Aktuellt

Status oktober 2013

Ytterligare begäran om komplettering till miljötillståndsansökan har inkommit från bl.a. miljöförvaltning och svar på detta skickades in till Mark- och miljödomstolen den 4 oktober 2013. Fortum Värme har meddelat Mark- och miljödomstolen om att man i slutet av 2013 kommer att lämna komplettering av ansökan med ytterligare ett biobränsle, pyrolysolja , sedan detta nya biobränsle har potential att bli ett bra komplement i Hammarbyverket. Pyrolysolja tillverkas av skogsråvara (flis och grot) genom en förgasnings- och kondenseringsprocess.

Fortum Värme kommer eventuellt att genomföra proveldning av pyrolysolja under vintern 2013-2014.
Beslut om vidare projektering av Hammarbyverket avvaktar resultat från pågående utredningar och tillståndsärende, bl.a. om pyrolysolja.

Status april 2013

Kompletteringar till miljötillståndsansökan skickades in till Mark- och miljödomstolen den 12 april 2013. Beslut tas i höst 2013 om vidare projektering av Hammarbyverket.

Artikel om Hammarbyverkets utveckling i Sjöstadsbladet

I Sjöstadsbladets septembernummer 2012 publicerades en artikel om Hammarbyverkets utveckling.
Här kan du läsa artikeln

Status maj 2012

Samrådsmötena med närboende inför miljötillståndsansökan är klara och vi tackar för bra möten med intressanta frågor och bra synpunkter. Ansökan om miljötillstånd kommer preliminärt att skickas in i september 2012. Vi har ännu inte bestämt vilket av de två tänkbara alternativen som ansökan ska gälla för. Det beslutas innan tillståndsansökan skickas in.

För närvarande utreds hur den lokala påverkan av utsläpp från skorstenen förändras av projektet. Svar väntas under maj 2012 och resultatet redovisas i ansökningshandlingarna.

En av de mest diskuterade frågorna på samråden var hur lossning av pellets ska ske utan att bullra eller damma. Vi har testat att ljudisolera ett självlossande fartyg och gjort bullermätningar när fartyget lossade pellets i vår anläggning i Hässelby. Testet visar att ljudnivåer under gränsvärdet i miljötillståndet dagtid, det vill säga 50 dB är möjligt att uppnå. Det bekräftade också att varken damning eller lukt riskerar att störa omgivningen.

Vy självlossande fartyg för transport av pellets Självlossande fartyg för transport av pellets
Självlossande fartyg i Hässelby, motsvarande fartygstyp kan också bli aktuell i Hammarby Närbild på självlossande fartyg i Hässelby. Fartygets däck med stängda lastluckor och ljudisolerad lossningsanordning. Anordningen lossar direkt ner till en sluten ficka som transporterar pelletsen vidare i ett slutet system till lagersilos.


Vi utreder även vakumsug som ett annat alternativ till lossning. Det fungerar ungefär som en stor dammsugare. Med denna metod kan man använda fartyg som inte är självlossande och flexibiliteten blir därmed större. Genomförda försök visar att det inte dammar och leverantörerna tror att det går att sänka ljudnivån till under gränsvärdet. Under maj 2012 ska ljudnivån testas genom att ljudisolera en vakumsug i Antwerpen. Om vi väljer vakuumsugen för lossning av pellets kommer den troligtvis att bestå av två mindre enheter snarare än en stor då två enheter ger kortare kortare lossningstider än en stor. 

När det gäller utformningen av pannanläggningen med lagersilos och kvarnbyggnad har diskussioner förts med Stadsbyggnadskontoret och den detaljplan som gäller för Fortums tomt tillåter utbyggnad enligt vårt förslag. Slutlig utformning med val av byggmaterial och färgsättning kommer att göras av arkitekt och diskuteras med Stadsbyggnadskontoret i samband med bygglovsansökan.

Tidplanen är att anläggningen kan tas i drift under hösten/vintern 2015/16. Vår ambition är att kalla till ett informationsmöte efter det att tillståndsansökan är klar och har skickats in. Preliminärt blir det någon gång under november månad. Då finns mer detaljer att berätta om, både avseende miljöpåverkan och val av alternativ för ombyggnaden.

Läs nyhetsbrev från juni 2012

 

 

2013-10-24