Sammendrag av miljøkonsekvensvurderingsprogram for internasjonal høring for Loviisa kjernekraftverk

Loviisa kjernekraftverk har produsert elektrisitet på en pålitelig måte i mer enn 40 år, og inneværende konsesjon for kraftverket gjelder til 2027 og 2030. Fortum har nå startet prosessen med å vurdere forlengelse av kommersiell drift av Loviisa kjernekraftverk med opptil 20 år utover gjeldende konsesjonsperiode. Alternativt vil Fortum ta en beslutning om mulig forlengelse av driften ved kjernekraftverket og søknad om nye konsesjoner eller beslutte å gå videre til avviklingsfasen når kraftverkets inneværende konsesjoner utløper.

EIA rapport Loviisa kjernekraftverk

Loviisa kjernekraftverk har produsert elektrisitet på en pålitelig måte i mer enn 40 år. Inneværende konsesjon for Loviisa 1, gitt av finske myndigheter, gjelder til slutten av 2027, og konsesjonen som er gitt for Loviisa 2, gjelder frem til slutten av 2030.

Fortum har startet prosessen med å vurdere forlengelse av kommersiell drift av Loviisa kjernekraftverk med opptil 20 år utover gjeldende konsesjonsperiode. Fortum vil på et senere tidspunkt ta en beslutning om mulig forlengelse av driften ved kjernekraftverket og søknad om nye konsesjoner. Et annet alternativ er å gå videre til avviklingsfasen når kraftverkets inneværende konsesjoner utløper.

Fortum har investert i aldringsstyring ved Loviisa kraftverk og gjennomført forbedringstiltak i hele driften av kraftverket, og allerede i planleggingsfasen ble kraftverksenhetene tilpasset slik at de oppfyller vestlige sikkerhetskrav. I løpet av årene har Loviisa kraftverk implementert flere prosjekter som forbedrer sikkerheten ved kjernekraft. De siste årene har det blitt gjennomført omfattende forbedringer av automatiseringen av kraftverket, og aldringssystemer og utstyr har blitt modernisert. I 2014–2018 gjennomførte Loviisa kraftverk det mest omfattende moderniseringsprogrammet i anleggets historie, der Fortum investerte rundt 500 millioner euro. På bakgrunn av investeringene som er gjort samt det dyktige personalet, har Loviisa kraftverk gode forutsetninger for å fortsette driften etter den inneværende konsesjonsperio-den med hensyn til de tekniske og sikkerhetsrelaterte kravene.

I tillegg er mengden radioaktivt avfall som produseres under driften av kraftverket, og som krever sluttde-ponering, betydelig redusert, og effektiviteten til kjernebrenselet er forbedret. Med unntak av brukt kjer-nebrensel behandles og deponeres radioaktivt avfall fra kraftverket i sluttdeponiet for lavaktivt og mel-lomaktivt avfall, som ligger på kraftverksområdet. Prosjektet for sluttdeponering av brukt kjernebrensel fra kraftverket har også gått videre til byggefasen for Posiva Oys innkapslingsanlegg og sluttdeponi. Det finnes derfor løsninger for behandling og sluttdeponering av alt kjerneavfall produsert ved Loviisa kraftverk.

Denne prosedyren for miljøkonsekvensvurdering omfatter forlengelse av driften ved Loviisa kjernekraft-verk eller avvikling av driften. I begge tilfeller krever prosjektet en konsesjonsprosedyre i henhold til Nuclear Energy Act og en prosedyre for miljøkonsekvensvurdering i henhold til loven om miljøkonsekvens-vurdering (pkt. 3, artikkel 1; pkt. 7 b og d i listen over prosjekter).

Nuclear power

Sammendrag av miljøkonsekvensvurderingsprogram for internasjonal høring for Loviisa kjernekraftverk

Les rapporten her
Contact by phone

Har du spørsmål om rapporten? Kontakt oss her

Kontakt oss her