Kaugküte

Fortum Eesti AS toodab Pärnu linnas müüdava soojusenergia oma koostootmisjaamas ja katlamajades. Ligi 98% meie poolt toodetud soojusenergiast on roheline energia ehk biokütusest toodetud. Biokütusena kasutatakse hakkepuitu. Lisaks biokütusele tipukoormuste katmiseks on kasutusel veel maagaas.

Fortum Eesti AS kasutab oma tegevuses jätkusuutlikke, efektiivsed ning minimaalse keskkonnamõjuga lahendusi, mis tagavad klientidele mõõduka hinna ja hea varustuskindlusega teenuse.

Müügihind

Fortum Eesti AS poolt müüdava soojuse hind on kujundatud selliselt, et see kataks ettevõtte kulutused soojuse tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks, samuti on müügihinda arvestatud vahendid investeeringute ja arenduste tegemiseks ning keskkonna-, kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmiseks.

 
Ettevõte müüb soojusenergiat Konkurenstiameti poolt kooskõlastatud piirhinnaga.
Soojuse tootmise- ja jaotamise kulude erinevusel eelnevalt kooskõlastatud väärtusest üle 5% on soojusettevõtja kohustatud algatama uue soojusenergia hinna kooskõlastamise protsessi.
 
 
 

Kaugkütte hind €/MWh (lisandub käibemaks)   

kehtiv piirhind​ €/MWh piirhinna jõustumise kuupäev​ müügi​hinna rakendamise kuupäev müügihind €/MWh​ eelmisel kuul ​müügihind €/MWh + km
53,29​ ​17.07.2012
17.08.2012
​53,29  ​63,95
​50,65 17.07.2012​ 01.01.2017​ ​50,65 ​60,78
 

Müügileping

Pärnu kaugküttevõrguga liitunud tarbimiskoha omanik või tema volitatud esindaja saab soojusenergiat tarbida peale soojuse müügilepingu sõlmimist.


Lepingu sõlmimiseks esitatavad dokumendid

  • hoone omandit või haldusõigust tõendav dokument;
  • omaniku või volitatud esidaja isikut tõendav dokument.

Leping, lepingu lisad

  • leping osapoolte andmetega, lepingu tingimused;
  • soojuse müügilepingu lisad: tarbimiskoha liitumispunkti kirjeldus, võrguettevõtja soojuskandja temperatuurigraafik, soojusmõõturi näitude teatamise kord, nõuded tarbijapaigaldise hooldamiseks.

Lepingu allkirjastamine

Leping allkirjastatakse ostja poolt valitud viisil kirjalikult või digitaalselt. Müüja edastab lepingu ostja poolt soovitud kontaktaadressile.

Lepingus võguühendustingimuste muutmine

  • kui klient on loobunud teatud osast antud hoonele ette nähtud soojuskoormusest, näiteks sooja tarbevee valmistamisest (muudatuse aluseks on projekti põhjal vormistatud soojussõlme pass ja soojusinspektori akt);
  • kui tarbimiskohal kasutatavat võimsust muudetakse (vajadus võimsust suurendada või vähendada seoses hoone ümberehitusega, sooja tarbevee koormuse kasv, lisanduv tarbimise liik, vms). Lisavõimsuse tellimiseks tuleb esitada liitumistaotlus. Taotluse saatmise kontakt: hannes.puusepp@fortum.com, Suur-Jõe 52, Pärnu 80042;
  • soojussõlm on rekonstrueeritud (aluseks soojussõlme uus pass);
  • muudetakse teeninduspiiri või liitumispunkti asukohta; 
  • lepitakse kokku olemasoleva lepingu muutmises.

Lepingu lõpetamine, muutmine 

Kui klient müüb soojust tarbiva hoone (kinnistu), vahetab valitsejat või ei soovi enam tarbida soojust, saadab ta müüjale kirjalikult teate lepingu lõpetamise kohta vähemalt 30 päeva enne lepingu lõpetamist kirjalikult posti teel või e-kirjaga. Lepinguga seotud küsimuste korral palun ühendust võtta kliendihalduriga klient.parnu@fortumeesti.ee, +372 44 77227
Soojuse tarbimimine ilma kehtiva kirjaliku lepinguta on Kaugkütteseaduse põhiselt omavoliline tarbimine, mille tuvastamise korral võidakse katkestada soojusvarustus ning nõuda tasu omavoliliselt tarbitud soojuse koguse eest kuni kolmekordse maksumuse ulatuses.

Kliendi mugavuse tagamiseks (soojusmõõtja kontroll ja avariiolukorrad) soovitame ostjal jätta hoone soojussõlme sissesaamiseks vajalikud võtmed müüja kasutusse. Kliendi soovi korral sõlmitakse võtme hoiuleandmise kokkulepe.​