08 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
|                        |        |        | 09     | 08     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön                 | 50,2   | 57,0   | 49,2   | 49,3   | 49,3   | 49,2   |
| tukkumyyntihinta       |        |        |        |        |        |        |
| Pohjoismaissa*         |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.

Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord
Poolissa oli 31,3 euroa/MWh, kun taas Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat
systeemihintatasoa korkeammat: 35,6 euroa/MWh Suomessa ja 35,4 euroa/MWh
Ruotsissa. Samalla ajanjaksolla Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta oli Pohjoismaissa 50,2 euroa/MWh suojauksen ansiosta. Segmentin
myyntivolyymi Pohjoismaissa ilman läpikulkueriä oli jakson aikana 10,1 (10,6)
TWh.

Tammi-syyskuussa 2009 sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 34,5
euroa/MWh, kun aluehinta Suomessa ja Ruotsissa oli 36,0 euroa/MWh.
Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta oli Pohjoismaissa
49,2 euroa/MWh eli suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli kolmannella
neljänneksellä pienempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla pääasiassa
alhaisempien toteutuneiden myyntihintojen vuoksi. Suurempi vesivoimatuotanto
vaikutti positiivisesti kolmannen neljänneksen tulokseen, kun taas
ydinvoimatuotannon vähentymisellä oli selvä negatiivinen vaikutus.

Tammi-syyskuussa 2009 Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli
pienempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Tämä johtui pääasiassa
vesivoima- ja ydinvoimatuotannon supistumisesta. Ruotsin kruunun heikkenemisestä
aiheutunut muuntovaikutus oli -67 miljoonaa euroa segmentin tammi-syyskuun
vertailukelpoisessa liikevoitossa.

Helmikuussa Fortum toimitti Suomen hallitukselle periaatepäätöshakemuksen uuden
ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Loviisaan. Fortum on yksi kolmesta
periaatepäätöstä hakeneesta yhtiöstä. Hallituksen odotetaan antavan ehdotuksensa
eduskunnalle vuoden 2010 alkupuolella.

Syyskuussa Fortum ja Metsähallitus ilmoittivat yhteisestä tuulivoimapuiston
kehityshankkeesta Kuolavaara-Keulakkopään alueella Kittilän ja Sodankylän
kunnissa. Alustavien arvioiden perusteella alueelle voidaan rakentaa
kahdeksantoista 2-3 megawatin tuulivoimalaa, jotka tuottaisivat sähköä
vuosittain 100-120 gigawattituntia.

Fortum on osakkeenomistajana Teollisuuden Voima Oyj:ssä (TVO), jolla on kaksi
ydinvoimalaitosyksikköä Olkiluodossa. TVO rakentaa parhaillaan kolmatta
yksikköä, Olkiluoto 3:a. Voimalaitoksen toimittajan AREVA-Siemensin raportin
perusteella TVO arvioi nyt, että laitoksen toiminnan käynnistyminen saattaa
lykkääntyä toimittajan vahvistaman aikataulun, kesäkuun 2012, jälkeiseen
ajankohtaan.

Maaliskuun lopussa TVO:n osakkeenomistajat sitoutuivat antamaan TVO:lle 300
miljoonan euron osakaslainan. Fortumin osuus sitoumuksesta on enintään 75
miljoonaa euroa.

Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmöntuotanto ja -myynti Pohjoismaissa ja muualla
Itämeren alueella. Fortum on Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti
tuottaa myös sähköä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissaan (CHP) ja myy
sitä loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.
Segmenttiin kuuluu liiketoimintayksiköt Värme, joka toimii Ruotsissa, sekä Heat,
joka toimii pääasiassa muilla markkinoilla.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              | III/ | III/0 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell.1 |
|                          | 09   | 8     | 09     | 08     |        | 2 kk    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                   | 176  | 226   | 937    | 1 003  | 1 466  | 1 400   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti           | 132  | 165   | 714    | 766    | 1 120  | 1 068   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti           | 19   | 33    | 140    | 152    | 228    | 216     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti             | 25   | 28    | 83     | 85     | 118    | 116     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              | -12  | -15   | 140    | 152    | 307    | 295     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        | -14  | -7    | 124    | 141    | 250    | 233     |
| liikevoitto              |      |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden   |      |       | 3 655  | 3 595  | 3 468  |         |
| lopussa)                 |      |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto,  |      |       |        |        | 8,9    | 8,9     |
| %                        |      |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        |      |       |        |        | 7,3    | 7,2     |
| sidotun pääoman tuotto,  |      |       |        |        |        |         |
| %                        |      |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit       | 91   | 96    | 258    | 287    | 431    | 402     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö               |      |       | 2 121  | 2 486  | 2 318  |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin lämmönmyynti tammi-syyskuussa 2009 oli 15,1 (17,0) TWh, josta suurin
osa tuotettiin Pohjoismaissa. Samana aikana CHP-laitosten sähkönmyynti oli
yhteensä 2,8 (3,3) TWh.

Myyntivolyymin pieneneminen johtuu pääasiassa CHP-yhtiön myynnistä Jyväskylässä
vuoden 2008 lopussa sekä teollisuusasiakkaiden kysynnän supistumisesta.

Lämpö-segmentin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli -14
miljoonaa euroa eli 7 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna. Lasku johtui
pääasiassa sähkön- ja lämmöntuotannon supistumisesta sekä pienentyneistä sähkön
tukkumyyntihinnoista.

Tammi-syyskuussa 2009 segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 124 miljoonaa
euroa eli 17 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Väheneminen johtui
pääosin Ruotsin kruunun ja Puolan zlotyn heikkenemisestä aiheutuvasta -12
miljoonan euron muuntovaikutuksesta pääasiassa vuoden ensimmäisellä puoliskolla
sekä polttoainekustannusten kasvusta.

Toukokuussa Fortum myi turvetuotantonsa Keski-Suomessa Vapo Oy:lle. Elokuussa
Fortum myi Kokkolan CHP-laitoksensa Kokkolan kaupungille. Kolmen uuden
CHP-laitoksen rakentaminen Espoossa sekä Puolan Czestochowassa ja Viron Pärnussa
eteni. Suomenojan CHP-laitoksen koekäyttö aloitettiin syyskuussa.

--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti           | III/09 | III/08 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
| alueittain, TWh        |        |        | 09     | 08     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                  | 0,8    | 1,7    | 5,3    | 7,7    | 10,8   | 8,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                 | 0,9    | 1,1    | 6,6    | 6,1    | 9,1    | 9,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola                  | 0,1    | 0,2    | 2,3    | 2,3    | 3,6    | 3,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat              | 0,2    | 0,1    | 0,9    | 0,9    | 1,4    | 1,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 2,0    | 3,1    | 15,1   | 17,0   | 24,9   | 23,0   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti, TWh      | III/09 | III/08 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
|                        |        |        | 09     | 08     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 0,4    | 0,7    | 2,8    | 3,3    | 4,7    | 4,2    |
--------------------------------------------------------------------------------

Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä siirtää sähköä kaikkiaan
noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              | III/0 | III/0 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
|                          | 9     | 8     | 09     | 08     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                   | 168   | 171   | 573    | 583    | 789    | 779    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jakeluverkot           | 142   | 144   | 493    | 494    | 669    | 668    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alueverkot             | 15    | 18    | 54     | 59     | 77     | 72     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti             | 11    | 9     | 26     | 30     | 43     | 39     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              | 47    | 50    | 182    | 187    | 248    | 243    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        | 47    | 49    | 182    | 185    | 248    | 245    |
| liikevoitto              |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden   |       |       | 3 248  | 3 265  | 3 032  |        |
| lopussa)                 |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto,  |       |       |        |        | 8,1    | 8,1    |
| %                        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        |       |       |        |        | 8,2    | 8,1    |
| sidotun pääoman tuotto,  |       |       |        |        |        |        |
| %                        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit       | 51    | 70    | 130    | 203    | 296    | 223    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö               |       |       | 1 154  | 1 336  | 1 336  |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron
kokonaismäärät olivat 4,8 (5,1) TWh ja 3,5 (4,2) TWh.

Tammi-syyskuussa 2009 jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 18,4
(18,6) TWh ja 12,0 (13,2) TWh.

Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 10,0 (11,0) TWh Ruotsissa ja 2,0 (2,2) TWh
Suomessa.

Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli kolmannella
neljänneksellä 47 miljoonaa euroa eli 2 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta
aiemmin.

Tammi-syyskuussa 2009 segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 3 miljoonaa
euroa pienempi kuin edellisvuonna. Supistuminen johtui Ruotsin kruunun
keskikurssin heikkenemisestä, josta aiheutui noin -13 miljoonan euron
muuntovaikutus pääasiassa vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
Ruotsin kuukausittaista mittarinluentaa koskeva lainsäädäntö astui voimaan
1.7.2009. Fortum korvasi 844 000 sähkömittaria uusilla etäluettavilla
mittareilla täyttääkseen lainsäädännön asettamat uudet vaatimukset. Käyttöönoton
valmistuttua projekti eteni uuteen vaiheeseen. Keskusteluja käydään mittareiden
käytön hallinnasta palveluntarjoajan kanssa.

Elokuussa 2009 allekirjoitettiin sopimus palveluntarjoaja Telventin kanssa
automaattisen mittarinluennan hallinnasta Suomessa. Hankkeen kokonaisarvo on
noin 170 miljoonaa euroa yhdeksän vuoden aikana, ja siihen sisältyy
etäluettavien mittareiden hankinta, asennus ja käyttö, järjestelmän kehittäminen
sekä järjestelmään liittyvät muut palvelut. Suomessa etäluettavat sähkömittarit
on uuden asetuksen mukaisesti otettava käyttöön 1.1.2014 mennessä.

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto            | III/0 | III/0 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell.  |
| jakeluverkoissa, TWh    | 9     | 8     | 09     | 08     |        | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                  | 2,7   | 2,8   | 10,1   | 10,2   | 14,0   | 13,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                   | 1,7   | 1,9   | 6,6    | 6,7    | 9,3    | 9,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja                   | 0,4   | 0,4   | 1,6    | 1,6    | 2,3    | 2,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro                    | 0,0   | 0,0   | 0,1    | 0,1    | 0,2    | 0,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 4,8   | 5,1   | 18,4   | 18,6   | 25,8   | 25,6    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönjakeluasiakkaitten    | 30.9.2009     | 30.9.2008      | 31.12.2008    |
| lukumäärä alueittain,       |               |                |               |
| tuhansia                    |               |                |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                      | 888           | 874            | 877           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                       | 609           | 604            | 606           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                   | 123           | 123            | 123           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    | 1 620         | 1 601          | 1 606         |
--------------------------------------------------------------------------------

Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,3 miljoonalle kotitalous- ja
yritysasiakkaalle sekä muille sähkön vähittäismyyjille Ruotsissa, Suomessa ja
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista ja myy noin 70 % volyymistaan
yritysasiakkaille sekä 30 % vähittäisasiakkaille.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa             | III/09 | III/0 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
|                         |        | 8     | 09     | 08     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                  | 272    | 461   | 1 039  | 1 391  | 1 922  | 1 570  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti          | 266    | 448   | 1 017  | 1 346  | 1 865  | 1 536  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti            | 6      | 13    | 22     | 45     | 57     | 34     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto             | 7      | -17   | 3      | -6     | -35    | -26    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen       | 7      | -8    | 11     | -33    | -33    | 11     |
| liikevoitto             |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden  |        |       | 85     | 229    | 188    |        |
| lopussa)                |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, |        |       |        |        | -14,0  | -17,0  |
| %                       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen       |        |       |        |        | -15,3  | 9,3    |
| sidotun pääoman tuotto, |        |       |        |        |        |        |
| %                       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit      | 0      | 0     | 1      | 3      | 3      | 1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö              |        |       | 638    | 629    | 635    |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Marketsin vertailukelpoinen liikevoitto kolmannella neljänneksellä parani
edelleen vuotta aiemmasta. Tuloksen parantuminen johtuu ensisijaisesti Marketsin
kuluttajasegmentin korkeammista myyntikatteista ja tiukemmasta kulukurista.

Segmentin parantunut suoritus tammi-syyskuussa perustuu Marketsin
menestyksekkääseen uudistusohjelmaan, johon sisältyy uusi hinnoittelumalli
Suomessa (Kesto-tuote), myyntisopimusten uudelleenneuvottelut,
suojaustoimintojen uudistaminen ja kustannussäästötoimet.

Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 5,7
(7,5) TWh. Marketsin kolmen ensimmäisen neljänneksen myyntivolyymi oli 21,7
(27,0) TWh.

Myyntivolyymin pienentyminen jatkui pääasiassa yritysasiakkaiden kulutuksen
supistumisen sekä joidenkin yritysasiakassopimusten päättymisen vuoksi.

Venäjä

Segmentissä raportoidaan sähkön- ja lämmöntuotanto sekä myynti Venäjällä.
Segmentti sisältää OAO Fortumin ja Fortumin omistusosuuden TGC-1:ssä. OAO Fortum
raportoidaan tytäryhtiönä, joka on yhdistelty konsernituloslaskelmaan 1.4.2008
alkaen. TGC-1 on osakkuusyhtiö, joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän
mukaisesti.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa             | III/09 | III/0 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edell. |
|                         |        | 8     | 09     | 08     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                  | 109    | 140   | 429    | 292    | 489    | 626    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti          | 87     | 112   | 281    | 217    | 332    | 396    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti          | 18     | 23    | 143    | 66     | 141    | 218    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti            | 4      | 5     | 5      | 9      | 16     | 12     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA                  | -4     | -16   | 22     | -27    | -24    | 25     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto             | -22    | -39   | -33    | -72    | -91    | -52    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen       | -22    | -39   | -33    | -72    | -92    | -53    |
| liikevoitto             |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden  |        |       | 2 098  | 2 420  | 2 205  |        |
| lopussa)                |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, |        |       |        |        | -3,7   | -2,1   |
| %                       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen       |        |       |        |        | -3,8   | -2,1   |
| sidotun pääoman tuotto, |        |       |        |        |        |        |
| %                       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit      | 58     | 548   | 120    | 1 622  | 1 748  | 246    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö*             |        |       | 4 333  | 7 254  | 7 262  |        |
--------------------------------------------------------------------------------
* Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä noin 1 100 OAO Fortumin työntekijää
siirrettiin sisäisesti Venäjä-segmentistä Sähköntuotanto-segmentin
Service-liiketoimintayksikköön.

OAO Fortum toimii Uralin kehittyneillä teollisuusalueilla ja Länsi-Siperian
öljyntuotantoalueilla.

Segmentin sähkönmyynti vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä oli 4,0 (4,4) TWh.
Samalla ajanjaksolla segmentin lämmönmyynti oli yhteensä 2,3 (2,4) TWh.
Segmentti myi noin 2/3 sähköstä Tjumenissa ja muilla OAO Fortumin
toiminta-alueella sijaitsevilla öljyn- ja kaasuntuotantoalueilla. Loput 1/3
volyymeistä myytiin Tseljabinskin alueella, jossa sähkönkysyntä painottuu
metalliteollisuuteen.

Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä keskimääräinen sähkön spot-hinta Uralin
alueella oli 13 % alempi kuin vuotta aiemmin, 700 (809) ruplaa/MWh. Se oli
kuitenkin selvästi korkeampi kuin vuoden 2009 toisella neljänneksellä, jolloin
keskimääräinen sähkön spot-hinta oli 603 ruplaa/MWh. Vuoden 2009 kolmannella
neljänneksellä OAO Fortum myi 44 % sähköntuotannostaan vapautetulla sähkön
hinnalla.

OAO Fortumin keskimääräinen säännelty sähkön hinta oli 529 (473) ruplaa/MWh eli
12 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Keskimääräinen säännelty kapasiteettihinta
vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä oli 3 % korkeampi kuin vuotta aiemmin eli
186 470 ruplaa/MW kuukaudessa. Vastaavalla jaksolla vuonna 2008 hinta oli 181
510 ruplaa/MW kuukaudessa.

Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä kaasun keskimääräinen säännelty hinta
Uralin alueella oli 1 837 ruplaa tuhannelta kuutiolta eli 18 % enemmän kuin
vastaavalla jaksolla vuonna 2008.

--------------------------------------------------------------------------------
| OAO Fortumin keskeiset   | III/09  | III/08  | Muutos, | I-III/09 | I-III/08 |
| sähkön, kapasiteetin ja  |         |         | %       |          |          |
| kaasun hinnat            |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta        | 700     | 809     | -13     | 613      | 716      |
| (markkinahinta),         |         |         |         |          |          |
| Uralin alue, RUB/MWh     |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| OAO Fortumin             | 529     | 473     | 12      | 533      | 474      |
| keskimääräinen säännelty |         |         |         |          |          |
| sähkön hinta, RUB/MWh    |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen säännelty |  186    | 181 510 | 3       |  187 620 |  165 402 |
| kapasiteettihinta,       | 470     |         |         |          |          |
| RUB/MW/kk                |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen kaasun    | 1 837   | 1 560   | 18      | 1 731    | 1 560    |
| rajahinta Uralin         |         |         |         |          |          |
| alueella, RUB/1000m3     |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -22 (-39) miljoonaa euroa vuoden
2009 kolmannella neljänneksellä. Parannus johtuu pääasiassa OAO Fortumin
tehokkuusparannusohjelmasta ja sähkön myyntikatteen kasvusta. OAO Fortumin luvut
on yhdistelty Fortumiin huhtikuusta 2008 lähtien.

