Vuoden alkupuoliskolta vahva tulos

Fortum Oyj
Osavuosikatsaus tammi−kesäkuu 2009
17.7.2009 klo 9.00 EET

Vuoden alkupuoliskolta vahva tulos

- Vertailukelpoinen liikevoitto 1 002 (984) miljoonaa euroa, +2 %; sisältää
78 miljoonan euron negatiivisen muuntovaikutuksen Ruotsin kruunun
heikkenemisestä
- Osakekohtainen tulos 0,78 (0,78) euroa
- Erittäin vahva kassavirta - liiketoiminnan kassavirta 1 526 (1 039) miljoonaa
euroa
- 94 % (92 %) Fortumin sähköntuotannosta EU-maissa oli hiilidioksidipäästötöntä
- 80 % sähkön tukkumyynnistä Pohjoismaissa suojattu loppuvuodeksi 2009 50 euroon
megawattitunnilta. Suojaukset vuosille 2010-2011 samalla tasolla kuin
ensimmäisellä neljänneksellä.
- Sähkömarkkinoiden vapauttaminen Venäjällä eteni. Kilpaillulla tukkumarkkinalla
myydyn sähkön osuutta nostettiin 30 %:sta 50 %:iin heinäkuun alussa.

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja           | II/09 | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edellis |
|                        |       |        | 9      | 8      |        | et 12   |
|                        |       |        |        |        |        | kk      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj.     | 1 194 | 1 322  | 2 826  | 2 762  | 5 636  | 5 700   |
| euroa                  |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj.     | 375   | 348    | 974    | 957    | 1 963  | 1 980   |
| euroa                  |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      | 400   | 403    | 1 002  | 984    | 1 845  | 1 863   |
| liikevoitto, milj.     |       |        |        |        |        |         |
| euroa                  |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja,    | 355   | 310    | 889    | 908    | 1 850  | 1 831   |
| milj. euroa            |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa     | 0,32  | 0,27   | 0,78   | 0,78   | 1,74   | 1,74    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan         | 704   | 497    | 1 526  | 1 039  | 2 002  | 2 489   |
| kassavirta, milj.      |       |        |        |        |        |         |
| euroa                  |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake,      |       |        | 8,42   | 8,08   | 8,96   | N/A     |
| euroa                  |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka  |       |        | 6 004  | 6 254  | 6 179  | N/A     |
| (kauden lopussa),      |       |        |        |        |        |         |
| milj. euroa            |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä       |       |        | 888    | 887    | 887    | 887 760 |
| keskimäärin, tuhatta   |       |        | 230    | 131    | 256    |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja                                   | 2008        | Edell. 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %                   | 15,0        | 14,1          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %                         | 18,7        | 19,9          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyttökate                          | 2,5         | 2,4           |
--------------------------------------------------------------------------------

Vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 1 002 miljoonaa euroa.
Parannus edellisvuoteen verrattuna johtui pääasiassa Markets- ja
Venäjä-segmenttien tulosten paranemisesta.

Taantuma vaikutti edelleen sähkön kulutukseen Pohjoismaissa. Kulutus oli noin 12
terawattituntia (TWh) eli 6 % pienempi tammi-kesäkuussa 2009 kuin vastaavalla
jaksolla viime vuonna. Kulutuksen supistumisesta huolimatta sähkön
keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 36,1 (36,3) euroa
megawattitunnilta (MWh) eli jokseenkin sama kuin viime vuonna.
Sähköntuotanto-segmentin toteutunut myyntihinta samalla kaudella oli korkeampi
kuin vuotta aiemmin, 48,8 (46,2) euroa megawattitunnilta, pääasiassa suojausten
ansiosta.

Ruotsin kruunun keskikurssi vuoden 2009 alkupuoliskolla heikkeni noin 15 %
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Ruotsin kruunun keskikurssin
heikkenemisestä aiheutunut muuntovaikutus oli noin -78 miljoonaa euroa Fortumin
tammi-kesäkuun 2009 vertailukelpoisessa liikevoitossa edellisvuoden vastaavaan
jaksoon verrattuna. Yhteensä muuntovaikutus Fortumin vertailukelpoisessa
liikevoitossa oli -84 miljoonaa euroa vuoden alkupuoliskolla.

Fortumin maksuvalmius on vahva. Likvidit varat vuoden 2009 toisen neljänneksen
lopussa olivat yhteensä 1 440 miljoonaa euroa ja nostamattomia valmiusluottoja
oli noin 2,9 miljardia euroa.

OAO Fortumin (entinen TGC-10) integraatio on sujunut hyvin. Fortum on edennyt
hyvin tavoitteessaan saavuttaa noin 100 miljoonan euron tehokkuusparannukset
vuoteen 2011 mennessä. Venäjän sähköreformi eteni suunnitelmien mukaan:
kilpailluilla markkinoilla myydyn sähkön osuutta nostettiin Venäjällä 30 %:sta
50 %:iin heinäkuun alussa.

Taloudelliset tulokset

Huhti-kesäkuu

Konsernin liikevaihto oli 1 194 (1 322) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto
oli 375 (348) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 400 (403)
miljoonaa euroa.

Toisen neljänneksen tulos parani 49 miljoonaa euroa vuotta aiemmasta.
Osakekohtainen tulos oli 0,32 (0,27) euroa eli 19 % suurempi kuin viime vuoden
toisella neljänneksellä. Parannus johtui raportoidun liikevoiton kasvusta sekä
korkokulujen ja välittömien verojen supistumisesta. Ruotsin kruunun keskikurssin
heikkenemisestä aiheutunut muuntovaikutus oli noin -28 miljoonaa euroa vuoden
2009 toisen neljänneksen vertailukelpoisessa liikevoitossa viime vuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna.

Liikevaihto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | II/09  | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
|                        |        |        | 9      | 8      |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 625    | 721    | 1 330  | 1 438  | 2 892  | 2 784  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  | 248    | 284    | 761    | 777    | 1 466  | 1 450  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           | 176    | 180    | 405    | 412    | 789    | 782    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | 298    | 411    | 767    | 930    | 1 922  | 1 759  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | 136    | 152    | 320    | 152    | 489    | 657    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   | 19     | 21     | 37     | 41     | 83     | 79     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Poolissa tehtyjen | -212   | -369   | -570   | -795   | -1 736 | -1 511 |
| ostojen ja myyntien    |        |        |        |        |        |        |
| netotus                |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit           | -96    | -78    | -224   | -193   | -269   | -300   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 1 194  | 1 322  | 2 826  | 2 762  | 5 636  | 5 700  |
--------------------------------------------------------------------------------

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | II/09  | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
|                        |        |        | 9      | 8      |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 346    | 384    | 765    | 779    | 1 528  | 1 514  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  | 26     | 27     | 138    | 148    | 250    | 240    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           | 54     | 49     | 135    | 136    | 248    | 247    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | 6      | -15    | 4      | -25    | -33    | -4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | -16    | -33    | -11    | -33    | -92    | -70    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   | -16    | -9     | -29    | -21    | -56    | -64    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 400    | 403    | 1 002  | 984    | 1 845  | 1 863  |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | II/09  | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
|                        |        |        | 9      | 8      |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 304    | 260    | 727    | 691    | 1 599  | 1 635  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  | 39     | 37     | 152    | 167    | 307    | 292    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           | 54     | 51     | 135    | 137    | 248    | 246    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | 7      | 31     | -4     | 11     | -35    | -50    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | -16    | -33    | -11    | -33    | -91    | -69    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   | -13    | 2      | -25    | -16    | -65    | -74    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 375    | 348    | 974    | 957    | 1 963  | 1 980  |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto oli 2 826 (2 762) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto
oli 974 (957) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 002 (984)
miljoonaa euroa.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta/tappiosta oli -4 miljoonaa euroa eli
74 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Tämä johtui lähinnä Hafslund
ASA:n vuoden 2008 viimeisen neljänneksen tuloksen pienenemisestä. Hafslundin
vaikutus tulokseen oli -59 miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut supistuivat 81 (119) miljoonaan euroon.
Supistuminen johtui korkokulujen pienenemisestä, korkotuottojen kasvusta ja
käyvän arvon korotuksista. Johdannaisten käyvän arvon muutos oli 13 (-3)
miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 889 (908) miljoonaa euroa.

Kauden verot olivat 172 (187) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 19,3 % (20,6 %).

Kauden tulos oli 695 (695) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli
0,78 (0,78) euroa.

Vähemmistöosuus oli 22 (26) miljoonaa euroa. Se liittyy pääasiassa Fortum Värme
Holding AB:hen, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %:n taloudellinen
omistusosuus.

Sijoitetun pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 14,1 % (15,0 % vuoden
2008 lopussa), ja oman pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 19,9 %
(18,7 % vuoden 2008 lopussa).

Markkinatilanne

POHJOISMAAT

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin vuoden 2009 toisella
neljänneksellä sähköä 81 (91) TWh, mikä on noin 11 % vähemmän kuin vuotta
aiemmin. Vuoden alkupuoliskolla Pohjoismaiden sähkönkulutus oli 194 (206) TWh.
Supistumisen suurin syy oli taantuman aiheuttama teollisen kulutuksen
väheneminen. Fortumin arvion mukaan teollinen kulutus Pohjoismaissa väheni noin
20 % vuoden 2008 alkupuoliskoon verrattuna.

Hiilen hinta pysyi jokseenkin ennallaan vuoden 2009 toisella neljänneksellä ja
oli selvästi alempi kuin vuotta aiemmin. Hiilen (ICE Rotterdam) keskimääräinen
markkinahinta toisella neljänneksellä oli 65 (156) Yhdysvaltain dollaria
tonnilta. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vakaana pysynyt öljyn
markkinahinta (ICE Brent) nousi toisella neljänneksellä selvästi, 50
Yhdysvaltain dollarista 70 dollariin barrelilta. Öljyn hinta oli kuitenkin
huomattavasti alempi kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä, jolloin se nousi
140 Yhdysvaltain dollariin barrelilta. Toisella neljänneksellä vuoden 2009
päästöoikeuksien keskimääräinen markkinahinta oli 13,9 euroa
hiilidioksiditonnilta. Vuonna 2008 vastaava päästöoikeuksien hinta oli 25,7
euroa hiilidioksiditonnilta.

Vuoden 2009 alussa pohjoismaiset vesivarannot olivat 5 TWh pitkän ajan
keskiarvoa pienemmät. Toisen neljänneksen lopussa pohjoismaiset vesivarannot
olivat 12 TWh pitkän ajan keskiarvoa pienemmät ja 19 TWh pienemmät kuin
vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Toisella neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli
34,0 (34,6) euroa megawattitunnilta. Toisella neljänneksellä Suomen ja Ruotsin
aluehinnat olivat lähellä systeemihintaa: 34,3 (46,4) euroa megawattitunnilta
Suomessa ja 34,3 (46,4) euroa megawattitunnilta Ruotsissa.

Tammi-kesäkuussa sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 36,1
(36,3) euroa megawattitunnilta. Keskimääräinen aluehinta oli Suomessa 36,2
(42,8) ja Ruotsissa 36,3 (42,8) euroa megawattitunnilta.

Keskimääräinen spot-hinta oli Saksassa vuoden 2009 toisella neljänneksellä 32,4
euroa (65,5) megawattitunnilta eli hieman alempi kuin Pohjoismaissa. Samalla
ajanjaksolla sähköä tuotiin Saksasta Pohjoismaihin tavallista enemmän, joten
sähkön tuonti ja vienti olivat jokseenkin samansuuruiset.

VENÄJÄ

Alustavien tilastotietojen mukaan sähkön kysyntä vuoden 2009 tammi-kesäkuussa
väheni 7 % verrattuna vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin.

Sähkön kysyntä vuoden 2009 toisella neljänneksellä väheni alustavien
tilastotietojen mukaan noin 7 % verrattuna vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin.
OAO Fortumille (entinen TGC-10) keskeisellä Uralin alueella sähkön kulutus
väheni noin 9 % edellisvuotisesta. Yhtiö toimii Tjumenin ja Tseljabinskin
alueilla, jotka kuuluvat Uralin hinta-alueeseen. Tjumenin alueella, jossa
teollisuustuotanto painottuu öljy- ja kaasuteollisuuteen, sähkön kysyntä
supistui noin 1 %. Metalliteollisuuteen painottuvalla Tseljabinskin alueella
sähkön kysyntä väheni yli 25 %.

Keskimääräinen sähkön spot-hinta ilman kapasiteettitariffia laski Venäjän
Euroopan ja Uralin alueilla 640 (649) ruplaan megawattitunnilta vuoden 2009
toisella neljänneksellä. Säännellyt sähkön hinnat nousivat vuotta aiemmasta.
Kapasiteettitariffit ovat edelleen pääosin säänneltyjä, ja ne olivat keskimäärin
korkeammat kuin vuotta aiemmin.

Vapautetuilla markkinoilla myydyn sähkön osuutta nostettiin 30 %:sta 50 %:iin
heinäkuun 2009 alussa. Pitkän aikavälin kapasiteettimarkkinoiden säännöt ovat
parhaillaan Venäjän hallituksen käsiteltävinä.

Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin koko sähköntuotanto oli vuoden 2009 tammi-kesäkuussa 34,1 (32,4) TWh,
mistä 25,3 (28,0) TWh tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä oli 13 % (14 %)
Pohjoismaiden koko sähkönkulutuksesta. Fortumin koko lämmöntuotanto vuoden 2009
tammi-kesäkuussa oli 27,7 (18,3) TWh, josta 11,2 (11,7) TWh tuotettiin
Pohjoismaissa.

Sähkön- ja lämmöntuotantovolyymien kasvu johtuu pääasiassa OAO Fortumin
yhdistämisestä Fortumiin huhtikuun 2008 alusta lähtien.

Pohjoismaisen vesivoimatuotannon supistuminen johtuu pääasiassa sademäärän ja
virtaamien pienenemisestä. Vertailuvuosi 2008 oli poikkeuksellisen hyvä
vesivoimavuosi. Ydinvoimatuotannon väheneminen Pohjoismaissa johtui pääasiassa
Oskarshamn 3:n suunnitellusta seisokista.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-  | II/09  | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
| ja lämmöntuotanto      |        |        | 9      | 8      |        | 12 kk  |
| EU:ssa ja Norjassa,    |        |        |        |        |        |        |
| TWh                    |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 11,8   | 13,4   | 25,8   | 28,6   | 52,6   | 49,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto         | 4,2    | 4,9    | 13,3   | 13,9   | 25,0   | 24,4   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-  | II/09  | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
| ja lämmöntuotanto      |        |        | 9      | 8      |        | 12 kk  |
| Venäjällä, TWh *)      |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 3,6    | 3,8    | 8,3    | 3,8    | 11,6   | 16,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto         | 4,2    | 4,4    | 14,4   | 4,4    | 15,3   | 25,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sähkön ja lämmöntuotannon luvut vuoden 2009 ensimmäiseltä neljännekseltä on
oikaistu

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin sähköntuotanto | II/09 | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
| Pohjoismaissa           |       |        | 9      | 8      |        | 12 kk  |
| lähteittäin, TWh        |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima               | 5,2   | 6,1    | 10,9   | 12,4   | 22,9   | 21,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima               | 5,6   | 6,1    | 12,0   | 13,0   | 23,7   | 22,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima              | 0,8   | 0,9    | 2,4    | 2,6    | 5,0    | 4,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 11,6  | 13,1   | 25,3   | 28,0   | 51,6   | 48,9   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin               | II/09  | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
| sähköntuotanto         |        |        | 9      | 8      |        | 12 kk  |
| Pohjoismaissa          |        |        |        |        |        |        |
| lähteittäin, %         |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima              | 45     | 46     | 43     | 44     | 44     | 44     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima              | 48     | 47     | 48     | 47     | 46     | 46     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima             | 7      | 7      | 9      | 9      | 10     | 10     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
--------------------------------------------------------------------------------

Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti tammi-kesäkuussa 2009 oli 39,6 (37,0) TWh, josta 28,8
(31,7) TWh myytiin Pohjoismaissa. Tämä on noin 15 % (15 %) Pohjoismaiden koko
tammi-kesäkuun 2009 arvioidusta sähkönkulutuksesta. Fortumin koko lämmönmyynti
tammi-kesäkuussa 2009 oli 28,6 (19,2) TWh, josta 10,3 (11,1) TWh myytiin
Pohjoismaissa.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-*) | II/09 | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
| ja lämmönmyynti EU:ssa  |       |        | 9      | 8      |        | 12 kk  |
| ja Norjassa, milj.      |       |        |        |        |        |        |
| euroa                   |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti            | 620   | 704    | 1 404  | 1 463  | 2 959  | 2 900  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti            | 195   | 224    | 602    | 619    | 1 157  | 1 140  |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain
konsernitasolla.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-   | II/09 | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
| ja lämmönmyynti         |       |        | 9      | 8      |        | 12 kk  |
| Venäjällä, milj. euroa  |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti            | 91    | 105    | 194    | 105    | 332    | 421    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti            | 44    | 43     | 125    | 43     | 141    | 223    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko          | II/09  | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
| sähkönmyynti           |        |        | 9      | 8      |        | 12 kk  |
| *) alueittain, TWh     |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                  | 6,3    | 7,2    | 13,7   | 15,0   | 28,7   | 27,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                 | 6,6    | 7,3    | 14,1   | 15,7   | 28,5   | 26,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | 4,6    | 4,8    | 10,2   | 4,8    | 14,8   | 20,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat              | 0,7    | 0,6    | 1,6    | 1,5    | 3,0    | 3,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 18,2   | 19,9   | 39,6   | 37,0   | 75,0   | 77,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain
konsernitasolla.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko          | II/09  | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
| lämmönmyynti           |        |        | 9      | 8      |        | 12 kk  |
| alueittain, TWh        |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | 4,2    | 4,3    | 14,4   | 4,3    | 15,3   | 25,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                  | 1,4    | 2,3    | 4,5    | 6,0    | 10,8   | 9,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                 | 1,7    | 1,6    | 5,7    | 5,0    | 9,1    | 9,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola                  | 0,4    | 0,6    | 2,2    | 2,1    | 3,6    | 3,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat**            | 0,7    | 0,7    | 1,8    | 1,8    | 3,4    | 3,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 8,4    | 9,5    | 28,6   | 19,2   | 42,2   | 51,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
**) Sisältää Iso-Britannian, joka raportoidaan Sähköntuotanto-segmentin muu
myynti -rivillä.

EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat Fortumin päästöt

Vuoden 2009 alkupuoliskolla noin 94 % (92 %) Fortumin sähköntuotannosta
EU-maissa oli hiilidioksidipäästötöntä.

Fortumin Euroopan päästökauppajärjestelmän (ETS) alaiset hiilidioksidipäästöt
olivat vuoden alkupuoliskolla noin 3,8 (3,4) miljoonaa tonnia.

