Etiske retningslinjer for leverandører

Fortums målsetning er å skape energi som forbedrer livet for nåværende og fremtidige generasjoner. Vi tilbyr bærekraftige løsninger som tilfredsstiller behovene for lave utslipp, ressurseffektivitet og energisikkerhet, og som leverer verdi for våre eiere. Aktivitetene våre dekker produksjon, distribusjon og salg av elektrisitet og varme, samt tilhørende eksperttjenester.

Fortum har forpliktet seg til bærekraft i all sin virksomhet. Ifølge selskapets retningslinjer for bærekraft og interne etiske retningslinjer, skal Fortum engasjere seg aktivt sammen med sine interessenter for hele tiden å forbedre sine miljømessige, sosiale og økonomiske resultater. Fortums vare- og tjenesteleverandører spiller en viktig rolle i Fortums innsats for bærekraft.

Etiske retningslinjer for leverandører

Formålet med disse etiske retningslinjene for leverandører, er å definere de grunnleggende kravene til bærekraft som Fortum stiller til leverandørene. Alle Fortums leverandører er forpliktet til å innføre prinsippene i de etiske retningslinjene for leverandører i hele virksomheten.

Videre forventer Fortum at leverandørene bekrefter samsvar ved å frembringe informasjon og ved å tillate at Fortum eller et akkreditert revisjonsselskap som representerer Fortum, utfører mulige revisjoner på anlegget. Leverandørens etiske retningslinjer er basert på de ti prinsippene i FNs Global Compact. (Www.unglobalcompact.org). Fortum har undertegnet FNs Global Compact Initiative, og ble registrert medlem 30. juni 2010.

Hvis du har spørsmål, skal du ikke nøle med å ringe kontakten din i Fortums

innkjøpsavdeling eller sende en e-post til Purchasing [punktum] Corp [krøllalfa] fortum [punktum] com

FORRETNINGSPRINSIPPER

Rettslig overholdelse

Fortums leverandører skal overholde alle gjeldende lover og regler på alle steder hvor de driver virksomhet. Hvis det ikke finnes slike lover, skal prinsippene i de etiske retningslinjene for leverandører brukes som retningslinjer.

I tillegg til å etterkomme alle gjeldende lovpålagte krav og myndighetskrav, forventes det at Fortums leverandører handler i overensstemmelse med høye standarder for forretningsetikk.

Leverandørene samtykker til å ivareta konfidensialiteten til konfidensiell informasjon vedrørende Fortum og kunder. De samtykker også til å utstede nøyaktig og relevant finansiell og annen informasjon om Fortums virksomhet. Og også til å konkurrere på en rettferdig og etisk måte i alle andre henseender.

Anti-korrupsjon

Fortum forventer de høyeste integritetsstandarder i all forretningsinteraksjon. Enhver form for utpressing og korrupsjon, herunder upassende tilbud om utbetalinger til eller fra ansatte eller organisasjoner, er forbudt.

MENNESKERETTIGHETER

Fortums leverandører skal støtte og respektere internasjonalt proklamerte menneskerettigheter. Fortums leverandører skal sørge for at de ikke er engasjert i brudd på menneskerettighetene.

ARBEIDSSTANDARDER

Organisasjonsfrihet

Fortums leverandører skal anerkjenne og respektere de ansattes organisasjonsrett og retten til fritt å velge representanter.

Leverandørene skal også anerkjenne de ansattes rett til kollektive forhandlinger.

Tvangsarbeid

Fortums leverandører skal ikke bruke tvangsarbeid og ansatte står fritt til å avslutte ansettelsesforholdet etter rimelig varsel som kreves av nasjonal lovgivning eller kontrakt. Ansatte skal ikke behøve å deponere penger, identitetspapirer eller lignende hos arbeidsgiver.

Ansettelsesforhold

De ansatte hos Fortums leverandører forstår sine ansettelsesforhold. Lønn og vilkår er rettferdige og rimelige, og skal som et minimum overholde nasjonale lover eller bransjestandarder, avhengig av hva som er høyest. Arbeidstiden overholder rammene i nasjonale lover. Ansatte bør ha minst én fridag per syvdagersuke.

Barnearbeid

Fortums leverandører skal ikke under noen omstendighet ansette barn som er under minstealder for sysselsetting. Barn under 15 år eller som er skolepliktige kan ikke utføre arbeid (eller 14 år hvor loven i landet tillater det). Barn over minstealder skal ikke ansettes til farlig arbeid eller arbeid som er i strid med barnets personlige utvikling.

Ikke-diskriminering

Fortums leverandører skal behandle sine ansatte med respekt og verdighet. Alle typer diskriminering basert på partiskhet eller fordommer som for eksempel diskriminering basert på etnisk tilhørighet, farge, kjønn, seksuell orientering, sivilstand, graviditet, foreldrestatus, religion osv. Trusler om vold, korporlig avstraffelse, fysisk eller verbalt misbruk eller annen ulovlig trakassering er strengt forbudt.

Arbeidsforhold

Fortums leverandører skal gi sine ansatte en trygg og sunn arbeidsplass i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter.

Det skal gis nødvendig informasjon om helse og sikkerhet, opplæring og utstyr til de ansatte. Leverandørene skal også overholde eventuelle ekstra sikkerhetskrav som er avtalt i kontraktsdokumentene.

Som et minimum skal leverandørene utstyre de ansatte med drikkevann, rene toaletter, tilstrekkelig ventilasjon, nødutganger, riktig belysning og tilgang til førstehjelpsutstyr eller andre ytelser når det gjelder akutt helsehjelp.

Forebygging av alkohol- og narkotikabruk i arbeidet

Fortum er en arbeidsplass uten alkohol og narkotika. Leverandørenes ansatte og deres underleverandører har bare lov til å arbeide på Fortums anlegg hvis de er edru og ikke bruker narkotika.

Leverandørene skal ha en policy eller retningslinjer for å kunne gjennomføre forebyggende tiltak når det gjelder alkohol- og narkotikamisbruk.

Det kan utføres sporadiske narkotikatester av leverandørenes ansatte når de arbeider på Fortums anlegg, hvis den nasjonale (eller lokale) lovgivningen tillater dette.

MILJØ

Fortums leverandører skal støtte en føre var-tilnærming til miljøutfordringer og gjennomføre tiltak for å fremme større miljøansvar.

Som et minimum skal leverandørene overholde alle gjeldende miljølover og -forskrifter. Leverandørene oppfordres til å implementere egne styringssystemer for å tilfredsstille disse kravene.

Fortum oppfordrer også leverandørene til å utvikle og spre miljøvennlig teknologi.