Fortums Bærekraftsrapport 2023

19 mars 2024, 9:46 CET

Fortums bærekraftsrapport for 2023 er publisert. Bærekraftsrapporten beskriver Fortums handlinger og prestasjoner knyttet til klima, ressurser, personell og samfunn i 2023, og den er en del av Fortums rapportering for 2023.

Klimaendringene er en av de største katastrofene i vår tid. Nylige rapporter fra IPCC viser at globalt sett gjør vi ikke nok, og vi beveger oss ikke i den avtalte hastigheten for å redusere utslipp. Vi er langt fra det 1,5 °C-målet i Parisavtalen.

Vi i Fortum har forpliktet oss til å gjøre vår del for å begrense klimaendringene. I mars 2023 lanserte vi vår nye strategi supplert med betydelig forbedrede miljømål som viser vår fortsatte ambisjon og forpliktelse til klimahandling og biologisk mangfold. På samme måte fortsetter vi vårt fokus på helsen, sikkerheten og trivselen til våre ansatte.

Les mer om vår strategi her

I dag er Fortum en av Europas reneste energiprodusenter, og 98% av elektrisiteten vi genererer er CO₂-fri. Vi er forpliktet til å sette vitenskapsbaserte klimamål på kort og lang sikt i tråd med SBTi. Vi har også forpliktet oss til å fase ut kull innen utgangen av 2027. Å nå disse målene er ingen enkel oppgave; det vil kreve reelle endringer også i våre egne operasjoner og samarbeid med interessenter.

Fortum anerkjent for klimalederskap av Carbon Disclosure Project (CDP) | Fortum

Bærekraftshøydepunkter for 2023

🌳 I 2023 var 98% av vår kraftproduksjon allerede CO₂-fri, og vi fortsetter å redusere våre gjenværende utslipp.

🌳 Fortums direkte CO₂-utslipp har blitt redusert med 27%.

🌳 225 millioner euro investering, som en del av et samarbeidsprosjekt med Microsoft der overskuddsvarme fra datasentre blir omgjort til fjernvarme.

🌳 Ny driftstillatelse gitt for Loviisa kjernekraftverk til slutten av 2050.

🌳 Fortums biodiversitetsfotavtrykk ble ferdigstilt med Global Biodiversity Score®-verktøyet: de viktigste terrestriske selskapspåvirkningene er knyttet til klimagassutslipp, arealbruk og drivstoffanskaffelse.

🌳 Under fornyelsen av Fortums organisasjon ble det lagt spesiell vekt på sammensetningen og mangfoldet i ledergruppene når det gjelder kjønn og nasjonalitet; kvinner utgjør nå 40,8% av lederne.

🌳 Fortum etablerte en ramme for grønn finans.

Fortums arbeid med biologisk mangfold

I tillegg til å begrense klimaendringene, har hensynet til biologisk mangfold blitt en viktig del av bærekraftsarbeidet. Energiproduksjon har forårsaket og forårsaker endringer i naturområder. Samtidig er klimaendringene en av de største truslene mot biologisk mangfold. Det er viktig å finne en balanse mellom ren energiproduksjon og de negative virkningene den medfører.

I mange år har de fleste av våre frivillige biodiversitetsprosjekter fokusert på å forbedre biodiversiteten i vannveier. De viktigste prosjektene inkluderer blant annet ulike løsninger for fiskepassasje og restaurering av terrestriske miljøer og yngleområder.

Vi har satt biodiversitetsmål for våre terrestriske påvirkninger. For akvatiske påvirkninger er det ingen vitenskapsbasert metode vi kjenner til for å sette lignende mål, så vi jobber for øyeblikket med partnere for å utvikle metoder for å vurdere akvatiske påvirkninger samtidig som vi fremmer alternative måter å måle våre akvatiske påvirkninger på.

"Det er klart at en rask overgang fra fossile brensler til ren energi er nødvendig, og den grønne overgangen vil også kreve nye investeringer. Samtidig må vi finne løsninger på de negative miljøpåvirkningene fra energiproduksjonen. Klimaendringene vil ikke vente, så vi må gå fremover med kunnskapen og løsningene som finnes nå. Jeg tror det er mulig å finne en balanse mellom næringsliv, mennesker og natur," sier Tomas Qvickström, visepresident for bærekraft.

Les hele bærekraftsrapporten her