Vilkår for Variabelpris

Gyldig fra 13. mai 2024

1. PARTENE

LEVERANDØR*:

Navn: Fortum Strøm AS

Adresse: Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo

Organisasjonsnummer: 982 584 027

E-post: kundeservice@fortum.com

*Med leverandør menes et juridisk selskap med omsetningskonsesjon for elektrisk energi

KUNDE:

Forbrukeren som inngår denne strømavtalen med Leverandøren.

Standardvalg for kommunikasjon mellom Leverandør og Kunden er e-post og SMS, men Kunden har mulighet til å reservere seg mot elektronisk kommunikasjon ved å kontakte Leverandørens Kundeservice.

Kontakt med Kundeservice

Web: https://www.fortum.com/no/strom/kundeservice

Epost: kundeservice@fortum.com

2. LEVERANSESTED

Leverandøren vil levere strøm i henhold til denne avtalen til avtalt leveransested, basert på opplysninger om målepunktadresse og målepunkt-ID som oppgis av Kunden. Leveransen starter etter avtale, se også punkt 4.4 nedenfor.

3. PRODUKT OG PRISER

3.1 Produktbeskrivelse

Produktnavn: Variabelpris

Avtaletype: Variabelprisavtale, se nærmere om pris under punkt 3.2 nedenfor.

Avtalen innebærer at Kundens strømforbruk avregnes etter variabel kraftpris som Leverandøren fastsetter for Kundens prisområde etter løpende vurderinger av fremtidig markedspris. Denne kraftprisen er lik for alle timer per døgn. Leverandøren kan imidlertid endre prisen dersom markedsprisen endrer seg. Kunden varsles om denne prisendringen i samsvar med bestemmelsene i punkt 10.1 og 10.3 som gir Kunden retten til å si opp avtalen, dersom Kunden ikke ønsker å videreføre avtalen til den varslede prisen. Fordelen med dette er at kraftprisen er forutsigbar for Kunden og svinger mindre enn spotprisen som endres hver time. Risikoen med dette er at Kunden ikke kan dra nytte av å bruke strøm på de døgntider der spotprisen er lav og at det kan ta noe lengre tid før en prisnedjustering trer i kraft når markedsprisen synker. Følgelig kan denne variabelprisavtalen være dyrere enn en standard spotprisavtale.

3.2 Priser

Variabel kraftpris: Strømpris fastsatt av Leverandøren i øre per kWh

Påslag: 0 øre per kWh inklusiv merverdiavgift*

Fastbeløp: 0 kroner per Målepunkt-ID per måned inklusiv merverdiavgift*

De til enhver tid gjeldende prisene er opplyst i Leverandørens prisliste og inkluderer merverdiavgift*. Variabel kraftpris, påslag og fastbeløp kan endres av Leverandøren. Ved prisendringer varsles Kunden med minst 30 dagers frist i samsvar med bestemmelsene i punkt 10.1 og 10.3.

*Unntatt for områder (Troms, Finnmark og Nordland) som er fritatt for merverdiavgift.

Elsertifikater dekkes av Leverandøren for kunder som ikke er fritatt for elsertifikater. Husholdningskunder i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) er fritatt fra elsertifikater.

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av Kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Se nærmere i punkt 3.4.

3.3 Fakturering av strøm

Fakturering skjer etterskuddsvis månedlig basert på reelt eller estimert forbruk i henhold til Leverandørens til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner, og for øvrig i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk. 

3.4 Fakturering av nettleie

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av Kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom Leverandøren har en avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Leverandøren fakturere Kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir Leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for eventuell gjennomfakturering av nettjenester. Se oversikt over selskaper Leverandøren har avtale med på Leverandørens hjemmesider.

3.5 Betalingsbetingelser

Betalingsfrist faktura: 14 dager etter fakturadato

eFaktura: Gebyrfritt

Papirfaktura: 7 kroner per papirfaktura, inklusiv merverdiavgift*

Leverandøren anbefaler elektronisk fakturering (eFaktura). Oppretter Kunden ikke eFaktura, blir fakturaen tilsendt per post og det vil tilkomme et tillegg for papirfaktura. Tillegget blir ikke belastet ved første fakturering.

Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen, skal Kunden varsles skriftlig per e-post og/eller SMS eller brev dersom Kunden har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon, og gis minst ytterligere 14 dagers betalingsfrist fra det tidspunkt da varselet ble sendt.

Enhver innbetaling fra Kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring Leverandøren har på Kunden, med mindre partene skriftlig har blitt enige om noe annet.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

4. PARTENES PLIKTER OG AVKLARINGER VED BESTILLING MV. TIDSPUNKT FOR OPPSTART

4.1 Opplysninger før avtaleinngåelse

Kunden skal gi de opplysninger om anlegget som Leverandøren trenger for at avtalen skal kunne inngås, herunder fødselsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID og e-postadresse/mobilnummer. Kunden er selv ansvarlig for at Leverandøren til enhver tid har oppdaterte kontaktopplysninger på Kunden. Leverandøren skal legge til rette for at Kunden enkelt kan oppdatere og gi nødvendige opplysninger.

