Enova støtter elektrisk varebil og utslippsfri bygg- og anleggsplasser

Nytt fokus er på kutt i klimagassutslipp (dette regnes i CO2-ekvivalenter). Enova ønsker å støtte pilotprosjekter som velger helt utslippsfrie løsninger med elektrisitet, hydrogen og/eller fjernvarme. Teknologiutvikling og innovasjon skal skape nye verdier for fremtiden.

Enova artikkel

I 2021 satser Enova på lavutslippssamfunnet, og flere av de tradisjonelle støttetilbudene til byggsektoren utgår.

Samtidig med elektrifisering av transport og anleggssektoren, skal varmesentraler for oppvarming av bygninger utnytte fornybare energikilder.

Flere støtteordninger er under endring . Både for landtransport og sjøtransport er Enova i gang med nedjustering av støttesatser, så det gjelder å være tidlig ute med å sjekke hva som er aktuelt for bedriften.

Støttetilbudet til private (Enovatilskuddet) er fremdeles på plass, og dagens støttesatser opprettholdes til 1. juli 2021.

Utslippsfrie bygg og anleggsplasser

Støtten innen bygg og eiendom retter seg mot tre ulike formål; Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, varmesentraler og konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger.

Helt nytt er mulighet for støtte til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.

Enova ønsker å støtte pilotprosjekter som velger helt utslippsfrie løsninger med elektrisitet, hydrogen og/eller fjernvarme. Se også støttemuligheter under «Transport».

Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger

I 2020 ble det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger. Enova støtter varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepumpe væske-vann og solfangeranlegg. Støtte gis til nyskapende energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem.

Transport

Enova støtter kommuner, fylkeskommuner og deres kollektivselskap til ladeinfrastruktur for offentlige transporttjenester. Gjelder både landtransport og sjøtransport.

Sjøtransport

Det er også en rekke støtteordninger for sjøtransport. Dette har vært så populært at støttesatsene nå er noe nedjustert, og det er innført søknadsfrister for 2021.

Ny støtteordning til installasjon av batterier i utvalgte typer fartøy innen fiskeri og havbruk, både nybygg og retrofit. Gjelder både hel-elektriske og diesel-elektriske fartøy. (Se nye støttesatser fra april 2021 for ulike båttyper hos enova.no. Støtte til offshore forsyningsfartøy, PSV, bortfaller.)

Samtidig støtte til landstrømsystem.

Innovasjon og teknologi

Enova støtter fullskala innovativ energi- og klimateknologi. Her skal helt ny klimateknologi tas i bruk, med fokus på reduserte klimagassutslipp, effektuttak og spesifikk energibruk, eller økt produksjon av energi fra fornybare kilder.

Enova tilbyr også støtte ved innkjøp av:

  • Biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner som går på elektrisitet eller biogass
  • Tunge elektriske kjøretøy som elektrisk lastebil eller turbuss
  • Elektrisk varebil (opptil 50 000 kroner i støtte, varierer for ulike modeller, se støttesats i egen «kalkulator» hos Enova.no)

NB! Støtte til elektrisk varebil nedjusteres allerede fra 19. mai 2021 (fra 40 % til 30 % av merkostnad).

NB 2! Det kan være lokale fordeler med elektrisk varebil. Oslo har for eksempel innført fritak for bompenger for alle lette elektriske varebiler (under 3500 kg) med AUTOPASS-avtale. Også elbiler over 3500 kg og hydrogenbiler har fritak for bompenger i Oslo. (Kilde: fjellinjen.no)

Andre nyheter fra Enova

Grønne forretningsmodeller og tjenester som bidrar til energi- og klimatiltak – utredningsstøtte.

Du finner flere støtteordninger og Enovas betingelser for støtte på enova.no.

Kilde: enova.no