Tammi-syyskuussa 2009 Venäjä-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -33
miljoonaa euroa eli 39 miljoonaa euroa parempi kuin edellisvuonna. Parannus
johtuu pääasiassa OAO Fortumin tehokkuusparannusohjelmasta ja sähkön
myyntikatteen kasvusta.

OAO Fortumin liiketoiminta on tyypillisesti hyvin kausiluonteista: sen tulos on
yleensä vahvin vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä.

Venäjän sähköreformi etenee. Tammikuun 2009 alusta lähtien 30 % Venäjän kaikesta
sähköntuotannosta on myyty kilpailluilla markkinoilla. Osuus kasvoi 50 %:iin
heinäkuun 2009 alussa, ja sen odotetaan kasvavan edelleen 60 %:iin vuoden 2010
alussa. Sähkön tukkumarkkinoiden odotetaan vapautuvan kokonaan vuoden 2011
alussa. Pitkän aikavälin kapasiteettimarkkinoiden säännöt ovat parhaillaan
Venäjän hallituksen käsiteltävinä, ja niiden odotetaan valmistuvan tämän vuoden
loppuun mennessä.

OAO Fortumin tehokkuusparannusohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti.
Vuosittaisten tehokkuusparannusten odotetaan kasvavan noin 100 miljoonaan euroon
vuoteen 2011 mennessä.

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä osakkeiden myynnit

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin tammi-syyskuussa 2009 olivat 634
(2 210) miljoonaa euroa. Investoinnit ilman osakeostoja olivat 571 (716)
miljoonaa euroa.

LÄMPÖ

Uusi CHP-laitos Viron Tartossa otettiin kaupalliseen käyttöön maaliskuun
loppupuolella. Uusien CHP-laitosten rakentaminen Espoossa sekä Puolan
Czestochowassa ja Viron Pärnussa eteni.

Elokuussa Fortum myi Kokkolan CHP-laitoksensa Kokkolan kaupungille. Kauppahinta
oli noin 24 miljoonaa euroa.

SÄHKÖNSIIRTO

EU:n kolmas energiamarkkinapaketti astui voimaan syyskuun alussa 2009. Tämän
seurauksena Fortum joutuu myymään 25 %:n omistusosuutensa kantaverkkoyhtiö
Fingrid Oyj:ssä viimeistään vuoden 2012 alussa. Fortum tutkii vaihtoehtoja
Fingridin osakkeiden myynnille. Fortum tämänhetkisen arvion mukaan Fingridin
osakkeiden myynti tapahtuu vuoden 2010 aikana.

VENÄJÄ

OAO Fortumin meneillään oleva investointiohjelma nostaa
sähköntuotantokapasiteetin nykyisestä ~3 000 megawatista 5 300 megawattiin.
Ohjelman loppuosan arvo tammikuusta 2009 eteenpäin vuoden 2008 lopun
valuuttakursseilla laskettuna on arviolta 2,0 miljardia euroa.

Venäjän hallitus arvioi parhaillaan sähköntuotantoyhtiöiden investointiohjelmia
sähkön vähentynyttä kysyntää silmällä pitäen. Fortum on vahvistanut
sitoutuneensa OAO Fortumin investointiohjelman toteuttamiseen. Tällä hetkellä
kuitenkin arvioidaan mahdollisuutta lykätä eräitä hankkeita 1-3 vuodella, ja
näkymät ovat myönteiset.

Rahoitus

Nettovelka kasvoi vuoden 2009 kolmannen neljänneksen aikana 37 miljoonalla
eurolla 6 041 miljoonaan euroon (vuoden 2008 lopussa 6 179 miljoonaa euroa).
Maksuvalmiusasema säilyi vahvana, ja konsernin likvidit varat olivat syyskuun
2009 lopussa yhteensä 815 miljoonaa euroa (vuoden 2008 lopussa 1 321 miljoonaa
euroa). Likvideihin varoihin kuuluvat OAO Fortumin käteisvarat ja
pankkitalletukset, jotka olivat 703 miljoonaa euroa (vuoden 2008 lopussa 1 020
miljoonaa). Lisäksi Fortumilla oli käytettävissään noin 2,9 miljardia euroa
nostamattomia valmiusluottoja.

Konsernin nettorahoituskulut olivat vuoden 2009 tammi-syyskuussa 128 (185)
miljoonaa euroa. Niiden pieneneminen johtui pääasiassa korkojen alenemisesta
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Nettorahoituskuluihin on kirjattu
johdannaisten käyvän arvon muutoksia 5 (5) miljoonaa euroa.

Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde edellisiltä 12 kuukaudelta oli 2,5
(2,5 vuoden 2008 lopussa).

Standard & Poor's nosti 21.9.2009 Fortumin pitkän aikavälin luottoluokituksen
A-:sta A:han (vakaat näkymät) tehtyään luokitusmenettelyynsä "valtiosidonnaisia
yhteisöjä" ("government-related entities") koskevan muutoksen.

Moody'sin Fortum Oyj:lle antama pitkäaikainen luottoluokitus oli A2 (vakaat
näkymät).

Osakkeet ja osakepääoma

Tammi-syyskuussa 2009 Fortum Oyj:n osakkeen vaihto oli yhteensä 453,0 (466,5)
miljoonaa osaketta, arvoltaan 7 055 miljoonaa euroa. Fortumin markkina-arvo
neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 15 564
miljoonaa euroa. Vuoden 2009 ensimmäisen kolmen neljänneksen korkein noteeraus
Fortum Oyj:n osakkeelle NASDAQ OMX Helsinki -pörssissä oli 19,20 euroa ja alin
12,60 euroa. Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi oli 15,61 euroa. Kauden
viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 17,52 (23,58) euroa.

Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen lopussa Fortum Oyj ei omistanut omia
osakkeitaan.

Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen lopussa Fortum Oyj:n osakepääoma oli
3 046 185 953 euroa ja rekisteriin merkittyjen osakkeiden kokonaismäärä
888 367 045.

Viimeisen jäljellä olleen optio-ohjelman merkintäaika päättyi 1.5.2009, jonka
jälkeen optio-ohjelmien perusteella ei voida enää merkitä ja rekisteröidä uusia
osakkeita.

Syyskuun 2009 lopussa Suomen valtio omisti 50,8 % Fortumista.
Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 32,4
%.

Fortumin hallituksella ei ole yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä valtuuksia
vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai uusien
osakkeiden liikkeelle laskemiseksi.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä vuoden 2009 kolmannen neljänneksen lopussa oli
12 054 (15 785).

Eräiden infrastruktuuripalvelutoimintojen ulkoistaminen Infratek ASA:lle
tammikuussa 2009 vähensi Sähköntuotanto- ja Sähkönsiirto-segmenttien
henkilöstömäärää.

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä noin 1 100 OAO Fortumin työntekijää
siirrettiin sisäisesti Venäjä-segmentistä Sähköntuotanto-segmentin
Service-liiketoimintayksikköön.

OAO Fortum lopetti käyttö- ja kunnossapitosopimuksensa Tjumenin kaupungin kanssa
kunnallisten kaukolämpöverkkojen käytöstä 1.7.2009 alkaen. Tämä vähensi OAO
Fortumin työntekijöiden määrää noin 750 työntekijällä.

Fortumin uusi liiketoimintarakenne

Fortum on uudistanut organisaationsa rakennetta neljäksi
liiketoimintadivisioonaksi ja neljäksi esikuntatoiminnoksi parantaakseen
organisaation tehokkuutta, vastuullisuutta ja yksinkertaisuutta. Muutokset
astuivat voimaan 1.10.2009. Uudelleenorganisointi ei vaikuta Fortumin ulkoiseen
taloudellisen raportoinnin rakenteeseen.

Uudet liiketoimintadivisioonat ovat Sähköntuotanto, Lämpö, Venäjä ja
Sähköratkaisut. Sähkö-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto, fyysinen
tuotannonohjaus ja trading-toiminta, voimalaitosten käyttö, kunnossapito ja
kehitys sekä asiantuntijapalvelut sähköntuottajille. Lämpö-divisioona sisältää
sähkön ja lämmön yhteistuotannon, kaukolämpötoiminnan sekä yritysten
lämpöratkaisut. Sähköratkaisut ja sähkönsiirto -divisioona vastaa Fortumin
sähkön vähittäismyynnistä ja sähköratkaisuista sekä sähkönsiirrosta alue- ja
jakeluverkoissa. Venäjä-divisioona kattaa sähkön ja lämmön tuotannon ja myynnin
Venäjällä. Divisioonaan kuuluu OAO Fortum ja Fortumin yli 25 %:n osuus TGC-1:stä
sekä muita pienempiä omistusosuuksia.

Esikuntatoiminnot ovat Talous, Konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys,
Konsernin henkilöstöyksikkö sekä Konsernin strategia ja T&K.

Konsernin johtoryhmä asettaa strategiset tavoitteet, laatii konsernin vuotuisen
liiketoimintasuunnitelman, seuraa tuloskehitystä sekä suunnittelee ja päättää
investoinneista ja yritysjärjestelyistä hyväksyntärajoissa. Jokainen johtoryhmän
jäsen vastaa tärkeimmistä päivittäisistä liiketoiminnoista ja operatiivisten
päätösten toteutuksesta omassa organisaatiossaan.

Fortumin johtoryhmän muodostavat:
Tapio Kuula, toimitusjohtaja
Matti Ruotsala, Sähkö-divisioonan johtaja
Per Langer, Lämpö-divisioonan johtaja. Ruotsin, Puolan ja Baltian maiden
maavastaava.
Alexander Chuvaev, Venäjä-divisioonan johtaja. Toimitusjohtaja, OAO Fortum.
Venäjän maavastaava.
Timo Karttinen, Sähköratkaisut ja sähkönsiirto -divisioonan johtaja. Suomen ja
Norjan maavastaava.
Juha Laaksonen, konsernin talousjohtaja
Anne Brunila, konsernin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja
Mikael Frisk, konsernin henkilöstöjohtaja
Maria Paatero-Kaarnakari, konsernin strategiajohtaja

Matti Ruotsala, Per Langer, Alexander Chuvaev ja Anne Brunila ovat uusia
johtoryhmän jäseniä.

Näkymät

AVAINTEKIJÄT JA RISKIT

Fortumin tuloksen kannalta tärkein tekijä on sähkön tukkuhinta. Tukkuhinnan
kehityksen avaintekijöitä ovat tarjonnan ja kysynnän tasapaino, polttoaineiden
ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat sekä vesitilanne. Lisäksi Ruotsin
kruunun ja Venäjän ruplan vaihtokurssit vaikuttavat Fortumin tulokseen.
Valuuttakurssien mahdollisesta vaihtelusta aiheutuvat muuntovaikutukset taseessa
kirjataan Fortumin omaan pääomaan.

Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille
ja operatiivisille riskeille. Lisätietoja Fortumin riskeistä ja
riskienhallinnasta on esitetty Fortumin vuoden 2008 toimintakertomuksessa sekä
konsernin tilinpäätöksessä.

MARKKINAKYSYNTÄ

Talouden taantuma vaikuttaa markkinoihin Fortumin toiminta-alueella. Tämä
saattaa kasvattaa Fortumin vastapuoliriskiä. Taantuma saattaa vähentää
sähkönkulutusta edelleen Pohjoismaissa ja Venäjällä.

Vuoden 2009 uskotaan olevan aallonpohja pohjoismaisessa sähkön kysynnässä.
Sähkön osuus energian kokonaiskulutuksesta jatkaa kasvuaan.

VENÄJÄ

Yksi tärkeimmistä OAO Fortumin hankintaan liittyvistä oletuksista on Venäjän
sähkömarkkinoiden uudistuksen jatkuminen. Kilpailluilla hinnoilla myydyn sähkön
osuutta nostettiin suunnitelman mukaisesti 30 %:sta 50 %:iin 1.7.2009. Osuutta
on tarkoitus nostaa 50 %:sta 60 %:iin tammikuun 2010 alusta lähtien. Sähkön
tukkumarkkinoiden odotetaan vapautuvan kokonaan vuoteen 2011 mennessä.

Pitkän aikavälin kapasiteettimarkkinoiden säännöt ovat parhaillaan Venäjän
hallituksen käsiteltävinä, ja niiden odotetaan valmistuvan tämän vuoden loppuun
mennessä.

Kaasun keskimääräinen säännelty hinta nousee 5,5 % vuoden 2009 neljännelle
neljännekselle. Säännelty sähkön hinta on vuositasolla sidottu säänneltyyn
kaasun hintaan ja inflaatioon.

Sopimukset velvoittavat OAO Fortumia toteuttamaan merkittävän
investointiohjelman, jonka arvo on noin 2,0 miljardia euroa vuodesta 2009
eteenpäin. Venäjän hallitus arvioi parhaillaan sähköntuotantoyhtiöiden
investointiohjelmia, koska sähkönkysyntä on taantuman vuoksi vähentynyt. Fortum
on vahvistanut sitoutuneensa OAO Fortumin investointiohjelman toteuttamiseen.
Tällä hetkellä kuitenkin arvioidaan mahdollisuutta lykätä eräitä hankkeita 1-3
vuodella, ja näkymät ovat myönteiset.

OAO Fortumin hankinnan odotetaan laimentavan hieman Fortumin osakekohtaista
tulosta vuonna 2009. Vuotuisten tehokkuusparannusten odotetaan kasvavan noin 100
miljoonaan euroon vuoteen 2011 mennessä.

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT

Fortum arvioi vuotuisten käyttöomaisuusinvestointiensa seuraavien 4-5 vuoden
aikana olevan noin 0,8-1,2 miljardia euroa.

SUOJAUS

Lokakuun puolivälissä sähkön futuurihinta Nord Poolissa loppuvuodelle 2009 oli
noin 34-36 euroa/MWh. Sähkön futuurihinta vuodelle 2010 oli noin 35-36 euroa/MWh
ja vuodelle 2011 noin 39 euroa/MWh. Hiilen (ICE Rotterdam) futuurihinta
loppuvuodelle 2009 oli puolestaan noin 74 Yhdysvaltain dollaria tonnilta ja
päästöoikeuksien (EUA) markkinahinta loppuvuodelle 2009 noin 14 euroa
hiilidioksiditonnia kohti.

Lokakuun puolivälissä Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 1 TWh
keskimääräistä pienemmät ja 5 TWh yli vuoden 2008 vastaavan tason.

Fortumin Sähköntuotanto-segmentin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinnat,
Fortumin joustavan tuotantorakenteen käytettävyys ja käyttö sekä valuuttojen
kurssivaihtelut. Jos sähköntuotantolähteiden suhteellisissa osuuksissa
tapahtuvien muutosten potentiaalisia vaikutuksia ei oteta huomioon, 1 euron
muutos megawattituntia kohti Sähköntuotanto-segmentin toteutuneessa
sähköntukkumyyntihinnassa Pohjoismaissa johtaa noin 50 miljoonan euron
muutokseen Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.

Syyskuun lopussa 2009 Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä
Pohjoismaissa noin 75 % oli suojattu noin 50 euroon megawattitunnilta
loppuvuodeksi 2009. Kalenterivuodeksi 2010 segmentin arvioidusta sähkön
tukkumyynnistä Pohjoismaissa noin 65 % oli suojattu noin 44 euroon
megawattitunnilta ja kalenterivuodeksi 2011 noin 35 % oli suojattu noin 42
euroon megawattitunnilta.

Raportoidut suojaukset voivat vaihdella huomattavasti riippuen toimista Fortumin
sähköjohdannaismarkkinoilla. Suojaukset tehdään pääasiassa
johdannaissopimuksilla. Näistä useimmat ovat Nord Poolissa kaupankäynnin
kohteena olevia forward-sopimuksia tai vakioituja futuureja, joihin kuuluu
useita erilaisia tuotteita ja maturiteetteja.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja
viimeisellä neljänneksellä.

Fortumin kolmen ensimmäisen neljänneksen tulos oli hyvä haastavasta
taloudellisesta ympäristöstä huolimatta. Joustavan, kustannustehokkaan ja
ilmastomyötäisen tuotantorakenteensa sekä vahvan taloudellisen asemansa ja
maksuvalmiutensa ansiosta Fortum on hyvissä asemissa kohtaamaan nykyiset
haasteet ja hyödyntämään uudet mahdollisuudet.

Espoo, 21.10.2009
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Tapio Kuula, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 4112
Juha Laaksonen,
talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519

Fortumin sijoittajasuhteet, puh. +358 10 452 4138 / investors@fortum.com

Tiivistetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34,
osavuosikatsaukset ‑standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei ole
tilintarkastettu.

Fortumin varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää 25.3.2010, ja vuoden 2010
suunnitellut osinkoihin liittyvät päivämäärät ovat seuraavat:
- Osingon irtoamispäivä 26.3.2010
- Osingonmaksun täsmäytyspäivä 30.3.2010
- Osingonmaksupäivä 8.4.2010

Vuosikertomus tilikaudelta 2009 julkaistaan viikon 9 loppuun mennessä.

