Avtalevilkår for Spot Basis

Gjelder fra 01.11.2023

1. PARTENE

Leverandør:

Navn: Fortum Strøm AS
Adresse: Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo
Organisasjonsnummer: 982 584 027
E-post: kundeservice@fortum.com

Kunde:

Forbrukeren som inngår denne avtalen om strømleveransen inkludert kundefordelene i Mitt Fortum appen med Leverandøren.

2. LEVERANSESTED

Leverandøren vil levere strøm i henhold til denne avtalen til avtalt leveransested, basert på opplysninger om målepunktadresse og målepunktID som oppgis av Kunden. Leveransen starter etter avtale, se også punkt 5.5 nedenfor.

3. PRODUKT OG PRISER

3.1 PRODUKT

Produktnavn:
Spot BASIS

Avtaletype:
Spotpris time for time

Produktbeskrivelse:
Avtalen omfatter levering av strøm som følger spotprisen i markedet uten påslag, med tilgang til vår kundeservice og til Min side og Mitt Fortum-appen.

Som kundefordel inkludert i denne avtalen kan Kunden få oversikt over forbruk, egne kostnader og fakturaer, følge med på spotprisen time for time. Kunden kan også gi andre personer tilgang til opplysningene og funksjonene i Mitt Fortum-appen og på Min side.

3.2 PRISER

Strømpris: Gjeldende områdepris per kWh (spotpris Nord Pool) time for time pluss merverdiavgift
Fastbeløp: 69 kroner per målepunkt per måned inklusive merverdiavgift, dekker også vederlag for tilleggstjenesten.
Påslag: Denne avtalen har ikke påslag.
Prisgaranti: Fastbeløp er garantert i én (1) måned fra leveransestart

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering, se punkt 6.

4. PRODUKT-/TJENESTESPESIFIKKE BETINGELSER

4.1 FAKTURERING

Fakturering skjer etterskuddsvis basert på Kundens forbruk, oppgitt av kundens nettselskap.
Leverandøren anbefaler elektronisk fakturering (eFaktura). Oppretter Kunden ikke eFaktura, blir fakturaen tilsendt per post og det vil tilkomme et tillegg for papirfaktura. Tillegget blir ikke belastet ved første fakturering.

4.2 BETALINGSBETINGELSER

Betalingsfrist faktura: 14 dager etter fakturadato, månedlig
Efaktura: Gebyrfritt
Papirfaktura: 7 kroner per papirfaktura

Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen, skal kunden varsles skriftlig og gis 14 dagers betalingsfrist. Dersom Kunden innen den tid ikke har betalt skyldig beløp, kan Leverandøren heve avtalen med umiddelbar virkning ved melding til Kunden.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

4.3 SÆRLIGE VILKÅR

4.3.1 I tillegg til strømleveransen får Kunden kundefordeler i Min side og i Mitt Fortum-appen, hvor den kan opprette flere brukertilganger, få oversikt over forbruk, egne kostnader og fakturaer, og følge med på spotprisen time for time.

Dersom Leverandøren eller dens underleverandører beslutter å avslutte levering av enkelte kundefordeler som inngår i denne avtalen, kan Leverandøren erstatte disse med liknende kundefordeler som gir Kunden samme eller bedre resultat. Kunden skal varsles om denne endringen i samsvar med punkt 12.1 nedenfor, og står i et slikt tilfelle fritt til å si opp avtalen.

4.3.2 Når Kunden uttrykkelig har anmodet om leveransestart før angrefristens utløp, eller bestilling av strøm tilbake i tid, er Kunden forpliktet til å betale et beløp som står i rimelig forhold til leveransen som Kunden har mottatt frem til den benytter angreretten, se punkt 11 nedenfor.

4.3.3 For å kunne ta i bruk kundefordelene i Mitt Fortum-appen, må Kunden laste ned og installere appen, samt godta appens bruksvilkår. Kundefordelene inngår i denne avtalen, slik at Kunden faktureres hele månedsbeløpet, selv om den velger å ikke ta appen eller enkelte funksjoner i appen i bruk.

4.3.4 Det er ikke mulig for Partene å avslutte deler av denne avtalen, og videreføre avtalen angående andre deler.

4.3.5 Avvikende fra oppsigelsesfristen i punkt 9.1 nedenfor, kan Kunden si opp avtalen med umiddelbar virkning. Tilgang til dataene og kundefordelene på Min side og i Mitt Fortum-appen vil opphøre fra samme dag.

4.3.6 For at Leverandøren skal kunne oppfylle leveransene i henhold til avtalen, må Leverandøren samle inn og behandle Kundens personopplysninger. Leverandørens personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan Leverandøren behandler Kundens personopplysninger. Erklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Leverandørens nettsider.

4.3.7 De særlige og generelle vilkårene i denne avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet først. Dette er ikke til hinder for at kunden benytter seg av klagemulighetene beskrevet i punkt 13 nedenfor.

Kontakt med Kundeservice

Web: https://strom.fortum.no/kundeservice
Epost: kundeservice@fortum.com

Generelle vilkår

5. PARTENES PLIKTER VED BESTILLING – TIDSPUNKT FOR OPPSTART

5.1 Kunden skal gi de opplysninger om anlegget som Leverandøren trenger for at avtalen skal kunne inngås, herunder fødselsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID og e-postadresse/mobilnummer. Kunden er selv ansvarlig for at Leverandøren til enhver tid har oppdaterte kontaktopplysninger på Kunden.

5.2 Ved vurdering av kredittverdighet, kan Leverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer.

5.3 Hvis inngåelse av denne avtalen innebærer skifte av strømleverandør, skal Leverandøren på vegne av Kunden iverksette et leverandørskifte og Kundens eksisterende strømavtale opphører, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av avtalen med tidligere strømleverandør for eventuelle konsekvenser av oppsigelse, for eksempel dersom oppsigelsen utløser bruddgebyr etter den tidligere avtalen.