Leverandøren samler inn og behandler Kundens personopplysninger som er nødvendig for å levere tjenesten i henhold til avtalen. Leverandørens personvernerklæring inneholder informasjon om Kundens rettigheter og hvordan Leverandøren behandler Kundens personopplysninger. Erklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Leverandørens nettsider.

4.2 Kredittvurdering

Leverandøren foretar normalt kredittvurdering av Kunden ved avtaleinngåelsen, så fremt Leverandøren praktiserer etterskuddsvis fakturering. Ved vurdering av kredittverdighet, kan Leverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer. Leverandøren kan avvise en bestilling eller kreve sikkerhetstillelse fra Kunden dersom Kunden ikke oppfyller Leverandørens krav til kredittverdighet.

4.3 Leverandørskifte

Hvis inngåelse av denne avtalen innebærer skifte av strømleverandør, skal Leverandøren på vegne av Kunden iverksette et leverandørskifte og Kundens eksisterende strømavtale opphører, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av avtalen med tidligere strømleverandør for eventuelle konsekvenser av oppsigelse, for eksempel dersom oppsigelsen utløser bruddgebyr etter den tidligere avtalen.

4.4 Startdato og førtidig oppstart

I de tilfeller Kunden har 14 dager angrerett, dvs. når avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenom faste forretningslokaler (se punkt 9), kan ikke startdato for levering av strøm under avtalen være før angrefristen har utløpt, med mindre Kunden uttrykkelig ber om at leveringen skal starte opp før angrefristen har utløpt på et varig medium. Hvis Kunden ber om slik førtidig oppstart vil Kunden være ansvarlig for rimelige kostnader frem til Kunden benytter angreretten, se punkt 9.3 tredje avsnitt.

5. MÅLE- OG AVREGNINGSFEIL. ETTEROPPGJØR.

5.1 Avvik ved håndtering av måledata eller avvik ved fakturering

Leverandøren avregner forbruket etter forbruksdata mottatt fra Elhub. Ved avvik ved håndtering av måledata, eller avvik ved fakturering som innebærer at det er betalt for lite eller for mye kan Leverandøren eller Kunden kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling i samsvar med det til enhver tid gjeldene regelverk.

Etteroppgjør i form av tilleggsbetaling eller tilbakebetaling kan skje med virkning inntil tre år tilbake i tid, fra feilen ble oppdaget. Leverandøren kan likevel ikke kreve tilleggsbetaling fra Kunden dersom feilen skyldes forhold hos Leverandøren eller noen som Leverandøren svarer for, og Kunden var i aktsom god tro. Leverandøren svarer uansett ikke for feil eller forhold hos nettselskapet.

5.2 Feil på måler, feil måledata. Forholdet til nettselskapet

Kunden må rette krav om retting av feil ved måledata direkte til nettselskapet, som er ansvarlig for målingen. Kunden må selv be nettselskapet om en eventuell kontroll av måler.

6. FLYTTING

Denne avtalen gjelder kun for den spesifikke målepunktadressen og målepunkt-ID som ble avtalt som leveransested etter punkt 2 ovenfor. Dersom Kunden flytter, må Kunden inngå en ny strømavtale for det nye leveransestedet (nytt målepunkt-ID). Kunden som ikke ønsker å videreføre avtalen på opprinnelig leveransested må si opp avtalen i tråd med avtalens bestemmelser om oppsigelse.

7. AVSLUTNING AV AVTALEN

Kunden kan si opp avtalen med 14 dagers skriftlig varsel. Oppsigelsesfristen for Kunden på 14 dager gjelder likevel ikke hvis kunden inngår avtale med en ny strømleverandør. Da opphører avtalen fra tidspunktet den nye strømleverandøren starter leveransen overfor Kunden.

Leverandøren kan tidligst si opp leveransen 30 dager etter at kunden er varslet på SMS og/eller e-post eller ved ordinær post dersom kunden har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon. Leverandøren skal i varselet informere Kunden om hva som er årsaken til oppsigelsen.

Hver av partene kan heve avtalen dersom den annen part vesentlig misligholder sine plikter etter avtalen. Dersom Leverandøren vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan Kunden heve avtalen med umiddelbar virkning.

Ved betalingsmislighold fra Kundens side kan Leverandøren heve avtalen med umiddelbar virkning forutsatt at Kunden har fått 14 dagers utsatt betalingsfrist etter punkt 3.5 andre avsnitt.

