Vuosi alkoi vahvasti

Fortum Oyj
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010
27.4.2010 klo 9.00 EET

Vuosi alkoi vahvasti

- Vertailukelpoinen liikevoitto 651 (602) miljoonaa euroa, +8 %
- Osakekohtainen tulos 0,63 (0,46) euroa, +37 %
- Kehitys Venäjällä oikealla uralla, vertailukelpoinen liikevoitto 16 miljoonaa
euroa
- 45 % Power-divisioonan arvioidusta sähkön tukkumyynnistä vuonna 2011 suojattu
43 euroon megawattitunnilta


--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja                   | I/10     | I/09     | 2009      | Edelliset |
|                                |          |          |           | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. euroa       | 1 947    | 1 632    | 5 435     | 5 750     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa       | 724      | 599      | 1 782     | 1 907     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto, | 651      | 602      | 1 888     | 1 937     |
| milj. euroa                    |          |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, milj.      | 713      | 534      | 1 636     | 1 815     |
| euroa                          |          |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa             | 0,63     | 0,46     | 1,48      | 1,65      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta,      | 521      | 822      | 2 264     | 1 963     |
| milj. euroa                    |          |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa        | 8,96     | 9,34     | 9,04      | N/A       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka (kauden  | 5 679    | 5 634    | 5 969     | N/A       |
| lopussa), milj. euroa          |          |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä keskimäärin,  | 888 367  | 888 095  | 888 230   | 888 351   |
| tuhatta                        |          |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja                                   | 2009        | Edell.        |
|                                                |             | 12 kk         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %                   | 12,1        | 12,3          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %                         | 16,0        | 17,6          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/EBITDA                              | 2,6         | 2,3           |
--------------------------------------------------------------------------------


Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen
osavuosikatsauksesta:

"Fortum aloitti vuoden vahvasti. Vertailukelpoinen liikevoitto ja osakekohtainen
tulos kohentuivat selvästi edellisvuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Kaikki
Fortumin liiketoiminnot lukuun ottamatta Electricity Salesia (entinen "Markets”)
paransivat suoritustaan vuodentakaisesta.

Pohjoismaiden ja Venäjän sähkönkulutusluvut kasvoivat selvästi edellisvuodesta.
Teollisuustuotanto piristyi edelleen neljänneksen aikana, ja kylmä talvi korosti
sen vaikutusta sähkön kysyntään. Erityisesti Venäjän talouden nopea toipuminen
oli positiivinen uutinen ensimmäisellä neljänneksellä.

Kylmä talvi ja Ruotsissa meneillään olevien ydinvoimalaitosten
modernisointihankkeiden vuoksi alhaisiksi jääneet ydinvoiman tuotantovolyymit
aiheuttivat ensimmäisellä neljänneksellä verrattain kireän
kysyntä-tarjontatilanteen. Hyvin toimivilla markkinoilla tällainen tilanne
johtaa hintojen nousuun, ja niin tapahtui myös Nord Poolissa. Sähkön hinta oli
kysyntähuippujen aikana korkea.

Fortumin Power- ja Heat-divisioonat hyötyivät Nord Poolin kohonneista hinnoista
vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Power-divisioonan toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa nousi selvästi, lähes 5 euroa megawattitunnilta
(euroa/MWh). Tavallista kylmemmän sään aiheuttama voimakas kysyntä heijastui
myös Distribution-liiketoiminta-alueen siirtovolyymeihin ja tulokseen.

Suomenojan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos (CHP) aloitti toimintansa
vuodenvaihteessa, mikä kasvatti Heat-divisioonan ensimmäisen neljänneksen
tulosta. Tehokkuuden parantamisohjelma Venäjällä eteni suunnitelman mukaisesti.

Electricity Sales -liiketoiminta-alueen tulos ensimmäisellä neljänneksellä oli
pettymys. Heikko tulos on seurausta pääasiassa kahdesta tilapäisestä tekijästä:
korkeista sähkön hankintakustannuksista sekä Electricity Salesin
yritysasiakassegmentin rakenneuudistusta varten tehdystä varauksesta.
Ennustettua suurempi sähkön myyntivolyymi ja Nord Poolin hintapiikit johtivat
kustannusten kasvuun, kun samalla loppuasiakkaiden hinnoittelu oli suurimmalta
osin kiinteää eikä mukautunut hinnanvaihteluihin. Tästä huolimatta
liiketoiminta-alueen kannattavuus on terveellä pohjalla ja pääasiassa viime
vuonna kuluttaja- ja tänä vuonna yritysasiakassegmentissä toteutetut
kustannussäästötoimet parantavat kannattavuutta.

Mielestäni voimme olla hyvin tyytyväisiä tuloksiimme vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä."

Taloudelliset tulokset

Tammi-maaliskuu

Konsernin liikevaihto oli 1 947 (1 632) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto
oli 724 (599) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 651 (602)
miljoonaa euroa.

Kertaluonteiset erät, käypään arvoon arvostamisen vaikutukset ja
ydinjätehuoltorahaston tarkistukset vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä
olivat 73 (-3) miljoonaa euroa. Kertaluonteiset erät ensimmäisellä
neljänneksellä olivat 46 (4) miljoonaa euroa, ja ne koostuivat pääasiassa
myyntivoitoista: Swedegasin ja Karlskoga Energi & Miljön osakkuudet myytiin
Ruotsissa ja Kurgan Generating Companyn sekä Federal Grid Company osakkuudet
Venäjällä.

Liikevaihto divisioonittain
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                    | I/10     | I/09     | 2009      | Edell.    |
|                                |          |          |           | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                          | 769      | 688      | 2 531     | 2 612     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                           | 651      | 514      | 1 399     | 1 536     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution*                  | 280      | 229      | 800       | 851       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales*             | 637      | 469      | 1 449     | 1 617     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                         | 244      | 186      | 632       | 690       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                           | 5        | 19       | 71        | 57        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Poolissa tehtyjen ostojen | -683     | -358     | -1 095    | -1 420    |
| ja myyntien netotus            |          |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                   | 44       | -115     | -352      | -193      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                       | 1 947    | 1 632    | 5 435     | 5 750     |
--------------------------------------------------------------------------------
* Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa


Vertailukelpoinen liikevoitto divisioonittain
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                    | I/10     | I/09     | 2009      | Edell.    |
|                                |          |          |           | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                          | 424      | 415      | 1 454     | 1 463     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                           | 132      | 114      | 231       | 249       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution*                  | 102      | 81       | 262       | 283       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales*             | -13      | -2       | 22        | 11        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                         | 16       | 6        | -20       | -10       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                           | -10      | -12      | -61       | -59       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                       | 651      | 602      | 1 888     | 1 937     |
--------------------------------------------------------------------------------
* Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa

Liikevoitto divisioonittain
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                    | I/10     | I/09     | 2009      | Edell.    |
|                                |          |          |           | 12        |
|                                |          |          |           | kk        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                          | 467      | 432      | 1 363     | 1 398     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                           | 159      | 115      | 252       | 296       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution*                  | 113      | 81       | 263       | 295       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales*             | -29      | -21      | 29        | 21        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                         | 32       | 6        | -20       | 6         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                           | -18      | -14      | -105      | -109      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                       | 724      | 599      | 1 782     | 1 907     |
--------------------------------------------------------------------------------
* Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa

Ruotsin kruunun keskikurssi oli noin 9 % korkeampi vuoden 2010 ensimmäisellä
neljänneksellä kuin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Keskikurssin
vahvistumisesta aiheutunut positiivinen muuntovaikutus oli noin 33 miljoonaa
euroa Fortumin vertailukelpoisessa liikevoitossa edellisvuoden vastaavaan
jaksoon verrattuna. Suurin osa tästä syntyi Powerissa.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 16 (-33) miljoonaa euroa.
Parannus viimevuotiseen verrattuna johtui lähinnä Hafslund ASA:sta.

Konsernin nettorahoituskulut supistuivat 27 (32) miljoonaan euroon.
Nettorahoituskulujen pienenemisen syynä olivat alemmat korkokulut.
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos oli 11 (11) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 713 (534) miljoonaa euroa.

Kauden verot olivat 130 (111) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 18,2 % (20,8 %).

Kauden tulos oli 583 (423) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli
0,63 (0,46) euroa.

Vähemmistöosuus oli 24 (17) miljoonaa euroa. Se liittyy pääasiassa Fortum Värme
Holding AB:hen, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %:n taloudellinen
omistusosuus.

Sijoitetun pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 12,3 % (12,1 % vuonna
2009), ja oman pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 17,6 % (16,0 %
vuonna 2009).

Liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttivat rahoituserät sekä toteutuneet kurssierot,
jotka olivat -177 (139) miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä.
Valuuttakurssitappiot (ja -voitot vuonna 2009) johtuvat pääasiassa Ruotsin
kruunumääräisten lainojen valuuttasuojausten uusimisesta.

Fortumin nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) edellisiltä 12 kuukaudelta
oli 2,3 (2,6 vuoden 2009 lopussa).

Markkinatilanne

POHJOISMAAT
Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa
oli 59,5 (38,2) euroa/MWh. Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat Nord Poolin
systeemihintatasoa korkeammat: 70,8 (38,1) euroa/MWh Suomessa ja 72,3 (38,3)
euroa/MWh Ruotsissa. Systeemihinnan sekä Suomen ja Ruotsin aluehintojen ero
liittyi pääasiassa vain kahteen päivään, jolloin Norjan ja Ruotsin välinen
siirtokapasiteetti oli huomattavasti tavanomaista pienempi.

Vuoden 2010 alussa pohjoismaiset vesivarannot olivat 7 terawattituntia (TWh)
pitkän ajan keskiarvoa pienemmät. Ensimmäisen neljänneksen lopussa pohjoismaiset
vesivarannot olivat 13 TWh pitkän ajan keskiarvoa pienemmät ja 3 TWh pienemmät
kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin vuoden 2010
ensimmäisellä neljänneksellä sähköä 119 (111) TWh, mikä on noin 7 % enemmän kuin
vuotta aiemmin. Kasvu johtui pääasiassa tavanomaista kylmemmästä säästä ja
teollisen kulutuksen kasvusta.

VENÄJÄ
Alustavien tilastotietojen mukaan Venäjällä kulutettiin vuoden 2010
ensimmäisellä neljänneksellä sähköä 281 (266) TWh, mikä on noin 6 % enemmän kuin
vuotta aiemmin.

OAO Fortum toimii Tjumenin ja Tseljabinskin alueilla. Tjumenin alueella, jossa
teollisuustuotanto painottuu öljy- ja kaasuteollisuuteen, sähkön kysyntä kasvoi
noin 2 % vuodentakaisesta. Taantuma ei vaikuttanut sähkön kysyntään alueella
vuonna 2009. Metalliteollisuuteen keskittyneellä Tseljabinskin alueella
sähkönkysyntä kasvoi noin 12 % vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa
teollisen kulutuksen elpymisestä ja kylmistä sääolosuhteista.

Keskimääräinen sähkön spot-hinta ilman kapasiteettitariffia hintavyöhykkeellä 1
(Venäjän Euroopan ja Uralin alueilla) nousi 47 % ja oli keskimäärin 862
ruplaa/MWh vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tarkempia markkinatietoja esitetään katsauksen lopussa olevissa taulukoissa.

Fortumin hiilidioksidipäästöt

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä noin 82 % (90 %) Fortumin
sähköntuotannosta EU-maissa oli hiilidioksidipäästötöntä. Päästöttömän tuotannon
osuuden pieneneminen johtuu normaalia kylmemmän talven vaatimasta
hiililauhdetuotannosta.

Fortumin sähköntuotannon tavoite EU-maissa on alentaa hiilidioksidipäästöjen
viiden vuoden keskiarvo alle 80 grammaan per kilowattitunti (g/kWh) vuoteen 2020
mennessä. Lämmöntuotannossa Fortumin tavoitteena on alentaa päästöjä kussakin
maassa vähintään 10 % vuoden 2006 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Euroopan
unionin ulkopuolella Fortum on sitoutunut parantamaan energiatehokkuutta ja
vähentämään siten päästöjä.


--------------------------------------------------------------------------------
| Koko Fortumin CO2-päästöt       | I/10    | I/09     | 2009      | Edell.    |
| (miljoonaa tonnia)              |         |          |           | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaispäästöt                 | 9,1     | 7,0      | 22,0      | 24,1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästökauppajärjestelmän        | 4,0     | 2,6      | 7,7       | 9,1       |
| alaiset päästöt                 |         |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt päästöoikeudet        | -       | -        | 5,5       | 5,5       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöt Venäjällä               | 4,9     | 4,1      | 13,8      | 14,6      |
--------------------------------------------------------------------------------


DIVISIOONAKATSAUKSET

Power

Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto, fyysinen tuotannonohjaus ja
trading-toiminta, voimalaitosten käyttö, kunnossapito ja kehitys sekä
asiantuntijapalvelut sähköntuottajille.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                     | I/10    | I/09     | 2009      | Edell.    |
|                                 |         |          |           | 12 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                          | 769     | 688      | 2 531     | 2 612     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti                  | 745     | 657      | 2 413     | 2 501     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                    | 24      | 31       | 118       | 111       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                     | 467     | 432      | 1 363     | 1 398     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto   | 424     | 415      | 1 454     | 1 463     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa) | 5 591   | 5 351    | 5 494     |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %       |         |          | 24,5      | 24,9      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun       |         |          | 26,4      | 26,3      |
| pääoman tuotto, %               |         |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit              | 33      | 52       | 153       | 134       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                      | 1 866   | 2 018    | 1 916     |           |
--------------------------------------------------------------------------------

Divisioonan sähköntuotanto Pohjoismaissa oli vuoden 2010 ensimmäisellä
neljänneksellä 12,1 (12,1) TWh. Siitä noin 91 % (98 %) oli
hiilidioksidipäästötöntä.

Ensimmäisellä neljänneksellä Fortumin koko sähköntuotantovolyymi Pohjoismaissa
oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Ydinvoimatuotanto väheni viimevuodesta
pääasiassa Oskarshamn 3- ja Forsmark 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden pienemmän
tuotannon vuoksi. Molemmissa yksiköissä käyttöönotto on viivästynyt kapasiteetin
lisäys- ja modernisointihankkeiden jälkeen. Oskarshamn 3:n koko kapasiteetin
odotetaan olevan käytössä toukokuussa 2010. Forsmark 2:ssa työt tuotannon
nostamiseksi jatkuvat; ajankohta, jolloin koko kapasiteetti on käytössä,
vahvistetaan myöhemmin.

Pohjoismaisen vesivoimatuotannon supistuminen johtuu pääasiassa virtaamien
pienenemisestä kylmän talven aikana. Ydin- ja vesivoimatuotannon supistumista
kompensoi lämpövoimatuotannon kasvu.


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto lähteittäin, TWh  | I/10    | I/09     | 2009      | Edell.   |
|                                  |         |          |           | 1        |
|                                  |         |          |           | 2 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima, Pohjoismaat           | 5,4     | 5,7      | 22,1      | 21,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima, Pohjoismaat           | 5,9     | 6,4      | 21,4      | 20,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima, Pohjoismaat          | 0,8     | 0,0      | 0,2       | 1,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä Pohjoismaissa           | 12,1    | 12,1     | 43,7      | 43,7     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima muissa maissa         | 0,3     | 0,3      | 1,2       | 1,2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         | 12,4    | 12,4     | 44,9      | 44,9     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti Pohjoismaissa, TWh  | 13,6    | 13,4     | 48,8      | 49,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta läpikulkueriä              | 0,9     | 0,9      | 3,6       | 3,6      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta, €/MWh                     | I/10    | I/09     | 2009      | Edell.   |
|                                  |         |          |           | 12 kk    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Powerin sähkön tukkumyyntihinta  | 54,5    | 49,6     | 49,8      | 51,2     |
| Pohjoismaissa*                   |         |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Power-divisoona Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä Power-divisioonan toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta oli Pohjoismaissa 54,5 euroa/MWh eli 4,9 euroa/MWh korkeampi
kuin vuosi sitten. Nousu johtui pääasiassa Nord Poolin spot-hintojen
kohoamisesta.

Divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli hieman suurempi kuin viime vuoden
vastaavalla jaksolla pääasiassa korkeampien toteutuneiden pohjoismaisten
myyntihintojen ja Ruotsin kruunun vahvistumisen vuoksi. Vesi- ja
ydinvoimatuotannon supistuminen vaikutti liikevoittoon negatiivisesti.

Helmikuussa 2009 Fortum toimitti valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen
uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Loviisaan. Fortum on myös noin 25
%:n osuudella vähemmistöosakas Teollisuuden Voima Oyj:ssä (TVO), joka vuonna
2008 jätti periaatepäätöshakemuksensa neljännen ydinvoimalaitoksen
rakentamisesta Eurajoen Olkiluotoon. Hallitus käsitteli periaatepäätöshakemuksia
21.4.2010 ja antoi kielteisen päätöksen Fortumin Loviisa 3 -hakemukselle. TVO:n
hakemus sai myönteisen päätöksen.

Fortum osallistuu TVO-omistusosuutensa kautta 1 600 megawatin (MW)
ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen Suomessa (Olkiluoto 3). Olkiluoto 3
-ydinvoimalaitosyksikön TVO:lle toimittava AREVA-Siemens ilmoitti syksyllä 2009,
että laitoksen käynnistys siirtyy kesäkuuhun 2012. TVO kertoi lokakuussa 2009
uskovansa, että projekti voi siirtyä tätä myöhemmäksi.

Heat

Heat-divisioona sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP),
kaukolämpötoiminnan sekä yritysten lämpöratkaisut Pohjoismaissa sekä muualla
Itämeren alueella.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                     | I/10     | I/09     | 2009      | Edell.   |
|                                 |          |          |           | 12 kk    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                          | 651      | 514      | 1 399     | 1 536    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti                  | 470      | 397      | 1 055     | 1 128    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti                  | 145      | 84       | 224       | 285      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                    | 36       | 33       | 120       | 123      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                     | 159      | 115      | 252       | 296      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto   | 132      | 114      | 231       | 249      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa) | 3 955    | 3 482    | 3 787     |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %       |          |          | 7,9       | 9,2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun       |          |          | 7,3       | 8,0      |
| pääoman tuotto, %               |          |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit              | 62       | 70       | 359       | 351      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                      | 2 479    | 2 695    | 2 552     |          |
--------------------------------------------------------------------------------

Heat-divisioonan lämmönmyynti ensimmäisellä neljänneksellä 2010 oli 10,6 (9,4)
TWh, josta suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Samana aikana sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitosten sähkönmyynti oli yhteensä 2,4 (1,6) TWh.

Positiivinen volyymikehitys johtui pääasiassa kylmemmästä säästä ja uudesta
CHP-kapasiteetista Suomessa (Suomenoja).

Divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
oli 132 miljoonaa euroa eli 18 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kasvu johtui pääasiassa sähkön ja lämmön tuotannon kasvusta sekä korkeammista
sähkön tukkumyyntihinnoista Nord Poolissa.

Ruotsin kilpailuviranomainen tutkii kaukolämmön hinnoittelua. Tutkinta koskee
myös Tukholman kaupungin kanssa yhteisomistuksessa olevaa Fortum Värmeä.

--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti alueittain, TWh  | I/10      | I/09     | 2009      | Edell.    |
|                               |           |          |           | 12        |
|                               |           |          |           | kk        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                         | 3,5       | 3,1      | 8,0       | 8,4       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                        | 4,6       | 4,0      | 9,8       | 10,4      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola                         | 1,8       | 1,8      | 3,7       | 3,7       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                     | 0,7       | 0,5      | 1,4       | 1,6       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      | 10,6      | 9,4      | 22,9      | 24,1      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti, TWh             | I/10      | I/09     | 2009      | Edell.    |
|                               |           |          |           | 12 k      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      | 2,4       | 1,6      | 4,4       | 5,2       |
--------------------------------------------------------------------------------

Electricity Solutions and Distribution

Distribution

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä toimittaa sähköä
kaikkiaan noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja
Virossa.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                     | I/10     | I/09     | 2009      | Edell.   |
|                                 |          |          |           | 12 kk    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                          | 280      | 229      | 800       | 851      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jakeluverkot                  | 230      | 199      | 685       | 716      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alueverkot                    | 40       | 21       | 75        | 94       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                    | 10       | 9        | 40        | 41       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                     | 113      | 81       | 263       | 295      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto   | 102      | 81       | 262       | 283      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa) | 3 419    | 3 090    | 3 299     |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %       |          |          | 8,7       | 9,5      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun       |          |          | 8,6       | 9,1      |
| pääoman tuotto, %               |          |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit              | 29       | 36       | 193       | 186      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                      | 1 132    | 1 184    | 1 088     |          |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron
kokonaismäärät olivat 8,9 (8,2) TWh ja 5,0 (4,8) TWh.

Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 4,2 (4,0) TWh Ruotsissa ja 0,8 (0,8) TWh
Suomessa.

Distribution-liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto oli
ensimmäisellä neljänneksellä 102 miljoonaa euroa eli 21 miljoonaa euroa suurempi
kuin vuotta aiemmin. Kasvun tärkeimmät syyt olivat kylmän sään vuoksi
lisääntynyt myynti ja Ruotsin kruunun vahvistuminen.

Etäluettavien mittarien käyttöönoton suunnittelua 575 000 verkkoasiakkaalle
Suomessa jatkettiin suunnitelman mukaisesti, ja pilottivaihe on ohjelmassa
myöhemmin tänä vuonna. Ruotsissa Capgemini korvasi Cinclus Technologyn
etälukupalvelun toimittajana tammikuussa.

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto jakeluverkoissa,  | I/10     | I/09     | 2009      | Edell.    |
| TWh                            |          |          |           | 12        |
|                                |          |          |           | kk        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                         | 4,7      | 4,4      | 14,0      | 14,3      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                          | 3,2      | 2,9      | 9,4       | 9,7       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja                          | 0,9      | 0,8      | 2,3       | 2,4       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro                           | 0,1      | 0,1      | 0,2       | 0,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                       | 8,9      | 8,2      | 25,9      | 26,6      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönjakeluasiakkaitten          | 31.3.2010          | 31.3.2009           |
| lukumäärä alueittain, tuhansia    |                    |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                            | 882                | 880                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                             | 611                | 606                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                         | 124                | 123                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                          | 1 617              | 1 609               |
--------------------------------------------------------------------------------

Electricity Sales

Electricity Sales -liiketoiminta-alue vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,2
miljoonalle kotitalous- ja yritysasiakkaalle sekä muille sähkön
vähittäismyyjille Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Electricity Sales ostaa
sähkönsä Nord Poolista. Electricity Sales myy noin 70 % volyymistaan
yritysasiakkaille ja 30 % vähittäisasiakkaille.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                      | I/10     | I/09    | 2009    | Edell.     |
|                                  |          |         |         | 12         |
|                                  |          |         |         | kk         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                           | 637      | 469     | 1 449   | 1 617      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti                   | 632      | 462     | 1 417   | 1 587      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                     | 5        | 7       | 32      | 30         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                      | -29      | -21     | 29      | 21         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto    | -13      | -2      | 22      | 11         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)  | 163      | 90      | 125     |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %        |          |         | 28,9    | 18,8       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun        |          |         | 18,6    | 7,3        |
| pääoman tuotto, %                |          |         |         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit               | 0        | 1       | 1       | 0          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                       | 539      | 626     | 611     |            |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä Electricity Sales -liiketoiminta-alueen
sähkönmyynti oli 9,8 (9,7) TWh.

Vertailukelpoisen liikevoiton pieneneminen johtui korkeista hintapiikeistä Nord
Poolissa tammikuun alussa ja helmikuun lopussa, sekä samanaikaisesta erittäin
kylmän sään aiheuttamasta korkeasta kysynnästä. Tämä johti tilapäisesti
tappiollisiin katteisiin asiakassopimuksissa. Ensimmäisen neljänneksen
vertailukelpoiseen liikevoittoon vaikutti negatiivisesti myös
yritysmarkkinasegmentin uudelleenorganisointiin liittyvä kertaluonteinen varaus.
Helmikuussa divisioonassa päätettiin aloittaa yt-neuvottelut
yritysmarkkinasegmentin uudelleenjärjestelemiseksi. Yritysasiakkaiden tuotteiden
ja palvelujen suunniteltu uudistus on jatkoa kuluttajatuotteiden uudistukselle
vuotta aiemmin ja on osa divisioonan kattavaa tehokkuuden parantamisohjelmaa.
Yt-neuvotteluprosessi päätettiin Suomen osalta huhtikuun alussa. Ruotsissa
prosessi saadaan todennäköisesti päätökseen toukokuussa.

Russia

Russia-divisioona koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä.
Se sisältää OAO Fortumin ja Fortumin yli 25 prosentin omistusosuuden TGC-1:ssä.
TGC-1 on osakkuusyhtiö, joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                       | I/10     | I/09    | 2009     | Edell.   |
|                                   |          |         |          | 12 kk    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                            | 244      | 186     | 632      | 690      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti                    | 130      | 103     | 390      | 417      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti                    | 113      | 81      | 219      | 251      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                      | 1        | 2       | 23       | 22       |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA                            | 52       | 25      | 55       | 82       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                       | 32       | 6       | -20      | 6        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto     | 16       | 6       | -20      | -10      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)   | 2 489    | 2 018   | 2 260    |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %         |          |         | 0,0      | 1,2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman |          |         | 0,0      | 0,5      |
| tuotto, %                         |          |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit                | 91       | 21      | 218      | 288      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                        | 4 688    | 7 136   | 4 855    |          |
--------------------------------------------------------------------------------

OAO Fortum toimii Uralin kehittyneillä teollisuusalueilla ja Länsi-Siperian
öljyntuotantoalueilla.

Divisioonan sähkönmyynti vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä oli 5,5 (5,6)
TWh. Samana aikana lämmönmyynti oli yhteensä 11,5 (10,2) TWh.

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä OAO Fortum myi 58 % sähköntuotannostaan
vapautetulla sähkön hinnalla.

--------------------------------------------------------------------------------
| OAO Fortumin keskeiset  | I/10  | I/09   | Muutos | 2009  | Edell. | Muutos  |
| sähkön, kapasiteetin ja |       |        | %      |       | 12 kk  | %       |
| kaasun hinnat           |       |        |        |       |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta       | 817   | 535    | 53     | 633   | 703    | 11      |
| (markkinahinta), Uralin |       |        |        |       |        |         |
| alue, RUB/MWh           |       |        |        |       |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| OAO Fortumin            | 620   | 541    | 15     | 533   | 550    | 3       |
| keskimääräinen          |       |        |        |       |        |         |
| säännelty sähkön hinta, |       |        |        |       |        |         |
| RUB/MWh                 |       |        |        |       |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen          | 168,5 | 189,5  | -11    | 187,3 | 182,5  | -3      |
| säännelty               |       |        |        |       |        |         |
| kapasiteettihinta,      |       |        |        |       |        |         |
| tRUB/MW/kk              |       |        |        |       |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen kaasun   | 2 221 | 1 621  | 37     | 1 782 | 1 931  | 8       |
| rajahinta Uralin        |       |        |        |       |        |         |
| alueella, RUB/1000m³    |       |        |        |       |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Russia-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli 16 (6) miljoonaa euroa
vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoiton kasvu on pääasiassa
seurausta tehokkuusohjelmasta. Sähkön ja lämmön myyntikatteet paranivat hieman
vuodentakaisesta.

OAO Fortumin liiketoiminta on tyypillisesti hyvin kausiluonteista: sen tulos on
yleensä vahvin vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä.

Venäjän sähköreformi etenee. Tammikuun 2010 alusta lähtien 60 % Venäjän kaikesta
sähköntuotannosta on myyty kilpailluilla markkinoilla. Osuus nousee 80 %:iin
heinäkuun 2010 alussa. Sähkön tukkumarkkinoiden odotetaan vapautuvan kokonaan
vuoden 2011 alussa.

Tällä hetkellä arviolta kolmasosa Fortumin liikevaihdosta Venäjällä muodostuu
kapasiteettitariffimaksuista, joita sähköntuottajalle maksetaan sen käytössä
olevan tuotantokapasiteetin perusteella. Venäjän hallitus on hyväksynyt pitkän
aikavälin kapasiteettimarkkinoiden säännöt. Vuonna 2011 käynnistyvien
kapasiteettimarkkinoiden hintaparametrit hyväksyttiin huhtikuussa ensimmäisen
neljänneksen raportointijakson jälkeen.

Vuoden 2007 jälkeen investointivelvoitesopimusten (Capacity Supply Agreement)
perusteella rakennetulle tuotantokapasiteetille maksetaan korkeampaa hintaa 10
vuoden ajan kuin vanhemmalle kapasiteetille. Uuden kapasiteetin hinnat asetetaan
tasolle, jolla sijoitusten tuotto on taloudellisesti riittävällä tasolla. Vanha
kapasiteetti kilpailee kapasiteettimarkkinoilla.

OAO Fortumin tehokkuusparannusohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti.
Vuosittaisten tehokkuusparannusten odotetaan kasvavan noin 100 miljoonaan euroon
vuoteen 2011 mennessä.

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä osakkeiden myynnit

Investoinnit käyttöomaisuuteen vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä olivat
216 (181) miljoonaa euroa. Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 196 (150)
miljoonaa euroa.

Vuonna 2010 Fortum suunnittelee ottavansa käyttöön uutta sähkön- ja
lämmöntuotantokapasiteettia seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
|                   | Tyyppi       | Sähkö, MW   | Lämpö, MW   | Käytettävissä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat              |              |             |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Czestochowa,      | CHP bio,     | 65          | 120         | III/2010      |
| Puola             | hiili        |             |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pärnu, Viro       | CHP bio,     | 20          | 45          | 2010 lopussa  |
|                   | turve        |             |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power             |              |             |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoimalaitoste | Vesivoima    | 20-30       |             | 2010          |
| n perusparannus   |              |             |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia            |              |             |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tjumen 1          | CCGT, kaasu  | 230         |             | III/2010      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tobolsk           | CCGT, kaasu  | 200         |             | III/2010      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tseljabinsk 3     | CCGT, kaasu  | 220         |             | IV/2010       |
--------------------------------------------------------------------------------


POWER

TVO:n varsinainen yhtiökokous päätti maaliskuussa 2010 yksityisestä annista
yhtiön B-sarjan osakkeenomistajille. Annilla yhtiön osakepääomaa korotetaan 79,3
miljoonalla eurolla. Fortumin osuus osakepääoman korotuksesta on enintään 19,8
miljoonaa euroa. Merkintähinta maksetaan vuonna 2010 TVO:n hallituksen
päättämänä päivänä. Osakepääoman korotus on alkuperäisen suunnitelman mukainen
ja on osa Fortumin 180 miljoonan euron osakepääomasitoumusta Olkiluoto 3
-projektin rahoittamiseksi.

HEAT

Tammikuussa 2010 Fortum osti Nokialla sijaitsevan yhdistetyn sähkön- ja
lämmöntuotantolaitoksen. Voimalaitoksen lämmön tuotantokapasiteetti on noin 85
MW ja sähköntuotantokapasiteetti 70 MW sähköä.

Helmikuussa Fortum päätti investoida uuteen jätekäyttöiseen CHP-laitokseen
Klaipedassa Liettuassa. Investoinnin arvo on noin 140 miljoonaa euroa.
Voimalaitoksen suunnitellaan olevan kaupallisessa käytössä vuoden 2013 lopussa.
Uusi voimalaitos käyttää polttoaineenaan kunnallis- ja teollisuusjätettä sekä
biomassaa. Laitoksen tuotantokapasiteetti on noin 50 MW lämpöä ja 20 MW sähköä.

Fortumin omistamien ruotsalaisen kaasunsiirtoyhtiön Swedegas AB:n osakkeiden
myynti saatettiin päätökseen helmikuussa. Myyntivoitto sisältyy divisioonan
kertaluonteisiin eriin.

CHP-projektit Pärnussa Virossa ja Czechostowassa Puolassa jatkuivat. Pärnun
laitoksen odotetaan aloittavan kaupallisen tuotannon joulukuussa 2010 ja
Czechostowan syksyllä 2010.

DISTRIBUTION

Helmikuun alussa Fortum myi 49 %:n osuutensa Karlskoga Energi & Miljössä
Ruotsissa Karlskogan kunnalle noin 42 miljoonalla eurolla. Myyntivoitto sisältyy
divisioonan kertaluonteisiin eriin.

EU:n kolmas energiamarkkinapaketti saatettiin voimaan syyskuun alussa 2009.
Paketin yhtenä seurauksena Fortum joutuu myymään 25 %:n omistusosuutensa
kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:ssä viimeistään vuoden 2012 alussa. Fortum tutkii
vaihtoehtoja Fingridin osakkeiden myynnille. Tällä hetkellä Fortum ennakoi, että
Fingridin osakkeiden myyntiprosessi toteutuu vuoden 2010 aikana.

RUSSIA

Fortum myi osakkeensa Federal Grid Companyssa (Fortumin omistusosuus oli
0,119 %) ja Kurgan Generating Companyssa (49 % äänioikeuksista) Venäjällä vuoden
2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Myyntivoitot sisältyvät divisioonan
kertaluonteisiin eriin.

OAO Fortumin meneillään oleva investointiohjelma nostaa
sähköntuotantokapasiteetin nykyisestä noin 2 800 MW:sta 5 100 MW:iin. Ohjelman
loppuosan arvo huhtikuusta 2010 eteenpäin maaliskuun 2010 lopun
valuuttakursseilla laskettuna on arviolta 1,8 miljardia euroa.

Fortum on vahvistanut sitoutuneensa OAO Fortumin investointiohjelman
toteuttamiseen. Kolme ensimmäistä projektia valmistuu käyttöön kuluvana vuonna.
Yhteistyössä Venäjän viranomaisten kanssa arvioidaan parhaillaan mahdollisuutta
lykätä eräitä hankkeita 1-3 vuodella.

Rahoitus

Nettovelka supistui ensimmäisen neljänneksen aikana 290 miljoonalla eurolla
5 679 miljoonaan euroon (vuoden 2009 lopussa: 5 969 miljoonaa euroa). Nettovelan
väheneminen johtuu pääasiassa vahvasta liiketoiminnan rahavirrasta.

Maksuvalmius parani ensimmäisellä neljänneksellä. Neljänneksen lopussa konsernin
likvidit varat olivat yhteensä 1 498 miljoonaa euroa (vuoden 2009 lopussa: 890
miljoonaa euroa). Likvideihin varoihin kuuluvat OAO Fortumin käteisvarat ja
pankkitalletukset, noin 583 miljoonaa euroa (vuoden 2009 lopussa: 632 milj.
euroa). Likvidien varojen lisäksi Fortumilla oli käytettävissään noin 2,9
miljardia euroa nostamattomia valmiusluottoja.

Fortum maksoi osingot osakkeenomistajilleen raportointikauden jälkeen 8.4.2010.
Maksetut osingot olivat yhteensä noin 888 miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut ensimmäisellä neljänneksellä olivat 27 (32)
miljoonaa euroa. Nettorahoituskuluihin on kirjattu johdannaisten käyvän arvon
muutoksia 11 (11) miljoonaa euroa.

Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde edellisiltä 12 kuukaudelta oli 2,3
(vuoden 2009 lopussa: 2,6). Osinkokorjattu EBITDA edellisiltä 12 kuukaudelta
olisi ollut 2,7.

Moody'sin Fortum Oyj:lle antama pitkäaikainen luottoluokitus oli A2 (vakaat
näkymät) ja Standard & Poorsin luokitus A (vakaat näkymät).

Osakkeet ja osakepääoma

Fortum Oyj:n osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsinki -pörssissä vuoden 2010
ensimmäisellä neljänneksellä oli 141,4 (155,1) miljoonaa osaketta arvoltaan 2
659 miljoonaa euroa. Fortumin markkina-arvo neljänneksen viimeisen pörssipäivän
päätöskurssin mukaan laskettuna oli 16 088 miljoonaa euroa. Neljänneksen korkein
noteeraus Fortum Oyj:n osakkeille NASDAQ OMX Helsinki -pörssissä oli 19,92 euroa
ja alin 17,77 euroa. Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi oli 18,77 euroa.
Neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 18,11 (14,35) euroa.

Neljänneksen lopussa Fortum Oyj:n osakepääoma oli 3 046 185 953 euroa ja
rekisteriin merkittyjen osakkeiden kokonaismäärä 888 367 045. Neljänneksen
lopussa Fortum Oyj ei omistanut omia osakkeitaan.

Suomen valtion omistusosuus Fortumista 31.3.2010 oli 50,8 %.
Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 29,6
%.

Fortumin hallituksella ei ole yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä valtuuksia
vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai uusien
osakkeiden liikkeelle laskemiseksi.

Konsernin henkilöstö

Jakson lopussa henkilöstön määrä oli 11 290 (vuoden 2009 lopussa:11 613).

Tutkimus ja kehitys

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä Fortum ja Seabased Industry saivat
Ruotsin energiaviranomaiselta myönteisen investointitukipäätöksen
aaltovoimahankkeelle Ruotsin länsirannikolla. Tukipäätös tarkoittaa, että
virasto rahoittaa noin 14 miljoonaa euroa yhteensä noin 25 miljoonan euron
investoinnista. Fortum jatkaa valmisteluja lopullisen investointipäätöksen
tekemiseksi.

Fortum osallistuu laajaan TEKESin rahoittamaan bioenergian kehitysprojektiin
yhdessä Metson, UPM:n ja VTT:n kanssa. Projektissa saavutettiin merkittävä
välitavoite, kun bioöljyä (pyrolyysiöljyä) tuotettiin suuressa mittakaavassa
integroidussa CHP-laitoksessa Tampereella ja testipolttoja suoritettiin Fortumin
Masalan lämpövoimalassa.

Liikenteen sähköistämiseen tähtäävä tutkimus- ja kehitystoiminta oli myös
aktiivista Fortumissa. Valmet Automotiven kanssa rakennettiin sähkökäyttöinen
konseptiauto, joka lanseerattiin ja esiteltiin Geneven autonäyttelyssä
maaliskuussa 2010.


Yhtiökokous

Fortumin 25.3.2010 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi
emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2009, myönsi Fortumin
hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta
2009 sekä päätti maksaa osinkoa 1,00 euroa osakkeelta vuodelta 2009. Osingonjaon
täsmäytyspäivä oli 30.3.2010, ja osinko maksettiin 8.3.2010.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Matti
Lehti, Sari Baldauf, Esko Aho, Ilona Ervasti-Vaintola, Birgitta
Johansson-Hedberg ja Christian Ramm-Schmidt. Uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin Joshua Larsson. Matti Lehti valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja
Sari Baldauf varapuheenjohtajaksi. Nyt valitun hallituksen toimikausi kestää
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Näkymät

AVAINTEKIJÄT JA RISKIT

Fortumin tuloksen kannalta tärkein tekijä on sähkön tukkuhinta. Tukkuhinnan
kehityksen avaintekijöitä ovat tarjonnan ja kysynnän tasapaino, polttoaineiden
ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat sekä vesitilanne. Lisäksi Ruotsin
kruunun ja Venäjän ruplan vaihtokurssit vaikuttavat Fortumin tulokseen.
Valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuvat muuntovaikutukset taseessa kirjataan
Fortumin omaan pääomaan.

Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille
ja operatiivisille riskeille. Lisätietoja Fortumin riskeistä ja
riskienhallinnasta on esitetty Fortumin vuoden 2009 toimintakertomuksessa sekä
konsernin tilinpäätöksessä.

MARKKINAKYSYNTÄ

Talouden taantuma on vaikuttanut markkinoihin Fortumin toiminta-alueella. Tämä
saattaa kasvattaa Fortumin vastapuoliriskiä. Sähkönkulutus saattaa jäädä
alhaiselle tasolle Pohjoismaissa ja Venäjällä. Tällä hetkellä Fortum odottaa
sähkönkysynnän Pohjoismaissa palautuvan vuoden 2008 tasolle vuoteen 2012-2014
mennessä. Sähkön osuus energian kokonaiskulutuksesta jatkaa kasvuaan.

VENÄJÄ

Yksi tärkeimmistä OAO Fortumin hankintaan liittyvistä oletuksista on Venäjän
sähkömarkkinoiden uudistuksen jatkuminen. Kilpailluilla hinnoilla myydyn sähkön
osuutta nostettiin suunnitelman mukaisesti 50 %:sta 60 %:iin tammikuussa 2010,
ja se nousee 80 %:iin heinäkuun 2010 alusta lähtien. Sähkön tukkumarkkinoiden
odotetaan vapautuvan kokonaan vuoteen 2011 mennessä.

Pitkän aikavälin kapasiteettimarkkinoiden säännöt ovat Venäjän hallituksen
hyväksymät, ja hintaparametrit hyväksyttiin huhtikuussa 2010. Sääntöjen mukaan
uudelle kapasiteetille odotetaan maksettavan huomattavasti korkeampaa hintaa
kuin vanhalle kapasiteetille 10 vuoden ajan.

