Lax och öring i Klarälven - möjligheter för vild fisk och kvalité på odlad fisk

Bakgrund

Klarälven i Värmland är ett reglerat vattendrag med många dammar som utgör vandringshinder för fisk. Man har kunnat upprätthålla populationer av lax och öring, som är viktiga inkomstkällor för fiske och turism, genom en aktiv fiskevård baserad på omfattande kompensationsodling samt transport av lax och öring till lekområden i de övre delarna av älven.

För närvarande kan fisken endast vandra till dammen vid Forshaga vattenkraftverk, en sträcka på två mil uppströms Klarälven. Vid dammen fångas den uppströms vandrande lekfisken in och huvuddelen transporteras längre uppströms med lastbil för att sedan släppas ut i älven där de kan reproducera sig.

Beskrivning av projektet och resultat

Fortum genomförde tillsammans med Karlstads universitet en grundläggande forskningsstudie för att undersöka möjligheterna att öka andelen vild lax och öring i Klarälven. Dessutom ville man förbättra förutsättningarna för en ökad återvandring samt förbättra överlevnaden i det vilda för odlad fisk.

Forskningen har haft flera delprojekt som fokuserat på skillnaderna mellan odlad och vild lax och öring i Klarälven. Fiskens vandringsvägar kartlades med avancerad radioutrustning. Man undersökte också födans betydelse för fiskens storlek, könsmognad och vandringsbenägenhet genom att prova olika fodertyper och olika fodermängd. Man undersökte klimatförändringens påverkan på fiskens tillväxt, såväl odlad som vild.

Tack vare genomförda åtgärder (se bl a under projekt Restaurering av Klarälven) med förbättrade lek- och uppväxtmiljöer för vild Klarälvsöring- och lax är trenden att fångsten av återvandrande fisk med vilt ursprung stadigt ökar. År 2011 var t ex 9 av 10 återvändande Klarälvslaxar som fångades i Forshaga centralfiske av vilt ursprung. Detta var alltså lax som några år tidigare kläcktes naturligt på de kvarvarande lek- och uppväxtområdena mellan Höljes och Edsforsen, som finns uppströms åtta kraftverk i Klarälven.

Projektet pågick mellan år 2008 och 2012. I november 2012 anordnades ett välbesökt populärvetenskapligt halvdagsseminarium där projektet berättade om sina resultat, som finns sammanfattade i denna slutrapport från projektet. 

Projektets syfte

Att genom ny kunskap skapa bättre förutsättningar för vild och odlad fisk att leva och utvecklas i Klarälven och Vänern.

2015-05-06