8. OVERDRAGELSE AV AVTALEN

Denne avtalen kan overdras av Leverandøren til en annen strømleverandør forutsatt at denne avtalens betingelser og vilkår videreføres. Kunden skal varsles minst 30 dager før overdragelse kan skje. Kunden kan uansett si opp avtalen med 14 dagers varsel i henhold til punkt 7 første avsnitt.

Kunden kan ikke overdra avtalen uten Leverandørens samtykke.

9. ANGRERETT

9.1 Kundens rett til å gå fra (angre) avtalen

Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler, typisk ved salg over internett, på stand eller ved telefon- eller dørsalg, har Kunden etter reglene i angrerettloven rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å grunngi dette. Virkningene av at angrerett gjøres gjeldende er regulert i angrerettloven. Angrefristen utløper 14 dager regnet fra dagen etter avtalen er inngått eller fra det tidspunkt Kunden har mottatt informasjon om angrerett. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, søndag eller helligdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrerett gjelder ikke ved tilknytning av nye leveransesteder til en eksisterende avtale.

9.2 Utøvelse av angrerett. Angreskjema

Dersom angrerett gjøres gjeldende, må Kunden på en entydig måte opplyse Leverandøren om at Kunden velger å gå fra avtalen. Angreretten kan gjøres gjeldende ved å bruke standardisert angreskjema, men melding kan også gis på annen måte, eksempelvis per e-post eller brev. Leverandørens angreskjema kan lastes ned her, og følger også vedlagt ved avtaleinngåelse eller ved ordrebekreftelse på varig medium.

Angrefristen anses overholdt dersom Kunden har sendt slik melding før utløpet av angrefristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende i tide, og meldingen bør derfor sendes skriftlig.

9.3 Konsekvenser ved bruk av angrerett

Ved bruk av angreretten opphører Kundens plikt til å betale for fremtidig strømleveranse og Leverandørens plikt til å levere strøm.

Benytter Kunden angreretten før leveransen har startet, annulleres bestillingen.

I tilfeller hvor leveransen har startet og Kunden utøver angrerett, vil Leverandøren avslutte leveransen i henhold til Elhubs markedsprosesser, dvs. i løpet av tre virkedager fra melding er mottatt hos Leverandør. Kunden vil bli overført til leveringspliktig strøm fra sitt nettselskap, om ikke Kunden sørger for å inngå ny strømavtale med en annen strømleverandør. Hvis Kunden i dokumenterbar form, uttrykkelig har bedt om oppstart av strømleveransen før angrefristen på 14 dager er utløpt på et varig medium, og deretter har brukt angreretten, skal Kunden betale et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til leveransen avsluttes.

10. ENDRINGER I PRIS OG VILKÅR

10.1 Prisjustering

Leverandøren kan justere prisen på produktet (påslag og/eller fastbeløp og/eller fakturagebyr) som følge av markedsmessige forhold, økte kostnader eller endringer som følger av lov eller forskrift.

10.2 Endringer i øvrige vilkår

Leverandøren kan gjøre endringer i vilkårene dersom endringer utelukkende er til gunst for Kunden, eller dersom endringen er nødvendig som følge av krav fastsatt i lov eller forskrift. Leverandøren kan også endre vilkårene i avtalen til ugunst for Kunden. I slike tilfeller har Kunden rett til å gå fra avtalen med skriftlig varsel senest tre virkedager før tidspunktet endringene trer i kraft i henhold til pkt. 10.3 nedenfor.

10.3 Varsel om endringer i vilkår og pris

Endring i pris eller avtalevilkår kan tidligst tre i kraft 30 dager etter at skriftlig varsel er sendt direkte til Kunden. Varselet skal inneholde opplysninger om at Kunden, for ikke å bli bundet av nye vilkår, må si opp avtalen senest tre virkedager før tidspunktet endringene trer i kraft. Varselet skal også inneholde en påminnelse om at Kunden uansett kan si opp avtalen med 14 dagers skriftlig varsel etter varselets dato, også etter at endringene er trådt i kraft.

11. TVISTER

11.1 Klage til Elklagenemnda. Domstolsbehandling.

Dersom det oppstår en tvist mellom Kunden og Leverandøren, kan Kunden bringe tvisten kostnadsfritt inn for Elklagenemnda, eller domstolene. Elklagenemndas vedtak er rådgivende for partene. Ved vedtak som gir Kunden helt eller delvis medhold, skal Leverandøren gi begrunnet melding til Kunden og nemnda innen 30 dager dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

11.2 Virkningene av klage til Elklagenemnda

Så lenge en tvist er til behandling i Elklagenemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. Dette gjelder likevel ikke dersom det har gått mer enn seks måneder fra klagen er mottatt og sekretariatet ennå ikke har lagt frem saken for nemnda. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.

11.3 Lovvalg

Vilkårene i denne avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett.

12. MOTSTRID

Ved en eventuell motstrid mellom lover og forskrifter og vilkårene i denne avtalen, skal lover og forskrifter ha forrang.