Fortumin sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksille on myönnetty yhteensä noin 5,9
miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöoikeuksia vuosille 2008-2012. Suomessa
Fortumille on myönnetty noin 4,1 miljoonaa tonnia päästöoikeuksia vuodessa, mikä
on 11 % Suomen kansallisesta kiintiöstä. Ruotsissa Fortumille on myönnetty
päästöoikeuksia noin 0,2 miljoonaa tonnia vuodessa eli 0,7 % Ruotsin
kansallisesta kiintiöstä.
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2-päästöt yhteensä   | II/09  | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
| (miljoonaa tonnia)     |        |        | 9      | 8      |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaispäästöt        | 4,5    | 4,3    | 11,5   | 6,7    | 17,6   | 22,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästökauppajärjestelm | 1,2    | 1,2    | 3,8    | 3,4    | 7,2    | 7,6    |
| än alaiset päästöt     |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt              | -      | -      | -      | -      | 5,9    | -      |
| päästöoikeudet         |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöt Venäjällä      | 3,1    | 3,0    | 7,2    | 3,0    | 9,8    | 14,0   |
--------------------------------------------------------------------------------

SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluvat sähköntuotanto ja -myynti Pohjoismaissa sekä
käyttö- ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin
kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT)
sekä Service.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              | II/09 | II/08 | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
|                          |       |       | 9      | 8      |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                   | 625   | 721   | 1 330  | 1 438  | 2 892  | 2 784  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti           | 578   | 638   | 1 236  | 1 284  | 2 566  | 2 518  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti             | 47    | 83    | 94     | 154    | 326    | 266    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              | 304   | 260   | 727    | 691    | 1 599  | 1 635  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        | 346   | 384   | 765    | 779    | 1 528  | 1 514  |
| liikevoitto              |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden   |       |       | 5 384  | 5 524  | 5 331  |        |
| lopussa)                 |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto,  |       |       |        |        | 29,6   | 30,7   |
| %                        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        |       |       |        |        | 28,0   | 28,3   |
| sidotun pääoman tuotto,  |       |       |        |        |        |        |
| %                        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit       | 48    | 32    | 100    | 50     | 134    | 184    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö               |       |       | 3 435  | 3 790  | 3 520  |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli toisella neljänneksellä 10,8 (12,3)
TWh.

Tammi-kesäkuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 22,9 (25,5) TWh.
Vuoden 2009 alkupuoliskolla noin 97 % (98 %) segmentin sähköntuotannosta oli
hiilidioksidipäästötöntä.

Pohjoismaisen vesivoimatuotannon supistuminen johtuu pääasiassa sademäärän ja
virtaamien pienenemisestä. Ydinvoimatuotannon väheneminen Pohjoismaissa johtui
pääasiassa seisokista Oskarshamn 3:ssa. Seisokin aikana yksikön tehoa nostetaan
merkittävästi ja sen turvajärjestelmiä modernisoidaan. Seisokki aloitettiin
maaliskuun alussa, ja sen odotetaan kestävän syyskuun loppupuolelle. Oskarshamn
3:n tehoa korotetaan noin 250 megawattia (MW), josta Fortumin osuus on noin 110
MW.

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | II/09  | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
| lähteittäin, TWh       |        |        | 9      | 8      |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima, Pohjoismaat | 5,2    | 6,1    | 10,9   | 12,4   | 22,9   | 21,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima, Pohjoismaat | 5,6    | 6,1    | 12,0   | 13,0   | 23,7   | 22,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima,            | 0,0    | 0,1    | 0,0    | 0,1    | 0,3    | 0,2    |
| Pohjoismaat            |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä Pohjoismaissa | 10,8   | 12,3   | 22,9   | 25,5   | 46,9   | 44,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima muissa      | 0,3    | 0,1    | 0,6    | 0,5    | 1,0    | 1,1    |
| maissa                 |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 11,1   | 12,4   | 23,5   | 26,0   | 47,9   | 45,4   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön myynti          | 12,1   | 13,3   | 25,5   | 27,9   | 52,1   | 49,7   |
| Pohjoismaissa, TWh     |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta läpikulkueriä    | 0,9    | 1,0    | 1,8    | 2,1    | 3,7    | 3,4    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta, €/MWh           | II/09  | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
|                        |        |        | 9      | 8      |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön                 | 48,0   | 47,9   | 48,8   | 46,2   | 49,3   | 50,8   |
| tukkumyyntihinta       |        |        |        |        |        |        |
| Pohjoismaissa*         |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.

Vuoden 2009 toisella neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord
Poolissa oli 34,0 euroa megawattitunnilta. Aluehinta Suomessa ja Ruotsissa oli
keskimäärin 34,3 euroa megawattitunnilta. Samalla ajanjaksolla
sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta oli Pohjoismaissa
48,0 euroa megawattitunnilta eli hieman korkeampi kuin vuosi sitten. Segmentin
myyntivolyymi Pohjoismaissa ilman läpikulkueriä oli jakson aikana 11,2 (12,3)
TWh.

Tammi-kesäkuussa 2009 sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 36,1
euroa megawattitunnilta, kun aluehinta Suomessa oli 36,2 euroa ja Ruotsissa 36,3
euroa megawattitunnilta. Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta oli Pohjoismaissa 48,8 euroa megawattitunnilta eli 6 %
korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli toisella
neljänneksellä pienempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla
vesivoimatuotannon supistumisen ja Oskarshamn 3:n seisokin takia.

Tammi-kesäkuussa 2009 Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli
hieman pienempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Vesi- ja
ydinvoimatuotannon supistuminen vähensi liikevoittoa enemmän kuin toteutuneen
sähkön tukkumyyntihinnan nousu sitä kasvatti. Ruotsin kruunun muuntovaikutus
segmentin vertailukelpoisessa liikevoitossa vuoden alkupuoliskolla oli noin -55
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Fortum on osakkeenomistajana Teollisuuden Voima Oyj:ssä (TVO), jolla on kaksi
ydinvoimalaitosyksikköä Olkiluodossa. TVO rakentaa paraikaa kolmatta yksikköä,
Olkiluoto 3:a, jonka arvioidaan aloittavan toimintansa kesällä 2012. Maaliskuun
lopussa TVO:n osakkeenomistajat sitoutuivat antamaan TVO:lle 300 miljoonan euron
osakaslainan. Fortumin osuus sitoumuksesta on enintään 75 miljoonaa euroa.

Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmöntuotanto sekä -myynti Pohjoismaissa ja muualla
Itämeren alueella. Fortum on Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti
tuottaa myös sähköä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissaan (CHP) ja myy
sitä loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.
Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Värme, joka toimii Ruotsissa, sekä
Heat, joka toimii pääasiassa muilla markkinoilla.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              | II/0 | II/08 | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell.  |
|                          | 9    |       | 9      | 8      |        | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                   | 248  | 284   | 761    | 777    | 1 466  | 1 450   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti           | 185  | 215   | 582    | 601    | 1 120  | 1 101   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti           | 37   | 42    | 121    | 119    | 228    | 230     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti             | 26   | 27    | 58     | 57     | 118    | 119     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              | 39   | 37    | 152    | 167    | 307    | 292     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        | 26   | 27    | 138    | 148    | 250    | 240     |
| liikevoitto              |      |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden   |      |       | 3 503  | 3 599  | 3 468  |         |
| lopussa)                 |      |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto,  |      |       |        |        | 8,9    | 8,7     |
| %                        |      |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        |      |       |        |        | 7,3    | 7,3     |
| sidotun pääoman tuotto,  |      |       |        |        |        |         |
| %                        |      |       |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit       | 97   | 79    | 167    | 191    | 431    | 407     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö               |      |       | 2 197  | 2 517  | 2 318  |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Lämpö-segmentin lämmönmyynti tammi-kesäkuussa 2009 oli 13,1 (13,9) TWh, josta
suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Samalla ajanjaksolla sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitosten sähkönmyynti oli yhteensä 2,4 (2,6) TWh.

Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2009 toisella neljänneksellä oli
samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Tammi-kesäkuussa 2009 Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 10
miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevoiton pienenemiseen vaikutti
-15 miljoonan euron muuntovaikutus, joka johtui valuuttojen, lähinnä Ruotsin
kruunun ja Puolan zlotyn, heikkenemisestä.

Myyntivolyymin pieneneminen Suomessa johtui pääasiassa CHP-yhtiön myynnistä
Jyväskylässä vuoden 2008 lopussa sekä teollisuusasiakkaiden kysynnän
supistumisesta.

Toukokuussa Fortum myi turvetuotantonsa Keski-Suomessa Vapo Oy:lle. Kesäkuussa
Fortum päätti myydä CHP-laitoksensa Kokkolassa kaupungille. Kolmen uuden
CHP-laitoksen rakentaminen Espoossa, Puolan Czestochowassa ja Viron Pärnussa
eteni suunnitelman mukaan.

--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti           | II/09  | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
| alueittain, TWh        |        |        | 9      | 8      |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                  | 1,4    | 2,3    | 4,5    | 6,0    | 10,8   | 9,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                 | 1,7    | 1,6    | 5,7    | 5,0    | 9,1    | 9,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola                  | 0,4    | 0,6    | 2,2    | 2,1    | 3,6    | 3,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat              | 0,2    | 0,2    | 0,7    | 0,8    | 1,4    | 1,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 3,7    | 4,7    | 13,1   | 13,9   | 24,9   | 24,1   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti, TWh      | II/09  | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
|                        |        |        | 9      | 8      |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 0,8    | 0,9    | 2,4    | 2,6    | 4,7    | 4,5    |
--------------------------------------------------------------------------------


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä siirtää sähköä kaikkiaan
noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              | II/09 | II/08 | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
|                          |       |       | 9      | 8      |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                   | 176   | 180   | 405    | 412    | 789    | 782    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jakeluverkot           | 152   | 151   | 351    | 350    | 669    | 670    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alueverkot             | 18    | 18    | 39     | 41     | 77     | 75     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti             | 6     | 11    | 15     | 21     | 43     | 37     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              | 54    | 51    | 135    | 137    | 248    | 246    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        | 54    | 49    | 135    | 136    | 248    | 247    |
| liikevoitto              |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden   |       |       | 3 106  | 3 330  | 3 032  |        |
| lopussa)                 |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto,  |       |       |        |        | 8,1    | 8,2    |
| %                        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        |       |       |        |        | 8,2    | 8,2    |
| sidotun pääoman tuotto,  |       |       |        |        |        |        |
| %                        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit       | 43    | 72    | 79     | 133    | 296    | 242    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö               |       |       | 1 169  | 1 221  | 1 336  |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2009 toisella neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät
olivat 5,4 (5,6) TWh ja 3,7 (4,0) TWh.

Vuoden 2009 tammi-kesäkuussa jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat
13,6 (13,5) TWh ja 8,5 (9,0) TWh.

Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 7,1 (7,5) TWh Ruotsissa ja 1,4 (1,5) TWh
Suomessa.

Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden 2009 toisella
neljänneksellä 54 miljoonaa euroa eli 5 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta
aiemmin. Organisaation uudelleenjärjestelyillä saavutetut kustannussäästöt
vaikuttivat liikevoittoon positiivisesti. Ruotsin kruunun keskikurssin
heikkenemisestä aiheutunut muuntovaikutus oli noin -5 miljoonaa euroa
vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Tammi-kesäkuussa 2009 Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli
1 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisvuonna. Supistuminen johtui Ruotsin
kruunun keskikurssin heikkenemisestä, josta aiheutui noin -12 miljoonan euron
muuntovaikutus.

Kuukausittaista mittarinluentaa koskeva lainsäädäntö astui Ruotsissa voimaan
1.7.2009. Fortum on saanut valmiiksi automaattisen mittarinhallintajärjestelmän
(AMM) käyttöönoton päävaiheen Ruotsissa ja keskustelee paraikaa
AMM-palveluntarjoajan kanssa mittareiden käytön hallinnasta.

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto            | II/09 | II/08  | I-II/0 | I-II/0 | 2008   | Edell. |
| jakeluverkoissa, TWh    |       |        | 9      | 8      |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                  | 3,0   | 3,1    | 7,4    | 7,4    | 14,0   | 14,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                   | 2,0   | 2,0    | 4,9    | 4,8    | 9,3    | 9,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja                   | 0,4   | 0,5    | 1,2    | 1,2    | 2,3    | 2,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro                    | 0,0   | 0,0    | 0,1    | 0,1    | 0,2    | 0,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 5,4   | 5,6    | 13,6   | 13,5   | 25,8   | 25,9   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönjakeluasiakkaitten    | 30.6.2009     | 30.6.2008      | 31.12.2008    |
| lukumäärä alueittain,       |               |                |               |
| tuhansia                    |               |                |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                      | 880           | 874            | 877           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                       | 607           | 602            | 606           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                   | 124           | 123            | 123           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    | 1 611         | 1 599          | 1 606         |
--------------------------------------------------------------------------------

Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,3 miljoonalle kotitalous- ja
yritysasiakkaalle sekä muille sähkön vähittäismyyjille Ruotsissa, Suomessa ja
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista. Markets myy noin 70 %
volyymistaan yritysasiakkaille ja 30 % vähittäisasiakkaille.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                | II/09 | II/08 | I-II/ | I-II/ | 2008   | Edell. |
|                            |       |       | 09    | 08    |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                     | 298   | 411   | 767   | 930   | 1 922  | 1 759  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti             | 289   | 397   | 751   | 898   | 1 865  | 1 718  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti               | 9     | 14    | 16    | 32    | 57     | 41     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                | 7     | 31    | -4    | 11    | -35    | -50    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen          | 6     | -15   | 4     | -25   | -33    | -4     |
| liikevoitto                |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden     |       |       | 106   | 236   | 188    |        |
| lopussa)                   |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %  |       |       |       |       | -14,0  | -25,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun  |       |       |       |       | -15,3  | 0,7    |
| pääoman tuotto, %          |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit         | 0     | 2     | 1     | 3     | 3      | 1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                 |       |       | 637   | 817   | 635    |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2009 toisella neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 6,3 (8,3)
TWh.

Marketsin tammi-kesäkuun 2009 myyntivolyymi oli 16,0 (19,5) TWh.

Myyntivolyymin pieneneminen johtui pääasiassa taantuman aiheuttamasta
yritysasiakkaiden kulutuksen supistumisesta sekä joidenkin
yritysasiakassopimusten päättymisestä.

Marketsin vertailukelpoinen liikevoitto toisella neljänneksellä ja vuoden
alkupuoliskolla parani vuotta aiemmasta. Tuntuva parannus on saatu aikaan muun
muassa uudistamalla Kesto-tuotehinnoittelumallia Suomessa, neuvottelemalla
uudelleen myyntisopimuksia, uudistamalla suojaustoimintoja ja toteuttamalla
kustannussäästöjä.


Venäjä

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön- ja lämmöntuotanto sekä myynti Venäjällä.
Segmentti sisältää OAO Fortumin (entinen TGC-10) ja Fortumin omistusosuuden
TGC-1:ssä. OAO Fortum raportoidaan tytäryhtiönä, joka on yhdistelty
konsernituloslaskelmaan 1.4.2008 alkaen. TGC-1 on osakkuusyhtiö, joka
raportoidaan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                | II/09 | II/08 | I-II/ | I-II/ | 2008   | Edell. |
|                            |       |       | 09    | 08    |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                     | 136   | 152   | 320   | 152   | 489    | 657    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti             | 91    | 105   | 194   | 105   | 332    | 421    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti             | 44    | 43    | 125   | 43    | 141    | 223    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti               | 1     | 4     | 1     | 4     | 16     | 13     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA                     | 2     | -11   | 26    | -11   | -24    | 13     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                | -16   | -33   | -11   | -33   | -91    | -69    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen          | -16   | -33   | -11   | -33   | -92    | -70    |
| liikevoitto                |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden     |       |       | 2,049 | 2,329 | 2,205  |        |
| lopussa)                   |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %  |       |       |       |       | -3.7   | -2.8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun  |       |       |       |       | -3.8   | -2.9   |
| pääoman tuotto, %          |       |       |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit         | 41    | 43    | 62    | 1,074 | 1,748  | 736    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                 |       |       | 5,619 | 7,188 | 7,262  |        |
--------------------------------------------------------------------------------

OAO Fortum toimii Uralin ja Länsi-Siperian kehittyneillä teollisuusalueilla.

Venäjä-segmentin sähkönmyynti toisella neljänneksellä oli 4,6 (4,8) TWh. Samalla
ajanjaksolla segmentin lämmönmyynti oli yhteensä 4,2 (4,3) TWh. Segmentti myi
noin 2/3 sähköstä Tjumenissa ja muilla OAO Fortumin toiminta-alueella
sijaitsevilla öljyn- ja kaasuntuotantoalueilla. Loput 1/3 volyymeistä myytiin
Tseljabinskin alueella, jossa sähkönkysyntä painottuu metalliteollisuuteen.

Vuoden 2009 toisella neljänneksellä keskimääräinen sähkön spot-hinta Venäjän
Uralin alueella oli 5 % alempi kuin vuotta aiemmin, 603 (634) ruplaa
megawattitunnilta. Vuoden 2009 toisella neljänneksellä OAO Fortum myi 27 %
sähköntuotannostaan vapautetulla sähkön hinnalla.

OAO Fortumin keskimääräinen säännelty sähkön hinta oli 525 (469) ruplaa
megawattitunnilta eli 12 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Keskimääräinen
säännelty kapasiteettihinta vuoden 2009 toisella neljänneksellä oli 17 %
korkeampi kuin vuotta aiemmin eli 186 600 ruplaa megawattitunnilta kuukaudessa.
Vastaavalla jaksolla vuonna 2008 hinta oli 159 200 ruplaa megawattitunnilta
kuukaudessa.

Vuoden 2009 toisella neljänneksellä kaasun keskimääräinen säännelty hinta Uralin
alueella oli 1 730 ruplaa tuhannelta kuutiolta eli 11 % enemmän kuin vastaavalla
jaksolla vuonna 2008.

--------------------------------------------------------------------------------
| OAO Fortumin keskeiset   | II/09   | II/08   | Muutos, | I-II/09  | I-II/08  |
| sähkön, kapasiteetin ja  |         |         | %       |          |          |
| kaasun hinnat            |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta        | 603     | 634     | -5      | 569      | 669      |
| (markkinahinta),         |         |         |         |          |          |
| Uralin alue, RUB/MWh     |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| OAO Fortumin             | 525     | 469     | 12      | 534      | 475      |
| keskimääräinen säännelty |         |         |         |          |          |
| sähkön hinta, RUB/MWh    |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen säännelty | 186,600 | 159,200 | 17      | 188,100  | 158,500  |
| kapasiteettihinta,       |         |         |         |          |          |
| RUB/MWh/kk               |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen kaasun    | 1,730   | 1,560   | 11      | 1,679    | 1,560    |
| säännelty hinta Uralin   |         |         |         |          |          |
| alueella, RUB/1000 m3    |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin vertailukelpoinen liiketulos oli -16 (-33) miljoonaa euroa
tappiollinen vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Parannus johtuu pääasiassa OAO
Fortumin tehostamisohjelmasta ja sähkön myyntikatteen kasvusta. Tammi-kesäkuussa
2009 Venäjä-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -11 miljoonaa euroa eli
22 miljoonaa euroa parempi kuin edellisvuonna.

OAO Fortumin liiketoiminta on tyypillisesti hyvin kausiluonteista: sen tulos on
yleensä vahvin vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä. OAO Fortumin
luvut on yhdistelty huhtikuusta 2008 lähtien.

