CO2-fangst kan være vårt viktigste miljøtiltak

Ett av Norges største miljøprosjekter har startet opp på Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Et testanlegg er rigget til for å bevise at det er mulig å fange CO2 fra røyken på Klemetsrud.

Pilotanlegg for karbonfangst

Hva er egentlig CO2?

CO2, eller karbondioksid er en gass som er i lufta vi puster inn og ut. Gassen er viktig for både planter, dyr og mennesker. CO2-en fanger opp varme og gjør temperaturen på jorda levelig. CO2 er i og for seg ikke farlig, men problemet er at vi og resten av verden produserer for mye CO2 - noe som gjør at planeten vår blir for varm. De som slipper ut mest CO2 er transport, olje- og gassutvinning og industri.

Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud er et typisk industrianlegg som slipper ut CO2.

På anlegget brennes blant annet restavfallet og brennbart næringsavfall som f.eks. emballasje, paller, papp eller brennbart avfall fra gjenbruksstasjoner som ikke kan gjenvinnes på andre måter. Avfallet blir fullstendig utbrent i store ovner hvor temperaturen ligger på rundt 850 – 1 000 grader.

Energien som oppstår når avfallet brennes under så høye temperaturer brukes til å lage strøm og fjernvarme til Oslos befolkning.

Etter at avfallet har brent opp oppstår det en røykgass som renses for farlige gasser som dioksiner, tungmetaller, NOx og SOx - slik at farlige gasser ikke kommer ut i lufta. Det som tilslutt kommer ut av pipa er ren vanndamp og en god del CO2. Det er denne CO2-en Fortum Oslo Varme ønsker å fange. CO2-en fra anlegget utgjør ca 400 000 tonn i året, noe som kan sammenlignes med utslippet fra 200 000 biler.

Karbonfangstprosjektet - også omtalt som CCS-prosjektet (Carbon Capture and Storage)

Målet i det norske CCS-prosjektet er å fange CO2-en og transportere det for lagring i dype og tomme oljebrønner dypt under havbunnen.

CCS-prosjektet på Klemetsrud går ut på å fange CO2 fra røykgassen etter forbrenningen ved hjelp av en kjemisk oppløsning (Amin) som klarer å frigjøre CO2 fra røyken.  CO2-en som blir fanget i røykgassen vil bli omdannet til flytende CO2.

Det er teknologileverandøren Shell som har erfaring fra lignende prosjekt fra Boundary Dam i Canada som utfører testingen av CO2-fangst fra anlegget på Klemetsrud.

Den flytende CO2-en vil bli transportert med utslippsfri transport til Oslo Havn, og videre med skip til et mellomlager for CO2 i Øygarden (Naturgassparken), i Hordaland. Her vil CO2 bli mellomlagret, før den blir ført via en rørledning ut til en injeksjonsbrønn som skal bores noen kilometer fra Trollfeltet i Nordsjøen, og sprøytes hele 3 000 meter under havbunnen og inn i geologiske formasjon som er meget godt egnet for permanent lagring av CO2.

Equinor (tidligere Statoil) har lagret CO2 under havbunnen i mange år, og kan garantere at ingenting vil sive ut igjen.

Sammen med Shell og Total har Equinor ansvaret for forprosjektering for transport- og lagring av CO2.

Testingen er i gang

Testanlegget som er rigget til på Klemetsrud skal bekrefte at den tekniske ytelsen til prosjektet fungerer, og teste hvor mye CO2 man klarer å fange fra røykgassen etter forbrenning av avfall.

Testanlegget har nå vært i drift siden slutten av februar, og hittil har anlegget fungert utmerket. Testperioden vil vare frem til juni/juli 2019 (minimum 2 000 driftstimer).

Resultatene fra testperioden skal deretter overleveres Gassnova som leder og koordinerer arbeidet med det norske fullskala-prosjektet for CO2-håndtering. Det er Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud og Norcems sementanlegg i Brevik som er aktuelle kandidater for fullskala CO2-fangstanlegg.

Stortinget kan fatte en investeringsbeslutning for ett eller forhåpentligvis begge prosjekter i 2020 eller 2021. Det betyr at ett eller to fullskala CO2-fangstanlegg kan settes i drift i 2023/2024. 

Nyttig overføringsverdi til andre industrianlegg

Bare i Europa er det 450 energigjenvinningsanlegg som kan ta i bruk samme teknologi som testes på Klemetsrud. Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud er viktig for at Oslo og verden skal nå sine klimamål.

Tidligere tester ved anlegget har vist at man kan fange 90 % av CO2-en, dvs. ca. 400 000 tonn i året. 

Tilleggsinformasjon:

  • Regjeringen godkjente i august 2018 finansiering av forprosjektering av karbonfangstprosjektet på Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud (tidligere Klemetsrudanlegget)
  • Anlegget har kapasitet til å behandle 400 000 tonn avfall i året.
  • Fortum Oslo Varme produserer 2 TWh (milliarder kWh) fjernvarme, tilsvarende rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov, 25 prosent av effektbehovet eller oppvarmingsbehovet til cirka 170 000 boenheter
  • Fjernvarme reduserer årlig forurensning tilsvarende utslipp fra over 150 000 biler som hver kjører 15 000 km i Oslos gater
  • Amin er en funksjonell gruppe organiske forbindelser hvor nitrogen er hovedatom. Byggeformelen ligner mye på ammoniakk, men hydrogenatomene er erstattet med alkyler eller aryler. Amin kategoriseres i primær, sekundær og tertiær amin. (Kilde: Wikipedia)