Pressemelding

Klarsignal for CO 2-fangstprosjektet på Klemetsrud

10 august 2018, 15:50 CEST

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) offentliggjorde i dag Regjeringens beslutning om å godkjenne fortsatt finansiering av CCS-prosjektet på Klemetsrud. Fortum Oslo Varme er glade for avklaringen, og er klare til å starte på forprosjektet.

bilde04

Avfallsmengdene i verden øker, og CO2-fangst og lagring fra avfallsforbrenning vil derfor bidra til å hindre at avfall blir neste generasjons store klimautfordring. Prosjektet på Klemetsrud kan bidra til positive ringvirkninger og nye, grønne arbeidsplasser for nasjonal og internasjonal industri. Nå vil vi jobbe videre for å etablere et robust og kostnadseffektivt fangstprosjekt, både med tanke på etablering og driftsfase, uttaler Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme.

Både Fortum og Oslo kommune er glade for dagens nyhet:

– Vi er glade for at den norske regjeringen har besluttet å inkludere vårt CO2-fangstprosjekt i den nasjonale CCS-innsatsen. Teknologien og kompetansen fra Oslo vil være relevant for mange Fortum-anlegg og annen industri over hele verden. Vi er stolte av å være en del av denne viktige innsatsen, sier Per Langer, Executive Vice President, City Solutions.

– Dette er gode nyheter for Oslo. Klemetsrud er Oslos desidert største punktutslipp av klimagasser. Utslipp fra avfall er et voksende globalt miljøproblem, og et fangstanlegg på Klemetsrud vil gi grønne industriarbeidsplasser i Oslo. I dag fortjener både regjeringen og opposisjonen som har stått på for Klemetsrudanlegget, ros av byrådet, sier Kjetil Lund (A), byråd for næring og eierskap i Oslo.

Stor overføringsverdi fra Oslo til resten av verden

Verdens befolkning produserer mer enn 2 milliarder tonn avfall hvert år, og dette tallet forventes å dobles på få år. Mye avfall deponeres på landfyllinger, som gir store utslipp av CO2 og metan. Den beste løsningen for restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, er forbrenning med energigjenvinning. Ved å flytte avfallsbehandlingen fra deponier til forbrenningsanlegg, samles mange diffuse utslipp til flere store punktutslipp som enkelt kan fanges.

Et fullskalaanlegg som fjerner CO2-utslippene fra Klemetsrud vil ha direkte teknologisk overføringsverdi til tilsvarende anlegg og andre industrier som produserer røykgass. Offentlig investering i CO2-fangst fra avfallsforbrenning kan derfor gi Norge en ledende rolle i det som kan bli en av fremtidens store klima-industrier.

Det er stor interesse for CO2-fangst fra avfall i nasjonal og internasjonal avfallsindustri, og prosjektet har inngått samarbeid med flere tilsvarende anlegg i Norge og Europa. Verden etterspør en løsning for CO2-fangst fra avfall, og vi er klare til å vise hvordan det kan gjøres, avslutter Gerner Bjerkås.

Foreligger en investeringsbeslutning våren 2020 kan Fortum Oslo Varme ha et operativt CO2-fangsanlegg på Klemetsrud i 2023.

Hvorfor Fortum Oslo Varmes prosjekt er unikt:

  • Fortum Oslo Varmes prosjekt er unikt fordi det også fanger biologisk CO2, som er en del av det naturlige CO2-kretsløpet
  • Det kan fanges ca. 400 000 tonn CO2 årlig på Klemetsrud
  • CO2-fangst på Klemetsrud gir negative CO2-utslipp på grunn av høyt innhold av biomasse i avfallet (58 %).
  • Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud er i kontinuerlig drift 24 timer i døgnet hele året, og vil være i drift i all overskuelig framtid. Dette gir stor forutsigbarhet med langsiktig driftsperspektiv, fordi anlegget er integrert i byens infrastruktur.
  • Overskuddsvarmen fra fangstprosessen kan utnyttes i fjernvarmesystemet.
  • Tilgang til tung prosjektkompetanse og nødvendige prosjektressurser fra Fortum.