Venäjän sähköreformi etenee. Tammikuun 2009 alusta lähtien 30 % Venäjän kaikesta
sähköntuotannosta on myyty kilpailluilla markkinoilla. Osuus nousi 50 %:iin
heinäkuun 2009 alussa. Sähkön tukkumarkkinoiden odotetaan vapautuvan kokonaan
vuoteen 2011 mennessä.

Fortum panostaa OAO Fortumin integraatioon, joka aloitettiin huhtikuussa 2008.
Uusi organisaatiorakenne ja Fortumin johtamismalli ovat olleet käytössä syyskuun
2008 alusta lähtien. Integraatio on sujunut hyvin, ja useita tehokkuutta
parantavia tavoitteita on määritetty. Vuosittaisten tehokkuusparannusten
odotetaan kasvavan noin 100 miljoonaan euroon vuoteen 2011 mennessä.

OAO Fortum lopetti käyttö- ja kunnossapitosopimuksensa Tjumenin kaupungin kanssa
kunnallisten kaukolämpöverkkojen käytöstä 1.7.2009 alkaen. Tämä vähentää OAO
Fortumin henkilöstömäärää noin 750 työntekijällä.

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä osakkeiden myynnit

Investoinnit käyttöomaisuuteen tammi-kesäkuussa 2009 olivat 412 (1 459)
miljoonaa euroa. Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 352 (408) miljoonaa
euroa.

LÄMPÖ

Uusi CHP-laitos otettiin Virossa (Tartossa) kaupalliseen käyttöön maaliskuun
loppupuolella. Uusien CHP-laitosten rakentaminen Espoossa sekä Puolan
Czestochowassa ja Viron Pärnussa eteni.

Fortum teki Kokkolan kaupungin kanssa aiesopimuksen, jonka mukaan yhtiö myy
Kokkolassa sijaitsevan CHP-laitoksen kaupungille. Myyntihinta on noin 24
miljoonaa euroa. Lopullinen sopimus on tarkoitus allekirjoittaa heinäkuun
lopussa ja kaupan on määrä tulla voimaan 1.8.2009.

Toukokuussa Fortum myi turvetuotantonsa Keski-Suomessa Vapo Oy:lle. Samalla
Fortum ja Vapo solmivat pitkäaikaisen sopimuksen turpeen toimittamisesta
Fortumin voimalaitokseen Joensuussa.

Myynnit ovat osa Lämpö-segmentin liiketoiminnan kehitysohjelmaa, jonka
tavoitteena on varmistaa segmentin pitkän aikavälin kannattavuus.

SÄHKÖNSIIRTO

Huhtikuussa EU:n parlamentti äänesti kolmannen energiamarkkinapaketin puolesta.
Mikäli paketti saatetaan voimaan nykyisessä muodossaan, Fortum joutuu myymään 25
% omistusosuutensa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:ssä viimeistään vuoden 2012
alussa. Tästä johtuen Fortum on aloittanut valmistelut Fingrid-osakkeiden
myymiseksi.


VENÄJÄ

OAO Fortumin meneillään oleva investointiohjelma nostaa
sähköntuotantokapasiteetin nykyisestä noin 3 000 megawatista 5 300 megawattiin.
Ohjelman loppuosan arvo tammikuusta 2009 eteenpäin vuoden 2008 lopun
valuuttakursseilla laskettuna on arviolta 2,0 miljardia euroa.

Venäjän hallitus arvioi parhaillaan sähköntuotantoyhtiöiden investointiohjelmia
sähkön vähentynyttä kysyntää silmällä pitäen. Fortum on vahvistanut
sitoutuneensa OAO Fortumin investointiohjelman toteuttamiseen. Tällä hetkellä
kuitenkin arvioidaan mahdollisuutta lykätä eräitä hankkeita 1-3 vuodella.

Rahoitus

Nettovelka kasvoi vuoden 2009 toisen neljänneksen aikana 370 miljoonalla eurolla
6 004 miljoonaan euroon (vuoden 2008 lopussa 6 179 miljoonaa euroa). Nettovelan
kasvu liittyy pääasiassa 888 miljoonan euron osingonmaksuun huhtikuussa.
Maksuvalmiusasema säilyi vahvana, ja konsernin likvidit varat olivat kesäkuun
2009 lopussa yhteensä 1 440 miljoonaa euroa (vuoden 2008 lopussa 1 321 miljoonaa
euroa). Likvideihin varoihin kuuluvat OAO Fortumin käteisvarat ja
pankkitalletukset, noin 753 miljoonaa euroa (vuoden 2008 lopussa 1 020 miljoonaa
euroa). Lisäksi Fortumilla oli käytettävissään noin 2,9 miljardia euroa
nostamattomia valmiusluottoja.

Konsernin nettorahoituskulut olivat vuoden 2009 tammi-kesäkuussa 81 (119)
miljoonaa euroa. Niiden väheneminen johtui pääasiassa korkojen alenemisesta 2009
alkupuoliskolla edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Nettorahoituskuluihin on kirjattu johdannaisten käyvän arvon muutoksia 13 (-3)
miljoonaa euroa.

Toisella neljänneksellä Fortum Oyj toteutti kolme pitkän aikavälin
rahoitusjärjestelyä, joilla se hankki yhteensä noin 600 miljoonaa euroa. Näiden
rahoitusjärjestelyjen laina-ajat olivat 5-10 vuotta.

Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) edellisiltä 12 kuukaudelta oli 2,4
(2,5 vuoden 2008 lopussa).

Standard & Poor's antoi 29.6.2009 CreditWatchissa Fortumille pitkän aikavälin
luottoluokituksen A- (vakaat näkymät) ja asetti sen tarkkailulistalle
mahdollista korotusta varten tehtyään luokitusmenettelyynsä "valtiosidonnaisia
yhteisöjä" ("government-related entities") koskevan muutoksen.

Moody'sin Fortum Oyj:lle antama pitkäaikainen luottoluokitus oli A2 (vakaat
näkymät).

Osakkeet ja osakepääoma

Tammi-kesäkuussa 2009 Fortum Oyj:n osakkeen vaihto oli yhteensä 344,1 (299,7)
miljoonaa osaketta, arvoltaan 5 195 miljoonaa euroa. Fortumin markkina-arvo
neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 14 409
miljoonaa euroa. Vuoden alkupuoliskon korkein noteeraus Fortum Oyj:n osakkeelle
NASDAQ OMX Helsinki -pörssissä oli 18,01 euroa ja alin 12,60 euroa. Osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi oli 15,11 euroa. Kauden viimeisen pörssipäivän
päätöskurssi oli 16,22 (32,26) euroa.

Yhteensä 200 878 optiojärjestelyjen perusteella merkittyä osaketta vietiin
kaupparekisteriin vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Neljänneksen lopussa
Fortum Oyj ei omistanut omia osakkeitaan.

Merkintöjen jälkeen Fortum Oyj:n osakepääoma oli neljänneksen lopussa
3 046 185 953 euroa ja rekisteriin merkittyjen osakkeiden kokonaismäärä oli
888 367 045. Fortumin osakepääoma kasvoi yhteensä 682 985,20 eurolla.

Viimeisen jäljellä olleen optio-ohjelman merkintäaika päättyi 1.5.2009, jonka
jälkeen optio-ohjelmien perusteella ei voida enää merkitä ja rekisteröidä uusia
osakkeita.

Kesäkuun 2009 lopussa Suomen valtio omisti 50,8 % Fortumista.
Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 33,6
%.

Fortumin hallituksella ei ole yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä valtuuksia
vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai uusien
osakkeiden liikkeelle laskemiseksi.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä vuoden 2009 toisen neljänneksen lopussa oli
13 586 (16 069). Henkilöstön lukumäärä tammi-kesäkuussa oli keskimäärin 14 310
(12 603). Henkilöstömäärän kasvu viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna
johtui OAO Fortumin hankinnasta.

Eräiden infrastruktuuripalvelutoimintojen ulkoistaminen Infratek ASA:lle vähensi
Sähköntuotanto- ja Sähkönsiirto-segmenttien henkilöstömäärää.

Näkymät

AVAINTEKIJÄT JA RISKIT

Fortumin tuloksen kannalta tärkein tekijä on sähkön tukkuhinta. Tukkuhinnan
kehityksen avaintekijöitä ovat tarjonnan ja kysynnän tasapaino, polttoaineiden
ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat sekä vesitilanne. Lisäksi Ruotsin
kruunun ja Venäjän ruplan vaihtokurssit vaikuttavat Fortumin tulokseen.
Valuuttakurssien mahdollisesta vaihtelusta aiheutuvat muuntovaikutukset taseessa
kirjataan Fortumin omaan pääomaan.

Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille
ja operatiivisille riskeille. Lisätietoja Fortumin riskeistä ja
riskienhallinnasta on esitetty Fortumin vuoden 2008 toimintakertomuksessa sekä
konsernin tilinpäätöksessä.

MARKKINAKYSYNTÄ

Talouden taantuma vaikuttaa markkinoihin Fortumin toiminta-alueella. Tämä
saattaa kasvattaa Fortumin vastapuoliriskiä. Taantuma saattaa vähentää
sähkönkulutusta edelleen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Fortum odottaa
sähkönkulutuksen palautuvan kasvu-uralle taantuman jälkeen.

VENÄJÄ

Yksi tärkeimmistä OAO Fortumin hankintaan liittyvistä oletuksista on Venäjän
sähkömarkkinoiden uudistuksen jatkuminen. Kilpailluilla hinnoilla myydyn sähkön
osuutta nostettiin suunnitelman mukaisesti 30 prosentista 50 prosenttiin
1.7.2009. Osuutta on tarkoitus nostaa 50 prosentista 60 prosenttiin tammikuun
2010 alusta lähtien. Vuonna 2011 käynnistyvien pitkän aikavälin
kapasiteettimarkkinoiden säännöt ovat valmisteilla. Sähkön tukkumarkkinoiden
odotetaan vapautuvan kokonaan vuonna 2011.

Kaasun keskimääräinen säännelty hinta nousee 7,0 % vuoden 2009 kolmannelle
neljännekselle ja 6,2 % neljännelle neljännekselle. Säännelty sähkön hinta on
vuositasolla sidottu säänneltyyn kaasun hintaan ja inflaatioon.

Sopimukset velvoittavat OAO Fortumia toteuttamaan merkittävän
investointiohjelman, jonka arvo on noin 2,0 miljardia euroa vuodesta 2009
eteenpäin. Taantuma kuitenkin luultavasti vaikuttaa edelleen sähkön kysynnän ja
tarjonnan tasapainoon Venäjällä. Venäjän hallitus arvioi parhaillaan
sähköntuotantoyhtiöiden investointiohjelmia sähkön vähentynyttä kysyntää
silmällä pitäen. Fortum on vahvistanut sitoutuneensa OAO Fortumin
investointiohjelman toteuttamiseen. Tällä hetkellä kuitenkin arvioidaan
mahdollisuutta lykätä eräitä hankkeita 1-3 vuodella.

OAO Fortumin hankinnan odotetaan laimentavan hieman Fortumin osakekohtaista
tulosta vuonna 2009. Vuotuisten tehokkuusparannusten odotetaan kasvavan noin 100
miljoonaan euroon vuoteen 2011 mennessä.

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT

Fortum arvioi vuotuisten käyttöomaisuusinvestointiensa seuraavien 4-5 vuoden
aikana olevan noin 0,8-1,2 miljardia euroa.

SUOJAUS

Heinäkuun puolivälissä sähkön futuurihinta Nord Poolissa loppuvuodelle 2009 oli
noin 37 euroa megawattitunnilta ja vuodelle 2010 noin 37-38 euroa
megawattitunnilta. Sähkön futuurihinta vuodelle 2011 oli noin 38-39 euroa
megawattitunnilta. Hiilen (ICE Rotterdam) futuurihinta loppuvuodelle 2009
puolestaan oli noin 72 Yhdysvaltain dollaria tonnilta ja päästöoikeuksien (EUA)
markkinahinta loppuvuodelle 2009 noin 14 euroa hiilidioksiditonnia kohti.

Heinäkuun puolivälissä Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 13 TWh
keskimääräistä pienemmät ja 17 TWh alle vuoden 2008 vastaavan tason.

Fortumin Sähköntuotanto-segmentin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinnat,
Fortumin joustavan tuotantorakenteen käytettävyys ja käyttö sekä valuuttojen
kurssivaihtelut. Jos sähköntuotantolähteiden suhteellisissa osuuksissa
tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia ei oteta huomioon, 1 euron muutos
megawattituntia kohti Sähköntuotanto-segmentin toteutuneessa sähkön
tukkumyyntihinnassa Pohjoismaissa johtaa noin 50 miljoonan euron muutokseen
Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.

Kesäkuun lopussa 2009 Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä
Pohjoismaissa noin 80 % oli suojattu noin 50 euroon megawattitunnilta
loppuvuodeksi 2009. Kalenterivuodeksi 2010 segmentin arvioidusta sähkön
tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu noin 65 % noin 43 euroon
megawattitunnilta ja kalenterivuodeksi 2011 noin 30 % noin 42 euroon
megawattitunnilta.

Raportoidut suojaukset voivat vaihdella huomattavasti Fortumin
sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimien mukaan. Suojaukset tehdään
pääasiassa rahoitussopimuksilla, joista useimmat ovat Nord Poolissa
kaupankäynnin kohteena olevia forward-sopimuksia tai vakioituja futuureja,
joihin kuuluu useita erilaisia tuotteita ja maturiteetteja.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja
viimeisellä neljänneksellä.

Fortumin tulos vuoden alkupuoliskolta oli vahva taantumasta huolimatta.
Joustavan, kustannustehokkaan ja ilmastomyötäisen tuotantorakenteensa sekä
vahvan taloudellisen asemansa ja maksuvalmiutensa ansiosta Fortum on hyvissä
asemissa kohtaamaan nykyiset haasteet ja hyödyntämään uudet mahdollisuudet.


Espoo, 17.7.2009
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Tapio Kuula, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 4112
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519

Fortumin sijoittajasuhteet, puh. +358 10 452 4138 / investors@fortum.com


Tiivistetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34,
osavuosikatsaukset ‑standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei ole
tilintarkastettu.

Tulostiedotus vuonna 2009:
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 22.10.2009 noin klo 9.00

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa, mukaan lukien vuosineljännestaulukot, on
Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.