Tulostiedotus vuonna 2010:
- Tammi-joulukuun 2009 tilinpäätöstiedote julkaistaan 3.2.2010 noin klo 9.00
- Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 27.4.2010 noin klo 9.00
- Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 16.7.2010 noin klo 9.00
- Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 21.10.2010 noin klo 9.00

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa, mukaan lukien vuosineljännestaulukot, on
Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.


--------------------------------------------------------------------------------
| FORTUM-KONSERNI                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| TAMMIKUU-SYYSKUU 2009                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA            |        |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                | Liit | III/  | III/  | I-III | I-III | 2008  | Edel-li |
|                     | e    | 2009  | 2008  | /     | /     |       | set     |
|                     |      |       |       | 2009  | 2008  |       | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | 4    | 1 046 | 1 272 | 3 872 | 4 034 | 5 636 | 5 474   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot         |      | -10   | 56    | 21    | 75    | 230   | 176     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja      |      | -352  | -479  | -1    | -1    | -2    | -2 071  |
| palvelut            |      |       |       | 419   | 465   | 117   |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut     |      | -113  | -156  | -368  | -429  | -587  | -526    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja          | 4,   | -128  | -137  | -374  | -383  | -515  | -506    |
| arvonalentumiset    | 12   |       |       |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut          |      | -157  | -161  | -472  | -480  | -684  | -676    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |      | 286   | 395   | 1 260 | 1 352 | 1 963 | 1 871   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja  | 4,   | 3     | 8     | -1    | 78    | 126   | 47      |
| yhteisyritysten     | 13   |       |       |       |       |       |         |
| tuloksesta          |      |       |       |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut          |      | -56   | -100  | -188  | -255  | -351  | -284    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot         |      | 23    | 33    | 76    | 77    | 143   | 142     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten       |      | -8    | 8     | 5     | 5     | -11   | -11     |
| käyvän arvon        |      |       |       |       |       |       |         |
| muutokset           |      |       |       |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät - |      | -6    | -7    | -21   | -12   | -20   | -29     |
| netto               |      |       |       |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja   |      | -47   | -66   | -128  | -185  | -239  | -182    |
| -kulut              |      |       |       |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja |      | 242   | 337   | 1 131 | 1 245 | 1 850 | 1 736   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot           | 9    | -39   | -69   | -211  | -256  | -254  | -209    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto       |      | 203   | 268   | 920   | 989   | 1 596 | 1 527   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:       |      |       |       |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön           |      | 211   | 284   | 906   | 979   | 1 542 | 1 469   |
| omistajille         |      |       |       |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomill |      | -8    | -16   | 14    | 10    | 54    | 58      |
| e omistajille       |      |       |       |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      | 203   | 268   | 920   | 989   | 1 596 | 1 527   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen      | 10   |       |       |       |       |       |         |
| tulos (euroa per    |      |       |       |       |       |       |         |
| osake)              |      |       |       |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton       |      | 0,24  | 0,32  | 1,02  | 1,10  | 1,74  | 1,65    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu         |      | 0,24  | 0,32  | 1,02  | 1,10  | 1,74  | 1,65    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma                                     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |     | III/  | III/  | I-III/ | I-III/  | 2008   | 2007   |
|                   |     | 2009  | 2008  | 2009   | 2008    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto |     | 203   | 268   | 920    | 989     | 1 596  | 1 608  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan       |     |       |       |        |         |        |        |
| tuloksen erät     |     |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran       |     |       |       |        |         |        |        |
| suojaukset        |     |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon      |     | 221   | 265   | 131    | -89     | 453    | -167   |
| muutokset         |     |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot           |     | -71   | 23    | -154   | 89      | 160    | -69    |
| tuloslaskelmaan   |     |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot                 | -1    | -1    | -2     | 0       | -4     | -      |
| vaihto-omaisuuteen/aine |       |       |        |         |        |        |
| ellisiin hyödykkeisiin  |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot             |     | -39   | -76   | 8      | 0       | -168   | 64     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettosijoitusten  |     |       |       |        |         |        |        |
| suojaus           |     |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon      |     | -6    | -     | -8     | -       | -      | 2      |
| muutokset         |     |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot             |     | 2     |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat |     |       |       | 2      |         |        |        |
| rahoitusvarat     |     |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon      |     | -     | -     | -      | -       | -1     | -      |
| muutokset         |     |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot        |     | 75    | 3     | -52    | -53     | -621   | -36    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten | 40    | -89   | 1      | -518    | -628   | 366    |
| muista laajan tuloksen  |       |       |        |         |        |        |
| eristä 1)               |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset    |     | 1     | -     | -6     | -       | 1      | 6      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan       |     | 222   | 125   | -80    | -571    | -808   | 166    |
| tuloksen erät,    |     |       |       |        |         |        |        |
| verojen jälkeen   |     |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos       |     | 425   | 393   | 840    | 418     | 788    | 1 774  |
| yhteensä          |     |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen   |     |       |       |        |         |        |        |
| jakautuminen      |     |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön         |     | 420   | 422   | 832    | 422     | 797    | 1 731  |
| omistajille       |     |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomi |     | 5     | -29   | 8      | -4      | -9     | 43     |
| lle omistajille   |     |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | 425   | 393   | 840    | 418     | 788    | 1 774  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Josta Hafslund |     |       |       |        |         |        |        |
| ASA:n omistamien  |     |       |       |        |         |        |        |
| REC:n             |     |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeiden käyvän arvon | 32    | -90   | 4      | -527    | -667   | 353    |
| muutosta ml. muuntoerot |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN TASE   |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                        | Liite | 30.9.200 | 30.9.2008    | 31.12.2008   |
|                             |       | 9        |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                       |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat         |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet      | 12    | 365      | 427          | 395          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja      | 12    | 12 683   | 13 037       | 12 138       |
| kalusto                     |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja        | 4, 13 | 2 194    | 2 331        | 2 112        |
| yhteisyrityksissä           |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion               | 16    | 588      | 561          | 566          |
| ydinjätehuoltorahastosta    |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset          |       | 125      | 72           | 117          |
| sijoitukset                 |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset |       | 7        | 0            | 2            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit      | 6     | 319      | 242          | 445          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset    |       | 908      | 827          | 742          |
| saamiset                    |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat         |       | 17 189   | 17 497       | 16 517       |
| yhteensä                    |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat         |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus             |       | 463      | 358          | 444          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit      | 6     | 380      | 368          | 761          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut      |       | 712      | 1 144        | 1 235        |
| saamiset                    |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Pankkitalletukset        |       | 395      | 516          | 588          |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Rahat ja pankkisaamiset  |       | 420      | 663          | 733          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat              | 15    | 815      | 1 179        | 1 321        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat         |       | 2 370    | 3 049        | 3 761        |
| yhteensä                    |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä              |       | 19 559   | 20 546       | 20 278       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                  |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille       |       |          |              |              |
| kuuluva oma pääoma          |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 | 14    | 3 046    | 3 043        | 3 044        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto            |       | 73       | 73           | 73           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |       | 4 281    | 4 263        | 4 312        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oman pääoman erät      |       | 496      | 200          | 525          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |       | 7 896    | 7 579        | 7 954        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomat          |       | 432      | 478          | 457          |
| omistajat                   |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä         |       | 8 328    | 8 057        | 8 411        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA               |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen pitkäaikainen    | 15    | 6 531    | 6 776        | 6 520        |
| vieras pääoma               |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit      | 6     | 173      | 177          | 120          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat    |       | 1 810    | 1 810        | 1 851        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät       | 16    | 588      | 561          | 566          |
| varaukset                   |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevaraukset ja muut      |       | 262      | 290          | 250          |
| varaukset                   |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen vieras    |       | 461      | 464          | 470          |
| pääoma                      |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma |       | 9 825    | 10 078       | 9 777        |
| yhteensä                    |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen lyhytaikainen    | 15    | 325      | 923          | 980          |
| vieras pääoma               |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit      | 6     | 266      | 331          | 126          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu            |       | 815      | 1 157        | 984          |
| lyhytaikainen vieras pääoma |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma |       | 1 406    | 2 411        | 2 090        |
| yhteensä                    |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma yhteensä      |       | 11 231   | 12 489       | 11 867       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras pääoma |       | 19 559   | 20 546       | 20 278       |
| yhteensä                    |       |          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|         | Osak | Ylik | Kertyneet  | Muut oman        | Emoyh | Määr | Oma   |
|         | e-   | urss | voittovara | pääoman erät     | tiön  | äys- | pääom |
|         | pääo | i-ra | t          |                  | omist | vall | a     |
|         | ma   | hast |            |                  | ajat  | atto | yhtee |
|         |      | o    |            |                  |       | mat  | nsä   |
|         |      |      |            |                  |       | omis |       |
|         |      |      |            |                  |       | taja |       |
|         |      |      |            |                  |       | t    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    |      |      | Kert | Muu | Kass | Muu | Muu |       |      |       |
|         |      |      | ynee | nto | avir | t   | t   |       |      |       |
|         |      |      | t    | ero | ta-s | laa | laa |       |      |       |
|         |      |      | voit | t   | uoja | jan | jan |       |      |       |
|         |      |      | tova |     | ukse | tul | tul |       |      |       |
|         |      |      | rat  |     | t    | oks | oks |       |      |       |
|         |      |      |      |     |      | en  | en  |       |      |       |
|         |      |      |      |     |      | erä | erä |       |      |       |
|         |      |      |      |     |      | t   | t   |       |      |       |
|         |      |      |      |     |      |     | osa |       |      |       |
|         |      |      |      |     |      |     | kku |       |      |       |
|         |      |      |      |     |      |     | us- |       |      |       |
|         |      |      |      |     |      |     | yht |       |      |       |
|         |      |      |      |     |      |     | iöi |       |      |       |
|         |      |      |      |     |      |     | ssä |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 3    | 73   | 4    | -57 | 321  | 36  | 168 | 7 954 | 457  | 8 411 |
| pääoma  | 044  |      | 888  | 6   |      |     |     |       |      |       |
| 31.12.2 |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| 008     |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |      |      | 906  |     |      |     |     | 906   | 14   | 920   |
| tulos   |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoe |      |      |      | -59 | -5   |     | 25  | -39   | 7    | -32   |
| rot     |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |      |      | -2   |     | -3   | -6  | -24 | -35   | -13  | -48   |
| muut    |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| laajan  |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| tulokse |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| n erät  |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja   |      |      | 904  | -59 | -8   | -6  | 1   | 832   | 8    | 840   |
| tulos   |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| yhteens |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| ä       |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |      |      | -888 |     |      |     |     | -888  |      | -888  |
| jako 1) |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |      |      |      |     |      |     |     | 0     | -19  | -19   |
| jako    |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| määräys |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| vallatt |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| omille  |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| omistaj |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| ille    |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutoks |      |      | -4   |     |      |     |     | -4    | -14  | -18   |
| et      |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| yritysh |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| ankinto |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| jen     |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| yhteyde |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| ssä     |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytety | 2    |      | 16   |     |      | -16 |     | 2     |      | 2     |
| t       |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| optio-o |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| ikeudet |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| 2)      |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 3    | 73   | 4    | -63 | 313  | 14  | 169 | 7 896 | 432  | 8 328 |
| pääoma  | 046  |      | 916  | 5   |      |     |     |       |      |       |
| 30.9.20 |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| 09      |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 3    | 73   | 4    | -21 | -120 | 35  | 800 | 8 359 | 292  | 8 651 |
| pääoma  | 040  |      | 552  |     |      |     |     |       |      |       |
| 31.12.2 |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| 007     |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |      |      | 979  |     |      |     |     | 979   | 10   | 989   |
| tulos   |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoe |      |      |      | -40 | -2   |     | -36 | -78   | -13  | -91   |
| rot     |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |      |      |      |     | 3    |     | -48 | -479  | -1   | -480  |
| muut    |      |      |      |     |      |     | 2   |       |      |       |
| laajan  |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| tulokse |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| n erät  |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja   |      |      | 979  | -40 | 1    | 0   | -51 | 422   | -4   | 418   |
| tulos   |      |      |      |     |      |     | 8   |       |      |       |
| yhteens |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| ä       |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |      |      | -1   |     |      |     |     | -1    |      | -1    |
| jako 1) |      |      | 198  |     |      |     |     | 198   |      | 198   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |      |      |      |     |      |     |     | 0     | -20  | -20   |
| jako    |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| määräys |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| vallatt |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| omille  |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| omistaj |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| ille    |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutoks |      |      | -9   |     |      | 2   |     | -7    | 210  | 203   |
| et      |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| yritysh |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| ankinto |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| jen     |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| yhteyde |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| ssä     |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytety | 3    |      |      |     |      |     |     | 3     |      | 3     |
| t       |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| optio-o |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| ikeudet |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 3    | 73   | 4    | -61 | -119 | 37  | 282 | 7 579 | 478  | 8 057 |
| pääoma  | 043  |      | 324  |     |      |     |     |       |      |       |
| 30.9.20 |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| 08      |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 3    | 73   | 4    | -21 | -120 | 35  | 800 | 8 359 | 292  | 8 651 |
| pääoma  | 040  |      | 552  |     |      |     |     |       |      |       |
| 31.12.2 |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| 007     |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau |      |      | 1    |     |      |     |     | 1 542 | 54   | 1 596 |
| den     |      |      | 542  |     |      |     |     |       |      |       |
| tulos   |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoe |      |      |      | -55 |      |     | -14 | -703  | -66  | -769  |
| rot     |      |      |      | 5   |      |     | 8   |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |      |      |      |     | 441  | 1   | -48 | -42   | 3    | -39   |
| muut    |      |      |      |     |      |     | 4   |       |      |       |
| laajan  |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| tulokse |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| n erät  |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja   |      |      | 1    | -55 | 441  | 1   | -63 | 797   | -9   | 788   |
| tulos   |      |      | 542  | 5   |      |     | 2   |       |      |       |
| yhteens |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| ä       |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |      |      | -1   |     |      |     |     | -1    |      | -1    |
| jako 1) |      |      | 198  |     |      |     |     | 198   |      | 198   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |      |      |      |     |      |     |     | 0     | -18  | -18   |
| jako    |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| määräys |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| vallatt |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| omille  |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| omistaj |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| ille    |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutoks |      |      | -8   |     |      |     |     | -8    | 192  | 184   |
| et      |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| yritysh |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| ankinto |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| jen     |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| yhteyde |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| ssä     |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytety | 4    |      |      |     |      |     |     | 4     |      | 4     |
| t       |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| optio-o |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| ikeudet |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 3    | 73   | 4    | -57 | 321  | 36  | 168 | 7 954 | 457  | 8 411 |
| pääoma  | 044  |      | 888  | 6   |      |     |     |       |      |       |
| 31.12.2 |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
| 008     |      |      |      |     |      |     |     |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Katso liite 11 Osakekohtainen osinko.                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Viimeisen optio-ohjelman (2002B) merkintäajan päättymisen 1.5.2009        |
| kirjanpitokäsittelyn vaikutus omassa pääomassa.                              |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2009 alussa on otettu käyttöön uudistettu IAS 1 Tilinpäätöksen
esittäminen -standardi, katso liite 2 Laadintaperiaatteet. Konsernin oman
pääoman muutoksista esitettävän laskelman muotoa on muutettu. Vertailukauden
luvut on uudelleenluokiteltu uuden esittämistavan mukaisesti.

Muuntoerot *)
Muuntoerot vaikuttivat emoyhtiön omistajille kuuluvaan osuuteen omasta pääomasta
-39 miljoonaa euroa vuoden 2009 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Muutos
johtui pääosin heikentyneestä Venäjän ruplasta. Osa muuntoerosta syntyy, kun
Hafslundin omistamat NOK määräiset RECin osakkeet arvostetaan käypään arvoon.
Arvostuksen vaikutus +19 miljoonaa euroa näytetään yhdessä osakkuusyhtiöiden
muiden laajan tuloksen erien kanssa.

Kassavirtasuojaukset
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kassavirtasuojausten käyvän arvon
muutoksista oli -8 miljoonaa euroa tammi-syyskuun 2009 aikana, liittyen lähinnä
sähkön hinnan suojaamiseen. Kun sähkön hinta on korkeampi kuin suojaushinta,
vaikutus omaan pääomaan on negatiivinen.

*) Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot muunnetaan euroiksi käyttäen
tuloslaskelman osalta keskikurssia ja taseen osalta tilinpäätöspäivän kurssia.
Kurssiero, joka syntyy muunnosta euroiksi, kirjataan omaan pääomaan. Lisätietoja
käytetyistä kursseista katso liite 8 Valuuttakurssit.


