Pressemelding

Stortinget støtter Klemetsrudprosjektet

31 mai 2018, 22:38 CEST

Fortum Oslo Varme er glad for at Stortinget går inn for Klemetsrudprosjektet, og at kvalitetssikringen skal gjennomføres så raskt som mulig.

6029006464 a932e63d9e o

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti ber Stortinget regjeringen ferdigstille kvalitetssikringen knyttet til Fortum Oslo Varmes CO2-fangstprosjekt på Klemetsrud i løpet av sommeren 2018, og snarest sette i gang forprosjektering av CCS både på Norcem og Fortum Oslo Varme såfremt kvalitetssikringen tilsier dette.

- Stortinget understreker viktigheten av rask fremdrift og minimal forsinkelse i kvalitetssikringsprosessen, og vi er glade for at vårt prosjekt nå sidestilles med fangstprosjektet til Norcem. Jeg tror Stortinget har merket seg at vi kan løse to globale problemer; både avfallsproblemet og klimaendringene, med karbonfangst på avfallsforbrenning, sier Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme.

Redusert risiko og lavere kostnader

Den eksterne kvalitetssikringen som ble fremlagt primo mars 2018 bygget på informasjon som ble innhentet høsten 2017. Siden forrige kvalitetssikring (2017) er det fra prosjektets side gjort et grundig arbeid med å gjennomgå alle momenter rapporten stilte spørsmålstegn ved. Kostnadene for prosjektet er kuttet, teknisk risiko er redusert og eierne har styrket egen ressursbruk, og vi er trygge på at kvalitetssikringen vil konkludere med det samme.

- Nå er det viktig at vi får mulighet til å starte opp aktiviteter som er tidskritiske for gjennomføringen av forprosjektet, understreker Bjerkås. - Disse aktivitetene er allerede identifisert, og vi vil nå gå i dialog med vår samarbeidspartner Gassnova om hvordan vi kan løse dette på beste måte, avslutter hun.

FAKTA:

Avfallsforbrenning med karbonfangst kan løse to globale problemer

Landfyllinger og deponier over hele verden gir lokale helse- og miljøproblemer i tillegg til store og diffuse utslipp av klimagasser. Utslipp fra avfallshåndtering kan reduseres ved sortering og materialgjenvinning, og ved at restavfall forbrennes med energigjenvinning. Utslippene reduseres med overgang fra fyllinger til energigjenvinning, men må likevel håndteres, og dette er store punktutslipp som er enkle å fange. Fortum Oslo Varmes CO2-fangstprosjekt på Klemetsrud bidrar derfor til å løse to globale problemer; både avfallsutfordringen og klimautfordringen. Prosjektet er allerede godt forankret i den nasjonale, nordiske og europeiske avfallsindustrien, og følges med stor interesse internasjonalt.

Stort potensiale for overføring globalt

Hvis vi legger til grunn at verden vil bevege seg i retning Nord- og Vest-Europa når det gjelder avfallsbehandling frem mot 2050, vil rundt 50 % av de totale avfallsmengdene gå til forbrenning i fremtiden. Dette tilsvarer om lag 2 milliarder tonn avfall, og bekrefter at det er stort potensiale for overføring av teknologi og kunnskap både til den globale avfallsindustrien og annen prosessindustri.

Fanger karbonnegative utslipp

Omtrent 58 % av CO2-utslippene som kan fanges på Klemetsrud er dessuten biologisk CO2 fra naturens eget kretsløp. Dette gjør prosjektet på Klemetsrud unikt, fordi det vil gi karbonnegativ (klimapositiv) CO2-fangst. FNs klimaplanel understreker viktigheten av  karbonnegativitet for å nå Paris-avtalens mål.