--------------------------------------------------------------------------------
| FORTUM-KONSERNI                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| TAMMIKUU-KESÄKUU 2009                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    |   | Liite | II/200 | II/2008 | I-II/200 | I-II/200 | 2008  | Edell |
|         |   |       | 9      |         | 9        | 8        |       | iset  |
|         |   |       |        |         |          |          |       | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikeva |   | 4     | 1 194  | 1 322   | 2 826    | 2 762    | 5 636 | 5 700 |
| ihto    |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |       | 4      | -42     | 31       | 19       | 230   | 242   |
| tuotot  |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materia |   |       | -411   | -465    | -1 067   | -986     | -2    | -2    |
| alit ja |   |       |        |         |          |          | 117   | 198   |
| palvelu |   |       |        |         |          |          |       |       |
| t       |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilö |   |       | -127   | -137    | -255     | -273     | -587  | -569  |
| stökulu |   |       |        |         |          |          |       |       |
| t       |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot |   | 4, 12 | -124   | -135    | -246     | -246     | -515  | -515  |
| ja      |   |       |        |         |          |          |       |       |
| arvonal |   |       |        |         |          |          |       |       |
| entumis |   |       |        |         |          |          |       |       |
| et      |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |       | -161   | -195    | -315     | -319     | -684  | -680  |
| kulut   |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevo |   |       | 375    | 348     | 974      | 957      | 1 963 | 1 980 |
| itto    |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus       | 4, 13 | 29     | 36      | -4       | 70       | 126   | 52    |
| osakkuus-   |       |        |         |          |          |       |       |
| ja          |       |        |         |          |          |       |       |
| yhteisyrity |       |        |         |          |          |       |       |
| sten        |       |        |         |          |          |       |       |
| tuloksesta  |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkoku |   |       | -64    | -95     | -132     | -155     | -351  | -328  |
| lut     |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotu |   |       | 22     | 27      | 53       | 44       | 143   | 152   |
| otot    |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdann |   |       | 2      | -1      | 13       | -3       | -11   | 5     |
| aisten  |   |       |        |         |          |          |       |       |
| käyvän  |   |       |        |         |          |          |       |       |
| arvon   |   |       |        |         |          |          |       |       |
| muutoks |   |       |        |         |          |          |       |       |
| et      |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |       | -9     | -5      | -15      | -5       | -20   | -30   |
| rahoitu |   |       |        |         |          |          |       |       |
| serät - |   |       |        |         |          |          |       |       |
| netto   |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitu |   |       | -49    | -74     | -81      | -119     | -239  | -201  |
| stuotot |   |       |        |         |          |          |       |       |
| ja      |   |       |        |         |          |          |       |       |
| -kulut  |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto  |   |       | 355    | 310     | 889      | 908      | 1 850 | 1 831 |
| ennen   |   |       |        |         |          |          |       |       |
| veroja  |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulover |   | 9     | -61    | -65     | -172     | -187     | -254  | -239  |
| ot      |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |   |       | 294    | 245     | 717      | 721      | 1 596 | 1 592 |
| voitto  |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautu |   |       |        |         |          |          |       |       |
| minen:  |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhti |   |       | 289    | 243     | 695      | 695      | 1 542 | 1 542 |
| ön      |   |       |        |         |          |          |       |       |
| omistaj |   |       |        |         |          |          |       |       |
| ille    |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräys |   |       | 5      | 2       | 22       | 26       | 54    | 50    |
| vallatt |   |       |        |         |          |          |       |       |
| omille  |   |       |        |         |          |          |       |       |
| omistaj |   |       |        |         |          |          |       |       |
| ille    |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |   |       | 294    | 245     | 717      | 721      | 1 596 | 1 592 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtai | 10    |        |         |          |          |       |       |
| nen tulos   |       |        |         |          |          |       |       |
| (euroa per  |       |        |         |          |          |       |       |
| osake)      |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laiment |   |       | 0,32   | 0,27    | 0,78     | 0,78     | 1,74  | 1,74  |
| amaton  |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimenn |   |       | 0,32   | 0,27    | 0,78     | 0,78     | 1,74  | 1,74  |
| ettu    |   |       |        |         |          |          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR        |   |   | II/200 | II/200 | I-II/200 | I-II/200 | 2008   | 2007  |
|             |   |   | 9      | 8      | 9        | 8        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |   | 294    | 245    | 717      | 721      | 1 596  | 1 608 |
| voitto      |   |   |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan |   |   |        |        |          |          |        |       |
| tuloksen    |   |   |        |        |          |          |        |       |
| erät        |   |   |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran |   |   |        |        |          |          |        |       |
| suojaukset  |   |   |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän      |   |   | -282   | -446   | -90      | -354     | 453    | -167  |
| arvon       |   |   |        |        |          |          |        |       |
| muutokset   |   |   |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot     |   |   | -60    | 20     | -83      | 66       | 160    | -69   |
| tuloslaskel |   |   |        |        |          |          |        |       |
| maan        |   |   |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot         |   | -6     | 1      | -1       | 1        | -4     | -     |
| vaihto-omaisuut |   |        |        |          |          |        |       |
| een/aineellisii |   |        |        |          |          |        |       |
| n hyödykkeisiin |   |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot       |   |   | 90     | 114    | 47       | 76       | -168   | 64    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettosijoit |   |   |        |        |          |          |        |       |
| usten       |   |   |        |        |          |          |        |       |
| suojaus     |   |   |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän      |   |   | -1     | -      | -2       | -        | -      | 2     |
| arvon       |   |   |        |        |          |          |        |       |
| muutokset   |   |   |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |   |   |        |        |          |          |        |       |
| olevat      |   |   |        |        |          |          |        |       |
| rahoitusvar |   |   |        |        |          |          |        |       |
| at          |   |   |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän      |   |   | 0      | -      | 0        | -        | -1     | -     |
| arvon       |   |   |        |        |          |          |        |       |
| muutokset   |   |   |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |   |   | 87     | 6      | -127     | -56      | -621   | -36   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus               | -36    | -18    | -39      | -429     | -628   | 366   |
| osakkuusyritysten   |        |        |          |          |        |       |
| muista laajan       |        |        |          |          |        |       |
| tuloksen eristä 1)  |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        |   |   | -3     | -      | -7       | -        | 1      | 6     |
| muutokset   |   |   |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan |   |   | -211   | -323   | -302     | -696     | -808   | 166   |
| tuloksen    |   |   |        |        |          |          |        |       |
| erät,       |   |   |        |        |          |          |        |       |
| verojen     |   |   |        |        |          |          |        |       |
| jälkeen     |   |   |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos |   |   | 83     | -78    | 415      | 25       | 788    | 1 774 |
| yhteensä    |   |   |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan      |   |   |        |        |          |          |        |       |
| tuloksen    |   |   |        |        |          |          |        |       |
| jakautumine |   |   |        |        |          |          |        |       |
| n           |   |   |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön   |   |   | 70     | -90    | 412      | 0        | 797    | 1 731 |
| omistajille |   |   |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvall |   |   | 13     | 12     | 3        | 25       | -9     | 43    |
| attomille   |   |   |        |        |          |          |        |       |
| omistajille |   |   |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   | 83     | -78    | 415      | 25       | 788    | 1 774 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Josta        |   |        |        |          |          |        |       |
| Hafslund ASA:n  |   |        |        |          |          |        |       |
| omistamien      |   |        |        |          |          |        |       |
| REC:n           |   |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeiden käyvän   | -24    | -28    | -28      | -437     | -667   | 353   |
| arvon muutosta ml.  |        |        |          |          |        |       |
| muuntoerot          |        |        |          |          |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN TASE                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                      |   | Note  | 30.6.2009  | 30.6.2008   | 31.12.200 |
|                           |   |       |            |             | 8         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                     |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet    |   | 12    | 363        | 426         | 395       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja    |   | 12    | 12 172     | 13 118      | 12 138    |
| kalusto                   |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja      |   | 4, 13 | 2 105      | 2 461       | 2 112     |
| yhteisyrityksissä         |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion             |   | 16    | 577        | 528         | 566       |
| ydinjätehuoltorahastosta  |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset        |   |       | 120        | 86          | 117       |
| sijoitukset               |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset            |   |       | 4          | 42          | 2         |
| verosaamiset              |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit    |   | 6     | 275        | 221         | 445       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset  |   |       | 809        | 811         | 742       |
| saamiset                  |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |   |       | 16 425     | 17 693      | 16 517    |
| yhteensä                  |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus           |   |       | 431        | 316         | 444       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit    |   | 6     | 371        | 260         | 761       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut    |   |       | 806        | 1 015       | 1 235     |
| saamiset                  |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Pankkitalletukset      |   |       | 432        | -           | 588       |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Rahat ja pankkisaamiset |   |       | 1 008      | 1 247       | 733       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat            |   | 15    | 1 440      | 1 247       | 1 321     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |   |       | 3 048      | 2 838       | 3 761     |
| yhteensä                  |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä            |   |       | 19 473     | 20 531      | 20 278    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva |       |            |             |           |
| oma pääoma                    |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma               |   | 14    | 3 046      | 3 042       | 3 044     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto          |   |       | 73         | 73          | 73        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat     |   |       | 4 009      | 3 970       | 4 312     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oman pääoman erät    |   |       | 348        | 82          | 525       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |   |       | 7 476      | 7 167       | 7 954     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomat        |   |       | 427        | 925         | 457       |
| omistajat                 |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä       |   |       | 7 903      | 8 092       | 8 411     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA             |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras      |   |       |            |             |           |
| pääoma                    |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen pitkäaikainen  |   | 15    | 7 061      | 6 543       | 6 520     |
| vieras pääoma             |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit    |   | 6     | 174        | 373         | 120       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat  |   |       | 1 762      | 1 808       | 1 851     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät     |   | 16    | 577        | 528         | 566       |
| varaukset                 |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevaraukset ja muut    |   |       | 249        | 270         | 250       |
| varaukset                 |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen vieras  |   |       | 460        | 464         | 470       |
| pääoma                    |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras      |   |       | 10 283     | 9 986       | 9 777     |
| pääoma yhteensä           |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras      |   |       |            |             |           |
| pääoma                    |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen lyhytaikainen  |   | 15    | 383        | 958         | 980       |
| vieras pääoma             |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit    |   | 6     | 125        | 509         | 126       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu              |       | 779        | 986         | 984       |
| lyhytaikainen vieras pääoma   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras      |   |       | 1 287      | 2 453       | 2 090     |
| pääoma yhteensä           |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma yhteensä    |   |       | 11 570     | 12 439      | 11 867    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras      |   |       | 19 473     | 20 531      | 20 278    |
| pääoma yhteensä           |   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osak | Yli | Kert | Muun | Kas | Muu | Muut | Emoyh | Määrä | Oma  |
|         | e-   | kur | ynee | toer | sav | t   | laaj | tiön  | ysval | pääo |
|         | pääo | ssi | t    | ot   | irt | laa | an   | omist | latto | ma   |
|         | ma   | -ra | voit |      | a-s | jan | tulo | ajat  | mat   | yhte |
|         |      | has | tova |      | uoj | tul | ksen |       | omist | ensä |
|         |      | to  | rat  |      | auk | oks | erät |       | ajat  |      |
|         |      |     |      |      | set | en  | osak |       |       |      |
|         |      |     |      |      |     | erä | kuus |       |       |      |
|         |      |     |      |      |     | t   | -yht |       |       |      |
|         |      |     |      |      |     |     | iöis |       |       |      |
|         |      |     |      |      |     |     | sä   |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 3    | 73  | 4    | -576 | 321 | 36  | 168  | 7 954 | 457   | 8    |
| pääoma  | 044  |     | 888  |      |     |     |      |       |       | 411  |
| 31.12.2 |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| 008     |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |      |     | 695  |      |     |     |      | 695   | 22    | 717  |
| tulos   |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoe |      |     |      | -120 | -4  |     | 12   | -112  | -7    | -119 |
| rot     |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |      |     | -2   |      | -11 | -2  | -51  | -171  | -12   | -183 |
| muut    |      |     |      |      | 6   |     |      |       |       |      |
| laajan  |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| tulokse |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| n erät  |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja   |      |     | 693  | -120 | -12 | -2  | -39  | 412   | 3     | 415  |
| tulos   |      |     |      |      | 0   |     |      |       |       |      |
| yhteens |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| ä       |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |      |     | -888 |      |     |     |      | -888  |       | -888 |
| jako 1) |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |     |      |      |     |     |      | 0     | -19   | -19  |
| määräysvallatt |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| omille         |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| omistajille    |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset      |     | -4   |      |     |     |      | -4    | -14   | -18  |
| yrityshankinto |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| jen yhteydessä |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytety | 2    |     | 16   |      |     | -16 |      | 2     |       | 2    |
| t       |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| optio-o |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| ikeudet |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| 2)      |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 3    | 73  | 4    | -696 | 201 | 18  | 129  | 7 476 | 427   | 7    |
| pääoma  | 046  |     | 705  |      |     |     |      |       |       | 903  |
| 30.6.20 |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| 09      |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 3    | 73  | 4    | -21  | -12 | 35  | 800  | 8 359 | 292   | 8    |
| pääoma  | 040  |     | 552  |      | 0   |     |      |       |       | 651  |
| 31.12.2 |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| 007     |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |      |     | 695  |      |     |     |      | 695   | 26    | 721  |
| tulos   |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoe |      |     |      | -58  |     |     | -5   | -63   | 2     | -61  |
| rot     |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |      |     |      |      | -20 |     | -424 | -632  | -3    | -635 |
| muut    |      |     |      |      | 8   |     |      |       |       |      |
| laajan  |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| tulokse |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| n erät  |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja   |      |     | 695  | -58  | -20 |     | -429 | 0     | 25    | 25   |
| tulos   |      |     |      |      | 8   |     |      |       |       |      |
| yhteens |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| ä       |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |      |     | -1   |      |     |     |      | -1    |       | -1   |
| jako 1) |      |     | 198  |      |     |     |      | 198   |       | 198  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |     |      |      |     |     |      | 0     | -21   | -21  |
| määräysvallatt |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| omille         |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| omistajille    |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset      |     |      |      |     | 4   |      | 4     | 629   | 633  |
| yrityshankinto |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| jen yhteydessä |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytety | 2    |     |      |      |     |     |      | 2     |       | 2    |
| t       |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| optio-o |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| ikeudet |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 3    | 73  | 4    | -79  | -32 | 39  | 371  | 7 167 | 925   | 8    |
| pääoma  | 042  |     | 049  |      | 8   |     |      |       |       | 092  |
| 30.6.20 |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| 08      |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 3    | 73  | 4    | -21  | -12 | 35  | 800  | 8 359 | 292   | 8    |
| pääoma  | 040  |     | 552  |      | 0   |     |      |       |       | 651  |
| 31.12.2 |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| 007     |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau |      |     | 1    |      |     |     |      | 1 542 | 54    | 1    |
| den     |      |     | 542  |      |     |     |      |       |       | 596  |
| tulos   |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoe |      |     |      | -555 |     |     | -148 | -703  | -66   | -769 |
| rot     |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |      |     |      |      | 441 | 1   | -484 | -42   | 3     | -39  |
| muut    |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| laajan  |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| tulokse |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| n erät  |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja   |      |     | 1    | -555 | 441 | 1   | -632 | 797   | -9    | 788  |
| tulos   |      |     | 542  |      |     |     |      |       |       |      |
| yhteens |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| ä       |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |      |     | -1   |      |     |     |      | -1    |       | -1   |
| jako 1) |      |     | 198  |      |     |     |      | 198   |       | 198  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |     |      |      |     |     |      | 0     | -18   | -18  |
| määräysvallatt |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| omille         |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| omistajille    |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset      |     | -8   |      |     |     |      | -8    | 192   | 184  |
| yrityshankinto |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| jen yhteydessä |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytety | 4    |     |      |      |     |     |      | 4     |       | 4    |
| t       |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| optio-o |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| ikeudet |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 3    | 73  | 4    | -576 | 321 | 36  | 168  | 7 954 | 457   | 8    |
| pääoma  | 044  |     | 888  |      |     |     |      |       |       | 411  |
| 31.12.2 |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
| 008     |      |     |      |      |     |     |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Katso liite 11 Osakekohtainen osinko.                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Viimeisen optio-ohjelman (2002B) merkintäajan päättymisen 1.5.2009        |
| kirjanpitokäsittelyn vaikutus omassa pääomassa.                              |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2009 alussa on otettu käyttöön uudistettu IAS 1 Tilinpäätöksen
esittäminen -standardi, katso liite 2 Laadintaperiaatteet. Konsernin oman
pääoman muutoksista esitettävän laskelman muotoa on muutettu. Vertailukauden
luvut on uudelleenluokiteltu uuden esittämistavan mukaisesti.

Muuntoerot *)

Muuntoerot vaikuttivat emoyhtiön omistajille kuuluvaan osuuteen omasta pääomasta
-112 miljoonaa euroa vuoden 2009 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana. Muutos
johtui pääosin heikentyneestä Venäjän ruplasta. Osa muuntoerosta syntyy kun
Hafslundin omistamat NOK määräiset RECin osakkeet arvostetaan käypään arvoon.
Arvostuksen vaikutus +10 miljoonaa euroa näytetään yhdessä osakkuusyhtiöiden
muiden laajan tuloksen erien kanssa.

Kassavirtasuojaukset

Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kassavirtasuojausten käyvän arvon
muutoksista oli -120 miljoonaa euroa tammi-kesäkuun 2009 aikana, liittyen
lähinnä sähkön hinnan suojaamiseen. Kun sähkön hinta on korkeampi kuin
suojaushinta, vaikutus omaan pääomaan on negatiivinen.

*) Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot muunnetaan euroiksi käyttäen
tuloslaskelman osalta keskikurssia ja taseen osalta tilinpäätöspäivän kurssia.
Kurssiero, joka syntyy muunnosta euroiksi, kirjataan omaan pääomaan. Lisätietoja
käytetyistä kursseista katso liite 8 Valuuttakurssit.


