Grundvattenansökan Värtaverket

​AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt söka tillstånd enligt 11 kap. Miljöbalken.

Inför anläggandet av ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk vid Värtaverket ansökte Fortum Värme om och erhöll tillstånd till grundvattenbortledning i dom M 2115-07. I den uppföljning som pågått under anläggningsskedet av det nya kraftvärmeverket har det framkommit att mängden vatten som behöver bortledas från Värtaverkets undermarksanläggningar är större än prognostiserat. En betydande orsak till detta är att inläckaget till de äldre tunnlar som finns inom Värtaverket uppdagats vara större än beräknat. Det har också framkommit att inträngande vatten till de äldre tunnlarna delvis leds bort via två pumpgropar som inte innefattas i den befintliga domen. Med anledning av detta kommer Fortum Värme att ansöka om ett nytt tillstånd för vattenverksamhet som ska innefatta all grundvattenbortledning från bergutrymmen inom Värtaverket.

Ansökan kommer också att innehålla yrkande om lagligförklaring av de pumpgropar som inte innefattas i befintligt tillstånd samt yrkande om tillstånd att utföra skyddsinfiltration av vatten.

Kontakt angående tillståndsansökan

Fortum Värmes konsult
Johan Larsson, Bergab
Vretenvägen 12
171 54 Solna, Telefon: 070-844 48 75
E-post: johan.larsson@bergab.se 

EHS-samordnare

Anne Ramström, AB Fortum Värme
Jägmästargatan 2
115 77 Stockholm
Telefon: 070-693 52 02
E-post: anne.ramstrom@fortum.com

2016-01-20