Liitumine meie kaugkütte ja/või maagaasi teenustega

Pärnus asuva kaugkütte- või gaasivõrguga liitumiseks tuleb kinnistu omanikul või tema poolt volitatud esindajal täita esmalt liitumistaotlus, mille leiab paremalt "Vormid täitmiseks" alt.

Täidetud taotluse võib saata Fortum Eesti AS klienditeenindusele e-postiga, postiga või tuua klienditeenindusse. Küsimuste korral nõustavad sind:

 
 
Hillar Nuut Hannes Puusepp
Müügijuht Võrgujuht
+372 447 7211 +372 447 7219
hillar.nuut@fortum.com hannes.puusepp@fortum.com 
 
 
Põhjalikult täidetud liitumistaotlus kiirendab liitumisprotsessi. 
 
 

Liitumispakkumine    

 
Liitumispakkumine sisaldab liitumistasu suurust, liitumise teostamise ja pakkumise kehtivuse tähtaegu. Lisaks on liitumispakkumises määratud liitumispunkti asukoht, võrgu teeninduspiir, liitumise tehnilised parameetrid ning muud lepingu poolte kohustused. 
 
Fortum Eesti ehitab kaugküttetorustiku kuni liitumispunktini, milleks on tavaliselt kinnistu piir ning hangib ja paigaldab soojusmõõturi. Liituja korraldab soojuskeskuse projekteerimise ja hanke ning nende kooskõlastamise võrguettevõtjaga. 
  

Soojussõlme ja kaugküttevõrgu paigaldamiseks või rekonstrueerimiseks ning detailplaneeringute projekteerimiseks on vajalik võrguettevõtjalt taotleda projekteerimistingimused (paremal "Vormid täitmiseks" all. Taotlus saada meie võrgujuhile, Hannesele, e-posti aadress hannes.puusepp@fortum.com või posti teel: Suur-Jõe 52, Pärnu 80042. 

 

Liitumisleping     

  

Liitumispakkumise sobivusel sõlmitakse liituja ja võrguettevõtja vahel liitumisleping. Liitumislepinguga täpsustatakse liitumispakkumises näidatud tingimused, kus muuhulgas on kokku lepitud:   

  • võrguühenduse teostamise tähtaeg ja ehituse piirid;
  • liituva hoone soojuskoormused; 
  • soojuskandja temperatuurigraafik, maksimaalne soojuskandja rõhk ja kulu; 
  • soojusmõõtesüsteemi paigaldamine;  
  • nõuded soojussõlme ruumile;  
  • liitumistasu suurus ja maksmise tingimused.  
  

Liitumiseks vajalike ehitustööde ja seadmete paigalduse järel (kaugkütte ühendustorustik, soojussõlm, mõõtesüsteem), kontrollib võrguettevõtja liituja poolt teostatud tööde ja paigaldiste vastavust tööprojektile. 

Soojusenergia müügilepingu sõlmimine  

 

Liitumislepingu tingimuste täitmise järel sõlmitakse liituja ja võrguettevõtja vahel soojusenergia müügileping ning liitumispunktis võib alustada soojusenergia tarbimist. 

2.10.2017