--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |   | Lii | II/20 | II/20 | I-II/200 | I-II/200 | 2008  | Edellis |
|            |   | te  | 09    | 08    | 9        | 8        |       | et      |
|            |   |     |       |       |          |          |       | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi |   |     |       |       |          |          |       |         |
| nnan       |   |     |       |       |          |          |       |         |
| kassavirta |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt |   |     | 499   | 483   | 1 220    | 1 203    | 2 478 | 2 495   |
| o ennen    |   |     |       |       |          |          |       |         |
| poistoja   |   |     |       |       |          |          |       |         |
| (Käyttökat |   |     |       |       |          |          |       |         |
| e)         |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |   |     | 18    | 55    | 19       | 18       | -275  | -274    |
| tuotot ja  |   |     |       |       |          |          |       |         |
| kulut,     |   |     |       |       |          |          |       |         |
| joihin ei  |   |     |       |       |          |          |       |         |
| liity      |   |     |       |       |          |          |       |         |
| maksua     |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituser |   |     | 160   | -35   | 299      | -80      | 233   | 612     |
| ät ja      |   |     |       |       |          |          |       |         |
| toteutunee |   |     |       |       |          |          |       |         |
| t          |   |     |       |       |          |          |       |         |
| kurssierot |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut   |   |     | -117  | -123  | -131     | -200     | -332  | -263    |
| välittömät |   |     |       |       |          |          |       |         |
| verot      |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta |   |     | 560   | 380   | 1 407    | 941      | 2 104 | 2 570   |
| ennen      |   |     |       |       |          |          |       |         |
| käyttöpääo |   |     |       |       |          |          |       |         |
| man        |   |     |       |       |          |          |       |         |
| muutosta   |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääo |   |     | 144   | 117   | 119      | 98       | -102  | -81     |
| man muutos |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi |   |     | 704   | 497   | 1 526    | 1 039    | 2 002 | 2 489   |
| nnan       |   |     |       |       |          |          |       |         |
| kassavirta |   |     |       |       |          |          |       |         |
| yhteensä   |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoint |   |     |       |       |          |          |       |         |
| ien        |   |     |       |       |          |          |       |         |
| kassavirta |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomai |   | 4,  | -171  | -215  | -351     | -379     | -1    | -990    |
| suusinvest |   | 12  |       |       |          |          | 018   |         |
| oinnit 1)  |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut       | 7   | -3    | 0     | -22      | -764     | -1    | -468    |
| tytäryhtiöosak |     |       |       |          |          | 210   |         |
| keet pl.       |     |       |       |          |          |       |         |
| Hankittujen    |     |       |       |          |          |       |         |
| yhtiöiden      |     |       |       |          |          |       |         |
| rahavarat      |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut   |   | 13  | 0     | 0     | -31      | -8       | -32   | -55     |
| osakkuusyr |   |     |       |       |          |          |       |         |
| itysosakke |   |     |       |       |          |          |       |         |
| et 2)      |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden     |   |     | -1    | -1    | -1       | -1       | -1    | -1      |
| osakkeiden |   |     |       |       |          |          |       |         |
| hankinnat  |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomai |   |     | 10    | 1     | 11       | 5        | 37    | 43      |
| suuden     |   |     |       |       |          |          |       |         |
| myynnit    |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt         | 7   | 0     | 0     | 11       | 0        | 44    | 55      |
| tytäryhtiöosak |     |       |       |          |          |       |         |
| keet pl.       |     |       |       |          |          |       |         |
| Myytyjen       |     |       |       |          |          |       |         |
| yhtiöiden      |     |       |       |          |          |       |         |
| rahavarat      |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt     |   | 13  | 0     | 0     | 0        | 0        | 34    | 34      |
| osakkuusyr |   |     |       |       |          |          |       |         |
| itysosakke |   |     |       |       |          |          |       |         |
| et         |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden     |   |     | 1     | 0     | 1        | 0        | 0     | 1       |
| osakkeiden |   |     |       |       |          |          |       |         |
| myynnit    |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden     |   |     | -13   | -20   | -32      | -50      | -136  | -118    |
| sijoituste |   |     |       |       |          |          |       |         |
| n muutos   |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoint |   |     | -177  | -235  | -414     | -1 197   | -2    | -1 499  |
| ien        |   |     |       |       |          |          | 282   |         |
| kassavirta |   |     |       |       |          |          |       |         |
| yhteensä   |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta |   |     | 527   | 262   | 1 112    | -158     | -280  | 990     |
| ennen      |   |     |       |       |          |          |       |         |
| rahoitusta |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitukse |   |     |       |       |          |          |       |         |
| n          |   |     |       |       |          |          |       |         |
| kassavirta |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkojen   |   |     | -1    | 64    | -35      | 2 321    | 2 621 | 265     |
| muutos     |   |     | 242   |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |   |     | -888  | -1    | -888     | -1 198   | -1    | -888    |
| o yhtiön   |   |     |       | 198   |          |          | 198   |         |
| osakkeenom |   |     |       |       |          |          |       |         |
| istajille  |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |   |     | -21   | -125  | -8       | -124     | -103  | 13      |
| rahoituser |   |     |       |       |          |          |       |         |
| ät         |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitukse |   |     | -2    | -1    | -931     | 999      | 1 320 | -610    |
| n          |   |     | 151   | 259   |          |          |       |         |
| kassavirta |   |     |       |       |          |          |       |         |
| yhteensä   |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelman  |   |     |       |       |          |          |       |         |
| mukainen   |   |     |       |       |          |          |       |         |
| likvidien  |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| varojen    |   |     | -1    | -997  | 181      | 841      | 1 040 | 380     |
| muutos     |   |     | 624   |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit   |   |     | 3 041 | 2 237 | 1 321    | 427      | 427   | 1 247   |
| varat      |   |     |       |       |          |          |       |         |
| kauden     |   |     |       |       |          |          |       |         |
| alussa     |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaku |   |     | 23    | 7     | -62      | -21      | -146  | -187    |
| rssierot   |   |     |       |       |          |          |       |         |
| likvideiss |   |     |       |       |          |          |       |         |
| a varoissa |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit   |   |     | 1 440 | 1 247 | 1 440    | 1 247    | 1 321 | 1 440   |
| varat      |   |     |       |       |          |          |       |         |
| kauden     |   |     |       |       |          |          |       |         |
| lopussa    |   |     |       |       |          |          |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Maksamattomat investoinnit eivät sisälly käyttöomaisuusinvestointeihin.   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aktivoidut vieraan pääoman kulut sisältyvät maksettuihin korkokuluihin. |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet sisältävät osakeannin.             |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Nettove |   |   | II/2009 | II/2008 | I-II/200 | I-II/200 | 2008   | Edellis |
| lan     |   |   |         |         | 9        | 8        |        | et      |
| muutoks |   |   |         |         |          |          |        | 12 kk   |
| et      |   |   |         |         |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettove |   |   | 5 634   | 5 228   | 6 179    | 4 466    | 4 466  | 6 254   |
| lka     |   |   |         |         |          |          |        |         |
| kauden  |   |   |         |         |          |          |        |         |
| alussa  |   |   |         |         |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoe |   |   | 7       | -40     | 44       | -2       | -203   | -157    |
| rot     |   |   |         |         |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttök |   |   | 499     | 483     | 1 220    | 1 203    | 2 478  | 2 495   |
| ate     |   |   |         |         |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut        |         |         |          |          |        |         |
| rahoituskulut   |         |         |          |          |        |         |
| ja verot sekä   |         |         |          |          |        |         |
| muut tuotot ja  |         |         |          |          |        |         |
| kulut,          |         |         |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| joihin  |   |   | 61      | -103    | 187      | -262     | -374   | 75      |
| ei      |   |   |         |         |          |          |        |         |
| liity   |   |   |         |         |          |          |        |         |
| maksua  |   |   |         |         |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöp |   |   | 144     | 117     | 119      | 98       | -102   | -81     |
| ääoman  |   |   |         |         |          |          |        |         |
| muutoks |   |   |         |         |          |          |        |         |
| et      |   |   |         |         |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöo |   |   | -171    | -215    | -351     | -379     | -1 018 | -990    |
| maisuus |   |   |         |         |          |          |        |         |
| investo |   |   |         |         |          |          |        |         |
| innit   |   |   |         |         |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysh |   |   | -4      | -1      | -54      | -773     | -1 243 | -524    |
| ankinna |   |   |         |         |          |          |        |         |
| t       |   |   |         |         |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysm |   |   | 11      | 1       | 23       | 5        | 115    | 133     |
| yynnit  |   |   |         |         |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos  |   |   | -13     | -20     | -32      | -50      | -136   | -118    |
| korolli |   |   |         |         |          |          |        |         |
| sissa   |   |   |         |         |          |          |        |         |
| saamisi |   |   |         |         |          |          |        |         |
| ssa     |   |   |         |         |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingot |   |   | -888    | -1 198  | -888     | -1 198   | -1 198 | -888    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |   | -21     | -125    | -8       | -124     | -103   | 13      |
| rahoitu |   |   |         |         |          |          |        |         |
| stoimin |   |   |         |         |          |          |        |         |
| not     |   |   |         |         |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoka |   |   | -382    | -1 061  | 216      | -1 480   | -1 581 | 115     |
| ssavirt |   |   |         |         |          |          |        |         |
| a (-    |   |   |         |         |          |          |        |         |
| nettove |   |   |         |         |          |          |        |         |
| lan     |   |   |         |         |          |          |        |         |
| kasvu)  |   |   |         |         |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat  |   |   | -       | -4      | -        | 272      | 272    | 0       |
| hankitu |   |   |         |         |          |          |        |         |
| issa    |   |   |         |         |          |          |        |         |
| yhtiöis |   |   |         |         |          |          |        |         |
| sä      |   |   |         |         |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joukkovelka |   |         |         |          |          |        |         |
| kirjojen    |   |         |         |          |          |        |         |
| käypien     |   |         |         |          |          |        |         |
| arvojen     |   |         |         |          |          |        |         |
| muutos ja   |   |         |         |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostu |   |   | -19     | 9       | -3       | 38       | 63     | 22      |
| kset    |   |   |         |         |          |          |        |         |
| jaksote |   |   |         |         |          |          |        |         |
| ttuun   |   |   |         |         |          |          |        |         |
| hankint |   |   |         |         |          |          |        |         |
| amenoon |   |   |         |         |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettove |   |   | 6 004   | 6 254   | 6 004    | 6 254    | 6 179  | 6 004   |
| lka     |   |   |         |         |          |          |        |         |
| kauden  |   |   |         |         |          |          |        |         |
| lopussa |   |   |         |         |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT                                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR        |   | 30.6. | 31.3. | 31.12 | 30.9.2 | 30.6.20 | 31.3.2 | Edelli |
|             |   | 2009  | 2009  | .2008 | 008    | 08      | 008    | set    |
|             |   |       |       |       |        |         |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate, |   | 1 220 | 721   | 2 478 | 1 735  | 1 203   | 720    | 2 495  |
| MEUR        |   |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake |   | 0,78  | 0,46  | 1,74  | 1,10   | 0,78    | 0,51   | 1,74   |
| (laimentama |   |       |       |       |        |         |        |        |
| ton), EUR   |   |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu  |   | 15    | 17    | 15    | 15 756 | 15 593  | 16 868 | 15 347 |
| pääoma,     |   | 347   | 404   | 911   |        |         |        |        |
| MEUR        |   |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen  |   | 6 004 | 5 634 | 6 179 | 6 520  | 6 254   | 5 228  | N/A    |
| nettovelka, |   |       |       |       |        |         |        |        |
| MEUR        |   |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusi | 412   | 181   | 2 624 | 2 210  | 1 459   | 1 227  | 1 577  |
| nvestoinnit ja  |       |       |       |        |         |        |        |
| bruttoinvestoin |       |       |       |        |         |        |        |
| nit             |       |       |       |        |         |        |        |
| osakkeisiin,    |       |       |       |        |         |        |        |
| MEUR            |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomais |   | 352   | 150   | 1 108 | 716    | 408     | 175    | 1 052  |
| uusinvestoi |   |       |       |       |        |         |        |        |
| nnit, MEUR  |   |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun  |   | 13,1  | 14,5  | 15,0  | 13,7   | 14,6    | 17,3   | 14,1   |
| pääoman     |   |       |       |       |        |         |        |        |
| tuotto, %   |   |       |       |       |        |         |        |        |
| 1)          |   |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman        |   | 17,4  | 19,6  | 18,7  | 15,7   | 17,2    | 21,0   | 19,9   |
| pääoman     |   |       |       |       |        |         |        |        |
| tuotto, %   |   |       |       |       |        |         |        |        |
| 1)          |   |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/ |   | 2,5   | 2,0   | 2,5   | 2,8    | 2,6     | 1,8    | 2,4    |
| käyttökate  |   |       |       |       |        |         |        |        |
| 1)          |   |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate   |   | 12,3  | 16,0  | 9,4   | 7,6    | 8,6     | 14,1   | 11,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate       | 10,5  | 12,9  | 8,6   | 7,1    | 8,1     | 13,8   | 9,7    |
| sisältäen       |       |       |       |        |         |        |        |
| aktivoidut      |       |       |       |        |         |        |        |
| vieraan pääoman |       |       |       |        |         |        |        |
| menot           |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta  |   |       |       |       |        |         |        |        |
| ennen       |   |       |       |       |        |         |        |        |
| käyttöpääom |   |       |       |       |        |         |        |        |
| an          |   |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutosta/ko |   | 38,9  | 45,1  | 34,1  | 27,1   | 30,1    | 42,9   | 42,8   |
| rollinen    |   |       |       |       |        |         |        |        |
| nettovelka, |   |       |       |       |        |         |        |        |
| % 1)        |   |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumi |   | 76    | 65    | 73    | 81     | 77      | 56     | N/A    |
| saste, %    |   |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma         |   | 8,42  | 9,34  | 8,96  | 8,49   | 8,08    | 9,53   | N/A    |
| pääoma/osak |   |       |       |       |        |         |        |        |
| e, EUR      |   |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuu |   | 41    | 40    | 41    | 39     | 39      | 44     | N/A    |
| saste, %    |   |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö  |   | 14    | 14    | 14    | 13 585 | 12 603  | 8 356  | N/A    |
| keskimäärin |   | 310   | 644   | 077   |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön |   | 13    | 14    | 15    | 15 785 | 16 069  | 15 689 | N/A    |
| lukumäärä   |   | 586   | 267   | 579   |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden  |   | 888   | 888   | 887   | 887    | 887 131 | 887    | 887    |
| lukumäärä   |   | 230   | 095   | 256   | 241    |         | 085    | 760    |
| keskimäärin |   |       |       |       |        |         |        |        |
| , 1 000     |   |       |       |       |        |         |        |        |
| osaketta    |   |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu |   |       |       |       |        |         |        |        |
| osakkeiden  |   |       |       |       |        |         |        |        |
| keskimääräi |   |       |       |       |        |         |        |        |
| nen         |   |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| lukumäärä,  |   | 888   | 888   | 887   | 887    | 888 165 | 888    | 887    |
| 1 000       |   | 230   | 250   | 839   | 986    |         | 177    | 760    |
| osaketta    |   |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröit |   | 888   | 888   | 887   | 887    | 887 191 | 887    | N/A    |
| yjen        |   | 367   | 166   | 638   | 517    |         | 123    |        |
| osakkeiden  |   |       |       |       |        |         |        |        |
| määrä, 1    |   |       |       |       |        |         |        |        |
| 000         |   |       |       |       |        |         |        |        |
| osaketta    |   |       |       |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Neljänneksen luvut on muutettu vastaamaan vuositason lukuja.              |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Tunnuslukujen laskentakaavat ovat liitteessä 24.                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LYHENNETYN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1. LAADINTAPERUSTA                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua
kansainvälistä (IAS) 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.
Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2008 tilinpäätöksen kanssa.

--------------------------------------------------------------------------------
| 2. LAADINTAPERIAATTEET                                                       |
--------------------------------------------------------------------------------

Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2008
noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta alla listattuja muutoksia:

• IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot
Uudistettu standardi edellyttää, että ehdot täyttävän hyödykkeen hankintamenoon
sisällytetään välittömästi kyseisen hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai
valmistamisesta johtuvat vieraan pääoman menot. Standardiin aiemmin sisältynyt
vaihtoehto kirjata vieraan pääoman menot kuluksi on poistettu. Uudistetun
standardin käyttöönotto on aiheuttanut Fortum -konsernissa
konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden tarkennuksia vieraan pääoman
menojen aktivoinnin osalta. Fortum on soveltanut uudistettua standardia niihin
ehdot täyttäviin hyödykkeisiin, joihin liittyvien vieraan pääoman menojen
aktivointi alkaa standardin voimaantulopäivänä 1.1.2009 tai sen jälkeen.
Muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta katsauskauden tulokseen tai
taloudelliseen asemaan.


• IAS 1 (uudistettu) Tilinpäätöksen esittäminen
Uudistettu standardi muuttaa lähinnä tuloslaskelman ja oman pääoman muutoksia
kuvaavan laskelman esittämistapaa. Standardi edellyttää omistajien kanssa
tehdyistä liiketoimista syntyneiden yhteisön oman pääoman muutosten esittämistä
erillään muista oman pääoman muutoksista. Standardin käyttöönotolla ei ole
vaikutusta Fortumin tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Edellisen vuoden vastaavan kauden vertailutieto on ilmoitettu sulkeissa.

--------------------------------------------------------------------------------
| 3. KRIITTISET TILINPÄÄTÖSARVIOT JA HARKINNAT                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja
oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja
kulujen määriin. Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia näihin arvioihin
verrattuna.

Tämän osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät
konsernin laadintaperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin
liittyneet arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuositilinpäätöksessä 2008.

--------------------------------------------------------------------------------
| 4. TIEDOT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO            | II/200 | II/20 | I-II/ | I-II/2 | 2008   | Edellise |
| MEUR                   | 9      | 08    | 2009  | 008    |        | t        |
|                        |        |       |       |        |        | 12 kk    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti ilman     | 711    | 809   | 1 598 | 1 568  | 3 291  | 3 321    |
| välillisiä veroja      |        |       |       |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmön myynti          | 239    | 267   | 727   | 662    | 1 298  | 1 363    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           | 170    | 169   | 390   | 391    | 746    | 745      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut myynnit           | 74     | 77    | 111   | 141    | 301    | 271      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 1 194  | 1 322 | 2 826 | 2 762  | 5 636  | 5 700    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO            | II/200 | II/20 | I-II/ | I-II/2 | 2008   | Edellise |
| SEGMENTEITTÄIN         | 9      | 08    | 2009  | 008    |        | t        |
| MEUR                   |        |       |       |        |        | 12 kk    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 625    | 721   | 1 330 | 1 438  | 2 892  | 2 784    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä       | 64     | 21    | 143   | 74     | 0      | 69       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  | 248    | 284   | 761   | 777    | 1 466  | 1 450    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä       | 3      | 0     | 12    | 7      | 0      | 5        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           | 176    | 180   | 405   | 412    | 789    | 782      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä       | 3      | 2     | 4     | 5      | 10     | 9        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | 298    | 411   | 767   | 930    | 1 922  | 1 759    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä       | 8      | 34    | 30    | 66     | 177    | 141      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | 136    | 152   | 320   | 152    | 489    | 657      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä       | 0      | -     | 0     | -      | 0      | 0        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   | 19     | 21    | 37    | 41     | 83     | 79       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä       | 18     | 21    | 35    | 41     | 82     | 76       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool netotus 1)   | -212   | -369  | -570  | -795   | -1 736 | -1 511   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit           | -96    | -78   | -224  | -193   | -269   | -300     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 1 194  | 1 322 | 2 826 | 2 762  | 5 636  | 5 700    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta netotetaan                |
| konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko       |
| Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO            | II/200 | II/20 | I-II/ | I-II/2 | 2008   | Edellise |
| SEGMENTEITTÄIN         | 9      | 08    | 2009  | 008    |        | t        |
| MEUR                   |        |       |       |        |        | 12 kk    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 304    | 260   | 727   | 691    | 1 599  | 1 635    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  | 39     | 37    | 152   | 167    | 307    | 292      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           | 54     | 51    | 135   | 137    | 248    | 246      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | 7      | 31    | -4    | 11     | -35    | -50      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | -16    | -33   | -11   | -33    | -91    | -69      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   | -13    | 2     | -25   | -16    | -65    | -74      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 375    | 348   | 974   | 957    | 1 963  | 1 980    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN         | II/200 | II/200 | I-II/2 | I-II/ | 2008  | Edell |
| LIIKEVOITTO               | 9      | 8      | 009    | 2008  |       | iset  |
| SEGMENTEITTÄIN            |        |        |        |       |       | 12 kk |
| MEUR                      |        |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuot |   |          | 346    | 384    | 765    | 779   | 1 528 | 1 514 |
| anto       |   |          |        |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      |   |          | 26     | 27     | 138    | 148   | 250   | 240   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir |   |          | 54     | 49     | 135    | 136   | 248   | 247   |
| to         |   |          |        |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |   |          | 6      | -15    | 4      | -25   | -33   | -4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     |   |          | -16    | -33    | -11    | -33   | -92   | -70   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |   |          | -16    | -9     | -29    | -21   | -56   | -64   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailuke |   |          | 400    | 403    | 1 002  | 984   | 1 845 | 1 863 |
| lpoinen    |   |          |        |        |        |       |       |       |
| liikevoitt |   |          |        |        |        |       |       |       |
| o          |   |          |        |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluont |   |          | 10     | 0      | 14     | 2     | 85    | 97    |
| eiset erät |   |          |        |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |   |          | -35    | -55    | -42    | -29   | 33    | 20    |
| vertailuke |   |          |        |        |        |       |       |       |
| lpoisuutee |   |          |        |        |        |       |       |       |
| n          |   |          |        |        |        |       |       |       |
| vaikuttava |   |          |        |        |        |       |       |       |
| t erät     |   |          |        |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt |   |          | 375    | 348    | 974    | 957   | 1 963 | 1 980 |
| o          |   |          |        |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT   | II/20 | II/2008 | I-II/2 | I-II/2 | 2008   | Edelli |
| SEGMENTEITTÄIN         | 09    |         | 009    | 008    |        | set    |
| MEUR                   |       |         |        |        |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto   |     | 1     | 0       | 5      | 0      | 18     | 23     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö            |     | 9     | 0       | 9      | 2      | 64     | 71     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto     |     | 0     | 0       | 0      | 0      | 2      | 2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets          |     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä           |     | 0     | 0       | 0      | 0      | 1      | 1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut             |     | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |     | 10    | 0       | 14     | 2      | 85     | 97     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät sisältävät pääasiassa luovutusvoittoja ja -tappioita.   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT                 | II/2009 | II/2008 | I-II/20 | I-II/20 | 2008  | Edell |
| VERTAILUKELPOISUUTEE |         |         | 09      | 08      |       | iset  |
| N VAIKUTTAVAT ERÄT   |         |         |         |         |       | 12 kk |
| SEGMENTEITTÄIN       |         |         |         |         |       |       |
| MEUR                 |         |         |         |         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotan |    |     | -43  | -124    | -43     | -88     | 53    | 98    |
| to 1)        |    |     |      |         |         |         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        |    |     | 4    | 10      | 5       | 17      | -7    | -19   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto |    |     | 0    | 2       | 0       | 1       | -2    | -3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      |    |     | 1    | 46      | -8      | 36      | -2    | -46   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       |    |     | 0    | 0       | 0       | 0       | 0     | 0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |    |     | 3    | 11      | 4       | 5       | -9    | -10   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |    |     | -35  | -55     | -42     | -29     | 33    | 20    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää     |    | -10    | -8      | -21      | -17     | -19   | -23   |
| kirjanpitokäsit |    |        |         |          |         |       |       |
| telyn           |    |        |         |          |         |       |       |
| vaikutukset,    |    |        |         |          |         |       |       |
| jotka johtuvat  |    |        |         |          |         |       |       |
| Fortumin        |    |        |         |          |         |       |       |
| osuudesta       |    |        |         |          |         |       |       |
| Valtion         |    |        |         |          |         |       |       |
| ydinjätehuoltor |    |        |         |          |         |       |       |
| ahastoon,       |    |        |         |          |         |       |       |
| yhteensä milj.  |    |        |         |          |         |       |       |
| euroa:          |    |        |         |          |         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät pääasiassa niiden
tulevaisuuden rahavirtoja suojaavien johdannaisintrumenttien vaikutuksen, joihin
ei sovelleta suojauslaskentaa IAS 39 mukaisesti. Sähköntuotanto -segmentti
sisältää vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin osuudesta Valtion
ydinjätehuoltorahastoon, jossa IFRIC 5 tulkinnan mukaisesti taseen varat eivät
voi ylittää niihin liittyviä taseeseen kirjattuja velkoja.

