Avtalevilkår for Grønt valg

AVTALEVILKÅR FOR GRØNT VALG

Gyldig fra 01.08.2023

GENERELT OM Grønt Valg

1.1. Grønt Valg («Tjenesten») er en tilleggstjeneste som tilbys av Fortum Strøm AS («Leverandøren») til forbrukere («Kunden») som har en gyldig strømavtale med Leverandøren («Strømavtale»).

1.2. Med Tjenesten får Kunden opprinnelsesgaranti for elektrisitet fra fornybare energikilder. Tjenesten omfatter inntil én (1) times profesjonell energirådgivning per år som gir Kunden verdifulle forslag til strømsparetiltak basert på Kundens strømforbruk og livssituasjon. Kunden mottar utfyllende informasjon om hvordan Energirådgivning kan bestilles etter avtaleinngåelsen. Til enhver tid oppdaterte informasjon om dette gis på Min side. Inkludert i prisen er også et bidrag til Regnskogfondet på 100 kroner per år. Dersom avtalen mellom Leverandøren og Regnskogfondet opphører, kan Leverandøren erstatte tiltaket med et nytt miljøtiltak. Bidraget til Regnskogfondet beregnes per kalenderdag for den tid kunden har hatt Tjenesten, inntil 100 kroner i året.

AVTALENS INNGÅELSE OG GYLDIGHET

2.1 Denne avtalen om Tjenesten («Avtalen») er gyldig fra den dagen Kunden har inngått Avtalen med Leverandøren. Avtalen gjelder kun for det spesifikke målepunktet som er oppgitt i Avtalen. Det kan inngås flere avtaler for flere målepunkter.

2.2 Dersom Avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv., som gir Kunden rett til å gå fra Avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. For å utøve angreretten må Kunden informere Leverandøren ved å gi en entydig erklæring eller bruke angreskjemaet. Les mer om angreretten her.

OPPHØR AV AVTALEN

3.1 Kunden har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning uten overholdelse av noen oppsigelsesfrist. Ved oppsigelse faktureres Kunden kun for de kalenderdager den har hatt Tjenesten.

3.2 Leverandøren har rett til å si opp Avtalen med én (1) måneds varsel.

3.3 Dersom Kunden i vesentlig grad har misligholdt noen forpliktelser som medfølger Avtalen, har Leverandøren rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning.

3.4 Skulle Kundens Strømavtale med Leverandøren opphøre, opphører Avtalen på samme tidspunkt. En oppsigelse av denne Avtalen påvirker ikke gyldigheten av Strømavtalen.

FAKTURERING

4.1 Tjenesten koster et fast beløp per måned og et påslag basert på Kundens strømforbruk i henhold til de til enhver tid gjeldende priser oppgitt på Leverandørens nettsider.

4.2 Kostnaden for Tjenesten faktureres etterskuddsvis sammen med fakturaen for Strømavtalen.

ENDRINGER

Leverandøren kan modifisere og videreutvikle Tjenesten, samt endre vilkårene og prisene for Tjenesten. Kunden skal varsles om dette minst 30 dager før endringen trer i kraft. I meldingen skal det komme frem at Kunden har rett til å si opp Avtalen. Dette påvirker ikke gyldigheten av Strømavtalen.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Leverandøren behandler Kundens personopplysninger med hensikt til å levere Tjenesten. Les mer i personvernerklæringen for Fortum Strøm.