Projekt, dostawę, montaż i nadzór nad rozruchem suwnicy w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze / Design, supply, assambly and supervision of travelling crane for CHP Zabrze (P013)

Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn.: „Postępowanie ofertowe na projekt, dostawę, montaż i nadzór nad rozruchem suwnicy w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P013)”. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż, rozruch i legalizacja Suwnicy (udźwig głównego haka 35 000 kg, udźwig haka pomocniczego 5 000 kg) w związku z inwestycją EC Zabrze.

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

Termin składania ofert upływa 30.05.2016, (poniedziałek) o godz. 15:00.

Osoby kontaktowe:

Tomasz Kusy: e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Kamila Zybura: e-mail: kamila.zybura@fortum.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fortum Silesia S.A launches tendering procedure for” Design, supply, assambly and supervision of travelling crane for CHP Zabrze (P013)”. The subject of the tender is design, manufacture, delivery, installation, commissioning and legalization of Travelling Crane (main hoist capacity of 35 000 kg, auxiliary hoist capacity of 5 000 kg) regarding CHP Zabrze investment.

 

All details regarding the investment and tendering conditions are listed in Request for Proposal. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.

The deadline for tenders submission is 30.05.2016, (Monday), time: 15:00 CET .

Contact persons:

Tomasz Kusy: e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Kamila Zybura: e-mail: kamila.zybura@fortum.com

The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

29/06/2016