Utrivning av Kolsjödammen

​Bakgrund

Vandringshinder av olika slag förekommer i många vattendrag. De kan utgöras av dammar, felaktigt utformade eller lagda vägtrummor eller andra typer av hinder. Att ta bort hinder och göra vattendraget "vandringsbara" för fisk är ofta en angelägen miljöförbättring. 

Genom utrivning av Kolsjödammen - som är belägen i Byälvens avrinningsområde - skapas fria vandringsvägar för fisk i Kolsjöbäcken.
 

Genomförande

Kolsjödammen har historiskt används för flottning och under en period som mindre magasin för Glaåkern där vatten pumpades till Stora Gla för kraftproduktion i Glava kraftverk. Reglerförmågan är låg och vatten pumpas inte längre från Glaåkern vilket gör att Kolsjödammen inte har någon funktion, men ändå fungerar som vandringhinder för fisk och annan fauna. Därför kommer utrivning av dammen att genomföras.

Efter utrivning skapas en naturlik strömnacke skapas med material från området eller tillfört material. Någon typ av bro/övergång skapas för att möjliggöra fortsatt friluftsliv runt sjön. Projektet finansieras av Fortums miljöfond till 50% samt med Fortums underhållsmedel till 50%. Ansökan om tillstånd pågår 2016. Vi kommer att rapportera mer om projektet när åtgärderna kommit igång.

 

2016-02-26