Kaasun keskimääräinen säännelty hinta nousi 24 % vuoden 2010 ensimmäisellä
neljänneksellä verrattuna vuoteen 2009 ja sen odotetaan pysyvän samalla tasolla
loppuvuoden 2010. Tämänhetkisen virallisen suunnitelman mukaan säänneltyä kaasun
hintaa nostetaan 15 % vuonna 2011. Säännelty sähkön hinta on vuositasolla
sidottu säänneltyyn kaasun hintaan ja inflaatioon.

Venäjän hallitus arvioi parhaillaan sähköntuotantoyhtiöiden investointiohjelmia
Venäjän talouden elpymisestä johtuvan sähkön lisääntyneen kysynnän näkökulmasta.
Fortum on vahvistanut sitoutumisensa OAO Fortumin investointiohjelman
toteuttamiseen, joskin alkuperäiseen aikatauluun on tehty pieniä tarkistuksia.

Vuosittaisten tehokkuusparannusten odotetaan kasvavan noin 100 miljoonaan euroon
vuonna 2011.

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT

Fortum arvioi vuotuisten käyttöomaisuusinvestointiensa seuraavien 4-5 vuoden
aikana olevan noin 0,8-1,2 miljardia euroa. Fortumin nykyinen ennuste
käyttöomaisuusinvestoinneista vuonna 2010 on vaihteluvälin ylärajaa suurempi;
joitakin alun perin vuodelle 2009 suunniteltuja investointeja erityisesti
Venäjällä on siirretty vuodelle 2010.

SUOJAUS

Huhtikuun 2010 lopussa sähkön futuurihinta Nord Poolissa loppuvuodelle 2010 oli
noin 46 euroa/MWh. Samaan aikaan sähkön futuurihinta vuodelle 2011 oli noin 44
euroa/MWh ja vuodelle 2012 noin 43 euroa/MWh. Hiilen (ICE Rotterdam)
futuurihinta loppuvuodelle 2010 puolestaan oli noin 84 Yhdysvaltain dollaria
tonnilta ja päästöoikeuksien (EUA) markkinahinta loppuvuodelle 2010 noin 15
euroa hiilidioksiditonnilta.

Huhtikuun 2010 loppupuolella Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 9 TWh
keskimääräistä pienemmät ja 4 TWh alle vuoden 2009 vastaavan tason.

Fortumin Power-divisioonan toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinnat,
Fortumin joustavan tuotantorakenteen käytettävyys ja käyttö sekä valuuttojen
kurssivaihtelut. Jos sähköntuotantolähteiden suhteellisissa osuuksissa
tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia ei oteta huomioon, 1 euron muutos
megawattituntia kohti Power-divisioonan toteutuneessa sähköntukkumyyntihinnassa
Pohjoismaissa johtaa noin 50 miljoonan euron muutokseen Fortumin vuotuisessa
liikevoitossa.

Maaliskuun 2010 lopussa Power-divisioonan arvioidusta sähkön tukkumyynnistä
Pohjoismaissa oli suojattu noin 75 % noin 44 euroon/MWh loppuvuodeksi 2010.
Kalenterivuodeksi 2011 divisioonan arvioidusta sähkön tukkumyynnistä
Pohjoismaissa oli suojattu noin 45 % noin 43 euroon/MWh.

Raportoidut suojaukset voivat vaihdella huomattavasti Fortumin
sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimien mukaan. Suojaukset tehdään
pääasiassa rahoitussopimuksilla, joista useimmat ovat Nord Poolissa
kaupankäynnin kohteena olevia forward-sopimuksia tai vakioituja futuureja,
joihin kuuluu useita erilaisia tuotteita ja maturiteetteja.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja
viimeisellä neljänneksellä.

Fortum aloitti vuoden 2010 vahvasti. Yhtiöllä on joustava, kustannustehokas ja
ilmastomyötäinen tuotantorakenne. Fortumin taloudellinen asema ja maksuvalmius
ovat vahvoja.


Espoo, 26.4.2010
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Tapio Kuula, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 4112
Juha Laaksonen,
talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519

Fortumin sijoittajasuhteet, puh. +358 10 452 4138 / investors@fortum.com

Tiivistetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34,
osavuosikatsaukset ‑standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei ole
tilintarkastettu.

Tulostiedotus vuonna 2010:
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 16.7.2010 noin klo 9.00.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 21.10.2010 noin klo 9.00

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com

Osavuosikatsaukseen liittyvää lisätietoa, mukaan lukien vuosineljännestaulukot,
on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.


OSAVUOSIKATSAUKSEN SISÄLTÖ

Sivu
18 Lyhennetty konsernin tuloslaskelma
20 Lyhennetty konsernin tase
21 Lyhennetty laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
22 Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma
23 Muutokset nettovelassa ja tunnusluvuissa
24 Lyhennetyn osavuosikatsauksen liitetiedot
36 Tunnuslukujen laskentakaavat
38 Markkinatilanne
39 Tuotanto- ja myyntivolyymit
40 Osavuosikatsauksen liite


--------------------------------------------------------------------------------
| FORTUM-KONSERNI               |   |      |       |       |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| TAMMIKUU-MAALISKUU 2010       |   |      |       |       |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton            |   |      |       |       |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN          |   |      |       |       |        |          |
| TULOSLASKELMA                 |   |      |       |       |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                   |   | Liit | I/201 | I/200 |   2009 | Edellise |
|                               |   |    e |     0 |     9 |        |       t  |
|                               |   |      |       |       |        |    12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                   |   |    4 | 1 947 | 1 632 |  5 435 |    5 750 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot                   |   |      |    37 |    18 |     84 |      103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut       |   |      |  -917 |  -656 | -2 027 |   -2 288 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut               |   |      |  -130 |  -130 |   -495 |     -495 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset   |   |   4, |  -137 |  -122 |   -510 |     -525 |
|                               |   |   12 |       |       |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut                    |   |      |  -149 |  -140 |   -599 |     -608 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoisuuteen         |   |      |    73 |    -3 |   -106 |      -30 |
| vaikuttavat erät              |   |      |       |       |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                   |   |      |   724 |   599 |  1 782 |    1 907 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja            |   |   4, |    16 |   -33 |     21 |       70 |
| yhteisyritysten tuloksesta    |   |   13 |       |       |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut                    |   |      |   -47 |   -68 |   -241 |     -220 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot                   |   |      |    17 |    31 |     98 |       84 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten käyvän arvon    |   |      |    11 |    11 |     -1 |       -1 |
| muutokset                     |   |      |       |       |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät - netto     |   |      |    -8 |    -6 |    -23 |      -25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut      |   |      |   -27 |   -32 |   -167 |     -162 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja           |   |      |   713 |   534 |  1 636 |    1 815 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                     |   |    9 |  -130 |  -111 |   -285 |     -304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto                 |   |      |   583 |   423 |  1 351 |    1 511 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:                 |   |      |       |       |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille         |   |      |   559 |   406 |  1 312 |    1 465 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille          |   |      |    24 |    17 |     39 |       46 |
| omistajille                   |   |      |       |       |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                               |   |      |   583 |   423 |  1 351 |    1 511 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos (euroa   |   |   10 |        |        |        |        |
| per osake)                    |   |      |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton                 |   |      |   0,63 |   0,46 |   1,48 |   1,65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu                   |   |      |   0,63 |   0,46 |   1,48 |   1,65 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                     |   | I/201 | I/2009 |   2009 |   Edelliset  |
|                                 |   |     0 |        |        |        12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto   |   |   651 |    602 |   1888 |         1937 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät            |   |    46 |      4 |     29 |           71 |
| (luovutusvoitot ja -tappiot)    |   |       |        |        |              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulevaisuuden kassavirtoja       |     36 |       4 |     -76 |          -44 |
| suojaavien johdannaisten käyvän  |        |         |         |              |
| arvon muutokset                  |        |         |         |              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuoltorahastoon liittyvä    |      -9 |     -11 |     -59 |      -57 |
| oikaisu                             |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat   |      73 |      -3 |    -106 |      -30 |
| erät                                |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                         |     724 |     599 |   1 782 |    1 907 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin laaja          |        |          |         |          |
| tuloslaskelma                       |        |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                         | I/2010 |   I/2009 |    2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto                       |    583 |      423 |   1 351 |    1 596 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät           |        |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaukset              |        |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutokset              |     27 |      192 |    -195 |      453 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot tuloslaskelmaan             |      8 |      -23 |    -218 |      160 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot                             |     -5 |        5 |      -4 |       -4 |
| vaihto-omaisuuteen/aineellisiin     |        |          |         |          |
| hyödykkeisiin                       |        |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                               |    -11 |      -43 |     108 |     -168 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettosijoitusten suojaus            |        |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutokset              |     -4 |       -1 |     -25 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                               |      1 |        - |       6 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat     |        |          |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutokset              |      - |        - |       0 |       -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                          |    313 |     -214 |      21 |     -621 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten muista       |    -51 |       -3 |     -37 |    -628 |
| laajan tuloksen eristä 1)            |        |          |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset            |     |    |      2 |       -4 |       1 |       1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen      |     |    |    280 |      -91 |    -343 |    -808 |
| erät, verojen jälkeen     |     |    |        |          |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos yhteensä      |     |    |    863 |      332 |   1 008 |     788 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen           |     |    |        |          |         |         |
| jakautuminen              |     |    |        |          |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille     |     |    |    813 |      342 |     971 |     797 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille      |     |    |     50 |      -10 |      37 |      -9 |
| omistajille               |     |    |        |          |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |     |    |    863 |      332 |   1 008 |     788 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Josta Hafslund ASA:n   |     |    |        |          |         |         |
| omistamien REC:n          |     |    |        |          |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeiden käyvän arvon         |    |    -52 |       -4 |     -37 |    -667 |
| muutosta ml. muuntoerot         |    |        |          |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN TASE        |   |     |   |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                      |   | Lii |   | 31.3.20 | 31.3.20 | 31.12.2 |
|                                  |   |  te |   |      10 |      09 |     009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                            |   |     |   |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat           |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet        |       12 |       413 |       370 |       391 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja        |       12 |    13 522 |    11 954 |    12 855 |
| kalusto                       |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja          |     4,13 |     2 157 |     2 100 |     2 188 |
| yhteisyrityksissä             |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion                 |       16 |       575 |       571 |       570 |
| ydinjätehuoltorahastosta      |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat etuuspohjaisista        |          |        62 |        63 |        59 |
| eläkejärjestelyistä           |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset            |          |        67 |        56 |        69 |
| sijoitukset                   |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset   |          |        59 |         3 |        47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit        |        6 |       213 |       516 |       195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset      |          |     1 011 |       753 |       918 |
| saamiset                      |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä  |          |    18 079 |    16 386 |    17 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat           |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus               |          |       356 |       388 |       447 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit        |        6 |       168 |       718 |       182 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut        |          |     1 217 |     1 176 |     1 030 |
| saamiset                      |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Pankkitalletukset          |          |       395 |       835 |       397 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Rahat ja pankkisaamiset    |          |     1 103 |     2 206 |       493 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat                |       15 |     1 498 |     3 041 |       890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä  |          |     3 239 |     5 323 |     2 549 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                |          |    21 318 |    21 709 |    19 841 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                         |       |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |       |         |           |           |
| pääoma                             |       |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                        |    14 |   3 046 |     3 045 |     3 046 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                   |       |      73 |        73 |        73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat              |       |   4 719 |     4 512 |     4 762 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oman pääoman erät             |       |     121 |       661 |       153 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                           |       |   7 959 |     8 291 |     8 034 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomat omistajat       |       |     506 |       438 |       457 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                |       |   8 465 |     8 729 |     8 491 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA                      |       |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma        |       |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen pitkäaikainen vieras    |    15 |   5 833 |     6 978 |     6 002 |
| pääoma                             |       |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit             |     6 |     157 |       128 |       191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat           |       |   1 814 |     1 830 |     1 750 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät varaukset    |    16 |     575 |       571 |       570 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varaukset                     |       |     230 |       192 |       209 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet                   |       |      23 |        48 |        23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen vieras pääoma    |       |     464 |       459 |       472 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma        |       |   9 096 |    10 206 |     9 217 |
| yhteensä                           |       |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma        |       |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen lyhytaikainen vieras    |    15 |   1 344 |     1 697 |       857 |
| pääoma                             |       |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit             |     6 |     425 |       115 |       276 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen     |       |   1 988 |       962 |     1 000 |
| vieras pääoma                      |       |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma        |       |   3 757 |     2 774 |     2 133 |
| yhteensä                           |       |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma yhteensä             |       |  12 853 |    12 980 |    11 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras pääoma        |       |  21 318 |    21 709 |    19 841 |
| yhteensä                           |       |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|        | Osake | Ylikur | Kertyneet  |  Muut oman   | Emoyh | Määrä |    Oma |
|        |     - | ssi-ra | voittovara | pääoman erät |  tiön | ys-va | pääoma |
|        | pääom |  hasto |     t      |              | omist | llatt | yhteen |
|        |     a |        |            |              |  ajat |  omat |     sä |
|        |       |        |            |              |       | omist |        |
|        |       |        |            |              |       |  ajat |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. |      |       | Kert | Muun | Kass | Muut | Muu |      |      |       |
| euroa |      |       | ynee | toer | avir | laaj |   t |      |      |       |
|       |      |       |    t |   ot | ta-s |   an | laa |      |      |       |
|       |      |       | voit |      | uoja | tulo | jan |      |      |       |
|       |      |       | tova |      | ukse | ksen | tul |      |      |       |
|       |      |       |  rat |      |    t | erät | oks |      |      |       |
|       |      |       |      |      |      |      |  en |      |      |       |
|       |      |       |      |      |      |      | erä |      |      |       |
|       |      |       |      |      |      |      |   t |      |      |       |
|       |      |       |      |      |      |      | osa |      |      |       |
|       |      |       |      |      |      |      | kku |      |      |       |
|       |      |       |      |      |      |      | us- |      |      |       |
|       |      |       |      |      |      |      | yht |      |      |       |
|       |      |       |      |      |      |      | iöi |      |      |       |
|       |      |       |      |      |      |      | ssä |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   |    3 |  73 |    5 |  -567 |   21 |   1 |  131 | 8 034 |  457 | 8 491 |
| pääom |  046 |     |  329 |       |      |     |      |       |      |       |
| a     |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| 31.12 |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| .2009 |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaude |      |     |  559 |       |      |     |      |   559 |   24 |   583 |
| n     |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| tulos |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muunt |      |     |      |   284 |    6 |     |    6 |   296 |   29 |   325 |
| oerot |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaude |      |     |    2 |       |   16 |  -3 |  -57 |   -42 |   -3 |   -45 |
| n     |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| muut  |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| laaja |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| n     |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| tulok |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| sen   |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| erät  |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja |      |     |  561 |   284 |   22 |  -3 |  -51 |   813 |   50 |   863 |
| tulos |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| yhtee |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| nsä   |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osing |      |     | -888 |       |      |     |      |  -888 |      |  -888 |
| onjak |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| o     |      |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osingo |       |      |       |        |                  0 |      |       0 |
| njako  |       |      |       |        |                    |      |         |
| määräy |       |      |       |        |                    |      |         |
| svalla |       |      |       |        |                    |      |         |
| ttomil |       |      |       |        |                    |      |         |
| le     |       |      |       |        |                    |      |         |
| omista |       |      |       |        |                    |      |         |
| jille  |       |      |       |        |                    |      |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset       |    |       |       |     |         |    0 |   -1 |      -1 |
| yrityshankintoj |    |       |       |     |         |      |      |         |
| en yhteydessä   |    |       |       |     |         |      |      |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |  3 046 |  73 |    5 |  -283 |   43 |  -2 |   80 | 7 959 |  506 | 8 465 |
| pää |        |     |  002 |       |      |     |      |       |      |       |
| oma |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| 31. |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| 3.2 |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| 010 |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |  3 044 |  73 |    4 |  -576 |  321 |  36 |  168 | 7 954 |  457 | 8 411 |
| pää |        |     |  888 |       |      |     |      |       |      |       |
| oma |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| 31. |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| 12. |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| 200 |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| 8   |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kau |        |     |  406 |       |      |     |      |   406 |   17 |   423 |
| den |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| tul |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| os  |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu |        |     |      |  -200 |    0 |     |   13 |  -187 |  -14 |  -201 |
| nto |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| ero |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| t   |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kau |        |     |      |       |  140 |  -1 |  -16 |   123 |  -13 |   110 |
| den |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| muu |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| t   |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| laa |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| jan |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| tul |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| oks |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| en  |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| erä |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| t   |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laa |        |     |  406 |  -200 |  140 |  -1 |   -3 |   342 |  -10 |   332 |
| ja  |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| tul |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| os  |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| yht |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| een |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| sä  |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osi |        |     |      |       |      |     |      |     - |      |     - |
| ngo |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| nja |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
| ko  |        |     |      |       |      |     |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako            |       |      |       |     |     - |       |      - |
| määräysvallattomille   |       |      |       |     |       |       |        |
| omistajille            |       |      |       |     |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset       |    -6 |       |      |       |     |   -6 |    -9 |    -15 |
| yrityshankintoj |       |       |      |       |     |      |       |        |
| en yhteydessä   |       |       |      |       |     |      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Käy |    1 |     |       |      |       |      |      |     1 |      |     1 |
| tet |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| yt  |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| opt |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| io- |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| oik |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| eud |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| et  |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| 1)  |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |    3 |  73 | 5 288 | -776 |   461 |   35 |  165 | 8 291 |  438 | 8 729 |
| pää |  045 |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| oma |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| 31. |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| 3.2 |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| 009 |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |    3 |  73 | 4 888 | -576 |   321 |   36 |  168 | 7 954 |  457 | 8 411 |
| pää |  044 |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| oma |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| 31. |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| 12. |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| 200 |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| 8   |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kau |      |     | 1 312 |      |       |      |      | 1 312 |   39 | 1 351 |
| den |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| tul |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| os  |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu |      |     |       |    9 |    -4 |      |   28 |    33 |   12 |    45 |
| nto |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| ero |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| t   |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden     |     |     6 |      |  -296 |  -19 |  -65 |  -374 |  -14 |  -388 |
| muut       |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| laajan     |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| tuloksen   |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| erät       |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laa |      |     | 1 318 |    9 |  -300 |  -19 |  -37 |   971 |   37 | 1 008 |
| ja  |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| tul |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| os  |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| yht |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| een |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| sä  |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osi |      |     |  -888 |      |       |      |      |  -888 |      |  -888 |
| ngo |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| nja |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| ko  |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako                  |      |      |    |   |     0 |   -19 |    -19 |
| määräysvallattomille         |      |      |    |   |       |       |        |
| omistajille                  |      |      |    |   |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset     |     -5 |         |      |      |     |   -5 |   -18 |    -23 |
| yrityshankint |        |         |      |      |     |      |       |        |
| ojen          |        |         |      |      |     |      |       |        |
| yhteydessä    |        |         |      |      |     |      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Käy |    2 |     |    16 |      |       |  -16 |      |     2 |      |     2 |
| tet |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| yt  |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| opt |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| io- |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| oik |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| eud |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| et  |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| 1)  |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma |    3 |  73 | 5 329 | -567 |    21 |    1 |  131 | 8 034 |  457 | 8 491 |
| pää |  046 |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| oma |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| 31. |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| 12. |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| 200 |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
| 9   |      |     |       |      |       |      |      |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Viimeisen optio-ohjelman (2002B) merkintäajan päättymisen 1.5.2009        |
| kirjanpitokäsittelyn vaikutus omassa pääomassa.                              |
--------------------------------------------------------------------------------

Muuntoerot
Muuntoerot vaikuttivat emoyhtiön omistajille kuuluvaan osuuteen omasta pääomasta
296 miljoonaa euroa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä (I/2009: -187)
sisältäen Ruotsin ja Norjan kruunujen sekä Venäjän ruplan nettovaikutuksen
yhteensä 289 miljoonaa (I/2009: -178). Osa muuntoerosta syntyy, kun Hafslundin
omistamat Norjan kruunun määräiset RECin osakkeet arvostetaan käypään arvoon.
Arvostuksen vaikutus, 3 miljoonaa euroa (I/2009: 12), näytetään yhdessä
osakkuusyhtiöiden muiden laajan tuloksen erien kanssa.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot muunnetaan euroiksi käyttäen
tuloslaskelman osalta keskikurssia ja taseen osalta tilinpäätöspäivän kurssia.
Kurssiero, joka syntyy muunnosta euroiksi, kirjataan omaan pääomaan. Katso
lisätietoja käytetyistä kursseista liitetiedosta 8 Valuuttakurssit.

