Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

Med Åpenhetsloven av 1. juli 2022 fikk selskapet et nytt rapporteringskrav i forhold til menneskerettigheter og hvordan selskapet arbeider for å sikre å ivareta menneskerettighetene både for våre egne ansatte, leverandører og samarbeidspartnere.

 

Åpenhetsloven representerer er en viktig del av rapporteringskravene innunder bærekraft, gjerne omtalt som ESG:

E: Environment – klima og miljø

S: Social – menneske og samfunn

G: Governance – penger / internkontroll

 

Åpenhetsloven er basert på OECD sine retningslinjer under Bærekraftrapporteringen, og ettersom selskapet er en del av et større konsern som har en egen avdeling som har fokus på dette området, har en arbeidet tett sammen for å imøtekomme de norske kravene. Konsernet har en innarbeidet prosesser og offentliggjør årlig en bærekraft-rapport på konsernets hjemmesider; <link>.

 

Konsernet har etablert policy som angir at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn eller diskriminering. Denne policy er nedfelt i Fortums Code of Conduct, som alle ansatte, leverandører og samarbeidspartnere er pålagt å følge og som det er obligatorisk krav om opplæring i. Denne policyen kan en finne på hjemmesidene til Fortum; www.fortum.com.

 

Fra og med 2022 offentliggjøres også en rapport relatert til menneskerettigheter, «Human rights due diligence at Fortum», som en del av EUs taksonomi – Minimum gjennomgang av sosiale sikkerhetstiltak. Den årlige gjennomgangen består av:

• Gjennomgang av mulige rettighetshavere og påvirkninger

• Due diligence-prosesser: Eventuelle nye, oppdaterte eller kansellerte prosesser.

• Overvåking av relevante KPIer

• Mulige endringer i reguleringslandskapet

 

Ledelsen har vurdert at denne rapporten er en del av selskapets aktsomhetsvurdering.

 

Metodikken for aktsomhetsvurdering er:

· Etablering og implementering av retningslinjer, prosedyrer og ansvar

· Identifisering av menneskerettighetsrisikoer og rettighetshavergrupper

· Vurderinger basert på land, virksomhetstype, omfang og relevante regulatoriske endringer

· Iverksette tiltak for å stanse, forhindre og redusere uønskede påvirkninger

· Spore implementerings-effektivitet