--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY     |     |    |        |       |       |        |        |       |
| KONSERNIN      |     |    |        |       |       |        |        |       |
| KASSAVIRTALASK |     |    |        |       |       |        |        |       |
| ELMA           |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           |     | Li | III/   | III/  | I-III | I-III/ | 2008   | Edel- |
|                |     | it | 2009   | 2008  | /     | 2008   |        | liset |
|                |     | e  |        |       | 2009  |        |        | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan |     |    |        |       |       |        |        |       |
| kassavirta     |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |     |    | 414    | 532   | 1 634 | 1 735  | 2 478  | 2 377 |
| ennen poistoja |     |    |        |       |       |        |        |       |
| (Käyttökate)   |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja |     |    | 31     | -56   | 50    | -38    | -275   | -187  |
| kulut, joihin  |     |    |        |       |       |        |        |       |
| ei liity       |     |    |        |       |       |        |        |       |
| maksua         |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät   |     |    | -51    | -13   | 248   | -93    | 233    | 574   |
| ja toteutuneet |     |    |        |       |       |        |        |       |
| kurssierot     |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut       |     |    | -74    | -79   | -205  | -279   | -332   | -258  |
| välittömät     |     |    |        |       |       |        |        |       |
| verot          |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta     |     |    | 320    | 384   | 1 727 | 1 325  | 2 104  | 2 506 |
| ennen          |     |    |        |       |       |        |        |       |
| käyttöpääoman  |     |    |        |       |       |        |        |       |
| muutosta       |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman  |     |    | 22     | 17    | 141   | 115    | -102   | -76   |
| muutos         |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan |     |    | 342    | 401   | 1 868 | 1 440  | 2 002  | 2 430 |
| kassavirta     |     |    |        |       |       |        |        |       |
| yhteensä       |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien  |     |    |        |       |       |        |        |       |
| kassavirta     |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuus |     | 4, | -228   | -301  | -579  | -680   | -1 018 | -917  |
| investoinnit   |     | 12 |        |       |       |        |        |       |
| 1)             |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut             | 7  | -3     | -442  | -25   | -1 206 | -1 210 | -29   |
| tytäryhtiöosakkeet   |    |        |       |       |        |        |       |
| pl. hankittujen      |    |        |       |       |        |        |       |
| yhtiöiden rahavarat  |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut       |     | 13 | -1     | 0     | -32   | -8     | -32    | -56   |
| osakkuusyritys |     |    |        |       |       |        |        |       |
| osakkeet 2)    |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden         |     |    | -1     | 0     | -2    | -1     | -1     | -2    |
| osakkeiden     |     |    |        |       |       |        |        |       |
| hankinnat      |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuud |     |    | 27     | 4     | 38    | 9      | 37     | 66    |
| en myynnit     |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt               | 7  | -1     | 1     | 10    | 1      | 44     | 53    |
| tytäryhtiöosakkeet   |    |        |       |       |        |        |       |
| pl. myytyjen         |    |        |       |       |        |        |       |
| yhtiöiden rahavarat  |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt         |     | 13 | 1      | 24    | 1     | 24     | 34     | 11    |
| osakkuusyritys |     |    |        |       |       |        |        |       |
| osakkeet       |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden         |     |    | 0      | 0     | 1     | 0      | 0      | 1     |
| osakkeiden     |     |    |        |       |       |        |        |       |
| myynnit        |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden         |     |    | -33    | -28   | -65   | -78    | -136   | -123  |
| sijoitusten    |     |    |        |       |       |        |        |       |
| muutos         |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien  |     |    | -239   | -742  | -653  | -1 939 | -2 282 | -996  |
| kassavirta     |     |    |        |       |       |        |        |       |
| yhteensä       |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta     |     |    | 103    | -341  | 1 215 | -499   | -280   | 1 434 |
| ennen          |     |    |        |       |       |        |        |       |
| rahoitusta     |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen    |     |    |        |       |       |        |        |       |
| kassavirta     |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkojen       |     |    | -722   | 257   | -757  | 2 578  | 2 621  | -714  |
| muutos         |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |     |    | -      | 0     | -888  | -1 198 | -1 198 | -888  |
| yhtiön         |     |    |        |       |       |        |        |       |
| osakkeenomista |     |    |        |       |       |        |        |       |
| jille          |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |     |    | -4     | -10   | -12   | -134   | -103   | 19    |
| rahoituserät   |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen    |     |    | -726   | 247   | -1    | 1 246  | 1 320  | -1    |
| kassavirta     |     |    |        |       | 657   |        |        | 583   |
| yhteensä       |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelman      |     |    |        |       |       |        |        |       |
| mukainen       |     |    |        |       |       |        |        |       |
| likvidien      |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| varojen muutos |     |    | -623   | -94   | -442  | 747    | 1 040  | -149  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat |     |    | 1 440  | 1 247 | 1 321 | 427    | 427    | 1 179 |
| kauden alussa  |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssi |     |    | -2     | 26    | -64   | 5      | -146   | -215  |
| erot           |     |    |        |       |       |        |        |       |
| likvideissa    |     |    |        |       |       |        |        |       |
| varoissa       |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat |     |    | 815    | 1 179 | 815   | 1 179  | 1 321  | 815   |
| kauden lopussa |     |    |        |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Maksamattomat investoinnit eivät sisälly        |         |          |    |
| käyttöomaisuusinvestointeihin.                     |         |          |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|    Aktivoidut vieraan pääoman kulut sisältyvät maksettuihin korkokuluihin.   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet sisältävät osakeannin.                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelan     |     |    | III/ | III/  | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edelli |
| muutokset      |     |    | 2009 | 2008  | 2009   | 2008   |        | set    |
|                |     |    |      |       |        |        |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka     |     |    | 6    | 6 254 | 6 179  | 4 466  | 4 466  | 6 520  |
| kauden alussa  |     |    | 004  |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot     |     |    | 107  | -92   | 151    | -94    | -203   | 42     |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Käyttökate  |     |    | 414  | 532   | 1 634  | 1 735  | 2 478  | 2 377  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut rahoituskulut ja |      |       |        |        |        |        |
| verot sekä muut tuotot ja |      |       |        |        |        |        |
| kulut,                    |      |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| joihin ei      |     |    | -94  | -148  | 93     | -410   | -374   | 129    |
| liity maksua   |     |    |      |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman  |     |    | 22   | 17    | 141    | 115    | -102   | -76    |
| muutos         |     |    |      |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuus |     |    | -228 | -301  | -579   | -680   | -1 018 | -917   |
| investoinnit   |     |    |      |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshankinna |     |    | -5   | -442  | -59    | -1 215 | -1 243 | -87    |
| t              |     |    |      |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysmyynnit  |     |    | 27   | 29    | 50     | 34     | 115    | 131    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos         |     |    | -33  | -28   | -65    | -78    | -136   | -123   |
| korollisissa   |     |    |      |       |        |        |        |        |
| saamisissa     |     |    |      |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Osingot     |     |    | -    | -     | -888   | -1 198 | -1 198 | -888   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |     |    | -4   | -10   | -12    | -134   | -103   | 19     |
| rahoitustoimin |     |    |      |       |        |        |        |        |
| not            |     |    |      |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassavirt |     |    | 99   | -351  | 315    | -1 831 | -1 581 | 565    |
| a (-           |     |    |      |       |        |        |        |        |
| nettovelan     |     |    |      |       |        |        |        |        |
| kasvu)         |     |    |      |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat         |     |    | -    | -     | -      | 272    | 272    | -      |
| hankituissa    |     |    |      |       |        |        |        |        |
| yhtiöissä      |     |    |      |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joukkovelkakirjojen  |    |      |       |        |        |        |        |
| käypien arvojen      |    |      |       |        |        |        |        |
| muutos ja            |    |      |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostukset    |     |    | 29   | 7     | 26     | 45     | 63     | 44     |
| jaksotettuun   |     |    |      |       |        |        |        |        |
| hankintamenoon |     |    |      |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka     |     |    | 6    | 6 520 | 6 041  | 6 520  | 6 179  | 6 041  |
| kauden lopussa |     |    | 041  |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVU |       |       |       |       |        |        |       |       |
| T          |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | 30.9. | 30.6. | 31.3. | 31.12 | 30.9.  | 30.6.  | 31.3. | Edell |
|            | 2009  | 2009  | 2009  | .     | 2008   | 2008   | 2008  | iset  |
|            |       |       |       | 2008  |        |        |       | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 1 634 | 1 220 | 721   | 2 478 | 1 735  | 1 203  | 720   | 2 377 |
| , MEUR     |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osak | 1,02  | 0,78  | 0,46  | 1,74  | 1,10   | 0,78   | 0,51  | 1,65  |
| e          |       |       |       |       |        |        |       |       |
| (laimentam |       |       |       |       |        |        |       |       |
| aton), EUR |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu | 15    | 15    | 17    | 15    | 15 756 | 15 593 | 16    | 15    |
| pääoma,    | 184   | 347   | 404   | 911   |        |        | 868   | 184   |
| MEUR       |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen | 6 041 | 6 004 | 5 634 | 6 179 | 6 520  | 6 254  | 5 228 | N/A   |
| nettovelka |       |       |       |       |        |        |       |       |
| , MEUR     |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomai | 634   | 412   | 181   | 2 624 | 2 210  | 1 459  | 1 227 | 1 048 |
| suus- ja   |       |       |       |       |        |        |       |       |
| bruttoinve |       |       |       |       |        |        |       |       |
| stoinnit   |       |       |       |       |        |        |       |       |
| osakkeisii |       |       |       |       |        |        |       |       |
| n, MEUR    |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomai | 571   | 352   | 150   | 1 108 | 716    | 408    | 175   | 963   |
| suusinvest |       |       |       |       |        |        |       |       |
| oinnit,    |       |       |       |       |        |        |       |       |
| MEUR       |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun | 11,4  | 13,1  | 14,5  | 15,0  | 13,7   | 14,6   | 17,3  | 13,2  |
| pääoman    |       |       |       |       |        |        |       |       |
| tuotto, %  |       |       |       |       |        |        |       |       |
| 1)         |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman       | 14,6  | 17,4  | 19,6  | 18,7  | 15,7   | 17,2   | 21,0  | 18,6  |
| pääoman    |       |       |       |       |        |        |       |       |
| tuotto, %  |       |       |       |       |        |        |       |       |
| 1)         |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka | 2,8   | 2,5   | 2,0   | 2,5   | 2,8    | 2,6    | 1,8   | 2,5   |
| /käyttökat |       |       |       |       |        |        |       |       |
| e 1)       |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate  | 11,3  | 12,3  | 16,0  | 9,4   | 7,6    | 8,6    | 14,1  | 13,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate  | 9,5   | 10,5  | 12,9  | 8,6   | 7,1    | 8,1    | 13,8  | 10,9  |
| sisältäen  |       |       |       |       |        |        |       |       |
| aktivoidut |       |       |       |       |        |        |       |       |
| vieraan    |       |       |       |       |        |        |       |       |
| pääoman    |       |       |       |       |        |        |       |       |
| menot      |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta |       |       |       |       |        |        |       |       |
| ennen      |       |       |       |       |        |        |       |       |
| käyttöpääo |       |       |       |       |        |        |       |       |
| man        |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutosta/k | 35,7  | 38,9  | 45,1  | 34    | 27,1   | 30,1   | 42,9  | 41,5  |
| orollinen  |       |       |       |       |        |        |       |       |
| nettovelka |       |       |       |       |        |        |       |       |
| , % 1)     |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantum | 73    | 76    | 65    | 73    | 81     | 77     | 56    | N/A   |
| isaste, %  |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma        | 8,89  | 8,42  | 9,34  | 8,96  | 8,49   | 8,08   | 9,53  | N/A   |
| pääoma/osa |       |       |       |       |        |        |       |       |
| ke, EUR    |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisu | 43    | 41    | 40    | 41    | 39     | 39     | 44    | N/A   |
| usaste, %  |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 12    | 13    | 14    | 15    | 15 785 | 16 069 | 15    | N/A   |
| n          | 054   | 586   | 267   | 579   |        |        | 689   |       |
| lukumäärä  |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 13    | 14    | 14    | 14    | 13 585 | 12 603 | 8 356 | N/A   |
| keskimääri | 737   | 310   | 644   | 077   |        |        |       |       |
| n          |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 888   | 888   | 888   | 887   | 887    | 887    | 887   | 888   |
| lukumäärä  | 230   | 230   | 095   | 256   | 241    | 131    | 085   | 026   |
| keskimääri |       |       |       |       |        |        |       |       |
| n, 1 000   |       |       |       |       |        |        |       |       |
| osaketta   |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennett |       |       |       |       |        |        |       |       |
| u          |       |       |       |       |        |        |       |       |
| osakkeiden |       |       |       |       |        |        |       |       |
| keskimäärä |       |       |       |       |        |        |       |       |
| inen       |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| lukumäärä, | 888   | 888   | 888   | 887   | 887    | 888    | 888   | 888   |
| 1 000      | 230   | 230   | 250   | 839   | 986    | 165    | 177   | 026   |
| osaketta   |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröi | 888   | 888   | 888   | 887   | 887    | 887    | 887   | N/A   |
| tyjen      | 367   | 367   | 166   | 638   | 517    | 191    | 123   |       |
| osakkeiden |       |       |       |       |        |        |       |       |
| määrä, 1   |       |       |       |       |        |        |       |       |
| 000        |       |       |       |       |        |        |       |       |
| osaketta   |       |       |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Neljänneksen luvut on muutettu vastaamaan vuositason lukuja.              |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Tunnuslukujen laskentakaavat ovat liitteessä 24.          |               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LYHENNETYN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1. LAADINTAPERUSTA                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua
kansainvälistä (IAS) 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.
Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2008 tilinpäätöksen kanssa.
Osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

--------------------------------------------------------------------------------
| 2. LAADINTAPERIAATTEET                                                       |
--------------------------------------------------------------------------------
Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2008
noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta alla listattuja muutoksia:

• IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot
Uudistettu standardi edellyttää, että ehdot täyttävän hyödykkeen hankintamenoon
sisällytetään välittömästi kyseisen hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai
valmistamisesta johtuvat vieraan pääoman menot. Standardiin aiemmin sisältynyt
vaihtoehto kirjata vieraan pääoman menot kuluksi on poistettu. Uudistetun
standardin käyttöönotto on aiheuttanut Fortum -konsernissa
konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden tarkennuksia vieraan pääoman
menojen aktivoinnin osalta. Fortum on soveltanut uudistettua standardia niihin
ehdot täyttäviin hyödykkeisiin, joihin liittyvien vieraan pääoman menojen
aktivointi alkaa standardin voimaantulopäivänä 1.1.2009 tai sen jälkeen.
Muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta katsauskauden tulokseen tai
taloudelliseen asemaan.

• IAS 1 (uudistettu) Tilinpäätöksen esittäminen
Uudistettu standardi muuttaa lähinnä tuloslaskelman ja oman pääoman muutoksia
kuvaavan laskelman esittämistapaa. Standardi edellyttää omistajien kanssa
tehdyistä liiketoimista syntyneiden yhteisön oman pääoman muutosten esittämistä
erillään muista oman pääoman muutoksista. Standardin käyttöönotolla ei ole
vaikutusta Fortumin tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Edellisen vuoden vastaavan kauden vertailutieto on ilmoitettu sulkeissa.

--------------------------------------------------------------------------------
| 3. KRIITTISET TILINPÄÄTÖSARVIOT JA HARKINNAT                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja
oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja
kulujen määriin. Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia näihin arvioihin
verrattuna.

