Flodpärlmusslan i Ljungans biflöden

Bakgrund

Flodpärlmusslan kan bli mer än 200 år och har en säregen livscykel. Genom årsringarna i musslans skal syns hur miljöförhållandena varit i det vattendrag den lever. Under de sista 100 åren har dock beståndet av flodpärlmusslor minskat kraftigt och musslan är idag hotad inom hela sitt utbredningsområde. Förr fiskades musslan för att man ville komma åt de åtråvärda pärlorna. Idag är den fridlyst.

Beskrivning av projektet

Energibolagen har ett särskilt ansvar för flodpärlmusslans fortlevnad eftersom den trivs i det strömmande vatten som finns i närheten av vattenkraftverk. För sin överlevnad är musslan beroende av att parasitera på öring omedelbart efter kläckning. När musslans hela livscykel fungerar, det vill säga från befruktning via parasitstadiet på öringar, till vuxen mussla, är den en indikator på levande vattendrag. Men något i miljön är inte gynnsamt för musslorna eftersom återväxten är så dålig. Fortum har under 2007-2008 finansierat ett forskningsprojekt om flodpärlmusslan vid Karlstad universitet.

Resultat

Resultaten finns i rapporten här som ska kunna laddas ner. 

Projektets syfte

I projektet studerades flodpärlmusslans livscykelstadier i syfte att ge svar på när den är mest känslig. Med studien ville vi också ta reda på mer om vad som påverkar musslan negativt eftersom den inte reproducerar sig i alla vattendrag. Resultaten ska användas för att fastställa vilka framtida åtgärder som krävs för att skapa hållbara livsmiljöer för flodpärlmusslan. 22 vattendrag i Västernorrland ingår i forskningsprojektet.

2015-05-06