Dataskyddsbeskrivning för Fortum Markets Oy

Uppdaterad 1.2.2016

Registeransvarig och kontaktperson
Fortum Markets Oy
FO-nummer: 1852328-0
Besöksadress: Kägeluddsvägen 1, Esbo Postadress: PB 100, 00048 FORTUM Telefon: 010 4511 
Webbplats: www.fortum.fi
Kontaktperson för registret: Timo Liiri; telefon: 010 453 6461

Registrets namn
Fortum Markets Oy:s kundregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna och registret samt registrets syfte
Den registeransvariga eller en av denne auktoriserad samarbetspartner använder kunders eller potentiella kunders personuppgifter för följande ändamål i enlighet med personuppgiftslagen:

• hantering och utveckling av kundrelationer
• utbud och leverans av produkter och tjänster
• betalningar, kontroll av betalningar och indrivning
• marknadsföring och distansförsäljning av den registeransvarigas produkter och tjänster
• utveckling av den registeransvarigas affärsverksamhet, inkl. utveckling av kundservicen.

Personuppgifterna behandlas i enlighet med 8 § 1 mom. 1, 2, 5, 6 och 7 punkten i personuppgiftslagen.

Registrets datainnehåll
Av kunder och potentiella kunder som gett sitt samtycke till marknadsföring eller kontakt insamlas och lagras information som omfattas av de ovannämnda ändamålen med behandlingen av personuppgifter. Denna information omfattar högst följande moment:

Uppgifter om kunden
• namn
• personbeteckning
• kundnummer
• juridisk eller fysisk person
• språkkod
• kontaktinformation för kontakter med kunden (bl.a. telefonnummer och e-postadress)

Uppgifter om förbrukningsstället
• gatuadress
• postnummer
• postanstalt
• boendeform och ägarförhållande
• användningstid
• värmesystem
• uppskattning eller uppgift om elförbrukningen (statistik)
• huvudsäkringens storlek
• uppgifter om elanslutningen

Uppgifter om fakturering och betalningstransaktioner
• faktureringsadress
• förfallodag
• faktureringsintervall
• faktureringssätt
• kontonummer
• uppgifter om betalningar

Övrigt
• kundrespons
• kundbelåtenhet
• information om användningen av tjänster samt köpbeteende
• lagenliga uppgifter om godkännande/förbud med avseende på direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring
• uppgifter om huruvida ovannämnda kund eller potentiella kund finns i den registeransvarigas eller dennes samarbetsparters stamkundsregister eller motsvarande system samt uppgifter som behövs för utnyttjande av förmånerna i dessa system
• andra uppgifter som inhämtats med samtycke eller auktorisation av kunden eller den potentiella kunden och som behövs för leverans av den tjänst som denne har begärt.

Regelmässiga uppgiftskällor
Uppgifter om kunderna fås bland annat genom offertbegäran, beställningar, avtal och andra kontakter och utifrån den information som lagras eller sparas då kunden använder tjänster eller produkter. Uppgifter om potentiella kunder inhämtas genom bland annat tävlingar, utlottningar och telefonförsäljning. Härvid sparas endast uppgifterna för de potentiella kunder som har gett sitt samtycke till marknadsföring eller kontakt.

Alla kundkontakter med Fortum Markets Oy kan sparas. De används för verifiering av transaktioner, behandling av reklamationer och utveckling av kundservicen.

Personuppgifter kan också inhämtas, lagras och uppdateras utifrån register som upprätthålls av Befolkningsregistret, Suomen Asiakastieto Oy eller annan registeransvarig med adresstjänst, uppdateringstjänst eller motsvarande. Marknadsföringsförbuden uppdateras från Förbundet för Relationsmarknadsföring i Finlands Robinsonregister. Uppgifter publicerade av Energiateollisuus uppdateras i enlighet med reglerna för informationsutbyte på elmarknaden.

Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Ur Fortum Markets Oy:s kundregister utlämnas inga uppgifter till parter utanför Fortumkoncernen. Uppgifter kan utlämnas till myndigheter på det sätt som fastställs i lag. Personuppgifter förflyttas utanför EU eller EES endast enligt § 22-23.

Principerna för skydd av registret
Uppgifterna i kundregistret samlas i databaser som skyddas med brandvägg, lösenord och andra tekniska metoder. Uppgifterna är tillgängliga endast för anställda vid Fortum Markets Oy eller genom auktorisation av Fortum Markets Oy för aktörer som behöver uppgifterna i sitt arbete. Fortum kräver att de anställda och samarbetsparterna iakttar tystnadsplikt med avseende på uppgifterna. De har givits användarnamn och lösenord. Material som är i manuellt format förvaras i låsta och bevakade lokaliteter som används av Fortum Markets Oy.

Rätt till insyn, förbud och rättelse
Med stöd av 26 § i personuppgiftslagen har kunden rätt att kontrollera de uppgifter som gäller kunden och yrka på rättelse av felaktiga uppgifter. Begäran om insyn och rättelse ska sändas skriftligen och undertecknad till Fortum Markets Oy, Timo Liiri, PB 100, 00048 FORTUM. Kunden kan också uppsöka Fortum Markets Oy personligen, varvid kunden ska kunna bestyrka sin identitet. Fortum Markets Oy lämnar ett skriftligt svar till kunden inom 30 dagar efter det att Fortum Markets Oy har mottagit kundens skriftliga begäran eller kunden personligen har uppsökt Fortum Markets Oy.

Den registrerade har rätt att förbjuda användning av uppgifter som gäller den registrerade själv för direktmarknadsföring eller distansförsäljning genom att skriftligen meddela detta till Fortum Markets Oy, Timo Liiri, PB 100, 00048 FORTUM eller kontakta kundtjänster per telefon 0200-19000 (lna/msa) mån–fre kl. 9–17.

Registerbeskrivningen finns till påseende på fortum.fi och i Fortum Markets Oy:s kontor, Kägeluddsvägen 1, Esbo.

 

1.2.2016