Tämän osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät
konsernin laadintaperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin
liittyneet arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuositilinpäätöksessä 2008.
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. TIEDOT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO    |     | III/20 | III/20 | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edellise |
| MEUR           |     | 09     | 08     | 2009   | 2008   |        | t        |
|                |     |        |        |        |        |        | 12 kk    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti   |     | 717    | 837    | 2 315  | 2 405  | 3 291  | 3 201    |
| ilman          |     |        |        |        |        |        |          |
| välillisiä     |     |        |        |        |        |        |          |
| veroja         |     |        |        |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmön myynti  |     | 160    | 196    | 887    | 858    | 1 298  | 1 327    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |     | 157    | 162    | 547    | 553    | 746    | 740      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut myynnit   |     | 12     | 77     | 123    | 218    | 301    | 206      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |     | 1 046  | 1 272  | 3 872  | 4 034  | 5 636  | 5 474    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO          |   |   | III/ | III/  | I-III | I-III | 2008  | Edelli |
| SEGMENTEITTÄIN       |   |   | 2009 | 2008  | /     | /     |       | set    |
| MEUR                 |   |   |      |       | 2009  | 2008  |       | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotan |    |          | 587  | 718   | 1 917 | 2 156 | 2 892 | 2 653  |
| to           |    |          |      |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta      |    |          | 53   | -79   | 196   | -5    | 0     | 201    |
| sisäistä     |    |          |      |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        |    |          | 176  | 226   | 937   | 1 003 | 1 466 | 1 400  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta      |    |          | 2    | -4    | 14    | 3     | 0     | 11     |
| sisäistä     |    |          |      |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto |    |          | 168  | 171   | 573   | 583   | 789   | 779    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta      |    |          | 2    | 2     | 6     | 7     | 10    | 9      |
| sisäistä     |    |          |      |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      |    |          | 272  | 461   | 1 039 | 1 391 | 1 922 | 1 570  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta      |    |          | 9    | 61    | 39    | 127   | 177   | 89     |
| sisäistä     |    |          |      |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       |    |          | 109  | 140   | 429   | 292   | 489   | 626    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta      |    |          | 0    | -     | 0     | -     | 0     | 0      |
| sisäistä     |    |          |      |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |    |          | 18   | 21    | 55    | 62    | 83    | 76     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta      |    |          | 18   | 20    | 53    | 61    | 82    | 74     |
| sisäistä     |    |          |      |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool    |    |          | -200 | -465  | -770  | -1    | -1    | -1 246 |
| netotus 1)   |    |          |      |       |       | 260   | 736   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit |    |          | -84  | 0     | -308  | -193  | -269  | -384   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |    |          | 1    | 1 272 | 3 872 | 4 034 | 5 636 | 5 474  |
|              |    |          | 046  |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta netotetaan                |
| konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum tiettynä        |     |       |       |       |       |       |       |
| hetkenä nettomyyjä vai |     |       |       |       |       |       |       |
| netto-ostaja.          |     |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO            | III/   | III/   | I-III/ | I-III/ | 2008   | Edelli |
| SEGMENTEITTÄIN         | 2009   | 2008   | 2009   | 2008   |        | set    |
| MEUR                   |        |        |        |        |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 278    | 438    | 1 005  | 1 129  | 1 599  | 1 475  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  | -12    | -15    | 140    | 152    | 307    | 295    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           | 47     | 50     | 182    | 187    | 248    | 243    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | 7      | -17    | 3      | -6     | -35    | -26    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | -22    | -39    | -33    | -72    | -91    | -52    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   | -12    | -22    | -37    | -38    | -65    | -64    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 286    | 395    | 1 260  | 1 352  | 1 963  | 1 871  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN        | III/  | III/  | I-III/ | I-III/ | 2008  | Edellis |
| LIIKEVOITTO              | 2009  | 2008  | 2009   | 2008   |       | et      |
| SEGMENTEITTÄIN           |       |       |        |        |       | 12 kk   |
| MEUR                     |       |       |        |        |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotan |    |      | 310   | 371   | 1 075  | 1 150  | 1 528 | 1 453   |
| to           |    |      |       |       |        |        |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        |    |      | -14   | -7    | 124    | 141    | 250   | 233     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto |    |      | 47    | 49    | 182    | 185    | 248   | 245     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      |    |      | 7     | -8    | 11     | -33    | -33   | 11      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       |    |      | -22   | -39   | -33    | -72    | -92   | -53     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |    |      | -12   | -13   | -41    | -34    | -56   | -63     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelp |    |      | 316   | 353   | 1 318  | 1 337  | 1 845 | 1 826   |
| oinen        |    |      |       |       |        |        |       |         |
| liikevoitto  |    |      |       |       |        |        |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluontei |    |      | 7     | 15    | 21     | 17     | 85    | 89      |
| set erät     |    |      |       |       |        |        |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |      | -37   | 27    | -79    | -2     | 33    | -44     |
| vertailukelpoisuu |      |       |       |        |        |       |         |
| teen vaikuttavat  |      |       |       |        |        |       |         |
| erät              |      |       |       |        |        |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |    |      | 286   | 395   | 1 260  | 1 352  | 1 963 | 1 871   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT    | III/  | III/  | I-III/ | I-III/ | 2008 | Edelliset |
| SEGMENTEITTÄIN          | 2009  | 2008  | 2009   | 2008   |      | 12 kk     |
| MEUR                    |       |       |        |        |      |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotan |   |      | 1     | 11    | 6      | 11     | 18   | 13        |
| to           |   |      |       |       |        |        |      |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        |   |      | 6     | 2     | 15     | 4      | 64   | 75        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto |   |      | 0     | 2     | 0      | 2      | 2    | 0         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      |   |      | 0     | 0     | 0      | -      | 0    | 0         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       |   |      | 0     | 0     | 0      | 0      | 1    | 1         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |   |      | 0     | 0     | 0      | 0      | 0    | 0         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |   |      | 7     | 15    | 21     | 17     | 85   | 89        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät sisältävät pääasiassa luovutusvoittoja ja -tappioita.   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT                     | III/ | III/  | I-III/ | I-III/ | 2008 | Edelliset |
| VERTAILUKELPOISUUTEEN    | 2009 | 2008  | 2009   | 2008   |      | 12 kk     |
| VAIKUTTAVAT ERÄT         |      |       |        |        |      |           |
| SEGMENTEITTÄIN           |      |       |        |        |      |           |
| MEUR                     |      |       |        |        |      |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotan |   |       | -33  | 56    | -76    | -32    | 53   | 9         |
| to 1)        |   |       |      |       |        |        |      |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        |   |       | -4   | -10   | 1      | 7      | -7   | -13       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto |   |       | 0    | -1    | 0      | 0      | -2   | -2        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      |   |       | 0    | -9    | -8     | 27     | -2   | -37       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       |   |       | 0    | -     | 0      | -      | 0    | 0         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |   |       | 0    | -9    | 4      | -4     | -9   | -1        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |   |       | -37  | 27    | -79    | -2     | 33   | -44       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin        |
| osuudesta                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Valtion               | -5   | 10    | -26    | -7      | -19   | -38        |
| ydinjätehuoltorahasto |      |       |        |         |       |            |
| on, yhteensä milj.    |      |       |        |         |       |            |
| euroa:                |      |       |        |         |       |            |
--------------------------------------------------------------------------------
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät pääasiassa niiden
tulevaisuuden rahavirtoja suojaavien johdannaisintrumenttien vaikutuksen, joihin
ei sovelleta suojauslaskentaa IAS 39 mukaisesti. Sähköntuotanto -segmentti
sisältää vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin osuudesta Valtion
ydinjätehuoltorahastoon, jossa IFRIC 5 tulkinnan mukaisesti taseen varat eivät
voi ylittää niihin liittyviä taseeseen kirjattuja velkoja.

--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA               | III/ | III/  | I-III/ | I-III/ | 2008 | Edelliset |
| ARVONALENTUMISET         | 2009 | 2008  | 2009   | 2008   |      | 12 kk     |
| SEGMENTEITTÄIN           |      |       |        |        |      |           |
| MEUR                     |      |       |        |        |      |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuot |     |       | 24   | 24    | 69     | 73     | 97   | 93        |
| anto       |     |       |      |       |        |        |      |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      |     |       | 41   | 45    | 117    | 128    | 169  | 158       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir |     |       | 42   | 41    | 122    | 124    | 165  | 163       |
| to         |     |       |      |       |        |        |      |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |     |       | 1    | 2     | 4      | 6      | 7    | 5         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     |     |       | 18   | 23    | 55     | 45     | 67   | 77        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |     |       | 2    | 2     | 7      | 7      | 10   | 10        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |     |       | 128  | 137   | 374    | 383    | 515  | 506       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUS OSAKKUUS- JA        | III/ | III/  | I-III/ | I-III/ | 2008 | Edellise |
| YHTEISYRITYSTEN           | 2009 | 2008  | 2009   | 2008   |      | t        |
| TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN |      |       |        |        |      | 12 kk    |
| MEUR                      |      |       |        |        |      |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuot |      |       | -9   | -6    | -20    | -13    | 26   | 19       |
| anto 1),   |      |       |      |       |        |        |      |          |
| 2)         |      |       |      |       |        |        |      |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      |      |       | 6    | 0     | 18     | 8      | 12   | 22       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir |      |       | -1   | 2     | 8      | 13     | 16   | 11       |
| to         |      |       |      |       |        |        |      |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |      |       | 0    | 4     | 1      | 5      | 5    | 1        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     |      |       | 1    | 1     | 6      | 19     | 19   | 6        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |      |       | 6    | 7     | -14    | 46     | 48   | -12      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |      |       | 3    | 8     | -1     | 78     | 126  | 47       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin        |
| osakkuusyhtiöiden osuuksista                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| suomalaisissa ja      | 1    | 2     | -5     | -5       | 9    | 9          |
| ruotsalaisissa        |      |       |        |          |      |            |
| ydinjätehuoltorahasto |      |       |        |          |      |            |
| issa, yhteensä milj.  |      |       |        |          |      |            |
| euroa:                |      |       |        |          |      |            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Suurin osa Sähköntuotanto -segmentin osakkuusyhtiöistä on                 |
| tuotantoyhtiöitä, joilta Fortum ostaa sähköä                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|    omakustannushintaan, johon sisältyvät korot ja välittömät verot.          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUDET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ        | 30.9.    | 30.9.  | 31.12.   |
| SEGMENTEITTÄIN                                | 2009     | 2008   | 2008     |
| MEUR                                          |          |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotant |     |     |     |             | 878      | 775    | 818      |
| o             |     |     |     |             |          |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö         |     |     |     |             | 173      | 155    | 160      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto  |     |     |     |             | 226      | 232    | 210      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets       |     |     |     |             | 12       | 12     | 12       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä        |     |     |     |             | 404      | 477    | 429      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |     |     |     |             | 501      | 680    | 483      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      |     |     |     |             | 2 194    | 2 331  | 2 112    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT              | III/  | III/  | I-III/ | I-III/ | 2008  | Edelli |
| KÄYTTÖOMAISUUTEEN         | 2009  | 2008  | 2009   | 2008   |       | set    |
| SEGMENTEITTÄIN            |       |       |        |        |       | 12 kk  |
| MEUR                      |       |       |        |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuota |    |        | 20    | 35    | 64     | 85     | 134   | 113    |
| nto         |    |        |       |       |        |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö       |    |        | 91    | 95    | 258    | 264    | 408   | 402    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirt |    |        | 48    | 70    | 127    | 203    | 296   | 220    |
| o 1)        |    |        |       |       |        |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets     |    |        | 0     | 0     | 1      | 3      | 3     | 1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä      |    |        | 58    | 107   | 117    | 152    | 256   | 221    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        |    |        | 2     | 1     | 4      | 9      | 11    | 6      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä    |    |        | 219   | 308   | 571    | 716    | 1 108 | 963    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Josta           |        | 7     | 7     | 21     | 14      | 21    | 28     |
| aktivoituja     |        |       |       |        |         |       |        |
| vieraan pääoman |        |       |       |        |         |       |        |
| menoja          |        |       |       |        |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Vähennys johtuu pääasiassa uusien automaattisesti luettavien mittareiden |
| asennnustöiden valmistumisesta Ruotsin jakelualueella.                       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOINVESTOINNIT          | III/  | III/ | I-III/  | I-III | 2008  | Edell |
| OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN  | 2009  | 2008 | 2009    | /     |       | iset  |
| MEUR                        |       |      |         | 2008  |       | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto  |     |     | 0     | 0    | 56      | 0     | 0     | 56    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö           |     |     | 0     | 1    | 0       | 23    | 23    | 0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    |     |     | 3     | 0    | 3       | 0     | 0     | 3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets         |     |     | 0     | 0    | 0       | 0     | 0     | 0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä          |     |     | 0     | 441  | 3       | 1 470 | 1 492 | 25    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            |     |     | 0     | 1    | 1       | 1     | 1     | 1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |     |     | 3     | 443  | 63      | 1 494 | 1 516 | 85    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit osakkeisiin kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana  |     |
| koostuvat pääosin tammikuussa 2009 hankituista Hafslund Infratek ASA:n |     |
| osakkeista ja                                                          |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuden Voima Oyj:lle (TVO) annettavasta osakepääoman    |        |     |
| lisäyksestä. Katso liite 13.                                  |        |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN        |       | 30.9.200 | 30.9.200 | 31.12.2 |
| MEUR                                 |       | 9        | 8        | 008     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto               |       |       | 5 527    | 5 396    | 5 331   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                        |       |       | 3 655    | 3 595    | 3 468   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                 |       |       | 3 248    | 3 265    | 3 032   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                      |       |       | 85       | 229      | 188     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                       |       |       | 2 098    | 2 420    | 2 205   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                         |       |       | 338      | 823      | 796     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     |       |       | 14 951   | 15 728   | 15 020  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN           | Edelliset     | 31.12.2008 |
| %                                               | 12 kk         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                 |        |       | 27,6          | 29,6       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                          |        |       | 8,9           | 8,9        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                   |        |       | 8,1           | 8,1        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                        |        |       | -17,0         | -14,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                         |        |       | -2,1          | -3,7       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                           |        |       | -12,3         | -1,8       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN     |      |      | Edelliset | 31.12.2008 |
| TUOTTO SEGMENTEITTÄIN                 |      |      | 12 kk     |            |
| %                                     |      |      |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotant |    |      |     |     |      |      | 27,2      | 28,0       |
| o             |    |      |     |     |      |      |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö         |    |      |     |     |      |      | 7,2       | 7,3        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto  |    |      |     |     |      |      | 8,1       | 8,2        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets       |    |      |     |     |      |      | 9,3       | -15,3      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä        |    |      |     |     |      |      | -2,1      | -3,8       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |    |      |     |     |      |      | -19,7     | -1,7       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton ja    |   |
| 'Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa              |   |
| keskimääräisellä sidotulla                                               |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| pääomalla. Keskimääräinen sidottu pääoma on laskettu        |        |       |
| käyttämällä avaavan taseen ja kunkin neljänneksen lopun     |        |       |
| arvoja.                                                     |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT SEGMENTEITTÄIN              | 30.9.2009    | 30.9.2008   | 31.12.2008  |
| MEUR                              |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                    | 6 018        | 6 032       | 5 732       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                             | 4 000        | 3 949       | 3 923       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                      | 3 692        | 3 766       | 3 546       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                           | 521          | 631         | 663         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                            | 2 356        | 2 691       | 2 476       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                              | 625          | 927         | 997         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvät     | 17 212       | 17 996      | 17 337      |
| varat                             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset               | 913          | 826         | 799         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset       | 7            | 0           | 2           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                        | 612          | 545         | 819         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat                    | 815          | 1 179       | 1 321       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                    | 19 559       | 20 546      | 20 278      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN      |      | 30.9.2009 | 30.9.     | 31.12.    |
| MEUR                              |      |           | 2008      | 2008      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto            |       |      | 491       | 636       | 401       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                     |       |      | 345       | 354       | 455       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto              |       |      | 444       | 501       | 514       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                   |       |      | 436       | 402       | 475       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                    |       |      | 258       | 271       | 271       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                      |       |      | 287       | 104       | 201       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvä      |      | 2 261     | 2 268     | 2 317     |
| vieras pääoma                     |      |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat  |       |      | 1 810     | 1 810     | 1 851     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vieras pääoma         |       |      | 304       | 712       | 199       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettuun pääomaan sisältyvä   |      | 4 375     | 4 790     | 4 367     |
| vieras pääoma                     |      |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma  |       |      | 6 856     | 7 699     | 7 500     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                |       |      | 8 328     | 8 057     | 8 411     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras pääoma       |      | 19 559    | 20 546    | 20 278    |
| yhteensä                          |      |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut varat ja muu vieras pääoma, jotka eivät sisälly sidottuun pääomaan
segmentteittäin sisältävät pääasiassa tuloverosaamiset ja -velat, jaksotetut
korkokulut sekä suojauksista ja korkojohdannaisista, joihin sovelletaan
suojauslaskentaa, johtuvat saamiset ja velat.


--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ           | 30.9.2009   | 30.9.2008    | 31.12.2008    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                  | 3 285       | 3 564        | 3 520         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                           | 2 121       | 2 486        | 2 318         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                    | 1 154       | 1 336        | 1 336         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                         | 638         | 629          | 635           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                          | 4 333       | 7 254        | 7 262         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                            | 523         | 516          | 508           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        | 12 054      | 15 785       | 15 579        |
--------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstön väheneminen kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 2009 johtuu
pääasiassa joidenkin infrastruktuuritoimintojen ulkoistamisesta Sähköntuotanto
-segmentin palveluliiketoimintayksikössä ja Sähkönsiirto -segmentissä Hafslund
Infratek ASA:lle vuoden alussa sekä Venäjä -segmentissä tapahtuneista
uudelleenjärjestelyistä. Konsernin sisällä osa OAO Fortumin (entinen TGC-10)
henkilöstöstä siirrettiin ensimmäisen neljänneksen 2009 aikana Sähköntuotanto
-segmentin palveluliiketoimintayksikköön.

--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN            | I-III/       | I-III/      | 2008        |
|                                   | 2009         | 2008        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                    | 3 442        | 3 606       | 3 591       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                             | 2 210        | 2 423       | 2 422       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                      | 1 188        | 1 189       | 1 222       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                           | 633          | 804         | 766         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                            | 5 740        | 5 052       | 5 566       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                              | 524          | 511         | 510         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                          | 13 737       | 13 585      | 14 077      |
--------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö keskimäärin lasketaan käyttäen koko raportointikauden
kuukausittaisia keskiarvoja.

