Ule älv

Syfte

Projektet i Ule älv genomfördes under 2006-2007 med övergripande syfte att undersöka möjligheten att återskapa laxbeståndet i Ule älv i Finland.

Beskrivning av projektet

Arbetet innebar bland annat att biologiskt undersöka fiskbeståndet, att undersöka möjligheterna att återskapa vandringsvägar för fisken samt att återställa delar av älvfåran. Projektet pågick under tiden september 2005 till december 2007.

I projektet togs även hänsyn till social påverkan på olika aktörer i omgivningen. Man lyssnade till boende längs älven, till de myndigheter som ansvarar för älven samt de som använder älven för rekreation och fiske. Projektet genomfördes i samarbete med ett flertal olika miljö- och fiskevårdsorganisationer. Fortum bidrog med experter på dammar och vattenreservoarer. 

Under 2006 arbetade projektet med habitat-kartläggning för att hitta lämpliga studieområden. Valda områden har sedan studerats ur två infallsvinklar –  hur väl det passar som habitat för lax och vilka behov av restaurering som finns. Baserat på behoven har restaureringsplaner för respektive vattendrag uppdaterats med fokus på att öka antalet områden för reproduktion och uppväxt. Man har även valt ut ett par pilotområden för att särskilt studera hur strukturer bevaras och hur produktionskapaciteten av lax fungerar i ett kraftigt reglerat vatten. 

Andra aktiviteter inom projektet har varit att uppskatta överlevnaden av ägg över vintersäsongen. Analyserna gjordes med hjälp av inkubationsboxar och konstgjorda äggläggningsplatser under perioden oktober 2006 till sommaren 2007.  

Projektet undersökte även hur man bäst skapar passager för fisken och hur man effektivast kan förflytta fisken uppströms ovan dammarna. I detta arbete deltog Fortum aktivt och bidrog med expertis inom området.

Resultat

Genom elfiske har man även studerat i vilken utsträckning ettåriga fiskar och smolt överlever vintersäsongen. Dessa studier visar att det finns naturligt födda fiskar i flera delar av vattensystemet.  

Radiotelemetri har använts för att mäta mängden vandrande fisk och i vilket mönster den vandrar i systemet. Hittills pekar resultaten på att fisken inte stannar i restaurerade områden mellan de två dammarna Merikoski och Montta.  

Slutresultatet av projektet visar att det är möjligt att återskapa laxbeståndet i en reglerad älv som Ule älv. För att nå ett gott resultat krävs långsiktighet och samsyn mellan olika intressenter. En rad för- och nackdelar med att genomföra en restaurering presenterades i projektresultatet.

2016-01-20