Vilkår Fortum Online Pluss

Tilleggsvilkår for Fortum Online Pluss («Tilleggsvilkårene»)

Fortum Online Pluss («Tjenesten») er en betalt tjeneste som leveres av Fortum Markets AS («Fortum»), org.nr: 981 219 082, som gir som gir Kunden tilgang til mer omfattende tilleggsfunksjoner i rapporteringsverktøyet Fortum Online, samt to timer energirådgivning i året. Bruk av Tjenesten forutsetter at Kunden har opprettet en Fortum Online-ID.

Som abonnent av Tjenesten kan Kunden analysere strømforbruket sitt, budsjettere strømforbruket og dets kostnader, samt administrere brukerrettighetene til Kundens eiendomsopplysninger.

I energirådgivningen inngår brukshjelp/support for Tjenesten, samt forslag til hvordan Kunden kan spare strøm.

Tjenesten aktiveres via Fortum Online automatisk for alle anlegg der Kunden har en avtale for strøm, fjernvarme eller fjernkjøling.

Kunden må akseptere disse Tilleggsvilkårene for å få tilgang til Tjenesten. Ved å akseptere Bruksvilkårene bekrefter kunden at han har lest og godtar disse vilkårene, og at han forplikter seg til å overholde dem.

1. AVTALENS LENGDE OG OPPSIGELSE

Fortum har rett til å foreta en kredittvurdering av Kunden ved avtalens inngåelse. Dersom kredittverdigheten er mangelfull, kan Fortum, for å sikre sine fordringer, kreve at Kunden stiller rimelig sikkerhet eller et forskudd.

Tilleggstjenesteavtalen gjelder fortløpende. Fortum forbeholder seg retten til å avslutte Tjenesten ved å varsle kunden minst 14 dager før oppsigelsen. Fortum videre rett til å heve tilleggstjenesteavtalen dersom Kunden vesentlig har brutt sine betalingsforpliktelser eller andre forpliktelser i henhold til avtalen, og avtalebruddet ikke er rettet innen den rimelige fristen som er meddelt skriftlig av Fortum.

Avtalen er en tilleggstjenesteavtale, og erstatter ikke Kundens avtale for leveranse av strøm- eller fjernvarme/-kjølingsavtale. Når Kundens strøm- eller fjernvarme-/fjernkjølingsavtale utløper, opphører også tilgang til Tjenesten.

2. PRIS PÅ TILLEGGSTJENESTEN OG BRUK AV INFORMASJON I FAKTURERINGEN

Den aktuelle månedsprisen (NOK/måned/anlegg) for Tjenesten faktureres som en del av fakturaen for Kundens strøm-, fjernvarme- eller fjernkjølingsavtale.

3. ENDRINGER I AVTALEVILKÅRENE, PRISER OG TJENESTEN

Virkningen av endringer i skatter, offentlige avgifter og andre sammenlignbare avgifter på kontraktsprisen anses å tre umiddelbart i kraft på endringstidspunktet. Fortum vil gi Kunden beskjed om hvordan endringene påvirker prisen så snart som mulig etter at Fortum har fått kunnskap om disse.

Begge parter har forståelse for at rapporteringstjenester er i rask utvikling. Fortum kan gjøre endringer i Tjenesten for å forbedre brukervennligheten eller tilgjengeligheten av Tjenesten. Tjenesten kan også modifiseres for bedre å kunne møte behovene til øvrige tjenester fra Fortum. Fortum kan også legge til nye tjenester og funksjoner basert på etterspørsel eller fjerne funksjoner som er lite anvendelige eller har blitt økonomisk ulønnsomme for Fortum.

Endringer i Tjenesten kan gjøre det nødvendig med endringer i disse Tilleggsvilkårene. Fortum forbeholder seg retten til å endre vilkårene i disse Tilleggsvilkårene for å tilpasse Tjenesten eller disse vilkårene i møte med endrede forretningsbehov, ny teknologi, nytt utstyr, standarder, lovgiving, praksis eller egnede tekniske, administrative, operasjonelle eller andre relevante metoder.

Fortum kan endre disse Tilleggsvilkårene ved å oppdatere dem på Fortums nettsider minst 14 dager før endringene trer i kraft.

4. FORTUMS ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNINGER

Fortum gir ingen garantier knyttet til Tjenesten. Fortum garanterer heller ikke at Tjenesten vil være tilgjengelig uten feil eller avbrudd.

Energirådgivningen leveres av en tredjepart og Fortum er ikke ansvarlig for eventuelle tap, skape eller andre konsekvenser, herunder skattemessig konsekvenser av at kunden innretter seg i henhold til de forslagene som presenteres. Fortum er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte kostnader, tap eller skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekt eller fortjeneste, avbrudd i drift eller tap av informasjon som følge av bruk eller avbrudd i bruken av Tjenesten eller dens materialer. Fortum er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som kan være forårsaket av informasjonssystem eller kommunikasjonsfeil eller feil eller skadelig programvare, eller for en tredjeparts nettsted eller materiale som kan være lenket til eller referert til på Tjenesten.

Fortum er ikke ansvarlig for følgeskader på kunden, slik som inntektstap eller skade på forholdet mellom kunden og en tredjepart, med mindre det skyldes Fortums grove uaktsomhet eller forsettlige forsømmelse. Fortums ansvar vil imidlertid ikke under noen omstendighet overstige ansvaret som følger av ufravikelig lovgiving.

5. ØVRIGE VILKÅR

Tjenesten er kun ment for Fortums bedriftskunder.

Fortum forbeholder seg retten til å sende beskjeder til kunden via epost, tekstmelding på «min side» eller på annet egnet måte. Alternativt kan beskjedene sendes til kundens faktureringsadresse, med mindre annet er oppgitt.

Bruksvilkårene for Fortum Online og Fortums salgsavtale med kunden, herunder Fortum standardbetingelser for strøm gjelder i tillegg til disse Tilleggsvilkårene. Ved eventuell motstrid har disse Tilleggsvilkårene og Bruksvilkårene forrang foran gjeldende vilkår i Fortums salgsavtale med kunden, herunder Fortum standardbetingelser for strøm