--------------------------------------------------------------------------------
| 5. LIIKETOIMINTASEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoja vuosineljänneksittäin on saatavissa Fortumin www-sivuilta        |
| www.fortum.fi (Fortum yrityksenä/sijoittajat/taloudellista tietoa).          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO         | III/  | II/   | I/    | IV/   | III/  | II/   | I/     |
| NELJÄNNEKSITTÄIN    | 2009  | 2009  | 2009  | 2008  | 2008  | 2008  | 2008   |
| MEUR                |       |       |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto |    | 587   | 625   | 705   | 736   | 718   | 721   | 717    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        |    | 53    | 64    | 79    | 5     | -79   | 21    | 53     |
| sisäistä       |    |       |       |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö          |    | 176   | 248   | 513   | 463   | 226   | 284   | 493    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        |    | 2     | 3     | 9     | -3    | -4    | -     | 7      |
| sisäistä       |    |       |       |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |    | 168   | 176   | 229   | 206   | 171   | 180   | 232    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        |    | 2     | 3     | 1     | 3     | 2     | 2     | 3      |
| sisäistä       |    |       |       |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        |    | 272   | 298   | 469   | 531   | 461   | 411   | 519    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        |    | 9     | 8     | 22    | 50    | 61    | 34    | 32     |
| sisäistä       |    |       |       |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä         |    | 109   | 136   | 184   | 197   | 140   | 152   | -      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        |    | 0     | 0     | 0     |  -    | -     | -     | -      |
| sisäistä       |    |       |       |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |    | 18    | 19    | 18    | 21    | 21    | 21    | 20     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta        |    | 18    | 18    | 17    | 21    | 20    | 21    | 20     |
| sisäistä       |    |       |       |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool      |    | -200  | -212  | -358  | -476  | -465  | -369  | -426   |
| netotus        |    |       |       |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   |    | -84   | -96   | -128  | -76   | 0     | -78   | -115   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |    | 1 046 | 1 194 | 1 632 | 1 602 | 1 272 | 1 322 | 1 440  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO         | III/  | II/   | I/    | IV/   | III/  | II/   | I/     |
| NELJÄNNEKSITTÄIN    | 2009  | 2009  | 2009  | 2008  | 2008  | 2008  | 2008   |
| MEUR                |       |       |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto |    | 278   | 304   | 423   | 470   | 438   | 260   | 431    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö          |    | -12   | 39    | 113   | 155   | -15   | 37    | 130    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |    | 47    | 54    | 81    | 61    | 50    | 51    | 86     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        |    | 7     | 7     | -11   | -29   | -17   | 31    | -20    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä         |    | -22   | -16   | 5     | -19   | -39   | -33   | -      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |    | -12   | -13   | -12   | -27   | -22   | 2     | -18    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |    | 286   | 375   | 599   | 611   | 395   | 348   | 609    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN | III/    | II/   | I/    | IV/   | III/  | II/   | I/     |
| LIIKEVOITTO       | 2009    | 2009  | 2009  | 2008  | 2008  | 2008  | 2008   |
| NELJÄNNEKSITTÄIN  |         |       |       |       |       |       |        |
| MEUR              |         |       |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto    |   | 310 | 346   | 419   | 378   | 371   | 384   | 395    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö             |   | -14 | 26    | 112   | 109   | -7    | 27    | 121    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      |   | 47  | 54    | 81    | 63    | 49    | 49    | 87     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets           |   | 7   | 6     | -2    | 0     | -8    | -15   | -10    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä            |   | -22 | -16   | 5     | -20   | -39   | -33   | -      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |   | -12 | -16   | -13   | -22   | -13   | -9    | -12    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |   | 316 | 400   | 602   | 508   | 353   | 403   | 581    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT  | III/  | II/  | I/    | IV/   | III/  | II/   | I/    |
| NELJÄNNEKSITTÄIN      | 2009  | 2009 | 2009  | 2008  | 2008  | 2008  | 2008  |
| MEUR                  |       |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto |      | 1     | 1    | 4     | 7     | 11    | 0     | 0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö          |      | 6     | 9    | 0     | 60    | 2     | 0     | 2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |      | 0     | 0    | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        |      | 0     | 0    | 0     | -     | 0     | 0     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä         |      | 0     | 0    | 0     | 1     | 0     | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |      | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |      | 7     | 10   | 4     | 68    | 15    | 0     | 2     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT                 | III/  | II/  | I/   | IV/    | III/20 | II/   | I/    |
| VERTAILUKELPOISUUTEE | 2009  | 2009 | 2009 | 2008   | 08     | 2008  | 2008  |
| N VAIKUTTAVAT ERÄT   |       |      |      |        |        |       |       |
| NELJÄNNEKSITTÄIN     |       |      |      |        |        |       |       |
| MEUR                 |       |      |      |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto |     | -33   | -43  | 0    | 85     | 56     | -124  | 36    |
| 1)             |     |       |      |      |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö          |     | -4    | 4    | 1    | -14    | -10    | 10    | 7     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |     | 0     | 0    | 0    | -2     | -1     | 2     | -1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        |     | 0     | 1    | -9   | -29    | -9     | 46    | -10   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä         |     | 0     | 0    | -    | -      | -      | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |     | 0     | 3    | 1    | -5     | -9     | 11    | -6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |     | -37   | -35  | -7   | 35     | 27     | -55   | 26    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin        |
| osuudesta                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Valtion             | -5    | -10  | -11   | -12    | 10    | -8     | -9    |
| ydinjätehuoltorahas |       |      |       |        |       |        |       |
| toon, yhteensä      |       |      |       |        |       |        |       |
| miljoonaa euroa:    |       |      |       |        |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 6. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernin riskienhallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia
katsauskaudella. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet ovat yhdenmukaisia
vuoden 2008 konsernin vuosikertomuksessa esitettyjen tietojen kanssa.

Alla olevat taulukot esittävät konsernin suojauslaskennassa käytettävien
johdannaissopimusten nimellisarvon tai määrän ja käyvän nettoarvon.


--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISET          |        |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                  |        | 30.9.2009     | 30.9.2008       | 31.12.200 |
|                       |        |               |                 | 8         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja             | Nimell | Käypä | Nimel | Käypä  | Nimell | Käypä     |
| valuuttajohdannaiset  | is-    | netto | lis-  | nettoa | is-    | nettoarvo |
|                       |   arvo | arvo  |  arvo | rvo    |   arvo |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | MEUR   | MEUR  | MEUR  | MEUR   | MEUR   | MEUR      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset | 3 437  | 41    | 3 049 | -6     | 2 993  | -12       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit     | 5 621  | -166  | 4 898 | 157    | 4 521  | 370       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit        | 49     | 0     | 357   | 0      | 230    | 0         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja             | 1 452  | 62    | 2 740 | 150    | 2 240  | 218       |
| valuutanvaihtosopimuk |        |       |       |        |        |           |
| set                   |        |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset     | Määrä  | Käypä | Määrä | Käypä  | Määrä  | Käypä     |
|                       |        | netto |       | nettoa |        | nettoarvo |
|                       |        | arvo  |       | rvo    |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | TWh    | MEUR  | TWh   | MEUR   | TWh    | MEUR      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset      | 165    | 1 554 | 147   | -850   | 165    | 2 102     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset        | 109    | -1    | 118   | 649    | 123    | -1 692    |
|                       |        | 205   |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut optiot        | 11     | -21   | 5     | 3      | 2      | 0         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut optiot       | 13     | 4     | 9     | -8     | 4      | -14       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset      | Määrä  | Käypä | Määrä | Käypä  | Määrä  | Käypä     |
|                       |        | netto |       | nettoa |        | nettoarvo |
|                       |        | arvo  |       | rvo    |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | 1000   | MEUR  | 1000  | MEUR   | 1000   | MEUR      |
|                       | bbl    |       | bbl   |        | bbl    |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset ja   | 730    | 2     | 852   | -8     | 1 047  | -14       |
| -termiinit            |        |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset ja     | 952    | -3    | 882   | 10     | 1 230  | 11        |
| -termiinit            |        |       |       |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiilijohdannaiset     | Määrä  | Käypä | Määrä | Käypä  | Määrä  | Käypä     |
|                       |        | netto |       | nettoa |        | nettoarvo |
|                       |        | arvo  |       | rvo    |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | kt     | MEUR  | kt    | MEUR   | kt     | MEUR      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset      | 825    | 2     | 345   | -3     | 276    | 7         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset        | 1 329  | -11   | 740   | 8      | 641    | -16       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2                   | Määrä  | Käypä | Määrä | Käypä  | Määrä  | Käypä     |
| päästöoikeusjohdannai |        | netto |       | nettoa |        | nettoarvo |
| set                   |        | arvo  |       | rvo    |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | ktCO2  | MEUR  | ktCO2 | MEUR   | ktCO2  | MEUR      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset      | 2 269  | 5     | 5 099 | -12    | 592    | 4         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset        | 2 250  | -5    | 5 119 | 13     | 592    | -4        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakejohdannaiset     | Nimell | Käypä | Nimel | Käypä  | Nimell | Käypä     |
|                       | is-    | netto | lis-  | nettoa | is-    | nettoarvo |
|                       |   arvo | arvo  |  arvo | rvo    |   arvo |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | MEUR   | MEUR  | MEUR  | MEUR   | MEUR   | MEUR      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketermiinit 1)     | 24     | 19    | 35    | 38     | 35     | 24        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Käteisvaroina toteutettavia osaketermiinejä käytetään Fortum -konsernin   |
| osakekannustinohjelman suojaukseen.                                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 7. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT                                               |
--------------------------------------------------------------------------------
Vuoden 2009 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana tehdyt sijoitukset
tytäryhtiöosakkeisiin oli 5 (1 485) miljoonaa euroa. Kesäkuun 2009 aikana
OAO Fortum lunasti osakkeita, noin 0,2 %, takaisinosto-ohjelman puitteissa.
Syyskuun 2009 lopussa, Fortumin omistusosuus OAO Fortumissa oli 94,4 %
sisältäen omat osakkeet ja OAO Fortumin sataprosentttisesti omistamien
tytäryhtiöiden hallussa olevat osakkeet.

OAO Fortumin lopullisen hankintahinnan kohdentaminen
Alkuperäinen 31.3.2008 tehty hankintamenolaskelma on saatettu loppuun vuoden
2009 ensimmäisen neljänneksen aikana kuten IFRS sallii. Olennaisia muutoksia
ei ole tehty vuoden 2008 tilinpäätöksessä julkaistuihin tietoihin verrattuna.
Alkuperäinen ruplissa tehty hankintamenolaskelma on käännetty euroiksi käyttäen
hankintapäivän valuuttakurssia. Vuoden 2009 aikana lunastetut osakkeet eivät
sisälly kokonaisvastikkeeseen alla olevassa taulukossa.


--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |      |      |        |        |        | OAO       |
|                         |      |      |        |        |        | Fortum    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastikkeen              |      |      |        |        |        |           |
| muodostuminen           |      |      |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|      Maksettu rahana    |      |      |        |        |        | 2 533     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnalle kohdistettavat     |      |        |        |        | 8         |
| välittömät kulut               |      |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvastike         |      |      |        |        |        | 2 541     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen             |      |      |        |        |        | 2 211     |
| nettovarojen käypä arvo |      |      |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              |      |      |        |        |        | -9        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo               |      |      |        |        |        | 339       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                         |      |      |        | Hankit | Käypie |           |
|                         |      |      |        | un     | n      |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |      |      |        | omaisu | arvoje |           |
|                         |      |      |        | uden   | n      |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen             |      |      |        | kirjan | kohdis | Yhteensä  |
| nettovarojen käypä arvo |      |      |        | pitoar | tukset |           |
|                         |      |      |        | vo     |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               |      |      |        | 1 321  |        | 1 321     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja  |      |      |        | 625    | 1 005  | 1 630     |
| kalusto                 |      |      |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat              |      |      |        | 182    |        | 182       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma   |      |      |        | -107   | -388   | -495      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras       |      |      |        | -272   |        | -272      |
| pääoma                  |      |      |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut nettovarat     |      |      |        | 1 749  | 617    | 2 366     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu                |      |      |        | -117   | -38    | -155      |
| vähemmistöosuus         |      |      |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |      |      |        | 1 632  | 579    | 2 211     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestointi OAO   |      |      |        |        |        |           |
| Fortumiin               |      |      |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahana suoritettu       |      |      |        |        |        | 2 541     |
| vastike                 |      |      |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat hankituissa   |      |      |        |        |        | 1 321     |
| tytäryrityksissä        |      |      |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan rahavirta     |      |      |        |        |        | 1 220     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen velka hankituissa   |      |        |        |        | 272       |
| tytäryrityksissä               |      |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |      |      |        |        |        | 1 492     |
--------------------------------------------------------------------------------

Myynnit
Tammikuussa 2009 Fortum ja norjalainen Hafslund Infratek ASA yhdistivät
infrastruktuurin rakentamis- ja kunnossapitoliiketoimintansa Ruotsissa,
Suomessa ja Norjassa. Transaktiossa Fortum sai 33 % omistusosuuden uudesta
yhdistetystä yhtiöstä. Lisätietoa liitteessä 13.

--------------------------------------------------------------------------------
| 8. VALUUTTAKURSSIT                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

Kauden lopun valuuttakurssit perustuvat Euroopan keskuspankin julkaisemiin
tilinpäätöshetken kursseihin. Keskimääräinen valuuttakurssi on laskettu
kunkin kuukauden lopun Euroopan keskuspankin kurssien ja edellisen vuoden
viimeisen päivän kurssien keskiarvona.

Keskeisimmät Fortum -konsernissa käytetyt kurssit ovat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräin | 1-9/   | 1-6/   | 1-3/   | 1-12/  | 1-9/   | 1-6/   | 1-3/    |
| en           | 2009   | 2009   | 2009   | 2008   | 2008   | 2008   | 2008    |
| valuuttakurs |        |        |        |        |        |        |         |
| si           |        |        |        |        |        |        |         |
|              |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi  |    | 10,683 | 10,863 | 10,967 | 9,6647 | 9,4559 | 9,4088 | 9,4265  |
| (SEK)   |    | 0      | 3      | 9      |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja   |    | 8,8817 | 9,0049 | 9,1034 | 8,2605 | 8,0187 | 7,9843 | 7,9998  |
| (NOK)   |    |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola   |    | 4,3827 | 4,4764 | 4,5018 | 3,5328 | 3,4402 | 3,4926 | 3,5676  |
| (PLN)   |    |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä  |    | 44,274 | 44,108 | 44,392 | 36,690 | 36,567 | 36,634 | 36,4660 |
| (RUB)   |    | 5      | 7      | 8      | 5      | 0      | 8      |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |    | 30.9.  | 30.6.  | 31.3.  | 31.12. | 30.9.  | 30.6.2 | 31.3.   |
| lopun   |    | 2009   | 2009   | 2009   | 2008   | 2008   | 008    | 2008    |
| valuutt |    |        |        |        |        |        |        |         |
| akurssi |    |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi  |    | 10,232 | 10,812 | 10,940 | 10,870 | 9,7943 | 9,4703 | 9,3970  |
| (SEK)   |    | 0      | 5      | 0      | 0      |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja   |    | 8,4600 | 9,0180 | 8,8900 | 9,7500 | 8,3330 | 8,0090 | 8,0510  |
| (NOK)   |    |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola   |    | 4,2295 | 4,4520 | 4,6885 | 4,1535 | 3,3967 | 3,3513 | 3,5220  |
| (PLN)   |    |        |        |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä  |    | 43,980 | 43,881 | 45,032 | 41,283 | 36,409 | 36,947 | 37,1130 |
| (RUB)   |    | 0      | 0      | 0      | 0      | 5      | 7      |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 9. TULOVEROT                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tuloslaskelman mukainen verokanta katsauskaudella oli 18,7 % (20,6 %). Kauden
verokanta on matalampi vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen
pääasiassa alemmasta verokannasta Ruotsissa ja Venäjällä.

Osavuosijakson tuloverot merkitään tuloslaskelmaan käyttäen verokantaa, jota
sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen.

Tuloslaskelman verokantaan vaikuttaa aina se, että osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten voitosta lasketaan verojen jälkeen. Laskennallinen verokanta,
josta on vähennetty osakkuus- ja yhteisyritysten osuudet tuloksesta, oli 18,6 %
(22,0 %). Verokantaan vaikuttaa alennetut yhtiöverokannat Ruotsissa ja
Venäjällä.

Vuoden 2008 verokanta, lukuun ottamatta verokantojen muutosten vaikutusta,
verovapaita myyntivoittoja sekä osuuksia osakkuusyritysten voitosta, oli 22,1 %.

--------------------------------------------------------------------------------
| 10. OSAKEKOHTAINEN TULOS                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma laimentamattomasta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta     |
| perustuu alla oleviin lukuihin:                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |     |     | I-III/    | I-III/   | 2008      |
|                        |      |     |     | 2009      | 2008     |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot (MEUR):         |      |     |     |           |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  |      |     |     | 906       | 979      | 1 542     |
| kuuluva voitto         |      |     |     |           |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä   |      |     |     |           |          |           |
| (1000 kpl):            |      |     |     |           |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu               |     |           |          |           |
| keskimääräinen lukumäärä            |     |           |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtaista tulosta |      |     |     | 888 230   | 887 241  | 887 256   |
| laskettaessa           |      |     |     |           |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioiden              |      |     |     | -         | 745      | 583       |
| laimennusvaikutus      |      |     |     |           |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu               |     |           |          |           |
| keskimääräinen lukumäärä            |     |           |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettua osakekohtaista tulosta |     | 888 230   | 887 986  | 887 839   |
| laskettaessa                        |     |           |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 11. OSAKEKOHTAINEN OSINKO                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiökokous päätti 7.4.2009 jakaa osinkoa tilikaudelta 2008 1,00 euroa
osaketta kohti, yhteensä 888 miljoonaa euroa perustuen rekisteröityjen
osakkeiden määrään 14.4.2009. Osingot maksettiin 21.4.2009.