5.4 Leverandøren plikter å levere elektrisk strøm i henhold til kundens løpende behov. Kunden plikter å betale for den leverte strømmen i henhold til denne avtalens betingelser.

5.5 I de tilfeller Kunden har 14 dager angrerett, dvs. når avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, (se punkt 11), kan ikke startdato for levering av strøm under avtalen være før angrefristperioden har utløpt, med mindre Kunden uttrykkelig ber om at oppstart av leveringen skal påbegynnes før angrefristen har utløpt. Hvis Kunden ber om slik førtidig oppstart, vil Kunden være ansvarlig for kostnader i angrefristperioden dersom kunden senere benytter angreretten, se punkt 11.3 iii) annet avsnitt.

6. FAKTURERING AV NETTLEIE

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom leverandøren har en avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Leverandøren fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for eventuell gjennomfakturering av nettjenester.

7. FEIL MED MÅLING ELLER AVREGNING

7.1 Leverandøren avregner forbruket etter forbruksdata mottatt fra Elhub. Ved feil ved måledata, feil håndtering av måledata, faktureringsfeil, eller feil på måleren, kan leverandøren eller Kunden kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling.

7.2 Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan dokumenteres. Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og i utgangspunktet ikke ut over den alminnelige foreldelsesfristen for krav på 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer.

7.3 Kunden må rette krav om retting av feil ved måledata eller feil håndtering av måledata direkte til nettselskapet, som er ansvarlig for målingen. Kunden må selv be nettselskapet om en eventuell kontroll av måler.

8. FLYTTING

Dersom kunden flytter, vil denne avtalen følge Kunden til nytt leveransepunkt (nytt målepunkt-ID), forutsatt at Kunden melder flytting til Leverandøren. Partene kan likevel gjensidig si opp avtalen i tråd med avtalens punkt om oppsigelse.

9. OPPSIGELSE AV AVTALEN

9.1 Dersom avtalen ikke har en særskilt avtalt bindingstid, kan avtalen sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel. Oppsigelse vil skje automatisk dersom Kunden inngår avtale om strømleveranse med en annen strømleverandør. Oppsigelse fra leverandørens side forutsetter saklig grunn.

9.2 Avtale med prisgaranti kan ikke sies opp av leverandøren i perioden med prisgaranti.

10. AVTALEN KAN OVERDRAS AV LEVERANDØREN

Denne avtalen kan overdras av Leverandøren til en annen strømleverandør forutsatt at denne avtalens betingelser videreføres. Kunden skal varsles minst 30 dager før overdragelse kan skje, og Kunden kan uansett si opp avtalen med 14 dagers varsel fra det tidspunktet overdragelsen skjer.

11. ANGRERETT

11.1 Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, typisk ved salg over internett, på stand eller ved telefon- eller dørsalg, har Kunden etter reglene i angrerettloven rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å grunngi dette. Virkningene av at angrerett gjøres gjeldende er regulert i angrerettloven. Angrefristen utløper 14 dager regnet fra dagen etter avtalen er inngått eller fra når Kunden har mottatt informasjon om angrerett. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

11.2 Dersom angrerett gjøres gjeldende, må Kunden på en entydig måte opplyse Leverandøren om at Kunden velger å gå fra avtalen. Angreretten kan gjøres gjeldende ved å bruke Leverandørens angrerettskjema, men melding kan også gis på annen måte, eksempelvis per e-post eller brev. Angrefristen anses overholdt dersom kunden har sendt slik melding før utløpet av angrefristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, så meldingen bør derfor sendes skriftlig.

11.3 Konsekvenser ved bruk av angrerett:

i) Ved bruk av angreretten opphører Kundens plikt til å betale for fremtidig strømleveranse og Leverandørens plikt til å levere strøm.

ii) Benytter Kunden angreretten før leveransen har startet, annulleres bestillingen og Kunden fortsetter som kunde hos sin forrige leverandør.

iii) Hvis Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av strømleveransen før angrefristen på 14 dager er utløpt, og deretter har brukt angreretten, skal Kunden betale et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til tidspunktet da kunden underrettet Leverandøren om ønsket om å gå fra avtalen. I slike tilfeller hvor leveransen har startet, vil Kunden bli overført til leveringspliktig strøm fra sitt nettselskap, om ikke kunden sørger for å inngå ny strømavtale med en annen strømleverandør. Dette punktet gjelder også der Kunden melder innflytting tilbake i tid og Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av leveransen fra innflytting.

12. ENDRINGER I PRIS OG VILKÅR

12.1 Leverandøren kan foreta endringer i avtalte priselementer og andre vilkår i denne avtalen. Eventuell endring i priselementer eller andre vilkår kan tidligst tre i kraft 30 dager etter at direkte varsel er sendt Kunden. Varselet skal sendes til Kunden på den måten kunden har valgt (SMS og / eller e-post, eventuelt ordinær post).

12.2 Leverandøren har ikke adgang til å endre priselementer med avtalt prisgaranti før etter at garantiperioden har utløpt.

13. TVISTER

13.1 Dersom det oppstår en tvist mellom Kunden og Leverandøren, kan Kunden bringe tvisten inn for Elklagenemnda (kostnadsfritt for Kunden), eller bringe saken inn for domstolene. Elklagenemndas vedtak er rådgivende for partene. Ved vedtak som gir Kunden helt eller delvis medhold, skal Leverandøren gi begrunnet melding til Kunden og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

13.2 Så lenge en tvist er til behandling i Elklagenemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.