Kassavirtasuojaukset
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kassavirtasuojausten käyvän arvon
muutoksista oli 16 miljoonaa euroa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä
(I/2009: 140), ja se liittyi lähinnä sähkön hinnan suojaamiseen. Kun sähkön
hinta on alhaisempi/korkeampi kuin suojaushinta, vaikutus omaan pääomaan on
positiivinen/negatiivinen.

Osingonjako
Vuoden 2009 osingonjaosta päätettiin yhtiökokouksessa 25.3.2010. Osinko
vähennettiin kertyneistä voittovaroista ja kirjattiin muuhun lyhytaikaiseen
vieraaseen pääomaan vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Osinko maksettiin
8.4.2010.

Vuoden 2008 osingonjaosta päätettiin yhtiökokouksessa 7.4.2009. Koska päätös
tehtiin vuoden 2009 toisen neljänneksen aikana, osingonjakopäätöksellä ei ollut
vaikutusta vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaukseen.


--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN               |    |        |        |        |         |
| RAHAVIRTALASKELMA                  |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              |   | Lii |    | I/2010 | I/2009 |   2009 | Edellis |
|                          |   |  te |    |        |        |        |     et  |
|                          |   |     |    |        |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen        |   |     |    |    861 |    721 |  2 292 |   2 432 |
| poistoja (Käyttökate)    |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja kulut,    |   |     |    |    -67 |      1 |     46 |     -22 |
| joihin ei liity maksua   |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät ja          |   |     |    |   -177 |    139 |    146 |    -170 |
| toteutuneet kurssierot   |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät      |   |     |    |    -82 |    -14 |   -239 |    -307 |
| verot                    |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen          |   |     |    |    535 |    847 |  2 245 |   1 933 |
| käyttöpääoman muutosta   |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos     |   |     |    |    -14 |    -25 |     19 |      30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta |   |     |    |    521 |    822 |  2 264 |   1 963 |
| yhteensä                 |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta  |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinn |   |    4, 12 |   -223 |   -180 |   -845 |    -888 |
| it 1)                    |   |          |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut tytäryhtiöosakkeet  |   7 |    |      0 |    -19 |    -27 |      -8 |
| pl. hankittujen yhtiöiden    |     |    |        |        |        |         |
| rahavarat                    |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut                 |   |  13 |    |      - |    -31 |    -58 |     -27 |
| osakkuusyritysosakkeet   |   |     |    |        |        |        |         |
| 2)                       |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden osakkeiden        |   |     |    |      0 |      0 |     -2 |      -2 |
| hankinnat                |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit |   |     |    |      2 |      1 |     48 |      49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryhtiöosakkeet    |   7 |    |      - |     11 |     11 |       - |
| pl. myytyjen yhtiöiden       |     |    |        |        |        |         |
| rahavarat                    |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt                   |   |  13 |    |    106 |      0 |      2 |     108 |
| osakkuusyritysosakkeet   |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden osakkeiden        |   |     |    |     11 |      - |      1 |      12 |
| myynnit                  |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden sijoitusten       |   |     |    |    -31 |    -19 |   -104 |    -116 |
| muutos                   |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta  |   |     |    |   -135 |   -237 |   -974 |    -872 |
| yhteensä                 |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen          |   |     |    |    386 |    585 |  1 290 |   1 091 |
| rahoitusta               |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta    |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkojen muutos          |   |     |    |    175 |  1 207 |   -758 |  -1 790 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako yhtiön       |   |     |    |      - |      - |   -888 |    -888 |
| osakkeenomistajille      |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät        |   |     |    |     -5 |     13 |    -25 |     -43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta    |   |     |    |    170 |  1 220 | -1 671 |  -2 721 |
| yhteensä                 |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelman mukainen       |   |     |    |        |        |        |         |
| likvidien                |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| varojen muutos           |   |     |    |    556 |  1 805 |   -381 |  -1 630 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat kauden    |   |     |    |    890 |  1 321 |  1 321 |   3 041 |
| alussa                   |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssierot       |   |     |    |     52 |    -85 |    -50 |      87 |
| likvideissa varoissa     |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat kauden    |   |     |    |  1 498 |  3 041 |    890 |   1 498 |
| lopussa                  |   |     |    |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
1) Maksamattomat investoinnit eivät sisälly käyttöomaisuusinvestointeihin.
Aktivoidut vieraan pääoman kulut sisältyvät maksettuihin korkokuluihin.
2) Ostetut osakkuusyritysosakkeet sisältävät osakeannin.

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua sisältää pääasiassa liiketoiminnan
rahavirrasta oikaistut luovutusvoitot. Luovutus tulot käyttöomaisuuden ja
osakkeiden myynneistä, 119 miljoonaa euroa, esitetään kokonaisuudessaan
investointien rahavirrassa.

--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät ja toteutuneet        |         |         |          |          |
| kurssierot                         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                        |  I/2010 |  I/2009 |     2009 | Edellise |
|                                    |         |         |          |       t  |
|                                    |         |         |          |    12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja rahoituskulut,   |     -43 |     -54 |     -185 |     -174 |
| netto                              |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot                     |       3 |       1 |       33 |       35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realisoituneet                     |    -137 |     192 |      298 |      -31 |
| valuuttakurssivoitot ja -tappiot   |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                           |    -177 |     139 |      146 |     -170 |
--------------------------------------------------------------------------------

Realisoituneet valuuttakurssivoitot ja -tappiot aiheutuvat taseen
valuuttapositiota suojaavista valuuttatermiineistä, jotka liittyvät pääasiassa
Fortumin ruotsalaisten tytäryritysten ruotsin kruunumääräiseen rahoitukseen sekä
siihen, että konsernin pääasiallinen ulkoinen rahoitus on euroissa. Suurin osa
näistä termiineistä erääntyy 12 kuukauden sisällä.

Maksetut välittömät verot

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä maksetut verot olivat 68 miljoonaa
euroa suuremmat kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Tämä johtuu
pääasiassa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä saadusta veronpalautuksesta,
joka taas oli seurausta vuonna 2008 liikaa maksetuista ennakkoveroista.

--------------------------------------------------------------------------------
|               NETTOVELAN MUUTOKSET |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        milj. euroa |  I/2010 |  I/2009 |     2009 | Edellise |
|                                    |         |         |          |  t 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|           Nettovelka kauden alussa |   5 969 |   6 179 |    6 179 |    5 634 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        Muuntoerot  |      55 |      37 |      144 |      162 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         Käyttökate |     861 |     721 |    2 292 |    2 432 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Maksetut rahoituskulut ja verot |         |         |          |          |
|        sekä muut tuotot ja kulut,  |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|             joihin ei liity maksua |    -326 |     126 |      -47 |     -499 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               Käyttöpääoman muutos |     -14 |     -25 |       19 |       30 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         Käyttöomaisuusinvestoinnit |    -223 |    -180 |     -845 |     -888 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    Yrityshankinnat |       0 |     -50 |      -87 |      -37 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     Yritysmyynnit  |     119 |      12 |       62 |      169 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Muutos korollisissa saamisissa  |     -31 |     -19 |     -104 |     -116 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            Osingot |       - |       - |     -888 |     -888 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             Muut rahoitustoiminnot |      -5 |      13 |      -25 |      -43 |
--------------------------------------------------------------------------------
|       Nettorahavirta (- nettovelan |     381 |     598 |      377 |      160 |
|                             kasvu) |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|        Joukkovelkakirjojen käypien |         |         |          |          |
|                 arvojen muutos ja  |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|              arvostus jaksotettuun |      36 |      16 |       23 |       43 |
|                     hankintamenoon |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|          Nettovelka kauden lopussa |   5 679 |   5 634 |    5 969 |    5 679 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|  TUNNUSLUVUT |          |         |         |         |     |                |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 31.3.201 | 31.12.2 | 30.9.20 | 30.6.20 |  31.3.2009 | Edellis |
|              |        0 |     009 |      09 |      09 |            |   et 12 |
|              |          |         |         |         |            |      kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttökate, |      861 |   2 292 |   1 634 |   1 220 |        721 |   2 432 |
|  milj. euroa |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tulos/osake |     0,63 |    1,48 |    1,02 |    0,78 |       0,46 |    1,65 |
| (laimentamat |          |         |         |         |            |         |
|     on), EUR |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|   Sijoitettu |   15 642 |  15 350 |  15 184 |  15 347 |     17 404 |     N/A |
|      pääoma, |          |         |         |         |            |         |
|  milj. euroa |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Korollinen |    5 679 |   5 969 |   6 041 |   6 004 |      5 634 |     N/A |
|  nettovelka, |          |         |         |         |            |         |
|  milj. euroa |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisu |      216 |     929 |     634 |     412 |        181 |     964 |
|       us- ja |          |         |         |         |            |         |
| bruttoinvest |          |         |         |         |            |         |
|       oinnit |          |         |         |         |            |         |
| osakkeisiin, |          |         |         |         |            |         |
|  milj. euroa |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisu |      196 |     862 |     571 |     352 |        150 |     908 |
| usinvestoinn |          |         |         |         |            |         |
|    it, milj. |          |         |         |         |            |         |
|        euroa |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|   Sijoitetun |     18,7 |    12,1 |    11,4 |    13,1 |       14,5 |    12,3 |
|      pääoman |          |         |         |         |            |         |
| tuotto, % 1) |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman |     25,7 |    16,0 |    14,6 |    17,4 |       19,6 |    17,6 |
| tuotto, % 1) |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/k |      1,7 |     2,6 |     2,8 |     2,5 |        2,0 |     2,3 |
| äyttökate 1) |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|   Korkokate  |     24,2 |    12,4 |    11,3 |    12,3 |       16,0 |    14,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Korkokate |     18,7 |    10,3 |     9,5 |    10,5 |       12,9 |    11,5 |
|    sisältäen |          |         |         |         |            |         |
|   aktivoidut |          |         |         |         |            |         |
|      vieraan |          |         |         |         |            |         |
|      pääoman |          |         |         |         |            |         |
|        menot |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Rahavirta |          |         |         |         |            |         |
|        ennen |          |         |         |         |            |         |
| käyttöpääoma |          |         |         |         |            |         |
|           n  |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutosta/kor |     44,9 |    37,6 |    35,7 |    38,9 |       45,1 |    34,0 |
|      ollinen |          |         |         |         |            |         |
|  nettovelka, |          |         |         |         |            |         |
|         % 1) |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumis |       67 |      70 |      73 |      76 |         65 |     N/A |
|     aste, %  |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|          Oma |     8,96 |    9,04 |    8,89 |    8,42 |       9,34 |     N/A |
| pääoma/osake |          |         |         |         |            |         |
|        , EUR |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuus |       40 |      43 |      43 |      41 |         40 |     N/A |
|      aste, % |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Henkilöstön |   11 290 |  11 613 |  12 054 |  13 586 |     14 267 |     N/A |
|    lukumäärä |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Henkilöstö |   11 435 |  13 278 |  13 737 |  14 310 |     14 644 |     N/A |
|  keskimäärin |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|   Osakkeiden |  888 367 | 888 230 | 888 230 | 888 230 |    888 095 | 888 351 |
|    lukumäärä |          |         |         |         |            |         |
| keskimäärin, |          |         |         |         |            |         |
|        1 000 |          |         |         |         |            |         |
|     osaketta |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laimennettu |  888 367 | 888 230 | 888 230 | 888 230 |    888 250 | 888 351 |
|   osakkeiden |          |         |         |         |            |         |
| keskimääräin |          |         |         |         |            |         |
|           en |          |         |         |         |            |         |
| lukumäärä, 1 |          |         |         |         |            |         |
| 000 osaketta |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröity |  888 367 | 888 367 | 888 367 | 888 367 |    888 166 |     N/A |
|          jen |          |         |         |         |            |         |
|   osakkeiden |          |         |         |         |            |         |
| määrä, 1 000 |          |         |         |         |            |         |
|     osaketta |          |         |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Neljänneksen luvut on muutettu vastaamaan vuositason lukuja.
Tunnuslukujen laskentakaavat ovat liitetiedossa 24.

KONSERNIN LYHENNETYN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

1. LAADINTAPERUSTA
Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua
kansainvälistä (IAS) 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.
Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2009 tilinpäätöksen kanssa.
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

2. LAADINTAPERIAATTEET
Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2009
noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta alla listattuja standardien
käyttöönotosta johtuvia ja esittämisessä tapahtuneita muutoksia:
- Uudistettu standardi IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa 1.7.2009
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardimuutokset vaikuttavat lähinnä
seuraavien aihealueiden kirjanpitokäsittelyyn: hankintaan liittyvät menot,
vaiheittaiset hankintahinnat, liikearvo ja määräysvallattomien omistajien osuus
(aiemmin vähemmistöosuus) sekä ehdollinen vastike. Fortum soveltaa uudistettua
standardia kaikkiin liiketoimintojen yhdistämisiin 1.1.2010 lähtien.
- Uudistettu standardi IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
(otettava käyttöön 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
Standardimuutokset edellyttävät kaikkien määräysvallattomien omistajien kanssa
tehtyjen liiketoimien vaikutusten kirjaamista omaan pääomaan, ellei määräysvalta
muutu. Fortum soveltaa muutettua standardia ei-takautuvasti määräysvallattomien
omistajien kanssa tehtyihin liiketoimiin 1.1.2010 lähtien.
- Muutos standardiin IAS 17 Vuokrasopimukset (otettava käyttöön 1.1.2010 tai sen
jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos on yksi huhtikuussa 2009 julkaistuista
IFRS-normiston vuosittaisista muutoksista. Muutos koski IAS 17 Vuokrasopimukset
-standradin säännöksiä liittyen maa-alueiden vuokrasopimusten luokitteluun.
Aikaisempi IAS 17 -standardi edellytti, että maa-aluetta koskeva vuokrasopimus
luokiteltiin muuksi vuokrasopimukseksi, koska maa-alueen taloudellisen
vaikutusajan katsotaan olevan ikuinen. Muutoksen jälkeen maa-alueiden
vuokrasopimukset tulee luokitella joko rahoitusleasing- tai muiksi
vuokrasopimuksiksi IAS 17 pääperiaatteiden mukaan. Fortum on soveltanut
standardia 1.1.2010 lähtien. Muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta Fortumin
konsernitilinpäätökseen sillä merkittävien maanvuokrasopimusten luokittelu ei
muutoksen seurauksena muuttunut.

Tuloslaskelman lisärivi
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eriytetty esitettäväksi
tuloslaskelmassa omana eränään, kun ne aikaisemmin ovat sisältyneet
tuloslaskelman muihin eriin kululajinsa mukaisesti. Muutos on tehty Fortumin
tuloksen paremman ymmärrettävyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät:
- kertaluonteiset erät, koostuu luovutusvoitoista ja -tappioista
- suojaustarkoituksessa pidettävien johdannaisten käyvän arvon muutokset, joihin
ei IAS 39:n mukaisesti sovelleta suojauslaskentaa. Valtaosaan Fortumin
kassavirtasuojauksista sovelletaan suojauslaskentaa, joiden käyvän arvon muutos
kirjataan omaan pääomaan.
- kirjanpitokäsittelyn vaikutus, joka aiheutuu siitä, että IFRIC 5:n mukaan
Fortumin Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n
mukaisesti laskettua varauksen määrää taseessa.

Segmenttejä koskevissa liitetiedoissa vertailukelpoiseen liikevoittoon on päästy
vähentämällä nämä erät liikevoitosta. Fortumin näkemyksen mukaan
vertailukelpoinen liikevoitto antaa paremman kuvan segmenttien
tuloksellisuudesta ja toiminnasta.

3. KRIITTISET TILINPÄÄTÖSARVIOT JA HARKINNAT
Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja
oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja
kulujen määriin. Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia näihin arvioihin
verrattuna.

Tämän osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät
konsernin laadintaperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin
liittyneet arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuositilinpäätöksessä 2009.

4. TIEDOT SEGMENTEITTÄIN
Lokakuussa 2009 Fortum uudelleen organisoi liiketoimintarakenteensa neljään
liiketoimintadivisioonaan ja neljään esikuntatoimintoon. Muutoksen tavoitteena
on parantaa organisaation tehokkuutta ja selkeyttää tulosvastuullisuutta ja
samalla yksinkertaistaa sen rakennetta. Uudet divisioonat ovat Power, Heat,
Russia sekä Electricity Solutions and Distribution. Electricity Solutions and
Distribution -divisioona (ESD) muodostuu kahdesta liiketoimintayksiköstä,
Distributionista ja Electricity Salesista (aikaisemmin Markets). IFRS:n mukaan
raportoitavat segmentit on nimetty vastaavasti.

Uudelleenorganisoinnilla ei ollut vaikutusta Fortumin ulkoisen raportoinnin
rakenteeseen, sillä raportoitavat segmentit ovat pysyneet samoina. Muutoksella
on kuitenkin ollut pieniä vaikutuksia segmenttien sisältöön 1.1.2010 alkaen.
Muutokset liittyvät lähinnä Power-divisioonan Power Solutions
-liiketoiminta-alueen siirtoon Venäjä ja Heat -divisiooniin sekä keskitetyn
Trading and Industrial Intelligence -yksikön perustamisesta.

Lisätietoja koskien uusia ja vanhoja segmenttitietoja on esitetty tämän
osavuosikatsauksen liitteessä.


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO                |    I/2010 |    I/2009 |       2009 | Edelliset  |
| milj. euroa                |           |           |            |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti ilman         |     1 067 |       887 |      3 192 |      3 372 |
| välillisiä veroja          |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmön myynti              |       593 |       488 |      1 314 |      1 419 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto               |       270 |       220 |        760 |        810 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut myynnit               |        17 |        37 |        169 |        149 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |     1 947 |     1 632 |      5 435 |      5 750 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO               |       I/2010 |  I/2009 |       2009 | Edelliset  |
| SEGMENTEITTÄIN            |              |         |            |      12 kk |
| milj. euroa               |              |         |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power 1)                  |    |     769 |     688 |      2 531 |      2 612 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä          |    |    -124 |      70 |        254 |         60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat 1)                   |    |     651 |     514 |      1 399 |      1 536 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä          |    |      -6 |       9 |         23 |          8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution              |    |     280 |     229 |        800 |        851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä          |    |       4 |       1 |         13 |         16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales 1)      |    |     637 |     469 |      1 449 |      1 617 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä          |    |      61 |      22 |         67 |        106 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia1)                  |    |     244 |     186 |        632 |        690 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä          |    |       - |       - |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                      |    |       5 |      19 |         71 |         57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä          |    |      21 |      13 |         -5 |          3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool netotus 2)      |    |    -683 |    -358 |     -1 095 |     -1 420 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit              |    |      44 |    -115 |       -352 |       -193 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |    |   1 947 |   1 632 |      5 435 |      5 750 |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Sekä ulkoinen että sisäinen liikevaihto sisältää realisoituneiden
suojausinstrumenttien vaikutukset. Vaikutus liikevaihtoon voi olla positiivinen
tai negatiivinen riippuen keskimääräisen sopimushinnan ja realisoituneen
spot-hinnan erotuksesta.
2) Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta netotetaan konsernitasolla ja
esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä
nettomyyjä vai netto-ostaja.

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN  |     I/2010 |    I/2009 |      2009 | Edelliset |
| milj. euroa                 |            |           |           |     12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                       |        467 |       432 |     1 363 |     1 398 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                        |        159 |       115 |       252 |       296 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution                |        113 |        81 |       263 |       295 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales           |        -29 |       -21 |        29 |        21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                      |         32 |         6 |       -20 |         6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                        |        -18 |       -14 |      -105 |      -109 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |        724 |       599 |     1 782 |     1 907 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN          |       I/2010 |   I/2009 |      2009 | Edelliset |
| LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN |              |          |           |     12 kk |
| milj. euroa                |              |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                      |    |     424 |      415 |     1 454 |     1 463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                       |    |     132 |      114 |       231 |       249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution               |    |     102 |       81 |       262 |       283 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales          |    |     -13 |       -2 |        22 |        11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                     |    |      16 |        6 |       -20 |       -10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |    |     -10 |      -12 |       -61 |       -59 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen          |    |     651 |      602 |     1 888 |     1 937 |
| liikevoitto                |    |         |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät       |    |      46 |        4 |        29 |        71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vertailukelpoisuuteen |    |      27 |       -7 |      -135 |      -101 |
| vaikuttavat erät           |    |         |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                |    |     724 |      599 |     1 782 |     1 907 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT       |       I/2010 |   I/2009 |      2009 | Edelliset |
| SEGMENTEITTÄIN             |              |          |           |     12 kk |
| milj. euroa                |              |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                      |    |       0 |        4 |         6 |         2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                       |    |      19 |        0 |        21 |        40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution               |    |      11 |        0 |         1 |        12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales          |    |       - |        0 |         0 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                     |    |      16 |        0 |         0 |        16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |    |       0 |        0 |         1 |         1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |    |      46 |        4 |        29 |        71 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kertaluonteiset erät sisältävät luovutusvoittoja- ja tappioita.