Yhtiökokous päätti 1.4.2008 jakaa osinkoa tilikaudelta 2007 1,35 euroa
osaketta kohti. Tästä osingosta 0,77 euroa osakkeelta maksettiin konsernin
tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä. Lisäksi yhtiökokous päätti jakaa
0,58 euron suuruisen lisäosingon osakkeelta yhtiön pääomarakenteen
ohjaamiseksi kohti sovittua tavoitetasoa. Kokonaisosingon määrä, 1 198
miljoonaa euroa, perustui rekisteröityjen osakkeiden määrään 4.4.2008.
Osingot maksettiin 11.4.2008.


--------------------------------------------------------------------------------
| 12. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN |        |          |          |
| MUUTOS                                        |        |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     |      |      | 30.9.200 | 30.9.      | 31.12.      |
|                          |      |      | 9        | 2008       | 2008        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden    |      |      | 12 533   | 11 428     | 11 428      |
| alussa                   |      |      |          |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset tytäryritysten        |      | 1        | 1 999      | 1 980       |
| hankintojen kautta              |      |          |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinn |      |      | 571      | 716        | 1 108       |
| it                       |      |      |          |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoiman               |      |      | 2        | 21         | 22          |
| käytöstäpoistamiskulut   |      |      |          |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeuksien         |      |      | -12      | -          | 14          |
| muutokset                |      |      |          |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset              |      |      | -23      | -4         | -14         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja               |      |      | -374     | -383       | -515        |
| arvonalentumiset         |      |      |          |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset tytäryritysten      |      | -5       | -          | -31         |
| myyntien kautta                 |      |          |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ja muut       |      |      | 355      | -313       | -1 459      |
| muutokset                |      |      |          |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden    |      |      | 13 048   | 13 464     | 12 533      |
| lopussa                  |      |      |          |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvoon        |       |      | 280      | 338        | 298         |
| sisältyvä liikearvo     |       |      |          |            |             |
| kauden lopussa          |       |      |          |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerokirjausten     |       |      | -18      | -4         | -43         |
| vaikutus liikearvon     |       |      |          |            |             |
| määrään                 |       |      |          |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 13. MUUTOKSET OSUUKSISSA OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ          |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                       |       |      | 30.9.20 | 30.9.200 | 31.12.      |
|                            |       |      | 09      | 8        | 2008        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden      |       |      | 2 112   | 2 853    | 2 853       |
| alussa                     |       |      |         |          |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus-ja yhteisyritysten  |      | -1      | 78       | 126         |
| tuloksesta                         |      |         |          |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat                  |       |      | 32      | 7        | 7           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannit ja muut         |       |      | 25      | 1        | 1           |
| sijoitukset                |       |      |         |          |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset tytäryritysten           |      | -       | 27       | 36          |
| hankintojen kautta                 |      |         |          |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenluokittelut       |       |      | -6      | -1       | -3          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit                    |       |      | 0       | -12      | -13         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot             |       |      | -23     | -50      | -51         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten muut laajan      |      | 1       | -518     | -628        |
| tuloksen erät                      |      |         |          |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                 |       |      | 54      | -54      | -216        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden      |       |      | 2 194   | 2 331    | 2 112       |
| lopussa                    |       |      |         |          |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta
Vuoden kolmannen neljänneksen osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 3 (8)
miljoonaa euroa, sisältäen Fortumin osuuden osakkuusyrityksen Hafslund ASA:n
tuloksesta 6 (7) miljoonaa euroa. Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
tammi-syyskuun 2009 aikana oli -1 (78) miljoonaa euroa. Fortumin osuus
osakkuusyritysten tuloksesta vuonna 2008 oli 126 miljoonaa euroa, josta
Hafslundin osuus oli 48 miljoonaa euroa. Fortumin laadintaperiaatteiden
mukaisesti Hafslundin osakkuusyritystulos on sisällytetty konsernin lukuihin
Hafslundin edellisen neljänneksen tietoihin perustuen, sillä päivitettyjä
osavuosikatsaustietoja ei yleensä ole käytettävissä.

Vuoden kolmannen neljänneksen osuus osakkuusyritysten tuloksesta sisältää 5 (18)
miljoonaa euroa Fortumin osuuden osakkuusyrityksen TGC-1:n tuloksesta. Osuus
yhtiön tuloksesta lasketaan kerran vuodessa toisen neljänneksen aikana perustuen
edeltävän vuoden julkistettuun IFRS-tilinpäätökseen.

Hankinnat ja osakeannit
Fortum ja norjalainen Hafslund Infratek ASA yhdistivät infrastruktuurin
rakentamis- ja kunnossapitoliiketoimintansa Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa
vuoden 2009 alussa. Transaktiossa Fortum sai uusia osakkeita Hafslund ASA:ssa ja
33 % omistusosuuden uudesta yhdistetystä yhtiöstä.

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) varsinainen yhtiökokous päätti nostaa yhtiön
osakepääomaa 100 miljoonaa euroa, josta Fortumin osuus on 25 miljoonaa euroa.
Lisäsijoitus kirjattiin vuoden 2009 toisella neljänneksellä.

Saadut osingot
Vuoden 2009 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum sai yhteensä 23 (50)
miljoonaa euroa osinkoa osakkuusyhtiöiltä, josta 17 (25) miljoonaa euroa saatiin
Hafslundilta.

Osakkuusyritysten muut laajan tuloksen erät
Osakkuusyritysten muut laajan tuloksen erät koostuvat pääosin Hafslundin
omistamien RECin osakkeiden käyvän arvon muutoksesta. Vuoden kolmannella
neljänneksellä RECin osakkeiden käyvän arvon muutos oli 32 (-90) miljoonaa euroa
ja käyvän arvon muutos vuoden alusta 4 (-527) miljoonaa euroa. Käyvän arvon
muutosten kumulatiivinen vaikutus Fortumin omaan pääomaan syyskuun lopussa 2009
oli 130 miljoonaa euroa perustuen Hafslundin ilmoittamiin jäljellä oleviin
osakkeisiin. Tähän sisältyy 32 miljoonan euron kasvu vuoden 2009 kolmannella
neljänneksellä.

--------------------------------------------------------------------------------
| 14. OSAKEPÄÄOMA                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR |   |   | Osakkeide | Osakepä | Osakkeide | Osake | Osakkeiden | Osakep |
|      |   |   | n määrä   | ä-oma   | n määrä   | pää-o | määrä      | ää-oma |
|      |   |   | 30.9.2009 | 30.9.20 | 30.9.2008 | ma    | 31.12.2008 | 31.12. |
|      |   |   |           | 09      |           | 30.9. |            | 2008   |
|      |   |   |           |         |           | 2008  |            |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reki |   |   | 887 638   | 3 044   | 886 683   | 3 040 | 886 683    | 3 040  |
| ster |   |   | 080       |         | 058       |       | 058        |        |
| öidy |   |   |           |         |           |       |            |        |
| t    |   |   |           |         |           |       |            |        |
| osak |   |   |           |         |           |       |            |        |
| keet |   |   |           |         |           |       |            |        |
| 1.1. |   |   |           |         |           |       |            |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioilla    | 728 965   | 2       | 834 372   | 3     | 955 022    | 4      |
| merkityt ja  |           |         |           |       |            |        |
| rekisteröidy |           |         |           |       |            |        |
| t osakkeet   |           |         |           |       |            |        |
| raportointik |           |         |           |       |            |        |
| auden        |           |         |           |       |            |        |
| lopussa      |           |         |           |       |            |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidy | 888 367   | 3 046   | 887 517   | 3 043 | 887 638    | 3 044  |
| t osakkeet   | 045       |         | 430       |       | 080        |        |
| raportointik |           |         |           |       |            |        |
| auden        |           |         |           |       |            |        |
| lopussa      |           |         |           |       |            |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reki |   |   | -         |         | 3 000     |       | 56 000     |        |
| ster |   |   |           |         |           |       |            |        |
| öimä |   |   |           |         |           |       |            |        |
| ttöm |   |   |           |         |           |       |            |        |
| ät   |   |   |           |         |           |       |            |        |
| osak |   |   |           |         |           |       |            |        |
| keet |   |   |           |         |           |       |            |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Syyskuun 2009 lopussa ei ole jäljellä käyttämättömiä optio-oikeuksia.        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 15. KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum laski liikkeelle kaksi 750 miljoonan
euron joukkovelkakirjalainaa Fortumin EMTN (Euro Medium Term Note) -ohjelman
puitteissa.
Valtion ydinjätehuoltorahaston jälleenlainausta nostettiin 66 miljoonalla
eurolla 774 miljoonaan euroon. Ensimmäisen neljänneksen aikana maksettiin
takaisin 300 miljoonaa euroa 1,5 miljardin euron viiden vuoden luottolimiitistä
ja OAO Fortumin 5 miljardin ruplan joukkovelkakirjalaina (112 miljoona euroa).

Toisen neljänneksen aikana Fortum sopi kolme merkittävää pitkäaikaista
rahoitustransaktiota. Kaksi 500 miljoonan norjan kruunumääräistä erillislainaa
(Private Placement), jotka erääntyvät vuosina 2014 ja 2017 (yhteensä 110
miljoonaa euroa), sekä kaksi muuta lainaa; Keskinäisen Vakuutusyhtiö Varman
kanssa 10 vuoden ja 240 miljoonan euron lainan ja Euroopan Investointipankilta
10 vuoden ja 250 miljoonan euron lainan. Näitä rahoitusjärjestelyjä käytetään
rahoittamaan Fortumin investointiohjelmaa sekä konsernin yleisiin tarpeisiin.

Toisen kvartaalin aikana Fortum Oyj maksoi takaisin 2006 liikkeelle lasketun 2
500 miljoonan ruotsin kruunumääräisen (231 miljoonaa euroa)
joukkovelkakirjalainan sekä lyhensi 1 miljardin kolmen vuoden 2 miljardin euron
pankkilainasta ja maksoi takaisin kaikki nostetut erät (300 miljoonaa euroa) 1,5
miljardin euron viiden vuoden luottolimiitistä. Molemmat lainat otettiin
maaliskuussa 2008, OAO Fortum (TGC-10) hankinnan yhteydessä. Kesäkuussa OAO
Fortum maksoi takaisin 2 937 miljoonaa ruplaa (67 miljoonaa euroa) paikallisesta
joukkovelkakirjalainasta.

Kolmannen neljänneksen aikana Fortum Oyj lyhensi kaksi kertaa kolmen vuoden 2
miljardin euron pankkilainaa, lyhennykset olivat 400 miljoonaa euroa ja 250
miljoonaa euroa. Kaikkien lyhennysten jälkeen 2 miljardin euron pankkilainaa on
jäljellä 350 miljoonaa euroa. Konsernissa ei tehty uusia huomattavia
rahoitustapahtumia kolmannen neljänneksen aikana.

Fortum käyttää rahoituksessaan myös lyhytaikaista velkaa laskemalla liikkeelle
yritystodistuksia Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Liikkeelle laskettujen
yritystodistusten määrä oli kolmannen neljänneksen lopussa 235 miljoonaa euroa.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana raportoitu korollinen velka väheni 588
miljoonaa euroa 7 444 miljoonasta eurosta 6 856 miljoonaan euroon. Likvidit
varat väheni 625 miljoonaa euroa 1 440 miljoonasta eurosta 815 miljoonaan euroon
sisältäen 703 miljoonaa euroa rahaa ja pankkisaamisia OAO Fortumissa.

Fortum on osakkaana ydinvoimaa tuottavassa Teollisuuden Voima Oyj:ssä (TVO),
joka toimii kahdella reaktorilla Olkiluodossa, Suomessa. TVO on rakentamassa
kolmatta reaktoria, Olkiluoto 3, jonka on suunniteltu aloittavan toimintansa
vuonna 2012. Maaliskuun lopussa, TVO:n osakkeenomistajat allekirjoittivat 300
miljoonan euron osakaslainasitoumuksen TVO:lle. Sitoumus on käytettävissä vuoden
2013 loppuun asti. Fortumin osuus sitoumuksesta on korkeintaan 75 miljoonaa
euroa.

Osingot vuonna 2009 (888 miljoonaa euroa) ja vuonna 2008 (1 198 miljoonaa euroa)
maksettiin molempina vuosina toisella neljänneksellä.


--------------------------------------------------------------------------------
| 16. YDINVOIMAAN         |     |       |      |       |       |       |       |
| LIITTYVÄT VARAT JA      |     |       |      |       |       |       |       |
| VELAT                   |     |       |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |     |     |       |      |       | 30.9. | 30.9. | 31.12 |
|                   |     |     |       |      |       | 2009  | 2008  | .2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseeseen         |     |     |       |      |       |       |       |       |
| sisältyvät erät:  |     |     |       |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan       |     |     |       |      |       | 588   | 561   | 566   |
| liittyvät         |     |     |       |      |       |       |       |       |
| varaukset         |     |     |       |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion     |     |     |       |      |       | 588   | 561   | 566   |
| ydinjätehuoltorah |     |     |       |      |       |       |       |       |
| astosta           |     |     |       |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainmukainen vastuu ja osuus Valtion  |      |       |       |       |       |
| ydinjätehuoltorahastosta:             |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuoltovastuu Suomen   |       |      |       | 895   | 816   | 895   |
| ydinenergialain mukaan        |       |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastotavoite    |     |     |       |      |       | 767   | 698   | 767   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin osuus Valtion  |     |       |      |       | 767   | 698   | 728   |
| ydinjätehuoltorahastost |     |       |      |       |       |       |       |
| a                       |     |       |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Ydinvoimaan liittyvät varaukset
Fortum on toimittanut Työ- ja elinkeinoministeriölle vuotuisen esityksen
Loviisan ydinvoimalaitoksen ydinjätehuoltovastuusta. Suomen ydinenergialain
mukaisesti lasketun vastuun määrän päättää Työ-ja elinkeinoministeriö tammikuun
2010 loppuun mennessä. Esitys perustuu vuosittain päivitettävään
kustannustennusteeseen, sekä joka kolmas vuosi tehtävään uuteen tekniseen
suunnitelmaan. Tekninen suunnitelma päivitettiin edellisen kerran vuonna 2007.
Lain mukainen vastuu 30.9.2009, joka perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön
päätökseen ja on laskettu ydinenergialain mukaisesti, oli 895 miljoonaa euroa.
Lain mukainen vastuu vuoden 2009 lopussa, perustuen Työ-ja elinkeinoministeriöön
annettuun ehdotukseen, on 913 miljoonaa euroa.

Taseeseen kirjattu ydinjätehuoltovaraus perustuu kassavirtaan tulevaisuuden
kustannuksista, jotka pohjautuvat samoihin selvityksiin kuin lainmukainen
vastuu. Ydinvoimavarauksen käypä arvo, joka on laskettu IAS37:n mukaisesti, on
kasvanut 27 miljoonalla eurolla edellisen vuoden lopun arvosta, ja se oli
yhteensä 588 miljoonaa euroa 30.9.2009. Suurin syy lainmukaisen vastuun ja
taseeseen kirjatun varauksen välillä on se, että lainmukaista vastuuta ei
diskontata nykyarvoon.

Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta
Viranomaiset päättävät vuotuisen rahastotavoitteen ja lainmukaisen vastuun
määrän vuosittain tammikuussa. Fortum suorittaa ydinjätehuoltomaksuja Valtion
ydinjätehuoltorahastoon kyseessä olevien päätösten mukaisesti. Rahastotavoite,
joka vastaa uutta lainmukaista vastuuta ja päätettyä ydinjätehuoltorahaston
maksujen jaksottamista, on yhteensä 767 miljoonaa euroa. Rahastossa on IFRS:n
näkökulmasta 179 miljoonan euron yliljäämä, koska Fortumin osuus Valtion
ydinjätehuoltorahastosta oli 767 miljoonaa euroa 30.7.2009, kun taas
rahasto-osuuden tasearvo oli 588 miljoonaa euroa.

Vaikutukset vertailukelpoiseen liikevoittoon sekä liikevoittoon
Sähköntuotanto -segmentin liikevoittoon vaikuttaa Fortumin laskentaperiaatteiden
mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahaston käsittelystä syntyvät erät, sillä
Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n mukaisesti
laskettua varauksen määrää taseessa. Niin kauan kuin ydinjätehuoltorahasto pysyy
ylirahoitettuna IFRS:n näkökulmasta, kirjataan positiivinen vaikutus
liikevoittoon, kun varaus kasvaa enemmän kuin nettomaksut
ydinjätehuoltorahastoon. Negatiivinen kirjaus kirjataan liikevoittoon aina, kun
nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon ovat suuremmat kuin varauksen kasvu.
Edellämainittua kirjausta ei sisällytetä Fortumin vertailukelpoiseen
liikevoittoon, katso 'muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät', liite 4.
Fortum kirjasi tästä johtuen kolmannen neljänneksen tulokseen -5 miljoonan euron
vaikutuksen. Viime vuonna vastaava luku kolmannella neljänneksellä oli +10
miljoonaa euroa. Kumulatiivinen vaikutus 2009 oli -26 miljoonaa euroa ja
vastaavasti -7 miljoonaa euroa vuonna 2008.

