Naturvårdande åtgärder i nedre Dalälven

Nedre Dalälvens unika natur

Naturen i nedre Dalälven är unik. Stora, öppna älvängar och fjärdar varvas med forsområden och gamla löv- och blandskogar utan motstycke i övriga landet. Den stora variation som landskapet uppvisar ger förutsättningar för ett synnerligen rikt växt- och djurliv. Regelbundna översvämningar har gynnat olika lövträd och uppkomsten av älvängarna som är nedre Dalälvens signum.

Ingen annanstans är heller den biologiska norrlandsgränsen så tydlig som just här. Alldeles vid nordgränsen för många av våra sydliga djur och växter finns rikligt med exempelvis ädla lövträd som ek, ask och lind. Några områden tillhör de mest värdefulla vi har när det gäller biologisk mångfald. Här lever hundratals rödlistade och hotade djur och växter. Harrbeståndet som är ett av landets sydligaste, har ett stort biologiskt värde.

Projektets omfattning

Projektet som startade 2009 är ett samarbete mellan Fortum Markets AB och Upplandsstiftelsen. Projektets syfte är bevara och utveckla de höga naturvärden som finns vid nedre Dalälven, bl a genom att öppna upp och förhindra att älvängar växer igen, förhindra att gran etablerar sig i de lövrika strandskogarna, återskapa naturligt lövrika skogar samt bevara de hotade växter och djur som förekommer i området.

Insatser som genomförts 

  • röjning av gran från strandängar och lövträdsrika områden
  • röjning av buskar och sly på strandängar
  • friställande av gamla ekar som behöver mycket ljus
  • återskapande av slåtter och betesmark på älvängar
  • bidragit med voljärer i Naturskyddsföreningens projekt för återintroduktion av vitryggig hackspett. Död ved tillskapas för att gynna hackspettar.
  • bränning av skog på Övre Tylleropsön samt uppföljning genom insektsinventering i det brända skogsområdet
  • biotopförbättringar i Bredforsen genom utläggning av lekgrus

60 ha strandängar har så här långt restaurerats och ytterligare 30 ha kommer att öppnats upp. Hävdade marker har dessutom visat sig har betydelse för myggproduktionen (området är tyvärr känt för sin enorma myggproduktion). Studier som gjorts inom ramen för Länsstyrelseprojektet "Människor, mygg och natur" avseende myggförekomst i hävdade respektive ohävdade strandmiljöer refererar just till Bredforsen där Upplandsstiftelsen gjort insatser i Fortums fondprojekt. Just Bredforsen uppvisar i studien ett av de bättre resultaten med stora skillnader i myggförekomst mellan skötta respektive oskötta stränder (70 % färre mygg).

Samarbetspartners och intressenter

Det första projektet pågick under tre år, 2009-2011 och samarbetet fortsätter under 2012. I det nya projektet kommer restaurerings-arbetet av ingenväxande markområden att fortsätta. Något mer fokus att ligga på vattenmiljöerna i Bredforsen men även Tammån. Undersökningar ska leda till förslag om förbättrade biotoper genom utläggning av lekgrus och tillförsel av ved med syfte att gynna harrbeståndet.

 
 

2016-11-15