Zaprojektowanie, wykonanie oraz nadzór nad rozruchem zbiornika wyrównawczego wody sieciowej w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P011)

Fortum Zabrze S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert, w wyniku czego został wyłoniony wykonawca - Izotechnik Sp. z o.o.

Fortum Zabrze S.A. announces, that the tendering  procedure was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice and the conducted negotiation, resulting in selection of contractor - Izotechnik Sp. z o.o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 16 grudnia 2016 r.

The deadline for tenders submission is prolonged till December 16, 2016.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortum Silesia S.A. ogłasza przetarg na zadanie pn. „Zaprojektowanie, wykonanie oraz nadzór nad rozruchem zbiornika wyrównawczego wody sieciowej w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P011)”. Przedmiotem przetargu jest projekt, przygotowanie i dostawa wymaganej dokumentacji (w tym dokumentacji szkoleniowej), zakup i przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń, ich dostawa, wykonanie na terenie budowy oraz nadzór nad rozruchem zbiornika wyrównawczego wody sieciowej.

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

Do uczestnictwa w przetargu zapraszamy Wykonawców, którzy w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat wykonali z wynikiem pozytywnym co najmniej dwa zadania o podobnym zakresie.

Termin składania ofert upływa 6 grudnia 2016 r.

Osoba kontaktowa:

Tomasz Kusy

e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

Fortum Silesia S.A. launches the tendering procedure for „Design, execution and commissioning supervision of DH expansion tank for CHP Zabrze investment (P011)”. The subject of the tender is design, preparation and delivery of required documentation (including training documentation), purchasing and preparing of all necessary materials and equipment, their delivery, execution on site and commissioning supervision of DH expansion tank.

All details regarding the investment and tendering conditions are listed in the Specification of Essential Terms of the Contract. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.

We invite to participate in the tendering procedure entities who within the last 7 (seven) years have finished with positive results at least two contracts covering similar scope of works to the present contract.

The deadline for tenders submission is scheduled on December 6th , 2016.

Contact person:

Tomasz Kusy

e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

 

03/04/2017