Yleisötilaisuus Loviisassa Fortumin YVA-selostuksesta

Fortum jätti huhtikuun alussa Loviisan Hästholmenin saarelle suunnitellun uuden
ydinvoimalaitosyksikön ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus)
työ- ja elinkeinoministeriölle. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää yhdessä
Fortumin kanssa torstaina 8.5.2008 klo 18 yleisötilaisuuden YVA-selostuksesta
Loviisassa, Kino Marilynissä.

Yleisöllä on mahdollisuus esittää tilaisuudessa kysymyksiä ja mielipiteitä
YVA-selostuksesta. Esitetyt kannanotot ja mielipiteet kirjataan. Työ- ja
elinkeinoministeriön, Fortumin ja ympäristövaikutusten arviointia tehneen Pöyry
Energyn edustajat ovat tilaisuudessa paikalla vastaamassa yleisön kysymyksiin.

Tehty YVA osoittaa, että Hästholmenin saarelle voidaan rakentaa kolmas
ydinvoimalaitosyksikkö. YVA-menettelyn kohteena on sähköteholtaan 1000 - 1800
megawatin ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen. Ympäristövaikutusten
arvioinnissa selvitettiin muun muassa uuden ydinvoimalaitoksen vaikutuksia
ympäristöön, ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen sekä ympäröivään
yhteiskuntaan ja talouteen. Erityistä huomiota kiinnitettiin jäähdytysvesien
ympäristövaikutusten selvittämiseen.

Fortum varautuu YVA-menettelyllä uuden ilmastomyötäisen ja kotimaisen
sähköntuotannon rakentamiseen. Ilmastomuutoksen hillitseminen on ihmiskunnan
keskeisimpiä haasteita, josta selviytymiseen tarvitaan energian säästöä,
panostamista uusiutuviin energialähteisiin ja hiilidioksidivapaaseen
energiantuotantoon, kuten esimerkiksi ydinvoimaan. Fortum on Euroopan puhtaimpia
sähköntuottajia. Yhtiön sähköntuotannosta reilusti yli 80 % on
hiilidioksidivapaata ja yli 40 % tehdään uusiutuvilla energialähteillä.


Lisätietoja yleisötilaisuudesta:
Jaana Avolahti, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 010
6064836
Reko Rantamäki, projektipäällikkö, Fortum, puh. 040 8297587
Peter Tuominen, kehitys- ja viestintäpäällikkö, Fortum, puh. 050 4524760

MÖTE FÖR ALLMÄNHETEN OM FORTUMS MKB-BESKRIVNING

Fortum lämnade i början av april in sin miljökonsekvensbeskrivning
(MKB-beskrivning) avseende en ny kärnkraftverksenhet på ön Hästholmen i Lovisa
till arbets- och näringsministeriet. Arbets- och näringsministeriet ordnar
tillsammans med Fortum ett möte för allmänheten om MKB-beskrivningen på Kino
Marilyn i Lovisa torsdag 8.5.2008 klockan 18.

Vid mötet kan allmänheten ställa frågor och framföra åsikter om
MKB-beskrivningen. Alla framförda ställningstaganden och åsikter registreras.
Representanter för arbets- och näringsministeriet, Fortum och Pöyry Energy, som
gjorde miljökonsekvensbedömningen, finns på plats för att besvara allmänhetens
frågor.

Miljökonsekvensbeskrivningen ger vid handen att en tredje kärnkraftverksenhet
kan uppföras på ön Hästholmen. MKB-förfarandet gäller byggandet av en
kärnkraftverksenhet med eleffekten 1 000 - 1 800 megawatt. Vid
miljökonsekvensbedömningen utreddes bland annat den nya kärnkraftverksenhetens
inverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet samt på det omgivande
samhället och ekonomin. Särskild uppmärksamhet fästes vid utredningen av
kylvattnets miljökonsekvenser.

Genom MKB-förfarandet förbereder sig Fortum för utbyggnad av den
klimatanpassade, inhemska elproduktionen. Motverkandet av klimatförändringen,
som är en av mänsklighetens största utmaningar, kräver energibesparing,
satsningar på förnyelsebara energikällor och koldioxidfri energiproduktion
såsom kärnkraft. Fortum hör till Europas renaste elproducenter. Långt över 80
procent av Fortums elproduktion är koldioxidfri och över 40 procent av
elektriciteten produceras med förnyelsebara energikällor.

Ytterligare information om mötet för allmänheten:

Jaana Avolahti, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 010
6064836
Reko Rantamäki, projektchef, Fortum, tfn 040 8297587
Peter Tuominen, utvecklings- och kommunikationschef, Fortum, tfn 050 4524760