--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA             | II/2009 | II/2008 | I-II/2 | I-II/ | 2008   | Edell |
| ARVONALENTUMISET       |         |         | 009    | 2008  |        | iset  |
| SEGMENTEITTÄIN         |         |         |        |       |        | 12 kk |
| MEUR                   |         |         |        |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotan |   |     | 22      | 25      | 45     | 49    | 97     | 93    |
| to           |   |     |         |         |        |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        |   |     | 38      | 41      | 76     | 83    | 169    | 162   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto |   |     | 41      | 42      | 80     | 83    | 165    | 162   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      |   |     | 2       | 2       | 3      | 4     | 7      | 6     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       |   |     | 18      | 22      | 37     | 22    | 67     | 82    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |   |     | 3       | 3       | 5      | 5     | 10     | 10    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |   |     | 124     | 135     | 246    | 246   | 515    | 515   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUS OSAKKUUS- JA      | II/200 | II/2008 | I-II/2 | I-II/ | 2008   | Edell |
| YHTEISYRITYSTEN         | 9      |         | 009    | 2008  |        | iset  |
| TULOKSESTA              |        |         |        |       |        | 12 kk |
| SEGMENTEITTÄIN          |        |         |        |       |        |       |
| MEUR                    |        |         |        |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto  |   |   | -5     | 1       | -11    | -7    | 26     | 22    |
| 1), 2)          |   |   |        |         |        |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö           |   |   | 7      | 1       | 12     | 8     | 12     | 16    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    |   |   | 5      | 1       | 9      | 11    | 16     | 14    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets         |   |   | 1      | 1       | 1      | 1     | 5      | 5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä          |   |   | 5      | 18      | 5      | 18    | 19     | 6     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            |   |   | 16     | 14      | -20    | 39    | 48     | -11   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |   |   | 29     | 36      | -4     | 70    | 126    | 52    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää             | -3     | -4      | -6     | -7    | 9      | 10    |
| kirjanpitokäsittelyn    |        |         |        |       |        |       |
| vaikutukset, jotka      |        |         |        |       |        |       |
| johtuvat Fortumin       |        |         |        |       |        |       |
| osakkuusyhtiöiden       |        |         |        |       |        |       |
| osuuksista              |        |         |        |       |        |       |
| suomalaisissa ja        |        |         |        |       |        |       |
| ruotsalaisissa          |        |         |        |       |        |       |
| ydinjätehuoltorahastois |        |         |        |       |        |       |
| sa, yhteensä milj.      |        |         |        |       |        |       |
| euroa:                  |        |         |        |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Suurin osa Sähköntuotanto -segmentin             |       |        |       |
| osakkuusyhtiöistä on tuotantoyhtiöitä, joilta       |       |        |       |
| Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan, johon      |       |        |       |
| sisältyvät korot ja välittömät verot.               |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUDET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ   | 30.6.2009 | 30.6.2008 | 31.12.200 |
| SEGMENTEITTÄIN                           |           |           | 8         |
| MEUR                                     |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |      |     |    | 864       | 802       | 818       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  |      |     |    | 166       | 157       | 160       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           |      |     |    | 218       | 242       | 210       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                |      |     |    | 12        | 8         | 12        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 |      |     |    | 405       | 481       | 429       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |      |     |    | 440       | 771       | 483       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |      |     |    | 2 105     | 2 461     | 2 112     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT          | II/200 | II/200 | I-II/20 | I-II/20 | 2008  | Edelli |
| KÄYTTÖOMAISUUTEEN     | 9      | 8      | 09      | 08      |       | set    |
| SEGMENTEITTÄIN        |        |        |         |         |       | 12 kk  |
| MEUR                  |        |        |         |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotan |   |    | 23     | 32     | 44      | 50      | 134   | 128    |
| to           |   |    |        |        |         |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        |   |    | 97     | 78     | 167     | 169     | 408   | 406    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto |   |    | 43     | 72     | 79      | 133     | 296   | 242    |
| 1)           |   |    |        |        |         |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      |   |    | 0      | 2      | 1       | 3       | 3     | 1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       |   |    | 38     | 45     | 59      | 45      | 256   | 270    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |   |    | 1      | 4      | 2       | 8       | 11    | 5      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |   |    | 202    | 233    | 352     | 408     | 1 108 | 1 052  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Josta        |   |    | 5      | 6      | 14      | 7       | 21    | 28     |
| aktivoituja  |   |    |        |        |         |         |       |        |
| vieraan      |   |    |        |        |         |         |       |        |
| pääoman      |   |    |        |        |         |         |       |        |
| menoja       |   |    |        |        |         |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Vähennys johtuu pääasiassa uusien automaattisesti luettavien mittareiden
asennnustöiden valmistumisesta Ruotsin jakelualueella.

--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOINVESTOINNIT    | II/20 | II/2008 | I-II/20 | I-II/20 | 2008   | Edell |
| OSAKKEISIIN           | 09    |         | 09      | 08      |        | iset  |
| SEGMENTEITTÄIN        |       |         |         |         |        | 12 kk |
| MEUR                  |       |         |         |         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuota |   |     | 25    | 0       | 56      | 0       | 0      | 56    |
| nto         |   |     |       |         |         |         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö       |   |     | 0     | 1       | 0       | 22      | 23     | 1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirt |   |     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     |
| o           |   |     |       |         |         |         |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets     |   |     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä      |   |     | 3     | -2      | 3       | 1 029   | 1 492  | 466   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        |   |     | 1     | 0       | 1       | 0       | 1      | 2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä    |   |     | 29    | -1      | 60      | 1 051   | 1 516  | 525   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit osakkeisiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla koostuvat      |
| pääosin tammikuussa 2009 hankituista Hafslund Infratek ASA:n osakkeista ja   |
| Teollisuuden Voima Oyj:lle (TVO) annettavasta osakepääoman lisäyksestä.      |
| Katso liite 13.                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTTU PÄÄOMA             | 30.6.2009      | 30.6.2008      | 31.12.2008    |
| SEGMENTEITTÄIN             |                |                |               |
| MEUR                       |                |                |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             | 5 384          | 5 524          | 5 331         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                      | 3 503          | 3 599          | 3 468         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto               | 3 106          | 3 330          | 3 032         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                    | 106            | 236            | 188           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                     | 2 049          | 2 329          | 2 205         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       | 433            | 825            | 796           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | 14 581         | 15 843         | 15 020        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO             | Edelliset         | 31.12.2008          |
| SEGMENTEITTÄIN                     | 12 kk             |                     |
| %                                  |                   |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             |       | 30,7              | 29,6                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                      |       | 8,7               | 8,9                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto               |       | 8,2               | 8,1                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                    |       | -25,4             | -14,0               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                     |       | -2,8              | -3,7                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |       | -12,0             | -1,8                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO         | Edelliset   | 31,12,2008  |
| SEGMENTEITTÄIN                                   | 12 kk       |             |
| %                                                |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto           |      |      |         | 28,3        | 28,0        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                    |      |      |         | 7,3         | 7,3         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto             |      |      |         | 8,2         | 8,2         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                  |      |      |         | 0,7         | -15,3       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                   |      |      |         | -2,9        | -3,8        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                     |      |      |         | -19,5       | -1,7        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton ja 'Osuus |
| osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä        |
| sidotulla pääomalla. Keskimääräinen sidottu pääoma on laskettu käyttämällä   |
| avaavan taseen ja kunkin neljänneksen lopun arvoja.                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT SEGMENTEITTÄIN       | 30.6.2009     | 30.6.2008     | 31.12.2008      |
| MEUR                       |               |               |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             | 5 927         | 6 026         | 5 732           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                      | 3 838         | 3 976         | 3 923           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto               | 3 553         | 3 815         | 3 546           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                    | 474           | 794           | 663             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                     | 2 313         | 2 589         | 2 476           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       | 602           | 920           | 997             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan         | 16 707        | 18 120        | 17 337          |
| sisältyvät varat           |               |               |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset        | 837           | 823           | 799             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset             | 4             | 42            | 2               |
| verosaamiset               |               |               |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                 | 485           | 299           | 819             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat             | 1 440         | 1 247         | 1 321           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä             | 19 473        | 20 531        | 20 278          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA             | 30.6.2009     | 30.6.2008     | 31.12.2008       |
| SEGMENTEITTÄIN            |               |               |                  |
| MEUR                      |               |               |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto            | 543           | 502           | 401              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                     | 335           | 377           | 455              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto              | 447           | 485           | 514              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                   | 368           | 558           | 475              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                    | 264           | 260           | 271              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                      | 169           | 95            | 201              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan        | 2 126         | 2 277         | 2 317            |
| sisältyvä vieras pääoma   |               |               |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat  | 1 762         | 1 808         | 1 851            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vieras pääoma         | 238           | 853           | 199              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettuun pääomaan     | 4 126         | 4 938         | 4 367            |
| sisältyvä vieras pääoma   |               |               |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma  | 7 444         | 7 501         | 7 500            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                | 7 903         | 8 092         | 8 411            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras      | 19 473        | 20 531        | 20 278           |
| pääoma yhteensä           |               |               |                  |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut varat ja muu vieras pääoma, jotka eivät sisälly sidottuun pääomaan
segmentteittäin sisältävät pääasiassa tuloverosaamiset ja -velat, jaksotetut
korkokulut sekä suojauksista ja korkojohdannaisista, joihin sovelletaan
suojauslaskentaa, johtuvat saamiset ja velat.

--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ      | 30.6.2009     | 30.6.2008    | 31.12.2008       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             | 3 435         | 3 790        | 3 520            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                      | 2 197         | 2 517        | 2 318            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto               | 1 169         | 1 221        | 1 336            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                    | 637           | 817          | 635              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                     | 5 619         | 7 188        | 7 262            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       | 529           | 536          | 508              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | 13 586        | 16 069       | 15 579           |
--------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstön väheneminen ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2009 johtuu pääasiassa
joidenkin infrastruktuuritoimintojen ulkoistamisesta Sähköntuotanto -segmentin
palveluliiketoimintayksikössä ja Sähkönsiirto -segmentissä Hafslund Infratek
ASA:lle vuoden alussa sekä Venäjä -segmentissä tapahtuneista
uudelleenjärjestelyistä. Konsernin sisällä osa OAO Fortumin (entinen TGC-10)
henkilöstöstä siirrettiin Q1 2009 aikana Sähköntuotanto -segmentin
palveluliiketoimintayksikköön.

--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN    | I-II/2009    | I-II/2008     | 2008              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto            | 3 488        | 3 585         | 3 591             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                     | 2 232        | 2 390         | 2 422             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto              | 1 202        | 1 166         | 1 222             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                   | 632          | 831           | 766               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                    | 6 232        | 4 110         | 5 566             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                      | 524          | 521           | 510               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 14 310       | 12 603        | 14 077            |
--------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö keskimäärin lasketaan käyttäen koko raportointikauden kuukausittaisia
keskiarvoja.

--------------------------------------------------------------------------------
| 5. LIIKETOIMINTASEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoja vuosineljänneksittäin on saatavissa Fortumin www-sivuilta        |
| www.fortum.fi/sijoittajat/taloudellista tietoa.                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO           | II/200 | I/200 | IV/20 | III/20 | II/2008  | I/2008  |
| NELJÄNNEKSITTÄIN      | 9      | 9     | 08    | 08     |          |         |
| MEUR                  |        |       |       |        |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto        | 625    | 705   | 736   | 718    | 721      | 717     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä      | 64     | 79    | 5     | -79    | 21       | 53      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                 | 248    | 513   | 463   | 226    | 284      | 493     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä      | 3      | 9     | -3    | -4     | -        | 7       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto          | 176    | 229   | 206   | 171    | 180      | 232     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä      | 3      | 1     | 3     | 2      | 2        | 3       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets               | 298    | 469   | 531   | 461    | 411      | 519     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä      | 8      | 22    | 50    | 61     | 34       | 32      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                | 136    | 184   | 197   | 140    | 152      | -       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä      | 0      | 0     |  -    | -      |  -       | -       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  | 19     | 18    | 21    | 21     | 21       | 20      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä      | 18     | 17    | 21    | 20     | 21       | 20      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool netotus     | -212   | -358  | -476  | -465   | -369     | -426    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          | -96    | -128  | -76   | 0      | -78      | -115    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 1 194  | 1 632 | 1 602 | 1 272  | 1 322    | 1 440   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO           | II/200 | I/200 | IV/20 | III/20 | II/2008  | I/2008  |
| NELJÄNNEKSITTÄIN      | 9      | 9     | 08    | 08     |          |         |
| MEUR                  |        |       |       |        |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto        | 304    | 423   | 470   | 438    | 260      | 431     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                 | 39     | 113   | 155   | -15    | 37       | 130     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto          | 54     | 81    | 61    | 50     | 51       | 86      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets               | 7      | -11   | -29   | -17    | 31       | -20     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                | -16    | 5     | -19   | -39    | -33      | -       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  | -13    | -12   | -27   | -22    | 2        | -18     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total                 | 375    | 599   | 611   | 395    | 348      | 609     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN        | II/20 | I/2009 | IV/20 | III/2 | II/2008 | I/2008 |
| LIIKEVOITTO              | 09    |        | 08    | 008   |         |        |
| NELJÄNNEKSITTÄIN         |       |        |       |       |         |        |
| MEUR                     |       |        |       |       |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotan |   |       | 346   | 419    | 378   | 371   | 384     | 395    |
| to           |   |       |       |        |       |       |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        |   |       | 26    | 112    | 109   | -7    | 27      | 121    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto |   |       | 54    | 81     | 63    | 49    | 49      | 87     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      |   |       | 6     | -2     | 0     | -8    | -15     | -10    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       |   |       | -16   | 5      | -20   | -39   | -33     | -      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |   |       | -16   | -13    | -22   | -13   | -9      | -12    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total        |   |       | 400   | 602    | 508   | 353   | 403     | 581    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET    | II/200 | I/2009 | IV/2008 | III/200 | II/2008  | I/2008 |
| ERÄT               | 9      |        |         | 8       |          |        |
| NELJÄNNEKSITTÄIN   |        |        |         |         |          |        |
| MEUR               |        |        |         |         |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotan |     | 1      | 4      | 7       | 11      | 0        | 0      |
| to           |     |        |        |         |         |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        |     | 9      | 0      | 60      | 2       | 0        | 2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto |     | 0      | 0      | 0       | 2       | 0        | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      |     | 0      | 0      | -       | 0       | 0        | -      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       |     | 0      | 0      | 1       | 0       | -        | -      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0        | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |     | 10     | 4      | 68      | 15      | 0        | 2      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT                  | II/200 | I/200 | IV/200 | III/20 | II/2008 | I/2008  |
| VERTAILUKELPOISUUTEEN | 9      | 9     | 8      | 08     |         |         |
| VAIKUTTAVAT ERÄT      |        |       |        |        |         |         |
| NELJÄNNEKSITTÄIN      |        |       |        |        |         |         |
| MEUR                  |        |       |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotan |   |    | -43    | 0     | 85     | 56     | -124    | 36      |
| to 1)        |   |    |        |       |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        |   |    | 4      | 1     | -14    | -10    | 10      | 7       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto |   |    | 0      | 0     | -2     | -1     | 2       | -1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      |   |    | 1      | -9    | -29    | -9     | 46      | -10     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       |   |    | 0      | -     | -      | -      | -       | -       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |   |    | 3      | 1     | -5     | -9     | 11      | -6      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |   |    | -35    | -7    | 35     | 27     | -55     | 26      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää           | -10    | -11   | -12    | 10     | -8      | -9      |
| kirjanpitokäsittelyn  |        |       |        |        |         |         |
| vaikutukset, jotka    |        |       |        |        |         |         |
| johtuvat Fortumin     |        |       |        |        |         |         |
| osuudesta Valtion    |        |       |        |        |         |         |
| ydinjätehuoltorahasto |        |       |        |        |         |         |
| on, yhteensä          |        |       |        |        |         |         |
| miljoonaa euroa:      |        |       |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 6. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin riskienhallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia
katsauskaudella. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet ovat yhdenmukaisia
vuoden 2008 konsernin vuosikertomuksessa esitettyjen tietojen kanssa.

Alla olevat taulukot esittävät konsernin suojauslaskennassa käytettävien
johdannaissopimusten nimellisarvon tai määrän ja käyvän nettoarvon.

--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISET   |         |         |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           |         | 30.6.20 |         | 30.6.200 |         | 31.12.20 |
|                |         | 09      |         | 8        |         | 08       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja      | Nimelli | Käypä   | Nimelli | Käypä    | Nimelli | Käypä    |
| valuuttajohdan | s-      | nettoar | s-      | nettoarv | s-      | nettoarv |
| naiset         |  arvo   | vo      |  arvo   | o        |  arvo   | o        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosop | 3 406   | -15     | 2 726   | -11      | 2 993   | -12      |
| imukset        |         |         |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermii | 5 111   | 23      | 4 509   | 20       | 4 521   | 370      |
| nit            |         |         |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit | 139     | 0       | 686     | 0        | 230     | 0        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja      | 1 669   | 164     | 2 898   | 69       | 2 240   | 218      |
| valuutanvaihto |         |         |         |          |         |          |
| sopimukset     |         |         |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannai | Määrä   | Käypä   | Määrä   | Käypä    | Määrä   | Käypä    |
| set            |         | nettoar |         | nettoarv |         | nettoarv |
|                |         | vo      |         | o        |         | o        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | TWh     | MEUR    | TWh     | MEUR     | TWh     | MEUR     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimuks | 176     | 1 107   | 138     | -2 270   | 165     | 2 102    |
| et             |         |         |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset | 118     | -911    | 107     | 1 782    | 123     | -1 692   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut optiot | 11      | -12     | 2       | 13       | 2       | 0        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut       | 13      | 2       | 6       | -30      | 4       | -14      |
| optiot         |         |         |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannais | Määrä   | Käypä   | Määrä   | Käypä    | Määrä   | Käypä    |
| et             |         | nettoar |         | nettoarv |         | nettoarv |
|                |         | vo      |         | o        |         | o        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | 1000    | MEUR    | 1000    | MEUR     | 1000    | MEUR     |
|                | bbl     |         | bbl     |          | bbl     |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimuks | 1 274   | -5      | 657     | -21      | 1 047   | -14      |
| et ja          |         |         |         |          |         |          |
| -termiinit     |         |         |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset | 1 437   | 0       | 857     | 28       | 1 230   | 11       |
| ja -termiinit  |         |         |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiilijohdannai | Määrä   | Käypä   | Määrä   | Käypä    | Määrä   | Käypä    |
| set            |         | nettoar |         | nettoarv |         | nettoarv |
|                |         | vo      |         | o        |         | o        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | kt      | MEUR    | kt      | MEUR     | kt      | MEUR     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimuks | 795     | 2       | 330     | -16      | 276     | 7        |
| et             |         |         |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset | 1 108   | -10     | 635     | 33       | 641     | -16      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2            | Määrä   | Käypä   | Määrä   | Käypä    | Määrä   | Käypä    |
| päästöoikeusjo |         | nettoar |         | nettoarv |         | nettoarv |
| hdannaiset     |         | vo      |         | o        |         | o        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | ktCO2   | MEUR    | ktCO2   | MEUR     | ktCO2   | MEUR     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimuks | 1 620   | 5       | 4 507   | -40      | 592     | 4        |
| et             |         |         |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset | 1 886   | -5      | 4 502   | 41       | 592     | -4       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakejohdannai | Nimelli | Käypä   | Nimelli | Käypä    | Nimelli | Käypä    |
| set            | s-      | nettoar | s-      | nettoarv | s-      | nettoarv |
|                |  arvo   | vo      |  arvo   | o        |  arvo   | o        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | MEUR    | MEUR    | MEUR    | MEUR     | MEUR    | MEUR     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketermiinit | 24      | 16      | 35      | 53       | 37      | 24       |
| 1)             |         |         |         |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Käteisvaroina toteutettavia osaketermiinejä käytetään Fortum -konsernin   |
| osakekannustinohjelman suojaukseen.                                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 7. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT                                               |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin oli
4 (1 051) miljoonaa euroa. Kesäkuun 2009 aikana OAO Fortum lunasti osakkeita,
noin 0,2 %, takaisinosto-ohjelman puitteissa. Kesäkuun 2009 lopussa, Fortumin
omistusosuus OAO Fortumissa oli 94,4 % sisältäen omat osakkeet ja OAO Fortumin
sataprosentttisesti omistamien tytäryhtiöiden hallussa olevat osakkeet.

