Utrivning Acksjödammen

Bakgrund

Vandringshinder av olika slag förekommer i många vattendrag. De kan utgöras av dammar, felaktigt utformade eller lagda vägtrummor eller andra typer av hinder. Att ta bort hinder och göra vattendraget "vandringsbara" för fisk är ofta en angelägen miljöförbättring. Genom att öppna systemet i Acksjöälven i Hagfors kommun kan öring vandra upp i Acksjöälven från Klarälven.

Genomförande

Fortum reglerar Acksjön idag för att bidra med vatten till elproduktionen i kraftverken i Klarälven. Acksjöns damm kommer att rivas ut och vi avstår helt från Acksjöns kraftnytta. Dessutom kommer det att i göras biotopåtgärder i utloppet ur Acksjön.

Klarälvens vattenråd är initiativtagare till miljöåtgärden. Miljöprojektet i Acksjöälven kommer att genomföras tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland. Länsstyrelsens ansvar i projektet är att genomföra biotopåterställning i Acksjöälven.

Acksjöälven är ett biflöde till Klarälven och det har länge påverkats av människan t.ex genom timmerflottning. Lekgrus samt större stenar för ståndplatser ska läggas ut i älven. Syftet är att systemet ska öppnas upp så att öring kan vandra upp i Acksjöälven från Klarälven. Ansökan om tillstånd pågår 2016. Vi kommer att rapportera mer om projektet när åtgärderna kommit igång.

 
 

2016-02-29