Fortum Markets Oy:n tietosuojaseloste

päivitetty 1.2.2016

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Fortum Markets Oy
Y-tunnus: 1852328-0
Käyntiosoite: Keilaniementie 1, Espoo
Postiosoite: PL 100, 00048 FORTUM
Puhelin: 010 4511
Verkkopalvelu: www.fortum.fi
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Timo Liiri; puhelin: 010 453 6461

Rekisterin nimi

Fortum Markets Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen ja toimitus
• maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
• rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti sekä
• rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohtiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja talletetaan yllä olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

Asiakastiedot

• nimi
• henkilötunnus
• asiakasnumero
• juridinen vai fyysinen henkilö
• kielikoodi
• yhteystiedot yhteydenottoa varten (mm. puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Käyttökohteen tiedot

• lähiosoite
• postinumero
• postitoimipaikka
• asumismuoto ja omistussuhde
• käytön ajoitus
• lämmitysmuoto
• sähkön kulutusarvio tai tiedot kulutuksesta (tilastotieto)
• pääsulakkeen koko
• sähköliittymää koskevat tiedot

Laskutus ja maksuliikennetiedot

• laskutusosoitetiedot
• eräpäivä
• laskutusrytmi
• laskutustapa
• tilinumero
• tiedot maksuista

Muut tiedot

• asiakaspalautteet
• asiakkaiden tyytyväisyystiedot
• palvelujen käyttöön liittyvät tiedot sekä ostokäyttäytyminen
• lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin lupa- ja kieltotiedot
• tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän ja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden yritysten kanta-asiakas- ja vastaaviin järjestelmiin sekä järjestelmään kuuluvien etujen saamiseksi tarpeelliset tiedot
• muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen ja puhelinmyynnin yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden potentiaalisten asiakkaiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan. 

Kaikki asiakkaiden kontaktit Fortum Markets Oy:n voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään liiketapahtumien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Markkinointikiellot päivitetään ASML:n Robinson rekisteristä. Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Fortum Markets Oy:n asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja Fortum-konsernin ulkopuolelle ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta.  Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain henkilötietolain 22-23§:n mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Fortum Markets Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Fortum edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Fortum Markets Oy:n käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu. 

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Fortum Markets Oy, Timo Liiri, PL 100, 00048 FORTUM. Asiakas voi myös käydä Fortum Markets Oy:ssä henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Fortum Markets Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Fortum Markets Oy:lle tai kun asiakas on käynyt henkilökohtaisesti Fortum Markets Oy:ssä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai etämyyntiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti osoitteeseen Fortum Markets Oy, Timo Liiri, PL 100, 00048 FORTUM tai soittamalla asiakaspalveluun puh. 0200 19000 ma-pe klo 9-17.

Tämä rekisteriseloste on nähtävänä myös Fortum Markets Oy:n toimitiloissa osoitteessa Keilaniementie 1, Espoo.

 

1.2.2016