Osakkuusyhtiöt
Fortumilla on vähemmistöosuuksia suomalaisissa ja ruotsalaisissa ydinvoimaa
tuottavissa osakkuusyhtiöissä. Fortum on näiden yhtiöiden osalta käsitellyt
osuutensa ydinvoimaan liittyvien varojen ja velkojen vaikutuksista
laatimisperiaatteidensa mukaisesti.

--------------------------------------------------------------------------------
| 17. PANTATUT VARAT          |       |       |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                        |       |       | 30.9.200 | 30.9.20 | 31.12.200 |
|                             |       |       | 9        | 08      | 8         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut     |       |       |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                      |       |       |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit                      |       |       | 286      | 231     | 229       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset      |       |       | 137      | 138     | 137       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sitoumukset            |       |       |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset      |       |       | 220      | 206     | 206       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten        |       |          |         |           |
| puolesta annetut                    |       |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit ja                   |       |       | 2        | 3       | 2         |
| kiinteistökiinnitykset      |       |       |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------

Lainojen vakuudeksi pantatut varat
Suomalaisilla Valtion ydinjätehuoltorahaston osapuolilla on mahdollisuus ottaa
lainaa rahastolta. Ensimmäisellä neljänneksellä Fortum on nostanut lisää lainaa
rahastolta (katso liite 15) ja pantannut vastaavasti lisää Kemijoki Oy:n
osakkeita. Pantattujen osakkeiden tasearvo oli 263 miljoonaa euroa 30.9.2009
(208 miljoonaa euroa 31.12.2008).

Muiden sitoumusten vakuudeksi pantatut varat
Fortum on antanut Valtion ydinjätehuoltorahastolle vakuudeksi Naantalin ja
Inkoon voimalaitoksiin liittyviä kiinteistökiinnityksiä arvoltaan 220 miljoonaa
euroa, turvaamaan kattamattomat lainmukaiset vastuut ja mahdolliset
odottamattomat tapahtumat.


--------------------------------------------------------------------------------
| 18. VUOKRASOPIMUKSIIN         |       |      |       |       |       |       |
| LIITTYVÄT SITOUMUKSET         |       |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |     |     |       |      |       | 30.9. | 30.9. | 31.12 |
|                   |     |     |       |      |       | 2009  | 2008  | .2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden sisällä    |     |     |       |      |       | 22    | 24    | 28    |
| erääntyvät        |     |     |       |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden, mutta viiden      |       |      |       | 41    | 41    | 47    |
| vuoden sisällä erääntyvät     |       |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden |     |     |       |      |       | 83    | 90    | 86    |
| kuluttua          |     |     |       |      |       |       |       |       |
| erääntyvät        |     |     |       |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |     |     |       |      |       | 146   | 155   | 161   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrasopimuksiin liittyvien sitoumusten pieneneminen vuoden 2008 lopusta    |
| johtuu pääasiassa infrastruktuuriyhtiöiden myynnistä sekä                    |
| valuuttakurssimuutoksista.                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 19.               |     |     |       |       |     |       |       |        |
| INVESTOINTISITOUM |     |     |       |       |     |       |       |        |
| UKSET             |     |     |       |       |     |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |     |     |       |       |     | 30.9. | 30.9. | 31.12. |
|                   |     |     |       |       |     | 2009  | 2008  | 2008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset       |     |     |       |       |     | 1 359 | 1 403 | 1 321  |
| käyttöomaisuushyö |     |     |       |       |     |       |       |        |
| dykkeet           |     |     |       |       |     |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat       |     |     |       |       |     | 5     | 15    | 7      |
| hyödykkeet        |     |     |       |       |     |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |     |     |       |       |     | 1 364 | 1 418 | 1 328  |
--------------------------------------------------------------------------------

Investointisitoumukset ovat kasvaneet vuoden 2008 lopusta johtuen automaattisen
mittarinluentaprojektin investoinneista Sähkönsiirto -segmentissä Suomessa sekä
OAO Fortumin investointiohjelman etenemisestä. Samalla automaattisen
mittarinluentaprojektin loppuunsaattaminen Sähkönsiirto -segmentissä Ruotsissa,
Venäjän ruplan heikkeneminen sekä CHP-voimalaitosten rakentamisen eteneminen
Suomessa, Virossa ja Puolassa ovat pienentäneet investointisitoumuksia vuoden
2008 lopusta.

--------------------------------------------------------------------------------
| 20. VASTUUT       |     |     |       |       |    |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |     |     |       |       |    | 30.9. | 30.9. | 31.12.  |
|                   |     |     |       |       |    | 2009  | 2008  | 2008    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta   |     |     |       |       |    |       |       |         |
| annetut           |     |     |       |       |    |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut      |     |     |       |       |    | 319   | 858   | 362     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja            |     |       |       |    |       |       |         |
| yhteisyritysten         |     |       |       |    |       |       |         |
| puolesta annetut        |     |       |       |    |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset         |     |     |       |       |    | 593   | 620   | 565     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut      |     |     |       |       |    | 125   | 125   | 125     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta   |     |     |       |       |    |       |       |         |
| annetut           |     |     |       |       |    |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset         |     |     |       |       |    | 10    | 10    | 10      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut      |     |     |       |       |    | 1     | 1     | 1       |
--------------------------------------------------------------------------------


Omasta puolesta annetut vastuut
Omasta puolesta annetut muut vastuut, 319 miljoonaa euroa, ovat pienentyneet
vuoden 2008 lopusta 43 miljoonalla eurolla. Vastuiden määrän pieneneminen johtuu
pääasiassa muutoksista sopimusvelvoitteissa liittyen Venäjään ja Fortumin
Service -liiketoimintaan Iso-Britannissa sekä valuuttakurssimuutoksista.

Vastuut osakkuusyritysten puolesta
Lainsäädäntö edellyttää, että Suomessa ja Ruotsissa toimivien ydinvoima-
yhtiöiden on annettava vakuuksia Suomen ja Ruotsin ydinjätehuoltorahastoille,
joilla taataan, että voimalaitosten käytöstäpoistoon ja käytetyn ydinpoltto-
aineen loppusijoittamiseen on riittävät varat.

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) puolesta annettu takaus väheni vuoden 2008
lopussa olleesta 70 miljoonasta eurosta 68 miljoonaan euroon 30.9.2009.
Takauksen arvo päivitetään vuosittain toisen neljänneksen aikana perustuen
lainmukaiseen vastuuseen ja rahastotavoitteeseen, jotka on päätetty vuoden
vaihteessa.

--------------------------------------------------------------------------------
| 21. OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISMENETTELYT                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

Konserniyhtiöt
Raportointikauden aikana ei tapahtunut merkittäviä muutoksia oikeudenkäynneissä
ja viranomaismenettelyissä.

Osakkuusyhtiöt
Suomessa Fortum on osakkaana maan viidennessä ydinvoimalaitosyksikössä,
Olkiluoto 3:ssa, omistamiensa TVO-osakkeiden (Teollisuuden Voima Oyj) kautta.
Fortumin
25 %:n omistusosuus vastaa noin 400 MW:n kapasiteettia. Tammikuussa 2009
laitoksen rakennuttaja TVO ilmoitti laitostoimittaja AREVA-Siemens -konsortion
vahvistuksella, että yksikön rakentaminen on viivästynyt ja että yksikön
arvioidaan käynnistyvän kesällä 2012. Lokakuussa 2009 TVO ilmoitti, että
laitoksen käynnistymistä voidaan lykätä jopa kesäkuun 2012 jälkeen. TVO on
pyytänyt AREVA-Siemensiltä uutta arviota aikataulusta. Kesäkuussa 2009 TVO
ilmoitti, että joulukuussa AREVA-Siemensin toimittama välimiesmenettelyn
rahamääräinen vaatimus, liittyen Olkiluoto 3 viivastymiseen ja siihen liittyviin
kuluihin on 1 000 miljoonaa euroa. Vastaavasti TVO toimitti huhtikuussa 2009
vastavaatimuksen kuluista ja tappioista, joita TVO kärsii viivästymisestä ja
muista virheistä toimittajan takia. TVO:n vastavaatimuksen arvo on tällä
hetkellä noin
1 400 miljoonaa euroa.


--------------------------------------------------------------------------------
| 22. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

Lähipiiritapahtumat on esitetty Fortumin vuoden 2008 vuosikertomuksessa.
Tilinpäätöshetken 31.12.2008 jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Suomen valtion omistusosuus Fortumin osakkeista vuoden 2008 lopussa oli 50,80%.
Vuoden 2009 aikana osakkeiden määrä muuttui viimeisen optioohjelman 2002B
merkintöjen johdosta ja 30.9.2009 Suomen valtion omistusosuus oli 50,76%.

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMET OSAKKUUSYRITYSTEN   |      |        |         |         |        |
| KANSSA                          |      |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     |      |      |        | III/    | III/    | 2008   |
|                          |      |      |        | 2009    | 2008    |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit                  |      |      |        | 61      | 84      | 113    |
| osakkuusyrityksille      |      |      |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot osakkuusyritysten         |      |        | 27      | 26      | 34     |
| lainasaamisista                 |      |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot                    |      |      |        | 397     | 405     | 563    |
| osakkuusyrityksiltä      |      |      |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| AVOIMET SALDOT OSAKKUUSYRITYSTEN       |         |        |        |         |
| KANSSA                                 |         |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |      |       |         | 30.9.2 | 30.9.2 | 31.12.2 |
|                         |      |       |         | 009    | 008    | 008     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset           |      |       |         | 827    | 681    | 659     |
| korolliset              |      |       |         |        |        |         |
| lainasaamiset           |      |       |         |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset          |      |       |         | 7      | 16     | 24      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset           |      |       |         | 15     | 8      | 5       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     |      |       |         | 199    | 184    | 184     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat               |      |       |         | 6      | 11     | 26      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat              |      |       |         | 34     | 33     | 18      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETAPAHTUMAT JA SALDOT          |       |       |        |        |       |
| YHTEISYRITYSTEN KANSSA             |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketapahtumat ja avoimet saldot yhteisyritysten kanssa olivat      |       |
| katsauskaudella merkitykseltään vähäisiä.                            |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 23.KATSAUSKAUDEN       |     |       |       |       |       |       |       |
| JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA   |     |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

--------------------------------------------------------------------------------
| 24. TUNNUSLUKUJEN       |     |       |      |       |       |       |       |
| LASKENTAKAAVAT          |     |       |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate        | =   | Liikevoitto + poistot ja   |       |       |       |
| (EBITDA =Tulos    |     | arvonalentumiset           |       |       |       |
| ennen korkoja,    |     |                            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja sekä poistoja ja |     |       |      |       |       |       |       |
| arvonalentumisia)       |     |       |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen | =   | Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut          |
| liikevoitto       |     | vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset   | =   | Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja   |       |       |
| erät              |     | tappiot mm.                        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | =   | Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja suojaavat   |
| vertailukelpoisuu |     | rahoitusinstrumentit,                              |
| teen vaikuttavat  |     |                                                    |
| erät              |     |                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaisesti       |
|                   |     | suojauslaskentaa sekä                              |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen vaikutuksen, joka   |
|                   |     | aiheutuu siitä, että                               |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus Valtion   |
|                   |     | ydinjätehuoltorahastosta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | ei voi ylittää vastaavaa   |       |       |       |
|                   |     | velkaa.                    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen  | =   | Liiketoiminnan kassavirta ennen            |       |
| käyttöpääoman     |     | käyttöpääoman muutosta                     |       |
| muutosta          |     |                                            |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit      | =   | Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tehdyt  |
| käyttöomaisuuteen |     | investoinnit mukaan lukien                         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | kunnossapito-, tuottavuus- ja kasvuinvestoinnit    |
|                   |     | sekä lainsäädännön edellyttämät                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | investoinnit. Investointeihin kuuluvat myös        |
|                   |     | investointien rakennusaikana taseeseen             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | aktivoidut korkokulut.                     |       |
|                   |     | Kunnossapitoinvestoinnit pidentävät        |       |
|                   |     | olemassaolevan                             |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | omaisuuserän vaikutusaikaa, ylläpitävät    |       |
|                   |     | käytettävyyttä sekä/tai ylläpitävät        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | luotettavuutta. Tuottavuusinvestoinnit     |       |
|                   |     | parantavat olemassaolevan hyödykkeen       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | tuottavuutta. Kasvuinvestointien tarkoitus on      |
|                   |     | rakentaa uutta kapasiteettia ja/tai lisätä         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | olemassaolevien liiketoimintojen           |       |
|                   |     | asiakaskantaa. Lainsäädännön edellyttämät  |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | investoinnit tehdään tiettyinä ajankohtina |       |
|                   |     | lakien vaatimusten mukaan.                 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinni | =   | Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin,                |
| t osakkeisiin     |     | osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin myytävissä     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | oleviin sijoituksiin. Investoitujen                |
|                   |     | tytäryhtiöosakkeiden hankintahintaan on lisätty    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | hankittavan yhtiön |       |       |       |       |
|                   |     | nettovelka.        |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman      | =   | Kauden      |      |       |       |       | x 100 |
| tuotto, %         |     | voitto      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | Oma pääoma         |       |       |       |       |
|                   |     | keskimäärin        |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun        | =   | Voitto ennen veroja + korko- ja    |       | x 100 |
| pääoman tuotto, % |     | muut rahoituskulut                 |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | Sijoitettu pääoma          |       |       |       |
|                   |     | keskimäärin                |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman   | =   | Liikevoitto + osuus osakkuus- ja           | x 100 |
| tuotto, %         |     | yhteisyritysten voitosta                   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | Sidottu pääoma     |       |       |       |       |
|                   |     | keskimäärin        |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen | =   | Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja |
| sidotun pääoman   |     | yhteisyritysten voitosta                           |
| tuotto, %         |     |                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | (IAS 39 oikaistu sekä pois lukien          | x 100 |
|                   |     | merkittävimmät myyntivoitot ja -tappiot)   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | Vertailukelpoinen sidottu pääoma   |       |       |
|                   |     | keskimäärin                        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma | =   | Taseen loppusumma - korottomat velat -             |
|                   |     | laskennallinen verovelka -                         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | varaukset   |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma    | =   | Korottomat varat + Valtion ydinjätehuoltorahastoon |
|                   |     | liittyvät korolliset varat -                       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | korottomat velat - |       |       |       |       |
|                   |     | varaukset          |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | (korottomat varat ja velat eivät sisällä           |
|                   |     | rahoitukseen, veroihin ja                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | laskennallisiin veroihin liittyviä eriä sekä       |
|                   |     | varoja ja velkoja, jotka                           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | syntyvät suojauslaskennan                  |       |
|                   |     | soveltamisedellytykset täyttävien          |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | johdannaissopimusten käypien arvojen       |       |
|                   |     | muutoksista)                               |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen | =   | Sidottu pääoma oikaistuna niillä korottomilla      |
| sidottu pääoma    |     | varoilla ja veloilla, jotka                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | aiheutuvat niistä tulevaisuuden kassavirtaa        |
|                   |     | suojaavista johdannais-                            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | sopimuksista, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n    |
|                   |     | mukaista suojauslaskentaa                          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset        | =   | Korolliset velat - |       |       |       |       |
| nettovelat        |     | likvidit varat     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, | =   | Korolliset         |       |       |       | x 100 |
| %                 |     | nettovelat         |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | Oma pääoma  |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, | =   | Oma pääoma sisältäen               |       | x 100 |
| %                 |     | vähemmistöosuuden                  |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | Taseen loppusumma  |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyttö | =   | Korollinen         |       |       |       |       |
| kate              |     | nettovelka         |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | Liikevoitto + poistot ja   |       |       |       |
|                   |     | arvonalentumiset           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate         | =   | Liikevoitto |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | Nettokorkok |      |       |       |       |       |
|                   |     | ulut        |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate         | =   | Liikevoitto |      |       |       |       |       |
| sisältäen         |     |             |      |       |       |       |       |
| aktivoitut        |     |             |      |       |       |       |       |
| vieraan pääoman   |     |             |      |       |       |       |       |
| menot             |     |             |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | Nettokorkokulut - aktivoidut vieraan       |       |
|                   |     | pääoman menot                              |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS) | =   | Kauden voitto -            |       |       |       |
|                   |     | vähemmistöosuus            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu        |
|                   |     | lukumäärä tilikauden aikana                        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, | =   | Oma pääoma  |      |       |       |       |       |
| EUR               |     |             |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     | Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita kauden   |
|                   |     | lopussa                                            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Edelliset 12 kk   | =   | Raportointihetkeä edeltävät 12     |       |       |
|                   |     | kuukautta                          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------