OAO Fortumin lopullisen hankintahinnan kohdentaminen

Alkuperäinen 31.3.2008 tehty hankintamenolaskelma on saatettu loppuun vuoden
2009 ensimmäisen neljänneksen aikana kuten IFRS sallii. Olennaisia muutoksia ei
ole tehty vuoden 2008 tilinpäätöksessä julkaistuihin tietoihin verrattuna.
Alkuperäinen ruplissa tehty hankintamenolaskelma on käännetty euroiksi käyttäen
hankintapäivän valuuttakurssia. Vuoden 2009 aikana lunastetut osakkeet eivät
sisälly kokonaisvastikkeeseen alla olevassa taulukossa.

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                          |                  |              | OAO Fortum |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastikkeen muodostuminen      |                  |              |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|      Maksettu rahana          |                  |              | 2 533      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnalle kohdistettavat    |                  |              | 8          |
| välittömät kulut              |                  |              |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvastike               |                  |              | 2 541      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen nettovarojen      |                  |              | 2 211      |
| käypä arvo                    |                  |              |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                    |                  |              | -9         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                     |                  |              | 339        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                               | Hankitun         | Käypien      |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                               | omaisuuden       | arvojen      |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen nettovarojen      | kirjanpitoarvo   | kohdistukset | Yhteensä   |
| käypä arvo                    |                  |              |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                     | 1 321            |              | 1 321      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja        | 625              | 1 005        | 1 630      |
| kalusto                       |                  |              |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                    | 182              |              | 182        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma         | -107             | -388         | -495       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma      | -272             |              | -272       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut nettovarat           | 1 749            | 617          | 2 366      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu vähemmistöosuus      | -117             | -38          | -155       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      | 1 632            | 579          | 2 211      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestointi OAO         |                  |              |            |
| Fortumiin                     |                  |              |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahana suoritettu vastike     |                  |              | 2 541      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat hankituissa         |                  |              | 1 321      |
| tytäryrityksissä              |                  |              |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan rahavirta           |                  |              | 1 220      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen velka hankituissa  |                  |              | 272        |
| tytäryrityksissä              |                  |              |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |                  |              | 1 492      |
--------------------------------------------------------------------------------

Myynnit

Tammikuussa 2009 Fortum ja norjalainen Hafslund Infratek ASA yhdistivät
infrastruktuurin rakentamis- ja kunnossapitoliiketoimintansa Ruotsissa, Suomessa
ja Norjassa. Transaktiossa Fortum sai 33 % omistusosuuden uudesta yhdistetystä
yhtiöstä. Lisätietoa liitteessä 13.

--------------------------------------------------------------------------------
| 8. VALUUTTAKURSSIT                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

Kauden lopun valuuttakurssit perustuvat Euroopan keskuspankin julkaisemiin
tilinpäätöshetken kursseihin. Keskimääräinen valuuttakurssi on laskettu kunkin
kuukauden lopun Euroopan keskuspankin kurssien ja edellisen vuoden viimeisen
päivän kurssien keskiarvona.

Keskeisimmät Fortum -konsernissa käytetyt kurssit ovat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräi | 1-6/2009 | 1-3/2009 | 1-12/200 | 1-9/2008 | 1-6/2008 | 1-3/200 |
| nen         |          |          | 8        |          |          | 8       |
| valuuttakur |          |          |          |          |          |         |
| ssi         |          |          |          |          |          |         |
|             |          |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi      | 10,8633  | 10,9679  | 9,6647   | 9,4559   | 9,4088   | 9,4265  |
| (SEK)       |          |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja (NOK) | 9,0049   | 9,1034   | 8,2605   | 8,0187   | 7,9843   | 7,9998  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola (PLN) | 4,4764   | 4,5018   | 3,5328   | 3,4402   | 3,4926   | 3,5676  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä      | 44,1087  | 44,3928  | 36,6905  | 36,5670  | 36,6348  | 36,4660 |
| (RUB)       |          |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden      | 30.6.200 | 31.3.200 | 31.12.20 | 30.9.200 | 30.6.200 | 31.3.20 |
| lopun       | 9        | 9        | 08       | 8        | 8        | 08      |
| valuuttakur |          |          |          |          |          |         |
| ssi         |          |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi      | 10,8125  | 10,9400  | 10,8700  | 9,7943   | 9,4703   | 9,3970  |
| (SEK)       |          |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja (NOK) | 9,0180   | 8,8900   | 9,7500   | 8,3330   | 8,0090   | 8,0510  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola (PLN) | 4,4520   | 4,6885   | 4,1535   | 3,3967   | 3,3513   | 3,5220  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä      | 43,8810  | 45,0320  | 41,2830  | 36,4095  | 36,9477  | 37,1130 |
| (RUB)       |          |          |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 9. TULOVEROT                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tuloslaskelman mukainen verokanta katsauskaudella oli 19,3 % (20,6 %). Kauden
verokanta on matalampi vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen
pääasiassa alemmasta verokannasta Ruotsissa ja Venäjällä.

Tuloslaskelman verokantaan vaikuttaa aina se, että osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten voitosta lasketaan verojen jälkeen. Laskennallinen verokanta,
josta on vähennetty osakkuus- ja yhteisyritysten osuudet tuloksesta, oli 19,3 %
(22,3 %). Verokantaan vaikuttaa alennetut yhtiöverokannat Ruotsissa ja
Venäjällä.

Vuoden 2008 verokanta, lukuun ottamatta verokantojen muutosten vaikutusta,
verovapaita myyntivoittoja sekä osuuksia osakkuusyritysten voitosta, oli 22,1 %.

--------------------------------------------------------------------------------
| 10. OSAKEKOHTAINEN TULOS                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma laimentamattomasta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta     |
| perustuu alla oleviin lukuihin:                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                               | I-II/2009    | I-II/2008     | 2008          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot (MEUR):                |              |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva | 695          | 695           | 1 542         |
| voitto                        |              |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä (1000    |              |               |               |
| kpl):                         |              |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu         |              |               |               |
| keskimääräinen lukumäärä      |              |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtaista tulosta        | 888 230      | 887 131       | 887 256       |
| laskettaessa                  |              |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioiden laimennusvaikutus   | -            | 1 034         | 583           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu         |              |               |               |
| keskimääräinen lukumäärä      |              |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettua osakekohtaista   | 888 230      | 888 165       | 887 839       |
| tulosta laskettaessa          |              |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 11. OSAKEKOHTAINEN OSINKO                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiökokous päätti 7.4.2009 jakaa osinkoa tilikaudelta 2008 1,00 euroa osaketta
kohti, yhteensä 888 miljoonaa euroa perustuen rekisteröityjen osakkeiden määrään
14.4.2009. Osingot maksettiin 21.4.2009.

Yhtiökokous päätti 1.4.2008 jakaa osinkoa tilikaudelta 2007 1,35 euroa osaketta
kohti. Tästä osingosta 0,77 euroa osakkeelta maksettiin konsernin tuloksesta
ilman kertaluonteisia eriä. Lisäksi yhtiökokous päätti jakaa 0,58 euron
suuruisen lisäosingon osakkeelta yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti
sovittua tavoitetasoa. Kokonaisosingon määrä, 1 198 miljoonaa euroa, perustui
rekisteröityjen osakkeiden määrään 4.4.2008. Osingot maksettiin 11.4.2008.

--------------------------------------------------------------------------------
| 12. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                      | 30.6.2009     | 30.6.2008      | 31.12.2008      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden     | 12 533        | 11 428         | 11 428          |
| alussa                    |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset tytäryritysten  | -             | 1 999          | 1 980           |
| hankintojen kautta        |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinni | 352           | 408            | 1 108           |
| t                         |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoiman                | -1            | -              | 22              |
| käytöstäpoistamiskulut    |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeuksien          | -13           | -              | 14              |
| muutokset                 |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset               | -3            | -3             | -14             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja                | -246          | -246           | -515            |
| arvonalentumiset          |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset               | -5            | -              | -31             |
| tytäryritysten myyntien   |               |                |                 |
| kautta                    |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ja muut        | -82           | -42            | -1 459          |
| muutokset                 |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden     | 12 535        | 13 544         | 12 533          |
| lopussa                   |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvoon          | 280           | 333            | 298             |
| sisältyvä liikearvo       |               |                |                 |
| kauden lopussa            |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerokirjausten       | -18           | -9             | -43             |
| vaikutus liikearvon       |               |                |                 |
| määrään                   |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 13. MUUTOKSET OSUUKSISSA OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                      | 30.6.2009     | 30.6.2008      | 31.12.2008      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden     | 2 112         | 2 853          | 2 853           |
| alussa                    |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus-ja         | -4            | 70             | 126             |
| yhteisyritysten           |               |                |                 |
| tuloksesta                |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat                 | 31            | 7              | 7               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannit ja muut        | 25            | 1              | 1               |
| sijoitukset               |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset tytäryritysten  | -             | 35             | 36              |
| hankintojen kautta        |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenluokittelut      | -5            | -1             | -3              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit                   | -             | -              | -13             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot            | -22           | -46            | -51             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten muut    | -39           | -429           | -628            |
| laajan tuloksen erät      |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                | 7             | -29            | -216            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden     | 2 105         | 2 461          | 2 112           |
| lopussa                   |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta

Vuoden toisen neljänneksen osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 29 (36)
miljoonaa euroa, sisältäen Fortumin osuuden osakkuusyrityksen Hafslund ASA:n
tuloksesta 18 (14) miljoonaa euroa. Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
tammi-kesäkuun 2009 aikana oli -4 (70) miljoonaa euroa. Fortumin osuus
osakkuusyritysten tuloksesta vuonna 2008 oli 126 miljoonaa euroa, josta
Hafslundin osuus oli 48 miljoonaa euroa. Fortumin laadintaperiaatteiden
mukaisesti Hafslundin osakkuusyritystulos on sisällytetty konsernin lukuihin
Hafslundin edellisen neljänneksen tietoihin perustuen, sillä päivitettyjä
osavuosikatsaustietoja ei yleensä ole käytettävissä. Hafslund julkaisi
tammi-kesäkuun tuloksensa 16.7.2009. Hafslundin toisen neljänneksen tulos ei
sisälly Fortumin toisen neljänneksen tulokseen.

Vuoden toisen neljänneksen osuus osakkuusyritysten tuloksesta sisältää 5 (18)
miljoonaa euroa Fortumin osuuden osakkuusyrityksen TGC-1:n tuloksesta. Osuus
yhtiön tuloksesta lasketaan kerran vuodessa toisen neljänneksen aikana perustuen
edeltävän vuoden julkistettuun IFRS-tilinpäätökseen.

Hankinnat ja osakeannit

Fortum ja norjalainen Hafslund Infratek ASA yhdistivät infrastruktuurin
rakentamis- ja kunnossapitoliiketoimintansa Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa
vuoden 2009 alussa. Transaktiossa Fortum sai uusia osakkeita Hafslund ASA:ssa ja
33 % omistusosuuden uudesta yhdistetystä yhtiöstä.

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) varsinainen yhtiökokous päätti nostaa yhtiön
osakepääomaa 100 miljoonaa euroa, josta Fortumin osuus on 25 miljoonaa euroa.
Lisäsijoitus kirjattiin vuoden 2009 toisella neljänneksellä.

Saadut osingot

Vuoden 2009 toisella neljänneksellä Fortum sai yhteensä 20 (40) miljoonaa euroa
osinkoa osakkuusyhtiöiltä, josta 17 (25) miljoonaa euroa saatiin Hafslundilta.

Osakkuusyritysten muut laajan tuloksen erät

Osakkuusyritysten muut laajan tuloksen erät koostuvat pääosin Hafslundin
omistamien RECin osakkeiden käyvän arvon muutoksesta. Vuoden toisella
neljänneksellä RECin osakkeiden käyvän arvon muutos oli -24 (-28) miljoonaa
euroa ja käyvän arvon muutos vuoden alusta -28 (-437) miljoonaa euroa. Käyvän
arvon muutosten kumulatiivinen vaikutus Fortumin omaan pääomaan kesäkuun lopussa
2009 oli 98 miljoonaa euroa perustuen Hafslundin ilmoittamiin jäljellä oleviin
osakkeisiin. Tähän sisältyy 24 miljoonan euron vähennys vuoden 2009 toisella
neljänneksellä.

--------------------------------------------------------------------------------
| 14.         |   |   |       |       |          |          |         |        |
| OSAKEPÄÄOMA |   |   |       |       |          |          |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR        |   |   | Osakk | Osake | Osakkeid | Osakepää | Osakkei | Osakep |
|             |   |   | eiden | pää-o | en määrä | oma      | den     | ääoma  |
|             |   |   | määrä | ma    | 30.6.200 | 30.6.200 | määrä   | 31.12. |
|             |   |   | 30.6. | 30.6. | 8        | 8        | 31.12.2 | 2008   |
|             |   |   | 2009  | 2009  |          |          | 008     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröid |   |   | 887   | 3 044 | 886 683  | 3 040    | 886 683 | 3 040  |
| yt osakkeet |   |   | 638   |       | 058      |          | 058     |        |
| 1.1.        |   |   | 080   |       |          |          |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioilla merkityt  | 728   | 2     | 508 385  | 2        | 955 022 | 4      |
| ja rekisteröidyt    | 965   |       |          |          |         |        |
| osakkeet            |       |       |          |          |         |        |
| raportointikauden   |       |       |          |          |         |        |
| lopussa             |       |       |          |          |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröid |   |   | 888   | 3 046 | 887 191  | 3 042    | 887 638 | 3 044  |
| yt osakkeet |   |   | 367   |       | 443      |          | 080     |        |
| raportointi |   |   | 045   |       |          |          |         |        |
| kauden      |   |   |       |       |          |          |         |        |
| lopussa     |   |   |       |       |          |          |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröim |   |   | -     |       | -        |          | 56 000  |        |
| ättömät     |   |   |       |       |          |          |         |        |
| osakkeet    |   |   |       |       |          |          |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kesäkuun 2009       |       |       |          |          |         |        |
| lopussa ei ole      |       |       |          |          |         |        |
| jäljellä            |       |       |          |          |         |        |
| käyttämättömiä      |       |       |          |          |         |        |
| optio-oikeuksia.    |       |       |          |          |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 15. KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum laski liikkeelle kaksi 750 miljoonan
euron joukkovelkakirjalainaa Fortumin EMTN (Euro Medium Term Note) -ohjelman
puitteissa.
Valtion ydinjätehuoltorahaston jälleenlainausta nostettiin 66 miljoonalla
eurolla 774 miljoonaan euroon. Ensimmäisen neljänneksen aikana maksettiin
takaisin 300 miljoonaa euroa 1,5 miljardin euron viiden vuoden luottolimiitistä
ja OAO Fortumin 5 miljardin ruplan joukkovelkakirjalaina (112 miljoona euroa).

Toisen neljänneksen aikana Fortum sopi kolme merkittävää pitkäaikaista
rahoitustransaktiota. Kaksi 500 miljoonan norjan kruunumääräistä erillislainaa
(Private Placement), jotka erääntyvät vuosina 2014 ja 2017 (yhteensä 110
miljoonaa euroa), sekä kaksi muuta lainaa; Keskinäisen Vakuutusyhtiö Varman
kanssa 10 vuoden ja 240 miljoonan euron lainan ja Euroopan Investointipankilta
10 vuoden ja 250 miljoonan euron lainan. Näitä rahoitusjärjestelyjä käytetään
rahoittamaan Fortumin investointiohjelmaa sekä konsernin yleisiin tarpeisiin.

Kvartaalin aikana Fortum Oyj maksoi takaisin 2006 liikkeelle lasketun 2 500
miljoonan ruotsin kruunumääräisen (231 miljoonaa euroa) joukkovelkakirjalainan
sekä lyhensi 1 miljardin kolmen vuoden 2 miljardin euron pankkilainasta ja
maksoi takaisin kaikki nostetut erät (300 miljoonaa euroa) 1,5 miljardin euron
viiden vuoden luottolimiitistä. Molemmat lainat otettiin maaliskuussa 2008, OAO
Fortum (TGC-10) hankinnan yhteydessä. Kesäkuussa OAO Fortum maksoi takaisin 2
937 miljoonaa ruplaa (67 miljoonaa euroa) paikallisesta
joukkovelkakirjalainasta.

Fortum käyttää rahoituksessaan myös lyhytaikaista velkaa laskemalla liikkeelle
yritystodistuksia Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Liikkeelle laskettujen
yritystodistusten määrä oli ensimmäisen neljänneksen lopussa 314 miljoonaa
euroa.

Fortum on osakkaana ydinvoimaa tuottavassa Teollisuuden Voima Oyj:ssä (TVO),
joka toimii kahdella reaktorilla Olkiluodossa, Suomessa. TVO on rakentamassa
kolmatta reaktoria, Olkiluoto 3, jonka on suunniteltu aloittavan toimintansa
vuonna 2012. Maaliskuun lopussa, TVO:n osakkeenomistajat allekirjoittivat 300
miljoonan euron osakaslainasitoumuksen TVO:lle. Sitoumus on käytettävissä vuoden
2013 loppuun asti. Fortumin osuus sitoumuksesta on korkeintaan 75 miljoonaa
euroa.

Toisen vuosineljänneksen aikana raportoitu korollinen velka väheni 1 231
miljoonaa euroa 8 675 miljoonasta eurosta 7 444 miljoonaan euroon. Likvidit
varat väheni 1 601 miljoonaa euroa 3 041 miljoonasta eurosta 1 440 miljoonaan
euroon sisältäen 753 miljoonaa euroa rahaa ja pankkisaamisia OAO Fortumissa.

Osingot vuonna 2009 (888 miljoonaa euroa) ja vuonna 2008 (1 198 miljoonaa euroa)
maksettiin molempina vuosina toisella neljänneksellä.

--------------------------------------------------------------------------------
| 16. YDINVOIMAAN         |      |      |           |            |             |
| LIITTYVÄT VARAT JA      |      |      |           |            |             |
| VELAT                   |      |      |           |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |      |      | 30.6.2009 | 30.6.2008  | 31.12.2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseeseen sisältyvät    |      |      |           |            |             |
| erät:                   |      |      |           |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät   |      |      | 577       | 528        | 566         |
| varaukset               |      |      |           |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion           |      |      | 577       | 528        | 566         |
| ydinjätehuoltorahastost |      |      |           |            |             |
| a                       |      |      |           |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainmukainen vastuu ja osuus Valtion  |           |            |             |
| ydinjätehuoltorahastosta:             |           |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuoltovastuu Suomen    |      | 895       | 816        | 895         |
| ydinenergialain mukaan         |      |           |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastotavoite          |      |      | 767       | 698        | 767         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin osuus Valtion  |      |      | 767       | 698        | 728         |
| ydinjätehuoltorahastost |      |      |           |            |             |
| a                       |      |      |           |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Ydinvoimaan liittyvät varaukset

Loviisan ydinvoimalaitoksen ydinjätehuoltovastuu on laskettu Suomen
ydinenergialain mukaisesti ja vastuun määrän on päättänyt Työ- ja
elinkeinoministeriö tammikuussa 2009. Vastuu perustuu vuosittain päivitettävään
kustannusennusteeseen, sekä joka kolmas vuosi tehtävään uuteen tekniseen
suunnitelmaan. Tekninen suunnitelma päivitettiin edellisen kerran vuonna 2007.
Lain mukainen vastuu 30.6.2009, joka perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön
päätökseen ja on laskettu ydinenergialain mukaisesti, oli 895 miljoonaa euroa.

