Avtalevilkår for tilleggstjenesten Fortum Smartlading

AVTALEVILKÅR FOR SMARTLADING

Gyldig fra: 01.08.2023

1. Om Smartlading

1.1 Smartlading er en tjeneste ("Tjenesten") som Fortum Strøm AS ("Leverandøren") tilbyr til forbrukere ("Kunden") som har en aktiv strømavtale ("Strømavtale") med Leverandøren. For Strømavtalen gjelder Leverandørens generelle og spesielle vilkår for levering av strøm. Tjenesten krever at Kundens strømavtale tillater fakturering av strømforbruket time for time.

1.2 Tjenesten er et digitalt verktøy som hjelper Kunden med å planlegge ladingen av elbilen sin med hensyn til prisen på strømmen i markedet. Tjenesten er tilgjengelig for Kunden i Leverandørens mobilapplikasjon, Fortum Strøm-appen («Appen»). Dette forutsetter at Kunden laster ned og installerer Appen, samt godtar Appens bruksvilkår. Gjennom Tjenesten får Kunden tilgang til et verktøy for å styre ladingen av elbiler og kan derfor påvirke kostnadene ved lading. Eventuelle besparelsesestimater gitt til Kunden gjennom Tjenesten indikerer kun potensielle besparelser. Leverandøren garanterer derfor ikke at Tjenesten vil gi faktiske besparelser til Kunden i det enkelte tilfellet. Kundens faktiske kostnader for lading av elbilen vil avhenge av en rekke ulike faktorer, for eksempel når ladingen utføres, den faktiske markedsprisen på strømmen på ladetidspunktet og Kundens bruksmønster.

1.3 Tjenesten er basert på en tilkobling til Kundens elbil via Appen som forutsetter internettilgang. På Leverandørens nettsted er det oppført hvilke bilmerker som er kompatible med Tjenesten. Kunden må selv sørge for gyldig brukertilgang til bilprodusentens applikasjon for å kunne koble bilen til Tjenesten. Leverandøren arbeider kontinuerlig med å forbedre og oppdatere Tjenesten, men er ikke forpliktet til å oppdatere Tjenesten innen en viss tidsramme basert på endringer i ladesystemene til ulike bilmerker eller lignende.

1.4 Leverandøren er på ingen måte ansvarlig for eventuelle kostnader eller mulige tap som Kunden eller tredjeparter pådrar seg som følge av Kundens bruk av Tjenesten utover det som følger av gjeldende ufravikelig lov.

2. Inngåelse av avtalen

2.1 Denne avtalen om Tjenesten («Avtalen») er gyldig fra den dagen Kunden har inngått Avtalen med Leverandøren.

2.2 Dersom Avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv., som gir Kunden rett til å gå fra Avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. For å utøve denne angreretten må Kunden varsle Leverandøren ved å gi en entydig erklæring eller bruke angreskjemaet før angrefristen løper ut.

3. Oppsigelse av avtalen

3.1 Kunden har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning uten overholdelse av noen oppsigelsesfrist.

3.2 Leverandøren har rett til å si opp Avtalen med én (1) måneds varsel.

3.3 Dersom Kunden i vesentlig grad har misligholdt noen forpliktelser som medfølger Avtalen, har Leverandøren rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning.

3.4 En oppsigelse av denne Avtalen påvirker ikke gyldigheten av Strømavtalen. Skulle Kundens Strømavtale med Leverandøren opphøre, opphører Avtalen på samme tidspunkt.

4. Fakturering

4.1 Tjenesten koster et fast beløp hver måned i henhold til de til enhver tid gjeldende oppgitt på Leverandørens nettsider. Kunden belastes for hver dag Tjenesten er aktiv, selv om Kunden ikke benytter seg av Tjenesten for å lade bilen.

4.2 Kostnaden for Tjenesten faktureres etterskuddsvis sammen med fakturaen som Leverandøren utsteder til Kunden for Strømavtalen.

5. Endringer

Leverandøren kan modifisere og videreutvikle Tjenesten, samt endre vilkårene og prisene for Tjenesten. Kunden skal varsles om dette minst 30 dager før endringen trer i kraft. I meldingen skal det komme frem at Kunden har rett til å si opp Avtalen. Dette påvirker ikke gyldigheten av Strømavtalen.

6. Behandling av personopplysninger

For at Leverandøren skal kunne levere Tjenesten i henhold til Avtalen, må Leverandøren samle inn og behandle Kundens personopplysninger. Data, for eksempel ladestatus, tidspunkt for lading og plassering, og bruksmønstre som påvirker bilens ladeegenskaper, vil kun bli delt med tredjeparter hvis det er nødvendig for å levere Tjenesten. Informasjon om Kundens rettigheter og hvordan Leverandøren behandler Kundens personopplysninger finnes i Leverandørens personvernerklæring.

7. Kontakt og klager

7.1 Ved spørsmål eller klager kan Kunden kontakte Leverandørens kundeservice.

Telefon: 21 49 49 49

E-post: kundeservice@fortum.com