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                milj. euroa |       I/2010 |   I/2009 |      2009 | Edelliset |
|                            |              |          |           |     12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power 1)                   |    |      43 |       13 |       -97 |       -67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                       |    |       8 |        1 |         0 |         7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution               |    |       0 |        0 |         0 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales          |    |     -16 |      -19 |         7 |        10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                     |    |       - |        - |         - |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |    |      -8 |       -2 |       -45 |       -51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |    |      27 |       -7 |      -135 |      -101 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat     |           |
| Fortumin osuudesta                                               |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valtion                     |         -9 |       -11 |       -59 |       -57 |
| ydinjätehuoltorahastoon,    |            |           |           |           |
| yhteensä milj. euroa:       |            |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät pääasiassa niiden
tulevaisuuden kassavirtoja suojaavien johdannaisintrumenttien vaikutuksen,
joihin ei sovelleta suojauslaskentaa IAS 39 mukaisesti. Power -segmentti
sisältää vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin osuudesta Valtion
ydinjätehuoltorahastoon, jossa IFRIC 5 tulkinnan mukaisesti taseen varat eivät
voi ylittää niihin liittyviä taseeseen kirjattuja velkoja.


--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET               |          |           |           |
| SEGMENTEITTÄIN                            |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                |    |  I/2010 |   I/2009 |      2009 | Edelliset |
|                            |    |         |          |           |     12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                      |    |      24 |       23 |        93 |        94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                       |    |      45 |       38 |       162 |       169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution               |    |      43 |       39 |       164 |       168 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales          |    |       1 |        1 |         6 |         6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                     |    |      20 |       19 |        75 |        76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |    |       4 |        2 |        10 |        12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |    |     137 |      122 |       510 |       525 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN     |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                |    |  I/2010 |     I/2009 |    2009 | Edelliset |
|                            |    |         |            |         |     12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power 1), 2)               |    |      -8 |         -6 |     -35 |       -37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                       |    |      18 |          5 |      30 |        43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution               |    |       5 |          4 |      10 |        11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales          |    |      -1 |          0 |       0 |        -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                     |    |       0 |          - |      20 |        20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |    |       2 |        -36 |      -4 |        34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |    |      16 |        -33 |      21 |        70 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin        |
| osakkuusyhtiöiden                                                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| osuuksista              |        -2 |          -3 |        -5 |           -4 |
| suomalaisissa ja        |           |             |           |              |
| ruotsalaisissa          |           |             |           |              |
| ydinjätehuoltorahastois |           |             |           |              |
| sa,                     |           |             |           |              |
|  yhteensä milj. euroa:  |           |             |           |              |
--------------------------------------------------------------------------------
2) Suurin osa Power -segmentin osakkuusyhtiöistä on tuotantoyhtiöitä, joilta
Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan, johon sisältyvät korot, valmisteverot
ja välittömät verot.

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUDET OSAKKUUS- JA                 |            |           |              |
| YHTEISYRITYKSISSÄ SEGMENTEITTÄIN     |            |           |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            |   |         |  31.3.2010 | 31.3.2009 |   31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                  |   |         |        894 |       840 |          863 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                   |   |         |        176 |       162 |          178 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution           |   |         |        203 |       217 |          230 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales      |   |         |         11 |        12 |           12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                 |   |         |        429 |       390 |          425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |   |         |        444 |       479 |          480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |   |         |      2 157 |     2 100 |        2 188 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT           |      I/2010 |     I/2009 |      2009 |  Edelliset   |
| KÄYTTÖOMAISUUTEEN      |             |            |           |        12 kk |
| SEGMENTEITTÄIN         |             |            |           |              |
| milj. euroa            |             |            |           |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                  |   |      13 |         21 |        96 |           88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                   |   |      62 |         70 |       358 |          350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution           |   |      29 |         36 |       188 |          181 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales      |   |       0 |          1 |         1 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia 1)              |   |      91 |         21 |       215 |          285 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |   |       1 |          1 |         4 |            4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |   |     196 |        150 |       862 |          908 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Josta aktivoituja      |   |       9 |          9 |        30 |           30 |
| vieraan pääoman menoja |   |         |            |           |              |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Kasvu johtuu OAO Fortumin käynnissä olevan investointiohjelman etenemisestä.

--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOINVESTOINNIT     |      I/2010 |     I/2009 |      2009 | Edelliset    |
| OSAKKEISIIN            |             |            |           |        12 kk |
| SEGMENTEITTÄIN         |             |            |           |              |
| milj. euroa            |             |            |           |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                  |   |      20 |         31 |        57 |           46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                   |   |       - |          - |         1 |            1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution           |   |       - |          - |         5 |            5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales      |   |       - |          - |         - |            - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                 |   |       - |          0 |         3 |            3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |   |       - |          - |         1 |            1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |   |      20 |         31 |        67 |           56 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit osakkeisiin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä      |
| muodostuvat Teollisuuden Voimalle annettavasta osakepääoman lisäyksestä.     |
| Katso liitetieto 13.                                                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTTU PÄÄOMA         |             |  31.3.2010 | 31.3.2009 |   31.12.2009 |
| SEGMENTEITTÄIN         |             |            |           |              |
| milj. euroa            |             |            |           |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                  |   |         |      5 591 |     5 351 |        5 494 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                   |   |         |      3 955 |     3 482 |        3 787 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution           |   |         |      3 419 |     3 090 |        3 299 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales      |   |         |        163 |        90 |          125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                 |   |         |      2 489 |     2 018 |        2 260 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |   |         |        301 |       722 |          382 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |   |         |     15 918 |    14 753 |       15 347 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO               |            | Edelliset |   31.12.2009 |
| SEGMENTEITTÄIN %                     |            |     12 kk |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                  |   |         |            |      24,9 |         24,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                   |   |         |            |       9,2 |          7,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution           |   |         |            |       9,5 |          8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales      |   |         |            |      18,8 |         28,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                 |   |         |            |       1,2 |          0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |   |         |            |     -16,6 |        -19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN |                    Edelliset 12 kk |  31.12.2009 |
| PÄÄOMAN TUOTTO            |                                    |             |
| SEGMENTEITTÄIN            |                                    |             |
| %                         |                                    |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                 |      |        |            |      26,3 |        26,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                  |      |        |            |       8,0 |         7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution          |      |        |            |       9,1 |         8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales     |      |        |            |       7,3 |        18,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                |      |        |            |       0,5 |         0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  |      |        |            |      -6,1 |       -17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton ja 'Osuus
osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä sidotulla
pääomalla. Keskimääräinen sidottu pääoma on laskettu käyttämällä avaavan taseen
ja kunkin neljänneksen lopun arvoja.

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT SEGMENTEITTÄIN    |    |          31.3.2010 | 31.3.2009 |   31.12.2009 |
| milj. euroa             |    |                    |           |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                   |    |              6 301 |     5 928 |        6 260 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                    |    |              4 391 |     3 892 |        4 244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution            |    |              3 917 |     3 595 |        3 765 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales       |    |                542 |       728 |          475 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                  |    |              2 790 |     2 273 |        2 542 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |    |                848 |     1 036 |          621 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit            |    |               -312 |      -498 |         -293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan      |    |             18 477 |    16 954 |       17 614 |
| sisältyvät varat        |    |                    |           |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset     |    |              1 044 |       815 |          943 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset          |    |                 59 |         3 |           47 |
| verosaamiset            |    |                    |           |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat              |    |                240 |       896 |          347 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat          |    |              1 498 |     3 041 |          890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |    |             21 318 |    21 709 |       19 841 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA          |             |  31.3.2010 | 31.3.2009 |   31.12.2009 |
| SEGMENTEITTÄIN         |             |            |           |              |
| milj. euroa            |             |            |           |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                  |   |         |        710 |       577 |          766 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                   |   |         |        436 |       410 |          456 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution           |   |         |        498 |       505 |          466 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales      |   |         |        379 |       638 |          350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                 |   |         |        301 |       255 |          282 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |   |         |        547 |       314 |          240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit           |   |         |       -312 |      -498 |         -293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan     |   |         |      2 559 |     2 201 |        2 267 |
| sisältyvä vieras       |   |         |            |           |              |
| pääoma                 |   |         |            |           |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset         |   |         |      1 814 |     1 830 |        1 750 |
| verovelat              |   |         |            |           |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vieras pääoma      |   |         |      1 303 |       274 |          474 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettuun pääomaan  |             |      5 676 |     4 305 |        4 491 |
| sisältyvä vieras       |             |            |           |              |
| pääoma                 |             |            |           |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras      |   |         |      7 177 |     8 675 |        6 859 |
| pääoma                 |   |         |            |           |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma             |   |         |      8 465 |     8 729 |        8 491 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras   |   |         |     21 318 |    21 709 |       19 841 |
| pääoma yhteensä        |   |         |            |           |              |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut varat ja muu vieras pääoma, jotka eivät sisälly sidottuun pääomaan
segmentteittäin sisältävät pääasiassa tuloverosaamiset ja -velat, jaksotetut
korkokulut sekä suojauksista ja korkojohdannaisista, joihin sovelletaan
suojauslaskentaa, johtuvat saamiset ja velat.

--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ  |   |         |  31.3.2010 | 31.3.2009 |   31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                  |   |         |      1 866 |     2 018 |        1 916 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                   |   |         |      2 479 |     2 695 |        2 552 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution           |   |         |      1 132 |     1 184 |        1 088 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales      |   |         |        539 |       626 |          611 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                 |   |         |      4 688 |     7 136 |        4 855 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |   |         |        586 |       608 |          591 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |   |         |     11 290 |    14 267 |       11 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN |   |         |     I/2010 |    I/2009 |         2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                  |   |         |      1 886 |     2 270 |        2 068 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                   |   |         |      2 515 |     2 730 |        2 652 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution           |   |         |      1 127 |     1 227 |        1 166 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales      |   |         |        554 |       631 |          629 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                 |   |         |      4 764 |     7 210 |        6 170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |   |         |        589 |       576 |          593 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |   |         |     11 435 |    14 644 |       13 278 |
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö keskimäärin lasketaan käyttäen koko raportointikauden kuukausittaisia
keskiarvoja.

5. SEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN
Lisätietoja vuosineljänneksittäin on saatavissa englannin kielellä Fortumin
www-sivuilta www.fortum.com (Fortum yrityksenä/sijoittajat/taloudellista
tietoa).

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO          |  I/2010 |  IV/2009 | III/2009 |  II/2009 |     I/2009 |
| NELJÄNNEKSITTÄIN     |         |          |          |          |            |
| milj. euroa          |         |          |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                |     769 |      663 |      572 |      608 |        688 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä     |    -124 |       50 |       70 |       64 |         70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                 |     651 |      458 |      177 |      250 |        514 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä     |      -6 |        8 |        2 |        4 |          9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution         |     280 |      227 |      168 |      176 |        229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä     |       4 |        7 |        2 |        3 |          1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales    |     637 |      410 |      272 |      298 |        469 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä     |      61 |       28 |        9 |        8 |         22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia               |     244 |      197 |      111 |      138 |        186 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä     |       - |        - |        - |        - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                 |       5 |       17 |       16 |       19 |         19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä     |      21 |       -9 |      -13 |        4 |         13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool netotus    |    -683 |     -325 |     -200 |     -212 |       -358 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit         |      44 |      -84 |      -70 |      -83 |       -115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   1 947 |    1 563 |    1 046 |    1 194 |      1 632 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO          |         |          |          |          |            |
| NELJÄNNEKSITTÄIN     |         |          |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          |  I/2010 |  IV/2009 | III/2009 |  II/2009 |     I/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                |     467 |      327 |      297 |      307 |        432 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                 |     159 |      109 |      -11 |       39 |        115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution         |     113 |       81 |       47 |       54 |         81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales    |     -29 |       37 |       -7 |       20 |        -21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia               |      32 |        8 |      -19 |      -15 |          6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                 |     -18 |      -40 |      -21 |      -30 |        -14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |     724 |      522 |      286 |      375 |        599 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN          |                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa           |  I/2010 | IV/2009 | III/2009 |    II/2009 |   I/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                 |     424 |     391 |      308 |        340 |      415 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                  |     132 |     104 |      -13 |         26 |      114 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution          |     102 |      80 |       47 |         54 |       81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales     |     -13 |      11 |        7 |          6 |       -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                |      16 |       8 |      -20 |        -14 |        6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  |     -10 |     -24 |      -13 |        -12 |      -12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |     651 |     570 |      316 |        400 |      602 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN                    |            |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa           |  I/2010 |  IV/2009 | III/2009 |    II/2009 |  I/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                 |       0 |        1 |        0 |          1 |       4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                  |      19 |        6 |        6 |          9 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution          |      11 |        1 |        0 |          0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales     |       - |        0 |        0 |          0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                |      16 |        0 |        1 |         -1 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  |       0 |        0 |        0 |          1 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |      46 |        8 |        7 |         10 |       4 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa           |  I/2010 |   IV/2009 | III/200 |    II/2009 |  I/2009 |
|                       |         |           |       9 |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power 1)              |      43 |       -65 |     -11 |        -34 |      13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                  |       8 |        -1 |      -4 |          4 |       1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution          |       0 |         0 |       0 |          0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity Sales     |     -16 |        26 |     -14 |         14 |     -19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                |       - |         - |       - |          - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  |      -8 |       -16 |      -8 |        -19 |      -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |      27 |       -56 |     -37 |        -35 |      -7 |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin osuudesta
Valtion ydinjätehuoltorahastoon,

--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä milj. euroa: |      -9 |       -33 |      -5 |        -10 |     -11 |
--------------------------------------------------------------------------------

6. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
Konsernin riskienhallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia
katsauskaudella. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet ovat yhdenmukaisia
vuoden 2009 konsernin tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen kanssa.

Alla olevat taulukot esittävät konsernin pääasiassa suojauslaskennassa
käytettävien johdannaissopimusten nimellisarvon tai määrän ja käyvän nettoarvon.


--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISET     |                |     |                |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |      31.3.2010 |     |      31.3.2009 |        31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja   | Nimelli |    Käypä | Nimellis |    Käypä | Nimellis |    Käypä |
| valuuttajoh | s-      | nettoarv |  -       | nettoarv |  -       | nettoarv |
| dannaiset   |    arvo |        o |     arvo |        o |     arvo |        o |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    MEUR |     MEUR |     MEUR |     MEUR |     MEUR |     MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihto |   3 657 |       37 |    4 080 |        3 |    3 995 |       41 |
| sopimukset  |         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttater |   6 903 |     -284 |    5 440 |      226 |    6 334 |     -123 |
| miinit      |         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermii |       - |        - |      137 |        - |        - |        - |
| nit         |         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja   |   1 366 |        2 |    2 241 |      230 |    1 454 |       65 |
| valuutanvai |         |          |          |          |          |          |
| htosopimuks |         |          |          |          |          |          |
| et          |         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdan |   Määrä |    Käypä |    Määrä |    Käypä |    Määrä |    Käypä |
| naiset      |         | nettoarv |          | nettoarv |          | nettoarv |
|             |         |        o |          |        o |          |        o |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |     TWh |     MEUR |      TWh |     MEUR |      TWh |     MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopim |     143 |      257 |      175 |    2 400 |      157 |        9 |
| ukset       |         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimuk |     130 |     -214 |      115 |   -1 842 |      102 |      -79 |
| set         |         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut     |       1 |       -2 |        6 |        6 |        1 |       -1 |
| optiot      |         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut    |       2 |        2 |        6 |      -19 |        3 |        1 |
| optiot      |         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdann |   Määrä |    Käypä |    Määrä |    Käypä |    Määrä |    Käypä |
| aiset       |         | nettoarv |          | nettoarv |          | nettoarv |
|             |         |        o |          |        o |          |        o |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    1000 |     MEUR | 1000 bbl |     MEUR | 1000 bbl |     MEUR |
|             |     bbl |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopim |  15 269 |      -39 |    1 112 |       12 |    1 555 |       -4 |
| ukset ja    |         |          |          |          |          |          |
| -termiinit  |         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimuk |  15 415 |       45 |    1 140 |      -13 |    1 450 |        4 |
| set ja      |         |          |          |          |          |          |
| -termiinit  |         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiilijohdan |   Määrä |    Käypä |    Määrä |    Käypä |    Määrä |    Käypä |
| naiset      |         | nettoarv |          | nettoarv |          | nettoarv |
|             |         |        o |          |        o |          |        o |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |      kt |     MEUR |       kt |     MEUR |       kt |     MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopim |   2 270 |        8 |      399 |        4 |    1 259 |       -3 |
| ukset       |         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimuk |   3 392 |      -17 |      713 |      -16 |    1 762 |       -1 |
| set         |         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2         |   Määrä |    Käypä |    Määrä |    Käypä |    Määrä |    Käypä |
| päästöoikeu |         | nettoarv |          | nettoarv |          | nettoarv |
| sjohdannais |         |        o |          |        o |          |        o |
| et          |         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   ktCO2 |     MEUR |    ktCO2 |     MEUR |    ktCO2 |     MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopim |   3 267 |        2 |    1 016 |        6 |      366 |        1 |
| ukset       |         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimuk |   5 623 |       -3 |    1 011 |       -6 |      686 |       -2 |
| set         |         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakejohdan | Nimelli |    Käypä | Nimellis |    Käypä | Nimellis |    Käypä |
| naiset      | s-      | nettoarv |  -       | nettoarv |  -       | nettoarv |
|             |    arvo |        o |     arvo |        o |     arvo |        o |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    MEUR |     MEUR |     MEUR |     MEUR |     MEUR |     MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketermii |      19 |       16 |       24 |       15 |       24 |       21 |
| nit 1)      |         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Käteisvaroina toteutettavia osaketermiinejä käytetään Fortum -konsernin
osakekannustinohjelman suojaukseen.

7. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ei hankittu uusia tai myyty olemassa
olevia tytäryrityksiä.

8. VALUUTTAKURSSIT
Kauden lopun valuuttakurssit perustuvat Euroopan keskuspankin julkaisemiin
tilinpäätöshetken kursseihin. Keskimääräinen valuuttakurssi on laskettu kunkin
kuukauden lopun Euroopan keskuspankin kurssien ja edellisen vuoden viimeisen
päivän kurssien keskiarvona.

Keskeisimmät Fortum -konsernissa käytetyt kurssit ovat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen |  1-3/2010 |  1-12/2009 | 1-9/2009 |   1-6/2009 |   1-3/2009 |
| valuuttakurssi |           |            |          |            |            |
|                |           |            |          |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi (SEK)   |    9,9826 |    10,6092 |  10,6830 |    10,8633 |    10,9679 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja (NOK)    |    8,1423 |     8,7708 |   8,8817 |     9,0049 |     9,1034 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola (PLN)    |    3,9970 |     4,3321 |   4,3827 |     4,4764 |     4,5018 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä (RUB)   |   41,4799 |    44,0684 |  44,2745 |    44,1087 |    44,3928 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopun   | 31.3.2010 | 31.12.2009 | 30.9.200 |  30.6.2009 |  31.3.2009 |
| valuuttakurssi |           |            |        9 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi (SEK)   |    9,7135 |    10,2520 |  10,2320 |    10,8125 |    10,9400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja (NOK)    |    8,0135 |     8,3000 |   8,4600 |     9,0180 |     8,8900 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola (PLN)    |    3,8673 |     4,1045 |   4,2295 |     4,4520 |     4,6885 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä (RUB)   |   39,6950 |    43,1540 |  43,9800 |    43,8810 |    45,0320 |
--------------------------------------------------------------------------------

9. TULOVEROT
Tuloslaskelman mukainen veroprosentti vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä
oli 18,2 % (I/2009: 20,8 %). Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen veroprosentti
oli vertailukauttaan alhaisempi johtuen pääsääntöisesti verovapaista
myyntivoitoista.