Taseeseen kirjattu ydinjätehuoltovaraus perustuu kassavirtaan tulevaisuuden
kustannuksista, jotka pohjautuvat samoihin selvityksiin kuin lainmukainen
vastuu. Ydinvoimavarauksen käypä arvo, joka on laskettu IAS37:n mukaisesti, on
kasvanut 11 miljoonalla eurolla edellisen vuoden lopun arvosta, ja se oli
yhteensä 577 miljoonaa euroa 30.6.2009. Suurin syy lainmukaisen vastuun ja
taseeseen kirjatun varauksen välillä on se, että lainmukaista vastuuta ei
diskontata nykyarvoon.

Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta

Viranomaiset päättävät vuotuisen rahastotavoitteen ja lainmukaisen vastuun
määrän vuosittain tammikuussa. Fortum suorittaa ydinjätehuoltomaksuja Valtion
ydinjätehuoltorahastoon kyseessä olevien päätösten mukaisesti. Rahastotavoite,
joka vastaa uutta lainmukaista vastuuta ja päätettyä ydinjätehuoltorahaston
maksujen jaksottamista, on yhteensä 767 miljoonaa euroa. Rahastossa on IFRS:n
näkökulmasta 190 miljoonan euron yliljäämä, koska Fortumin osuus Valtion
ydinjätehuoltorahastosta oli 767 miljoonaa euroa 30.6.2009, kun taas
rahasto-osuuden tasearvo oli 577 miljoonaa euroa.

Vaikutukset vertailukelpoiseen liikevoittoon sekä liikevoittoon

Sähköntuotanto -segmentin liikevoittoon vaikuttaa Fortumin laskentaperiaatteiden
mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahaston käsittelystä syntyvät erät, sillä
Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n mukaisesti
laskettua varauksen määrää taseessa. Niin kauan kuin ydinjätehuoltorahasto pysyy
ylirahoitettuna IFRS:n näkökulmasta, kirjataan positiivinen vaikutus
liikevoittoon, kun varaus kasvaa enemmän kuin nettomaksut
ydinjätehuoltorahastoon. Negatiivinen kirjaus kirjataan liikevoittoon aina, kun
nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon ovat suuremmat kuin varauksen kasvu.
Edellämainittua kirjausta ei sisällytetä Fortumin vertailukelpoiseen
liikevoittoon, katso 'muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät', liite 4.
Fortum kirjasi tästä johtuen toisen neljänneksen tulokseen -10 miljoonan euron
vaikutuksen. Viime vuonna vastaava luku toisella neljänneksellä oli -9 miljoonaa
euroa. Kumulatiivinen vaikutus ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2009 oli -21
miljoonaa euroa ja vastaavasti -17 miljoonaa euroa vuoden 2008 ensimmäisellä
vuosipuoliskolla.

Osakkuusyhtiöt

Fortumilla on vähemmistöosuuksia suomalaisissa ja ruotsalaisissa ydinvoimaa
tuottavissa osakkuusyhtiöissä. Fortum on näiden yhtiöiden osalta käsitellyt
osuutensa ydinvoimaan liittyvien varojen ja velkojen vaikutuksista
laatimisperiaatteidensa mukaisesti.

--------------------------------------------------------------------------------
| 17. PANTATUT VARAT        |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                      | 30.6.2009     | 30.6.2008      | 31.12.2008      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut   |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                    |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit                    | 292           | 228            | 229             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset    | 137           | 138            | 137             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sitoumukset          |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset    | 220           | 206            | 206             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja              |               |                |                 |
| yhteisyritysten puolesta  |               |                |                 |
| annetut                   |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit ja                 | 2             | 3              | 2               |
| kiinteistökiinnitykset    |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lainojen vakuudeksi pantatut varat

Suomalaisilla Valtion ydinjätehuoltorahaston osapuolilla on mahdollisuus ottaa
lainaa rahastolta. Ensimmäisellä neljänneksellä Fortum on nostanut lisää lainaa
rahastolta (katso liite 15) ja pantannut vastaavasti lisää Kemijoki Oy:n
osakkeita. Pantattujen osakkeiden tasearvo oli 263 miljoonaa euroa 30.6.2009
(208 miljoonaa euroa 31.12.2008).

Muiden sitoumusten vakuudeksi pantatut varat

Fortum on antanut Valtion ydinjätehuoltorahastolle vakuudeksi Naantalin ja
Inkoon voimalaitoksiin liittyviä kiinteistökiinnityksiä arvoltaan 219 miljoonaa
euroa, turvaamaan kattamattomat lainmukaiset vastuut ja mahdolliset
odottamattomat tapahtumat.

--------------------------------------------------------------------------------
| 18. VUOKRASOPIMUKSIIN LIITTYVÄT SITOUMUKSET                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     | 30.6.2009        | 30.6.2008      | 31.12.2008    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden sisällä           | 22               | 25             | 28            |
| erääntyvät               |                  |                |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden, mutta viiden | 40               | 39             | 47            |
| vuoden sisällä           |                  |                |               |
| erääntyvät               |                  |                |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden        | 81               | 93             | 86            |
| kuluttua erääntyvät      |                  |                |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 | 143              | 157            | 161           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrasopimuksiin liittyvien sitoumusten pieneneminen vuoden 2008 lopusta    |
| johtuu pääasiassa infrastruktuuriyhtiöiden myynnistä sekä                    |
| valuuttakurssimuutoksista.                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 19. INVESTOINTISITOUMUKSET                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                      | 30.6.2009       | 30.6.2008    | 31.12.2008      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset               | 1 120           | 483          | 1 321           |
| käyttöomaisuushyödykkeet  |                 |              |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet    | 7               | 9            | 7               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 1 127           | 492          | 1 328           |
--------------------------------------------------------------------------------

Investointisitoumusten pieneneminen vuoden 2008 lopusta johtuu pääasiassa
automaattisen mittarinluentaprojektin loppuunsaattamisesta Sähkönsiirto
-segmentissä Ruotsissa, Venäjän ruplan heikkenemisestä sekä CHP-voimalaitosten
rakentamisen etenemisestä Suomessa, Virossa ja Puolassa.

--------------------------------------------------------------------------------
| 20. VASTUUT               |                 |              |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                      | 30.6.2009       | 30.6.2008    | 31.12.2008      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut   |                 |              |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut              | 340             | 849          | 362             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja              |                 |              |                 |
| yhteisyritysten puolesta  |                 |              |                 |
| annetut                   |                 |              |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                 | 565             | 638          | 565             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut              | 125             | 125          | 125             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut   |                 |              |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                 | 13              | 10           | 10              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut              | 1               | 1            | 1               |
--------------------------------------------------------------------------------

Omasta puolesta annetut vastuut

Omasta puolesta annetut muut vastuut, 340 miljoonaa euroa, ovat pienentyneet
vuoden 2008 lopusta 22 miljoonalla eurolla. Vastuiden määrän pieneneminen johtuu
pääasiassa muutoksista sopimusvelvoitteissa liittyen Fortumin Service
-liiketoimintaan Iso-Britannissa sekä valuuttakurssimuutoksista.

Vastuut osakkuusyritysten puolesta

Lainsäädäntö edellyttää, että Suomessa ja Ruotsissa toimivien ydinvoimayhtiöiden
on annettava vakuuksia Suomen ja Ruotsin ydinjätehuoltorahastoille, joilla
taataan, että voimalaitosten käytöstäpoistoon ja käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoittamiseen on riittävät varat.

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) puolesta annettu takaus väheni vuoden 2008
lopussa olleesta 70 miljoonasta eurosta 67 miljoonaan euroon vuoden 2009 toisen
neljänneksen aikana. Takauksen arvo päivitetään vuosittain toisen neljänneksen
aikana perustuen lainmukaiseen vastuuseen ja rahastotavoitteeseen, jotka on
päätetty vuoden vaihteessa.

--------------------------------------------------------------------------------
| 21. OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISMENETTELYT                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

Konserniyhtiöt

Toisen neljänneksen aikana ei tapahtunut merkittäviä muutoksia
oikeudenkäynneissä ja viranomaismenettelyissä.

Osakkuusyhtiöt

Suomessa Fortum on osakkaana maan viidennessä ydinvoimalaitosyksikössä,
Olkiluoto 3:ssa, omistamiensa TVO-osakkeiden (Teollisuuden Voima Oyj) kautta.
Fortumin 25 %:n omistusosuus vastaa noin 400 MW:n kapasiteettia. Tammikuussa
2009 laitoksen rakennuttaja TVO ilmoitti laitostoimittaja AREVA-Siemens
-konsorion vahvistuksella, että yksikön rakentaminen on viivästynyt ja että
yksikön arvioidaan käynnistyvän kesällä 2012. Kesäkuussa 2009 TVO ilmoitti, että
joulukuussa AREVA-Siemensin toimittama välimiesmenettelyn rahamääräinen
vaatimus, liittyen Olkiluoto 3 viivastymiseen ja siihen liittyviin kuluihin on 1
000 miljoonaa euroa. Vastaavasti TVO toimitti huhtikuussa 2009 vastavaatimuksen
kuluista ja tappioista, joita TVO kärsii viivästymisestä ja muista virheistä
toimittajan takia. TVO:n vastavaatimuksen arvo on tällä hetkellä noin 1 400
miljoonaa euroa.

--------------------------------------------------------------------------------
| 22. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

Lähipiiritapahtumat on esitetty Fortumin vuoden 2008 vuosikertomuksessa.
Tilinpäätöshetken 31.12.2008 jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Suomen valtion omistusosuus Fortumin osakkeista vuoden 2008 lopussa oli 50,80%.
Vuoden 2009 aikana osakkeiden määrä muuttui viimeisen optioohjelman 2002B
merkintöjen johdosta ja 30.6.2009 Suomen valtion omistusosuus oli 50,76%.

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMET               |            |             |          |            |
| OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA  |            |             |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                      |            | II/2009     | II/2008  | 2008       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit                   |            | 48          | 65       | 113        |
| osakkuusyrityksille       |            |             |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot osakkuusyritysten   |            | 17          | 17       | 34         |
| lainasaamisista           |            |             |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyrityksiltä |            | 275         | 272      | 563        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AVOIMET SALDOT OSAKKUUSYRITYSTEN       |             |          |            |
| KANSSA                                 |             |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                      |            | II/2009     | II/2008  | 2008       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset  |            | 736         | 682      | 659        |
| lainasaamiset             |            |             |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset            |            | 6           | 15       | 24         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset             |            | 6           | 7        | 5          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat       |            | 199         | 184      | 184        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                 |            | 31          | 10       | 26         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                |            | 4           | 38       | 18         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETAPAHTUMAT JA SALDOT YHTEISYRITYSTEN KANSSA                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketapahtumat ja avoimet saldot yhteisyritysten kanssa olivat              |
| katsauskaudella merkitykseltään vähäisiä.                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 23.KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

OAO Fortum lopetti käyttö- ja kunnossapitosopimuksensa Tjumenin kaupungin kanssa
kunnallisten lämpöverkkojen käytöstä 1.7.2009 alkaen. Tämä vähentää OAO Fortumin
henkilöstömäärää noin 750 työntekijällä.

--------------------------------------------------------------------------------
| 24. TUNNUSLUKUJEN   |     |     |        |       |        |        |    |    |
| LASKENTAKAAVAT      |     |     |        |       |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (EBITDA  | =   | Liikevoitto + poistot ja      |        |    |    |
| =Tulos ennen        |     | arvonalentumiset              |        |    |    |
| korkoja,            |     |                               |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja sekä         |     |     |        |       |        |        |    |    |
| poistoja ja         |     |     |        |       |        |        |    |    |
| arvonalentumisia)   |     |     |        |       |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   | =   | Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut   |    |
| liikevoitto         |     | vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset     | =   | Käyttöomaisuuden myyntivoitot |        |    |    |
| erät                |     | ja tappiot mm.                |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                | =   | Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja      |    |
| vertailukelpoisuute |     | suojaavat rahoitusinstrumentit,             |    |
| en vaikuttavat erät |     |                                             |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | joihin ei voida soveltaa IAS 39:n           |    |
|                     |     | mukaisesti suojauslaskentaa sekä            |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen vaikutuksen, |    |
|                     |     | joka aiheutuu siitä, että                   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus    |    |
|                     |     | Valtion ydinjätehuoltorahastosta            |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | ei voi ylittää       |        |        |    |    |
|                     |     | vastaavaa velkaa.    |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen    | =   | Liiketoiminnan kassavirta ennen        |    |    |
| käyttöpääoman       |     | käyttöpääoman muutosta                 |    |    |
| muutosta            |     |                                        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit        | =   | Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  |    |
| käyttöomaisuuteen   |     | tehdyt investoinnit mukaan lukien           |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | kunnossapito-, tuottavuus- ja          |    |    |
|                     |     | kasvuinvestoinnit sekä lainsäädännön   |    |    |
|                     |     | edellyttämät                           |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | investoinnit. Investointeihin kuuluvat |    |    |
|                     |     | myös investointien rakennusaikana      |    |    |
|                     |     | taseeseen                              |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | aktivoidut korkokulut.                 |    |    |
|                     |     | Kunnossapitoinvestoinnit pidentävät    |    |    |
|                     |     | olemassaolevan                         |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | omaisuuserän vaikutusaikaa,            |    |    |
|                     |     | ylläpitävät käytettävyyttä sekä/tai    |    |    |
|                     |     | ylläpitävät                            |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | luotettavuutta. Tuottavuusinvestoinnit |    |    |
|                     |     | parantavat olemassaolevan hyödykkeen   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | tuottavuutta. Kasvuinvestointien       |    |    |
|                     |     | tarkoitus on rakentaa uutta            |    |    |
|                     |     | kapasiteettia ja/tai lisätä            |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | olemassaolevien liiketoimintojen       |    |    |
|                     |     | asiakaskantaa. Lainsäädännön           |    |    |
|                     |     | edellyttämät                           |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | investoinnit tehdään          |        |    |    |
|                     |     | tiettyinä ajankohtina lakien  |        |    |    |
|                     |     | vaatimusten mukaan.           |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit  | =   | Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin,              |
| osakkeisiin         |     | osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin myytävissä   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | oleviin sijoituksiin. Investoitujen              |
|                     |     | tytäryhtiöosakkeiden hankintahintaan on lisätty  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | hankittavan yhtiön   |        |        |    |    |
|                     |     | nettovelka.          |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman        | =   | Kauden       |       |        |        |    | x  |
| tuotto, %           |     | voitto       |       |        |        |    | 10 |
|                     |     |              |       |        |        |    | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Oma pääoma           |        |        |    |    |
|                     |     | keskimäärin          |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman  | =   | Voitto ennen veroja + korko-  |        |    | x  |
| tuotto, %           |     | ja muut rahoituskulut         |        |    | 10 |
|                     |     |                               |        |    | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Sijoitettu pääoma    |        |        |    |    |
|                     |     | keskimäärin          |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman     | =   | Liikevoitto + osuus osakkuus- ja       |    | x  |
| tuotto, %           |     | yhteisyritysten voitosta               |    | 10 |
|                     |     |                                        |    | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Sidottu pääoma       |        |        |    |    |
|                     |     | keskimäärin          |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   | =   | Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus       |    |
| sidotun pääoman     |     | osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta       |    |
| tuotto, %           |     |                                             |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | (IAS 39 oikaistu sekä pois lukien           | x  |
|                     |     | merkittävimmät myyntivoitot ja -tappiot)    | 10 |
|                     |     |                                             | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Vertailukelpoinen sidottu     |        |    |    |
|                     |     | pääoma keskimäärin            |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma   | =   | Taseen loppusumma - korottomat velat -      |    |
|                     |     | laskennallinen verovelka -                  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | varaukset    |       |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma      | =   | Korottomat varat + Valtion                  |    |
|                     |     | ydinjätehuoltorahastoon liittyvät           |    |
|                     |     | korolliset varat -                          |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | korottomat velat -   |        |        |    |    |
|                     |     | varaukset            |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | (korottomat varat ja velat eivät       |    |    |
|                     |     | sisällä rahoitukseen, veroihin ja      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | laskennallisiin veroihin liittyviä     |    |    |
|                     |     | eriä sekä varoja ja velkoja, jotka     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | syntyvät suojauslaskennan              |    |    |
|                     |     | soveltamisedellytykset täyttävien      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | johdannaissopimusten käypien arvojen   |    |    |
|                     |     | muutoksista)                           |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   | =   | Sidottu pääoma oikaistuna niillä            |    |
| sidottu pääoma      |     | korottomilla varoilla ja veloilla, jotka    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | aiheutuvat niistä tulevaisuuden kassavirtaa |    |
|                     |     | suojaavista johdannais-                     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | sopimuksista, joihin ei voida soveltaa IAS  |    |
|                     |     | 39:n mukaista suojauslaskentaa              |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset          | =   | Korolliset velat -   |        |        |    |    |
| nettovelat          |     | likvidit varat       |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, % | =   | Korolliset   |       |        |        |    | x  |
|                     |     | nettovelat   |       |        |        |    | 10 |
|                     |     |              |       |        |        |    | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Oma pääoma   |       |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | =   | Oma pääoma sisältäen          |        |    | x  |
|                     |     | vähemmistöosuuden             |        |    | 10 |
|                     |     |                               |        |    | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Taseen       |       |        |        |    |    |
|                     |     | loppusumma   |       |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyttöka | =   | Korollinen   |       |        |        |    |    |
| te                  |     | nettovelka   |       |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Liikevoitto + poistot ja      |        |    |    |
|                     |     | arvonalentumiset              |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate           | =   | Liikevoitto  |       |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Nettokorkoku |       |        |        |    |    |
|                     |     | lut          |       |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate sisältäen | =   | Liikevoitto  |       |        |        |    |    |
| aktivoitut vieraan  |     |              |       |        |        |    |    |
| pääoman menot       |     |              |       |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Nettokorkokulut - aktivoidut vieraan   |    |    |
|                     |     | pääoman menot                          |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS)   | =   | Kauden voitto -      |        |        |    |    |
|                     |     | vähemmistöosuus      |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu |    |
|                     |     | lukumäärä tilikauden aikana                 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake,   | =   | Oma pääoma   |       |        |        |    |    |
| EUR                 |     |              |       |        |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     | Osakkeiden lukumäärä ilman omia        |    |    |
|                     |     | osakkeita kauden lopussa               |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Edelliset 12 kk     | =   | Raportointihetkeä edeltävät   |        |    |    |
|                     |     | 12 kuukautta                  |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------