Wykonanie uzupełniającej dokumentacji badań podłoża gruntowego w ramach realizacji inwestycji pn.: Budowa nowej Elektrociepłowni w Zabrzu

Fortum Zabrze S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie „Wykonanie uzupełniającej dokumentacji badańpodłoża gruntowego w ramach realizacji inwestycji pn.: Budowa nowej Elektrociepłowni w Zabrzu”  zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert , w wyniku czego został wyłoniony wykonawca – firma Krzysztof Pilecki Geo Swing.

_______________________________________________________________________________________________________________

Fortum Zabrze S.A ogłasza przetarg na “Wykonanie uzupełniającej dokumentacji badań podłoża gruntowego w ramach realizacji inwestycji pn.: Budowa nowej Elektrociepłowni w Zabrzu.”

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.

Termin składania ofert upływa 16.10.2015, o godz. 15:00.

Osoby kontaktowe:

Tomasz Kusy
e
-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Kamila Zybura
e-mail: kamila.zybura@fortum.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

12/11/2015