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen veroprosentti, lukuun ottamatta osuuksia
osakkuusyritysten voitoista, verovapaita myyntivoittoja sekä muita
kertaluontoisia eriä, oli 19,5 % (I/2009: 19,6 %). Tuloslaskelman verokantaan
vaikuttaa aina se, että osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta lasketaan
verojen jälkeen.

Vuoden 2009 veroprosentti, lukuun ottamatta osuuksia osakkuusyritysten
voitoista, verovapaita myyntivoittoja sekä muita kertaluontoisia eriä, oli 18,5
%.

10. OSAKEKOHTAINEN TULOS

Laskelma laimentamattomasta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta
perustuu alla oleviin lukuihin:

--------------------------------------------------------------------------------
|                     |       |       |    |    I/2010 |    I/2009 |      2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot (milj.       |       |       |    |           |           |           |
| euroa):             |       |       |    |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille       |       |    |       559 |       406 |     1 312 |
| kuuluva voitto              |       |    |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä (1000  |       |    |           |           |           |
| kpl):                       |       |    |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu keskimääräinen     |           |           |           |
| lukumäärä                                |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtaista tulosta      |       |    |   888 367 |   888 095 |   888 230 |
| laskettaessa                |       |    |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioiden laimennusvaikutus |       |    |         - |       155 |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu keskimääräinen     |           |           |           |
| lukumäärä                                |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettua osakekohtaista tulosta      |   888 367 |   888 250 |   888 230 |
| laskettaessa                             |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------

11. OSAKEKOHTAINEN OSINKO

Yhtiökokous päätti 25.3.2010 jakaa osinkoa tilikaudelta 2009 1,00 euroa
osakkeelta, yhteensä 888 miljoonaa euroa perustuen 30.3.2010 rekisteröityjen
osakkeiden lukumäärään. Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen luvuissa osinko
sisältyy osto- ja muihin velkoihin. Osinko maksettiin 8.4.2010.

Yhtiökokous päätti 7.4.2009 jakaa osinkoa tilikaudelta 2008 1,00 euroa osaketta
kohti, yhteensä 888 miljoonaa euroa perustuen rekisteröityjen osakkeiden määrään
14.4.2009. Osingot maksettiin 21.4.2009. Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen
lukuihin ei sisälly tilikauden 2008 osinkoihin liittyviä kirjauksia.

--------------------------------------------------------------------------------
| 12. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN  |        |          |         |
| MUUTOS                                         |        |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          |       |   |   31.3.2010 |    31.3.2009 |   31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo       |       |   |      13 246 |       12 533 |       12 533 |
| kauden alussa        |       |   |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset tytäryritysten         |           - |            - |            2 |
| hankintojen kautta               |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvest |       |   |         196 |          150 |          862 |
| oinnit               |       |   |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoiman                   |   |           - |            0 |           -7 |
| käytöstäpoistamiskulut       |   |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeuksien muutokset   |   |           1 |            0 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset          |       |   |          -1 |           -1 |          -26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja           |       |   |        -137 |         -122 |         -510 |
| arvonalentumiset     |       |   |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset tytäryritysten       |           - |           -5 |           -5 |
| myyntien kautta                  |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ja muut muutokset |   |         630 |         -231 |          397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden        |   |      13 935 |       12 324 |       13 246 |
| lopussa                      |   |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvoon sisältyvä     |          310 |          273 |           285 |
| liikearvo kauden lopussa       |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerokirjausten vaikutus   |           25 |          -25 |           -13 |
| liikearvon määrään             |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 13. MUUTOKSET OSUUKSISSA OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa         |   |     |    |   31.3.2010 |   31.3.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo      |   |     |    |       2 188 |       2 112 |       2 112 |
| kauden alussa       |   |     |    |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten |          16 |         -33 |          21 |
| tuloksesta                         |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat           |   |     |    |           - |          31 |          33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannit ja muut      |     |    |          20 |           - |          25 |
| sijoitukset             |     |    |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenluokittelu |   |     |    |          -1 |          -4 |          -7 |
| t                   |   |     |    |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit             |   |     |    |         -84 |           - |          -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot      |   |     |    |          -4 |          -2 |         -32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten muut laajan |    |         -51 |          -3 |         -36 |
| tuloksen erät                 |    |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot          |   |     |    |          73 |          -1 |          73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden   |     |    |       2 157 |       2 100 |       2 188 |
| lopussa                 |     |    |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta
Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 16
miljoonaa euroa (I/2009: -33) mikä pääsääntöisesti koostuu Gasumin ja Fingridin
osakkuusyhtiötuloksista. Fortumin osuus Hafslund ASA:n tuloksesta ensimmäisellä
neljänneksellä oli 2 miljoonaa euroa (I/2009: -36). Fortumin osuus
osakkuusyritysten voitosta vuonna 2009 oli 21 miljoonaa euroa, josta Hafslundin
osuus oli -4 miljoonaa euroa. Fortumin laadintaperiaatteiden mukaisesti
Hafslundin osakkuusyritystulos on sisällytetty konsernin lukuihin Hafslundin
edellisen neljänneksen tietoihin perustuen, sillä päivitettyjä
osavuosikatsaustietoja ei yleensä ole käytettävissä.

Hankinnat ja osakeannit
Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhtiökokous päätti maaliskuussa 2010 korottaa
yhtiön osakepääomaa 79,3 miljoonalla eurolla, josta Fortumin osuus on 19,8
miljoonaa euroa. Fortumin osuus TVO:n osakepääoman korotuksesta on kirjattu
vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ja tullaan maksamaan vuoden 2010 aikana
TVO:n hallituksen määräämänä ajankohtana.

Myynnit
Helmikuun 2010 alussa Distribution liikteoimintayksikkö myi Fortumin 49 %:n
osuuden Karskoga Energi & Miljö AB:stä. Lisäksi vuoden 2010 ensimmäisellä
neljänneksellä Heat divisioona myi Fortumin 20,4 %:n osuuden Swedegas AB:sta ja
Russia divisioona myi OAO Fortumin 49 %:n osuuden Kurgan Generating Companysta.

Osakkuusyritysten muut laajan tuloksen erät
Osakkuusyritysten muut laajan tuloksen erät koostuvat pääosin Hafslundin
omistamien RECin osakkeiden käyvän arvon muutoksesta. Vuoden 2010 ensimmäisellä
neljänneksellä jäljellä olevien RECin osakkeiden käyvän arvon muutos oli -52
miljoonaa euroa (I/2009: -4). Hafslundin ilmoittamiin jäljellä olevien
osakkeiden lukumäärään perustuen käyvän arvon muutosten kumulatiivinen vaikutus
Fortumin omaan pääomaan 31.3.2010 oli 37 miljoonaa euroa.

--------------------------------------------------------------------------------
| 14. OSAKEPÄÄOMA  |                |            |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa      |     Osakkeiden |     Osake- |    Osakkeiden |   Osakepää- |
|                  |          määrä |     pääoma |         määrä |         oma |
|                  |      31.3.2010 |  31.3.2010 |    31.12.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt    |    888 367 045 |      3 046 |   887 638 080 |       3 044 |
| osakkeet 1.1.    |                |            |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Optioilla        |              - |          - |       728 965 |           2 |
| merkityt ja      |                |            |               |             |
| rekisteröidyt    |                |            |               |             |
| osakkeet         |                |            |               |             |
| raportointikaude |                |            |               |             |
| n lopussa        |                |            |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt    |    888 367 045 |      3 046 |   888 367 045 |       3 046 |
| osakkeet         |                |            |               |             |
| raportointikaude |                |            |               |             |
| n lopussa        |                |            |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröimättöm |              - |            |             - |             |
| ät osakkeet      |                |            |               |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortumilla ei ole tilinpäätöshetkellä 31.3.2010 käyttämättömiä optio-oikeuksia.

15. KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA

Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum lisäsi takaisinlainaustaan Valtion
ydinjätehuoltorahastosta 61 miljoonalla eurolla 835 miljoonaan euroon. Fortum
myös kasvatti lyhytaikaisen rahoituksensa määrää (lähinnä laskemalla liikkeelle
yritystodistuksia). Neljänneksen lopussa lyhytaikaisen rahoituksen määrä oli 442
miljoonaa euroa, kun se vuoden 2009 lopussa oli 308 miljoonaa euroa. Korollisten
velkojen määrä kasvoi ensimmäisen neljänneksen aikana 318 miljoonalla eurolla
vuoden 2009 lopun 6 859 miljoonasta 7 177 miljoonaan euroon. Likvidit varat
kasvoivat 608 miljoonalla eurolla vuoden 2009 lopun 890 miljoonasta eurosta 1
498 miljoonaan euroon.


--------------------------------------------------------------------------------
| 16. YDINVOIMAAN LIITTYVÄT VARAT   |              |             |             |
| JA VELAT                          |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa         |       |     |    31.3.2010 |   31.3.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseeseen           |       |     |              |             |             |
| sisältyvät erät:    |       |     |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät       |     |          575 |         571 |         570 |
| varaukset                   |     |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion                     |          575 |         571 |         570 |
| ydinjätehuoltorahastosta          |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lainmukainen vastuu ja osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta:               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuoltovastuu Suomen    |           913 |          895 |          913 |
| ydinenergialain mukaan         |               |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastotavoite       |   |                 830 |          767 |          830 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin osuus Valtion     |               830 |          767 |          786 |
| ydinjätehuoltorahastosta   |                   |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------

Ydinvoimaan liittyvät varaukset
Työ-ja elinkeinoministeriö päätti Suomen ydinenergialain mukaisesti lasketun
Loviisan ydinvoimalaitoiksen ydinjätehuoltovastuun määrän tammikuussa 2010.
Vastuu perustuu vuosittain päivitettävään kustannusennusteeseen, sekä joka
kolmas vuosi tehtävään uuteen tekniseen suunnitelmaan. Tekninen suunnitelma
päivitettiin edellisen kerran vuonna 2007, ja uusi tekninen suunnitelma ja
kustannusennuste päivitetään vuoden 2010 toisella neljänneksellä.

Lain mukainen Työ- ja elinkeinoministeriön päätökseen perustuva vastuu 31.3.2010
on 913 miljoonaa euroa. Taseeseen kirjattu ydinjätehuoltovaraus perustuu
tulevaisuuden kustannuksia koskeviin kassavirtaennusteisiin, jotka pohjautuvat
samoihin selvityksiin kuin lainmukainen vastuu. Ydinvoimavarauksen tasearvo,
joka on laskettu IAS 37:n mukaisesti, on kasvanut 5 miljoonalla eurolla vuoden
2009 lopun arvosta, ja oli yhteensä 575 miljoonaa euroa 31.3.2010. Suurin syy
lainmukaisen vastuun ja taseeseen kirjatun varauksen väliseen eroon on se, että
lainmukaista vastuuta ei diskontata nykyarvoon.

Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta
Viranomaiset päättävät vuotuisen rahastotavoitteen ja lainmukaisen vastuun
määrän vuosittain tammikuussa. Fortum suorittaa ydinjätehuoltomaksuja Valtion
ydinjätehuoltorahastoon kyseessä olevien päätösten mukaisesti. Rahastotavoite,
joka vastaa uutta lainmukaista vastuuta ja päätettyä ydinjätehuoltorahaston
maksujen jaksottamista, on yhteensä 830 miljoonaa euroa. Rahastossa on IFRS:n
näkökulmasta 255 miljoonan euron ylijäämä, koska Fortumin osuus Valtion
ydinjätehuoltorahastosta oli 830 miljoonaa euroa 31.3.2010, kun taas
rahasto-osuuden tasearvo oli 575 miljoonaa euroa.

Vaikutukset vertailukelpoiseen liikevoittoon sekä liikevoittoon
Power -segmentin liikevoittoon vaikuttaa Fortumin laskentaperiaatteiden
mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahaston käsittelystä syntyvät erät, sillä
Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n mukaisesti
laskettua varauksen määrää taseessa. Niin kauan kuin ydinjätehuoltorahasto pysyy
ylirahoitettuna IFRS:n näkökulmasta, kirjataan positiivinen vaikutus
liikevoittoon, kun varaus kasvaa enemmän kuin nettomaksut
ydinjätehuoltorahastoon. Negatiivinen kirjaus kirjataan liikevoittoon aina, kun
nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon ovat suuremmat kuin varauksen kasvu.
Edellämainittua kirjausta ei sisällytetä Fortumin vertailukelpoiseen
liikevoittoon, katso 'muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät', liitetieto
4. Kirjauksen vaikutus Fortumin ensimmäisen neljänneksen tulokseen oli -9
miljoonaa euroa, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli -11 miljoonaa
euroa.

Osakkuusyhtiöt
Fortumilla on vähemmistöosuuksia suomalaisissa ja ruotsalaisissa ydinvoimaa
tuottavissa osakkuusyhtiöissä. Fortum on näiden yhtiöiden osalta käsitellyt
osuutensa ydinvoimaan liittyvien varojen ja velkojen vaikutuksista
laatimisperiaatteidensa mukaisesti.

--------------------------------------------------------------------------------
| 17. PANTATUT    |      |      |   |                  |           |           |
| VARAT           |      |      |   |                  |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa     |      |      |   |        31.3.2010 | 31.3.2009 | 31.12.200 |
|                 |      |      |   |                  |           |         9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta |      |      |   |                  |           |           |
| annetut         |      |      |   |                  |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat          |      |      |   |                  |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit          |      |      |   |              309 |       291 |       293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinn |      |      |   |              137 |       137 |       137 |
| itykset         |      |      |   |                  |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            |      |      |   |                  |           |           |
| sitoumukset     |      |      |   |                  |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinn |      |      |   |              220 |       206 |       220 |
| itykset         |      |      |   |                  |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja              |                          |           |           |
| yhteisyritysten puolesta  |                          |           |           |
| annetut                   |                          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit ja              |              |    |       2 |         2 |         2 |
| kiinteistökiinnitykset |              |    |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------

Lainojen vakuudeksi pantatut varat
Suomalaisilla Valtion ydinjätehuoltorahaston osapuolilla on mahdollisuus ottaa
lainaa rahastosta. Ensimmäisellä neljänneksellä Fortum on nostanut lisää lainaa
rahastosta (katso liitetieto 15) ja pantannut vastaavasti lisää Kemijoki Oy:n
osakkeita. Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen lopussa pantattujen osakkeiden
arvo oli 269 miljoonaa euroa (2009: 263).

Muiden sitoumusten vakuudeksi pantatut varat
Fortum on antanut Valtion ydinjätehuoltorahastolle vakuudeksi Naantalin ja
Inkoon voimalaitoksiin liittyviä kiinteistökiinnityksiä arvoltaan 220 miljoonaa
euroa turvaamaan kattamattomat lainmukaiset vastuut ja mahdolliset
odottamattomat tapahtumat. Kiinnitysten arvo päivitetään vuosittain toisen
neljänneksen aikana perustuen vuosittain vuoden vaihteessa päivitettävään
lainmukaiseen vastuuseen ja rahastotavoitteeseen.

--------------------------------------------------------------------------------
| 18. VUOKRASOPIMUKSIIN LIITTYVÄT   |                |             |           |
| SITOUMUKSET                       |                |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa        |       |      |   |  31.3.2010 |   31.3.2009 | 31.12.200 |
|                    |       |      |   |            |             |         9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden sisällä     |       |      |   |         22 |          22 |        23 |
| erääntyvät         |       |      |   |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden, mutta viiden vuoden   |             41 |          38 |        35 |
| sisällä erääntyvät                |                |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluttua        |   |         94 |          83 |        93 |
| erääntyvät                        |   |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |       |      |   |        157 |         143 |       151 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuokrasopimuksiin liittyvien sitoumusten kasvu vuoden 2009 lopusta selittyy
pääsääntöisesti valuuttakurssimuutoksilla.

--------------------------------------------------------------------------------
| 19. INVESTOINTISITOUMUKSET  |        |             |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa         |       |        |   31.3.2010 |   31.3.2009 | 31.12.200 |
|                     |       |        |             |             |         9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                 |        |       1 320 |       1 130 |     1 326 |
| käyttöomaisuushyödykkeet    |        |             |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat         |       |        |           8 |           7 |         5 |
| hyödykkeet          |       |        |             |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |       |        |       1 328 |       1 137 |     1 331 |
--------------------------------------------------------------------------------

Investointisitoumukset ovat nettona pysyneet vuoden 2009 lopun tasolla.
Sitoumukset ovat toisaalta pienentyneet Nokialta hankitun yhdistetyn sähkön- ja
lämmöntuotantolaitoksen ja OAO Fortumin investointiohjelman etenemisen
seurauksena, ja toisaalta kasvaneet Venäjän vahvasta ruplasta ja Klaipedan
yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksen rakennusprojektin alkamisesta
johtuen.

--------------------------------------------------------------------------------
| 20. VASTUUT        |       |       |    |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa        |       |       |    |  31.3.2010 |  31.3.2009 | 31.12.20 |
|                    |       |       |    |            |            |       09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta    |       |       |    |            |            |          |
| annetut            |       |       |    |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut       |       |       |    |        320 |        356 |      321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten       |                 |            |          |
| puolesta annetut                   |                 |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset          |       |       |    |        620 |        262 |      592 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut       |       |       |    |        125 |        125 |      125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta    |       |       |    |            |            |          |
| annetut            |       |       |    |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset          |       |       |    |          8 |         14 |       12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut       |       |       |    |          1 |          1 |        1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Omasta puolesta annetut vastuut
Omasta puolesta annetut muut vastuut, 320 miljoonaa euroa, ovat suunnilleen
viime vuoden lopun tasolla.

Vastuut osakkuusyritysten puolesta
Lainsäädäntö edellyttää, että Suomessa ja Ruotsissa toimivien ydinvoimayhtiöiden
on annettava vakuuksia Suomen ja Ruotsin ydinjätehuoltorahastoille, joilla
taataan, että voimalaitosten käytöstäpoistoon ja käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoittamiseen on riittävät varat.

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) puolesta annettu takaus oli 67 miljoonaa euroa
31.3.2010. Takauksen arvo päivitetään vuosittain toisen neljänneksen aikana
perustuen vuoden vaihteessa päätettyyn lainmukaiseen vastuuseen ja
rahastotavoitteeseen.

21. OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISMENETTELYT

Oikeudenkäynteihin ja viranomaismenettelyihin liittyen ei ensimmäisen
neljänneksen aikana tapahtunut olennaisia muutoksia verrattuna vuoden 2009 lopun
tilanteeseen.

22. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Lähipiiritapahtumat on esitetty Fortumin vuoden 2009 tilinpäätöksessä.
Tilinpäätöshetken 31.12.2009 jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Suomen valtion omistusosuus Fortumin osakkeista vuoden 2009 lopussa oli 50,76 %,
eikä se ole muuttunut vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana.


--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet                  |   |             |              |              |
| osakkuusyritysten kanssa     |   |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          |       |   |      I/2010 |       I/2009 |         2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit              |       |   |          17 |           27 |           86 |
| osakkuusyrityksille  |       |   |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot osakkuusyritysten          |           9 |            8 |           37 |
| lainasaamisista                  |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot                |       |   |         207 |          141 |          555 |
| osakkuusyrityksiltä  |       |   |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Avoimet saldot osakkuusyritysten |             |              |              |
| kanssa                           |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa          |       |   |   31.3.2010 |    31.3.2009 |   31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset     |   |         922 |          681 |          852 |
| lainasaamiset                |   |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset       |       |   |          17 |           11 |           14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset        |       |   |           5 |            6 |            5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat  |       |   |         213 |          199 |          199 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat            |       |   |          17 |           25 |           23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat           |       |   |          24 |            8 |           22 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketapahtumat ja saldot yhteisyritysten kanssa
Liiketapahtumat vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ja avoimet saldot
31.3.2010 yhteisyritysten kanssa olivat merkitykseltään vähäisiä.

23. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

--------------------------------------------------------------------------------
| 24. TUNNUSLUKUJEN    |      |     |       |       |        |        |        |
| LASKENTAKAAVAT       |      |     |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (EBITDA   |  =   | Liikevoitto + poistot ja     |        |        |
| =Tulos ennen         |      | arvonalentumiset             |        |        |
| korkoja,             |      |                              |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja sekä poistoja |      |     |       |       |        |        |        |
| ja arvonalentumisia) |      |     |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    |  =   | Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut      |
| liikevoitto          |      | vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät |  =   | Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja      |        |
|                      |      | tappiot                               |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                 |  =   | Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja         |
| vertailukelpoisuutee |      | suojaavat rahoitusinstrumentit,                |
| n vaikuttavat erät   |      |                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaisesti   |
|                      |      | suojauslaskentaa sekä                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen vaikutuksen,    |
|                      |      | joka aiheutuu siitä, että                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus       |
|                      |      | Valtion ydinjätehuoltorahastosta               |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | ei voi ylittää vastaavaa     |        |        |
|                      |      | velkaa.                      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen      |  =   | Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman   |
| käyttöpääoman        |      | muutosta                                       |
| muutosta             |      |                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit         |  =   | Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin     |
| käyttöomaisuuteen    |      | tehdyt investoinnit mukaan lukien              |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | kunnossapito-, tuottavuus- ja                  |
|                      |      | kasvuinvestoinnit sekä lainsäädännön           |
|                      |      | edellyttämät                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | investoinnit. Investointeihin kuuluvat myös    |
|                      |      | investointien rakennusaikana taseeseen         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | aktivoidut korkokulut.                         |
|                      |      | Kunnossapitoinvestoinnit pidentävät            |
|                      |      | olemassaolevan                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | omaisuuserän vaikutusaikaa, ylläpitävät        |
|                      |      | käytettävyyttä sekä/tai ylläpitävät            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | luotettavuutta. Tuottavuusinvestoinnit         |
|                      |      | parantavat olemassaolevan hyödykkeen           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | tuottavuutta. Kasvuinvestointien tarkoitus on  |
|                      |      | rakentaa uutta kapasiteettia ja/tai lisätä     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | olemassaolevien liiketoimintojen               |
|                      |      | asiakaskantaa. Lainsäädännön edellyttämät      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | investoinnit tehdään tiettyinä ajankohtina     |
|                      |      | lakien vaatimusten mukaan.                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit   |  =   | Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin,            |
| osakkeisiin          |      | osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin myytävissä |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | oleviin sijoituksiin. Investoitujen            |
|                      |      | tytäryhtiöosakkeiden hankintahintaan on        |
|                      |      | lisätty                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | hankittavan yhtiön           |        |        |
|                      |      | nettovelka.                  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, |  =   | Kauden      |       |        |        | x 100  |
| %                    |      | voitto      |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | Oma pääoma          |        |        |        |
|                      |      | keskimäärin         |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman   |  =   | Voitto ennen veroja + korko- ja muut  | x 100  |
| tuotto, %            |      | rahoituskulut                         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | Sijoitettu pääoma            |        |        |
|                      |      | keskimäärin                  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman      |  =   | Liikevoitto + osuus osakkuus- ja      | x 100  |
| tuotto, %            |      | yhteisyritysten tuloksesta            |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | Sidottu pääoma      |        |        |        |
|                      |      | keskimäärin         |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    |  =   | Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus          |
| sidotun pääoman      |      | osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta        |
| tuotto, %            |      |                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | (IAS 39 oikaistu sekä pois lukien     | x 100  |
|                      |      | merkittävimmät myyntivoitot ja        |        |
|                      |      | -tappiot)                             |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | Vertailukelpoinen sidottu pääoma      |        |
|                      |      | keskimäärin                           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma    |  =   | Taseen loppusumma - korottomat velat -         |
|                      |      | laskennallinen verovelka - varaukset           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma       |  =   | Korottomat varat + Valtion                     |
|                      |      | ydinjätehuoltorahastoon liittyvät korolliset   |
|                      |      | varat -                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | korottomat velat - varaukset |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | (korottomat varat ja velat eivät sisällä       |
|                      |      | rahoitukseen, veroihin ja                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | laskennallisiin veroihin liittyviä eriä sekä   |
|                      |      | varoja ja velkoja, jotka                       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | syntyvät suojauslaskennan                      |
|                      |      | soveltamisedellytykset täyttävien              |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | johdannaissopimusten käypien arvojen           |
|                      |      | muutoksista)                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    |  =   | Sidottu pääoma oikaistuna niillä korottomilla  |
| sidottu pääoma       |      | varoilla ja veloilla, jotka                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | aiheutuvat niistä tulevaisuuden kassavirtaa    |
|                      |      | suojaavista johdannais-                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | sopimuksista, joihin ei voida soveltaa IAS     |
|                      |      | 39:n mukaista suojauslaskentaa                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset           |  =   | Korolliset velat - likvidit  |        |        |
| nettovelat           |      | varat                        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %  |  =   | Korolliset  |       |        |        | x 100  |
|                      |      | nettovelat  |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | Oma pääoma  |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %  |  =   | Oma pääoma sisältäen                  | x 100  |
|                      |      | määräysvallattomat omistajat          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | Taseen      |       |        |        |        |
|                      |      | loppusumma  |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyttökat |  =   | Korollinen  |       |        |        |        |
| e                    |      | nettovelka  |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | Liikevoitto + poistot ja              |        |
|                      |      | arvonalentumiset                      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate            |  =   | Liikevoitto |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | Nettokorkok |       |        |        |        |
|                      |      | ulut        |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate sisältäen  |  =   | Liikevoitto |       |        |        |        |
| aktivoitut vieraan   |      |             |       |        |        |        |
| pääoman menot        |      |             |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | Nettokorkokulut - aktivoidut vieraan  |        |
|                      |      | pääoman menot                         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS)    |  =   | Kauden voitto - määräysvallattomat    |        |
|                      |      | omistajat                             |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu    |
|                      |      | lukumäärä tilikauden aikana                    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake,    |  =   | Oma pääoma  |       |        |        |        |
| EUR                  |      |             |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      | Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita      |
|                      |      | kauden lopussa                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Edelliset 12 kk      |  =   | Raportointihetkeä edeltävät 12        |        |
|                      |      | kuukautta                             |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MARKKINATILANNE                          |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| SÄHKÖN KULUTUS                           |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| TWh                                      | I/201 | I/2009 |   2009 | Edellis |
|                                          |     0 |        |        |      et |
|                                          |       |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat                              |   119 |    111 |    374 |     382 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                                   |   281 |    266 |    964 |     980 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tjumen                                   |    22 |     22 |     82 |      82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tseljabinsk                              |    10 |      9 |     32 |      33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjän Uralin alue                      |    67 |     63 |    236 |     240 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                          |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| KESKIMÄÄRÄISET HINNAT                    | I/201 | I/2009 |   2009 | Edellis |
|                                          |     0 |        |        |      et |
|                                          |       |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta Nord Pool              |    59 |     38 |     35 |      40 |
| -sähköpörssissä, euroa/MWh               |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta Suomessa, euroa/MWh    |    71 |     38 |     37 |      45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta Ruotsissa, euroa/MWh   |    72 |     38 |     37 |      45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta Venäjän Eurooppaan     |   862 |    585 |    667 |     736 |
| kuuluvalla ja Uralin alueilla, RUB/MWh*  |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta (markkinahinta),       |   817 |    535 |    633 |     703 |
| Uralin alue, RUB/MWh*                    |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen säännelty OAO Fortumin    |   620 |    541 |    533 |     550 |
| sähkön hinta, RUB/MWh*                   |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen säännelty                 |   168 |    190 |    187 |     183 |
| kapasiteettihinta, tRUB/MW/kk            |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta Saksassa, euroa/MWh    |    41 |     47 |     39 |      37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen kaasun rajahinta Uralin   | 2 221 |  1 621 |  1 781 |   1 931 |
| alueella, RUB/1000 m3                    |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2, (ETS EUA), euroa/tonni CO2          |    13 |     12 |     13 |      14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiili (ICE Rotterdam), USD/tonni         |    79 |     71 |     70 |      72 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljy (Brent Crude), USD/bbl              |    77 |     46 |     76 |      70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *Ilman kapasiteettitariffia              |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VESIVARANNOT                             |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| TWh (kauden lopussa)                     | I/201 | I/2009 |   2009 |         |
|                                          |     0 |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaiset vesivarannot               |    28 |     31 |     74 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaiset vesivarannot, pitkän ajan  |    41 |     39 |     81 |         |
| keskiarvo                                |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VIENTI/TUONTI POHJOISMAIDEN JA           |       |        |        |         |
| MANNEREUROOPAN VÄLILLÄ                   |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| TWh (+ = tuonti, - = vienti              | I/201 | I/2009 |   2009 | Edellis |
| Pohjoismaista)                           |     0 |        |        |      et |
|                                          |       |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vienti / tuonti                          |     7 |      0 |      8 |      14 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VENÄJÄN SÄHKÖREFORMI                     |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| %                                        | I/201 | I/2009 |   2009 | Edellis |
|                                          |     0 |        |        |      et |
|                                          |       |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus sähkön myynnistä vapautetuilla     |    60 |     30 |     40 |      48 |
| markkinoilla                             |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus OAO Fortumin sähkön myynnistä      |    58 |     31 |     34 |      42 |
| vapautetulla sähkön hinnalla             |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| TUOTANTO- JA MYYNTIVOLYYMIT              |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| SÄHKÖNTUOTANTO                           |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| TWh                                      | I/201 | I/2009 |   2009 | Edellis |
|                                          |     0 |        |        |      et |
|                                          |       |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto EU-maissa ja Norjassa     |  14,8 |     14 |   49,3 |    50,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto Venäjällä                 |   4,7 |    4,7 |   16,0 |    16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                 |  19,5 |   18,7 |   65,3 |    66,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÄMMÖNTUOTANTO                           |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| TWh                                      | I/201 | I/2009 |   2009 | Edellis |
|                                          |     0 |        |        |      et |
|                                          |       |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto EU-maissa ja Norjassa     |  10,3 |    9,1 |   23,2 |    24,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto Venäjällä                 |  11,0 |   10,2 |   25,6 |    26,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                 |  21,3 |   19,3 |   48,8 |    50,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SÄHKÖNTUOTANTOKAPASITEETTI               |       |        |        |         |
| DIVISIOONITTAIN                          |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| MW (kauden lopussa)                      |       |        |   2009 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                                    |       |        |  9 709 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                                     |       |        |  1 446 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                                   |       |        |  2 785 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                 |       |        | 13 940 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÄMMÖNTUOTANTOKAPASITEETTI               |       |        |        |         |
| DIVISIOONITTAIN                          |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| MW (kauden lopussa)                      |       |        |   2009 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                                    |       |        |    250 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                                     |       |        | 10 284 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                                   |       |        | 13 796 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                 |       |        | 24 330 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SÄHKÖNTUOTANTO LÄHTEITTÄIN POHJOISMAISSA |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| TWh                                      | I/201 | I/2009 |   2009 | Edellis |
|                                          |     0 |        |        |      et |
|                                          |       |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima                                |   5,4 |    5,7 |   22,1 |    21,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima                                |   5,9 |    6,4 |   21,4 |    20,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima                               |   3,2 |    1,6 |    4,6 |     6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                 |  14,5 |   13,7 |   48,1 |    48,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SÄHKÖNTUOTANTO LÄHTEITTÄIN POHJOISMAISSA |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| %                                        | I/201 | I/2009 |   2009 | Edellis |
|                                          |     0 |        |        |      et |
|                                          |       |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima                                |    37 |     41 |     46 |      44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima                                |    41 |     47 |     44 |      43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima                               |    22 |     12 |     10 |      13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                 |   100 |    100 |    100 |     100 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SÄHKÖNMYYNTI                             |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj.euroa                               | I/201 | I/2009 |   2009 | Edellis |
|                                          |     0 |        |        |      et |
|                                          |       |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti EU-maissa ja Norjassa       |   937 |    784 |  2 802 |   2 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti Venäjällä                   |   130 |    103 |    390 |     417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                 | 1 067 |    887 |  3 192 |   3 372 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÄMMÖNMYYNTI                             |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj.euroa                               | I/201 | I/2009 |   2009 | Edellis |
|                                          |     0 |        |        |      et |
|                                          |       |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti EU-maissa ja Norjassa       |   480 |    407 |  1 095 |   1 168 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti Venäjällä                   |   113 |     81 |    219 |     251 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                 |   593 |    488 |  1 314 |   1 419 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SÄHKÖNMYYNTI ALUEITTAIN                  |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| TWh                                      | I/201 | I/2009 |   2009 | Edellis |
|                                          |     0 |        |        |      et |
|                                          |       |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                                    |   8,6 |    7,4 |   26,1 |    27,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                                   |   7,4 |    7,5 |   26,9 |    26,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                                   |   5,5 |    5,6 |   19,5 |    19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                                |   1,0 |    0,9 |    3,2 |     3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                 |  22,5 |   21,4 |   75,7 |    76,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on |       |        |        |         |
| netotettu tunneittain konsernitasolla.   |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÄMMÖNMYYNTI ALUEITTAIN                  |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| TWh                                      | I/201 | I/2009 |   2009 | Edellis |
|                                          |     0 |        |        |      et |
|                                          |       |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                                   |  11,5 |   10,2 |   25,6 |    26,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                                    |   3,5 |    3,1 |    8,0 |     8,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                                   |   4,6 |    4,0 |    9,8 |    10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola                                    |   1,8 |    1,8 |    3,7 |     3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat*                               |   1,2 |    1,1 |    3,5 |     3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                 |  22,6 |   20,2 |   50,6 |    53,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| * Sisältää Iso-Britannian, joka          |       |        |        |         |
| raportoidaan Power-divisioonan muu       |       |        |        |         |
| myynti -rivillä.                         |       |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITE                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TIEDOT SEGMENTEITTÄIN: VANHAN JA UUDEN SEGMENTTIRAKENTEEN VERTAILU 2009      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAI |      |        |        |        |        |        |       |       |
| HTO      |      |        |        |        |        |        |       |       |
| SEGMENTE |      |        |        |        |        |        |       |       |
| ITTÄIN   |      |        |        |        |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj.    | I/20 | I-II/2 | I-III/ |  2009  | I/2009 | I-II/2 | I-III | 2009  |
| euroa    |  09  |   009  |  2009  |   Uusi |  Vanha |   009  | /2009 | Vanha |
|          | Uusi |   Uusi |   Uusi |        |        |  Vanha | Vanha |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power    |  688 |  1 296 |  1 868 |  2 531 |    705 |  1 330 | 1 917 | 2 596 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta  |   70 |    134 |    204 |    254 |     79 |    143 |   196 |   231 |
| sisäistä |      |        |        |        |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat     |  514 |    764 |    941 |  1 399 |    513 |    761 |   937 | 1 394 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta  |    9 |     13 |     15 |     23 |      9 |     12 |    14 |    22 |
| sisäistä |      |        |        |        |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribu |  229 |    405 |    573 |    800 |    229 |    405 |   573 |   800 |
| tion     |      |        |        |        |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta  |    1 |      4 |      6 |     13 |      1 |      4 |     6 |    13 |
| sisäistä |      |        |        |        |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electric |  469 |    767 |  1 039 |  1 449 |    469 |    767 | 1 039 | 1 449 |
| ity      |      |        |        |        |        |        |       |       |
| Sales    |      |        |        |        |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta  |   22 |     30 |     39 |     67 |     22 |     30 |    39 |    68 |
| sisäistä |      |        |        |        |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia   |  186 |    324 |    435 |    632 |    184 |    320 |   429 |   623 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta  |    - |      - |      - |      - |      - |      - |     - |     - |
| sisäistä |      |        |        |        |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |   19 |     38 |     54 |     71 |     18 |     37 |    55 |    74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta  |   13 |     17 |      4 |     -5 |     17 |     35 |    53 |    72 |
| sisäistä |      |        |        |        |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord     | -358 |   -570 |   -770 | -1 095 |   -358 |   -570 |  -770 |    -1 |
| Pool     |      |        |        |        |        |        |       |   095 |
| netotus  |      |        |        |        |        |        |       |       |
| 1)       |      |        |        |        |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoi | -115 |   -198 |   -268 |   -352 |   -128 |   -224 |  -308 |  -406 |
| nnit     |      |        |        |        |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |    1 |  2 826 |  3 872 |  5 435 |  1 632 |  2 826 | 3 872 | 5 435 |
|          |  632 |        |        |        |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta      |                    |
| netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona   |                    |
| tai kuluna sen mukaan, onko                             |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum tiettynä     |      |      |      |      |       |       |       |    |
| hetkenä nettomyyjä  |      |      |      |      |       |       |       |    |
| vai netto-ostaja.   |      |      |      |      |       |       |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO  |        |      |       |       |      |       |       |        |
| SEGMENTEITTÄ |        |      |       |       |      |       |       |        |
| IN           |        |      |       |       |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa  | I/2009 | I-II | I-III | 2009  | I/20 | I-II/ | I-III |  2009  |
|              |   Uusi | /200 | /2009 |  Uusi |  09  | 2009  | /2009 |  Vanha |
|              |        |   9  |  Uusi |       | Vanh | Vanha | Vanha |        |
|              |        | Uusi |       |       |    a |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power        |    432 |  739 | 1 036 | 1 363 |  423 |   727 | 1 005 |  1 335 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat         |    115 |  154 |   143 |   252 |  113 |   152 |   140 |    248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution |     81 |  135 |   182 |   263 |   81 |   135 |   182 |    263 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity  |    -21 |   -1 |    -8 |    29 |  -11 |    -4 |     3 |     22 |
| Sales        |        |      |       |       |      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia       |      6 |   -9 |   -28 |   -20 |    5 |   -11 |   -33 |    -26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |    -14 |  -44 |   -65 |  -105 |  -12 |   -25 |   -37 |    -60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |    599 |  974 | 1 260 | 1 782 |  599 |   974 | 1 260 |  1 782 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa  | I/2009 | I-II | I-III/ | 2009  | I/200 | I-II | I-III | 2009  |
|              |   Uusi | /200 |  2009  |  Uusi |    9  | /200 | /2009 | Vanha |
|              |        |   9  |   Uusi |       | Vanha |   9  | Vanha |       |
|              |        | Uusi |        |       |       | Vanh |       |       |
|              |        |      |        |       |       |    a |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power        |    415 |  755 |  1 063 | 1 454 |   419 |  765 | 1 075 | 1 469 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat         |    114 |  140 |    127 |   231 |   112 |  138 |   124 |   227 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution |     81 |  135 |    182 |   262 |    81 |  135 |   182 |   262 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity  |     -2 |    4 |     11 |    22 |    -2 |    4 |    11 |    22 |
| Sales        |        |      |        |       |       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia       |      6 |   -8 |    -28 |   -20 |     5 |  -11 |   -33 |   -26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |    -12 |  -24 |    -37 |   -61 |   -13 |  -29 |   -41 |   -66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelp |    602 |    1 |  1 318 | 1 888 |   602 |    1 | 1 318 | 1 888 |
| oinen        |        |  002 |        |       |       |  002 |       |       |
| liikevoitto  |        |      |        |       |       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluontei |      4 |   14 |     21 |    29 |     4 |   14 |    21 |    29 |
| set erät     |        |      |        |       |       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |     -7 |  -42 |    -79 |  -135 |    -7 |  -42 |   -79 |  -135 |
| vertailukelp |        |      |        |       |       |      |       |       |
| oisuuteen    |        |      |        |       |       |      |       |       |
| vaikuttavat  |        |      |        |       |       |      |       |       |
| erät         |        |      |        |       |       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |    599 |  974 |  1 260 | 1 782 |   599 |  974 | 1 260 | 1 782 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEI |        |      |        |       |       |      |       |       |
| SET ERÄT     |        |      |        |       |       |      |       |       |
| SEGMENTEITTÄ |        |      |        |       |       |      |       |       |
| IN           |        |      |        |       |       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa  | I/2009 | I-II | I-III/ | 2009  | I/200 | I-II | I-III | 2009  |
|              |   Uusi | /200 |  2009  |  Uusi |    9  | /200 | /2009 | Vanha |
|              |        |   9  |   Uusi |       | Vanha |   9  | Vanha |       |
|              |        | Uusi |        |       |       | Vanh |       |       |
|              |        |      |        |       |       |    a |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power        |      4 |    5 |      5 |     6 |     4 |    5 |     6 |     6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat         |      0 |    9 |     15 |    21 |     0 |    9 |    15 |    21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution |      0 |    0 |      0 |     1 |     0 |    0 |     0 |     1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity  |      0 |    0 |      0 |     0 |     0 |    0 |     0 |     0 |
| Sales        |        |      |        |       |       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia       |      0 |   -1 |      0 |     0 |     0 |    0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |      0 |    1 |      1 |     1 |     0 |    0 |     0 |     1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |      4 |   14 |     21 |    29 |     4 |   14 |    21 |    29 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa  | I/2009 | I-II | I-III/ | 2009  | I/200 | I-II | I-III | 2009  |
|              |   Uusi | /200 |  2009  |  Uusi |    9  | /200 | /2009 | Vanha |
|              |        |   9  |   Uusi |       | Vanha |   9  | Vanha |       |
|              |        | Uusi |        |       |       | Vanh |       |       |
|              |        |      |        |       |       |    a |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power1)      |     13 |  -21 |    -32 |   -97 |     0 |  -43 |   -76 |  -140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat         |      1 |    5 |      1 |     0 |     1 |    5 |     1 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution |      0 |    0 |      0 |     0 |     0 |    0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity  |    -19 |   -5 |    -19 |     7 |    -9 |   -8 |    -8 |     0 |
| Sales        |        |      |        |       |       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia       |      - |    - |      - |     - |     - |    - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |     -2 |  -21 |    -29 |   -45 |     1 |    4 |     4 |     5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |     -7 |  -42 |    -79 |  -135 |    -7 |  -42 |   -79 |  -135 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Fortumin osuudesta Valtion ydinjätehuoltorahastoon,        |              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä milj.     |  -11 |  -21 |  -26 |  -59 |  -11 |  -21 |   -26 |   -59 |
| euroa:             |      |      |      |      |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät pääasiassa niiden
tulevaisuuden rahavirtoja suojaavien johdannaisintrumenttien vaikutuksen, joihin
ei sovelleta suojauslaskentaa IAS 39 mukaisesti. Power -segmentti sisältää
vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin osuudesta Valtion ydinjätehuoltorahastoon,
jossa IFRIC 5 tulkinnan mukaisesti taseen varat eivät voi ylittää niihin
liittyviä taseeseen kirjattuja velkoja.

