Sammanfattning gällande överkänslighetsreaktionerna på Högdalenverket våren 2013

Under mars till juni 2013 fick ett 50-tal personer olika reaktioner vid arbete på Högdalenverket. Ett intensivt arbete har pågått för att kartlägga vad som kan ha orsakat besvären. Enligt de experter som har anlitats berodde reaktionerna troligen på förhöjda dammhalter och exponering av glasfiber.

En rad mätningar, analyser och kartläggning av verksamheten har gjorts av experter från IVL Svenska miljöinstitutet, Ångpanneföreningen, företagshälsovården och Centrum för arbetsmiljömedicin. IVL:s och CAMM:s slutsats är att orsaken till besvären inte går att fastställa, men att den mest sannolika orsaken till utbrottet av hudreaktioner är exponering av glasfiber och luftvägsbesvären kan vara orsakade av dammexponering i samband med den pannrenovering som inleddes under mars 2013. Deras rekommendation är att se till att hålla nere dammnivåerna i anläggningen.

- Vi ser allvarligt på det som har hänt och vi har undersökt alla tänkbara orsaker till besvären och vi har vidtagit en rad åtgärder, bland annat har vi utökat städningen på Högdalenverket, vi har ett projekt på gång för att förbättra luftkvaliteten i slagghallen, vi genomför regelbundet mätningar för att se till att det inte är för höga halter av damm i luften och vi har reviderat kraven på personlig skyddsutrustning. Vi bedömer att de åtgärder vi vidtagit och vårt fortsatta arbete förebygger att något liknande ska hända igen, säger Niclas Åkerlund, platschef på Högdalenverket, Fortum Värme.

Reaktionerna som visade sig kan kategoriseras i tre grupper: allergiliknande hudreaktioner, urtikara hudreaktioner (nässelutslag) samt påverkan på andningsvägar. Av dessa kategorier kan allergier och påverkan på andningsvägar i de flesta fall förklaras av andra orsaker än endast arbetsmiljöfaktorer. Fallen av urtikara reaktioner, cirka en tredjedel, kan med stor sannolikhet härledas till den lokala arbetsmiljön på Högdalenverket.

En rad olika mätningar har gjorts och ingenting kan enskilt förklara de besvär som uppkom. Alla mätningar ligger under gällande gränsvärden. Den medicinska expertisen anser inte att de besvär som man har haft ska ge några bestående men eller öka risken för känslighet i framtiden.

Möjliga orsaker till exponering av glasfiber och damm

De förhöjda dammhalterna berodde troligen på en ovanligt torr och kall vinter och en onormalt dammig miljö. Dessutom var det under perioden bristfällig städning på Högdalenverket och mycket damm från grannen Sita.

Hur glasfibern har spridit sig i anläggningen är oklart, men det kan bero på en kombination av olika orsaker. Otillräcklig städning och renhållning kan ha lett till att ett arbete med glasfiber, har spridits i miljön. Ett annat spår är att en felmonterad processventilation kan ha gjort att damm spridits i det aktuella området och det kan ha spridits från Sitas krossverksamhet. Sita har vidtagit en rad åtgärder för att minska dammet in till Högdalenverket. 

Vidtagna åtgärder

Här har vi samlat delar av de åtgärder som har vidtagits för att förbättra arbetsmiljön på Högdalenverket.

• Städfrekvensen på Högdalenverkets ytterområden har utökats för att hålla nere damm- och partikelnivåerna

• Sita har vidtagit en rad åtgärder brand annat vattenbegjutning och byggt ett plank mot Högdalenverkets område för att förhindra dammspridningen

• Partikelmätningar genomförs regelbundet för att kontrollera halterna av damm och säkra att de ligger på en acceptabel nivå

• Kraven på personlig skyddsutrustning har stärkts och i vissa områden har utökade krav på andningsskydd införts 

• Fortum Värme har förstärkt avtalet med företagshälsovården så att snabb och effektiv servicenivå kan uppnås om behov skulle uppstå.

• Åtgärder för att säkra och förbättra luftkvalitén på Högdalenverket har genomförts och ett stort projekt för att förbättra miljön i slagghallen pågår

• Tillsammans med Vattenfall och E.ON har Fortum Värme startat ett Värmeforskprojekt för att ta fram mätrutin för damm och stoft utifrån Arbetsmiljöverkets krav. Programmet handlar bland annat om att lokalisera de källor i verksamheten som ger upphov till damm- och stoftspridning, vilket kommer att underlätta vårt proaktiva arbete med att reducera damm- och stofthalter i vår arbetsmiljö

• Ett företagsövergripande projekt för att utveckla säkerhetskulturen på anläggningarna pågår

För mer information kontakta:

Niclas Åkerlund, platschef Högdalenverket, Fortum Värme, 076-899 78 89

Alexandra Hempel Svenonius, presschef Fortum Värme, 0722-028 224

 

2015-10-14