--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa  | I/2009 | I-II/2 | I-III/ | 2009  | I/20 | I-II | I-II | 2009  |
|              |   Uusi |   009  |  2009  |  Uusi |  09  | /200 | I/20 | Vanha |
|              |        |   Uusi |   Uusi |       | Vanh |   9  |  09  |       |
|              |        |        |        |       |    a | Vanh | Vanh |       |
|              |        |        |        |       |      |    a |    a |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power        |     23 |     45 |     69 |    93 |   23 |   45 |   69 |    93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat         |     38 |     76 |    117 |   162 |   38 |   76 |  117 |   162 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution |     39 |     80 |    122 |   164 |   39 |   80 |  122 |   164 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity  |      1 |      3 |      4 |     6 |    1 |    3 |    4 |     6 |
| Sales        |        |        |        |       |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia       |     19 |     37 |     55 |    75 |   19 |   37 |   55 |    75 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |      2 |      5 |      7 |    10 |    2 |    5 |    7 |    10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |    122 |    246 |    374 |   510 |  122 |  246 |  374 |   510 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa  | I/2009 | I-II/2 | I-III/ | 2009  | I/20 | I-II | I-II | 2009  |
|              |   Uusi |   009  |  2009  |  Uusi |  09  | /200 | I/20 | Vanha |
|              |        |   Uusi |   Uusi |       | Vanh |   9  |  09  |       |
|              |        |        |        |       |    a | Vanh | Vanh |       |
|              |        |        |        |       |      |    a |    a |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power 1), 2) |     -6 |    -11 |    -20 |   -35 |   -6 |  -11 |  -20 |   -35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat         |      5 |     12 |     18 |    30 |    5 |   12 |   18 |    30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution |      4 |      9 |      8 |    10 |    4 |    9 |    8 |    10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electricity  |      0 |      1 |      1 |     0 |    0 |    1 |    1 |     0 |
| Sales        |        |        |        |       |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia       |      - |      5 |      6 |    20 |    - |    5 |    6 |    20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |    -36 |    -20 |    -14 |    -4 |  -36 |  -20 |  -14 |    -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |    -33 |     -4 |     -1 |    21 |  -33 |   -4 |   -1 |    21 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää           |        |        |       |      |      |      |       |
| kirjanpitokäsittelyn  |        |        |       |      |      |      |       |
| vaikutukset, jotka    |        |        |       |      |      |      |       |
| johtuvat              |        |        |       |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin     |     -3 |     -6 |     -5 |    -5 |   -3 |   -6 |   -5 |    -5 |
| osakkuusyhti |        |        |        |       |      |      |      |       |
| öiden        |        |        |        |       |      |      |      |       |
| osuuksista   |        |        |        |       |      |      |      |       |
| suomalaisiss |        |        |        |       |      |      |      |       |
| a            |        |        |        |       |      |      |      |       |
| ja           |        |        |        |       |      |      |      |       |
| ruotsalaisis |        |        |        |       |      |      |      |       |
| sa           |        |        |        |       |      |      |      |       |
| ydinjätehuol |        |        |        |       |      |      |      |       |
| torahastoiss |        |        |        |       |      |      |      |       |
| a, yhteensä  |        |        |        |       |      |      |      |       |
| milj. euroa: |        |        |        |       |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Suurin osa Power -segmentin osakkuusyhtiöistä on tuotantoyhtiöitä, joilta |
| Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan,                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|    johon sisältyvät korot, valmisteverot ja välittömät verot.                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUDET OSAKKUUS- JA          |      |       |       |       |       |       |
| YHTEISYRITYKSISSÄ             |      |       |       |       |       |       |
| SEGMENTEITTÄIN                |      |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj.   | 31.3. | 30.6.2 | 30.9. | 31.12 | 31.3.2 | 30.6.2 | 30.9.2 | 31.12. |
| euroa   |  2009 |    009 |  2009 | .2009 |    009 |    009 |    009 |   2009 |
|         |  Uusi |   Uusi |  Uusi |  Uusi |  Vanha |  Vanha |  Vanha |  Vanha |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power   |   840 |    864 |   878 |   863 |    840 |    864 |    878 |    863 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat    |   162 |    166 |   173 |   178 |    162 |    166 |    173 |    178 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distrib |   217 |    218 |   226 |   230 |    217 |    218 |    226 |    230 |
| ution   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electri |    12 |     12 |    12 |    12 |     12 |     12 |     12 |     12 |
| city    |       |        |       |       |        |        |        |        |
| Sales   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia  |   390 |    405 |   404 |   425 |    390 |    405 |    404 |    425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   479 |    440 |   501 |   480 |    479 |    440 |    501 |    480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteens | 2 100 |  2 105 | 2 194 | 2 188 |  2 100 |  2 105 |  2 194 |  2 188 |
| ä       |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN SEGMENTEITTÄIN                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj.   | I/200 | I-II/2 | I-III | 2009  | I/2009 | I-II/2 | I-III/ |  2009  |
| euroa   |    9  |   009  | /2009 |  Uusi |  Vanha |   009  |  2009  |  Vanha |
|         |  Uusi |   Uusi |  Uusi |       |        |  Vanha |  Vanha |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power   |    21 |     44 |    64 |    96 |     21 |     44 |     64 |     97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat    |    70 |    167 |   258 |   358 |     70 |    167 |    258 |    358 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distrib |    36 |     79 |   127 |   188 |     36 |     79 |    127 |    188 |
| ution   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electri |     1 |      1 |     1 |     1 |      1 |      1 |      1 |      1 |
| city    |       |        |       |       |        |        |        |        |
| Sales   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia  |    21 |     59 |   117 |   215 |     21 |     59 |    117 |    215 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |     1 |      2 |     4 |     4 |      1 |      2 |      4 |      3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteens |   150 |    352 |   571 |   862 |    150 |    352 |    571 |    862 |
| ä       |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Josta   |     9 |     14 |    21 |    30 |      9 |     14 |     21 |     30 |
| aktivoi |       |        |       |       |        |        |        |        |
| tuja    |       |        |       |       |        |        |        |        |
| vieraan |       |        |       |       |        |        |        |        |
| pääoman |       |        |       |       |        |        |        |        |
| menoja  |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOINVESTOINNIT        |      |      |      |      |      |       |       |
| OSAKKEISIIN               |      |      |      |      |      |       |       |
| SEGMENTEITTÄIN            |      |      |      |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| milj.   | I/200 | I-II/2 | I-III | 2009  | I/2009 | I-II/2 | I-III/ |  2009  |
| euroa   |    9  |   009  | /2009 |  Uusi |  Vanha |   009  |  2009  |  Vanha |
|         |  Uusi |   Uusi |  Uusi |       |        |  Vanha |  Vanha |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power   |    31 |     56 |    56 |    57 |     31 |     56 |     56 |     57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat    |     - |      0 |     0 |     1 |      - |      0 |      0 |      1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distrib |     - |      0 |     3 |     5 |      - |      0 |      3 |      5 |
| ution   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electri |     - |      - |     - |     - |      - |      - |      - |      - |
| city    |       |        |       |       |        |        |        |        |
| Sales   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia  |     0 |      3 |     3 |     3 |      0 |      3 |      3 |      3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |     - |      1 |     1 |     1 |      - |      1 |      1 |      1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteens |    31 |     60 |    63 |    67 |     31 |     60 |     63 |     67 |
| ä       |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTTU |       |        |       |       |        |        |        |        |
| PÄÄOMA  |       |        |       |       |        |        |        |        |
| SEGMENT |       |        |       |       |        |        |        |        |
| EITTÄIN |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj.   | 31.3. | 30.6.2 | 30.9. | 31.12 | 31.3.2 | 30.6.2 | 30.9.2 | 31.12. |
| euroa   |  2009 |    009 |  2009 | .2009 |    009 |    009 |    009 |   2009 |
|         |  Uusi |   Uusi |  Uusi |  Uusi |  Vanha |  Vanha |  Vanha |  Vanha |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power   | 5 351 |  5 353 | 5 516 | 5 494 |  5 392 |  5 384 |  5 527 |  5 512 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat    | 3 482 |  3 503 | 3 655 | 3 787 |  3 484 |  3 503 |  3 655 |  3 786 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distrib | 3 090 |  3 106 | 3 248 | 3 299 |  3 090 |  3 106 |  3 248 |  3 299 |
| ution   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electri |    90 |     81 |    46 |   125 |    128 |    106 |     85 |    147 |
| city    |       |        |       |       |        |        |        |        |
| Sales   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia  | 2 018 |  2 062 | 2 112 | 2 260 |  2 000 |  2 049 |  2 098 |  2 248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   722 |    476 |   374 |   382 |    659 |    433 |    338 |    355 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteens |    14 | 14 581 |    14 |    15 | 14 753 | 14 581 | 14 951 | 15 347 |
| ä       |   753 |        |   951 |   347 |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| %       |       |        |       |     31.12.2009 |        |        | 31.12. |
|         |       |        |       |           Uusi |        |        |   2009 |
|         |       |        |       |                |        |        |  Vanha |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power   |       |        |       |  24,5 |        |        |        |   23,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat    |       |        |       |   7,9 |        |        |        |    7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distrib |       |        |       |   8,7 |        |        |        |    8,7 |
| ution   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electri |       |        |       |  28,9 |        |        |        |   16,8 |
| city    |       |        |       |       |        |        |        |        |
| Sales   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia  |       |        |       |   0,0 |        |        |        |   -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |       |        |       | -19,4 |        |        |        |  -12,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| %       |       |        |       |     31.12.2009 |        |        | 31.12. |
|         |       |        |       |           Uusi |        |        |   2009 |
|         |       |        |       |                |        |        |  Vanha |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power   |       |        |       |  26,4 |        |        |        |   26,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat    |       |        |       |   7,3 |        |        |        |    7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distrib |       |        |       |   8,6 |        |        |        |    8,6 |
| ution   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electri |       |        |       |  18,6 |        |        |        |   18,6 |
| city    |       |        |       |       |        |        |        |        |
| Sales   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia  |       |        |       |   0,0 |        |        |        |   -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |       |        |       | -17,0 |        |        |        |  -18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT   |       |        |       |       |        |        |        |        |
| SEGMENT |       |        |       |       |        |        |        |        |
| EITTÄIN |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj.   | 31.3. | 30.6.2 | 30.9. | 31.12 | 31.3.2 | 30.6.2 | 30.9.2 | 31.12. |
| euroa   |  2009 |    009 |  2009 | .2009 |    009 |    009 |    009 |   2009 |
|         |  Uusi |   Uusi |  Uusi |  Uusi |  Vanha |  Vanha |  Vanha |  Vanha |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power   | 5 928 |  6 081 | 6 191 | 6 260 |  5 631 |  5 927 |  6 018 |  5 976 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat    | 3 892 |  3 844 | 4 007 | 4 244 |  3 885 |  3 838 |  4 000 |  4 240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distrib | 3 595 |  3 553 | 3 692 | 3 765 |  3 595 |  3 553 |  3 692 |  3 765 |
| ution   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electri |   728 |    448 |   482 |   475 |    766 |    474 |    521 |    497 |
| city    |       |        |       |       |        |        |        |        |
| Sales   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia  | 2 273 |  2 327 | 2 370 | 2 542 |  2 257 |  2 313 |  2 356 |  2 529 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    | 1 036 |    726 |   785 |   621 |    820 |    602 |    625 |    607 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elimino |  -498 |   -272 |  -315 |  -293 |        |        |        |        |
| innit   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu |    16 | 16 707 |    17 |    17 | 16 954 | 16 707 | 17 212 | 17 614 |
| un      |   954 |        |   212 |   614 |        |        |        |        |
| pääomaa |       |        |       |       |        |        |        |        |
| n       |       |        |       |       |        |        |        |        |
| sisälty |       |        |       |       |        |        |        |        |
| vät     |       |        |       |       |        |        |        |        |
| varat   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolli |   815 |    837 |   913 |   943 |    815 |    837 |    913 |    943 |
| set     |       |        |       |       |        |        |        |        |
| saamise |       |        |       |       |        |        |        |        |
| t       |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskenn |     3 |      4 |     7 |    47 |      3 |      4 |      7 |     47 |
| alliset |       |        |       |       |        |        |        |        |
| verosaa |       |        |       |       |        |        |        |        |
| miset   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   896 |    485 |   612 |   347 |    896 |    485 |    612 |    347 |
| varat   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidi | 3 041 |  1 440 |   815 |   890 |  3 041 |  1 440 |    815 |    890 |
| t varat |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat   |    21 | 19 473 |    19 |    19 | 21 709 | 19 473 | 19 559 | 19 841 |
| yhteens |   709 |        |   559 |   841 |        |        |        |        |
| ä       |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS  |       |        |       |       |        |        |        |        |
| PÄÄOMA  |       |        |       |       |        |        |        |        |
| SEGMENT |       |        |       |       |        |        |        |        |
| EITTÄIN |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj.   | 31.3. | 30.6.2 | 30.9. | 31.12 | 31.3.2 | 30.6.2 | 30.9.2 | 31.12. |
| euroa   |  2009 |    009 |  2009 | .2009 |    009 |    009 |    009 |   2009 |
|         |  Uusi |   Uusi |  Uusi |  Uusi |  Vanha |  Vanha |  Vanha |  Vanha |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power   |   577 |    728 |   675 |   766 |    239 |    543 |    491 |    464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat    |   410 |    341 |   352 |   456 |    401 |    335 |    345 |    454 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distrib |   505 |    447 |   443 |   466 |    505 |    447 |    444 |    466 |
| ution   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electri |   638 |    367 |   436 |   350 |    638 |    368 |    436 |    350 |
| city    |       |        |       |       |        |        |        |        |
| Sales   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia  |   255 |    265 |   258 |   282 |    257 |    264 |    258 |    281 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   314 |    250 |   412 |   240 |    161 |    169 |    287 |    252 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elimino |  -498 |   -272 |  -315 |  -293 |        |        |        |        |
| innit   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu | 2 201 |  2 126 | 2 261 | 2 267 |  2 201 |  2 126 |  2 261 |  2 267 |
| un      |       |        |       |       |        |        |        |        |
| pääomaa |       |        |       |       |        |        |        |        |
| n       |       |        |       |       |        |        |        |        |
| sisälty |       |        |       |       |        |        |        |        |
| vä      |       |        |       |       |        |        |        |        |
| vieras  |       |        |       |       |        |        |        |        |
| pääoma  |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskenn | 1 830 |  1 762 | 1 810 | 1 750 |  1 830 |  1 762 |  1 810 |  1 750 |
| alliset |       |        |       |       |        |        |        |        |
| verovel |       |        |       |       |        |        |        |        |
| at      |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu     |   274 |    238 |   304 |   474 |    274 |    238 |    304 |    474 |
| vieras  |       |        |       |       |        |        |        |        |
| pääoma  |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoite | 4 305 |  4 126 | 4 375 | 4 491 |  4 305 |  4 126 |  4 375 |  4 491 |
| ttuun   |       |        |       |       |        |        |        |        |
| pääomaa |       |        |       |       |        |        |        |        |
| n       |       |        |       |       |        |        |        |        |
| sisälty |       |        |       |       |        |        |        |        |
| vä      |       |        |       |       |        |        |        |        |
| vieras  |       |        |       |       |        |        |        |        |
| pääoma  |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolli | 8 675 |  7 444 | 6 856 | 6 859 |  8 675 |  7 444 |  6 856 |  6 859 |
| nen     |       |        |       |       |        |        |        |        |
| vieras  |       |        |       |       |        |        |        |        |
| pääoma  |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 8 729 |  7 903 | 8 328 | 8 491 |  8 729 |  7 903 |  8 328 |  8 491 |
| pääoma  |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     |    21 | 19 473 |    19 |    19 | 21 709 | 19 473 | 19 559 | 19 841 |
| pääoma  |   709 |        |   559 |   841 |        |        |        |        |
| ja      |       |        |       |       |        |        |        |        |
| vieras  |       |        |       |       |        |        |        |        |
| pääoma  |       |        |       |       |        |        |        |        |
| yhteens |       |        |       |       |        |        |        |        |
| ä       |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖ |       |        |       |       |        |        |        |        |
| STÖN    |       |        |       |       |        |        |        |        |
| LUKUMÄÄ |       |        |       |       |        |        |        |        |
| RÄ      |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | 31.3. | 30.6.2 | 30.9. | 31.12 | 31.3.2 | 30.6.2 | 30.9.2 | 31.12. |
|         |  2009 |    009 |  2009 | .2009 |    009 |    009 |    009 |   2009 |
|         |  Uusi |   Uusi |  Uusi |  Uusi |  Vanha |  Vanha |  Vanha |  Vanha |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power   | 2 018 |  2 026 | 1 977 | 1 916 |  3 511 |  3 435 |  3 285 |  3 063 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat    | 2 695 |  2 666 | 2 578 | 2 552 |  2 223 |  2 197 |  2 121 |  2 246 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distrib | 1 184 |  1 169 | 1 154 | 1 088 |  1 184 |  1 169 |  1 154 |  1 088 |
| ution   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electri |   626 |    637 |   638 |   611 |    626 |    637 |    638 |    611 |
| city    |       |        |       |       |        |        |        |        |
| Sales   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia  | 7 136 |  6 483 | 5 107 | 4 855 |  6 192 |  5 619 |  4 333 |  4 090 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   608 |    605 |   600 |   591 |    531 |    529 |    523 |    515 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteens |    14 | 13 586 |    12 |    11 | 14 267 | 13 586 | 12 054 | 11 613 |
| ä       |   267 |        |   054 |   613 |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖ |       |        |       |       |        |        |        |        |
| STÖ     |       |        |       |       |        |        |        |        |
| KESKIMÄ |       |        |       |       |        |        |        |        |
| ÄRIN    |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | 31.3. | 30.6.2 | 30.9. | 31.12 | 31.3.2 | 30.6.2 | 30.9.2 | 31.12. |
|         |  2009 |    009 |  2009 | .2009 |    009 |    009 |    009 |   2009 |
|         |  Uusi |   Uusi |  Uusi |  Uusi |  Vanha |  Vanha |  Vanha |  Vanha |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power   | 2 270 |  2 164 | 2 113 | 2 068 |  3 519 |  3 488 |  3 442 |  3 373 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat    | 2 730 |  2 704 | 2 678 | 2 652 |  2 255 |  2 232 |  2 210 |  2 208 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distrib | 1 227 |  1 202 | 1 188 | 1 166 |  1 227 |  1 202 |  1 188 |  1 166 |
| ution   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Electri |   631 |    632 |   633 |   629 |    631 |    632 |    633 |    629 |
| city    |       |        |       |       |        |        |        |        |
| Sales   |       |        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia  | 7 210 |  7 018 | 6 532 | 6 170 |  6 494 |  6 232 |  5 740 |  5 380 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   576 |    590 |   593 |   593 |    518 |    524 |    524 |    522 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteens |    14 | 14 310 |    13 |    13 | 14 644 | 14 310 | 13 737 | 13 278 |
| ä       |   644 |        |   737 |   278 |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------